Bydel Sagene. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydel Sagene. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti"

Transkript

1 Bydel Sagene Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti

2 Tone Tellevik Dahl, bystyrekandidat Helge Stoltenberg, BU-lederkandidat Foto: Kandidatliste Sagene Arbeiderparti 1. Helge Stoltenberg, f Karina Hellum, f Jørgen Foss, f Eli Eriksen Sveen, f Lars Ove Moldskred, f Therese Karlsen, f Henok Kassahun, f Siv Bente Ellefsen, f Vegar Andersen, f Hege Lofthus, f Jens Knapstad, f Ellen Orvøy, f Per Overrein, f Anne-Lisbet Gjesteby, f Rune Vethe, f Anne-Lise Rolland, f Lo-Johan Melinder, f Eli Marie Åsen, f Knut Sand Bakken, f Anne Cathrine Berger, f Martin Lillelid, f

3 Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn representanter fra de politiske partiene både til det sentrale bystyret og de lokale bydelsutvalgene. Bydelsutvalget har ansvaret for mange av de tjenestene som er viktige for deg i hverdagen, slik som fritidstilbud til barn og unge, barnehager, eldresentre, hjemmetjenester, sosial- og helsetjenester, barnevern og lokale sysselsettingstilbud. Derfor gjør det en forskjell når de riktige personene sitter der. Det bydelsprogrammet du nå holder i hånden presenterer Arbeiderpartiets politikk for din bydel i de fire årene som kommer. Arbeiderpartiet har tro på bydelsdemokratiet, fordi vi mener at flest mulig beslutninger av betydning for folks hverdag skal tas der folk faktisk bor og lever. Vi vil derfor gi de folkevalgte i bydelsutvalget mer ressurser og innflytelse i årene framover enn det de i dag har, de kan bidra til best mulig lokale løsninger der du bor.

4 En bydel for alle gjennom hele livet Sagene bydel skal være en bydel for alle gjennom hele livet. Vi må ha en god jordmortjeneste, gode barnehager, varierte ungdomstilbud, et kompetent barnevern, mye kultur og idrett, god luft og en ren elv med både fisk og badeliv. Vi skal også ha hjemmetjenester til de som trenger og nok sykehjemsplasser. Alt dette vil Sagene Arbeiderparti sørge for at vi også har fremover. Det er du som bestemmer hvordan byen og bydelen skal være. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til en mer rettferdig og inkluderende by og bydel. Sagene er en god bydel å bo i, hvor mange lever gode liv. Arbeiderpartiet vil gjennom vår solidariske politikk fortsatt løfte også de som sliter, slik at bydelen blir enda bedre å leve i for oss alle. Når noen får det bedre får vi alle det bedre. Vi ønsker oss en rødere, grønnere og varmere by og bydel, hvor det er gode tilbud til alle innbyggere i alle faser i livet. Vi inviterer deg til å være med og bygge denne byen og bydelen. 4

5 God og gammel Alle eldre i bydel Sagene skal føle trygghet og være sikre på at de får den hjelp den enkelte har behov for. Arbeiderpartiet vil at alle skal få mulighet til å bli boende hjemme så lenge de ønsker. Dette skal vi klare ved å tilby hjemmetjenester av høy kvalitet. Eldre må få mulighet til å oppleve kultur uansett om de bor hjemme eller på sykehjem. Oslo Arbeiderparti vil: - at brukernes behov og rett til å velge skal være en selvfølge i all eldreomsorg. Vi vil satse på samarbeid og samhandling, ikke konkurranseutsetting. - at de som har behov for sykehjemsplass skal få dette og at Omsorg+ boliger etableres i bydelen - at det skal være en individuell oppfølging av den enkelte brukeren i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien - at det skal vises respekt for alles kultur og levemåter i all eldreomsorg - at det i bydelen skal være en alt-mulig-person som kan bistå med praktiske oppgaver - at seniorsenteret i bydelen skal gi et allsidig tilbud og få det nødvendige tilskudd til dette

6 God helse - gode liv For Arbeiderpartiet er det ikke akseptabelt at levealderen i Sagene bydel er betydelig lavere enn i vestlige bydeler. Oslo har i dag store helseforskjeller og det vil vi gjøre noe med, gjennom behandlende og forebyggende tiltak. Arbeiderpartiet viser til at det er billigere å forebygge enn å reparere. Rus og psykiske lidelser må behandles fort. En god helse er viktig for et godt liv. Oslo Arbeiderparti vil: - at Sagene lokalmedisinske senter skal gi et allsidig tilbud knyttet til legetjenester, fysioterapi, psykiatri og tannhelse - at skolehelsetjenesten skal dekke det brede helsefeltet, inkludert psykisk helse, ernæring, kjønnslemlestelse mv. Tjenesten må dekke det enkelte behovet ved hver skole. - at bydel Sagene skal bli prøvebydel for et mottakssenter for rusavhengige slik at rusavhengige får en raskere behandling få rask og tilpasset behandling. Bydelen skal videreføre ordningen med personlige ombud for psykisk syke. - at det skal være nok fysioterapeuter for å behandle bl.a. revmatikere - at bydelens boligkontor i Nordkappgata må styrkes med bl.a. sykepleier- og legetilsyn - at de som sliter med psykiske problemer skal 6

7 opplevelser, gjerne i naturen. Arbeiderpartiet vil at skolen gjøres om til en heldagsskole som er gratis for alle. Sagene Arbeiderparti vil at ansvaret for skolene overføres til bydelene. Oslo Arbeiderparti vil: - at bydelen skal ha gratis kjernetid for alle tre- til femåringer - at barnehagene har høy kvalitet og at det ansettes flere pedagoger og førskolelærere. Barnehagene skal inneholde både læring, mestring og ikke minst mye lek. - at det skal drives aktiv rekruttering til barnehager av barn i kommunale gårder og av minoritetsspråklige barn - at det skal bygges flere skoler i bydelen slik at alle barn kan gå på sin nærskole - at nasjonale prøver skal brukes som et verktøy for individuell oppfølging av elevene Kloke og vise Læringen skal danne grunnlaget for resten av livet. Arbeiderpartiet mener læringen skal starte allerede i barnehagen. Alle barn skal ha rett på barnehageplass og foreldrenes ønske skal følges så langt det går. Barnehagene skal ha høy kvalitet og alle barn må bli sett. Barnehagene skal inneholde mye lek og - at det innføres en prøveordning med gratis frokost til alle skolebarn i bydelen - at frafall fra videregående skole skal reduseres bl.a. ved at det blir mulig å kombinere skole og praksis - at tilbudet til elever som av ulike årsaker ikke kan delta i ordinær undervisning, APO skolen, beholdes -at det opprettes en musikk- og kulturskole i bydelen gjerne i Ringnes direktørbolig 7

8 Framtida Barn og unge er framtida vår. Derfor må oppveksten være best mulig og alle skal ha en rett til trygg og meningsfull barneog ungdomstid. Selv om foreldre har det største ansvaret, må samfunnet også bidra gjennom barnehager, skoler, ungdomsklubber, barnevern og fritidsaktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner er også viktig for mange i oppveksten. Arbeiderpartiet skal opprettholde et allsidig ungdomstilbud i bydelen. Arbeiderpartiet er garantisten for et sterkt barnevern. Arbeiderpartiet vil spesielt jobbe for å bedre livssituasjonen til barn som lever i fattige familier. Oslo Arbeiderparti vil: - at Ung Media, Ung Metro og Torshovdalens aktivitetshus skal beholdes. Arbeiderpartiet vil i tillegg opprette nye ungdomstilbud i Sandaker og Ila-området. - at bydelen skal ha et godt barnevern som skal tilpasses barnas behov - at barnevernet spesielt skal være oppmerksom på vold i nære relasjoner og at det lages en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner - at bydel Sagene skal satse på forebyggende tiltak som utekontakt, det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet SaLTo, natteravner og dagravner - at Helsestasjonen for ungdom skal være åpen minst to dager i uka og skal drive mer oppsøkende arbeid, bla. med seksualopplysning og utdeling av gratis prevensjon 8

9 - at alle barn uansett foreldrenes økonomiske situasjon skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter - at barn som ikke kan reise på sommerferie skal få tilbud om gratis sommeraktiviteter fra bydelen - at barn og unge skal tas med på råd, gjennom bla. et barne- og ungdomsråd med eget budsjett 9

10 Morsom og sprek Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal ha en aktiv, spennende, levende og morsom bydel. Da må kulturlivet og idretten være allsidig og vi skal ha plass til alle og til alle uttrykksformer. Mye av arbeidet drives av frivillige lag og foreninger. Men også institusjoner som Cosmopolite og Torshovteateret er viktige brikker i kulturbydelen Sagene. Både idretten og kulturlivet er også avhengig av øvingssteder. Dette vil Arbeiderpartiet sørge for at de får. Oslo Arbeiderparti vil: - at Voldsløkka må ferdigstilles så raskt som mulig med matchbane, landhockey, klubbhus til Sagene IF, skatehall og trippelhall og at Heidenreichtomta må inkluderes i Voldsløkkaprosjektet. - at idrettslagene Skeid og Sagene sikres gode treningsforhold. Disse idrettslagene har et spesielt ansvar for at alle får mulighet til å delta i organiserte idrettsaktiviteter og at ingen utestenges på grunn av økonomi, etnisitet eller andre forhold. - at bydelen skal ha treningsmuligheter for uorganisert idrett - at det skal lages skispor i parkene, i Torshovdalen og på Voldsløkka. Arbeiderpartiet går inn for at skal det lages en skiløype fra bydelen til marka - at utvalgte flater skal sprøytes om vinteren slik at de kan brukes som skøytebaner - at det bygges en flerbrukshall i tilknytning til Sandaker skole - at det skal lages en badeplass i Akerselva ved Myraløkka og at det bygges trimapparater langs elva - at Sagene bad må gjenåpnes snarest. Dette er særlig viktig for at skolebarn får god nok svømmeundervisning. Badet skal rustes opp med universelle løsninger. - at Sagene samfunnshus skal videreutvikles - at kulturlivet styrkes og at det etableres flere øvingslokaler i bydelen som leies ut rimelig til frivillige organisasjoner og lag. Bydelen skal gi utstillingsplass til lokale kunstnere. - at det skal etableres scener langs Akerselva slik at det skapes mer aktivitet og dermed trygghet - at Sagene Festivitetshus skal drives av frivilligheten og at Ringnes direktørbolig må brukes 10

11 til kulturformål. Arbeiderpartiet vil gjøre om Trikkestallen til et nasjonalt senter for figurteater. - at Vøyenvollen gård skal legges til rette for at organisasjonene i bydelen kan bruke stedet mer - at det utarbeides en kulturminneplan og at bydelens fortidsminner skal skiltes og gjøres tilgjengelige - at det fortsatt skal samarbeides med lokale kulturinstitusjoner som Torshovteateret og Cosmopolite - at et arbeider- og industrimuseum skal etableres i Sagene bydel. Et arbeidermuseum skal også omfatte Akerselva, hvor det skal være digitale informasjonsløsninger. - at biblioteket skal være kunnskapssenteret i bydelen og samarbeide med skolene, barnehagene, sykehjemmene, seniorsenteret osv. slik at flere leser mer. - at graffitiveggen på Lilleborgbanen skal være en viktig del av bydelens kulturliv. 11

12 En bydel med plass til alle Mange ønsker å bo i bydel Sagene. Vi trenger derfor flere boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler og omsorgsboliger. Skal vi lykkes i dette må vi tenke langt framover og det er viktig at bydelen og befolkningen får stor innflytelse på det som planlegges. Arbeiderpartiet vil verne de grønne lungene våre. Utbygging skal skje uten at dette skaper store problemer for oss som allerede bor i bydelen. Arbeiderpartiet vil at ny boligbygging skal forutsette tilstrekkelig offentlig infrastruktur som skoler og barnehager i området. Det kan bygges høyere enn i dag, men bare hvis byggene ikke kommer i sterk konflikt med andre hensyn. Sagene Arbeiderparti vil: - at utbyggingsmuligheter nord i bydelen, øst for Akerselva og fra Storo og langs Ring 3 til Sinsenkrysset benyttes - at områdene langs Akerselva, grønne lunger, kolonihagen og skolehagen bevares og at flere grøntområder skal opparbeides ved for eksempel grønne tak 12

13 - at det offentlige rom og offentlige bygg skal være tilgjengelige for alle. Arbeiderpartiet er opptatt av å utvikle lokale sentra og at plasser og torg i bydelen skal utvikles. Næringsbygg og offentlige bygg må legges nær offentlig kommunikasjon. - at gatene i bydelen skal være godt opplyst, de må vedlikeholdes bedre enn i dag og det skal etableres flere miljøgater - at alle nye boliger skal minst være lavenergibygg. Det samme lavenergikravet skal også gjelde ved rehabilitering - at en del av nybygde leiligheter skal være utleieboliger - at det må bygges flere studentboliger i bydelen gjerne ved å gjøre om boliger i kommunale gårder - at antall kommunale boliger i bydel Sagene ikke reduseres, men vi ønsker at kommunale boliger skal ligge i alle områder i bydelen og i byen - at kommunale boliger skal være universelt utformet og at små leiligheter skal slås sammen - at husleien i kommunale boliger må settes ned og at kommunale boliger må vedlikeholdes bedre og at uteområdene i de kommunale gårdene oppgraderes - at booppfølgingen i de kommunale gårdene styrkes med bl. a. bomiljøvaktmestere 13

14 Ren elv og frisk luft Arbeiderpartiet er opptatt av å ta vare på miljøet. Vi skal ha gode gjenvinningsordninger for avfall og det må være mulig å kaste eller gi bort brukte ting på en miljømessig god måte, slik som på Bentsebrua miljøstasjon. Vi vil bevare de grønne lungene og opparbeide nye. Arbeiderpartiet vil ha målestasjon for luftkvalitet i bydelen. Sagene Arbeiderparti vil: - at bestemmelsene for Akerselva miljøpark skal håndheves strengt og at dyre- og plantelivet langs elva skal beskyttes - at parker og gangveier spesielt under broene langs Akerselva må lyssettes godt og at busker og kratt langs elva og i parker skjøttes slik at det ikke hindrer ferdsel og innsyn. Arbeiderpartiet vil at lysskulpturer og lyssetting av kunst og statuer skal være en del av belysningen av Akerselvaområdet. - at gangstien langs elva forlenges også forbi Bjølsenfossen og at den engelske parken ved Bjølsenfossen må restaureres og gjøres tilgjengelig - at parkvedlikeholdet må bli bedre og at det ryddes bedre for søppel, gjerne gjennom arbeidstrening for ungdom - at det etableres faste toaletter i parkene - at bekken som renner gjennom Iladalen må frem i dagen og at oppgradering av trappene i Iladalen fullføres - at barneparkene i Bjølsenparken, Iladalen og Torshovparken skal fylles med aktivitet - at det skal etableres faste grillplasser i parkene - at tagging på offentlig eiendom skal fjernes straks og senest innen 48 timer -at olje- og vedfyring reduseres ved å satse på alternative former for oppvarming - at det opprettes inngjerdede hundelufteområder 14

15

16 Grønn, trygg og kollektiv Sagene bydel er omgitt av svært trafikkerte veier. Dette gjør at vi er svært utsatt for forurensning. Arbeiderpartiet vil ha tiltak for å redusere utslipp fra biltrafikken. Med økt folketall vil det være behov for nye kollektivtilbud og utvidelse av de eksisterende. Sykkel er et viktig transportmiddel både i arbeid og fritid. Vår målsetning er at flere skal sykle mer. Arbeiderpartiet vil gjøre det raskt, trygt og hyggelig å ta seg fram på sykkel i Sagene bydel. - at det etableres en ny indre T-banering med stoppesteder på Torshov og Sagene - at det ikke innføres beboerparkering Sagene Arbeiderparti vil: - utvide ordningen med gratis kjernetid - at det bygges flere sykkelveier og sykkelfelt i Sagene bydel særlig langs våre store trafikkårer og at det etableres flere trygge sykkelparkeringer - at det i enveiskjørte gater må være lov å sykle mot kjøreretningen - at det skal satses på trafikksikkerhet blant annet med fartsdumper og enveiskjøringer og at kryss utbedres slik at de blir mer trafikksikre - at Stavangergata opprustes slik at den tåler belastningen med en stor barnehage og utbyggingen av Voldsløkka -at det skal opprettes en busslinje som kan betjene Voldsløkka og Margarinfabrikken barnehage - at det etableres en ny trikkelinje gjennom bydelen med endeholdeplass i Nydalen

17 Skape og dele Alle skal ha rett til et arbeid. NAV har en viktig rolle i å skaffe innbyggerne arbeid gjennom trening og kvalifisering. Innvandrere og flyktninger som bor i bydelen eller kommer hit må sikres god norskopplæring og samfunnskunnskap slik at de kan delta i samfunns- og arbeidslivet. Bydelen har et variert næringsliv og Arbeiderpartiet er opptatt av å videreutvikle dette. Arbeiderpartiet ønsker et samarbeid mellom bydelen og private utleiere av næringslokaler for å sikre et variert næringsliv. Næringslivet og skoler i bydelen bør inngå partnerskapsavtaler og lokalt næringsliv bør samarbeide med frivillige lag og foreninger. Sagene Arbeiderparti vil: - at kvalifiseringsprogrammet videreføres for å bringe folk ut av passivitet til yrkesaktivitet - at flyktninger og innvandrere som kommer til bydelen skal integreres på en god måte gjennom norskopplæring og arbeid - at det etableres møteplasser for studenter som bor i bydelen - at vi har et variert uteliv, men at skjenkepolitikken skal være rettferdig. Ved tildeling av skjenkebevilling skal naboers rett til nattero vektlegges - at det etableres flere serveringssteder langs Akerselva for å skape mer trygghet - at det er et godt og variert butikkliv i gatene

18 Bydelen vår For Arbeiderpartiet er det viktig at bydelen har ansatte som er godt kvalifiserte og som trives jobben sin. Det må drives en aktiv rekrutteringspolitikk slik at bydelen får tak i de beste ansatte. Vi vil ha mer etterutdanning for de ansatte og ufaglærte må gis tilbud om fagutdanning. Ufrivillig deltid skal ikke forekomme. Det skal stilles krav til bydelens leverandører om at disse blant annet ansetter lærlinger og at de har tariff-avtaler med sine ansatte. Sagene Arbeiderparti vil: - at bydelen skal øke antallet lærlinger. Målsettingen skal være 1 lærling per innbygger. Arbeiderpartiet vil at bydelen skal ha en egen stilling som lærlingeveileder. - at det skal vurderes om tjenester som er satt ut til private heller bør gjøres av bydelen selv - at det skal være et godt arbeidsmiljø i bydelen og det er ledelsen har ansvaret for arbeidsmiljøet og at må finnes gode rutiner for varsling - at fagforeningene skal lyttes til - at innvandrere rekrutteres aktivt - at bydelen skal bestrebe seg på å ansette flere funksjonshemmede i tråd med 5 %-regelen 18

19 Godt valg! Dette er programmet for Sagene Arbeiderparti for perioden Det er grunnlaget for den politikken våre representanter i Bydelsutvalget skal føre. Sammen med et byråd av Arbeiderpartiet og SV, og en rødgrønn regjering, skal vi gjøre vår bydel rødere, grønnere og varmere. Sagene Arbeiderparti har mange dyktige folk som vil jobbe for at Sagene bydel skal bli en enda bedre bydel. Du kan hjelpe oss med dette. Gi din stemme til Arbeiderpartiet! - at det rekrutteres menn til kvinnedominerte yrker og at kvinner og minoriteter skal oppfordres til å søke lederstillinger Oslo Arbeiderparti

20 Oslo Arbeiderparti Ønsker du kontakt med oss?

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014 Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014 1. Bydelsutvalget (BU) BU har det overordnete ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor følgende områder: - Lov om barnehager - Lov om barneverntjenester

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Sagene samfunnshus Rivern

Møtebok. Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Sagene samfunnshus Rivern Møtebok Utvalg: Arbeidsutvalget Møtedato: 02.06.2014 Tidspunkt: 18.00 Møtested: Sagene samfunnshus Rivern Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg LEDER AP Ole Jørgen Nyhagen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Bydel St. Hanshaugen. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel St. Hanshaugen. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel St. Hanshaugen Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste St. Hanshaugen Arbeiderparti 1. Torunn Kanutte Husvik, f. 1983 2. Gudmund Brede, f. 1966 3. Helene Aronsen

Detaljer

Bydel Søndre Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Søndre Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Søndre Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Shahbaz Tariq, BU-lederkandidat Trine Eskeland, 2. kandidat Foto: www.ottossonphoto.com Foto: www.ottossonphoto.com

Detaljer

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2015

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2015 Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2015 1. Bydelsut (BU) BU har det overordnete ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor følgende områder: - Lov om barnehager - Lov om barneverntjenester - Lov

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

BYDELSPROGRAM SAGENE SV

BYDELSPROGRAM SAGENE SV BYDELSPROGRAM SAGENE SV Din stemme avgjør: Stem SV 12. september! Foto: Hilde Maisey Fv. 2. kandidat Marianne Engelstad, 3. kandidat Jens Kihl, 1. kandidat Ole Jørgen Nyhagen og 4. kandidat Nina Teigland

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2016

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2016 Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2016 1. Bydelsutvalget (BU) BU har det overordnete ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor følgende områder: - Lov om barnehager - Lov om barneverntjenester

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå. Bydel Stovner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå. Bydel Stovner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti Foto: Vidar Ruud/Avisenes Nyhetsbyrå 2011 2015 Bydel Stovner Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Stovner Arbeiderparti 1. Karl Per Olsen, f. 1940 2. Brit Axelsen, f. 1945

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldte spørsmål fra SV: Anbud - flytting til Marstrandgata

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kommunevalget 2015 Ved kommunevalget 13. og 14. september skal du stemme på representanter for de politiske partiene, både til

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Bydel Grünerløkka. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Grünerløkka. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Grünerløkka Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Grünerløkka Arbeiderparti Saera Khan, BU-lederkandidat 1. Saera Khan, f. 1979 2. Marius Helland Sørensen-Sjømæling,

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for Sagene arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for Sagene arbeiderparti en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for Sagene arbeiderparti 2015 2019 Her vi bor Sagene bydel skal være et godt sted å bo i hverdagen; de dagene hvor unger skal leveres til barnehage og skole

Detaljer

Bydel Frogner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Frogner. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Frogner Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Frogner Arbeiderparti Egil Heinert, BU-lederkandidat 1. Egil Heinert, f. 1983 2. Annelene Svingen, f. 1969 3.

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Bydel Bjerke. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Bjerke. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Bjerke Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Oslos bydeler Oslo har 15 bydeler, hver med et eget bydelsutvalg (BU). I kommunevalget 11. og 12. september skal du stemme inn

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Bydel Alna. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Alna. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Alna Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Alna Arbeiderparti 1. Knut Røli 2. Elisabeth Jørgensen 3. Arvid Berg-Hansen 4. Wenche Andrea Andberg 5. Nadeem Akhtar

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Samhold og samarbeid for framtida

Samhold og samarbeid for framtida Samhold og samarbeid for framtida INFORMASJON Vi Sunndalinger er stolte av kommunen vår. Sunndal er et godt sted å leve, med interessante og trygge jobber, gode tilbud og tjenester, og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Råde Kommune. Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak i sak 070/16

Råde Kommune. Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak i sak 070/16 Råde Kommune E6 ved Missingmyr Foto Per Johan Waag Handlingsprogram 2017-2020 Kommunestyrets vedtak i sak 070/16 Innhold Administrasjon:... 1 Miljø og Teknikk:... 2 Helse og Omsorg:... 3 Utdanning, Mangfold

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA

FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA FOLKEHELSEPLAN FOR BYDEL GRÛNERLØKKA 1. Innledning Oslo kommune utarbeidet en folkehelseplan for perioden 2004-2007 med målsettinger som forutsatte tiltak i bydelene. Målsettingene ble i hovedsak videreført

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Melding om integreringspolitikk

Melding om integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Melding om integreringspolitikk Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk IMDi 13. mai 2016 Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungekomiteen Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 18:00 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Bydel Gamle Oslo. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Gamle Oslo. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Gamle Oslo Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Gamle Oslo Arbeiderparti 1. Silje Winther, 2. Finn Overvik 3. Susann Strandberg Jørgensen 4. Helge Winsvold

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Helse- og sosialkomiteen Møtedato: 16.10.2014 Møtested: NAV Sagene, Thorvald Meyersgate 9, 2. etg. Tidspunkt: 18:00 Bydel Sagene Post- og besøksadresse:

Detaljer