Når det gjelder type sted/ driftskonsept beskrives stedet som et spisested.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når det gjelder type sted/ driftskonsept beskrives stedet som et spisested."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10. april 2013 Fagnotat - Muskedunder, Foreningsgaten 1 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs frem til Hva saken gjelder: Kontor for skjenkesaker mottok 13. februar 2013 søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Muskedunder, Foreningsgaten 1. Bevillingssøker er Godlag AS, org. nr Komplett søknad ble mottatt 30. april Totalt omsøkt skjenkeareal er 200 m 2, hvor uteserveringen utgjør 80 m 2. Uteserveringen har beliggenhet i bakgården. Stedet vil få inngang fra Foreningsgaten. Det har tidligere vært butikk i lokalet, hvor det nå er gitt brukstillatelse til serveringssted. Når det gjelder type sted/ driftskonsept beskrives stedet som et spisested. Anbefalt forslag fra Kontor for skjenkesaker A 1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Muskedunder, Foreningsgaten 1, innvilges. Bevillingshaver er Godlag AS, org. nr Styrer for skjenkebevillingen er Stein Berge Berntsen, f Stedfortreder for styrer er Joar Nicolaysen Høvik, f Bevillingen er gitt til et spisested 4. Avdeling Areal Restaurant, inne 120 m 2 Uteservering bakgård * 80 m 2 1

2 Totalt 200 m 2 * Skjenketiden i bakgården settes til kl på hverdager og til kl natt til lørdag og søndag, samt høytids- og helligdager. Åpningstid til hhv. kl / B Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til C Det vises til Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen. Før bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker sende inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker: 1 Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene 2 Kopi av melding om oppstart av virksomhet som er sendt inn til Mattilsynet. Kontor for skjenkesaker skal ha bekreftelsen fra Altinn som viser at skjemaet er innsendt. 3 Kopi av kvittering for betalt bevillingsgebyr 4 Kopi som viser at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, at alle ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle ansatte. D Før tillatelsen til uteservering tas i bruk, skal søker sende kopi til Kontor for skjenkesaker som bekrefter: 1 At søker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservering, kopi av leiekontrakt, eller bekreftelse på at arealet ligger på egen grunn 2 At plan og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle innretninger Før tillatelsen til uteservering tas i bruk skal Kontor for skjenkesaker ha vært på befaring på stedet. Befaring skal finne sted innen 5 virkedager etter at Kontor for skjenkesaker har mottatt skriftlig melding fra bevillingshaver om at befaring kan gjennomføres. Overholdes ikke fristen kan tillatelsen tas i bruk uten befaring. E Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises før parten har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket, og klagen er avgjort av klageinstansen. I hht. bestemmelsen i forvaltningslovens 27b kan søksmål likevel reises når det har gått 6 måneder fra klagen første gang er fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger. Gro Gaarder kontorsjef Edel Alis Felgenhauer saksbehandler 2

3 Saksutredning: Bergen bystyre fattet i møte 28. september 1998 vedtak om at formannskapet skal ha avgjørelsesmyndigheten i saker som gjelder søknader om nye skjenkebevillinger og søknader om endringer i eksisterende bevillinger. Etter innføringen av parlamentarismen er denne myndigheten tillagt byrådet, jfr. vedtak i sak 126/00. Alkohollovens 1-4 b sier at bevilling skal tildeles den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingen skal altså gis til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for salget eller skjenkingen av alkohol. Bevillingshaver og andre sentrale personer i virksomheten f.eks. eier, daglig leder eller en som får vesentlige inntekter fra virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål, alkohollovens 1-7 b. I tillegg må disse personer ha en uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgiftslovgivningen. Til hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Det er adgang til å søke om at kravet om å ha stedfortreder fravikes. For styrer og stedfortreder er det etter alkoholloven ikke så strenge vandelskrav som til eier mfl. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål, alkohollovens 1-7 c. Alkohollovens 1-7 a lyder slik: Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Reglene om vandel og retningslinjer bidrar til at kommunen har fått eksemplifisert hvilke hensyn det er relevant å legge vekt på i forbindelse med behandlingen av en søknad om bevilling. Kommunen har også fått en mulighet til å legge vekt på søkers eller andre personers egnethet til å drive næring gjennom at det ved vandelsvurderingen kan sees hen til om bevillingshaver og de impliserte partene tidligere har overholdt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Søknader om nye salgs- og skjenkebevillinger blir rutinemessig oversendt høringsinstansene til uttalelse. Søknader om endringer i eksisterende bevillinger blir oversendt til politiet og sosialstyret. Etter hvert som beslutningsgrunnlaget blir klart i forhold til den enkelte søknad, og saksbehandlerkapasiteten ved Kontor for skjenkesaker tillater det, blir sakene fremmet for byrådet til avgjørelse. Søknadene blir behandlet etter reglene i alkoholloven, retningslinjer vedtatt av Bergen bystyre og i tråd med kommunal praksis. SØKER: Skjenkestedets navn: Søknaden gjelder: Muskedunder Ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering i bakgård. Bevillingshaver: Godlag AS, org. nr

4 Styrer: Stein Berge Berntsen, f Stedfortreder for styrer: Joar Nicolaysen Høvik, f Skjenkeareal: 120 m 2 inne, 80 m 2 ute, totalt 200 m 2 Politiets uttalelse: Sosialtjenestens uttalelse: Politiet skriver i brev av 13. mars 2013 at søknaden har vært til høring ved politiets ordensavdeling som uttaler følgende: «Beliggenhet og konsept gjør at politiet er negativ til søknaden. Stedet fremstår som et nytt rent barkonsept i umiddelbar tilknytning til «lysløypen» Politiet har ingen merknader til vandelsvurderingene. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsning uttaler i notat av 5. mars 2013 at de ikke har noen særskilte merknader til søknaden. Søker skriver bl. a. følgende om driftskonseptet: «Konseptbeskrivelse for Muskedunder, God lag AS, Foreningsgaten 1. Intensjon: Vi ønsker å skape en sjelfull arena med vekt på lunsj og kaffekultur på dagtid, i en gate som vi opplever har ligget litt i brakk de siste årene. Med dette mener vi at området i og rundt Vaskerelven, samt området i og rundt Nygårdsgaten/Chriestiesgate har hatt en positiv oppblomstring av næringsvirksomhet, med en seriøs og ansvarsbevisst tilnærming til sine gjester de siste årene. Vi ønsker således å skape en bro mellom Vaskerelven og inn i Christies gate med Nygårdsgaten, og videre som en naturlig inngangsport til Rasmus Meyers Allè, i et bybilde der en ser for seg en sterk utvikling av Bergen sentrum til i større grad å omfatte området mot Store Lungårdsvann. Som eksempler på prosjekter som er i ferd med å realiseres i denne retningen, kan vi nevne restaurantkonseptet Lysverket, Ricas Hotel Ørnen, Media City Bergen, samt det nye svømmeanlegget ved Store Lungeårdsvann. Konsept: Planmessig: Vi har en første etasje som presenterer et menykonsept som vi beskriver under meny lengre nede, dette er noe vi vil vektlegge på dag og tidlig kveld. Senere på kvelden ønsker vi å tilby våre gjester i første etasje et nytt og inspirerende tilbud av diverse cocktails og øl, som står i samsvar med det vi skaper på dagtid, blant annet med vekt på egenprodusert og mer avansert barsnack meny. I kjelleren introduserer vi som første sted i Bergen, såkalte shuffel boards. Dette er et meget engasjerende konsept, som kort kan presenteres som curling, på seks meter lange trebord, dekket av pleksiglass og sand. Dette (som er et konsept i seg selv), er meget populært i andre norske storbyer (eksempelvis på Tilt i Oslo), og er noe som mangler i Bergen. Dette konseptet hører til en egen spillkultur, og er noe vi vet er svært populært i alle byer Bergen ønsker å sammenlikne seg med. Vi har alt vært i dialog med aktive mennesker innen 4

5 Bergens spillmiljø, som stiller seg meget positive til å samarbeide om en organisert kultur for å bygge opp om denne formen for spillaktivitet. Vi har brukt mye ressurser på å få tak i disse bordene fra leverandør, og tre andre tunge aktører i Bergen har tidligere fått avslag av denne når det gjelder å ha disse bordene. Med andre ord: de er overbevist om at vi har et godt konsept som gir en slik shuffel board kultur de rette rammene. Videre har vi en bakgård der vi ønsker og har mulighet til å vise frem musikkorienterte artister i en akustisk ramme, og som vil fremstå som unik i Bergens sammenheng. Dette er kort og godt fordi vi i god dialog med huseier, Sorbonne, ved Eirik Hokstad, har et godt samarbeid om lydstøy, også mot potensielt tilstøtende naboer, der vi ut over kulturtilbud, ønsker å legge til rette for å grille mat i kontrollerte former i tett samarbeid med Bergen Brannvesen. Vi legger videre vekt på å skape et sted, som i ukedager lukker 01.00, og som på kveldstid fører en aldersgrense på 23 år. Disse to faktorene opplever vi som viktig for vårt konsept, da vi ikke ønsker noen form for utagerende nytelse av alkohol, og videre en rolig atmosfære. Vi innser at disse rammene er noe uvanlige å føre i en mindre by som Bergen, men vi ser at de fungerer godt i større byer, og at dette er rammevilkår som kan virke preventivt mot et bybilde preget av fulle mennesker på kveldstid, slik vi leser om i Bergens to lokale aviser. Meny: Som mattilbud tenker vi å tilby et toastkonsept etter amerikansk «grilled cheese» tradisjon. Det skal være en variasjon på ostesmørbrød, laget i små toastjern på bestilling. Toastene skal variere i innhold, men i all hovedsak bestå av kvalitetsost fra Norge og lokalprodusert kjøttpålegg. Brødet skal også variere i forhold til innholdet og vil komme fra Colonialen. Sandwichene vil bli laget opp på forhånd og holdes kjølig inntil bestilling. Vi vil også servere ost, spekemat og charcuterie som vil passe til sandwichene. Det vil bestå av selvlagete kjøttprodukter, produsert ved kjøkkenet på Lysverket (der vi også er involvert i drift, og som vi holder som vårt produksjonskjøkken) samt innkjøpte kjøttprodukter og diverse syltede grønnsaker. Syltede grønnsaker er genuin kafè - og barmat, som var en sterk og variert trend i USAs spedere begynnelse, mye grunnet det faktum at det originerer fra mange land, særlig Europa. Vi vil også tilby et variert kaffetilbud og ferske juicer, samt at vi, som tidligere nevnt, ønsker å kunne grille mat i bakgården. Huseier har avklart vår drift med nåværende leieboere i bygningen. Ellers vil lyden være tilpasset dagens lover og regler. Uteserveringen ligger tilbaketrukket til i bakgården, dvs. ikke mot andre eiendommer med beboere, og vil derfor ikke være til sjenanse. Det er hentet inn samtykke fra tilstøtende eiendommer mht uteserveringen.» Innstilling: Vi ønsker å tilby Bergen noe det ikke har fra før: sjel i Foreningsgaten, et kulturtilbud i kraft av en ny spillkultur med shuffel boards som andre storbyer vi liker å sammenlikne oss med allerede har, et levende lunsjtilbud, og en samlende arena for mennesker som ønsker å tilbringe tid i roligere omgivelser på kveldstid, enn det andre kveldsåpne steder ofte byr på.» 5

6 Huseier har 16. april 2013 sendt følgende tilleggsinformasjon vedrørende uteserveringen i bakgården: «Vedrørende bakgården, og en uteservering / skjenkebevilling der så har jeg følgende momenter der som vi mener er viktig å få med: Vår eiendom (i de etasjer hvor det er bolig) har ingen rom for varig opphold rettet inn mot bakgården, kun fellesarealer. Gjennom prosessen med søknad om bruksendring, har vi nabovarslet to ganger: Hele tiltaket ble varslet høsten 2012 og derpå godkjent. Tiltaket med uteservering i bakgården ble varslet isolert sett på eget nabovarsel til de to naboer som har tilstøtende vegger. Vi har her fått samtykke fra begge naboer, på begge de to overnevnte varsler. Eiendommen er meget godt sikret, med adgangskontroll, videoovervåking av fellesarealer, mm noe som legger til rette for god kontroll med virksomheten. Vi som huseier ser på det som svært positivt for eiendommen at det tillates mat og drikkeservering i eiendommens bakgård, da dette vil gi det flotte bygget et kontinentalt og særegent preg, og skape mye positivt liv i denne historiske eiendommen». Vurdering: I hht alkoholloven stilles det krav om at søker har uklanderlig vandel, oppfyller alkohollovens krav til bevillingshavere og at søker finnes egnet til å inneha bevilling. Det er ingen momenter vedrørende vandel i foreliggende søknad som tilsier at alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ikke kan tildeles i dette tilfellet. Totalt omsøkt skjenkeareal er 200 m 2, hvor uteserveringen utgjør 80 m 2. Uteserveringen har beliggenhet i bakgården. Stedet vil få inngang fra Foreningsgaten. Når det gjelder type sted/ driftskonsept beskrives stedet som et spisested. Politiet skriver i sin uttalelse at de er negativ til søknaden. Dette på bakgrunn av beliggenhet og konsept. Det vises også til uttalelsen som ble gitt ifm høringsuttalelse til kommunens retningslinjer for bevillingsperioden Byrådet i Bergen sier gjennom sin politiske plattform følgende om politiets uttalelser: «Ved tildeling av bevillinger skal politiets uttalelser og anbefalinger spesielt vektlegges.» Skjenkestedet vil få beliggenhet i umiddelbar tilknytning til det politiet omtaler som «lysløypen» i Bergen sentrum. I følge politiet er det erfaringsmessig knyttet til dels store ordensmessige problemer i dette området. Ut fra politimessige hensyn er det derfor ikke tilrådelig med nye, rene skjenkesteder i «lysløypen». Kontor for skjenkesaker deler i utgangspunktet politiets oppfatning og mener at hensynet til ro og orden bør ha høy prioritet i Bergen sentrum. Hensynet til offentlig ro og orden i sentrum bør veie mer enn hensynet til den enkelte bevillingshavers ønske om skjenkebevilling. 6

7 Hver enkel søknad om en kommunal skjenkebevilling blir vurdert individuelt, basert på innkommet dokumentasjon, høringsuttalelser og faktiske forhold. I retningslinjene for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden fremgår følgende i pkt. 4.7: «I utgangspunktet tildeles nye bevillinger i hovedsak til spisesteder. Nye bevillinger til andre konsepter kan tildeles etter en konkret vurdering. Skal skjenkebevilling gis, bør det foreligge andre forhold/ sider ved konseptet/ virksomheten som tilsier at slik bevilling bør gis.» Det fremgår av driftskonseptet ved Muskedunder at det skal være spillrelaterte aktiviteter i lokalet (ikke pengeautomater), samt noe matservering og alkoholholdig/ alkoholfri drikke. Søker har ikke oppgitt hvor stor prosentandel matomsetningen forventes å utgjøre av den totale omsetningen ved stedet, men slik det skisseres i søknaden fremstår ikke stedet som et sted der folk går ut utelukkende for å spise, men det vil være tilbud om matservering gjennom hele dagen. Stedet kommer ikke til å ha eget kjøkken, men skal ha levering av mat fra andre serveringssteder, bl. a. Lysverket, hvor to av eierne ved Muskedunder også innehar eierinteresser (40 %). Det finnes allerede flere skjenkesteder i området. I Olav Kyrres gate 28 ligger to etablerte spisesteder; China House i underetasjen (åpnet 1998) og E.A.T. Pizzeria Bar (åpnet 2010). Sistnevnte sted har beliggenhet i lokalene til tidligere Ugla. I tillegg kommer skjenkestedet Ujevnt (åpnet 2009), som har beliggenhet i Christies gate 5/7 (samme hus som Rica Travel Hotel). To av eierne ved Muskedunder (50 % eierandeler) innehar også 90 % eierandeler ved skjenkestedet Ujevnt. Det er ikke registrert noen negative episoder gjennom den kontrollvirksomheten som er utøvd ved Ujevnt. Kontor for skjenkesaker har foretatt en konkret helhetsvurdering av søknaden, herunder er søknaden vurdert opp mot alkoholloven, politiets uttalelse og Bergen kommunes retningslinjer for tildeling av nye skjenkebevillinger. Skjenkestedet Muskedunder kommer ikke til å fremstå som et rent spisested, men vil være et sted med vekt på et nytt spillrelatert konsept kjent som «shuffle board». I tillegg til dette skal det være matservering ved stedet. Det er nærliggende å sammenligne dette konseptet med Kong Oscar Biljard & Dart Pub som har drevet med spillrelatert virksomhet i Bergen gjennom en årrekke. Ved dette stedet serveres det også enkle retter. Kontor for skjenkesaker er kommet frem til å anbefale at søknaden om skjenkebevilling innvilges. Dette med bakgrunn i at stedet pretenderer å være et spisested, sammenholdt med den fortolkning en har lagt til grunn ved identifisering av spisesteder i Bergen kommune. Fagetaten finner også at stedets driftskonsept er sammenlignbart med konseptet ved Kong Oscar Biljard & Dart Pub. Kontor for skjenkesaker var på befaring på stedet 16. april 2013 og fant at opplysningene i foreliggende søknad og tegninger stemmer overens med den pågående oppussingen av stedet. Bergen bystyre har vedtatt egne retningslinjer til tildeling av tillatelser til uteserveringer. De inneholder bl.a følgende bestemmelser: Kap. 8 TILLATELSER TIL UTESERVERING 7

8 8.1..musikk eller underholdning må være slik at det ikke er til vesentlig sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen pågår. 8.2 Fremkommeligheten og de trafikale forhold skal være gode etter etablering av uteserveringen. Bredden til fri ferdsel avgjøres etter en konkret vurdering, den skal i utgangspunktet ikke være under 3 meter.. Det søkes om en uteservering med beliggenhet i bakgården (80 m 2 ). I søknaden fremgår at huseier er positiv til søknaden, samt at det er sendt ut nabovarsel om uteservering uten at en har mottatt negative signaler fra naboer i området vedrørende uteserveringen. Kontor for skjenkesaker er av den oppfatning at det kan gis tillatelse til en uteservering i bakgården ved Muskedunder, da forutsetningene for å kunne inneha uteservering i en bakgård er i overensstemmelse med de kriterier som er vurdert ifm tildeling av uteservering i andre bakgårder i sentrum. Forutsetningen er at bevillingssøker har lovlig adgang til det omsøkte skjenkearealet i bakgården. Dersom dette ikke foreligger, kan tillatelsen til skjenking på området ikke benyttes. Det er i noen tilfeller gitt restriksjoner på skjenketiden ved uteserveringer med beliggenhet i bakgårder. Graden av restriksjoner er vurdert i hvert enkelt tilfelle, basert på uteserveringens beliggenhet i forhold til bolighus/ naboer. Med bakgrunn i at det er noe beboelse i området finner Kontor for skjenkesaker å anbefale at det gis differensierte skjenketider ved uteserveringen i bakgården; hhv. til kl på hverdager og til kl natt til lørdag og søndag, samt høytids- og helligdager. Etter en konkret helhetsvurdering, herunder det totalkonsept som er skissert for virksomheten, finner fagetaten å anbefale at søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og utendørs ved Muskedunder, Foreningsgaten 1, innvilges som omsøkt. 8

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vetridsallmenning 7. Ruccola - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201329854-12 Emnekode: SFS-7530 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: 201215719-5. Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201215719-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker 17.

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer.

I tillegg søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i hotellets minibarer. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201330117-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201413657-20 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201222841-9 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Kontor for skjenkesaker Saksnr.: 201213720-55 Emnekode: SFS-7513

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 14.06.2012 kl. 10:00 i møterom Borras Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Tlf 32 23 25 00 E-post: post@nedre-eiker.kommune.no SØKNAD OM SKJENKE-, SALGS- OG/ELLER SERVERINGSBEVILLING 1. SØKNADEN GJELDER Salgsbevilling Serveringsbevilling

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997 Ragnar Hauge Reidun Johanne B. L. Lohiniva Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2002 ISSN 1502-8178

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer