ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 01.01. 31.12.2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 ÅRSMELDING INNHALD: KAP. TEKST SIDE 1 Innleiing 3 2 Organisasjonskart - Norges Husflidslag 4 3 Organisasjonskart - Sogn og Fjordane 5 4 Årsmelding Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane Driftsoppgåver Samarbeidspartnarar Tidsbruk i budsjett og regnskap ORGANISASJONSUTVIKLING: 8 Tiltak 1: Ung Husflid - Regionalt Tiltak 2: Ung Husflid - Nasjonalt: Tiltak 3: Landsmøte i Førde juni 2012 OPPLÆRING Tiltak 4: Gjenstandar og kontekst Studie NTNU Tiltak 5: Samarb.prosjekt Sunde skule/sunnfj. Museum NÆRING: Tiltak 6: Messer /seminar /kurs /konkurransar Organisasjonsutvikling Kommunikasjon Drift Sluttord FOTO Framside: Fylkesvotten Design Åshild Dombestein 2

3 1. INNLEIING Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane er tilsett i Norges Husflidslag, og arbeider etter organisasjonens visjon og plan. Dette er såleis retningsgjevande for konsulenten sitt arbeid. Norges Husflidslag sin Strategiske plan har ein visjon, eit overordna mål, kjerneverdier, virksamheitsidè, satsingsområde både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kort om Norges Husflidslag sin Stategiske plan vedteken på Landsmøtet i juni 2010: VISJON Vi former framtida. VIRKSOMHETSIDÈ Vi styrker dei levande husflidstradisjonane i Norge kulturelt, sosialt og økonomisk KJERNEVERDIAR * Kvalitet * Tradisjon * Nærhet * Skaparglede KJERNEAKTIVITET Husflidsfag Næring ARBEIDSOMRÅDE Opplæring Organisasjonsutvikling Kommunikasjon HOVUDMÅL Norges Husflidslag skal vere leiande aktør i Norge innan: Handlingsboren kunnskap Kulturvern Næringshusflid Husflidskonsulentane er plassert i sektorar som arbeider med kvar sine satsingsområde. Fordelinga er slik: Husflidsfag 6 stillingar /Næring 5 stillingar /Organisasjonsutvikling 6 stillingar/ Ung Husflid 1 adm. stilling Husflidskonsulenten 2. ORGANISASJONSKART i Sogn og Fjordane NORGES arbeider i Sektor HUSFLIDSLAG for næring. Alle i organisasjonen har også kommunikasjon som satsingsområde. 3

4 2 ORGANISASJONSKART NORGES HUSFLIDSLAG LANDSMØTE STIFTELSEN HOLMEN GÅRD STYRE ARBEIDSUTVALG NORSK HUSFLID Redaksjonen: 2 tilsette ADM.DIREKTØR Marit Jacobsen SEKTOR FOR HUSFLIDSFAG 6 konsulentar SEKTOR FOR NÆRING 5 konsulentar SEKTOR FOR ORGANISASJON 6 konsulentar FELLESTENESTER 9 tilsette i hel eller deltid UNG HUSFLID 1 adm. konsulent UNIKA FORLAG Nedlagt i 2008 FAGUTVALG: Vev Bunad - Tre HUSFLIDSUTSAL 36 utsal FYLKESHUSFLIDSLAG 19 FYLKESHANDVERKARLAG 7 LOKALE HUSFLIDSLAG 370 HUSFLID HANDVERKARAR Ca 150 medlemmer ENKELTMEDLEMMER Ca

5 3. ORGANISASJONSKART FOR SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE HUSFLIDSLAG 523 vaksne medlemmer og 137 born/unge = totalt 660 bet. medlemmer Sekretær i 50 % stilling: Dagrun Ylvisåker Igelkjøn Leiar: Dagrun J. Hesjevoll Nestleiar: Norunn B. Hjellbrekke Studieleiar: Åshild Dombestein Styremedlem: Marit Andersen og Marit Elvekrok 1.vara: Ragnhild Hukset 17 LOKALLAG Aurland Husflidslag Borgund Husflidslag Davik og omegn Husflidslag Eid Husflidslag Florø Husflidslag Hyllestad og Høyanger Husflidslag Kjerringa Husflidslag Luster Husflidslag Lærdal Husflidslag Leikanger Husflidslag Midtre Sunnfjord Husflidslag Sogndal Husflidslag Svelgen og omegn Husflidslag Stryn Husflidslag Vik Husflidslag Ytre Gulen Husflidslag Årdal Husflidslag HUSFLIDHANDVERKARLAGET I SOGN OG FJORDANE 8 medlemmer Leiar: Aud Hjelle Kasserar: Eva Hovland Husflidshandverkarane er ein eigen kategori medlemmer som har husflid/handverk som næring. Husflidshandverkarane søkjer medlemsskap ein gong pr. år gjennom juryering av ein nasjonal jury. HUSFLIDSUTSAL 36 utsal er medlemmer i Norges Husflidslag. Sogn og Fjordane Husflidslag er medeigar i Husfliden Bergen A/S. Aksjeeigarane er Hordaland- og Sogn og Fjordane Husflidslag med likt medeigarskap. Fleire husflidshandverkarar i fylket driv også med sal i lokale utsal som er ope heile året - eller i turistsesong. EIDSGATA NORDFJORDEID - TLF MOBIL: E-post: 5

6 4. ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane arbeider for å styrke den levande husflidstradisjonen i fylket ved å organisere aktivitetar og tiltak som utviklar husflidsfagleg interesse og kunnskap, produksjon og omsetnad innanfor vedtekne planar for Norges Husflidslag. Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane skal styrke den levande husflidstradisjonen på nasjonal basis innanfor Sektor for næringsutvikling og kommunikasjon Husflidskonsulenten skal samarbeide med Sogn og Fjordane fylkeskommune med inntil 25% av si stilling innanfor område som er avtalt i samarbeidsavtale. 4.1 DRIFTSOPPGÅVER Planarbeid for Norges Husflidslag (NH). Norges Husflidslag er ein organisasjon med klåre mål der husflidskonsulenten har ansvar for budsjett, rekneskapsføring, rapportering av timeforbruk, halvårsrapportar og årsmelding i samsvar med Virksamheitsplan. Samlingar / møter /arrangement Saman med dei andre tilsette i N.H. har husflidskonsulenten delteke på: Personalsamling og seminar september i Oslo Sektor for næring har hatt 4 møtesamlingar i arbeidsåret: Oslo januar / august / september /10. november Arrangement for handverkarane og Norsk Flid - butikkane: Oslo 27.januar: Rica Victoria Hotel. Program: Lønnsam lidenskap v./b. Lindquister Oslo 25.august: Rica Victoria Hotel. Program: Profilering og merkevarebygging v/bennett Reklamebyrå Arrangement for husflidsbutikkar som ikkje er med i Norsk Flid: 24.august: Øvre Slottsgate 2B. Program: Behov og erfaringsutveksling Inspirasjonsseminar og konkurranse for handverkarar, kunsthandverkarar m.fl.: 24.oktober: DogA Norsk Arkitektursenter. Program: v/reklamebyrået Kitchen, designar Johan Verde og Merkeleiing v. Mette Fagerli november: Tallinn. Konferanse: Ornament Key to the world Telefonmøte Sektor for næring har hatt telefonmøte kvar 14.dag i arbeidsåret. Sektor for næring NH består av: Kari Skadsem Sektorleiar Magnhild Tallerås Husflidskonsulent i Hedmark Bjørg Lundeby Husflidskonsulent i Østfold Synøve Eriksen Vadøy Husflidskonsulent i Sogn og Fjordane Tove Gulsvik Husflidskonsulent i Buskerud 6

7 4.2 SAMARBEIDSPARTAR 2011 Administrasjonen i Norges Husflidslag Husflidskonsulentar i andre fylke Sogn og Fjordane Husflidslag Lokallag (17) Sogn og Fjordane Fylkeskommune (Kultur) Mo og Jølster vgs. / design og handverk Sunde skule Handverkarar og bedrifter i fylket og på landsplan Kommunale næringsetatar Sunnfjord Museum VOFO Sogn og Fjordane Studieforbundet kultur og tradisjon, Sogn og Fjordane og Vågå Alle samarbeidspartar kjem inn i eit eller fleire av satsingsområda. 4.3 TIDSBRUK PÅ TILTAK TILTAK BUDSJETT I VEKER REKNESKAP I VEKER ORGANISASJONSUTVIKLING: 1 - Ung Husflid Sogn og Fjordane 9,3 9,0 2 - Ung Husflid Nasjonalt / 5,0 5,1 3 - NH Landsmøte 2012 i Førde 4,1 4,3 OPPLÆRING Gjenstander og kontekst Studie ved NTNU 4,5 3,6 Samarbeidsprosjekt Sunde skule / Sunnfjord Museum 1,0 1,0 NÆRING: Messer /Seminar /Kurs /Konkurransar m.m. 6,0 6,0 DRIFT: Organisasjonsutvikling kommunikasjon - drift 13,8 SUM: (EKSLUSIV FERIE OG PERMISJON) 42,8 7

8 KAPITTEL 5 ORGANISASJONSUTVIKLING Foto fra UH ungdomsklubbane i Nordfjord og Sunnfjord 8

9 ORGANISASJONSUTVIKLING 2011 Tiltak 1: UNG HUSFLID Sogn og Fjordane Beskriving av tiltaket: Norges Husflidslag (NH) har hatt Ung Husflid som prioritert satsingsområde frå Målsettinga var å få registrert 2000 nye medlemmer i kategorien born og unge innan år 2010 på nasjonalt nivå. Totalt hadde NH 1579 betalte medlemmer i Sogn og Fjordane hadde pr registrert totalt 173 Ung Husflid -medlemmar fordelt på 103 born og 70 ungdom. Av desse hadde 137 betalt kontingent. Hovudmål: Husflidsaktivitetar som gjev skaparglede er ein del av alle born og unge si læring Norges Husflidslag skal vere leiande i formidling av husflid/handverk til born og unge Framdriftsplan: Vår 2011: Regionale Ung Husflid kurs for leiarar og tillitsvalde i lokallaga i Sogn og Fjordane Vår 2011: Plan for organisering av Ung Husflid nettverk med kontaktpersonar i fylkes- og lokallag Vår 2011: Evaluering/erfaringsutveksling i årsmøtet for Sogn og Fjordane Husflidslag V - H 2011: V - H 2011: Oppstart av ungdomsklubbar i Nordfjord og Sunnfjord Besøke alle UH klubbane i fylket med opplegg for praktiske oppgåver V - H 2011: V - H 2011: Verving av nye medlemmer i Ung Husflid, Sogn og Fjordane Motivere lokallaga til deltaking med Ung Husflid på Landsmøtet i Førde, juni 2012 Korleis vil du kommunisere tiltaket: Informasjon til lokallag, fylkeslag, og handverkarlag Informasjon på NH-web og i i medlemsblad og presse Invitere til kurs for vaksne som arbeider med born i lokallaga Besøke Ung Husflid klubbar i lokallaga, og organisere praktiske aktivitetar Ressurs tid: Ung Husflid Kategori born - regionalt og lokalt: 200 t. 5,3 veker. Ung Husflid Kategori ungdom regionalt og lokalt: 150 t. 4 veker. Samarbeidspartnarar: Alle ledd i organisasjonen. Ansvar: Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Husflidslag. Resultat pr : Det er aktive UH - klubbar i Aurland, Davik og omegn-, Eid-, Florø-, Kjerringa-, Luster-, Midtre Sunnfjord-, Stryn-, Svelgen og omegn-, Vik og Ytre Gulen Husflidslag Vi har no 173 registrerte medlemmer i kategorien born og unge! Gjennomført nettverksmøte for vaksne på Nordfjordeid 2.mai Konsulenten har vore på fleire besøk med praktisk opplegg i 7 av barneklubbane i 2011 Konsulenten har forsøkt oppstart av ungdomsretta tiltak i Eid, Kjerringa, Davik og Midtre Sunnfjord Husflidslag. Midtre Sunnfjord Husflidslag har greidd å oppretthalde drift av ungdomsklubb med eigne ressursar Alle mål i framdriftsplan for 2011 er gjennomført Framdriftsplan for neste år: Framhald av eksisterande tilbod, og oppstart av klubber i fleire lokallag. Vi må forsøke å få i gang Ung Husflid klubber som kan ivareta behov for tenåringane aleine - gjerne med ungdomane i medverkande ansvarsroller. TIDSBRUK pr Budsjett 350 timar 9,3 veker Timerapportering: UH Planarbeid/førebuing 37,5 timar 1,0 veke UH Service/kontakt UH - Besøk/kurs i lokallaga Sum: 10,0 timar 295,0 timar 342,5 timar 0,2 veker 7,8 veker 9,0 veker 9

10 ORGANISASJONSUTVIKLING 2011 Tiltak 2: UNG HUSFLID Nasjonalt + WEB.: Beskriving av tiltaket: Norges Husflidslag har Ung Husflid som satsingsområde i organisasjonen. I samband med dette vil vi satse på utvikling av web- side for målgruppa i Ung Husflid, kurs, prosjekt og bøker. Hovudmål: Aktiv og brukarvenleg webside med aktuelt stoff for born, unge og vaksne Tildeling av FriFond - tilskot til lag som vil satse på ungdomsretta tiltak, basert på søknad Framdriftsplan: Vår 2011: TING Å LAGE Ny praktisk oppgåve kvar månad på websida UNGDOM Utlysing av FriFond - stønad til ungdomsretta prosjekt KURS Regionale kurs for leiarar i barneklubbane BOK Ein produksjon i samarbeid med Norsk Quilteforbund Haust 2011: Framhald av tiltak vår 2011 Korleis vil du kommunisere tiltaket: Informasjon til lokallag, fylkeslag, og leiarar for Ung Husflid Informasjon i medlemsblad og presse Besøke Ung Husflid - klubbar i lokallaga, og vise korleis websida kan brukast Ressurs tid: Ung Husflid Nasjonalt og WEB: 5 veker. Samarbeidspartnarar: Ung Husflid -leiar Elin G. Garvin og arbeidsteam i Oslo Ansvar: Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane og teamet Resultat pr : * Alle mål i framdriftsplana vår og haust er gjennomført * Team- møte i Oslo januar, mai, 21.juni, 23.august, 15.september, 5. 6.desember * Team møte pr. tlf. kvar månad God utvikling av web- sida og stadig fleire brukarar Boka Barn + symaskin = gøy ble lansert i veke 50 * TIDSBRUK pr : Budsjett 187,5 timar 5,0 veker Timerapportering: Team - møte i Oslo inkl. reise Idè Oppgåver - Foto Redigering av web-sida Sum: 79,9 timar 37,5 timar 75,0 timar 192,4 timar 2,1 veker 1,0 veker 2,0 veker 5,1 veker Ny bok til Ung Husflid 10

11 ORGANISASJONSUTVIKLING 2011 Tiltak 3: Landsmøte i Norges Husflidslag i Førde juni 2012 Beskriving av tiltaket: Sogn og Fjordane Husflidslag (SFH) skal vere vertskap og arrangør for Landsmøtet i Norges Husflidslag den juni 2012 i Førde. Bakgrunn for å få tildelt arrangøransvar var søknad til styret i NH med følgjande punkt: Det er 24 år sidan det vart arrangert Landsmøte i fylket Styret i Sogn og Fjordane Husflidslag ønskjer utfordringa og er motivert for oppgåva Vi veit det vil bli arbeidskrevjande og samtidig lærerikt Det vil styrke samarbeidet mellom lokallag, fylkeslag, handverkarar, Fylkeskommunen, reiselivsbransjen, husflidskonsulenten og NH sentralt Vi har sekretær i 50% stilling som kan koordinere planlegginga regionalt i samarbeid med fylkesstyret og husflidskonsulenten Det er innhenta tilbod frå hotell i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord Rica Sunnfjord i Førde har kapasitet, og står klar for å ta i mot organisasjonen 2. helga i juni 2012 Deltakarane får oppleve eit fylke med spektakulær natur og store kontrastar: lys, vér, fjell, brear, djupe fjordar, hav, øyar, og grøne enger! Sogn og Fjordane Husflidslag og husflidskonsulenten ønskjer å vise vegen til eineståande opplevingar i spanande reisemål i fylket Hovudmål: Synleggjere kulturfylket Sogn og Fjordane og aktivitetane i Sogn og Fjordane Husflidslag Framdriftsplan: Oppretting av Landsmøte - komitè i januar 2011 Planleggingsmøte og forhandling av avtaler med eksterne aktørar vår og haust 2011 Korleis kommunisere tiltaket: Informasjon internt i organisasjonen og i media/lokallagspresse Ressurs tid: 155 t 4,1 v Samarbeidspartnarar: Lokallag, fylkeslag, handverkarar, Fylkeskommunen, Sunnfjord Museum, Astruptunet, Rica Sunnfjord, husflidskonsulenten og NH sentralt Resultat pr Husflidskonsulenten har: - vore i møte med alle aktuelle samarbeidspartar - førebudd saker til komitèen t.d. budsjett, arbeidsplan, program etc. - vore tilstades i 5 planleggingsmøte i komitèen: / / / / besøkt fleire aktuelle reisemål for vurdering Programmet for LM -12 er gjennomgått med NH sentralt, og vedteke TIDSBRUK pr : Budsjett 155,0 t 4,1 v Timerapportering: Førebuing /kontorarbeid Besøk reisemål for delegatane 49,0 t 37,5 t 1,3 v 1,0 v Komitèmøter 74,8 t 2,0 v Sum 161,3 t 4,3 v 11

12 KAPITTEL 6 OPPLÆRING 12

13 OPPLÆRING Tiltak 4: GJENSTANDER OG KONTEKST Studie ved NTNU - Trondheim Beskriving av studiet: Gjenstandar og kontekst - om husflidsprodukt i tida Studiet er for alle med interesse for fagfeltet. Sentralt vil vere vurdering av ulike gjenstandar og gjenstandsgrupper fra det folkekulturelle feltet. Faget søkjer å auke den analytiske kunnskapen om denne gruppe gjenstandar i Norge. Faget gir kompetanse til arbeidet med å formidle den folkelege kulturarven, og for ny design som bygger på denne. Studentane vil gjennom praktiske øvingar få trening i analyse av gjenstandar og gjenstandsgrupper. Det vil bli lagt vekt på å beskrive bruken av det historiske førelegget, og dets betydning for gjenstandens meiningsinnhald for ulike brukargrupper i dag. Arbeidet vil dels bli gjennomført som gruppeoppgåver på samlingane og dels som sjølvstendig arbeid mellom samlingane. Ressurs tid: 4,5 veker Mål: Få verdifull kunnskap til bruk i jobbsamanheng Samarbeidspartnarar: NTNU / Studieforbundet kultur og tradisjon / Sunnfjord Museum / Alvhild og Einar Eldal i Viksdalen Resultat pr : Konsulenten har: - vore tilstades i 3 av 4 studiesamlingar i Trondheim: / / levert inn tre mellomliggande mappeoppgåver og eksamensoppgåve om Viksdalsmalinga - bestått munnleg eksamen / 15 studiepoeng TIDSBRUK 2011: Budsjett 170 t 4,5 veker Timerapportering: Reise og studiesamlingar 134 t 3,6 veker Lesing og skriving på fritid! Sum 134 t 3,6 veker Flatbrødkorg laga av Einar Eldal med dekormåling av Alvhild Eldal, Viksdalen. 13

14 OPPLÆRING Tiltak 5: Samarbeidsprosjekt Sunnfjord Museum Sunde skule husflidskonsulenten m.fl. Beskriving av tiltaket: Eit samarbeidsprosjekt mellom Sunnfjord Museum og Sunde skule som skal bidra til lokal identitetsbygging i ei grend som opplever sterk tilflytting. På museet skal elevane tileigne seg kunnskap om: Tilhøva i vår region på talet og bakgrunn for å forstå vår eiga tid. Praktisk arbeid: Grindvev, spinning, kolrosing, karveskurd, solvlaging, spikking, flatbrød- /potetkakesteiking. På skulen skal elevane i 7.kl. arbeide i norskfaget med: - Tidslinjer, eigne slektslinjer attende til Sjangertekstar med tema frå museet Framdriftsplan: Oppgåvene skal gjennomførast etter oppsett plan for hausten 2011 Ressurs tid: 1 veke Samarbeidspartnarar: Sunnfjord Museum v/ Gunnhild Systad, Oddbjørg Hjelmeland, Jon Barlund Sunde skule v/reidun Mork Husflidskonsulenten Resultat pr Husflidskonsulenten har: - vore i møte med museet og skulen 18.oktober - førebudd og gjennomført undervisning i teknikken kolrosing på vevskyttel til grindvev 4.november - førebudd og gjennomført undervisning i teknikken karveskurd på nøstepinne 18.november TIDSBRUK pr : Budsjett 37,5 t 1,0 v Timerapportering: Samarbeidsmøte Førebuing fagstoff og kopiering Kapping og høvling av materialar Reisetid og undervisning 8,0 t 5,0 t 7,5 t 16,0 t Sum 36,5 t 1,0 v 14

15 KAPITTEL 7 NÆRING 15

16 Tiltak 6: SEKTORARBEID: MESSER SEMINAR KURS PROSJEKT Beskriving av tiltaket: Husflidskonsulenten i Sogn og Fjordane er med i Sektor for næringsutvikling. Vi arbeider innanfor fleire tiltak på nasjonalt og regionalt nivå, til det beste for næringsdrivande handverkarar. Hovudmål: Synleggjering av handverkarane i organisasjonen Kompetanseheving rasjonell produksjon/design/marknadsføring Betre rammevilkår for handverkarane Delmål: Regionale kurs/seminar Fellesarrangement med Norsk Flid butikkane Fagsamling ein gong i året Eige produktmerke frå 2011 Presentasjon av medlemmene på Norske Husflidhåndverkere Korleis vil du kommunisere tiltaket: Nettverk i organisasjonen Media/lokal presse Samarbeidspartnarar: Norske Husflidhåndverkere Medlemsgruppa i Norges Husflidslag Sektor for næringsutvikling team med 5 kollegaer Norsk Flid butikkane og andre medlemsbutikkar Birka Nasjonalt senter for kunst og handverk NHU Norsk handverksutvikling, Maihaugen NHO Håndverk Ansvar: Husflidskonsulenten og Sektor for næringsutvikling Resultat pr : Vidareføring av Løfte håndverket Prosjekt i samarbeid med Birka, NHU, NHO BIT basen: er under utvikling Seminar DogA / Design og arkitektursenteret, Oslo for handverkarar Produktkonkurransen Identitet- Invitasjon til handverkarar i S. og Fj. Kveldsarrangement i Oslo og for butikkar og handverkarar Fagsamling for handverkarar i S. og Fj, på Lote/ Nordfjordeid mai Handverkarar i S. og Fj. er invitert til å stille ut produkta sine i Landsmøtet handverkarar frå S. og Fj. deltek i Norges Husflidslag sin nasjonale konkurranse, Identitet TIDSBRUK pr : Budsjett 230,0 t 6,1 v Timerapportering: Praktisk arbeid utstilling/arr. Møte i Næringssektor inkl. reisetid: Arbeid med websida Nettverk Sogn og Fjordane Saksførebuing for jury m.m. 37,5 t 125,5 t 10,0 t 35,0 t 18,7 t 1,0 v 3,4 v 0,2 v 1,0 v 0,5 v Sum 226,7 t 6,0 v Vedlegg: 1) Seminar Dog A Oslo ) Produktkonkurransen Identitet Idè i tet 16

17 8: ORGANISASJONSUTVIKLING - KOMMUNIKASJON - DRIFT I tillegg til større prosjekt som er rapportert på tiltaksark, går mykje tid på dagleg drift. Konsulenten rapporterer all tidsbruk til overordna pr. kvartal. Arbeidstid blir dagleg lagt inn i detaljert Excel- skjema. På organisasjonsutvikling, kommunikasjon og drift ligg 13,8 veker fordelt på: Organisasjonsutvikling: Studieforbundet kultur og tradisjon Sogn og Fjordane 0,5 FOLK Sogn og Fjordane 1,1 Kommunikasjon: Samarbeidsmøte med Sunnfjord Museum 0,5 Samarbeidsmøte med handverkarane i S.og Fj.. 0,5 Drift: Planarbeid for NH 1,3 Personalsamlingar - Konsulentsamling 2,0 Sal og marknadsføring 0,4 Kontorrutinar 2,0 Andre samarbeidspartar 1,0 Service og henvendelser 2,2 Tillitsvalt - arbeid for Utdanningsforbundet 2,3 SUM 13,8 SLUTTORD: Eg er stolt over den flotte innsatsen som har markert Sogn og Fjordane i landssamanheng når det gjeld verving av born og unge. Arbeidet med born og unge må halde fram slik at endå fleire får bli kjende med organisasjonen og kjenne gleda ved skaparevne og nærleik til røtene våre. Born og unge er framleis eit prioritert tiltak for Norges Husflidslag. Eg vil halde fram med å jobbe for å inspirere lokallaga i form av medarbeidarkurs, og hjelpe dei lokallaga som treng praktisk tilrettelagde oppgåver i Ung Husflid - klubbane. Sogn og Fjordane Husflidslag skal også vere vertskap for NH sitt Landsmøte Pr.d.d. er programmet i boks, men våren vil krevje stor innsats av alle for at vi skal få realisert planane om ei stor markering av kulturlivet i fylket. Eg gleder meg til å gå i gang med oppgåvene! Tusen takk godt samarbeid og stor arbeidsinnsats dette året! Nordfjordeid, den Synøve Eriksen Vadøy 17

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013

HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN i ØSTFOLD ÅRSMELDING 2013 Innhold: Organisasjonskart, fylket Side 3 Strategisk plan 2011-2014 Side 4 Husflidsfag Side 5 Næring Side 10 Drift Side 11 Håndverkere Side 12 Avslutning/veien

Detaljer

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen

Husflidshåndverkere. Fylkeskommunen ÅRSMELDING 2011 2 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Innhold: Organisasjonskart, fylket

Innhold: Organisasjonskart, fylket ÅRSMELDING 2011 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Drift Fylkeslag Lokallag Fylkeskommunen Festspillene i Nord Norge Husflidsskolehistorien i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag.

Organisasjonskart, fylket. Innhold: Organisasjonskart, fylket. Strategisk plan, kjerneverdier. Arbeidsoppgaver: Fylkeslag. ÅRSMELDING 2014 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker Skoler, museum Fylkeskommunen Andre tiltak Drift

Detaljer

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. ÅRSMELDING 2012 Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark. Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet. Innhold: Organisasjonskart, fylket s.2 Strategisk plan, kjerneverdier

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse

RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 V RDAR. for folkehelse RAPPORT FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 V RDAR for folkehelse FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE 2011-2012 1 FOLKEHELSEARBEIDET I SOGN OG FJORDANE Den nye folkehelselova gjev fylkeskommunane

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I NORDLAND 1 Innhold organisasjonskart 1 strategisk plan, kjerneverdier 2 arbeidsområder / kjerneverdier husflidsfag - vevtog, kurs Nordisk Vevsymposium 3-3XF, om utstillinger

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

HANDBOK FOR TILLITSFOLK

HANDBOK FOR TILLITSFOLK HANDBOK FOR TILLITSFOLK ROGALAND UNGDOMSLAG Innhald Side Føreord 3 1 Rogaland Ungdomslag i organisasjonen 3 2 Lover for Rogaland Ungdomslag 4 3 Adresse og bankkonti i Rogaland UL 6 4 Arbeidsrutinar i fylkeslaget

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer