FLAEN BRUK SAGELVA FOSS LYD LYD VANN NATUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLAEN BRUK SAGELVA FOSS LYD LYD VANN NATUR"

Transkript

1 EN RUK SGE OSS YD YD NN NTUR NYE OIGER ÆREKRT MIJØTENK IUSTRSJONSROSJEKT ESKRIESE DETJREGUERING OR SGDSEIEN SKEDSMO KOMMUNE OR TRDSET EIENDOM S Å RKITEKTUR NDSK SERT Å ESKRIESEN R MI ODTERT ETTER MERKND OG ROSJEKTERING HØSTEN TI.GNGS OENTIG EHNDING 7

2 - 8 SGENES EOKE Heftet Industrihistorien langs Sagelva gir en god, fortettet sammenføring av utviklingen av aktiviteter her tilbake til -tallet. Hva slags aktivteter som har vært her i middelalderen, vikingtiden og årtusener før har vi ikke hentet inn kunnskap om, men det er rimelig å anta at vassdraget har vært viktig lenge før historisk tid. De første 3 århundrene etter har vært dominert av trelastvirksomhet, basert på vannsagene langs Sagelva. Denne virksomheten måtte vike for den mer stabile dampsagen som etterhvert gjorde sitt inntog. Da industrialismen gjorde sitt inntog i Norge på midten av 8-tallet ble nettopp disse områdene aktivisert - knyttet til framveksten av det første jernbanesporet i Norge. rukseierne fikk sidesporet inn på området ved laen bruk allerede i 83. Dette ga grunnlag for tung-industrivirksomheten omkring Strømmen verksted (lokalene er idag del av Strømmen storsenter). Deretter fulgte etableringen av Strømmen trevarefabrikk (leverandør av ferdighus), ullvarfabrikk og stålstøperi. Industrivirksomhetene rundt laen bruk ble tynnet ut fram til 7-tallet og endte med mindre verkstedsvirksomheter fram til slutten av forrige århundre. Eiendommen som dette prosjektet omfatter og som har sin base i laen bruk, har stått uutnyttet de siste årene og naturen har gjort sitt inntog på en viltvoksende måte. Området har altså hatt en sentral posisjon i virksomhetene i Strømmen i mange hundre år. Området har vært fullt av bygninger, jernbanespor men uten trær. Det ligger jo helt sentralt i Strømmen og veldig nær illestrøm sentrum. Industrivirksomheten har forsvunnet grunnet de trange områdene og avstand til viktige infrastrukturelle element. Tomtens spesielle topografi, med bratte skråninger ned til Sagelva og større flate partier høyere opp (rester etter industribygg) danner vårt fundament for dette prosjektet. HISTORIE DETTE ROSJEKT.EXOSJON STRØMMEN INDUSTRIER 6 6.EXOSJON STRØMMEN STORSENTER SGDSEIEN DETJREGUERING

3 KONTEKST 6 m MINDRE JERNNESJON SGDSEIEN OIGER m STRØMMEN IDEREGÅENDE IESTRØM SENTRUM 8 m 4 m SENTRT SSERT MIDT I IESTRØMMEN IESTRØM SJON SGDEN SKOE STRØMMEN SJON STRØMMEN STORSENTER Områdene rundt Sagelva preges av vår tids kaotiske uttrykk, med få glimt av sammenhengende, god, arkitektonisk form. Området i øst og sør, Strømmen sentrum, skolebyggene i øst og i sør et voksende Strømmen sentrum som kuliminerer med Strømmen Storsenter. oligområdet i vest, som omslynges av Sagdalsveien, preges av -3 etasjes trehusbebyggelse. Denne har en variert karakter. Enkle og ofte velholdte hus.dette området ligger ovenfor vårt område på et platå som heller svakt mot nord. i er av den oppfatning at et godt og nært planlagt prosjekt i Sagdalen vil styrke området og gi det et positivt tillegg som kan binde byen sammen. SGDSEIEN DETJREGUERING 3

4 4 SGDSEIEN DETJREGUERING ET RIKT NDSK SOM ENTER Å T NOE NYTT SK OKSE O HER SOM OREDER DET

5 48 O / Henr ik Ib sens / O KO O O vei O E R /4 Sagd alen 3 Strø msv eien D O 6 3. O Sagelva n ie ve als gd Sa O veien srud Gres O 3KK7. 77/ R 4 O 77/ Strø msv eien 6 77/6 S O 3 7 /87 44 O S / S O /4 O Sag dals veie n / / / /73 3O 33 / R 3 O O 4 S eksisterende flate partier 77/8 77 / 4 gammelt industriområde D /74 77/6 7 /7 3 3 /43 77/847 Sagelva over demning Sagelva nedenfor demning 4 /46 O C 77/46 77/ /63 6 D / eksisterende bratt skråning mer enn :. /8 eksisterende ind.hus 77/ diagram EKSISTERENDE TOOGRI OG EYGGESE 78 O 77/84 3/3 n veie lings Ræ tett skog langs elvføre mindre bygning, fyrhus 77/ C Sag elva 3K 7 78/ kall luftstrøm i dalføret /7 77/846 77/7 43. diagram EKSISTERENDE NDSK SGDSEIEN DETJREGUERING

6 Om parkeringsdekning orslagsstillers intensjon med dette prosjektet er å skape et alternativt miljøbevisst prosjekt i forhold til vanlige rekkehus og tette feltutbygginger. Det legges vekt på mye grøntareal mellom husene og gode åpne leke/ uteoppholds-arealer. Godt bevegelsesmønster for gående og syklende og god tilgjengelighet for de myke trafikantene inn til sentrum, dette nye boligområdet som vi foreslår, skal bli en ny type urbant område. Samtidig vil vi utvikle Sagelvvassdraget som naturopplevelse til glede for byen og beboerne. STRUKTUR i er av den oppfatning at dette sentrumsnære prosjektet vil gi et fullstendig misvisende signal om manglende miljøbevissthet ved krav om høy parkeringsdekning. Dette er ikke i samsvar med de boligkjøperne vi tenker oss her. Kommunestyrets besluttede krav til parkering er dog fulgt her. år visjon er at dette prosjektet skal være et tilbud til miljøbevisste familier med høy utdannelse. Derved kan dette prosjektet bli noe som lokker til seg høy kompetanse til kommunen. i tror at mange av disse vil sette pris på den intense naturopplevelsen som nærhet til Sagelva gir, det vennlige og avslappende naboskapet og på samme tid kun ha 8 m å gå til Strømmen stasjon og til resten av verden. rekkehus type - leiligheter type 6 leiligheter type 7 6 SGDSEIEN DETJREGUERING tett skog langs elvføre/ vernes tett skog utenfor planomr. kall luftstrøm stoppes av skog og bebyggelse diagram 3 NYTT EYGD NDSK leiligheter type atelier mulig m. tjenesteyting garasjeanlegg sosiale møtepunkter diagram 4 NY EYGGESESSTRUKTUR

7 eien 33,3 ei sv al gd Sa 3. : ,,4 6 7 R Type 4, gulv entreplan, 3, repo s ok m, nærlekeplass 6 m mer enn :3 8,4, 8 3, /,8 38. felles festplass med tredekk over landskapet 3 3, 3 Sa gd ale n. 47,6 3.4,78 3 fyr hu,6 sgulv.3 + 3,4 offentlig veg offentlig fortau gulv entreplan 3,8 Sa gd a le n 77/8,8 gatetun 3,76 fast grusdekke 4 C 77/46 77/7 armert gress 77/84 7 leke- og uteoppholdsområde 77 6 situasjonsplan 3 tegningsinnhold:,7 D 7 / /43 77/74 mål: : 7 77/6 snitt sørlige flerfamiliehus 77/63 D 3,8 33 sykler Type 3 etg + trappoppbygg og skjermtak parkeringsetasje,8 3, Type 3 etg + trappoppbygg og skjermtak 4 mellometasje under terreng med boder 3,6 4 3 /46 offentlig gang- og sykkelvei 38,, sykler 3 4, + 3 : 3 gulv entreplan 3,8 3, boligetasjer som trappes ned mot Sagelva en respons på terrengets form N tegnforklaring:,6 3,7 77/46 44,47 3,7 77/ , 3 77/8..8 3, , nærlekeplass 3 m : 3,7, 3,,3 38, 77/3, ,7 Type 3 etg + trappoppbygg og skjermtak 4, sykler R, tredekk som trappes ned mot industribygg tribune for å oppleve fossen, Sa, 38 Type 7 4 etg.,7.3 7 ) : gd,8 (tr edek ke,, 7 sykler 44 4, 3: 3 +etg 8 diu s= e ra indr 8,8 (tre de kke ) als ve ien 6, m : : : : stign 3 n Sa gd als veie 43,,,, nærlekeplass 8 m...8,,7 /6 Ombygget eksisterende industribygg felles tredekke etg. utenfor atiljeetasje i industribygget 4,6 3 / 68,,6 7, , 3 3 søppelområde mer enn :3.,, 3. Type 7 4 etg.,7,6,7 3 : 8 rømningsvei,4, rømningsvei, 44 Type 7 4 etg. 4,7,6 boder Type 7 4 etg. 4,7, 3 43 ing,8m, 8 m ed, nærlekeplass m m, : 4,, 3,7 +etg 3: 3 +etg, 3: 3,,,,4 77/6 nærlekeplass m / Ombygget eksisterende industribygg etg. 44, sykler, e ie n 6 p-plasser bra,3 3,, Type 6 3 etg.+ 4, 3 6 m : 4,8,83 3 8,4,, m 7, S tr ø 38 søppelområde gulv entreplan,, 6 38 Type 6 3 etg.+ 4,,8 33 ok 3 m sv,33 nærlekeplass 4 m 77/33 Type 4, stig ni ng,3 : m. rep m o gulv entreplan 3,6 bran n -seksjo n m,4 Type 4, gulv entreplan,, mer enn :3 3 : 8 4 brann -s eksjon m, rømningsvei 33,7 3.3, nærlekeplass 6 m gulv entreplan 3,6 Type 44,, 3. 3 Type 4, Type 6 3 etg.+ 4, : 33 rømningsvei Type 6 3 etg.+ 4, 4 33,, brannport / 3 : 4,8 3 boulleparken,33 Type 3 44, : Type 4, / 33,4 43 Type 44, m,7. Type 4, 8,7 rømningsvei Type 3, 3KK7.8 Sagdalen gd n ie ve als 8 sykler 6 Sa Type 44, 7 / , 33, ien ru d ve 3 6 parkeringsplasser m G re ss 7 r øm :6 3, 8 : nin gsv ei : Type 3, 3, søppelområde 33 3KK7 6 / en SITUSJONSN + GRSJEN rudv Gress 4.3 SGDSEIEN DETJREGUERING 7

8 I NDSKET 8 SGDSEIEN DETJREGUERING I SMTE MED DE NDRE

9 GT INN I SGDEN HUSENE SGDSEIEN DETJREGUERING

10 Å ÆRE UTE UNIERSE mer enn :3 offentlig vei boliger SGDSEIEN DETJREGUERING anlagd felles lek-og uteoppholdsareal park/tredekke eksisterende grøntstruktur nye trær privat uteareal N! privat uteareal på takterrasser tilkommer diagram EK- OG UTEOHOD mer enn :3 bratt terreng mark m. nivåforskjell mellom : og. mark m nivåforskjell : rampe : off.gangvei : (:) m repos lekeareal tilgjenglig med maks : høydeforskjell lekeareal tilgjenglig med mer enn : høydeforskjell heis diagram 6 TIGJENGIGHET OR NYE REER

11 UNKSJON fortau ved offentlig vei offentlig vei gatetun i planområdet offentlig gang-/sykkelvei intern gangvei renovasjonsanlegg brannbil dimensjoner for brannbil følger "Retningslinjer vedr. tilrettelegging for rednings-og slokkemanskaper i ørenskog, Rælingen og Skedsmo. eksempel på plasser for biloppstilling (maskinstige) parkeringsgarasje for beboer iten lastebil dimensjoner for liten lastebil følger eivesendet veinormal gjesteparkering sykkelparkering diagram 7 RKERING diagram 8 TEKNISK INRSTRUKTUR SGDSEIEN DETJREGUERING

12 nb: denne siden viser ny takoppbygning på de to sørligste rekkehusene perspektiv hvor disse ikke er viktige er det vist de tidligere perspektivene ny gang- og sykkelvei ny bro forandrer vesentlig rammene for tilgjengeligheten i strømmen sentrum SGDSEIEN DETJREGUERING

13 gatetun bilen er ikke det viktige den skal bare fungere menneskene og deres opplevelser i hverdagen er det vi ser på som viktig SGDSEIEN DETJREGUERING 3

14 O O KO /4 O rik Ibse ns vei UORIKTENDE MØTER 48 / Hen O O O E 8.8 R /4 Strøm Sag dal en sveien 74D O en ei sv 6 / al gd Sa Sagelva O O 3 O veien srud Gres 3KK7. 77/ R 4 O 77/ eien 6 77/6 7 O 3 S Strø msv /87 44 S O / S O / /4 Sagd als veien /73 77/844 3 R S 4 O 77/8 6 D 77/ / 7 D 7 77/6 77/7 77/846 7 kald luftstrøm stoppes av skog og bebyggelse K 77/64 ien sve Ræling C / Sag elv a / / /847 tett skog langs vassdrag/ vernes / 4 O 4 C 77/7 / /46 / O O / 77/ /8 O OIGER / /84 O Sag dal 78/ sve ien 78 diagram 3 NYTT EYGD NDSK 77/ /3 788 SENNENDE MEOMROM MEOM HUSENE 4 SGDSEIEN DETJREGUERING EIIGHETER MED KONTKT DIREKTE TI DET GRØNNE

15 48 / Hen O O 3KO O 46 /4 O rik Ibse ns vei O O E 8.8 R /4 Strøm Sag dal en sveien 74D O 3..4 Sagelva al gd Sa 6 / O en ei sv O 3 O veien srud Gres 3KK7. 77/ R 4 O 77/ eien 6 77/6 7 O 3 S Strø msv /87 44 S O / S O / /4 O Sagd als veien / / /73 3O 77/844 / R S 77/8 6 D 77/ / 7 D 7 77/6 /43 77/7 77/846 7 kald luftstrøm stoppes av skog og bebyggelse K 77/64 ien sve Ræling C / Sag elv a /74 3 / 4 77/847 OIGER tett skog langs vassdrag/ vernes 77 4 C 77/7 / /46 /44 O 3 33 O 4 8 O / O sve ien 77/84 78/ Sag dal 77/7 SME HUS MED GJENNOMYS TERRSSER UT I NDSKET diagram 3 NYTT EYGD NDSK /3 TKTERRSSER 78 SS Å SETTE UT STOEN SIN HUS MØTER NTUREN SGDSEIEN DETJREGUERING

16 DET GME INDUSTRIHUSET GIS NYTT INNEHOD OIGER SODIGRM SKRÅ OIGER OIGER OIGER.kl.8 MUIGHET TI TEJE, ENKET KE, MM..kl.4 INDUSTRIYGGET.kl.8 6 SGDSEIEN DETJREGUERING

17 SODIGRM N 3.kl.8 3.kl. 3.kl. 3.kl.4 3.kl.6. 3.kl.7. 6.kl.8 6.kl. 6.kl. 6.kl.7. 6.kl.. 6.kl.. SGDSEIEN DETJREGUERING 7

18 DET ÅNE OMIJØET hvorfor to bygg med svalganger her? smale hus - husbredde på 7- m få inn lys la lyset trenge inn mellom husene til uteoppholdsplassene alternativet er kompakte hus med sentralt trapperom som gjerne får en husbredde på opp mot m vi har nylig tegnet det i stavanger men der var tomten dyp og bred her er tomten lang og smal svalgangene er korte, overbygde, varierte og de er brede,6 m med utvidelser av svalgangen med sittebenker til opplevelse av kveldssol og kontakt med landskapet vi har lagt vekt på at svalgangene i dette prosjektet skal være et positivt miljømessig element de skal skape nærhet mellom beboerne og lette forholdene for åpenhet og integrasjon mellom menneskene her det finnes ingen sannhet bare forskjellige sammenhenger 8 SGDSEIEN DETJREGUERING

19 eilighetsfordelning. bra-s. bra-s antall leil. totalt totalt type (4 roms) og henspiller på alternativ type ( roms) med større el. mindre type 3 (4 roms) toppetasje på rekkehusene type 4 (4- roms) 8 4 type (-6 roms) 3 type 6. (-3 roms) type 6. (3-4 roms) type 6.3 (3-4 roms) type 6.4 (4- roms) type 7. ( roms) type 7. (3 roms) 4 industribygget etasje (, roms) ateljéleiligheter industribygget etasje (, 3 roms) ateljéleiligheter industribygget etasje ( roms) ateljéleiligheter industribygget etasje 3 ( roms) ateljéleiligheter industribygget etasje 4 (topetasje) ateljéleiligheter totalt antall boliger totalt antall bra-s ordeling av boligstørrelser rekkehus leiligh. ateljéleiligheter /industribygget totalt roms,% ra-s ligger mellom roms 3 3,6% disse to avhengig -3 roms 4 4 4,4% av toppetasje-størrelse 3 roms 4,% 3-4 roms 6 6 6,7% 4 roms,% 4- roms 4 4,6% roms 4 4 4,4% % -3 roms -6 roms,% % 4-6 roms ordeling etter felt antall leil. Utnyttelse: areal Y m utnyttelse % Y K , K , K , K , , , , K , /T T 7, 8 Uteoppholdsarealer innenfor eiend. utenfor eiend. eke-/ uteoppholdsområder felles 73 eke-/ uteoppholdsområder del brattere enn :3 ark 3 rivate grøntområder 78 rivate entreområder v rekkehus 38 rivat tredekke v industribygg Grøntområder utenfor eiendommen Grøntområder 6 Naturområder langs Sagelva utenfor eiend. Naturområder langs Sagelva 46 riområde mot jernbanen utenfor eiendommen Områder med harde overflater Offentlig vei utenfor eiendommen 44 Offentlig fortau utenfor eiendommen Kantområder vei Gatetun 38 oulle park ved entre Grusbelagte fellesområder Gang og sykkelvei 8 Interne gangveier Oversikt arealer hele planområdet ebyggelse Uteoppholdsarealer felles lekeområdene/park/boulleplass 8 ekeområder med fall mindre enn :3 3 riområdearealer Naturområder langs Sagelva 8 rivate uteoppholdsarealer på bakkeplan 6 rivate uteoppholdsarealer på tak rivate uteoppholdsarealer totalt inkludert takterrasser vist i illustrasjonsprosj arkering antal pr.del samlet antall arkeringsplasser i parkeringsanlegg 6 Gjesteparkering utendørs arkeringdekning -plass pr. olig: Sykkelparkering plasser pr.rekkehus leiligheter over 6 m, plasser leiligheter under 6 m, plass ntall sykkelparkeringsplasser Sykkelparkeringdekning plass pr. olig, Utnyttelse for eiendommen: Utnyttelse Y i % tomt fram til 4m fra elvebredd 4 8,% 46 TENE SGDSEIEN DETJREGUERING

20 HISTORIE OG RMTID med dette prosjektet ser vi oss som deltakere i utviklingen av nye boligkonsept og derved deltaker i boligdebatten et nytt prosjekt en ny type sammensetning av ulike konsept: rekkehus med stor repetisjon bygningdelsmodulbygging men samtidig variasjon med takterrasser for å se ut av dalen for å hente inn det lave lyset med flerfamiliehuset volummodulskonstruksjon et anlegg med sentral vertikaltransport og et anlegg basert på korte, men opplevelsesrike svaleganger og en transformering av et historisk industribygg det gamle industrianlegets gave sine flate landskap blir rom for nye boliger i sin helehet er det en stor variasjon av leilighetsstørrelser fra atilje-leiligheten - til familieleilighetene i et område fullt av drama variasjon vann natur

PILOTVEILEDER UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM 10.10.12

PILOTVEILEDER UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM 10.10.12 PILOTVEILEDER UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM 10.10.12 INTRODUKSJON TIL PILOTVEILEDEREN For å sikre viktige kvaliteter i forestående utbygging på Harestua ønsker Lunner kommune og grunneierne å utvikle en

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 14.11.2007 GBR-, N-515 07/17982 07/71930 Saksbehandler: Jan Fredrik Rasmussen Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Plan- og miljøutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder

Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Side 1 av 61 V1 Greåker sentrum vest Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på begge sider av Greåkerveien. Området begrenses av jernbanen i nord

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE INDRE ARNA PÅ OPPDRAG FRA BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR PLAN OG GEODATA - 03.11.2014 OPA FORM

MULIGHETSSTUDIE INDRE ARNA PÅ OPPDRAG FRA BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR PLAN OG GEODATA - 03.11.2014 OPA FORM + ARNA + MULIGHETSSTUDIE INDRE ARNA PÅ OPPDRAG FRA BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR PLAN OG GEODATA - 03.11.2014 OPA FORM INNHOLD INNLEDNING ARNA-BERGEN BAKGRUNN STRATEGIER MOBILITET BLÅGRØNNE STRUKTURER BEBYGGELSE

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING Avgrensning av planområdet på ortofoto. Området grenser til Paal Bergs vei i sør og markagrensen under Eineåsens

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet

Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Mo Sentrumsutvikling AS Detaljreguleringsplan for Meierikvartalet Planbeskrivelse Tromsø 26.08.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN MEIERIKVARTALET Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): DAKer(e): Oppdragsnr.:

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Stedsanalyse Kopervik 2009. Stedsanalyse for Kopervik 2009 -

Stedsanalyse Kopervik 2009. Stedsanalyse for Kopervik 2009 - Stedsanalyse Kopervik 2009 Stedsanalyse for Kopervik 2009 - Forord I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan for Karmøy, har kommunestyret vedtatt at det skal settes i gang et byutviklingsprosjekt

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer