Maria Badea (H) Anne Lise Ryel (A) Tormod Hermansen (A) Helene Aronsen Wickholm (A)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maria Badea (H) Anne Lise Ryel (A) Tormod Hermansen (A) Helene Aronsen Wickholm (A)"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/14 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 19. august 2014 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Maria Badea (H) Fredrik Lothe (SV) Karl Arthur Giverholt (V) Anne Lise Ryel (A) Tormod Hermansen (A) Helene Aronsen Wickholm (A) Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Sven Bue Berger Åpen halvtime; Ingen møtte Godkjenning av innkalling; Godkjent Godkjenning av sakskart; Godkjent Orientering om eldrerådets og rådet for funksjonshemmedes protokoller; Ikke avholdt Informasjon; Intet meldt Eventuelt; Intet meldt Saker behandlet under møte Sak 1 /14 HSK-protokoll oktober Sak 2 /14 Høring om regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt... 1 Sak 3 /14 Status Tiltaksenheten... 2 Referatsaker... 4

2

3 Sak 1 /14 HSK-protokoll oktober 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 2 /14 Høring om regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsdirektøren ber bydelsutvalget ta stilling til hvilket høringsforslag de ønsker å formidle til høringsinstansen: 1. Forslag 1: Forbud mot tigging 2. Forslag 2: Vilkår for pengeinnsamling (herunder tigging) Behandling: Karl Arthur Giverholt (V); Bydelsutvalget er invitert til å avgi høringsuttalelse til to forslag om endring i politivedtektenes 2-1. Bydelsutvalget gjør oppmerksom på at bydel St. Hanshaugen også uttaler seg som bydel med forvaltningsansvar for bydel sentrum. Om forslag 1 forbud mot tigging Bydelsutvalget anbefaler ikke at forslaget vedtas. Å innføre et forbud mot tigging vil innebære en begrensning av ytringsfriheten, som garanterer alle innbyggere og besøkende i Norge retten til å ytre seg fritt, med unntak for å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Det å be forbipasserende på gaten om økonomisk hjelp, og eventuelt å opplyse forbipasserende om egen livssituasjon, faller åpenbart ikke inn under noen av de nevnte unntak for ytringsfriheten. Å innføre et forbud mot tigging vil derfor kunne være i strid både med grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det er etter bydelsutvalgets syn heller ikke grunn til å anta at forbud mot tigging vil hjelpe mennesker som tigger ut av en vanskelig livssituasjon, noe som etter bydelsutvalgets syn bør være den viktigste målsetningen. Bydelsutvalget anerkjenner at tigging i deler av byen har medført utfordringer, og at tigging kan oppleves plagsomt for enkelte. Bydelsutvalget er imidlertid av den oppfatning at disse utfordringene er betydelig redusert de senere år, blant annet som følge av økt innsats fra politiet og kommunen for å bryte opp ulovlige bosetninger i parker og andre deler av det offentlige rom. Frivillige organisasjoner som tilbyr akuttovernatting, blant annet lokalisert i bydel St. Hanshaugen, har bidratt til å redusere utfordringene, uten at disse tilbudene har skapt nevneverdige problemer i nærområdet. Bydelsutvalget mener sosiale utfordringer som fattigdom må møtes med sosiale tiltak, ikke forbud og straff. Internasjonalt arbeid med å 1

4 styrke utdanning og arbeidsmarkedet i de land tilreisende tiggere kommer fra, samt sosiale tiltak rettet mot denne gruppen i Oslo, vil være langt mer treffsikkert, og dessuten i tråd med viktige menneskerettighetsprinsipper, enn et generelt forbud mot tigging. Om forslag 2 forbud mot tigging innenfor Ring 2, på og ved kollektivtrafikk, ved privatboliger og utenfor kjøpesentre Bydelsutvalget anbefaler ikke at forslaget vedtas. Bydelsutvalget vil bemerke at de største deler av bydel St. Hanshaugen og bydel sentrum vil omfattes av forbud mot tigging innenfor Ring 2, med unntak av blant annet områdene Marienlystparken og Ullevål Universitetssykehus. Begge disse områdene er mye brukt både av bydelens befolkning og andre. Avgrensningen av forslag 2 fremstår vilkårlig, og bydelsutvalget mener det ville være svært uheldig om de nevnte områdene på grunn av sin nærhet til sentrum skulle oppleve økt tilstrømning av mennesker som tigger, med de ulemper dette vil medføre for brukerne av områdene. Det er naturlig å anta at det er mest attraktivt å tigge på steder hvor det oppholder seg mange mennesker, og dersom det blir innført forbud mot tigging innenfor Ring 2, vil det med stor sannsynlighet medføre økt tigging i områder rett utenfor Ring 2 med høy gjennomstrømning av mennesker. Bydelsutvalget mener det vil være urimelig at områdene i randsonen av indre by skal pålegges en større andel av belastningen tigging medfører enn den naturlige gjennomstrømningen av mennesker skulle tilsi. Bydelsutvalget viser videre til Oslo-politiets høringsuttalelse til forslaget da dette ble fremmet første gang sommeren Politiet uttalte da at et soneforbud ville være svært problematisk å håndheve, blant annet på bakgrunn av usikkerheten i hva forbudet er ment å omfatte. Formuleringene som er brukt i forslaget er ikke entydig definert, og det vil kunne stilles spørsmål ved hvor nærme en trikkeholdeplass tigging kan tillates, hvor langt unna en privatbolig, og hvor langt unna et kjøpesenter. Bydelsutvalget ønsker ikke å pålegge politiet å utføre disse skjønnsmessige vurderingene, da det med stor sannsynlighet vil medføre både rettmessige og urettmessige klager på forskjellsbehandling. Bydelsutvalget mener spørsmålet om eventuelt tiggeforbud hører hjemme i straffeloven, og dermed på Stortinget. Kommunalt vedtatte og håndhevede forbud vil medføre langt større praktiske og prinsipielle problemer enn den tiggingen som i dag finner sted i Oslo, ikke minst for politiet som vil få oppgaven med å håndheve det. Bydelsutvalget vil derfor ikke anbefale at bystyret vedtar noen av de foreslåtte endringene i politivedtektene, men avventer avklaring av spørsmålet fra nasjonale myndigheter. Votering: HSK valgte ikke å votere over forslagene. Vedtak: Saken behandles og avgjøres i bydelsutvalget. Sak 3 /14 Status Tiltaksenheten Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 2. Bydelsutvalget ber bydelen fortsette arbeidet med å se på organiseringen av spesialpedagogisk hjelp i Oslo kommune. 2

5 Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 2. Bydelsutvalget ber bydelen fortsette arbeidet med å se på organiseringen av spesialpedagogisk hjelp i Oslo kommune. 3

6 Referatsaker Periode: 04. juni august 2014 Sak nr. Arkivsak Tittel 22/ Frukt & Tobakk, Torggata 18: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for servering og skjenking ute - NY - TAPAS BAR AS 23/ Akershus fylkeskommune sentraladministrasjon, Schweigaards gate 4: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for servering og skjenking inne og ute - NY 24/ Brazil Churrascaria Grill & Bar, Møllergata 12-14: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for servering og skjenking inne og ute - NY 25/ Rica Hotel G20, Grensen 20: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - RICA HOTELLENE OSLO AS 26/ Rica Oslo Hotel Europarådets plass 1: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - RICA HOTELLENE OSLO AS 27/ Rica Victoria Hotel Rosenkrantz gate 13: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - RICA HOTELLENE OSLO AS 28/ Rica Travel Hotel, Arbeidergata 4: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - RICA HOTELLENE OSLO AS 29/ Grand Hotel, Karl Johans gate 31: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - GRAND HOTEL DRIFTSSELSKAP AS 30/ REMA 1000 Pilestredet, Pilestredet Park 31: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol 31/ ORO AS, Tordenskiolds gate 6 A: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 32/ Sumo Sushi, Youngstorget 3: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - Sumo Sushi, Youngstorget 3 33/ Tullins Cafe, Tullins gate 2: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 4

7 34/ La Boheme, Ullevålsveien 14: Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 35/ OSLO IX, Rådhusbrygge 2: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for servering og skjenking inne og ute 36/ Vuong, Tordenskioldsgate 8-10: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for servering og skjenking inne og ute 37/ Søknad fra JAYS PUB AS om serverings- og skjenkebevilling ved Destiny, Skippergata 26 38/ Søknad fra ZAB AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Cafe Sør, Torggata / Søknad fra CAFE BRASIL AS om ny serverings- og skjenkebevilling eierskifte ved Cafe Brasil As, Youngstorget 6 39/ Lime Teatergata, Teatergata 1: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høys 4,7 volumprosent alkohol 40/ Paleet Restaurant Gateplan, Karl Johans gate 37-43: Høringsuttalelse til ny serverings og skjenkebevilling 41/ Søknad fra BJØRVIKA SKIPSSELSKAP AS om ny serveringsog skjenkebevilling ved MS Lindenes, Rådhusbrygge 1. 42/ Søknad fra TRIBE HOTEL MANAGEMENT NORGE AS om utvidet serverings- og skjenkeareal ute ved First Hotel Millennium, Tollbugata / Søknad fra WURST AS om Serverings- skjenkebevilling Eierskift ved Wurst, Torggata 11/Storgt 13, Strøgetpassasjen 44/ Søknad fra KRUTH AS om serverings- og skjenkebevilling UTE på fortauet ved Kniven, Bernt Ankers gate 5 45/ Søknad fra SIA DRIFT AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved ISH Nattklubb, Olav Vs gate 1 46/ Søknad fra OPLAND BURGERS & STEAKS AS om Serveringsskjenkebevilling Ny ved Opland Burger & Steak, Oslo Sentralbanestasjon, Østbanehallen 47/ Søknad fra SELECT SERVICE PARTNER AS om ny serveringsog skjenkebevilling ved SSP avd. Fjøla Østbanehallen, Jernbanetorget 1 48/ Søknad fra SELECT SERVICE PARTNER AS om skjenkebevilling ved SSP avd. Cafè Ritazza Oslo S, Jernbanetorget 1 5

8 49/ Søknad fra KULTUR & EVENT AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Opera Bar, Strandgata 19. 6

9 Bydel St. Hanshaugen,

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 9/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V)

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 4/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Rune Aale-Hansen (H) Haakon Sandøy (A)

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Rune Aale-Hansen (H) Haakon Sandøy (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 8/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 8/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Møteinnkalling 5/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen

Detaljer

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå Oslo kommune Protokoll 4/08 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 18. september 2008 kl. 18.00-21.40 Åpen halvtime Det var møtt fram åtte personer

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H),

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Møteinnkalling 9/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 22. november 2005 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 15. oktober 2008 kl. 18.00-20.15 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Prop. 83 L. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiloven (tigging)

Prop. 83 L. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i politiloven (tigging) Prop. 83 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 25. april 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker.

Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker. Oslo kommune Møteinnkalling 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wera B Holst SAKSKART Per dags dato er dette sakskartet til

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2015 Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/09

Oslo kommune. Protokoll 5/09 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 16. september 2009 kl. 18.00-21.30 Åpen halvtime Det var møtt fram fem personer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. Møtetid: 13.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 6/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. august 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i sprøyteromsloven og - forskriften. (inhalering av heroin i sprøyterom)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i sprøyteromsloven og - forskriften. (inhalering av heroin i sprøyterom) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i sprøyteromsloven og - forskriften (inhalering av heroin i sprøyterom) 1 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 1.1 Gjeldende rett... 3 1.1.1

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 67/06 Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 15.06.2006 kl. 18.00-23.40 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME.

Detaljer