(sign) tlf: / mob: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no"

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. april 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/12 Referatsaker 020/12 Plan for forvaltningsrevisjon /12 Studietur til Oslo april - Oppsummering Steinkjer, 19. april 2012 Ola-Morten Teigen Liv Tronstad leder kontrollsjef (sign) tlf: / mob: e-post:

2 SAK 019/12 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 019/ Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KRD Vedrørende regnskapsrevisjonens innhold 2 NKRF NKRF på Stortinget for styrket egenkontroll NKRFs notat av 20. mars 2012 til Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer 3 Kommuneforlaget Forvaltningsloven i kommunene veiledning og kommentarer 4 Kommuneforlaget Kommuneloven med kommentarer Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. SAK 020/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 020/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden oversendes fylkestinget for videre behandling. 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden , med følgende prioritering av forvaltningsrevisjon i perioden : 1) 2) :)

3 2. Fylkestinget gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden. Vedlegg Plan for forvaltningsrevisjon Resultat fra overordnet analyse Utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 017/12 Plan for forvaltningsrevisjon - Utkast 2. Kontrollutvalgets sak 002/12 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Diskusjonsgrunnlag 3. Kontrollutvalgets sak 046/11 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Oppstart Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets sak 046/11, 02/12 og 017/12 vedrørende overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. KomRev Trøndelag IKS har iht. tidligere vedtak utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon, jf. vedlegg. Liste over aktuelle temaer med aktuelle problemstillinger i uprioritert rekkefølge er gitt i vedlegg til planen. Kontrollutvalget skal iht. kommunelovens 77,4 påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. I dette ligger det bl.a. å avdekke om og i hvilken grad, lov og vedtak etterleves. Evalueringer av måloppnåelse, fylkeskommunens organisering og/eller hvor godt de tilgjenglige ressursene utnyttes kan også gjennomføres som forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon skal ha elementer av både kontroll og læring. Kontrollaspektet ivaretas ved å påse at virksomheten styres og utøves i samsvar med de gitte regler og normer. I dette ligger også spørsmålet om tjenestene tilfredsstiller gitte krav til omfang og kvalitet. Det kan også vurderes i hvilken grad tjenestene treffer målgruppen, hvordan brukerne opplever tjenestene og en kan måle omfanget av produksjonen mot medgåtte ressurser. I tillegg kan en vurdere hvilke muligheter og begrensninger som ligger innen fylkeskommunens nåværende organisasjon og organisasjonskultur. Læringsaspektet oppnås bl.a. ved at det gjennom forvaltningsrevisjon kan gi anbefalinger om endringer i systemer og rutiner og/eller en bedre praksis. Forvaltningsrevisjon kan også være viktig grunnlagsinformasjon ved fylkestingets evalueringer av tidligere og eventuelle ny vedtak. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres etter en plan vedtatt av fylkestinget selv. Det vises her til kontrollutvalgsforskriften 9 og 10, hvor det ble bl.a. heter i 10: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller

4 fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om fylkeskommunens virksomhetsområder. For å kunne prioritere mellom områder i fylkeskommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må en først ta stilling til perspektiver en velger å se fylkeskommunen fra. Da dette er verdivalg som ikke kan avgjøres på faglig grunnlag er det derfor viktig at forvaltningsrevisjon er godt forankret i fylkestinget. Listen nedenfor er eksempler på perspektiver som kan benyttes for å bedømme vesentlighet. Brukerperspektivet Det politiske perspektivet (etterlevelse av vedtak) Samfunnsperspektivet Det økonomiske perspektivet Arbeidsgiver perspektivet (fylkeskommunen som arbeidsgiver) Omdømmeperspektivet Miljøperspektivet Revisor har gjennom arbeidet med planen foretatt en vurdering av hvilke områder det er knyttet risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke nærmere. Eksempler på risiko som er lagt til grunn ved revisors vurderinger: Risiko for at kvaliteten på en tjeneste ikke er god nok Risiko for at lovpålagte krav ikke blir oppfylt Risiko for at ressursene ikke utnyttes godt Risiko for at mål fastsatt av fylkestinget ikke blir fulgt Risiko for at økonomistyringen ikke er tilfredsstillende Risiko for at fylkeskommunens eierinteresser ikke forvaltes på en god måte (denne type risiko kan også gi grunnlag til forslag til selskapskontroller) Fylkeskommunens nøkkeltall i KOSTRA er analysert av revisor og sammenlignet med andre fylkeskommuner. Kontrollutvalget har i flere runder gitt innspill til planen. I tillegg er det gjennomført samtale med fylkesrådet og administrasjonen. Sentrale dokumenter i fylkeskommunen er også gjennomgått, samt at erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt er vektlagt. Det er avsatt ca 1500 timer pr år til forvaltningsrevisjon, som utgjør 2-3 prosjekter pr år, noe avhengig av omfanget på prosjektene. I dette timetallet ligger også gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering. Dette er et fast oppdrag og kommer ikke frem i den overordna analysen. I tillegg til plan for forvaltningsrevisjon, kan også plan for selskapskontroll ha innvirkning på den totale tildelte tidsressurs.

5 Vurdering Det er fylkestinget som gjør det endelige vedtak ifh til prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Ut fra tilgjengelige ressurser vil det ikke være mulig å få gjennomført alle prosjektene i planperioden, og kontrollutvalget må derfor foreta en prioritering før saken oversendes fylkestinget. Den fremlagte planen er utarbeidet i tråd med tidligere fattet vedtak i kontrollutvalget, samt de bestemmelser som følger av forskrift. Kontrollutvalget gis med dette en mulighet til å gjøre mindre endringer og tilføyelser i planforslaget før oversendelse til fylkestinget. Det bør tas høyde for at det vil kunne oppstå endringer i behovet for forvaltningsrevisjon på et eller flere områder i fylkeskommunen i planperioden. Det anbefales derfor at fylkestinget gir endrings- og omprioriteringskompetanse til kontrollutvalget. SAK 021/12 STUDIETUR TIL OSLO APRIL - OPPSUMMERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 021/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget har gjennom studieturen fått et innblikk i hvordan de ulike virksomhetene som ble besøkt er organisert og arbeider, og hvilken funksjon og plass disse har i forvaltningen/samfunnet. Turen har bidratt til god læring som vil være nyttig i forhold til de oppgaver og ansvar kontrollutvalget er gitt. Den har også bidratt til et godt samarbeidsklima internt i utvalget. 2. Kontrollutvalget er godt fornøyd med turen og utbyttet av denne. Vedlegg Gjennomført program studietur april 2012 til Oslo Ikke trykte vedlegg 1. Program for Studietur til Oslo april Kontrollutvalgets sak 018/12 3. Kontrollutvalgets sak 011/12 4. Kontrollutvalgets sak 005/12 Saksopplysninger

6 Kontrollutvalget gjorde vedtak allerede i desember 2011 om å gjennomføre en studietur i 2012, og at studieturen skulle gå til Oslo ble vedtatt i januar 2012, sak 005/12. Studieturen ble gjennomført april, med innlagt besøk hos: Riksrevisjonen (Rr), Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, kommunal og regionaldepartementet (KRD), Transparency International Norge (TI Norge) Norges kommunerevisorforbund (NKRF). I forkant av besøkene var det gjort avtaler med hver enkelt virksomhet, og det var sendt over konkrete tema kontrollutvalget ønsket tatt opp. Vurdering Kontrollutvalget har gjennom studieturen fått et innblikk i hvordan de ulike virksomhetene som ble besøkt er organisert og arbeider, og hvilken funksjon og plass disse har i forvaltningen / samfunnet. Kontrollutvalget satte pris på den tid de ulike virksomhetene hadde satte av til møte. Etter en helhetsvurdering anses oppholdet i Oslo som vellykket og besøkene har innfridd målsettingene og forventingene til studieturen. Turen har bidratt til god læring som vil være nyttig i forhold til de oppgaver og ansvar kontrollutvalget er gitt, og anser utgiftene til studieturen som vel anvendte penger. Det gjennomførte programmet er vedlagt saken.

7 GJENNOMFØRT PROGRAM STUDIETUR TIL OSLO APRIL DELTAGERE Kontrollutvalget ved Ola Morten Teigen, Bjørn Arild Gram, Camilla Hansen Skjelstad, Torfinn Aas og Merethe Strand Hamborg, I tillegg deltok oppdragsansvarlig revisor Tove Melgård, og sekretær Liv Tronstad MANDAG 16. APRIL Fremreise Rica Victoria Hotel-Oslo - Rosenkrantzgate Felles middag TIRSDAG 17. APRIL Riksrevisjonen Kl Vi møtte: Riksrevisor Jørgen Kosmo Elke Matheis Arnt Helge Pedersen Orientering innenfor følgende tema var ønsket: - Grunnleggende rammeverk for Riksrevisjonen - Forholdet til Stortinget - Revisjon av fylkesveger Kontroll- og konstitusjonskomiteen Kl Vi møtte fra kontroll- og konstitusjonskomiteen: Per Olaf Lundteigen Per-Kristian Foss Ulf Erik Knudsen Trine Skei Grande Kirsten Gjemdal sekretær Orientering innenfor følgende tema var ønsket: - Kontroll- og konstitusjonskomiteens plass innenfor det konstitusjonelle system, herunder rammevilkår og arbeidsform. - Forholdet til riksrevisjonen - Høring i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen Omvisning ved sekretær i de tre høringssalene i stortinget Kl Omvisning i Stortinget med egen guid Lunsj Kl i stortingets kantine

8 Bilde fra Stortingets vandrehall. Tilfeldig møte med Arild Stokkan-Grande Kommunal og regionaldepartementet kommunalavdelingen (KRD) Kl Vi møtte: Martin Hill Oppegård Erland Aamodt Orientering innenfor følgende tema var ønsket: - Informasjon om Kommunal og regionaldepartementet - Hva har skjedd med de 85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommunene. - Melding St. 12 ( ) Kveldsaktiviteter Kl Den Norske Opera Ballettforestilling: Is-slottet av Tarjei Vesaas Kl Felles Middag ONSDAG 18. APRIL Transparency International - Norge Kl Vi møtte: Guro Slettemark Tor Dølvik Orientering innenfor følgende tema var ønsket Korrupsjonsbekjempelse i forvaltningen: Eksisterer korrupsjon i den offentlige forvaltning eller er problemet snarere rollekonflikter? Hva er mulighetene for å demme opp problemet? -Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i norske kommuner - prosjekt Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Kl Vi møtte Ole Kristian Rogndokken Bjørn Bråten Orientering innenfor følgende tema var ønsket: - NKRF og nyheter innenfor offentlig revisjon - Forvaltningsrevisjon - Selskapskontroll Lunsj Kl Avslutning og hjemreise

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DATO: 15.februar 2012 TID: kl 14.30, STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell - Verdal

DATO: 15.februar 2012 TID: kl 14.30, STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell - Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 15.februar 2012 TID: kl 14.30, STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter og Stiklestad hotell - Verdal De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 5. november 2014 TID: 10:00 STED: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

DATO: 24. april 2013 TID: kl 12.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 24. april 2013 TID: kl 12.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. april 2013 TID: kl 12.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. januar 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMDALSEID KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 6. november 2013 TID: 10:00 Besøk ved Inderøy videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Inderøy videregående

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer