ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 ÅRSMELDING INNHALD: KAP. TEKST SIDE 1 Innleiing 3 2 Organisasjonskart - Norges Husflidslag 4 3 Organisasjonskart - Sogn og Fjordane 5 4 Årsmelding Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane Driftsoppgåver Samarbeidspartnarar Tidsbruk i budsjett og regnskap ORGANISASJONSUTVIKLING: 8 Tiltak 1: Ung Husflid - Regionalt Tiltak 2: Ung Husflid - Nasjonalt: Tiltak 3: Landsmøte i Førde juni 2012 OPPLÆRING Tiltak 4: Gjenstandar og kontekst Studie NTNU Tiltak 5: Samarb.prosjekt Sunde skule/sunnfj. Museum NÆRING: Tiltak 6: Messer /seminar /kurs /konkurransar Organisasjonsutvikling Kommunikasjon Drift Sluttord FOTO Framside: Fylkesvotten Design Åshild Dombestein 2

3 1. INNLEIING Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane er tilsett i Norges Husflidslag, og arbeider etter organisasjonens visjon og plan. Dette er såleis retningsgjevande for konsulenten sitt arbeid. Norges Husflidslag sin Strategiske plan har ein visjon, eit overordna mål, kjerneverdier, virksamheitsidè, satsingsområde både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kort om Norges Husflidslag sin Stategiske plan vedteken på Landsmøtet i juni 2010: VISJON Vi former framtida. VIRKSOMHETSIDÈ Vi styrker dei levande husflidstradisjonane i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk KJERNEVERDIAR * Kvalitet * Tradisjon * Nærhet * Skaparglede KJERNEAKTIVITET Husflidsfag Næring ARBEIDSOMRÅDE Opplæring Organisasjonsutvikling Kommunikasjon HOVUDMÅL Norges Husflidslag skal vere leiande aktør i Norge innan: Handlingsboren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Husflidskonsulentane er plassert i sektorar som arbeider med kvar sine satsingsområde. Fordelinga er slik: Husflidsfag 6 stillingar /Næring 5 stillingar /Organisasjonsutvikling 6 stillingar/ Ung Husflid 1 adm. stilling Husflidskonsulenten 2. ORGANISASJONSKART i Sogn og Fjordane NORGES arbeider i Sektor HUSFLIDSLAG for næring. Alle i organisasjonen har også kommunikasjon som satsingsområde. 3

4 2 ORGANISASJONSKART NORGES HUSFLIDSLAG LANDSMØTE STIFTELSEN HOLMEN GÅRD STYRE ARBEIDSUTVALG NORSK HUSFLID Redaksjonen: 2 tilsette ADM.DIREKTØR Marit Jacobsen SEKTOR FOR HUSFLIDSFAG 6 konsulentar SEKTOR FOR NÆRING 5 konsulentar SEKTOR FOR ORGANISASJON 6 konsulentar FELLESTENESTER 9 tilsette i hel eller deltid UNG HUSFLID 1 adm. konsulent UNIKA FORLAG Nedlagt i 2008 FAGUTVALG: Vev Bunad - Tre HUSFLIDSUTSAL 36 utsal FYLKESHUSFLIDSLAG 19 FYLKESHANDVERKARLAG 7 LOKALE HUSFLIDSLAG 370 HUSFLID HANDVERKARAR Ca 150 medlemmer ENKELTMEDLEMMER Ca

5 3. ORGANISASJONSKART FOR SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE HUSFLIDSLAG 523 vaksne medlemmer og 137 born/unge = totalt 660 bet. medlemmer Sekretær i 50 % stilling: Dagrun Ylvisåker Igelkjøn Leiar: Dagrun J. Hesjevoll Nestleiar: Norunn B. Hjellbrekke Studieleiar: Åshild Dombestein Styremedlem: Marit Andersen og Marit Elvekrok 1.vara: Ragnhild Hukset 17 LOKALLAG Aurland Husflidslag Borgund Husflidslag Davik og omegn Husflidslag Eid Husflidslag Florø Husflidslag Hyllestad og Høyanger Husflidslag Kjerringa Husflidslag Luster Husflidslag Lærdal Husflidslag Leikanger Husflidslag Midtre Sunnfjord Husflidslag Sogndal Husflidslag Svelgen og omegn Husflidslag Stryn Husflidslag Vik Husflidslag Ytre Gulen Husflidslag Årdal Husflidslag HUSFLIDHANDVERKARLAGET I SOGN OG FJORDANE 8 medlemmer Leiar: Aud Hjelle Kasserar: Eva Hovland Husflidshandverkarane er ein eigen kategori medlemmer som har husflid/handverk som næring. Husflidshandverkarane søkjer medlemsskap ein gong pr. år gjennom juryering av ein nasjonal jury. HUSFLIDSUTSAL 36 utsal er medlemmer i Norges Husflidslag. Sogn og Fjordane Husflidslag er medeigar i Husfliden Bergen A/S. Aksjeeigarane er Hordaland- og Sogn og Fjordane Husflidslag med likt medeigarskap. Fleire husflidshandverkarar i fylket driv også med sal i lokale utsal som er ope heile året - eller i turistsesong. EIDSGATA NORDFJORDEID - TLF MOBIL: E-post: 5

6 4. ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane arbeider for å styrke den levande husflidstradisjonen i fylket ved å organisere aktivitetar og tiltak som utviklar husflidsfagleg interesse og kunnskap, produksjon og omsetnad innanfor vedtekne planar for Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane skal styrke den levande husflidstradisjonen på nasjonal basis innanfor Sektor for næringsutvikling og kommunikasjon Husflidskonsulenten skal samarbeide med Sogn og Fjordane fylkeskommune med inntil 25% av si stilling innanfor område som er avtalt i samarbeidsavtale. 4.1 DRIFTSOPPGÅVER Planarbeid for Norges Husflidslag (NH). Norges Husflidslag er ein organisasjon med klåre mål der husflidskonsulenten har ansvar for budsjett, rekneskapsføring, rapportering av timeforbruk, halvårsrapportar og årsmelding i samsvar med Virksamheitsplan. Samlingar / møter /arrangement Saman med dei andre tilsette i N.H. har husflidskonsulenten delteke på: Personalsamling og seminar september i Oslo Sektor for næring har hatt 4 møtesamlingar i arbeidsåret: Oslo januar / august / september /10. november Arrangement for handverkarane og Norsk Flid - butikkane: Oslo 27.januar: Rica Victoria Hotel. Program: Lønnsam lidenskap v./b. Lindquister Oslo 25.august: Rica Victoria Hotel. Program: Profilering og merkevarebygging v/bennett Reklamebyrå Arrangement for husflidsbutikkar som ikkje er med i Norsk Flid: 24.august: Øvre Slottsgate 2B. Program: Behov og erfaringsutveksling Inspirasjonsseminar og konkurranse for handverkarar, kunsthandverkarar m.fl.: 24.oktober: DogA Norsk Arkitektursenter. Program: v/reklamebyrået Kitchen, designar Johan Verde og Merkeleiing v. Mette Fagerli november: Tallinn. Konferanse: Ornament Key to the world Telefonmøte Sektor for næring har hatt telefonmøte kvar 14.dag i arbeidsåret. Sektor for næring NH består av: Kari Skadsem Sektorleiar Magnhild Tallerås Husflidskonsulent i Hedmark Bjørg Lundeby Husflidskonsulent i Østfold Synøve Eriksen Vadøy Husflidskonsulent i Sogn og Fjordane Tove Gulsvik Husflidskonsulent i Buskerud 6

7 4.2 SAMARBEIDSPARTAR 2011 Administrasjonen i Norges Husflidslag Husflidskonsulentar i andre fylke Sogn og Fjordane Husflidslag Lokallag (17) Sogn og Fjordane Fylkeskommune (Kultur) Mo og Jølster vgs. / design og handverk Sunde skule Handverkarar og bedrifter i fylket og på landsplan Kommunale næringsetatar Sunnfjord Museum VOFO Sogn og Fjordane Studieforbundet kultur og tradisjon, Sogn og Fjordane og Vågå Alle samarbeidspartar kjem inn i eit eller fleire av satsingsområda. 4.3 TIDSBRUK PÅ TILTAK TILTAK BUDSJETT I VEKER REKNESKAP I VEKER ORGANISASJONSUTVIKLING: 1 - Ung Husflid Sogn og Fjordane 9,3 9,0 2 - Ung Husflid Nasjonalt / 5,0 5,1 3 - NH Landsmøte 2012 i Førde 4,1 4,3 OPPLÆRING Gjenstander og kontekst Studie ved NTNU 4,5 3,6 Samarbeidsprosjekt Sunde skule / Sunnfjord Museum 1,0 1,0 NÆRING: Messer /Seminar /Kurs /Konkurransar m.m. 6,0 6,0 DRIFT: Organisasjonsutvikling kommunikasjon - drift 13,8 SUM: (EKSLUSIV FERIE OG PERMISJON) 42,8 7

8 KAPITTEL 5 ORGANISASJONSUTVIKLING Foto fra UH ungdomsklubbane i Nordfjord og Sunnfjord 8

9 ORGANISASJONSUTVIKLING 2011 Tiltak 1: UNG HUSFLID Sogn og Fjordane Beskriving av tiltaket: Norges Husflidslag (NH) har hatt Ung Husflid som prioritert satsingsområde frå Målsettinga var å få registrert 2000 nye medlemmer i kategorien born og unge innan år 2010 på nasjonalt nivå. Totalt hadde NH 1579 betalte medlemmer i Sogn og Fjordane hadde pr registrert totalt 173 Ung Husflid -medlemmar fordelt på 103 born og 70 ungdom. Av desse hadde 137 betalt kontingent. Hovudmål: Husflidsaktivitetar som gjev skaparglede er ein del av alle born og unge si læring Norges Husflidslag skal vere leiande i formidling av husflid/handverk til born og unge Framdriftsplan: Vår 2011: Regionale Ung Husflid kurs for leiarar og tillitsvalde i lokallaga i Sogn og Fjordane Vår 2011: Plan for organisering av Ung Husflid nettverk med kontaktpersonar i fylkes- og lokallag Vår 2011: Evaluering/erfaringsutveksling i årsmøtet for Sogn og Fjordane Husflidslag V - H 2011: V - H 2011: Oppstart av ungdomsklubbar i Nordfjord og Sunnfjord Besøke alle UH klubbane i fylket med opplegg for praktiske oppgåver V - H 2011: V - H 2011: Verving av nye medlemmer i Ung Husflid, Sogn og Fjordane Motivere lokallaga til deltaking med Ung Husflid på Landsmøtet i Førde, juni 2012 Korleis vil du kommunisere tiltaket: Informasjon til lokallag, fylkeslag, og handverkarlag Informasjon på NH-web og i i medlemsblad og presse Invitere til kurs for vaksne som arbeider med born i lokallaga Besøke Ung Husflid klubbar i lokallaga, og organisere praktiske aktivitetar Ressurs tid: Ung Husflid Kategori born - regionalt og lokalt: 200 t. 5,3 veker. Ung Husflid Kategori ungdom regionalt og lokalt: 150 t. 4 veker. Samarbeidspartnarar: Alle ledd i organisasjonen. Ansvar: Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Husflidslag. Resultat pr : Det er aktive UH - klubbar i Aurland, Davik og omegn-, Eid-, Florø-, Kjerringa-, Luster-, Midtre Sunnfjord-, Stryn-, Svelgen og omegn-, Vik og Ytre Gulen Husflidslag Vi har no 173 registrerte medlemmer i kategorien born og unge! Gjennomført nettverksmøte for vaksne på Nordfjordeid 2.mai Konsulenten har vore på fleire besøk med praktisk opplegg i 7 av barneklubbane i 2011 Konsulenten har forsøkt oppstart av ungdomsretta tiltak i Eid, Kjerringa, Davik og Midtre Sunnfjord Husflidslag. Midtre Sunnfjord Husflidslag har greidd å oppretthalde drift av ungdomsklubb med eigne ressursar Alle mål i framdriftsplan for 2011 er gjennomført Framdriftsplan for neste år: Framhald av eksisterande tilbod, og oppstart av klubber i fleire lokallag. Vi må forsøke å få i gang Ung Husflid klubber som kan ivareta behov for tenåringane aleine - gjerne med ungdomane i medverkande ansvarsroller. TIDSBRUK pr Budsjett 350 timar 9,3 veker Timerapportering: UH Planarbeid/førebuing 37,5 timar 1,0 veke UH Service/kontakt UH - Besøk/kurs i lokallaga Sum: 10,0 timar 295,0 timar 342,5 timar 0,2 veker 7,8 veker 9,0 veker 9

10 ORGANISASJONSUTVIKLING 2011 Tiltak 2: UNG HUSFLID Nasjonalt + WEB.: Beskriving av tiltaket: Norges Husflidslag har Ung Husflid som satsingsområde i organisasjonen. I samband med dette vil vi satse på utvikling av web- side for målgruppa i Ung Husflid, kurs, prosjekt og bøker. Hovudmål: Aktiv og brukarvenleg webside med aktuelt stoff for born, unge og vaksne Tildeling av FriFond - tilskot til lag som vil satse på ungdomsretta tiltak, basert på søknad Framdriftsplan: Vår 2011: TING Å LAGE Ny praktisk oppgåve kvar månad på websida UNGDOM Utlysing av FriFond - stønad til ungdomsretta prosjekt KURS Regionale kurs for leiarar i barneklubbane BOK Ein produksjon i samarbeid med Norsk Quilteforbund Haust 2011: Framhald av tiltak vår 2011 Korleis vil du kommunisere tiltaket: Informasjon til lokallag, fylkeslag, og leiarar for Ung Husflid Informasjon i medlemsblad og presse Besøke Ung Husflid - klubbar i lokallaga, og vise korleis websida kan brukast Ressurs tid: Ung Husflid Nasjonalt og WEB: 5 veker. Samarbeidspartnarar: Ung Husflid -leiar Elin G. Garvin og arbeidsteam i Oslo Ansvar: Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane og teamet Resultat pr : * Alle mål i framdriftsplana vår og haust er gjennomført * Team- møte i Oslo januar, mai, 21.juni, 23.august, 15.september, 5. 6.desember * Team møte pr. tlf. kvar månad God utvikling av web- sida og stadig fleire brukarar Boka Barn + symaskin = gøy ble lansert i veke 50 * TIDSBRUK pr : Budsjett 187,5 timar 5,0 veker Timerapportering: Team - møte i Oslo inkl. reise Idè Oppgåver - Foto Redigering av web-sida Sum: 79,9 timar 37,5 timar 75,0 timar 192,4 timar 2,1 veker 1,0 veker 2,0 veker 5,1 veker Ny bok til Ung Husflid 10

11 ORGANISASJONSUTVIKLING 2011 Tiltak 3: Landsmøte i Norges Husflidslag i Førde juni 2012 Beskriving av tiltaket: Sogn og Fjordane Husflidslag (SFH) skal vere vertskap og arrangør for Landsmøtet i Norges Husflidslag den juni 2012 i Førde. Bakgrunn for å få tildelt arrangøransvar var søknad til styret i NH med følgjande punkt: Det er 24 år sidan det vart arrangert Landsmøte i fylket Styret i Sogn og Fjordane Husflidslag ønskjer utfordringa og er motivert for oppgåva Vi veit det vil bli arbeidskrevjande og samtidig lærerikt Det vil styrke samarbeidet mellom lokallag, fylkeslag, handverkarar, Fylkeskommunen, reiselivsbransjen, husflidskonsulenten og NH sentralt Vi har sekretær i 50% stilling som kan koordinere planlegginga regionalt i samarbeid med fylkesstyret og husflidskonsulenten Det er innhenta tilbod frå hotell i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord Rica Sunnfjord i Førde har kapasitet, og står klar for å ta i mot organisasjonen 2. helga i juni 2012 Deltakarane får oppleve eit fylke med spektakulær natur og store kontrastar: lys, vér, fjell, brear, djupe fjordar, hav, øyar, og grøne enger! Sogn og Fjordane Husflidslag og husflidskonsulenten ønskjer å vise vegen til eineståande opplevingar i spanande reisemål i fylket Hovudmål: Synleggjere kulturfylket Sogn og Fjordane og aktivitetane i Sogn og Fjordane Husflidslag Framdriftsplan: Oppretting av Landsmøte - komitè i januar 2011 Planleggingsmøte og forhandling av avtaler med eksterne aktørar vår og haust 2011 Korleis kommunisere tiltaket: Informasjon internt i organisasjonen og i media/lokallagspresse Ressurs tid: 155 t 4,1 v Samarbeidspartnarar: Lokallag, fylkeslag, handverkarar, Fylkeskommunen, Sunnfjord Museum, Astruptunet, Rica Sunnfjord, husflidskonsulenten og NH sentralt Resultat pr Husflidskonsulenten har: - vore i møte med alle aktuelle samarbeidspartar - førebudd saker til komitèen t.d. budsjett, arbeidsplan, program etc. - vore tilstades i 5 planleggingsmøte i komitèen: / / / / besøkt fleire aktuelle reisemål for vurdering Programmet for LM -12 er gjennomgått med NH sentralt, og vedteke TIDSBRUK pr : Budsjett 155,0 t 4,1 v Timerapportering: Førebuing /kontorarbeid Besøk reisemål for delegatane 49,0 t 37,5 t 1,3 v 1,0 v Komitèmøter 74,8 t 2,0 v Sum 161,3 t 4,3 v 11

12 KAPITTEL 6 OPPLÆRING 12

13 OPPLÆRING Tiltak 4: GJENSTANDER OG KONTEKST Studie ved NTNU - Trondheim Beskriving av studiet: Gjenstandar og kontekst - om husflidsprodukt i tida Studiet er for alle med interesse for fagfeltet. Sentralt vil vere vurdering av ulike gjenstandar og gjenstandsgrupper fra det folkekulturelle feltet. Faget søkjer å auke den analytiske kunnskapen om denne gruppe gjenstandar i Norge. Faget gir kompetanse til arbeidet med å formidle den folkelege kulturarven, og for ny design som bygger på denne. Studentane vil gjennom praktiske øvingar få trening i analyse av gjenstandar og gjenstandsgrupper. Det vil bli lagt vekt på å beskrive bruken av det historiske førelegget, og dets betydning for gjenstandens meiningsinnhald for ulike brukargrupper i dag. Arbeidet vil dels bli gjennomført som gruppeoppgåver på samlingane og dels som sjølvstendig arbeid mellom samlingane. Ressurs tid: 4,5 veker Mål: Få verdifull kunnskap til bruk i jobbsamanheng Samarbeidspartnarar: NTNU / Studieforbundet kultur og tradisjon / Sunnfjord Museum / Alvhild og Einar Eldal i Viksdalen Resultat pr : Konsulenten har: - vore tilstades i 3 av 4 studiesamlingar i Trondheim: / / levert inn tre mellomliggande mappeoppgåver og eksamensoppgåve om Viksdalsmalinga - bestått munnleg eksamen / 15 studiepoeng TIDSBRUK 2011: Budsjett 170 t 4,5 veker Timerapportering: Reise og studiesamlingar 134 t 3,6 veker Lesing og skriving på fritid! Sum 134 t 3,6 veker Flatbrødkorg laga av Einar Eldal med dekormåling av Alvhild Eldal, Viksdalen. 13

14 OPPLÆRING Tiltak 5: Samarbeidsprosjekt Sunnfjord Museum Sunde skule husflidskonsulenten m.fl. Beskriving av tiltaket: Eit samarbeidsprosjekt mellom Sunnfjord Museum og Sunde skule som skal bidra til lokal identitetsbygging i ei grend som opplever sterk tilflytting. På museet skal elevane tileigne seg kunnskap om: Tilhøva i vår region på talet og bakgrunn for å forstå vår eiga tid. Praktisk arbeid: Grindvev, spinning, kolrosing, karveskurd, solvlaging, spikking, flatbrød- /potetkakesteiking. På skulen skal elevane i 7.kl. arbeide i norskfaget med: - Tidslinjer, eigne slektslinjer attende til Sjangertekstar med tema frå museet Framdriftsplan: Oppgåvene skal gjennomførast etter oppsett plan for hausten 2011 Ressurs tid: 1 veke Samarbeidspartnarar: Sunnfjord Museum v/ Gunnhild Systad, Oddbjørg Hjelmeland, Jon Barlund Sunde skule v/reidun Mork Husflidskonsulenten Resultat pr Husflidskonsulenten har: - vore i møte med museet og skulen 18.oktober - førebudd og gjennomført undervisning i teknikken kolrosing på vevskyttel til grindvev 4.november - førebudd og gjennomført undervisning i teknikken karveskurd på nøstepinne 18.november TIDSBRUK pr : Budsjett 37,5 t 1,0 v Timerapportering: Samarbeidsmøte Førebuing fagstoff og kopiering Kapping og høvling av materialar Reisetid og undervisning 8,0 t 5,0 t 7,5 t 16,0 t Sum 36,5 t 1,0 v 14

15 KAPITTEL 7 NÆRING 15

16 Tiltak 6: SEKTORARBEID: MESSER SEMINAR KURS PROSJEKT Beskriving av tiltaket: Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane er med i Sektor for næringsutvikling. Vi arbeider innanfor fleire tiltak på nasjonalt og regionalt nivå, til det beste for næringsdrivande handverkarar. Hovudmål: Synleggjering av handverkarane i organisasjonen Kompetanseheving rasjonell produksjon/design/marknadsføring Betre rammevilkår for handverkarane Delmål: Regionale kurs/seminar Fellesarrangement med Norsk Flid butikkane Fagsamling ein gong i året Eige produktmerke frå 2011 Presentasjon av medlemmene på Norske Husflidhåndverkere Korleis vil du kommunisere tiltaket: Nettverk i organisasjonen Media/lokal presse Samarbeidspartnarar: Norske Husflidhåndverkere Medlemsgruppa i Norges Husflidslag Sektor for næringsutvikling team med 5 kollegaer Norsk Flid butikkane og andre medlemsbutikkar Birka Nasjonalt senter for kunst og handverk NHU Norsk handverksutvikling, Maihaugen NHO Håndverk Ansvar: Husflidskonsulenten og Sektor for næringsutvikling Resultat pr : Vidareføring av Løfte håndverket Prosjekt i samarbeid med Birka, NHU, NHO BIT basen: er under utvikling Seminar DogA / Design og arkitektursenteret, Oslo for handverkarar Produktkonkurransen Identitet- Invitasjon til handverkarar i S. og Fj. Kveldsarrangement i Oslo og for butikkar og handverkarar Fagsamling for handverkarar i S. og Fj, på Lote/ Nordfjordeid mai Handverkarar i S. og Fj. er invitert til å stille ut produkta sine i Landsmøtet handverkarar frå S. og Fj. deltek i Norges Husflidslag sin nasjonale konkurranse, Identitet TIDSBRUK pr : Budsjett 230,0 t 6,1 v Timerapportering: Praktisk arbeid utstilling/arr. Møte i Næringssektor inkl. reisetid: Arbeid med websida Nettverk Sogn og Fjordane Saksførebuing for jury m.m. 37,5 t 125,5 t 10,0 t 35,0 t 18,7 t 1,0 v 3,4 v 0,2 v 1,0 v 0,5 v Sum 226,7 t 6,0 v Vedlegg: 1) Seminar Dog A Oslo ) Produktkonkurransen Identitet Idè i tet 16

17 8: ORGANISASJONSUTVIKLING - KOMMUNIKASJON - DRIFT I tillegg til større prosjekt som er rapportert på tiltaksark, går mykje tid på dagleg drift. Konsulenten rapporterer all tidsbruk til overordna pr. kvartal. Arbeidstid blir dagleg lagt inn i detaljert Excel- skjema. På organisasjonsutvikling, kommunikasjon og drift ligg 13,8 veker fordelt på: Organisasjonsutvikling: Studieforbundet kultur og tradisjon Sogn og Fjordane 0,5 FOLK Sogn og Fjordane 1,1 Kommunikasjon: Samarbeidsmøte med Sunnfjord Museum 0,5 Samarbeidsmøte med handverkarane i S.og Fj.. 0,5 Drift: Planarbeid for NH 1,3 Personalsamlingar - Konsulentsamling 2,0 Sal og marknadsføring 0,4 Kontorrutinar 2,0 Andre samarbeidspartar 1,0 Service og henvendelser 2,2 Tillitsvalt - arbeid for Utdanningsforbundet 2,3 SUM 13,8 SLUTTORD: Eg er stolt over den flotte innsatsen som har markert Sogn og Fjordane i landssamanheng når det gjeld verving av born og unge. Arbeidet med born og unge må halde fram slik at endå fleire får bli kjende med organisasjonen og kjenne gleda ved skaparevne og nærleik til røtene våre. Born og unge er framleis eit prioritert tiltak for Norges Husflidslag. Eg vil halde fram med å jobbe for å inspirere lokallaga i form av medarbeidarkurs, og hjelpe dei lokallaga som treng praktisk tilrettelagde oppgåver i Ung Husflid - klubbane. Sogn og Fjordane Husflidslag skal også vere vertskap for NH sitt Landsmøte Pr.d.d. er programmet i boks, men våren vil krevje stor innsats av alle for at vi skal få realisert planane om ei stor markering av kulturlivet i fylket. Eg gleder meg til å gå i gang med oppgåvene! Tusen takk godt samarbeid og stor arbeidsinnsats dette året! Nordfjordeid, den Synøve Eriksen Vadøy 17

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Innhald: Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir økonomisk tilskot til stillingen.

Innhald: Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir økonomisk tilskot til stillingen. ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget og Landsmøtet s 4 Fylkeshusflidslaget s- tyremøte etc s 5 Handverkarane - marknadsføring s 6 Sunnfjord

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark

ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark ÅRSMELDING 2014 Husflidskonsulenten i Finnmark Guksi/trekopp av rirkule av bjørk med innlagt reinhorn, gravert. 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag side 4 Strategisk plan,

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra

ÅRSMELDING 2011. Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 1 ÅRSMELDING 2011 Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden. Drakter fra 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler,

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting.

ÅRSMELDING 2012. Lindebark lagt i en bekk for røyting. - ÅRSMELDING 2012 Lindebark lagt i en bekk for røyting. 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Kommunemøte for UKM 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Program for dagen 10:00 11:00 Informasjon og oppdateringar 11:00 12:00 UKM-arbeidet i kommunane 12:00-13:00 Lunsj 13:00 14:00 UKM-arbeidet

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012, Husflidskonsulenten i Møre og Romsdal ÅRSMELDING 2012 Innhald: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdiar Arbeidsoppgåver: Fylkehusflidslag Lokale husflidslag Fylkeskommunen Andre tiltak; o 3xF, farge, form, funksjon o Ung Husflid,

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon: PROSJEKTAN Hovudprosjekt v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Stagepass 2010 Oktober 2009 Visjon: Tilrettelagt bumiljø for born og vaksne, slik at også jobbpendling gjev ein stressless kvardag for familien.

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Årsmelding 2009, andre driftsår:

Årsmelding 2009, andre driftsår: ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009, andre driftsår: Jølster kommune er eigar av Jølster frivilligsentral. Jølster frivilligsentral hadde konstituerande styremøte 14.11.2007. Her vart vedtekter for frivilligsentralen

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Framlegg til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under &&& Vedlegg: Oppsummering frå møtet

SAKSFRAMLEGG. Framlegg til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under &&& Vedlegg: Oppsummering frå møtet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Norunn Haugen Arkivsaksnr.: 03/01717 Arkiv: 233 C10 NETTVERK FOR UNGDOMSARBEIDARAR Framlegg til vedtak: ::: &&& Sett inn innstillingen under &&& Rådmannsgruppa i Sogn regionråd

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 25.10.2013 Tid: 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001

KOMPETANSEKATALOG del I 2000 / 2001 Kontaktperson: Tlf: 57 62 97 63 Fax: 57 62 97 61 1 IKT- bruk av pedagogisk programvare -demonstrasjon og bruk av pedagogisk programvare i undervisninga med hovudvekt på matematikk, kunst og handverk, natur

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Ny GIV Overgangsprosjektet

Ny GIV Overgangsprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 OVERGANGSPROSJEKTET... 3 1. Bakgrunn og mål Ny

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Danning, retorikk og rådgjeving

Danning, retorikk og rådgjeving Ove Eide Danning, retorikk og rådgjeving Rådgjevarsamling 2013 Våre handlinger det vi faktisk gjør er bærere av budskap. Alt vi gjør i forhold til en annen, er kommunikasjon, også det å ikke gjøre noe

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2011. Fylkeslaget har i perioden mars 2011 til mars 2012 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2011. Fylkeslaget har i perioden mars 2011 til mars 2012 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2011 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2011 til mars 2012 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Pendling Stressless - Bulyst. Delprosjekt Rekruttering til. v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Pendling Stressless - Bulyst. Delprosjekt Rekruttering til. v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger. Visjon: PROSJEKTPLAN Delprosjekt Rekruttering til Pendling Stressless - Bulyst v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Visjon: Vise utflytte at ytre Bremanger er ein fantastisk plass å bu og med stor trivsel for

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer