Fortetting og klimatilpasning - dilemmaer og målkonflikter i byutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortetting og klimatilpasning - dilemmaer og målkonflikter i byutvikling"

Transkript

1 Fortetting og klimatilpasning - dilemmaer og målkonflikter i byutvikling Mars 2015

2 Dato: Oppdragsgiver: KS (Kommunesektorens organisasjon) Samferdsel, plan og miljø. Rapporten er utarbeidet av insam as -

3 INNHOLD 1. Innledning... 1 Hensikt... 1 Klimautfordringer for byene... 1 Metode... 2 Kommunalt planarbeid Konklusjoner og anbefalinger Litteraturliste Forskningsresultater... 3 Forskningsprogram og -prosjekter... 3 Byutvikling løsninger... 4 Planarbeid, kunnskap og kompetanse i kommuner Eksempler innen byutvikling... 9 Blågrønn faktor - Bærum og Oslo... 9 Forslag til flomsikringstrategi for Hamar... 9 EcoCity Augustenborg i Malmø Bygga bo-dialog i Malmø Skybruddplan i København HafenCity i Hamburg Klimatilpasning i Rotterdam Sluse i Aarhus Transition towns Urban Futures-metoden Håndbok i klimatilpasning Intervjuer Problemstillinger og vurderinger Motstand eller tilpasning Fortetting og mobilitet Utbygging i utsatte områder Fortetting og overvannshåndtering Bevaring av landbruksjord og fortetting.. 22 Energiforsyning Energi- og materialbruk Innovasjon og utvikling... 24

4 1. Innledning Hensikt Denne rapporten ser på mulige dilemmaer og målkonflikter i forholdet mellom fortetting og klimatilpasning i byutvikling. Klimaendringer gir nye utfordringer i by- og tettstedsutviklingen. Fortetting i byområder og rundt kollektivknutepunkt er et sentralt samfunnsmål for å redusere klimagassutslipp. Samtidig må byer og tettsteder tilpasses så de blir mer robuste overfor økt nedbør, hyppigere ekstremvær, stigende havnivå og andre former for klimaendringer. Løsningene for å oppnå samfunnsmål om både fortetting og klimatilpasning kan i noen tilfeller synes å være motstridende. Utviklingen av kompakte og klimarobuste byer krever gode fysiske, organisatoriske og finansielle løsninger. Denne rapporten fokuserer på fysiske løsninger som arealbruk og utforming av bygg og infrastruktur. Rapporten fokuserer på store og mellomstore byer. Store og mellomstore byer er særlig sårbare for klimaendringer på grunn av høye befolkningstall, befolkningsvekst og utbyggingspress. Dessuten er de fleste byer lokalisert ved kysten eller langs vassdrag og dermed særlig sårbare for flom og oversvømmelser. Rapporten planlegges brukt av KS som drøftingsgrunnlag i dialog med staten og andre aktører. Klimautfordringer for byene Menneskeskapte klimagassutslipp forårsaker endringer og destabilisering av klimaet. Klimaendringene forventes å fortsette. FNs siste hovedrapport om klimaendringer (2014) tydeliggjør økt risiko i forhold til tidligere vurderinger av effektene av klimaendringer. FN- rapporten forsterker behovet for å se klimatilpasning som en sentral samfunnsutfordring, samtidig som den understreker behovet for en betydelig reduksjon i utslippene for å nå 2- graders målet. Byenes klimautfordringer blir dermed todelte. Byene må planlegges og utbygges slik at klimagassutslippene reduseres, samtidig med at byene blir mer klimarobuste. Det er bred konsensus om at fortetting av byområder og ved kollektivknutepunkter er et av hovedmålene for å redusere klimagassutslipp innen byutvikling. Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange for å redusere utslippene fra transportsektoren (St.m. Norsk klimapolitikk ). I Norge forventes det et varmere og våtere klima, og hyppigere ekstremvær. Den årlige nedbørsmengden i Norge har allerede økt de siste tiårene og dette forventes å fortsette. Havnivået stiger og sjønære arealer vil bli mer utsatt for flom, stormflo og flodbølger. Økt nedbør og mer intenst nedbør resulterer i mer overvann. Avløpsnettet i de fleste kommuner er ikke dimensjonert for å ta imot de økte mengdene vann som følger av klimaendringene. Resultatet er oversvømmelser og dermed fare for liv og helse, skader på bygg, infrastruktur og eiendeler og forurensning av drikkevann, vassdrag og sjø. Det er svært dyrt å utvide kapasiteten på avløpsnettet. Det er behov for alternative måter å håndtere overvannet på. Et varmere og våtere klima kan forårsake skred og utglidninger i bakken med fare for liv, helse og skader på bygg, infrastruktur og eiendeler. 1

5 Skred kan også føre til flodbølger dersom de treffer sjø eller vann. omfang og behov for klimatilpasning kan forventes å være størst. Mange norske byer er lokalisert ved kysten og nærme åpent hav og er derfor utsatte for havnivåstigning, stormflo og flodbølger. Store utbyggingsprosjekter har funnet sted på tidligere havneområder i kystbyer. Det er mange eksempler på oversvømmelse av kjellere, førsteetasjer og infrastruktur. Intervjuer Intervjuobjektene er valgt på grunnlag av deres fagkunnskap og erfaring med problemstillinger som er relevante for utredningen. Intervjuobjektene er ikke valgt som representanter for spesifikke grupper, organisasjoner eller synspunkter. Direkte konsekvenser for byer som følge av temperaturøkning og endringer i vindforhold berøres i begrenset grad i litteratur om og strategier for klimatilpasning. Intervjuene ble gjennomført som semi- strukturerte intervju med bruk av en spørreguide. Intervjuene varte omtrent en time. Metode Rapporten er basert på kunnskapsgrunnlag hentet fra tre ulike kildetyper: Forskningsresultater, eksempler på løsninger i byutvikling og intervjuer. Innhenting og vurdering av kunnskap og utarbeiding av rapporten ble gjennomført i perioden desember februar Forskningsresultater Alle norske forskningsinstitusjoner som arbeider med byplanlegging og utvikling ble kontaktet og forespurt om de har eller hadde forsket på problemstillinger med relevans for rapporten. I tillegg ble de forespurt om de kjente til relevante forskningsprosjekter som er gjennomført av andre forskningsmiljøer. Eksempler Eksemplene er byutviklingsprosjekter og - prosesser hvor det er utviklet kunnskap og gjort erfaringer med fysiske løsninger for fortetting og klimatilpasning. Eksemplene er valgt for å illustrere og belyse relevante problemstillinger og spekteret av løsninger. Det er hovedsakelig hentet eksempler fra store og mellomstore byer, hvor utbyggingspresset og 2

6 2. Forskningsresultater Forskningsprogram og - prosjekter Det er flere nyere forskningsprogram og - prosjekter som ser på klimatilpasning i byutvikling. Enkelte av disse berører også - i mer eller mindre grad - forholdet mellom fortetting og klimatilpasningsløsninger i byutvikling. De viktigste forskningsprogram og prosjekter som inngår i kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten er nevnt i det følgende. Motstridende hensyn i kompakt byutvikling Prosjektet Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices? (SUSPLAN) Finansiert av Norges forskningsråds DEMOSREG II program og gjennomføres av NIBR i samarbeid med NMBU og NTNU. Prosjektet studerer hvordan byer håndterer innebygde spenninger og konflikter i utvikling av kompakte byer hvordan ulike hensyn avveies og hvordan kjernedimensjoner i bærekraftig byutvikling blir ivaretatt. Konflikter mellom klimatilpasning (resilience) og bærekraftig byutvikling (fortetting) studeres. Prosjektet har fire casekommuner: Oslo, Trondheim, Sola og Ski. Bok med forskningsresultatene planlegges utgitt i løpet av første halvår Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima - AREALKLIM Prosjektets hovedformål er å styrke muligheten til å forebygge klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom regional og lokal arealplanlegging i lys av klimaendringer. Prosjektet har fulgt planprosesser i 5 kommuner. CoastAdapt CoastAdapt- prosjektet handlet om lokalsamfunns tilpasning til klimaendringer ved kysten i Nord- Atlanterhavet. Et av fem pilotstudie- steder var Hammerfest, resten var små tettsteder. Finansiert av EU (Regional Development Fund: Northern Periphery Programme.). Resultater av prosjektet publisert i temanummer av tidsskriftet Ocean & Coastal Management. ClimAdapt ClimAdapt- prosjektet har inngått i Norklima- programmet ( ). Norklima er et program som studerte klimaendringer og konsekvenser for Norge. ClimAdapt har et hovedsakelig statsvitenskapelig perspektiv og studerer lokal klimatilpasning i fem kommuner i Oslo- regionen (Drammen, Bærum, Oslo, Skedsmo og Rælingen). Fokus har vært klimakompetanse hos ansatte i kommunene. Prosjektet er gjennomført av NIBR i samarbeid med CICERO, NTNU Samfunnsforskning, NIVA og Universitetet i Oslo. Forskningsrådet har finansiert prosjektet. Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 5 i dette forskningsprosjektet er en analyse av forutsetninger og hindringer for iverksetting av klimatilpasningstiltak innen kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Målkonflikter er en kategori av hindringer som er analysert. Vestlandsforskning har utført oppdraget for KS Forskning. 3

7 Byutvikling løsninger Kompakt byutvikling Kilde: Kapittel 11. Den kompakte byen robust eller sårbar for et klima i endring? Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad. Fortettingsprosesser og utvikling av kompakte byer påvirker byers klimarobusthet. Utbygging ved vannkanten blir mer sårbar for havstigning, stormflo og flom. I de siste årene har det vært en omfattende utbygging ved vannkanten i kystbyer og i byer som ligger langs elver. Fortetting fører ofte til flere tette flater, ofte på bekostning av byens grøntområder. Det naturlige arealet for absorbering og drenering av overvann reduseres og gjør at selv mindre nedbørsmengder kan skape flomlignende tilstander i byområder. Vannet klarer ikke å trenge ned i bakken slik det naturlig ville gjort. I stedet samles vannet på overflaten og belaster avløpsnett som ofte har tungt belastede rørsystemer fra før. Overvann bruker da av kapasitet i rør og på renseanlegg, som primært skal håndtere kloakk. Ved store nedbørsmengder kan belastningen bli så stor at kloakk og vann går urenset ut i fjord, elver og sjø, og man får store forurensinger. Flom og oversvømmelser i byer resulterer ofte i store og kostbare skader på bygninger, infrastruktur med mer. Nye fortettingsprosjekter kan ha konsekvenser for eldre deler av bybebyggelsen. Et eksempel er Fredrikstad hvor eldre hus har fått vann inn i kjellerne på grunn av ny boligutbygging på høyereliggende områder. Tettere flater i de nye boligområdene fører til at mer overvann renner ned til den eldre bebyggelsen. Med flere store og ekstreme nedbørhendelser, som vi allerede ser som følge av klimaendringene, blir utfordringene med overvannshåndtering enda større framover. Tilpasning til - eller motstand mot - klimaendringer Kilde: The Adaptation- Resistance Spectrum: a classification of contemporary adaptation approaches to climate- related coastal change. J A G Cooper og J Pile. Tiltak som iverksettes som en respons på klimaendringer blir ofte omtalt som tilpasningstiltak. En studie av dagens praksis viser at både motstand (resistance) og tilpasning (adaptation) er omfattet av dagens definisjon av klimatilpasning. Med utgangspunkt i kystrelaterte klimaendringer presenteres en ny klassifisering av responser hvor tiltak plasseres i et spekter som spenner fra motstand til tilpasning. Klassifiseringen baseres på grad av planlagt endring av menneskelige aktiviteter (tilpasning) i den ene enden og grad av planlagt endring av fysisk miljø (motstand) i den andre enden av spekteret. 4

8 Menneskelige aktiviteter kan tilpasses fysiske omgivelser i endring. Det kan f.eks. være gjennom innovativt bygningsdesign, relokalisering av infrastruktur og boligområder og endret arealbruk. I motsetning til dette kan det gjennomføres tiltak som yter motstand mot endringer i de fysiske omgivelsene - for å kunne bevare eksisterende infrastruktur og menneskelige aktiviteter. Det kan f.eks. være bygging av demninger, voller og murer for å holde vann ute. Tiltak av den sistnevnte typen kan passende beskrives som motstand mot klimaendringer, mens tiltak av førstnevnte type kan beskrives som tilpasning til klimaendringer. Mye tyder på at hovedparten av klimatilpasningstiltak er innenfor motstands- kategorien. Cooper og Pile sier at en tilpasningsstrategi - i motsetning til en motstandsstrategi sannsynligvis er mer bærekraftig på lang sikt, jfr. figur. En tilpasningsstrategi innebærer å leve med og tilpasse seg de naturlige prosesser. Motstandsstrategien innebærer konservative og kortsiktige mål om å beskytte fast eiendom og eksisterende aktiviteter. Dette er i følge Cooper og Pile ødeleggende for miljøet, innebærer betydelige kostnader og gir økt risiko for katastrofer. Blågrønne strukturer og klimaforandringer Kilde: Bærekraftig byutvikling? A- K Halvorsen Thorén. Bærekraftig by- og tettstedsutvikling ble lansert på 80- tallet i kjølvannet av Brundtlandskommisjonens rapport. Her stod grønnstruktur sentralt. Det er ulike syn på hvordan vi skal forholde oss til klimaendringene: Mitigation (redusere utslipp og gjennomføre avbøtende tiltak), climate adaptation og resilience. Resilience- begrepet er hentet fra økologien. Det handler om hvordan komplekse systemer kan tilpasse seg og endres som respons på stress og belastninger. Systemer eksisterer i en dynamisk balanse mellom stabilitet og endring. Tilpasning- motstandsspekter. Kilde: Cooper og Pile. 5

9 Resilience- tenkningen er opptatt av sosio- økologiske systemer det vil si sammenhenger mellom naturlige prosesser og menneskelige aktiviteter. Det er viktig å se på sammenhengen mellom arealer og de som påvirker arealbruken (politikere, fagfolk og eiendomsbesittere). Gjennomføring av tiltak er avhengig av aktørenes vilje og ønsker. En stor andel av grønnstrukturen og permeable flater i byer og tettsteder er på privat grunn. Mange av tiltakene må derfor gjennomføres på privat grunn. Restriksjoner på arealbruk som f.eks. å forby utbygging eller unngå økt andel harde flater vil derfor ramme privat grunn. Dagens fortettingspolitikk innebærer at all vekst i transport skal foregå kollektivt, på sykkel eller til fots. Fortetting er en konsekvens av dette. Fortetting vil nødvendigvis skje også på områder som er permeable og ofte vegetasjonskledde. Studier viser at grønne områder blir bebygd og andel permeable flater reduseres. Vi står overfor et paradoks. Blågrønne områder som behøves for å redusere sårbarheten for oversvømmelse, flom og lignende er også de som til nå har bidratt til å spre byene og gjøre oss mer privatbilavhengige. To ulike mål i klimapolitikken på lokalt nivå synes dermed å være i konflikt. Jordvern og fortetting Kilde: Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 5. Streng praktisering av jordvern på dyrka og dyrkbar mark vil i mange tilfeller være et hinder for byutvikling. Urbanisering kombinert med byers mål om fortetting innenfor tettstedsgrensen og mer konsentrert byutvikling gjør det krevende å unngå å ekspandere på dyrka mark. Alternative løsninger som å spre utbygging til skog og utmark lenger vekk fra bysentrum vil innebære byspredning som strider mot mål om å redusere klimagassutslipp gjennom transportreduserende arealbruk. Publikasjonen konkluderer med at det kan være målkonflikter mellom jordvern, og fortetting og konsentrert byutvikling. Hensynssoner, klimarelaterte naturskader og utbygging Kilde: Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 5. Plan- og bygningsloven har virkemiddel for å unngå utbygging i områder som på sikt kan bli mer sårbare for flom og skred. Men politiske målkonflikter kan være en viktige hindring for at dette skjer. I byer og tettsteder med press på arealene vil avsetting av hensynssoner (flom, skred, havnivåstigning, stormflo) kunne være politisk utfordrende og det kan oppstå målkonflikter mellom klimatilpasning og mål om framtidig byutvikling. Publikasjonen konkluderer med at det kan være målkonflikter mellom å etablere hensynssoner i forhold til klimarelaterte naturskader og utbyggingshensyn. Overvannshåndtering og fortetting Kilde: Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima AREALKLIM Ved fortetting i urbane områder er det vanlig at nye bygg blir koplet på eksisterende avløpsnett. Dersom dette skjer uten at det blir satt inn tiltak for lokal fordrøyning, vil økning i tette flater kunne føre til kapasitetsproblem i avløpsnettet. I planprosessen for Jåttå Nord i Stavanger kommune er det lagt ned viktig arbeid fra administrasjonens side for å legge til rette for lokal overvannshåndtering blant annet ved bruk av grøntareal for å fange opp overvann. I høringsutkastet til planen var det lagt opp til tre nedgravde fordrøyningsbasseng. Politiske krav 6

10 til høy arealutnytting og bystyrevedtak om å skjerme to bolighus som var planlagt innløst til grøntareal har redusert sjansen for å realisere åpne overvannsløsninger. Dette beskrives som et eksempel på at økonomi og grunneierinteresser trumfer andre hensyn. Økt nedbørsmengde kombinert med utbygging og fortetting kan gi utfordringer knyttet til håndtering av overvann og kanskje flom. Dette var også et tema i planprosessen for Pollhaugen i Fjell kommune. Vann- og avløpssystemet i kommunen har begrenset kapasitet. Reguleringsbestemmelser sier at nødflomvei skal planlegges, fordrøyningsbasseng etableres om nødvendig, ikke- tette overflatedekke skal vurderes i stedet for asfalt og avrenning fra tette flater skal ledes til terreng, infiltrasjonsflater eller fordrøyningsbasseng. Målkonflikt mellom høy utnytting og overvannshåndtering beskrives som høy i planprosessene for Jåttå Nord (Stavanger kommune) og Pollhaugen (Fjell kommune). Mangel på gode og sikre utbyggingsareal er en utfordring i forhold til etterspørsel etter denne type areal. Planarbeid, kunnskap og kompetanse i kommuner Kunnskap og kompetanse VA og plan - kommuner Kilde: ClimAdapt. Det generelle bildet er at planavdelingene i kommunene er kommet kortere enn vann- og avløpssektor i kommunene med hensyn til klimakunnskap og klimatilpasning. Kompetanse og kunnskap om klimatilpasning Kilde: Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima AREALKLIM Klimatilpasning er et relativt nytt fagområde og derfor ikke del av grunnutdanning for mange kommunale planleggere. Tilbud av etterutdanning på klimatilpasning er ikke omfattende. Det er tilgang på mye kunnskap om klima, men denne kunnskapen finnes ofte kun i forskningen. Avklaring av spørsmål knyttet til klimatilpasning på et overordnet kommuneplannivå er en aktuell problemstilling i de 5 case- kommunene i ClimAdapt- prosjektet. Det beskrives som viktig å unngå å utsette all avklaring til detaljplannivå. I mange kommuner blir hele eller viktige deler av planarbeidet utført av innleid kompetanse. Det er behov for å øke bestillerkompetanse i kommunene når det gjelder planlegging. Manglende lokal kunnskap og varierende klimakunnskap hos innleide konsulenter er en utfordring i kommunenes klimatilpasningsarbeid. Vurdering av lokal sårbarhet for klimaendringer er arbeidskrevende og det er ofte behov for innleid og kostnadskrevende kompetanse. Dette arbeidet blir derfor lett nedprioritert. Omsetting av klimasårbarhet til forebyggende tiltak er komplisert og kan være politisk kontroversielt. Risiko for at klimasårbarhet i allerede utbygde områder blir ikke identifisert med mindre ny utbygging planlegges. Krevende for enkeltkommuner å holde seg oppdatert på kunnskap om hvordan klimaendringene vil utvikle seg og hvilke konsekvenser disse vil få. Denne kunnskapen under løpende utvikling. Også behov for spisskompetanse på flere områder som kommuner ikke har mulighet for å ha selv. 7

11 Kunnskaps- og kompetansebehov Kilde: Adaptation to sea level rise in spatial planning. K B Stokke. Det er behov for å etablere en felles forståelse angående klimaendringer og konsekvensene for å kunne implementere effektive klimatilpasningstiltak. Det er behov for bred medvirkning - og læringsnettverk er særlig egnet i forhold til klimaendringer og klimatilpasning. Dette fordi det er behov for langsiktig, strategisk planlegging og på grunn av usikkerhet angående klimaendringer og utfordringer i implementering av klimatilpasningstiltak. Det er mange uavhengige aktører som må bidra til implementeringen av klimatilpasningstiltak. Kunnskap og kompetanse Kilde: Kapittel 11. Den kompakte byen robust eller sårbar for et klima i endring? Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad. Kommunene henter ofte inn klimarelatert kunnskap fra konsulenter, da de ikke besitter slik spesialistkompetanse selv. Denne kunnskapen hentes ofte inn i reguleringsprosesser i utbyggingsprosjekter, og ikke i store overordnede planprosesser som setter rammer for de store linjene om utbygging og utvikling. Resultatet er at klimakunnskapen ofte blir hentet inn bitvis og fragmentert, og den blir sjelden systematisert og gjenbrukt. For å sikre at klimakunnskap blir i kommunen og at den overføres fra et prosjekt til et annet, er det viktig at kommunen selv systematiserer kunnskapen og kobler den til lokal kunnskap. Klimatilpasning er et tverrgående politikkområde og det oppstår utfordringer i møte med sektorinndelte kommuner. Det er særlig utfordrende å få planetater og vann- og avløpsetater i kommuner til å samarbeide om klimatilpasning. 8

12 3. Eksempler innen byutvikling Det følgende er eksempler på løsninger i form av tilrettelegging for biodiversitet og kobling til strategier, tiltak og virkemidler innen eksisterende blågrønn struktur. byutvikling. Fokuset er på fysiske løsninger. Eksemplene er valgt for å illustrere relevante Hensikten med veilederen er å gi blå og grønne problemstillinger og for å gi et bilde av spekteret kvaliteter økt beskyttelse og større status i nye av løsninger som finnes. byggeprosjekter, og samtidig bidra til økt kvalitet på uterom. Ved gjennomtenkt Blågrønn faktor - Bærum og Oslo håndtering av overvann i terreng reduseres også Blågrønn faktor er en veileder for å finne gode løsninger for overvannshåndtering i byggeprosjekter. Blågrønn faktor er utviklet i samarbeid mellom Oslo og Bærum kommuner, innenfor nettverket Framtidens byer. Fortetting og utbygging gir flere tette flater og reduserer dermed areal som kan absorbere og drenere overvann. Blågrønn faktor gir utbyggingsprosjekter poeng basert på hvor gjennomtrengelige flatene er og hvor god avrenningen fra de tette flatene til vegetasjonsarealer eller fordrøyningsbasseng. Det gis også poeng for innslag av blågrønne kvaliteter som for eksempel vegetasjon, regnbed, belastningen på teknisk infrastruktur. I tillegg styrkes mulighetene for vegetasjon og beplantning i bymiljøet, og skaper grunnlag for biologisk mangfold. Veilederen skal gi forutsigbarhet for utbyggere med hensyn til krav til uterom. Veilederen er relatert til byggeprosjekter og er til bruk på byggesaksnivå. Det kan settes krav til en minimumsverdi for blågrønn faktor i kommuneplaner og reguleringsplaner. Forslag til flomsikringstrategi for Hamar Hamar kommune har fått utarbeidet et forslag til flomsikringstrategi for Hamar by. I dag Forslag til flomsikringsstrategi for Hamar. Ill: Architectopia AS, i samarbeid med Dyrvik og Atsite. 9

13 oversvømmes bebyggelse og infrastruktur ved høy vannstand i Mjøsa. NVEs prognoser viser at klimaendringer vil resultere i hyppigere og mer omfattende flommer framover. Forslaget til flomsikringstrategi kombinerer to forskjellige strategier for forholdet mellom bebyggelse og flom: Motstand (resistance) og Tilpasning (resilience). Noen av de flomutsatte områdene foreslås beskyttet ved hjelp av murer og/ eller demonterbare elementer tiltak som skal beskytte bebyggelse og infrastruktur mot oversvømmelse selv ved høy vannstand. Dette betegnes som motstand. På andre områder i byen foreslås det å legge til rette for at bebyggelse og byrom kan oversvømmes ved høy vannstand det innebærer å tilpasse bygninger, byrom og infrastruktur til å tåle oversvømmelser. Dette betegnes som tilpasning. EcoCity Augustenborg i Malmø Augustenborg er en etablert bydel hvor det har blitt innført tiltak for overvannshåndtering i stor utstrekning. Tidligere var det hyppige kjelleroversvømmelser på grunn av begrenset kapasitet i avløpsnettet og på grunn av mange ikke- permeable flater. Malmø kommunes tilnærming er at vannforvaltning skal være en integrert del av byutviklingen. Det er etablert grønne tak på til sammen m2 i Augustenborg. Det er etablert åpne overvannssystemer i bakgårder og byrom som samler og fordrøyer vannet. I EcoCity Augustenborg er det også tatt hensyn til biologisk mangfold verdens første botaniske takhage er etablert. Medvirkning har stått sentralt i plan- og gjennomføringsprosessen. Beboere, skolebarn med flere har vært involvert i utviklingen av konseptet EcoCity Augustenborg. Bygga bo- dialog i Malmø Malmø kommune vektlegger dialog og samarbeid som et middel for å oppnå bedre og mer klimavennlige løsninger i utbyggingsprosjekter. I planlegging av transformasjonsområdet Flagghusen på Västra Hamnen brukte kommunen metoden Bygga bo- dialogen. Denne metoden innebar at kommunen inviterte utbyggere til å delta i planleggingen på et meget tidlig tidspunkt. Denne dialogen mellom kommune og utbyggere hadde til hensikt å forankre prosessen og beslutningene hos de sentrale aktørene. I tillegg var kompetanseutvikling innen klimavennlig utbygging hos både kommune og utbyggere en viktig del av prosessen. Malmø kommune er største grunneier på Flagghusen- området. Skybruddplan i København I 2010 og 2011 opplevde København kraftige regnskyll i 2011 falt det over 150 mm regn på to timer. Oversvømmelse av kjellere og veier forårsaket store skader. Disse begivenhetene ble startskuddet til en omfattende klimatilpasningsplan (Klimatilpasningsplan 2011) og Skybrudplan Københavns skybruddplan skal løse byens utfordringer med håndtering av store nedbørsmengder. Vannet skal ledes vekk over bakken på de stedene hvor det er plass til det. Det kombineres med grønne arealer og rekreasjonsarealer, og dermed får københavnerne ekstra bykvaliteter ut av klimapasningstiltakene. Dette er den billigste og letteste måten å håndtere nedbøren på. På steder med tett bebyggelse er det vanskelig eller umulig å lede vannet over bakken. På slike stedet bygges det underjordiske tunneler til å lede vannet vekk. Dette gjelder den tetteste bebyggelse i bykjernen. 10

14 Københavns kommune satser på grønne tak for å samle og fordrøye overvann. Kommunen beregner at grønne tak kan ta opp 60-80% av årsnedbøren. Grønne tak isolerer bygninger mot kulde om vinteren og mot varme om sommeren og resulterer i et lavere energiforbruk og reduksjon i klimagassutslipp. København kommune legger til grunn at klimautfordringene skal utnyttes positivt. Skybruddplanen brukes som mulighet for å skape en grønnere by og skape vekst og arbeidsplasser. Kommunen investerer i klimatilpasning i partnerskap med private. Kommunen satser også på å oppnå ny kunnskap og erfaring med å finansiere klimatilpasning på en hensiktsmessig måte. Framtidige investeringer knyttet til klimatilpasningsplanen skaper et behov for å undersøke finansieringsmuligheter og vurdere markedspotensial. Tiltakene som følger av skybruddplanen skal finansieres en kombinasjon av kommunale skatteinntekter, vann- og avløpavgifter og boligeieres renoveringsinvesteringer. Det økonomiske rasjonale bak skybruddplanen er at en klimatilpasningsinnsats nå vil spare investeringer på sikt. 1 % av bygningsmassen i København fornyes hvert år. Det vil si et at for å ha en ferdig klimatilpasset by om 100 år må man begynne nå. Københavns skybruddplan har som mål å sikre byen mot risiko og skader fra store nedbørsmengder i løpet av omtrent 20 år. Tiltak som følge av skybruddplanen er beregnet til å koste 3,8 milliarder DKK. Til sammenligning kostet skadene som følge av skybruddet i milliarder DKK. Kommunen prioriterer tiltak i forhold til hvor stor effekt de får. Prioriteringene er basert på en risikoanalyse og en kostnytteanalyse. Skadekostnader beregnes blant annet ut i fra skader på bygg og infrastruktur, tapt arbeidsfortjeneste og uopprettelige skader på kulturminner. Nettogevinst ved skybruddsikring. Kilde: København Skybrudplan HafenCity i Hamburg HafenCity er et transformasjonsområde sentralt i Hamburg. Området er under utbygging og planlegges å stå ferdig i HafenCity er et omfattende fortettingsprosjekt når området er ferdig utbygd forventes det å ha utvidet bysentrum med 40%. Området ligger ved elven Elbe og er utsatt for oversvømmelser ved flo. Snitt som viser sokkel som beskytter bebyggelse mot flom. Nederste etasjer brukes til parkering. Kilde: Annual report Geberit. View reference magazine

15 Dessuten planlegges det for opptil 1 meter havnivåstigning som resultat av klimaendringer. Den eksisterende demning gir ikke beskyttelse mot oversvømmelse fra Elbe, og kommunen vurderte bygging av en ny demning for uaktuelt. Kommunen har derfor planlagt alternative tiltak for å håndtere flom, stormflo, flodbølger og havnivåstigning. Flomsikringsstrategien som ble valgt var å tillate at deler av området oversvømmes i perioder. Dette gjøres gjennom å løfte bygg og infrastruktur over flomnivå. Underetasje på bygg er på minimum 7,5-8,4 moh. Bygg og gater plasseres på store sokler. For å sikre mobilitet for innbyggere og tilgjengelighet for brannbil og ambulanse ved oversvømmelser, etableres det et system av gangveier og broer som plasseres minimum 8 moh. Soklene brukes til parkering og servicefunksjoner for næring under bakken. Det tillates ikke boligareal i soklene. Det anlegges en omtrent 20 m bred promenade moh. Promenaden er tilrettelagt for å kunne tåle sporadiske oversvømmelser. Hvor det er eksisterende bygg er det valgt en alternativ strategi. Fasader i eksisterende bygg tettes og sikres mot inntrengende vann. Soklene bygges ut i tilknytning til de ulike utbyggingsprosjektene. Det gjør det lettere å finansiere og realisere utbyggingen enn hvis kommunen hadde valgt å gjennomføre én stor grunnlagsinvestering i form av f.eks. demninger. Klimatilpasning i Rotterdam Rotterdam ligger i deltaet for elven Maas. Stigende havnivå vil på sikt påvirke sikkerheten for dikene som beskytter Rotterdam. Byen vil også oppleve mer og hyppigere nedbør og økt risiko for flom. Rotterdam Klimainitiativ (The Rotterdam Climate Initiative, RCI) har som mål å redusere klimagassutslipp, klimatilpasse byen og fremme utvikling av næringslivet i regionen. Dette gjøres i et samarbeid mellom kommunen, offentlige og private aktører og innbyggere. RCI er et partnerskap mellom Rotterdam Havn, Rotterdam kommune, en lokal næringslivsorganisasjon og den regionale miljøvernmyndighet. RCIs mål er at Rotterdam skal være 100% klimasikret i Stormflobarriere i Maeslantkering ved Rotterdam. Rotterdam beskyttes i dag av et system av stormflobarrierer og diker. Rotterdams klimatilpasningsstrategi innebærer å vedlikeholde og forsterke det eksisterende flombarrieresystemet. Men dette vil ikke være nok - deler av byen og havnen vil bli oversvømt hvis vannivået stiger ytterligere og nedbørintensiteten øker betraktelig. Derfor skal Rotterdams funksjon som svamp (vannlagringskapasitet) gjenopprettes bebyggelse og infrastruktur skal tåle og holde på vann. Tiltak som fordrøyer og drenerer regnvann lokalt skal gjennomføres. Verdens første vanntorg Benthemplein - sto ferdig i Rotterdam i Vanntorget er utformet som 3 amfier og kan holde på 1700 m3 vann. Når det ikke regner kraftig, brukes torget til teater, sport og opphold. I tillegg brukes parkeringskjellere som vannbassenger for å kunne fordrøye vannet ved kraftige regnskyll. 12

16 Benthemplein vanntorg i Rotterdam. Flytende paviljong i Rijnhaven prototype for framtidige flytende bydeler i Rotterdam. Klimatilpasning av eksisterende og nye bygg inngår i Rotterdams klimastrategi. Innbyggernes Flytende bygninger gir muligheter for å generere bidrag vurderes her som avgjørende. Aktuelle energi fra tidevannet og bruke vannet i elven til tiltak er gjøre hager og bakgårder grønnere og oppvarming og avkjøling. bedre egnet til overvannshåndtering. I en bydel er ledningsnettet i alle bygg flyttet fra kjellere til Kommunen har lagt ut anbud for utbygging på etasjer høyere opp, for å unngå strømbrudd når vannarealer. I anbudsmaterialet beskriver kjelleren blir oversvømt. I tillegg er tregulv og kommunen at denne typen utbygging krever tepper erstattet med gulvbelegg som bedre tåler utviklingen av nye roller for offentlig og privat vann (f.eks. fliser). Huller i fasader tettes for at sektor, nye samarbeidsmodeller og nye bygningene skal bli vanntette. forretningsmodeller. Rotterdam kommune subsidierer 50% av Sluse i Aarhus kostnadene til investering i grønne tak. I tillegg står kommunen for kompetanseutvikling hos taktekkere for at disse skal bli bedre til å installere grønne tak. Kommunen har siden 2008 bidratt til etablering av m2 med grønne tak. Rotterdam har satt i gang pilotprosjekter for å utvikle flytende bydeler på elven Maas ved Rijnhaven. Pilotprosjektene skal utvikle kunnskap og kompetanse om teknologiske løsninger, organisering av innovasjonsprosjekter innen klimatilpasning med mer. Det første pilotprosjektet som er gjennomført er en flytende paviljong i Rijnhaven som ble bygget i Sentrum av Aarhus er utsatt for oversvømmelser på grunn av økt nedbørsmengde. Kommunen har derfor begynt byggingen av en sluse med pumper for å håndtere overvann. Aarhus Å den frilagte elven som går gjennom sentrum av byen skal fungere som et kilometerlangt vannreservoar. Slusen anlegges der hvor elven renner ut i havet. I perioder med mye nedbør vil slusen bli stengt og overvann renner ut i Aarhus Å. Herfra pumpes vannet ut i havet på den andre siden av slusen. Slusen anlegges i forbindelse med utbygging på havnearealene som ligger i forlengelse av sentrum. Kystveien blir hevet til 2,5 moh på en 300 meter lang strekning mellom byen og havnearealene. Veien og slusen vil fungere som en demning som kan holde havvannet vekk fra byen. Sluseanlegget forventes å stå ferdig i løpet av

17 Transition towns Transition Town- bevegelsen er basert på lokale grasrot- initiativ, hvor innbyggere og lokale aktører tar en ledende rolle i utviklingen av robuste og bærekraftige lokalsamfunn. Bevegelsen oppstod i England i 2006 og det finnes nå over tusen Transition towns rundt om i verden. Bevegelsen legger til grunn at lokalsamfunn må omstilles til å bli mer bærekraftige og mer motstandsdyktige mot eksterne påvirkninger som klimaforandringer, økonomiske kriser og energikriser. Transition town- konseptet tar utgangspunkt i at toppen av global oljeproduksjon er nådd (peak oil) og at lokalsamfunn derfor må gjøre seg uavhengige av fossil energi. Resilience- begrepet står sentralt i Transition Towns. Resilience kan oversettes til robusthet på norsk. Rob Hopkins, grunnleggeren av Transition town- bevegelsen, definerer resilience som et systems evne til å fortsette å fungere når det blir utsatt for eksterne påvirkninger og sjokk, og til å tilpasse seg forstyrrelser (Hopkins 2008). Omsatt til byer og tettsteder innebærer dette evnen til å unngå kollaps når det oppstår mangel på mat og fossil energi. Hopkins mener at utviklingen av byer og lokalsamfunns robusthet må vektlegges like mye som arbeidet med å redusere klimagassutslipp. med å omstille Totnes til en bærekraftig og robust by. Det gjennomføres et bredt spekter av tiltak for å styrke det lokale næringslivet, øke lokal matvareproduksjon, øke produksjon av fornybar energi med mer. Det er blant annet etablert en inkubator og støtteordninger for lokale, miljøvennlige bedrifter. Det er innført en lokal valuta - Totnes Pound - som kan brukes som betaling i lokale butikker og firmaer. I Bergen ble Transition Town- prosjektet Bærekraftige liv på Landås offisielt startet rundt Det er blant annet gjennomført initiativer innen lokal matproduksjon, felles energioppgraderinger av boliger, etablert ordninger for samkjøring, bildeling med mer. Omstilling Sagene i Oslo er et Transition Town- initiativ som startet i Omstilling Sagene gjennomfører blant annet prosjekter som skal styrke lokal, bærekraftig matproduksjon. Et eksempel på dette er prosjektet Tilhengerhage for hagetilhengere som er en hage i en tilhenger som parkeres på offentlige parkeringsplasser rundt om i bydelen. Hensikten er å oppmuntre folk til å dyrke egen mat og samtidig protestere mot at biler okkuperer så mye areal i byen. Transition town- konseptet innebærer at lokal produksjon prioriteres framfor import hvor dette er mulig og hensiktsmessig. Det fokuseres på omstilling innen transport, forbruk, energi og avfall. Det gjøres gjennom å redusere transportbehov, styrke lokal mat- og energiproduksjon, redusere forbruk av energi og varer og stimulere til en lokalt basert økonomi. Tilgang til grunnleggende helsetjenester lokalt inngår også i Transition Towns- konseptet. Totnes i England var den første Transition town. Totnes Transition Town er en frivillig organisasjon som leder og koordinerer arbeidet Tilhengerhage for hagetilhengere i Omstilling Sagene. Kilde: Facebook. Omstilling Sagene gjennomfører også arrangementer og kurs for å formidle kunnskap og kompetanse om hvordan man kan bidra til en mer bærekraftig og klimatilpasset utvikling i lokalmiljøet. Eksempler på dette er kurs i 14

18 sykkelreparering, surdeigsbrødbaking, sylting, sying og hjemmekompostering. Urban Futures- metoden Hensikten med Urban Futures- metoden er å utforme og planlegge klimarobuste byer (Lombardi et al. 2012). Metoden tar utgangspunkt i behovet for å finne løsninger innen byutvikling som både er bærekraftige og er tilpasset et klima i endring. Urban Futures- metoden er en scenarioanalyse som brukes til å vurdere om bærekraftige løsninger også er klimarobuste. Forslag til bærekraftige løsninger testes i forhold til fire mulige scenarier for endringer i klima og samfunnsutvikling. Metoden er beregnet til å vurdere et bredt spekter av løsninger fra overordnet areal- og transportplanlegging og fortettingsstrategier til planting av trær i en gate. Håndbok i klimatilpasning Det kanadiske miljødepartementet og universitetet i British Columbia har utarbeidet en håndbok i klimatilpasning (Bizikova, Neale og Burton 2008). Bakgrunnen for håndboken er at klimatilpasning, utslippskutt og bærekraftig utvikling ofte blir adressert i separate prosesser i kommuner og lokalsamfunn. Dette kan resultere i målkonflikter og eksempelvis gjennomføring av tiltak for å redusere klimagassutslipp som øker sårbarhet for klimaenderinger lokalt. Håndboken beskriver en metode for hvordan klimatilpasning, utslippskutt og bærekraftig utvikling kan integreres i utviklingsstrategier, planlegging og beslutningsprosesser på lokalt nivå. Målgruppen er kommuner, byplanleggere, administrativ ledelse, politikere og andre lokale beslutningstagere og aktører. 15

19 4. Intervjuer Intervju med Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Gro Sandkjær Hanssen er forsker på Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Gro har forsket på blant annet bærekraftig byplanlegging, klimatilpasning og kommunal politikk. Kan det oppnås både fortetting og klimatilpasning i byutvikling, eller er målsetningene motstridende? Hvordan kan en best oppnå begge deler? Vi kan fortette og bygge kompakte byer samtidig med at vi klimatilpasser byene våre. Dette er i prinsippet ikke motstridende hensyn. Mange klimatilpasningstiltak innebærer å styrke blågrønne kvaliteter. Dette sammenfaller med kvaliteter som er viktige for menneskene som bor og bruker byene. Alt burde ligge til rette for at vi kan utvikle kompakte og klimarobuste byer. Vi har kunnskapen, teknologien og ressursene som skal til for å klare det. Men det må gjøres andre vurderinger og valg i arealplanleggingen enn det som skjer i dag. Det mangler vilje, holdningsendringer og nye måter å tenke på for å få det til. Hvordan kan kommuner skaffe nødvendig kunnskap og kompetanse for kunne å håndtere målsetninger om både fortetting og klimatilpasning? Det er avgjørende å ha oppdatert kunnskap om framskrivninger av klimaendringer, og hvilke effekt dette kan få for naturskader som for eksempel flom og skred, som igjen rammer bygd struktur (se for eksempel på de nye flomsonekartene til NVE). Kompetanse innen hydrologi, geologi med mer er viktig i utviklingen av klimarobuste byer. Dette er svært spesialiserte felt og det er ikke realistisk at kommunene selv har denne kompetansen. Kommunene må hente denne ekspertisen eksternt og bør derfor styrke sin bestillerkompetanse. I tillegg pågår det nå et arbeid nasjonalt, for å avklare hvilket ansvar nasjonal forvaltning har for å produsere denne type informasjon til kommunene. Særlig relevant her er opprettelsen av Norsk klimaservicesenter. Grunnundersøkelser gjennomføres som oftest i tilknytning til utbyggingsprosjekter. Men det er en manglende bevissthet om den akkumulerte effekten av flere utbyggingsprosjekter innenfor et større område. Kommuner bør systematisere geoteknisk og klimarelevant kunnskap som blir hentet inn i reguleringsplanprosesser, i tillegg til at de må hente inn mer av denne type kunnskap i overordnede planprosesser. Det er behov for bedre oversettelses- og forankringskompetanse i kommuner. Konsekvenser og utfordringer som følger av klimaendringene må gjøres forståelige og relevante for beslutningstagere og andre aktører. Dessuten må klimatilpasningstrategier forankres bedre politisk, hos kommunens administrative ledelse og i planavdelinger. Mange kommuner har bestemmelser som ivaretar klimatilpasningshensyn i overordnede arealplaner men så dispenseres det fra disse bestemmelsene i reguleringsplanprosesser. Dette tyder på at forståelsen for hvorfor det er nødvendig med klimatilpasningstiltak er begrenset. Det er ikke nødvendigvis bedre plankompetanse og flere planleggere i kommunene som er løsningen. Store og sterke planfaglige miljøer 16

20 kan gjøre at planleggerne blir seg selv nok og ikke snakker og samarbeider nok med andre fagmiljøer og sektorer i kommunen. Planmiljøet kan bli en propp i systemet. Hvordan påvirkes planarbeidet i kommuner av målsetninger og behov for både fortetting og klimatilpasning av byer? Hva bør kommuner gjøre for å møte denne problemstillingen? Klimatilpasning handler i stor grad om håndtering av vann, i form av nedbør og havnivåstigning. Med sprengt kapasitet i avløpssystemene er det vann- og avløpsetatene i kommunene som føler utfordringene mest på kroppen og som må ta støyten for fortetting og klimaendring. Erfaringen i mange kommuner er at vann- og avløpsetatene ligger langt foran planetatene når det gjelder klimatilpasning. Mange vann- og avløpsetater opplever at de blir avvist når de banker på døra til planavdelingene. Vi kan ikke fortsette å bygge byer som vi gjør i dag. Vi må ta innover oss hva konsekvensene av klimaendringene er og begynne å utvikle klimarobuste byer. Utviklingen av klimarobuste byer må skje på tvers av sektorer. I planprosesser er det behov for arenaer for dialog og samhandling som går på tvers av sektorene i kommunen. Slike på- tvers- arenaer er svært viktige i arbeidet med å klimatilpasse byene våre. Intervju med Andrew Holt, Architectopia Andrew Holt er arkitekt og daglig leder for Architectopia AS. Andrew har lang erfaring med bærekraftig og klimatilpasset arkitektur og byområder i England og Norge, og er en aktiv deltager i fagdebatten. Kan det oppnås både fortetting og klimatilpasning i byutvikling, eller er målsetningene motstridende? Hvordan kan en best oppnå begge deler? Så lenge fortetting ikke foregår på områder som er utsatt for direkte konsekvenser av klimaendringer (som flom eller skred) er målsetninger om klimatilpasning og fortetting ikke nødvendigvis motstridende. Fortetting kan føre til flere harde overflater og det må planlegges for overvannshåndtering med forventede nedbørsmengder. Fortetting kan skje på områder som er utsatt for konsekvenser av klimaendringer så lenge det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre mot skade på mennesker og eiendeler. Slike tiltak kan for eksempel være demninger, voller og andre barrierer mot flom. Tiltak kan eventuelt oppføres etter behov og over tid. En fordel med å iverksette tiltak over tid er at man vil ha bedre kunnskap om hvor omfattende konsekvensene kommer til å bli. Klimagassutslippene som følger av oppføring av infrastrukturprosjekter, taler imot fortetting i de mest utsatte områdene. Bygging av plusshus kan betraktes som et tiltak for å gjøre byer mer klimarobuste. Dette fordi man blir mindre avhengig av eksisterende kraftforsyningssystemer som kan være utsatt for storm, flom og skred. Plusshus produserer mer energi enn de bruker, i hvert fall om sommeren, og kan forsyne seg selv og andre bygg. Ved fortetting er det enklere og mer kosteffektivt å sikte mot pluss- bydeler fremfor plusshus. Gode tiltak kan være energisentral, energiutveksling mellom bygg og nærvarmeanlegg. Store arealer med solcellepaneler kan eventuelt monteres over parkeringsarealer. Har du noen råd til kommunene når det gjelder arbeidet med klimatilpasning og fortetting? Lokal energiforsyning bør i større grad inngå i planarbeidet. Det bør utredes om muligheter for energiforsyning innenfor planområdet som tiltak både for klimagassreduksjon og redusert sårbarhet for konsekvenser av klimaendring. 17

21 5. Problemstillinger og vurderinger I det følgende presenteres og drøftes aktuelle dilemmaer og målkonflikter i forholdet mellom fortetting og klimatilpasning i byutvikling. Drøftingen tar utgangspunkt i kunnskap som er hentet fra forskningsresultater, eksempler og intervjuer. Motstand eller tilpasning Det som vanligvis omtales som klimatilpasning rommer to ulike strategier for å håndtere konsekvensene av klimaendringer: Motstand og tilpasning (Cooper og Pile). Motstandstrategien kjennetegnes ved at de fysiske omgivelsene endres for å beskytte eksisterende bygg, infrastruktur og aktiviteter. Tilpasningsstrategien kjennetegnes ved at de menneskelige aktivitetene endres for å tilpasse seg klimaendringene. Tilpasningsstrategien er i tråd med konseptet resilience, som kan oversettes med robusthet, spenst eller elastisitet på norsk. Resilience- begrepet er hentet fra økologi hvor det brukes om økosystemers evne til å absorbere og tilpasse seg ekstern påvirkning og katastrofer. Overført til byutviklingsfeltet henviser resilience til byers evne til ikke å kollapse så snart det oppstår energi- eller matmangel, og til å respondere med tilpasning til forstyrrelser som følger av blant annet klimaendringer (Hopkins). Resilience handler med andre om ord om mer enn robusthet i forhold til klimaendringer, det handler også om mat- og energisikkerhet, helse, sosiale forhold med mer. I Rotterdam har man lenge jobbet for å holde havvann vekk fra bebyggelsen ved hjelp av diker. Kommunen og andre aktører i regionen har erkjent at denne motstandsstrategien verken er tilstrekkelig eller realistisk sett i lys av kommende klimaendringer. Det er ikke mulig å bygge diker og flombarrierer som er høye, sterke og sikre nok. Dessuten ville det være en Endringsvilje Menneskelige aktiviteter Fysiske omgivelser Endringsvilje TILPASNING til klima MOTSTAND mot klima Strategier for utvikling av klimarobuste byer: Tilpasning og Motstandsspekter. Ill: insam. Basert på Cooper og Pile

22 svært ressurskrevende løsning. I Rotterdam har man derfor kommet fra til en hybridstrategi en kombinasjon av motstand og tilpasning. Eksisterende system av diker og flombarriere opprettholdes, men utvides ikke for å imøtegå kommende klimaendringer. I stedet for tilrettelegges bygg og infrastruktur i utvalgte byområder for å kunne tåle konsekvensene av klimaendringene. Tilsvarende som Rotterdams klimastrategi er også forslag til flomsikringstrategi for Hamar en form for hybrid mellom motstands- og tilpasningsstrategi. Klimastrategi Løsninger Motstand Store infrastrukturinvesteringer Bygge demninger, flomvoller, osv. Tilpasning Begrense utbygging i utsatte områder Relokalisering av infrastruktur/mennesker, endret arealbruk. Inkl. landbruksareal, naturområder (overvannshåndtering) Innovativt bygningsdesign (flytende bygg/broer, osv.) Plassering/utforming bygg i utsatte områder (tillate flom i kjellere, løfte bygg) Midlertidig infrastruktur Tillate oversvømmelser i perioder (kjellere, grøntareal, osv.) Infiltrasjon/permeable overflater Magasiner fordrøyningsbasseng, regnbed, dammer, grønne tak (sedum), Flomveier åpne vannveier til vassdrag eller sjø. Klimatilpasningsløsninger fordelt på motstands- og tilpasningsstrategier. Fortetting og mobilitet Fortetting og kompakte byer Den kompakte byen som en bymodell for bærekraftig utvikling har fått økt støtte i Norge siden tallet. Tidligere i debatten ble det gitt uttrykk for bekymring om kompakt byutvikling (fortetting) ville resultere i et for stort press på grøntareal i byene (Thorén). Fortetting kombinert med beskyttelse av grøntstruktur i byene ble da presentert som løsningen. 19

23 Bymodellen som legges til grunn for byutvikling i Norge i dag er fortetting kombinert med høy mobilitet. Gode muligheter for å transportere personer og varer mellom byer og tettsteder er en forutsetning for denne bymodellen. Sentralisering av samfunnsinstitusjoner innen helse, utdanning, politi med mer forutsetter en høy grad av mobilitet. Desentralisering og selvforsynte lokalsamfunn Et alternativ til den kompakte byen er en desentralisert modell med mindre lokalsamfunn med høy selvforsyningsgrad. Transition town- modellen er et eksempel på dette. Denne modellen har lite gjennomslagskraft i Norge i dag, men kan være interessant å studere fordi den viser en alternativ løsning på forholdet mellom klimagasskutt og klimatilpasning i by- og stedsutvikling. Sentralt i denne modellen er en høy grad av selvforsyning når det gjelder mat, energi, helsetjenester, arbeidsplasser med mer. Dette innebærer et lavt transportbehov. Desentraliserte, selvforsynte lokalsamfunn kan også betraktes som en klimatilpasningsstrategi. I tilfeller av ekstremvær vil lokalsamfunnet i utgangspunktet kunne fungere selv om det blir avskåret fra omverdenen. Det vil også ha en økt grad av matvaresikkerhet. En hybridmodell? Fortetting med høy mobilitet er en bymodell som av noen betraktes som mindre klimarobust på grunn av avhengighet av forsyninger av vann, energi, mat og helsetjenester fra andre områder. Sentralisering av viktige og kritiske samfunnsinstitusjoner kan øke sårbarhet for klimaendringer. Veier kan bli uframkommelige ekstremvær og flom og kan gjøre byer og tettsteder dårligere rustet mot klimaendringer. En hybrid bymodell kan kombinere kompakte byer med en høyere selvforsyningsgrad for lokalsamfunn (bydeler, tettsteder). En slik modell forutsetter korte avstander mellom bolig, arbeidsplass, mat- og energiproduksjon og helsetilbud. Den vil være mindre avhengig av mobilitet mellom byer og tettsteder, jfr. Fortetting med lav mobilitet i figuren. Utbygging i utsatte områder Urbanisering og mål om fortetting skaper press på utbygging i områder som er sårbare for klimaendringer. Det har de senere årene vært en omfattende utbygging langs kysten og ved elver (Hanssen og Hofstad 2015). Dette skaper økt sårbarhet for flom, havnivåstigning, stormflo og flodbølger med dermed en økt risiko for 1. FORTETTING MED HØY MOBILITET 2. FORTETTING MED LAV MOBILITET 3. DESENTRALISERING Modeller for byutvikling. Illustrasjon: insam as. 20

Klimautfordringen - kommunalt handlingsrom, dilemmaer og lokale synergieffekter

Klimautfordringen - kommunalt handlingsrom, dilemmaer og lokale synergieffekter Klimautfordringen - kommunalt handlingsrom, dilemmaer og lokale synergieffekter Kurs klimatilpasning Sogn og Fjordane 13-14.03.17 Lars Wang lars@insam.no +47 90523021 By- og stedsutvikling fra a til å.

Detaljer

Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning

Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning Klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning Workshop Sandnes den 11.april 2013 Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasning Framtidens byer gry.backe@dsb.no 47467582 1 Et trygt og robust samfunn - der

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Klimatilpasning i Framtidens byer. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582

Klimatilpasning i Framtidens byer. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Klimatilpasning i Framtidens byer Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Nordregio 8. juni 2011 St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Framtidens byer - et nasjonalt

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer. 47467582 gry.backe@dsb.no. Horniman museum London

Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer. 47467582 gry.backe@dsb.no. Horniman museum London Et endret klima fører til mer nedbør og mer intense regnskyll med mer styrtregn. Kan grønne tak og økt bruk av permeable flater avlaste avløpsnettet og hindre oversvømmelse? Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasningsnettverket

Detaljer

Norsk Vann årskonferanse 2013

Norsk Vann årskonferanse 2013 Norsk Vann årskonferanse 2013 Klimatilpasningsarbeidet i kommunene m/eksempler fra Bergen Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune Norsk Vann 020913 MSekse 1 Tilpasning til klimaendringer Definisjon: "Den

Detaljer

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Anleggsdagene 2014 msekse 1 15.

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring

Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Klimatilpasning- håndteringsstrategier for et klima i endring Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der

Detaljer

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning Cathrine Andersen Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning i Norge - historikk Nasjonal

Detaljer

Klimatilpasning i samfunnssikkerhetsarbeidet og erfaringer fra Framtidens byer. Cathrine Andersen

Klimatilpasning i samfunnssikkerhetsarbeidet og erfaringer fra Framtidens byer. Cathrine Andersen Klimatilpasning i samfunnssikkerhetsarbeidet og erfaringer fra Framtidens byer Cathrine Andersen Aller først: Samfunnssikkerhet enkelt forklart Oversikt over risiko og sårbarhet Unngå ny risiko og sårbarhet

Detaljer

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene.

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Nasjonalt fuktseminar 2012 Oslo Teknologi for et bedre samfunn 1 Agenda Effektene av klimaendringer i kaldt klima Hva skjer

Detaljer

Dato: 18. februar 2011

Dato: 18. februar 2011 Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 1089/11 Byrådet Høring: NOU 2010:10. Tilpassing til eit klima i endring. PEVI SARK-03-201001740-252 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har sendt NOU 2010 "Tilpassing

Detaljer

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Strategier og planer Bestemmelser i kommuneplanen Hovedplan avløp og vannmiljø

Detaljer

Overvatn i Bergen Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer?

Overvatn i Bergen Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Plankonferansen 2014 Tilpasning til klimaendringer Overvatn i Bergen Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Plankonferansen

Detaljer

ROS og håndtering av klimarisiko

ROS og håndtering av klimarisiko ROS og håndtering av klimarisiko Tromsø 23. november 2012 Gry Backe, seniorrådgiver Klimatilpasningssekretariatet KLIMATILPASNING og ROS (kommer ) En ROS-analyse skal ikke gjennomføres alene for å ta hensyn

Detaljer

: Den globale gjennomsnittstemperaturen på jorden kan øke med mellom 2 til 6 grader fram mot år 2100 avhengig av hvor stort klimagassutslippet blir.

: Den globale gjennomsnittstemperaturen på jorden kan øke med mellom 2 til 6 grader fram mot år 2100 avhengig av hvor stort klimagassutslippet blir. FNs klimapanel : FNs klimapanel konkluderte i sin fjerde hovedrapport at menneskeskapte klimagassutslipp er hovedårsaken til den globale oppvarmingen de siste 50 år : Den globale gjennomsnittstemperaturen

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Miljøfylket Nordland i et endret klima

Miljøfylket Nordland i et endret klima Miljøfylket Nordland i et endret klima - Noen refleksjoner 02.09..2009 1 Hva er klimaendringer? Og hvilke konsekvenser kan de få? Naturlige kontra menneskeskapte endringer Hvor sikkert er det at vi opplever

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013 2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Overvannshåndtering 2013 Samarbeid om overvann i Oslo på tvers av sektorer og interesser Oslo er en

Detaljer

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB

Robuste byer i fremtidens klima. Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Robuste byer i fremtidens klima Elisabeth Longva, avdelingsleder Enhet for regional og lokal sikkerhet, DSB Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om DSB Hva er utfordringene? Hvordan kartlegge og ta hensyn

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Overvannsstrategi for Drammen

Overvannsstrategi for Drammen Overvannsstrategi for Drammen v/ Marianne Dahl Prosjektleder Drammen kommune Tekna-seminar: Vann og Avløp - strategier for fremtidens systemer 20. mars 2013 UTGANGSPUNKT KLIMAUTFORDRINGER overvannshåndtering

Detaljer

Kommunens arbeid med usikkerhet

Kommunens arbeid med usikkerhet Kommunens arbeid med usikkerhet Luft Lokal luftforurensing er mer enn klimagassutslipp - støv, NOx - topografi (høye fjell og dype daler...) - vær (normalt gunstig...) - infrastruktur ( all trafikk må

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Nordland fylkeskommunes arbeid med klimatilpasning

Nordland fylkeskommunes arbeid med klimatilpasning Nordland fylkeskommunes arbeid med klimatilpasning Karina Maria Gregersen, miljøkoordinator 24. januar 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Disposisjon Analyse av forventede klimaendringer i Nordland Regional plan

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Hus i hardt klima. Cecilie Flyen Øyen SINTEF Byggforsk. SINTEF-seminar 15. mai Teknologi for et bedre samfunn

Hus i hardt klima. Cecilie Flyen Øyen SINTEF Byggforsk. SINTEF-seminar 15. mai Teknologi for et bedre samfunn Hus i hardt klima Cecilie Flyen Øyen SINTEF Byggforsk SINTEF-seminar 15. mai 2014 Teknologi for et bedre samfunn 4 mill. bygninger 350 mill m2 80 % av fremtidens bygninger er alt bygget Teknologi for et

Detaljer

Ansvar, arbeidsdeling og samarbeid på klimatilpasningsområdet. Kjell Harvold Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)

Ansvar, arbeidsdeling og samarbeid på klimatilpasningsområdet. Kjell Harvold Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Ansvar, arbeidsdeling og samarbeid på klimatilpasningsområdet Kjell Harvold Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Utgangspunkt Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer..ciens-rapport

Detaljer

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt Blågrønn faktor - miniseminar 18. februar 2015 Kristiansand kommune Program Del 1: 12:00: Kaffe og frukt 12:10: Velkommen v/ Venke Moe 12:15: «Vi må planlegge for klimaendringer» v/ Terje Lilletvedt 12.30:

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

Veiledere og prosjekter

Veiledere og prosjekter Veiledere og prosjekter Nettverkssamling Sandnes 16.April 2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Veiledere Veileder nettportalen De viktigste veilederne Kunnskapsgrunnlaget Klimaendringer

Detaljer

Overvannsstrategi for Drammen

Overvannsstrategi for Drammen Overvannsstrategi for Drammen -Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn, ROS-analyse og workshop om klimaendringer og konsekvenser for bydel Strømsø v/ Marianne Dahl Prosjektleder Drammen kommune Framtidens

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

Overvann i tett by. - Til smerte og begjær - Cecilie Bråthen, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Overvann i tett by. - Til smerte og begjær - Cecilie Bråthen, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Overvann i tett by - Til smerte og begjær - Cecilie Bråthen, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Tema for dagen Litt historie hvordan har det systemet vi har i dag blitt til? Dagens overvannshåndtering

Detaljer

Klimatilpasning i Framtidens byer

Klimatilpasning i Framtidens byer Klimatilpasning i Framtidens byer Dagsorden, mål og strategi. Tilbakemelding fra byene før møte om forventninger til nettverket og samarbeidsområdene Gry Backe Fagkoordinator i Framtidens byer gry.backe@dsb.no

Detaljer

Kartlegging av arbeidet med havnivåstigning i Framtidens byer

Kartlegging av arbeidet med havnivåstigning i Framtidens byer Kartlegging av arbeidet med havnivåstigning i Framtidens byer Oppsummering av undersøkelse gjennomført i desember 2009 Gry Backe fagkoordinator Hensikt Hvordan forholder byene seg til havnivåstigning og

Detaljer

Samspill overvann - grunnvann Utnytte potensialet for lokal overvannsdisponering gjennom bedre kunnskap om undergrunnen

Samspill overvann - grunnvann Utnytte potensialet for lokal overvannsdisponering gjennom bedre kunnskap om undergrunnen Bilde: Colourbox Samspill overvann - grunnvann Utnytte potensialet for lokal overvannsdisponering gjennom bedre kunnskap om undergrunnen Hans de Beer Laget for Grunnvann og urbangeologi Fagtreff Vannforeningen,

Detaljer

Fra strategi til handlingsplan for den blågrønne byen

Fra strategi til handlingsplan for den blågrønne byen Fra strategi til handlingsplan for den blågrønne byen Hvordan arbeider kommunen med klimatilpasning Norm for overvannshåndtering m/tydelige krav Lokal håndtering, åpne løsninger, flomveier Skal vurderes

Detaljer

Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Hva har bruk av VA-rammeplaner betydd for Bergen? Fagsamling Norsk Vann Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune GRØNN STRATEGI POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Bedre balanse mellom

Detaljer

Klimautfordringer. Gry Backe Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer DSB

Klimautfordringer. Gry Backe Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer DSB Klimautfordringer Gry Backe Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer DSB Seminar: Vått og vilt? Klimatilpasning Strømsø som eksempel, 28. mars 2011 Noen klimaendringer og effekter : Temperaturen

Detaljer

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER Kommunal- og moderniseringsdepartementet LEVENDE GRØNNE BYER 23.05.2017 BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen Seniorrådgiver

Detaljer

Utfordringene i Bergen

Utfordringene i Bergen og fremtidsbyen Bergen... Utfordringene i Bergen Utslipp av klimagasser i Be rge n kommune Andre mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 22 % Veitrafikk 55 % Prosessutslipp 12 % 1 Mål: Redusere klimagassutslipp

Detaljer

Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune

Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune Innhold 1. Styringsdokumenter, bestemmelser, normer

Detaljer

Konklusjoner fra sluttrapporten

Konklusjoner fra sluttrapporten Konklusjoner fra sluttrapporten P rosjektgruppen sammenstiller til slutt resultatene fra rapporten. De tre forholdene klimasårbarhet, klimatilpasning og hindringer for klimatilpasninsgsarbeidet blir oppsummert

Detaljer

Overvann og forsikring fra et forsikringsståsted - NOU2015:16 om overvann og klima

Overvann og forsikring fra et forsikringsståsted - NOU2015:16 om overvann og klima Overvann og forsikring fra et forsikringsståsted - NOU2015:16 om overvann og klima Mia Ebeltoft Fagsjef/Advokat Forsikringsforeningen 30.11.16 Årsak: global oppvarming gir mer regn og endringer i klima

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de?

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015 Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Øyvind Aarvig, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Klimatilpasning i planarbeid. Therese H. Karlseng Energi- og klimarådgiver Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovskonferansen 13.

Klimatilpasning i planarbeid. Therese H. Karlseng Energi- og klimarådgiver Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovskonferansen 13. Klimatilpasning i planarbeid Therese H. Karlseng Energi- og klimarådgiver Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovskonferansen 13. mars 2012 Agenda Innledning - Hva er klimatilpasning? Forventede konsekvenser

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR KOMPAKT BYUTVIKLING «Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling», tverrfaglig

Detaljer

Tilpasning til klimaendringer

Tilpasning til klimaendringer Tilpasning til klimaendringer Framtidens byer 21.august 2008 Seniorrådgiver Cathrine Andersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Klimaet er

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

KARTLEGGING AV 11 KOMMUNERS ARBEID MED KLIMATILPASNING. Vannregion Agder vannkonferanse 18. oktober 2017

KARTLEGGING AV 11 KOMMUNERS ARBEID MED KLIMATILPASNING. Vannregion Agder vannkonferanse 18. oktober 2017 KARTLEGGING AV 11 KOMMUNERS ARBEID MED KLIMATILPASNING Vannregion Agder vannkonferanse 18. oktober 2017 Oppdrag for Miljødirektoratet Formål med oppdraget Bidra til ny kunnskap Øke potensialet for samarbeid

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Plan og overvann Tonje Fjermestad Aase

Plan og overvann Tonje Fjermestad Aase Plan og overvann Tonje Fjermestad Aase 28.09.2017 1 Klimaprofil for Rogaland: Mer nedbør og ekstremregn (Norsk klimaservicesenter) Største skadene på bebyggelse og infrastruktur i Rogaland, ifm kraftig

Detaljer

Forsikringsbransjens skadedata

Forsikringsbransjens skadedata Klimaseminar 22.5.2013 Forsikringsbransjens skadedata Innspill Stavanger kommune Klimaprosjekter Tid 2006-2008 2007 2011 2008 2014 2009 2011 2009 2011 2011 2011/12 2012 2012 2014 2012-2012- 2012- Prosjekt

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Overvann og blågrønne prinsipper

Overvann og blågrønne prinsipper Overvann og blågrønne prinsipper Informasjonskveld om overvann Lørenskog 21.juni 2016 dr.ing, Kim H. Paus Agenda 1. Utfordringene 2. 3-trinnsstragi 3. Tiltak 4. Virkemidler Avrenning Utfordring 1: Fortetting

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Hege Hisdal Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn - NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Flom Skred NOU 2010:10

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Hvordan håndtere overvann i eksisterende bebyggelse?

Hvordan håndtere overvann i eksisterende bebyggelse? Hvordan håndtere overvann i eksisterende bebyggelse? 1) Ny veiledning om åpne flomveger (204/2014) 2) Senter for klimatilpasning i eksisterende bebyggelse (Klima 2050) Seniorforsker Jon.Rostum@SINTEF.no

Detaljer

GJENNOMGANG AV KLIMATILPASNING I KOMMUNALE PLANER KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER

GJENNOMGANG AV KLIMATILPASNING I KOMMUNALE PLANER KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER GJENNOMGANG AV KLIMATILPASNING I KOMMUNALE PLANER KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER RAPPORTEN ER UTARBEIDET AV RAMBØLL PÅ VEGNE AV DSB RAPPORTEN GIR EN: Gjennomgang av status i kommuneplaner ikke en helhetlig

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

Overvannsstrategi for Drammen

Overvannsstrategi for Drammen Overvannsstrategi for Drammen Marianne Dahl er landskapsarkitekt og prosjektleder i Drammen kommune. Av Marianne Dahl Innlegg på seminar i Norsk vannforening 20. mars 2013. Introduksjon Vannforeningen

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Overvann -risiko og sårbarhet

Overvann -risiko og sårbarhet Overvann -risiko og sårbarhet 03.06.2016 1 Struktur Litt om overvann Rammer Plan og ros ønsker 2 Overvann: overflateavrenning pga nedbør eller smeltevann oversvømmelse/urban flom Tilbakeslag og vanninntrengning

Detaljer

TEKNA MILJØ- OG KLIMATILPASSET BYUTVIKLING VANN OG AVLØPSSYSTEMER VED ENDRET KLIMA

TEKNA MILJØ- OG KLIMATILPASSET BYUTVIKLING VANN OG AVLØPSSYSTEMER VED ENDRET KLIMA Innlegg ved Svein Erik Bakken, gruppeleder og VA-koordinator i Sweco Norge AS 1 Vi skiller på: - Vann (V) - Spillvann (SP) - AF avløp felles (AF) - Overvann (OV) - Flom i vassdrag er ikke en del av vann-

Detaljer

Et grunnlag for klimatilpasning - fokus flom og skred

Et grunnlag for klimatilpasning - fokus flom og skred Et grunnlag for klimatilpasning - fokus flom og skred Kari Øvrelid Klimaarbeid i NVEs strategi NVE skal dokumentere klimaendringer gjennom datainnsamling, forskning og analyse. NVE skal vise de forvaltningsmessige

Detaljer

Utfordringsnotatet. Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

Utfordringsnotatet. Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking Utfordringsnotatet Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX Halvor Dannevig, Vestlandsforsking Innhold Klimaendringer i Sogn og Fjordane Konsekvenser, sårbarhet og tilpasning Lokale konsekvenser av en ambisiøs

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Vann i By Havstigning og Ekstremnedbør

Vann i By Havstigning og Ekstremnedbør Vann i By Havstigning og Ekstremnedbør Bakgrunn og utfordringer i Sandnes sentrum Workshop Framtidens byer i Sandnes Odd Arne Vagle Seniorrådgiver 09. april 2013 Kultur og byutvikling stab Oversvømmelse

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS

Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS Lokal klimatilpasning til et klima i endring. Visualisering av havnivåstigning og stormflo i KlimaGIS Tromsø kommune, Torben Marthinus, Hans Petter Tollefsen, 20. mars 2012 Klimaendringene er her! Hvem

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Boligplanlegging i by 15. 17. oktober 2012 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering i by Utnytte overvannets rekreasjons- og

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR?

HVA ER GRØNN AREALFAKTOR? Biotopflächenfaktor Grönytefaktor Biotope Area Factor HVA ER GRØNN AREALFAKTOR? Planleggingsverktøy som ivaretar grønne løsninger. Utviklet i Berlin og hentet til Malmøs boligutstilling. Uttrykker forholdet

Detaljer

Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk

Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Vibeke Nenseth, Transportøkonomisk institutt Urbanisering som klimapolitikk? Urbanisering

Detaljer

Hva må vektlegges for å forebygge uønskede hendelser?

Hva må vektlegges for å forebygge uønskede hendelser? Hva må vektlegges for å forebygge uønskede hendelser? Avd.dir Asbjørn Lund Seniorrådgiver Tord E Smestad Seniorrådgiver Tord Smestad - Samordnings- og beredskapsstaben (FMOP) Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Fortetting og grønnstruktur hva og hvordan?

Fortetting og grønnstruktur hva og hvordan? Byens økologi leveområder for mennesker og naturmangfold FAGUS 27.10. 2010 Fortetting og grønnstruktur hva og hvordan? Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén Institutt for landskapsplanlegging.

Detaljer

Revidering av byggesaksveileder Blågrønn Faktor

Revidering av byggesaksveileder Blågrønn Faktor Revidering av byggesaksveileder Blågrønn Faktor Kommuneplankonferansen BY PÅ LAND 8.-9. februar 2016, Fornebu Landskapsarkitekt Valborg Leivestad, Multiconsult Fortetting gir behov for nye planleggingsverktøy

Detaljer

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Kursdagene 2012 NTNU - Byomforming Hvordan planlegger vi

Detaljer

Klimatilpasning i Framtidens byer. Eksempler på prosjekter og samarbeid.

Klimatilpasning i Framtidens byer. Eksempler på prosjekter og samarbeid. Klimatilpasning i Framtidens byer. Eksempler på prosjekter og samarbeid. Gry Backe Fagkoordinator. Framtidens byer gry.backe@dsb.no Tlf.474 67 582 Møte i Kristiansand 18. juni 2010 Samarbeid om klimatilpasning,

Detaljer

Revisjon av byggesaksveileder Blågrønn Faktor

Revisjon av byggesaksveileder Blågrønn Faktor Revisjon av byggesaksveileder Blågrønn Faktor Landskapsarkitekt Valborg Leivestad, Multiconsult Hva er blågrønn faktor? Blågrønn faktor er et kvantitativt verktøy hvor man bruker poengsetting av ulike

Detaljer

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune

Kommunedelplan Klima og energi i Trondheim kommune Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017 Kommunedelplan Klima og energi 2017-2030 i Trondheim kommune Foto: Carl Erik Eriksson Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn. Hvorfor har vi en klimaplan

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer