VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

2 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Vitaminveien 4 Dokument nr.: Filnavn: _Planprogram_Vitaminveien 4_v0.docx Revisjon Dato Utarbeidet av Smári Stav Kontrollert av Lars Syrstad Godkjent av Lars Syrstad Beskrivelse Planprogram utkast før høring Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (25) INNHOLD 1. BAKGRUNN Initiativ og arkitektkonkurranse Krav om konsekvensutredning HENSIKT MED PLANPROGRAMMET PROSESS OG MEDVIRKNING Tilbakemeldinger og fastsetting Kontaktinformasjon Planskisse og planforslag Framdriftsplan Medvirkning PLANOMRÅDETS AVGRENSNING PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON Eiendomsforhold Områdebeskrivelse Virksomheten i dag Bebyggelsesstruktur Topografi og landskap Grøntstruktur og fellesområder Klimaforhold Trafikale forhold Tekniske forhold Miljøforhold PLANSTATUS Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Gjeldende overordnede planer Andre overordnede bystyrevedtak Gjeldende regulering Pågående plan- og byggesaker BESKRIVELSE AV TILTAKET Målsetning med planen Bebyggelsesstruktur Formål Uteoppholdsarealer Boligkvalitet i området Handel og service Trafikale forhold UTREDNINGSALTERNATIVER UTREDNINGSBEHOV Konsekvensutredning Konsekvensvurderinger for valgt utbyggingsalternativ... 24

4 4 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN 1.1 Initiativ og arkitektkonkurranse Skanska Commercial Development Norway AS (CDN) innbød fire arkitektkontorer for et parallelloppdrag om utvikling av et kontor/næringsformål på tomten i Vitaminveien 4 på Storo. Oppdragsgivers mål med prosjektet er "å utvikle et attraktivt kontorbygg som er ledende innen miljø og energi, dette vil være en naturlig utvidelse av Storo sentrum". Arkitektkontoret Jostein Rønsen Arkitekter, arkitektene for vinnerprosjektet, er engasjert til å videreutvikle vinnerprosjektet, i samarbeid med plankonsulent og oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS. 1.2 Krav om konsekvensutredning Planinitiativet legger opp til et bruksareal på inntil m² nybygg, hovedsakelig kontor, men også noe forretning. Endring på eksisterende bruksareal for industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål vil samlet være større enn m². Oslo kommune har besluttet at planinitiativet skal konsekvensutredes. Planinitiativet ble vurdert av Plan- og bygningsetaten iht. plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller inn under forskriftenes 2 punkt f jf. Vedlegg I, punkt HENSIKT MED PLANPROGRAMMET Hensikten med planprogrammet er å beskrive formål, innhold og prosess (fremdrift, deltakere, medvirkning) for detaljregulering av Vitaminveien 4. Planprogrammet beskriver også hva som skal utredes i planfasen, med valg av alternativer, tema og metoder. Definerte utredninger skal ha relevans for beslutning om planvedtaket. Gjennom arbeid med reguleringsplan og tilhørende konsekvensutredning skal de fysiske forhold og konsekvenser av plangjennomføringen avklares. Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker.

5 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 5 (25) 3. PROSESS OG MEDVIRKNING 3.1 Tilbakemeldinger og fastsetting Planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn i perioden 21. januar til 4. mars Samtidig varsles oppstart av planarbeid. Deretter vil planprogrammet fastsettes av Oslo kommune v/planog bygningsetaten (PBE) på delegert fullmakt. På grunnlag av et fastsatt planprogram skal det utarbeides reguleringsplan med nødvendige utredninger for hele tiltaket. Fastsatt planprogram avklarer hvilke alternativer som skal utredes videre. I høringsperioden ber forslagsstiller særlig om tilbakemelding på: Utredningsalternativene som foreslås Forslaget til opplegg for medvirkningsprosess 3.2 Kontaktinformasjon Planprogrammet er utarbeidet av Norge AS på vegne av forslagsstiller Jostein Rønsen Arkitekter AS og Skanska CDN Oslo 3 AS. Eventuelle tilbakemeldinger til planprogrammet merkes "Planprogram Vitaminveien 4" og sendes som post eller på e-post til : Norge AS v/smári Stav Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen 0213 OSLO 3.3 Planskisse og planforslag Når planprogrammet er fastsatt(vedtatt), vil forslagsstiller og konsulent utarbeide et utkast til planforslag med beskrivelse, bestemmelser, plankart og utredninger, og oversende denne til Plan- og bygningsetaten til prosjektavklaring som en såkalt "planskisse". Etter tilbakemeldinger på planskissen fra planmyndigheten (Plan- og bygningsetaten), vil planskissen bli ferdigstilt og omarbeidet til et ferdig planforslag. Dette forslaget skal Plan- og bygningsetaten sende på offentlig ettersyn. 3.4 Framdriftsplan Det arbeides etter følgende framdriftsplan: Høring av planprogram januar - februar 2013 Innsending av planprogram mars 2013 Fastsetting av planprogram mai 2013 Utarbeidelse av planskisse mars - mai 2013 Medvirkningsaktiviteter mai 2013 Innsendelse av planskisse til PBE mai 2013 Utarbeidelse av planforslag oktober november 2013 Offentlig ettersyn av planforslag med utredninger februar mars 2014 Saksbehandling og politisk behandling april august 2014 Vedtak reguleringsplan august 2014

6 6 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 3.5 Medvirkning Gjennom den videre planprosessen skal det sikres aktiv medvirkning fra, og dialog med, grupper som krever spesiell tilrettelegging, som for eksempel barn og unge. Grupper og interessenter som ikke kan delta direkte, skal sikres muligheter for medvirkning på annen måte. Bydel Sagene, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten vil involveres særskilt i arbeidet. Naboeiendommer involveres særskilt i videre planarbeid, med sikte på å løse områdets behov for torg/møteplass og grønnstruktur på en god måte. Medvirkningsprosessen gjennomføres i forbindelse med utforming av planskissen, etter at planprogrammet er fastsatt, i løpet av mai 2013 Foruten formelle kanaler, som samrådsinnspill fra berørte myndigheter, varsling, høring og høringsuttalelser, vil det avholdes et åpent informasjonsmøte/medvirkningsmøte for beboere og næringsdrivende, hvor naboer inviteres spesielt. Veimyndighet inviteres til å delta i møtene. I møtene skal foreløpig forslag til plan presenteres, og det skal være anledning for publikum å komme med innspill som kan tas hensyn til i det videre arbeidet.

7 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 7 (25) 4. PLANOMRÅDETS AVGRENSNING Planavgrensningen foreslås lagt i eiendomsgrensen til Vitaminveien 4, gnr./bnr. 76/242. Gateareal inkluderes ikke. Konsekvensutredningen vil beskrive konsekvensene på gate-, kvartal- og områdenivå. Planavgrensningen har derfor ikke betydning for utredningsomfanget. Arealene utenfor eiendomsgrensen mot Vitaminveien er vei- og fortauareal og eies/forvaltes av Bymiljøetaten og Statens vegvesen. Forslagsstiller er ikke rette instans for å ha ansvaret for planlegging og evt. omregulering av disse arealene. Forslag til planens avgrensning følger av kartet nedenfor, med totalareal på 6,1 daa. Planavgrensning. Stiplet linje viser planavgrensning som legges til grunn for det videre planarbeidet. Eiendomsgrenser vises med rødt.

8 8 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 5. PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON 5.1 Eiendomsforhold Planavgrensningen ligger i eiendomsgrensen til Vitaminveien 4 hvor forslagsstiller er hjemmelshaver: Gnr. 76 Bnr. 242 Skanska CDN 3 Oslo AS Kart som viser eiendomsforhold i området. Eiendommen Vitaminveien 4 markeres med turkis. Eiendommene rundt planområdet har følgende hjemmelshavere: Gnr. 76 Bnr. 1(seksjonert) Grefsenveien 48 A m.fl. Gnr. 76 Bnr. 176 Oslo kommune Gnr. 76 Bnr. 179(seksjonert) Grefsenveien 42 A m.fl. Gnr. 76 Bnr. 240 Borettslaget Vitaminveien II Gnr. 76 Bnr. 241(seksjonert) Grefsenveien 44 Gnr. 76 Bnr. 245 Statoil fuel & retail Norge AS Gnr. 76 Bnr. 289 Storo kontorbygg ANS Gnr. 77 Bnr. 106(seksjonert) Thon Storo ANS Gnr. 77 Bnr. 127 Thon Storo ANS Gnr. 77 Bnr. 343 GE Healthcare AS Gnr. 77 Bnr. 406 Oslo kommune Gnr. 77 Bnr. 409 Lillohagen Øvre Sameie

9 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 9 (25) 5.2 Områdebeskrivelse Planområdet ligger på Storo i bydel Sagene, innenfor område for "knutepunktsutvikling" med blandet arealbruk etter kommuneplanen av Området er i dag kjent for kjøpesenteret Storo Storsenter og det er generelt mye næringsvirksomhet i området. Det er fortsatt en del industri på Storo, men området er i en transformeringsprosess med stadig flere boliger, kontorer og forretninger samt økende tjenesteyting. Storo er et godt utviklet knutepunkt med T-banestasjon, tilknytning til Ring 3, tog, trikk, buss og taxi. Vitaminveien, mellom Nydalsområdet og Storo kjøpesenter på den ene siden og kollektivknutepunktet i Storokrysset på den andre, er hovedaksen i knutepunktutviklingen for Storo. Vitaminveien er hoved aksen i knutepunktutviklingen for Storo. 5.3 Virksomheten i dag Planområdet er i dag regulert for byggeområde for industri. På eiendommen er det i dag oppført bygg i to etasjer som inneholder bilforretning og tilhørende verksted. Rundt bygget er det større område for biloppstillingsplasser samt nedkjørsel til garasjekjeller.

10 10 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Planområdet sett fra Vitaminveien mot øst. Planområdet sett fra Vitaminveien mot vest. 5.4 Bebyggelsesstruktur Bebyggelsesstrukturen langs med Vitaminveien er variert med en blanding av boliger og næringsvirksomhet. Bebyggelsen vokser i høyden desto nærmere den kommer Storo krysset. Høybygget i Storokrysset er på 11 etasjer, medregnet underetasje, mens boliglamellene langs med Grefsenveien er høyest mot krysset med 10 etasjer og trappes gradvis nedover med 7 og 5 etasjer lengst i syd. 5.5 Topografi og landskap Terrenget faller fra Storokrysset mot Nydalen og Akerselva i vest og sør. Tomten har en svak stigning i nord-sydgående retning sammen med en svak stigning fra vest mot øst i Vitaminveien. Høydeforskjellen innenfor planområdet er på ca. 3 m langs Vitaminveien og 1-3 m fra Vitaminveien til tomtens sørspiss. Det er høydeforskjell på 1-2 m langs tomtegrensen mellom Vitaminveien 4 og Vitaminveien 6 som i dag er tatt opp med en mur.

11 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 11 (25) Den nordre delen av tomten er godt synlig fra ring 3 (østgående løp) og T-bane oppgangen i Storokrysset. Langs Grefsenveien er tomten godt synlig mellom boliglamellene. 5.6 Grønnstruktur og fellesområder Mye asfalt preger området og beplantning og grøntarealer er stort sett begrenset til privatområder som tilhører boligbebyggelsen i Grefsenveien. Det er ingen sammenhengende grønnstruktur i kvartalet eller nærområdene. Tilknytning til grøntområdene ved Akerselva og Lillo gård er mangelfull. Utenfor Storo storsenter har det vært etablert et torg i forbindelse med kjøpesenteret, som er et av de få offentlig tilgjengelige torg- og møteplassene i nærområdet. I forbindelse med planlagt utbygging på nabotomten Sandakerveien 99B, er det lagt til rette for stiforbindelse gjennom kvartalet. Det er imidlertid ikke lagt til rette for en slik forbindelse gjennom eiendommen Nycoveien 1B, som ligger midt mellom Vitaminveien 4 og Sandakerveien 99B. 5.7 Klimaforhold Planområdet heller mot sør og har i utgangspunktet gode solforhold. Høy boligbebyggelse langs med Grefsenveien har noe skyggevirkning på den østlige delen av planområdet tidlig på formiddagen. Eksisterende bygg på Vitaminveien 6 kaster litt skygge på den nord-vestlige delen av planområdet utover ettermiddagen. Fremherskende vindretninger gjennom året er fra sørsørvest og nordnordøst, ifølge klimaanalyse utarbeidet av Asplan Viak i forbindelse med regulering i Vitaminveien Trafikale forhold Området har god kollektiv forbindelse med tilknytning til tog, trikk, t-bane, buss og taxi. Beliggenheten som Storo har nær Ring 3 gir også god forbindelse med bil men, men dette fører til utfordringer i den trafikkerte Vitaminveien og Storo krysset. Vitaminveien er en viktig akse for buss og bil. Planområdet ligger nær Grefsenveien som er en toveiskjørt lokal hovedvei med fartsgrense 50 km/t og fortau på begge sider. Det er fortau og markert sykkelfelt på begge sider langs Vitaminveien, som er en viktig akse for gående og syklende. Gangstier som gir gående mulighet til å passere gjennom de store kvartalene mangler. 5.9 Tekniske forhold Det ligger eksisterende VA-ledninger i planområdet. Langs den østlige tomtegrensen ligger det en 800mm vannledning og langs Vitaminveien ligger det 200mm vannledninger, 200mm spillvannledning og 300mm overvannsledning. Tiltakshaver vil ta hensyn til disse under detaljplanleggingen Miljøforhold Området er utsatt for støy- og luftforurensning mot Vitaminveien og Storokrysset. Norconsult har gjennomført miljøtekniske undersøkelser på eiendommen Vitaminveien 4. Rapporten viser ingen omfattende forurensning på tomten. Moderate forurensningsklasser (tilstandsklasse 3 og 4) er påvist under bygget og fyllmasser ellers på tomten er lettere forurenset (tilstandsklasse 1 og 2).

12 12 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 6. PLANSTATUS Sammendraget er bearbeidet etter med PBEs tilbakemelding til planinitiativet (jf. journalpost ). 6.1 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, T-5/93 Retningslinjene tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grøntstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter. 6.2 Gjeldende overordnede planer Kommuneplanen 2009 vedtatt Planen er en juridisk bindende arealdel for Oslo. Bakgrunnen for planen er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft Bystyret har derfor vedtatt en foreløpig juridisk bindende arealdel for Oslo som omfatter alle gjeldende kommunedelplaner med juridisk bindende bestemmelser samt alle gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. Arealdelen innebærer ingen endring av juridisk bindende arealformål. S-2255 Sone planen er nevnt i Kommuneplan 2009, vedlegg 3A, Planregister over støtte og prinsipielle reguleringsplaner med betydning for Oslos utvikling. Gjeldende reguleringsformål er industri. Omregulering til hovedsakelig kontorformål representerer derfor en endring av Kommuneplan For reguleringsplaner vedtatt før gjelder imidlertid arealstrategiene i Kommuneplan 2008, og arealstrategien kan brukes som selvstendig argument for å endre arealbruken fastsatt i Kommuneplan Kommuneplan vedtatt av bystyret Området vises i arealstrategien som allsidig bymiljø med stor andel boliger. Storo er markert for knutepunktutvikling med blandet arealbruk. Det skal tilrettelegges for konsentrert knutepunktbasert utbyggingsmønster. Ny bebyggelse skal søkes tilpasset eksisterende miljø, mht. utforming og visuell/estetisk karakter. Den blågrønne strukturen skal videreutvikles. Kommunedelplan for indre Oslo Planområdet ligger i kategorien "Omstillingsområde". Ny arealbruk skal tilstrebe flerbruksløsninger. Innpassing av høy boligandel skal alltid vurderes. Hensyn til tilstøtende områder skal vektlegges ved utvikling. Det skal ikke etableres virksomhet som medfører mye biltrafikk. Kommunedelplan for torg og møteplasser Vedtatt , skal sikre at alle deler av byggesonen utenfor sentrumsområdet har en allsidig, velfungerende og lett tilgjengelig tilbud av torg og møteplasser med høy estetisk kvalitet. Vitaminveien er avsatt som strøksgate eller annen gate som skal tilrettelegges som møteplass. Det skal legges vekt på blandet arealbruk og et variert handelstilbud. Gata skal tilrettelegges som møtested, men også opprettholde sin rolle som ferdselsåre. 1. et. (bakkeplan) bør ha publikumsrettete funksjoner, og med adkomst og fasadeutforming som primært henvender seg mot gata. Planer og tiltak på eiendom tilgrensende strøksgate skal beskrive konsekvenser for hele den delen av gata som er relevant.

13 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 13 (25) Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner Vedtatt Storo er vist som eksisterende handelssenter, og som bygge område for lokalisering av kjøpesenter over 4000m². Ved videre planlegging til forretningsformål kreves handelsanalyse, da virksomhet som allerede er over 4000m² utvides. 6.3 Andre overordnede bystyrevedtak Høyhus i Oslo For reguleringsforslag med høyder 28-42m bør det utarbeides alternativt forslag med maksimale byggehøyder på 28m. Byggenes høyder og avtrapping av bygningsvolumer mot omkringliggende områder må vurderes ut fra hensyn til fjernvirkning, landskapsformasjoner, kulturminner og lokalklimatiske forhold. By økologisk program Programmet har oppmerksomhet på bærekraftig byutvikling, trivelige byrom, minimalt transportbehov og miljøeffektivt transportsystem. Den blågrønne strukturen skal bevares og forsterkes. Klimagassutslipp og luftforurensning skal reduseres ved økt kollektivtransport og fjernvarmetilknytning. Lokal overvannshåndtering framheves. 6.4 Gjeldende regulering Soneplanen S-2255 av , med endring av 7 i S-2937 av : Bygge område for industri, U 0,2-1,5, maks. 5 etasjer. 6.5 Pågående plan- og byggesaker Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone Planområdet ligger innenfor område med behov for park både på minst 1 daa og minst 5 daa ved byutvikling. Bygninger som omfatter m² BRA eller mer, eller i områder hvor det i parallelle prosjekter planlegges samlet utbygging i slik størrelsesorden, skal det etableres park på minst 5 daa. Ved tiltak på inntil m² BRA skal det dokumenteres hvordan park på minst 5 daa ivaretas. Ved tiltak som omfatter m² BRA eller mer, eller i områder hvor det i parallelle prosjekter planlegges samlet utbygging i slik størrelsesorden, skal det etableres park på minst 1 daa. Konsekvenser for landskap skal alltid beskrives og vurderes. Ny park bør legge til rette for allsidig bruk og ulike aldersgrupper. Tilgjengelighet for alle vektlegges. Parken bør reguleres til friområde og være tilgjengelig for allmenheten. Parken bør ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. Kommunedelplan for byutvikling og bevaring Planforslaget ble oversendt til politisk behandling Vitaminveien 4 ligger innenfor et transformasjonsområde. Utvikling i området skal knyttes til indre Oslos gate- og byroms strukturer, samtidig som det skal legges vekt på å utvikle en egen stedskarakter. Vitaminveien 6, sak nr Prosjektavklaring sist avholdt PBE anbefalte ikke planskissen. Anbefalte høyder maks. 6+1 etasje, tilsvarende 28m. Arealintensive formål og høy utnyttelse anbefales, men ikke boliger. Et forretningsareal på inntil BRA 1000m² i 1. etasje kan tilføre stedet publikumsrettede funksjoner. Forretningene skal ligge på gateplan, og rett ut mot fortau. Å legge til rette for begrenset varehandel i Vitaminveien 6 vil bidra til å utvikle veien som en helhetlig strøksgate. Området har underdekning på parker. Minimumsdekning av park må ivaretas. Det anbefales å samarbeide med forslagsstiller for Vitaminveien 4 for dette. Det må også fremkomme hvordan

14 14 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM man i forbindelse med park løser oppføring av kvartalsintern gangsti mellom Vitaminveien 4 og 6. Grefsenveien 44, sak nr Innsendt planinitiativ for etablering av flere boenheter i tilbygg til eksisterende bebyggelse. Del av eiendommen ønskes omregulert fra parkering/industri til bolig. Sandakerveien 99B, S-4524 av , området er avsatt til byggeområde, hovedsakelig for bolig. Vitaminveien 11, sak nr Planforslag til offentlig ettersyn, høst Ca. 144 boliger, barnehage, forretning, kontor, hotell, kino. Maks m² BRA. I hovedsak 7-8 etasjer.

15 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 15 (25) 7. BESKRIVELSE AV TILTAKET 7.1 Mål med planen Grunneier ønsker å utvikle nytt kontor- og næringsbygg på tomten som i dag er regulert som byggeområde for industri. Området har god kollektiv forbindelse med tilknytning til tog, trikk, t-bane, buss og taxi, i tillegg til god tilknytning til overordnet veinett via Ring 3. Vitaminveien, mellom Nydalsområdet og Storo kjøpesenter på den ene siden og kollektivknutepunktet i Storokrysset på den andre, er hovedaksen i knutepunktutviklingen for Storo. Prosjektets hovedmål Å utvikle et kontor- og næringsprosjekt som er ledende innen miljø og energi, dette skal være en naturlig utvidelse av Storo sentrum. Å utvikle en attraktiv kontorpark som forsterker aksen Storo-Nydalen som en urban og aktiv handlegate med en blanding av næringsvirksomhet, kafeer og servicefunksjoner. Mål for by- og områdeutvikling Prosjektet skal ivareta overordnede mål om Vitaminveien som strøksgate. Bygget skal passe inn i dagens landskap med avtrappinger mot sør. Planen skal bidra til å tilfredsstille områdets parkbehov jf. forslag til Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone. Planen skal bidra til områdets grønnstruktur med å legge til rette for en stiforbindelse gjennom kvartalet. Mål for energi & miljø Vitaminveien 4 skal være et foregangsprosjekt med lavt energiforbruk hvor Energiklasse A og BREEAM Excellent skal være målet innen energi og miljø. Mål for utbygging Etappevis utbygging som tar hensyn til at leietaker ved senere byggetrinn ikke blir forstyrret. Bygget skal være rasjonelt å bygge med mulighet for industrialisering/standardisering av bygningsdelene. Det skal bygges moderne/effektive lokaler som viser et fremtidsrettet arbeidsmiljø. 7.2 Bebyggelsesstruktur Planforslaget forutsetter at eksisterende industribebyggelse fjernes i sin helhet og erstattes med et kontor- og næringsbygg. Ønsket utnyttelse er inntil m² BRA. Areal under terreng (parkeringsgarasjer, tekniske rom og lager) medtas ikke i beregningen. Dette utgjør %BRA 395% (Tomtestørrelse 6082m², %BRA=(24.000x100)/6082=395%) Antall etasjer er tilpasset bebyggelsen i nærområdet, som vokser i høyden desto nærmere den ligger Storokrysset. Planforslaget åpner derfor for inntil 10 (9+1) etasjer bygningsmasse over ferdig terreng, maks. kote 147,1. P-garasjer, teknisk rom og lager er innpasset under terrenget. Forslaget forutsetter at bygget trappes ned til to etasjer over terreng mot syd.

16 16 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM I planforslaget vil det bli redegjort nærmere for valg av bygningstypologi og tilpasning til områdets bebyggelsesstruktur, byggegrenser og høyder sett i forhold til området for øvrig. Videre vil det bli belyst hvordan byggets funksjoner forholder seg til omgivelsene og gateplan, samt hvilke kvaliteter utviklingen gir til gatenivået. I planforslaget skal det redegjøres nærmere for arkitektonisk og estetisk utforming. Konseptillustrasjoner fra arkitektkonkurranse og planinitiativ.

17 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 17 (25) Konseptillustrasjoner fra arkitektkonkurranse og planinitiativ. 7.3 Arealformål Arealformålet i planområdet vil bli foreslått endret fra byggeområde for industri til byggeområde for kombinert bebyggelse og anlegg(forretning og kontor) og grønnstruktur(park). 7.4 Uteoppholdsarealer Det er lagt opp til en grønn forbindelse mellom Storo og Akerselva gjennom en bydelspark på 0,5 daa på tomtens sydspiss som avgrenses av planlagt parkdrag mot boligene i syd og et grøntområde mot Vitaminveien 6. En stiforbindelse på den østlige langsiden forbinder parkarealet og Vitaminveien i nord-/ sydlig retning. Forslagsstiller har intensjoner om at parken og stiforbindelsen innenfor tomten, utgjør ca. 1/3 av områdets parkbehov på 5 daa. 7.5 Boligkvalitet i området Gjennom valgt bygningsstruktur med et terrassert bygningsvolum mot syd, tas det sikte på å minimere skyggeeffekt på boliger ved Grefsenveien. Bydelspark og stiforbindelser innenfor planområdet vil bidra til å forsterke grønnstrukturen i området og legge til rette for en ny og bedre tilknytning til grøntområdene ved Akerselva og Lillo gård. 7.6 Handel og service Planforslaget vil legge opp til mulighet for inntil 1000m² butikk og/eller forretningslokaler i første etasje, som eksponeres mot Vitaminveien og legger til rette for publikumsorienterte funksjoner. 7.7 Trafikale forhold Adkomst til anlegget, sammen med innkjøring til parkeringsanlegg og økonomitransport, vil ha tilknytning til Vitaminveien. Det er i tillegg lagt opp med en mulighet for å etablere en "dropoff"-sone for taxi og biltrafikk, utenfor hovedinngangen til bygget. Planprosessen vil avklare hvordan kjørende, syklende og gående best mulig kan ivaretas for å ferdes gjennom området. I planbeskrivelsen vil det bli redegjort for tilrettelegging for ulike trafikantgrupper og tilknytningen til eksisterende gater, sykkeltraseer og gangforbindelser.

18 18 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 8. UTREDNINGSALTERNATIVER Etter forskrift om konsekvensutredninger skal planarbeidet drøfte alternative løsninger. I arbeidet med nytt kontor- og næringsbygg i Vitaminveien 4 skal følgende alternativer utredes: 0-alternativet: Referansealternativet Tilsvarer gjeldende regulering hvor området er avsatt til industri, U-grad 0,2-1,5, maks 5 etasjer. Alternativ 1: Forslagsstillers alternativ Alternativet skal utvikles som del av plan- og utredningsprosessen. Alternativ med byggehøyder på maks. 34,1 meter i 9 +1 etasjer. Utnyttelse (BRA): m² Utnyttelsen tilsvarer en %-BRA =395%. Areal under terreng (parkeringsgarasjer, tekniske rom og lager) medtas ikke i beregningen. Alternativet innebærer riving av eksisterende bygg på 4090 m². Alternativ 2: Alternativ med byggehøyder på maks. 28 meter Alternativet skal utvikles som del av plan- og utredningsprosessen. Etter bystyrevedtak skal det for reguleringsforslag med mulighet for høyder mellom 28 og 42 m utarbeides et alternativ med byggehøyder inntil 28 m. I alternativ 2 skal ingen høyder overstige 28m. Utnyttelsen er imidlertid lik som i alternativ 1. Utnyttelse (BRA): m² Utnyttelsen tilsvarer en %-BRA=395%. Areal under terreng (parkeringsgarasjer, tekniske rom og lager) medtas ikke i beregningen. Alternativet innebærer riving av eksisterende bygg på 4090 m².

19 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 19 (25) 9. UTREDNINGSBEHOV Utredningene i planforslaget skal dekke behovet for beslutningsgrunnlag i valg av utbyggingsalternativ, samt beskrive konsekvensene av tiltaket for miljø og samfunn. Den videre beskrivelsen av utredningsbehovet forholder seg derfor til tema som skal danne grunnlag for beslutning (konsekvensutredningen) og tema som kun vil bli vurdert og beskrevet for det valgte utbyggingsalternativet. 9.1 Konsekvensutredning Konsekvensutredningen skal følge metodikken som er beskrevet her og danne grunnlag for valg av utbyggingsalternativ. Felles for utredningstemaene som skal inngå i konsekvensutredningen er at de omhandler forhold som har relevans for beslutning om valg av alternativ. Metode En konsekvensutredning er i prinsippet en samfunnsøkonomisk utredning av et tiltak som inkluderer temaer som ikke uten videre kan prissettes («ikke-prissatte konsekvenser»). Metodikk fra Statens vegvesens håndbok 140 skal være veiledende for utredningen. Dette innebærer at flere delutredninger skal utredes med angivelse av verdi, påvirkning og konsekvens slik det er beskrevet under. Verdi Det gjøres verdivurderinger av de områdene som kan bli berørt av planforslaget. Verdien angis på en tredelt, flytende skala: liten middels stor. Verdikriteriene for de ulike fagtemaene samkjøres i størst mulig grad, slik at stor verdi for et tema skal kunne være sammenlignbart med stor verdi for et annet tema. Verdivurderingene beskrives og vises på en figur, som vist nedenfor. Verdi Liten Middels Stor Påvirkning Påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer planforslaget antas å medføre for de ulike områdene. Påvirkningen vurderes for de samme områdene som er verdivurdert, og vurderes i forhold til referansealternativet. Påvirkningen angis på en femdelt skala: svært negativ negativ lite/ingen positiv svært positiv, og vises på en figur. Påvirkning Svært negativt Negativt Lite/intet Positivt Svært positivt Konsekvens Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til referansealternativet. Her kombineres verdi og påvirkning, og temaet plasseres i en figur der konsekvensene angis fra stor positiv konsekvens til stor negativ konsekvens.

20 20 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Konsekvensvifta for fastsetting av konsekvens med utgangspunkt i verdi og omfang. Omfang er i denne utredningen referert til som «påvirkning» (Statens vegvesens håndbok 140). Enkelte utredningstema er ikke egnet for en vurdering etter metodikk med verdi, påvirkning og konsekvens. For disse temaene presenteres vurderingene i form av en beskrivende tekst og konsekvensen angis direkte på skalaen fra «meget stor negativ» til «meget stor positiv konsekvens» (jf. konsekvensvifta). Resultatene fra de ulike delutredningene skal avslutningsvis sammenstilles i én tabell. Det skal presenteres en samlet konsekvens for de enkelte utredningsalternativene, som igjen danner grunnlag for en rangering fra lavest til størst negativ konsekvens for miljø og samfunn. Det skal knyttes en tekst til tabellen som redegjør for de viktigste resultatene i konsekvensutredningen. Nedenfor er det spesifisert og beskrevet nærmere hvordan de ulike delutredningene skal gjennomføres, herunder om standard metode med angivelse av verdi og påvirkning skal benyttes. Avbøtende tiltak I de tilfeller hvor det er aktuelt skal det presenteres forslag til avbøtende tiltak som vil bidra til en mer positiv konsekvens. Aktuelle avbøtende tiltak presenteres under hvert utredningstema. Avbøtende tiltak innarbeides i størst mulig grad i planforslaget. Behov for nye utredninger Eventuelle behov for ytterligere utredninger og undersøkelser før realisering av planforslaget skal beskrives i konsekvensutredningen. Utredningstema Forholdet til overordnede planer og retningslinjer Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke tidligere planinitiativ for eiendommen (saksnr ) med henvisning til for store avvik fra overordnede føringer. Utredningsalternativenes

21 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 21 (25) konflikt eller samsvar med overordnede planer og retningslinjer (beskrevet tidligere i planprogrammet) skal derfor vurderes. Influensområde/fokus Utredningen avgrenses til beslutningsrelevante forhold i overordnede planer. Bakgrunn/kilder Overordnede planer og føringer, jf. kapittel 6 - Planstatus PBEs tilbakemelding til planinitiativet. Metode Konsekvensvurderingen presenteres i form av tekst og angis direkte uten bruk av skala for verdi og påvirkning. Stedsutvikling Med stedsutvikling menes hvilke viktige utviklingstrekk for området og byen som tiltaket vil bidra til. Det skal vurderes hvilke konsekvenser tiltaket får for by- og områdeutvikling med bakgrunn i planlagt arealbruk og bygningssammensetning/programmering. Bakgrunn/kilder Overordnede planer og eksisterende utredninger Stedsanalyse for Vitaminveien 6 og 11 (Melbye 2010) Metode Konsekvensvurderingen presenteres i form av tekst som suppleres med bilder, kart og illustrasjoner ved behov. Konsekvens angis direkte uten bruk av skala for verdi og påvirkning. Trafikkforhold De trafikale konsekvensene av tiltaket vurderes og utredes: Veistandard, kapasitet, forhold til hovedgater, atkomstforhold, varelevering, parkering, trafikksikkerhet, forhold for gående og syklende, snarveier og kollektivtrafikk. Kapasitet for kollektivtrafikk og bil i Storokrysset skal inngå i utredningen. Delutredningen baseres på eksisterende datagrunnlag/trafikktall, samt eventuelle trafikkanalyser som er gjennomført for områder i nærmiljøet. Det skal gjennomføres beregninger for virkninger av tiltak i de ulike alternativene. Trafikkavvikling i kryss skal analyseres og det skal presenteres forslag til aktuelle avbøtende tiltak for å redusere ulempene ved de ulike alternativene. Influensområde/fokus Influensområdet for temaet trafikkforhold vil være trafikksituasjonen i planområdet og på tilstøtende veinett inkludert fortau, gang- og sykkelveier og andre gangveier. Eventuelle snarveier og uformelle trafikkløsninger inngår også i influensområdet for temaet. Bakgrunn/kilder Eksisterende datagrunnlag/trafikktall fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) Eventuelle andre trafikkanalyser som er gjennomført for områder i nærmiljøet Metode Det skal gjennomføres beregninger for virkninger av planforslaget i de ulike alternativene.

22 22 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Trafikkavvikling i kryss skal analyseres og det skal presenteres forslag til aktuelle avbøtende tiltak for å redusere ulempene ved de ulike alternativene. Delutredningen skal presenteres i form av tekstlige vurderinger som suppleres med illustrasjoner (kart, plangrafikk og foto) ved behov. Naturmangfold I følge kommunens database er det ikke registrert viktig biologisk mangfold innenfor planområdet. Konsekvenser for naturmangfold skal imidlertid alltid vurderes, jf. krav i naturmangfoldloven. Tiltakets konsekvenser skal blant annet vurderes i en landskapsøkologisk sammenheng og opp i mot forslag til kommunedelplan for den blågrønne strukturen i byggesonen. Influensområde/fokus Influensområdet for temaet naturmangfold vil være planområdet, samt eventuelle områder i nærområdet som påvirkes på et landskapsøkologisk nivå Bakgrunn/kilder Direktoratet for naturforvaltnings naturbase Artsdatabankens artskart Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i byggesonen Metode Det skal beskrives og angis verdi, påvirkning og konsekvens i delutredningen. Beskrivelsen suppleres med temakart ved behov. Klima og energibruk Energibruk og energikilder for bygningsmassen skal beskrives for de ulike alternativene. Det er et mål om at utbyggingen ved Vitaminveien 4 skal BREEAM-sertifiseres. Dette stiller store krav til energieffektivisering og det skal her gjøres en overordnet vurdering av energibruken ved de ulike utredningsalternativene. Influensområde/fokus Det globale klimaet vil utgjøre influensområdet for temaet klima og energibruk Bakgrunn/kilder BREEAM pre-assessment Future Built Simien-beregning ift. å komme frem til sannsynlig Energiklasse Oslo kommunes vedtak om energikrav til offentlige bygg Oversikt over arealer i utredningsalternativene Konsesjonsregler for fjernvarme Metode Vurderinger presenteres i form av tekst. Konsekvensen angis direkte uten bruk av skala for verdi og påvirkning.

23 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 23 (25) Miljøfaglige forhold Lokale forhold som støy, luftkvalitet, lokalklima og sol- og skyggeforhold skal utredes for tiltaket. Det skal utarbeides en egen støyanalyse for tiltaket. Utforming og plassering av bygningsvolumer utvikles i samspill med utredningene og i samspill med eventuelle avbøtende tiltak. Videre skal forurenset grunn, renovasjonsløsning og lokal overvannshåndtering inngå i delutredningen. Eksisterende og tilgjengelig informasjon fra bl.a. grunnundersøkelser og trafikkberegninger (ÅDT) skal legges til grunn for utredningen. Ytterligere beregninger skal gjennomføres ved behov. Influensområde/fokus Planområdet vil utgjøre influensområdet for utredning av miljøfaglige forhold Bakgrunn/kilder Eksisterende informasjon fra bl.a. grunnundersøkelser og trafikkberegninger (ÅDT) Støyanalyse for tiltaket (utarbeides som en temarapport) Metode Det skal beskrives og angis verdi, omfang og konsekvens i delutredningen. Torg og møteplasser Utredning av torg og møteplasser vil konsentrere seg om uteoppholdsarealer og sammenhenger internt og eksternt. Det skal utredes hvorvidt de enkelte utbyggingsalternativene vil påvirke situasjonen for torg og møteplasser, og beskrive dette opp mot 0-alternativet. Influensområde/fokus Influensområdet for temaet torg og møteplasser inkluderer planområdet og tilstøtende arealer Bakgrunn/kilder KDP 17, Kommunedelplan for torg og uteplasser Konklusjoner fra utredning av miljøfaglige forhold (beskrevet over) Metode Vurderinger presenteres i form av tekst som suppleres med bilder, kart og illustrasjoner ved behov. Konsekvensen angis direkte uten bruk av skala for verdi og påvirkning. Landskapsbilde En vanlig definisjon av landskap er et område som er formet under påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Byen er i denne betydning en type landskap. Begrepene landskapsbilde eller bybilde brukes i denne sammenheng om de visuelle omgivelsene. Landskapsbilde og siktlinjer skal utredes på både lokalt og overordnet nivå. Foto, grunnlagskart og modell (ev. 3D-modell) skal inngå i grunnlaget for utredningen. Det skal utarbeides og presenteres illustrasjoner som viser tiltakets påvirkning på landskapsbilde fra ulike ståsteder i nærområdet. Offentlige steder som brukes av mange skal prioriteres ved valg av ståsteder. Det skal beskrives og angis verdi, påvirkning og konsekvens i delutredningen.

24 24 (25) HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Influensområde/fokus Influensområdet for temaet landskap inkluderer planområdet og offentlige steder med åpne siktlinjer til planområdet Bakgrunn/kilder Stedsanalyse for Vitaminveien 6 og 11 (Melbye 2010) Kart og illustrasjoner som er utviklet eller vil bli utviklet for planforslaget. Bilder fra offentlige steder i nærområdet Metode Det skal beskrives og angis verdi, påvirkning og konsekvens i delutredningen. Den tekstlige beskrivelsen suppleres med bilder, kart og illustrasjoner ved behov. Byform og arkitektur Estetikk og byggeskikk utredes på reguleringsplannivå, altså uten at det nødvendigvis foreligger konkret arkitektonisk bearbeidelse av alle temaer. Bebyggelsesstruktur, skala og proporsjoner, formspråk, materialitet og uterom utredes for de ulike alternativene. Det skal legges vekt på hvordan tiltaket henvender seg til tilstøtende byområder og hvordan det passer inn i det lokale bymiljøet. Grunnlagskart, skisser/modell for ny bebyggelse og ev. 3D-modell legges til grunn for utredningen. Utredningen presenteres i form av tekst og suppleres med kart/illustrasjoner ved behov. Konsekvensen angis direkte uten bruk av skala for verdi og påvirkning. Influensområde/fokus Bydelen og Storo-området, samt tilgrensende kvartaler/området vil utgjøre influensområdet for temaet byform og arkitektur Bakgrunn/kilder Stedsanalyse for nærområdet Kart og illustrasjoner som er utviklet eller vil bli utviklet for planforslaget. Bilder fra offentlige steder i nærområdet Metode Vurderinger presenteres i form av tekst som suppleres med bilder, kart og illustrasjoner ved behov. Konsekvensen angis direkte uten bruk av skala for verdi og påvirkning. 9.2 Konsekvensvurderinger for valgt utbyggingsalternativ Temaene som er listet opp under vil kun beskrives i form av tekst i planbeskrivelsen og utredes med utgangspunkt i det valgte utbyggingsalternativ. Naturmangfoldloven Som det fremgår av naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i lovens 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen skal fremgå av beslutningsgrunnlaget som i denne sammenhengen vil være plandokumentene. For å oppfylle kravet i naturmangfoldloven skal det presenteres en redegjørelse i henhold til 8-12 i planbeskrivelsen. I redegjørelsen skal planen vurderes med henblikk på planens virkning

25 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 25 (25) ( 8 og 9), samlet belastning ( 10), miljøoppfølging og videre arbeid ( 11) og alternativ lokalisering ( 12). Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget ( 8) som presenteres i konsekvensutredningen. Teknisk infrastruktur Planområdet vil inneholde virksomhet som må knyttes til teknisk infrastruktur. Konsekvenser og løsninger for teknisk infrastruktur, som vann- og avløpsledninger, strøm og tele, fjernvarme, renovasjon med mer, skal beskrives. Oversikt/kart som viser eksisterende lednings- og kabeloversikt legges til grunn for beskrivelsen. Det vil være aktuelt å avklare forslag til løsninger med relevante offentlige instanser. Barn og unge Planforslagets konsekvenser for barn og unges interesser skal vurderes og beskrives. Det vil være aktuelt å ta utgangspunkt i møte og/eller innspill fra UDE og bydelen i arbeidet med dette temaet. Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved utarbeidelse av plankart og bestemmelser. En beskrivelse av hvordan dette er ivaretatt skal inngå i planbeskrivelsen. Konsekvenser i anleggsperioden Det må redegjøres for tiltakets konsekvenser i anleggsperioden. Særlig må konsekvenser med hensyn til støy, naboer/boliger, trafikkavvikling og fremkommelighet utredes. Økonomiske aspekter Spesielle økonomiske konsekvenser som følge av planen for offentlige myndigheter skal beskrives. ROS-analyse Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planen. Analysen skal gjennomføres i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011). Det skal benyttes standard sjekklister for å identifisere hendelser som kan innebære risiko. De aktuelle hendelsene beskrives ut fra tilgjengelig informasjon. Offentlige instanser skal kontaktes ved behov for avklaringer knyttet til risiko- og sårbarhetsforhold i området. En overordnet og foreløpig vurdering tilsier at det bør ha oppmerksomhet på følgende tema i ROS-analysen for Vitaminveien 4: Trafikksikkerhet, herunder situasjon i kryss, varelevering og risiko for ulykker med myke trafikanter Brannsikkerhet tilgang på slukkevann og adkomst for slukkemannskaper Støy Grunnforhold Drenering/overvannshåndtering Risiko knyttet til nærliggende virksomheter ROS-analysen skal presenteres forslag til planbestemmelser for å unngå økt risiko ved realisering av planen.

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

PLANPROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLANPROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. repo001.docx 2012-03-2914 FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Google Maps Sweco repo001.docx 2012-03-29 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEGEVAKT OG KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Forslag til planprogram 2017.14.06 REGULERING, LEGEVAKT OG KOMMUNAL

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til Bydelsutvalget BU-sak 116 BUK-sak 31 Dato: 09.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/684 Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 512.1

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGET 1 Bakgrunn I henhold til Ensjø- veiledende prinsipplan for det offentlige rom, heretter VPOR, skal Grønvoll park etableres i forbindelse

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Planen faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger og skal derfor ikke konsekvensutredes. Norsk ornitologisk forening naturvernkontakt@nofoa.no Prosjekt Prosjektnr. A-lab Saksnummer PBE Forslagsstiller Eterveien 50-14-6941 201407135 A-lab på vegne av JM Norge AS Oslo, 17.12.2014 ETERVEIEN 10,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 06.11.2013 Høringsutkast planprogram habro IJR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10 PLANPROGRAM Utarbeidet av Norconsult AS Dato: 11.07.2016 Side 1 av 10 Planprogram Innhold 1. Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket... 3 2. Dagens situasjon... 5 3. Rammer og premisser...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 A 15.01.2014 Justert etter høring habro 06.11.2013 Høringsutkast planprogram

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Planprogram for Klæbuveien 65, Hesthagen Mulig utbyggingsvolum, illustrert av Narud Stokke Wiig Asplan Viak AS - Tempeveien 22-7031 Trondheim asplanviak.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Fagerlund næringsområde

Fagerlund næringsområde Fagerlund næringsområde Planprogram Forslagsstiller: Søndre Land kommune, Arealforvaltning 1 Bakgrunn 3 2 Prosess og medvirkning 3 2.1 Plan og utredningskrav 3 4 2.2 Medvirkning 4 3 Beskrivelse av dagens

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Kravspesifikasjon regulering Bergkrystallen Torg

Kravspesifikasjon regulering Bergkrystallen Torg Kravspesifikasjon regulering Bergkrystallen Torg Formål Eiendoms- og byfornyelsesetaten har som mål å utarbeide et reguleringsplanforslag som gir økt boligbygging i tilknytning til knutepunkt, samt legge

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer