REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold"

Transkript

1 REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods C3. Erstatningsansvar - på reise D3. Reisesyke/hjemtransport/avbrutt reise E3. Ulykke F3. Avbestilling av planlagt og bestilt reise 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade 6. Erstatningsberegning 7. Egenandeler Sikkerhetsforskrifter Generelle vilkår Orientering om klageadgang Med selskapet nevnt i disse vilkår forstås SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO For reiseforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår i den grad de ikke er fraveket i forsikringsbeviset. Teksten i beviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringen reguleres av lov om forsikringsavtaler av 16.juni i det følgende kalt FAL - og lovgivningen for øvrig, likevel slik at beviset og vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som er fravikelige. 1. Hvem forsikringen gjelder for (sikrede) og når den gjelder Forsikringen gjelder for: - Husstanden, dvs. kortholder med ektefelle/registrert partner/samboer og barn, stebarn og adoptiv-/fosterbarn under 20 år som har felles adresse med kortinnehaver ifølge Folkeregisteret, og kortinnehavers barn som ifølge Folkeregisteret har adresse hos den andre forelder. Forsikringen gjelder for de sikrede selv om kortinnehaver ikke deltar på reisen. - Alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. De medreisende omfattes kun av forsikringen på reiser de foretar sammen med kortinnehaver og hvor kortinnehaver har betalt deres reise med de kort som er tilknyttet avtalen. Når både husstandsmedlemmer og andre medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for husstanden - deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre, inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkl. kortholder. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 1 av 21

2 Forsikringen gjelder bare for medlemmer av norsk folketrygd eller for personer som har de syketrygdrettigheter som EØS-avtalen gir med fast bostedsadresse i Norden registrert i et nordisk folkeregister og som skal returnere til Norden etter reisen. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Ved faktisk separasjon/samlivsbrudd mellom forsikringstaker og dennes ektefelle/samboer/registrert partner opphører forsikringen. Aldersbegrensning ved ulykkesforsikring Ulykkesdekningen opphører ved utløpet av det forsikringsår sikrede fyller 75 år. Aldersbegrensningen gjelder ikke behandlingsutgifter. Forsikringen gjelder - for reise som foretas med offentlig tilgjengelig samferdselsmiddel når minst 50 % av reisens totale transportkostnad er betalt med de kort som er knyttet til avtalen. - ved bonusreiser (oppsparte bonuspoeng hos flyselskap) når nødvendige overnattingsutgifter og øvrig reiseutgifter er betalt med de kort som er knyttet til avtalen. - for reise som foretas med egne transportmidler når minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff, ferjebilletter og overnatting) er betalt med de kort som er knyttet til avtalen før skaden inntreffer. Kontant uttak for betaling av reise aksepteres ikke. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser samt yrkesreiser i hele verden med minst 1 overnatting. Hvis ikke annet framgår av forsikringsbeviset, gjelder forsikringen inntil 3 måneder for hver enkelt reise. Det er ikke krav til overnatting når reisen foregår med fly. Reisen regnes fra det tidspunkt man reiser fra bostedsadressen og til man er tilbake. Ansvarsforsikringen gjelder kun på reiser utenfor Norden. Forsikringen gjelder ikke - under deltakelse i ekspedisjon og oppdagelsesreise, det vil si en reise som krever større og spesiell utrustning for et bestemt formål. - reiser med framkomstmiddel som ikke er vanlig på stedet og som innebærer en ekstraordinær risiko. Krig, uro og naturkatastrofer Selskapet svarer for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med - jordskjelv og vulkanske utbrudd og annen naturkatastrofe på reise utenfor Norge. - krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, terror, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden, når sikrede er på reise i et område som før innreise ble ansett om fredelig. Generelle vilkår punkt 1 som omhandler ovennevnte gjelder ikke. Selskapet erstatter evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling. Transporten skal finne sted ved første anledning og i samsvar med departementets anbefaling. Erstatningen er begrenset til kr pr person, inntil kr pr skadetilfelle for merutgifter til reise, kost og losji i inntil 30 dager etter at hendelsen inntraff. Streik - lockout Forsikringen omfatter ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med forhold utenfor selskapets kontroll (force majeure). Som for eksempel streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt eller politiske demonstrasjoner/opprør som inntreffer i forbindelse med reise. Tapt arbeidsfortjeneste Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste - uansett årsak. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 2 av 21

3 3. Hva forsikringen dekker Reiseforsikringen består av følgende dekninger: A. Reisegods B. Forsinkelse av reise/reisegods C. Erstatningsansvar - på reise D. Reisesyke/hjemtransport/avbrutt reise E. Ulykke F. Avbestilling av planlagt og bestilt reise Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom - sikrede forsettelig har framkalt skaden. Selskapet er likevel ansvarlig dersom sikrede på grunn av sin alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. - skaden oppstår som følge av at sikrede utfører, eller er i ferd med å utføre, straffbare handlinger. Retten til erstatning kan falle helt eller delvis bort dersom - sikrede grovt uaktsomt har fremkalt skaden eller har økt skadens omfang. Selskapet er likevel ansvarlig dersom sikrede på grunn av sin alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Bestemmelsen omfatter følgen av selvforskyldt beruselse. - sikrede overtrer sikkerhetsforskrifter. A3. REISEGODS A3.1 Hva dekningen omfatter Dekningen omfatter personlige eiendeler som sikrede fører med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold med inntil kr Hvis flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til totalt kr Ekspedert reisegods er bare omfattet dersom en av de sikrede reiser med samme transportmiddel. Dette gjelder ikke hvis adskillelsen bare skyldes transportørens disponering. Utover forsikringssummen for reisegods/bagasje omfatter dekningen - sjekker, billetter og pass med inntil kr pr person hvis tapet ikke dekkes på annen måte. - penger inntil kr pr skadetilfelle. A3.2 Hva dekningen ikke omfatter - Motorkjøretøyer/campingvogner med tilbehør og løse deler. Med tilbehør menes reservedeler og fastmontert utstyr som f eks. musikkanlegg og skiboks/bagasjeboks. Kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler regnes ikke som reisegods når dette er i bruk, eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet. - Båter med tilbehør. Kano, kajakk og seil-/surfebrett regnes ikke som båter i denne sammenheng. - Fallskjerm og hang-/paraglider. - Møbler og flyttegods. - Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter. Håndholdt GPS regnes ikke som måleinstrument. - Tegninger, manuskripter, dokumenter/datafiler, verdipapirer, medlems-/adgangskort. - Frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes f eks frimerker, mynter og andre samleobjekter, men ikke ting som er i bruk for sitt opprinnelige formål. - Dyr. A3.3 Hvilke skader selskapet erstatter og hvilke begrensninger som gjelder A3.3.1 Selskapet erstatter: Selskapet erstatter følgende tap/skader på reisegods: 1. Tyveri av reisegods. Med tyveri menes borttaking av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf straffelovens 257 og 258. At eiendeler mistes/bortkommer og senere beholdes av en finner, er i denne sammenheng ikke å anse som tyveri. 2. Ran. Med ran forstås tilegnelse av andres eiendeler ved voldsutøvelse eller trusler, jf straffelovens 266 og 267. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 3 av 21

4 3. Skadeverk. Med skadeverk menes at noen rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler, jf straffelovens 291 og Naturuhell. Med naturuhell menes plutselige, uventede skader av ekstraordinær karakter, der naturens voldsomhet og krefter er det særegne. 5. Brann/nedsoting, eksplosjon, inntrengning av vann eller væske i bygning. 6. Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel. Med trafikkuhell menes kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøyet er i trafikk/i bruk. 7. Tap av/skade på reisegods som sendes som innsjekket bagasje. 8. Annen tilfeldig hendelse enn nevnt i punktene ovenfor erstattes med inntil kr samlet pr skadetilfelle. A3.3.2 Hvilke begrensninger som gjelder: Tap av/skader - som nevnt i punktene 1-7 under punkt A erstattes med inntil kr samlet pr skadetilfelle for følgende gjenstander: - Smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall. - Antikviteter, kunstgjenstander, tepper. - Pelsverk. - Mobiltelefon, foto-/video-/og optisk utstyr, radio/tv, musikkanlegg, CD/DVD-er, Minidisc-er og lignende media for lyd og bilde, PC/datautstyr og musikkinstrumenter. - Våpen. - Sportsutstyr (herunder fiske-/ski-/golf- og dykkerutstyr). - Kjøreutstyr til motorkjøretøy, som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler. Enkeltgjenstander som ikke er nevnt ovenfor erstattes med inntil kr pr skadetilfelle. Tap av/skade på sykkel utenfor hjemsteds- /undervisningssteds-/eller arbeidsstedskommune dekkes med inntil kr Det erstattes ikke - skade som skyldes mangelfull emballasje. - skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, bedervelige varer, eller at gjenstander på grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade. - skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje og heller ikke skade på koffert, bag o.l. ved riper, skrubb, flekker o.l. - skade som bare rammer koffert, bag o.l. under transport. - tap av/skade på sykkel innenfor hjemsteds- /undervisningssteds-/eller arbeidsstedskommune. - skade på sykkel som har oppstått under konkurranse. B3. FORSINKELSE AV REISE / REISEGODS B3.1 Hva dekningen omfatter B3.1.1 Forsinket reisegods ved utreise Når innsjekket reisegods har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil kr pr person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet. Denne ytelse gjelder ikke ved forsinkelse på hjemreise. B3.1.2 Innhenting av fastlagt reiserute Dersom sikrede kommer for sent til forhåndsbetalt transport, erstattes nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den fastlagte reiseruten. Årsaken til forsinkelsen må være værforhold, teknisk feil og/eller trafikkuhell med det transportmiddel sikrede reiser med/skal reise med og det forutsettes at det er beregnet minst 1 time fra ankomst til neste avgang. Det erstattes inntil kr pr person. Når flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til kr totalt. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 4 av 21

5 Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstattes også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr pr person. Når flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til kr totalt. B3.1.3 Forsinket avgang Når transportmiddelet som skal benyttes ikke går til avtalt tidspunkt på grunn av værforhold eller teknisk feil, erstattes nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil kr 1500 pr person og inntil kr pr familie. B3.2 Hvilke begrensninger som gjelder Det erstattes ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for (EU-direktiv 261/2004). B3.3 Skriftlig dokumentasjon Det forutsettes at forsinkelsen er bekreftet skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap, bergingsselskap, hotell eller andre. C3. ERSTATNINGSANSVAR PÅ REISE C3.1 Ansvar forsikringen omfatter Forsikringen omfatter erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett kan pådra seg for skade på en annen person eller annens ting. C3.2 Hva som menes med skade Med skade menes skade på person eller ting. - Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er påført en person. - Tingskade anses inntruffet dersom løsøre - herunder dyr - eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. Økonomisk tap som er påført tredjeperson som følge av en skade selskapet erstatter, regnes som en del av skaden. Selskapet erstatter skader konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden henføres til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle, og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. C3.3 Ansvar forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke 1. ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 2. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på dennes vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring. 3. for tort og svie eller annet erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til erstatning for skadelidtes økonomiske tap, for eksempel Punitive Damages og lignende. 4. ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere. 5. ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. 6. ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. - hangglider/paraglider uten motor. - fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk og seilbrett/surfebrett. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 5 av 21

6 7. ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 8. det objektive foreldreansvaret for barns skadeforvoldelse, jf skadeserstatningslovens 1-2, nr ansvar i yrke eller erverv. 10. ansvar for skade voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade. 11. ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. 12. ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 13. ansvar for skade på ting ved sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 14. styreansvar. 15. ansvar som eier av fast eiendom. C3.4 Forsikringssum Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr for hvert skadetilfelle. D3. REISESYKE / HJEMTRANSPORT / KOMPENSASJON FOR AVBRUTT REISE D3.1 Hva dekningen omfatter Dekningen omfatter nærmere angitte utgifter som er en følge av akutt sykdom eller ulykkesskade under reisen. I tillegg dekkes utgifter som skyldes akutt forverring av kronisk lidelse. Dekningen omfatter ikke utgifter som påløper etter at sikrede er kommet tilbake til fast bopel i Norge. D3.2 Reisesyke Ved sykdom/skade som rammer sikrede, erstatter selskapet - legehonorar. - utgifter til forbindingssaker og medisin. - fysikalsk behandling foreskrevet av lege. - nødvendige transportutgifter i forbindelse med ulykke og medisinsk behandling. - utgifter til tannlege når ulykkesskade må behandles på reisen med inntil kr pr skadetilfelle. - utgifter til tannlege som følge av akutt tannsykdom og tannskader ved spising med inntil kr pr skadetilfelle. - sykehusopphold. Ved sykehusopphold utover 30 dager på andre enn statlige, kommunale eller fylkeskommunale sykehus, eller tilsvarende nordiske sykehus, ytes bare erstatning dersom det på forhånd er godkjent av selskapet. - merutgifter ved uforutsett sykeopphold som følge av sengeleie etter ordre fra lege med inntil kr pr døgn. - utgifter med inntil kr for nødvendige telefonsamtaler med selskapet, sykehus/lege, SOS Internasjonal. - merutgifter ved innhenting av fastsatt reiserute når forsinkelsen skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade, og reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen med inntil kr pr skadetilfelle. - nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji erstattes ved tilkallelse av inntil to nærstående personer i Norden på grunn av forsikredes akutte og alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller dødsfall. Tilkallelse erstattes ikke når det allerede er truffet bestemmelse om snarlig hjemtransport av forsikrede. Ved forsikredes dødsfall dekkes tilkallelse for å ledsage hjemtransport av kiste/urne. Maksimum erstatning er kr pr skadetilfelle. Tilkallelse skal forhåndsgodkjennes av selskapet. Ved reiser til EØS-land er det en fordel for dekning av utgifter til medisinsk behandling i oppholdslandet, at Europeisk helsetrygdkort medbringes på reisen. Sykdom/skade som rammer reiseledsager Hvis sikredes eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom, ulykkesskade, hjemkallelse eller dødsfall, dekker selskapet sikredes ekstra utgifter med inntil kr pr skadetilfelle til: - hotellopphold. - innhenting av fastsatt reiserute. - hjemreise når reisen avbrytes. - forsinket hjemreise. Se punkt D3. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 6 av 21

7 Videre gis kompensasjon for avbrutt reise. Se punkt D3.4. Med reiseledsager menes person som foretar hele reisen sammen med sikrede. D3.3 Hjemtransport Selskapet dekker ekstra utgifter ved hjemtransport - til fast bopel forordnet av lege og som er en følge av akutt sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller ulykkesskade som rammer sikrede under reisen. - som er nødvendig på grunn av akutt sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie i Norden inntruffet etter at reisen er startet. - ved sikredes død. - ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade inntruffet etter avreisedato i sikredes bopel, forretning eller kontor, og som nødvendiggjør dennes nærvær. når sikrede har behov for blodoverføring og dette av hensyn til smittefare bør skje i Norge. Ved alvorlig sykdom eller ulykkesskade, kan sykebil eller ambulansefly benyttes. Kan hjemtransport skje med ordinære transportmidler, dekker selskapet tilleggsutgifter når det er nødvendig å disponere ekstra sete i fly, annen klasse enn forutsatt, ekstra soveplass e.l. Hvis det er nødvendig med reisefølge, betales også merutgiftene dette medfører for én person. Den behandlende leges avgjørelse om hjemtransport og ledsagelse må foreligge skriftlig. I ovennevnte tilfeller må selskapets godkjennelse innhentes på forhånd. D3.4 Kompensasjon for avbrutt reise Ved avbrutt reise erstattes - forsikredes forhåndsbetalte reiseomkostninger det vil si det beløp man i følge kvittering har betalt for transport, kost og losji, før reisen starter. Er det inngått kontrakt inneholdende betalingsforpliktelse for forsikrede, likestilles dette med forhåndsbetalte reiseomkostninger. - betalte utflukter, arrangementer og billetter som sikrede ikke fikk benyttet fordi reisen ble avbrutt med inntil kr pr skadetilfelle. Erstatning for avbrutt reise ytes også - for et familiemedlem som er med på reisen når begge er forsikret i SpareBank1 Skadeforsikring. - når forsikredes eneste reiseledsager (herunder familiemedlem) rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i punktene 1-4 under. Når forsikrede reiser med egen bil, beregnes kr 2, 50 pr km for korteste vei fra reisens utgangspunkt og til det sted hvor reisen avbrytes, og retur. Selskapet erstatter døgnpris, inntil kr pr person pr døgn - maksimum pr person, for hvert hele døgn som gjenstår av reisen. I stedet for denne kompensasjonen, kan selskapet erstatte reise tilbake til det sted der reisen ble avbrutt. Hvis den forsikrede dør på reisen, bortfaller rett til erstatning for dennes vedkommende. Kompensasjon for avbrutt reise ytes ved: 1. Hjemtransport før tiden og som er nødvendig av medisinske årsaker, se punkt D Hjemtransport før tiden på grunn av akutt alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller uventet dødsfall i nærmeste familie i Norden. 3. Forsikredes sykehusinnleggelse. 4. Ved legeordinert sengeleie utenom sykehus av mer enn 3 dagers varighet. Som første dags sengeleie regnes dagen før det første legebesøket. Slik erstatning ytes kun ved reiser av inntil 3 måneders varighet. Dette gjelder også dersom det er tegnet tilleggsforsikring for reiser av lengre varighet enn 3 måneder. D3.5 Hvilke begrensninger som gjelder Selskapet dekker ikke utgifter i forbindelse med forhold som nevnt under punktene D3.2 D3.4 ved Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 7 av 21

8 - sykdom eller lidelse som var kjent før avreisen og som sikrede fikk legebehandling for. Selskapet erstatter likevel utgifter som følge av akutt forverring av kronisk lidelse dersom det kan legges frem erklæring fra sikredes lege om at det var forsvarlig å foreta reisen. - sykdom eller lidelse som er kjent før avreise når reisen foretas for å konsultere lege eller få behandling/operasjon, eller dersom komplikasjoner/forverring oppstår i tilknytning til legekonsultasjon/behandling og/eller operasjon. - sykdom eller lidelse som er kjent før avreisen, når behandling/operasjon er planlagt/forespeilet, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført. - svangerskap fra og med uke 36.eller frivillig svangerskapsavbrytelse. Selskapet erstatter likevel utgifter som er en følge av erstatningsmessig ulykkesskade eller akutt sykdom som ikke har sammenheng med svangerskapet. - opphold og behandling, herunder rekreasjons- og kuropphold, ved private klinikker i Norge og øvrige nordiske land. - sykdom/skade som sikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende, narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade oppstått ved frivillig deltakelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk. - fortsatt behandling i utlandet uten forhåndsgodkjennelse av selskapet etter eget ønske når det er medisinsk forsvarlig med hjemtransport til Norge. - sykdom eller skade som skyldes de aktiviteter som nevnt i punkt E i reiseulykke. Unntakene nevnt ovenfor gjelder også ved dødsfall. E3. ULYKKE E3.1 Hva dekningen omfatter Ulykkesdekningen omfatter ulykkesskade med følgende forsikringssummer pr person: - Kr ved 100 % livsvarig invaliditet for voksne (inntil fylte 75 år) - Kr ved død for voksne (inntil fylte 75 år) - Kr ved 100 % livsvarig invaliditet for barn (inntil fylte 20 år). - Kr ved død for barn (inntil fylte 20 år) - Kr ved behandlingsutgifter for voksne (også etter fylte 75 år) og kr for barn. Definisjon av ulykkesskade Ulykkesskade er en fysisk skade på kroppen forårsaket av en tilfeldig, plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle). Ulykkesskade omfatter ikke skade som anses å ha sin årsak i sykdom, sykelig tilstand eller disposisjon. Skade på sinnet regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er påført fysisk skade som medfører varig medisinsk invaliditet. Definisjon av livsvarig medisinsk invaliditet Med livsvarig medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg og baseres på tabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av del 2 og 3, men ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere kroppsdeler eller organer er skadd. E3.2 Unntak og begrensninger E3.2.1 Hva dekningen ikke omfatter 1. Skade som skyldes besvimelse eller annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon, herunder søvngjengeri. 2. Skade som skyldes forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel. 3. Sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (Aids eller andre HIV-relaterte sykdommer eller tilstander eller sykdom forårsaket av Hepatitt-B-virus). Forsikringen dekker likevel dersom smitten er overført i forbindelse med en ulykkesskade. 4. Skade som skyldes deltakelse i slagsmål eller kriminell handling, med mindre skadelidtes deltakelse skyldes en nødsituasjon. 5. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved undersøkelse, behandling, fysikalsk behandling eller lignende - eller inntak av medikamenter. Forsikringen dekker likevel skade som oppstår under behandling foreskrevet av lege på grunn av en dekningsmessig ulykkesskade. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 8 av 21

9 6. Skade som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler er uansett unntatt fra dekning. 7. Muskel-/skjelettsykdommer som har ført til livsvarig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet, selv om den sykelige tilstand følger av en ulykke. E3.2.2 Forsettlig eller grov uaktsom framkalling av forsikringstilfellet Om grov uaktsomhet, selvforskyldt beruselse eller forsettlig framkalling av forsikringstilfellet - se punkt 3 foran i vilkårene. Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord. Selskapet er likevel ansvarlig dersom sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling (akutt sinnsforvirring). Det svares uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse i medisinsk forstand. E3.2.3 Aktiviteter som ikke omfattes av forsikringen Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes: - Organiserte idrettskonkurranser eller trening til slike. - Boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarsport. - Fjellklatring. - Dykking dypere enn 40 meter. - Trening til, eller deltakelse i, hastighetsløp med motorkjøretøy eller båt. - Seilflyging med mikrolette og ultralette fly. - Fallskjermhopping, basehopping og paragliding. - Ballongflyging. E3.3 Behandlingsutgifter Medfører ulykkesskaden innen 2 år fra skadedagen nødvendige utgifter til behandling, erstattes inntil de beløp som framgår av punkt E3.1 for utgifter til - lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt. Ved tannskade for barn erstattes utgifter til permanent tannbehandling (bro, krone og lignende) selv om behandling skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter kan imidlertid foretas innen 5 år fra skadedagen på grunn av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. - forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege. - proteser. (Briller/linser er ikke dekket). - behandling og opphold på sykehus samt fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor når behandling er rekvirert av lege. - reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstatning begrenses til utgifter med rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand. Merutgifter til behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten offentlig refusjonsrett erstattes ikke uten særskilt avtale med selskapet. Sikrede plikter å legge fram legitimert oppgave over utgifter som kreves erstattet og har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold. Ved reiser til EØS-land er det en fordel for dekning av utgifter til medisinsk behandling i oppholdslandet, at Europeisk helsetrygdkort medbringes på reisen. F3. AVBESTILLING F3.1 Hva dekningen omfatter Dekningen omfatter annulleringsomkostninger som sikrede er ansvarlig for i henhold til avtaler med transportør, reisearrangør, hotell eller profesjonell utleier av hytte/rom/båt/campingbil som skyldes avbestilling av reise eller leieforhold men kun når dette er betalt og starter i Norden. I tilknytning til ovennevnte forhold dekkes også annulleringsomkostninger til utflukter, arrangementer og billetter. Med annulleringsomkostninger menes det innbetalte beløp for reise og opphold sikrede ikke får refundert ved avbestilling før avreise. Skatter og offentlige avgifter er ikke omfattet av forsikringen. Dekningen gjelder bare avbestilling som foretas før reisens/leieforholdets planlagte begynnelsesdato. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 9 av 21

10 Avbestilling må meddeles transportør, reisearrangør, hotell, utleier, reisebyrå straks det er klart at reisen eller oppholdet ikke vil bli gjennomført. F3.2 Hvilke avbestillinger selskapet erstatter Selskapet erstatter annulleringsomkostninger bare når avbestillingen skyldes plutselig alvorlig sykdom, akutt forverring i kronisk lidelse, ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes nærmeste familie bosatt i Norden, sikredes eneste reiseledsager eller noen i dennes nærmeste familie bosatt i Norden etter at bestillingen av reisen/leieforholdet er foretatt. Som reiseledsager regnes den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som den sikrede eller den som har inntegnet seg til reisen sammen med denne i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svoger og svigerinne. Selskapet erstatter også annuleringsomkostninger når avbestillingen skyldes brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor som nødvendiggjør dennes nærvær. Erstatningen for annulleringsomkostninger som pådras som følge av samme hendelse eller ved samme reise er begrenset til kr Når flere sikrede reiser sammen forhøyes beløpet til kr totalt. Innenfor samme forsikringsår kan erstatningen etter denne dekningen maksimalt utgjøre kr i alt for de sikrede. Dersom sikrede har mottatt refusjon for reisens pris direkte fra reisearrangøren, erstattes bare reisearrangørens avbestillingsgebyr. F3.3 Hvilke begrensninger som gjelder Selskapet dekker ikke omkostninger som skyldes avbestilling - ved akutt forverring av kronisk lidelse når denne med en stor grad av sannsynlighet kan inntreffe før planlagt avreisedato eller leieforholdets begynnelse. - på grunn av operasjon/behandling som var planlagt eller forespeilet før reisen/oppholdet ble bestilt. - ved svangerskap eller frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander. Avbestilling på grunn av alvorlige, uventede komplikasjoner som inntreffer før den 36. svangerskapsuken er likevel omfattet. - fordi reisens hensikt bortfaller. - på grunn av frykt for krig, terror eller sykdom. 4. Forebygging av skade og begrensning av tap Er det overhengende fare for at en skade vil inntreffe, eller er en skade inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet. 5. Melding om skade Når skade er inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold gi selskapet melding om skaden, samt gi det de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. Sikrede skal medvirke til at skaden kan besiktiges på selskapets anmodning. De skadde gjenstander skal holdes tilgjengelige for besiktigelse. Selskapet oppnevner takstmann. Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. Selskapet forbeholder seg retten til å kunne undersøke den skadde gjenstand eller deler av den skadde gjenstand, herunder midlertidig fjerne disse fra skadestedet, i den utstrekning dette er nødvendig for å klarlegge årsaksforhold og selskapets erstatningsansvar. Følgende skader skal umiddelbart meldes til politiet eller eventuelt reiseleder på stedet der skaden inntraff: - Brann - Tyveri - Hærverk - Personskade Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 10 av 21

11 Transportskader skal umiddelbart etter transporten meldes til transportør, da transportør som regel er ansvarlig for slike skader. Se for øvrig bestemmelsen om meldefrist og foreldelse i Generelle vilkår, punkt Erstatningsberegning Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende bestemmelser: 6. 1 ERSTATNINGSREGLER FOR REISEGODS Forsikringsverdi Forsikringsverdien beregnes etter prisene på skadedagen på grunnlag av utgiftene til - reparasjon til samme eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden, eller - gjenanskaffelse av tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting (gjenanskaffelsesprisen), og er begrenset til det rimeligste av de to alternativ. Kostnadene beregnes etter prisen for gjenanskaffelse/reparasjon på skadedagen. Fradrag vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlige brukstid og anvendelighet (verdiforringelse). Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelsesprisen, gjøres det likevel ikke fradrag. For elektriske apparater gjøres det fradrag i erstatningen fra tingen er 5 år. Fradraget utgjør 10% for hvert påbegynt år, maks 80%. For skade/tap av datautstyr og mobiltelefon gjøres det fradrag i erstatningen fra tingen er 1 år. Fradraget utgjør 20 % for hvert påbegynt år, maks 80 % Skadefastsettelse Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme - eller vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Skaden kan ikke fastsettes høyere enn forsikringsverdien før skaden, fratrukket gjenverdien etter skaden. Skade og gjenverdi fastsettes på samme måte som forsikringsverdien Ting som kommer til rette Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at selskapet har avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet. 6.2 ERSTATNINGSREGLER FOR REISEANSVAR Selskapets plikter ved erstatningskrav mot sikrede Når erstatningskrav som etter skadelidtes begrunnelse omfattes av ansvarsforsikringen overstiger den avtalte egenandel, påtar selskapet seg å - utrede om erstatningsansvar foreligger. - forhandle med skadelidte. - betale de nødvendige omkostninger utover egenandelen for avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper - betale den erstatning som overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede Sikring av krav mot andre Foreligger det mulighet for å gjøre tredjepart, f.eks. hotel eller transportselskap ansvarlig for skaden, Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 11 av 21

12 plikter sikrede straks å ta de nødvendige skritt til sikring av kravet. 6.3 ERSTATNINGSREGLER FOR ULYKKESSKADE Utbetaling ved dødsfall som følge av ulykkesskade Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år fra skadetidspunktet, utbetales forsikringssummen. Dersom det tidligere er utbetalt erstatning for medisinsk invaliditet for samme skade, reduseres utbetalingen med det tidligere utbetalte beløpet. Ved forsikredes død utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner i henhold til lov om partnerskap av 30. april 1993 nr 40 er likestilt med ektefelle. Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold når det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registret partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade Retten til erstatning inntrer dersom den sikrede innen 3 år etter at skadetilfelle fant sted er bedømt som varig medisinsk invalid. Erstatningen fastsettes forholdsmessig etter medisinsk invaliditetsgrad Samvirkende årsaker Når det antas at sykelig tilstand eller anlegg, sammen med ulykkesskaden har medvirket til den forsikredes død, livsvarig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet, reduseres erstatningen i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller anlegg har hatt for dødsfallet eller den livsvarige medisinske invaliditet eller uførheten Plikter ved skade Skadelidte skal snarest søke lege og følge legens anvisninger og behandlingsopplegg. Skadelidte har selv rett til å velge lege. Spesialist ved regionsykehus, sentralsykehus eller Rikshospitalet bør fortrinnsvis benyttes. Hvis selskapet i forbindelse med erstatningssaken finner det nødvendig med ny legeundersøkelse, kan selskapet foreslå en uavhengig lege som ikke har spesiell tilknytning til selskapet. Undersøkelsen betales av selskapet. Hvis skadelidte motsetter seg slik undersøkelse av uavhengig lege, kan det få betydning for selskapets plikt til å betale erstatning. 6.4 ERSTATNINGSREGLER FOR AVBESTILLING Sikredes plikter og forhåndsregler ved skadetilfelle Sikrede plikter å sende selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning. Følgende må sendes inn ved krav om erstatning: - Billetter/leiekontrakt i original og bekreftelse på at disse er betalt, eventuelt en kreditnota som viser avbestillingskostnaden. - Legeattest som bekrefter at lege ble konsultert før reise startet og at avbestillingen skyldes akutt sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden. - Skade-/takst-/politirapport som bekrefter at avbestillingen skyldes brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade. 7. Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår av punktene nedenfor, hvis ikke annet framgår av forsikringsbeviset. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 12 av 21

13 Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare èn egenandel - den høyeste. 7.1 REISEGODS Ved skade på og tap av reisegods er egenandelen kr 500 pr skadetilfelle. 7.2 ULYKKE Egenandel ved behandlingsutgifter kr 500 pr skadetilfelle. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 13 av 21

14 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL 4-8. Tilsyn med forsikrede gjenstander Sikrede skal - enten selv eller ved hjelp av andre - holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted. Penger Sikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkel/kode til safe skal være forsvarlig oppbevart. Verdigjenstander Sikrede skal plassere gjenstander som er nevnt i punkt A3.3.2 og som ikke er i bruk, under lås. Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn, skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks/tilsvarende rom uten innsynsmulighet eller fjernes. Emballering/pakking Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å tåle transport. Innsjekket bagasje Sikrede skal ikke sende penger, smykker, edelstener, armbåndsur, edelt metall, kamera-/video- og datautstyr, elektroniske spill, mobiltelefon, radio/tv, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. Transportørens bestemmelser Sikrede skal overholde transportørens bestemmelser om innhold og pakking/merking. Tyveri-/innbruddssikring Sikrede skal, når de forsikrede gjenstander forlates, låse dører - og vinduer skal være lukket og forsvarlig sikret, for å hindre uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel (herunder telt). Vinduer i luftestilling/barnesikret stilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Oppbevaring om natten Sikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Med natten menes tiden fra man forlater oppbevaringsstedet om dagen og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller kjøretøy, campingvogn, båt eller telt som er forlatt fra kl til kl Tyverisikring av sykkel Sykkel skal være forsvarlig låst når den parkeres/forlates, med mindre sykkelen oppbevares i bygning/rom i bygning som er låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Reisesyke/hjemtransport/ulykke Ved sykdom eller skade må sikrede snarest kontakte SpareBank 1 Skadeforsikring, SOS International eller søke lege og følge deres forskrifter. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 14 av 21

15 Generelle vilkår - SKADEFORSIKRING Av Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader og annen forsikring som ikke er personforsikring. De Generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med - jordskjelv og vulkanske utbrudd. - krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. - terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk eller annen form for forurensning. Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling, med inntil kr pr kalenderår. Erstatningssummens endelige størrelse beregnes ved kalenderårets slutt. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig. Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling. Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som har til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å utøve innflytelse av politisk, religiøs eller annen ideologisk art eller for å framkalle frykt i befolkningen. - atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårenes punkt om skadeoppgjør, gjelder følgende bestemmelser om framgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 15 av 21

16 Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. 3. Renter av erstatningsbeløp Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i 8-4 eller 18-4 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr 69 (FAL) som blant annet innebærer at sikrede har krav på rente av sitt tilgodehavende når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. 4. Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Meldeplikt og foreldelse Selskapet er fri for ansvar hvis sikrede ikke har meldt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Jf FAL 8-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller Oppsigelse i forsikringstiden 6.1 Forsikringstakers rett til å si opp forsikringen Forsikringstakeren kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. Skadeforsikring, syke- eller ulykkesforsikring kan forsikringstakeren også si opp for flytting til et annet selskap. Ved flytting skal forsikringstakeren varsle selskapet med en frist på minst 1 måned. Det skal dessuten i varselet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. Jf FAL 3-6 eller For kollektive forsikringsavtaler og forsikringsavtaler for virksomheter som er omfattet av FAL 1-3, annet ledd bokstavene a-e, har forsikringstakeren bare rett til å si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden. Varsel må være selskapet i hende innen forsikringstidens utløp. Jf FAL Selskapets rett til å si opp forsikringen Selskapet kan si opp forsikringen - med øyeblikkelig virkning, hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jf FAL 4-3 eller med en ukes varsel hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, jf FAL 8-1 eller med 14 dagers varsel, hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, jf FAL 4-3 eller med 2 måneders oppsigelsesfrist ved skade - hvis sikrede har voldt skaden forsettelig eller ved grov uaktsomhet. - hvis sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift. - hvis sikrede bevisst har gitt uriktige opplysninger ved skadeoppgjøret. Dette gjelder selv om selskapet har utbetalt erstatning. - hvis det i løpet av en 12-måneders periode har vært minst 2 skader under en og samme forsikringsavtale i selskapet. Jf FAL 3-7eller med 2 måneders oppsigelsesfrist, hvis bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden på en måte som - innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse. - er av betydning for selskapets mulighet til å gjenforsikre. Jf FAL 3-7 eller Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 16 av 21

17 - med 2 måneders oppsigelsesfrist, ved gjentatte forsinkede premieinnbetalinger under denne eller andre avtaler med selskapet. Jf FAL 3-7 eller Unnlatt fornyelse av forsikringen, endring av vilkår og premie 7.1 Forsikringstakerens rett til å unnlate fornyelse av forsikringen Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes automatisk for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren innen forsikringstidens utløp varsler selskapet om at forsikringen ikke ønskes fornyet, jf FAL Selskapets rett til å unnlate fornyelse av forsikringen Hvis selskapet ikke ønsker å fornye forsikringsavtalen, må selskapet varsle forsikringstakeren 2 måneder før utløpet av forsikringstiden, jf FAL Endring av vilkår og premie Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie. Endringene blir gjeldende fra fornyelsesdag, jf FAL Varighet for forsikringsavtalen og beregning av premie 8.1 Når forsikringen begynner å gjelde Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er akseptert av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl Forsikringen gjelder til kl siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Det er en forutsetning at premien skal være betalt innen den tid som framgår av betalingsvarselet. 8.2 Kontantklausul Når det er bestemt i avtalen - og inntatt i forsikringsbeviset - at premien skal betales før avtalen begynner å løpe, svarer selskapet ikke for skader som inntreffer før betaling er skjedd. Jf FAL 5-1 eller Endringer/utvidelser Dersom premien for endring eller utvidelse av forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert. 8.4 Opphør av løpende forsikring i avtaleperioden Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, skal premien som godskrives forsikringstakeren utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden, med mindre noe annet framgår av det enkelte forsikringsvilkår. Jf FAL 3-9 og Termintillegg Ved terminvis premiebetaling beregnes et termintillegg. 8.6 Manglende betaling Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel om premiebetaling ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende betaling. Selskapet har i slike tilfeller krav på tilleggspremie (etterkravspremie) for inntil 60 dager utover den tiden som selskapet har vært i ansvar. Avtalen, eller de deler av avtalen som den manglende betalingen gjelder, blir annullert. Etterkravspremien må betales selv om forsikringen eventuelt blir gjenopptatt. Ny forsikringsperiode vil i så fall starte fra gjenopptakstidspunktet. 9. Selskapets rett til å motregne i erstatningen I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, har selskapet rett til å motregne med forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med selskapet, jf FAL 8-3. I erstatning som tilfaller en medforsikret tredjeperson eller skadelidt under en ansvarsforsikring, kan selskapet motregne med premie fra samme forsikringsforhold som er forfalt i løpet av de siste to år før erstatningsutbetalingen, jf FAL 8-3. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 17 av 21

18 10. Utbetaling fra selskapet Utbetalinger fra selskapet, herunder erstatningsbeløp og ubenyttet premie, overføres til det bankkontonummer som forsikringstaker eller annen berettiget har oppgitt til selskapet. Dersom kontonummeret ikke er opplyst, kan selskapet belaste forsikringstakeren for et gebyr tilsvarende kostnadene ved utbetalingen. 11. Identifikasjon Ved forsikring av motorvogner, fartøyer, luftfartøyer og husdyr vil bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis kan bortfalle som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som med sikredes samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf FAL 4-11, punkt a. Ved forsikring av bolig, privat fritidssted og innbo vil bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis kan bortfalle som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, jf FAL 4-11, punkt b. Ved forsikring som har tilknytning til næringsvirksomhet - unntatt motorvogner - vil bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis kan bortfalle som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har ansvaret for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. Det samme gjelder andre personer som forsikringstaker, eller noen som forsikringstaker identifiseres med, har satt til å ivareta bestemte funksjoner eller gjøremål. Jf FAL Lovlige interesser Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 13. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 14. Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke kommer i strid med lov nr 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 15. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 16. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m v som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet framgår av vilkår eller for Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 18 av 21

19 ORIENTERING OM KLAGEADGANG Du har klagerett I alle skadesaker prøver vi å gjøre opp skaden i samsvar med den inngåtte forsikringsavtalen og gjeldende lovgivning. I noen saker kan det likevel forekomme oppgjør som forsikringstakeren ikke er enig i. I slike tilfeller finnes følgende institusjoner som forsikringstakeren kan henvende seg til for å få en uhildet bedømmelse av saken: 1. Felles klageinstans for alle forsikringsselskapene. Forsikringsklagekontoret Kontoret ble opprettet i fellesskap av Forbrukerrådet og Norges Forsikringsforbund (nå Finansnæringens Hovedorganisasjon). Det er et fritt og uavhengig kontor som veileder og hjelper forsikringstakere og skadelidte som mener å ha krav mot et forsikringsselskap. Som en prøveordning behandler kontoret også krav vedrørende låne-/finansieringsavtaler hvor et forsikringsselskap er involvert. Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO, Besøksadresse: Drammensvn, 145A, 5.etg, OSLO tlf og telefaks Forsikringsskadenemnda Forsikringsskadenemnda behandler saker vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår eller lovgivning som har betydning i konkrete klagesaker. Nemnda gir ikke uttalelser vedrørende skyldspørsmålet i kollisjonssaker. Nemnda er delt i to avdelinger. En som behandler personforsikring og en som behandler skadeforsikring. Hver avdeling skal ha fem medlemmer, formann og fire medlemmer som deltar i behandlingen av den enkelte sak. Fire medlemmer oppnevnes av Finansnæringens Hovedorganisasjon, hvorav to deltar i saker som gjelder personforsikring og to i saker som gjelder skadeforsikring. To medlemmer oppnevnes av Forbrukerrådet og deltar i saker som gjelder forbrukerforsikring, mens to medlemmer oppnevnes av Næringslivets Hovedorganisasjon og deltar i saker som gjelder næringslivets forsikringer. Formannen og varaformannen oppnevnes i fellesskap av de nevnte parter eller av Justitiarius i Høyesterett. Forsikringsklagekontoret er nemndas sekretariat. Adresse, se ovenfor. Avkortningsnemnda Avkortningsnemnda behandler saker om skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og omfanget av avkortning i erstatningen eller regresskrav, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Nemnda behandler både forbruker-og næringssaker. Avkortningsnemda består av tre medlemmer ved behandlingen av den enkelte sak, formann og to medlemmer. Ett medlem oppnevnes av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Ett medlem oppnevnes av Forbrukerrådet og deltar i behandlingen av forbrukersaker. Ett medlem oppnevnes av Næringslivets Hovedorganisasjon og deltar i behandlingen av næringssaker. Formann og varamann oppnevnes i fellesskap av nevnte parter eller av Justitiarius i Høyesterett. Forsikringsklagekontoret er nemndas sekretariat. Adresse, se ovenfor. 2. SpareBank 1 s interne klageordning. SpareBank 1 s klagenemnd for forsikringssaker (Klagenemnda) / Forsikringsombudet Klagenemnda behandler tvister mellom selskapet og den forsikrede eller dennes organisasjon om selskapets plikt til å betale erstatning og dennes størrelse. Nemnda behandler ikke saker etter bilansvarsloven, sjøskader som ikke gjelder fritidsbåter eller saker som behandles ved skjønn, voldgift eller domstolene. Forsikringsombudet har en fullstendig fri og uavhengig stilling ovenfor selskapet. Ombudet gjennomgår alle klagesaker og kan selv avgjøre klager som bare gjelder saksbehandlingen eller klager som ombudet mener åpenbart ikke kan føre fram. Klager som behandles i Klagenemnda, framlegges av ombudet med dennes begrunnede innstilling i saken. Klager blir først behandlet i klagesekreteriatet før de behandles av Forsikringsombudet eller Klagenemnda. Klagesekretariatet registrerer alle klager som kommer inn og sender ut foreløpig svar som Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 19 av 21

20 bekrefter at klagen er innkommet. I samråd med ombudet sender klagesekretariatet i de fleste tilfeller en redegjørelse for saken til klageren som ledd i behandlingen av klagen. Klage sendes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Adresse: Henrik Ibsens gate 12, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO. Telefon: og Telefaks: Skjønn Skjønn kan benyttes ved tingskader - også ved kaskoskader på bil - om en av partene ønsker det.selskapet sørger for at skjønn blir holdt. Det vises for øvrig til vilkårene for den enkelte bransje. Voldgift Ansvarsspørsmålet (skyldspørsmålet)kan, når partene blir enige om det, avgjøres ved frivillig voldgift. Denne fremgangsmåten benyttes særlig i bilforsikring. Rettsapparatet Skadesaker kan også bringes inn for de ordinære domstoler. I den anledning vil vi gjøre oppmerksom på at flere av våre forsikringer også omfatter en rettshjelpsforsikring som i mange tilfeller vil dekke en del av forsikringstakerens utgifter til juridisk bistand og til retten med fradrag av egenandel. Reiseforsikring kredittkort - forsikringsvilkår mv per Side 20 av 21

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-002 av 01.01.2016

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-002 av 01.01.2016 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-002 av 01.01.2016 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Kredittkort. Generell informasjon. Sikkerhetsforskrifter

Vilkår Reiseforsikring Kredittkort. Generell informasjon. Sikkerhetsforskrifter Vilkår Reiseforsikring Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651 232. Forsikringen reguleres av lov om forsikringsavtaler

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Generelle vilkår av 20.01.2011 for. Personforsikringer

Generelle vilkår av 20.01.2011 for. Personforsikringer Generelle vilkår av 20.01.2011 for Personforsikringer INNHOLD: 1. Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning 2. Definisjoner 3. Begrensninger i selskapets ansvar 4. Spesialrisiko 5. Ikrafttreden - fornyelse

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår 01.07.2016 Generelle vilkår Gjeldende fra 01.07.2016 INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 4 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET...

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

LOfavør Reiseforsikring

LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 27.12.2012 LOfavør Tlf: 815 32 600 lofavor.no SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Fordel LOfavør Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.900-001 av 27.12.2012

Fordel LOfavør Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.900-001 av 27.12.2012 Fordel LOfavør Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.900-001 av 27.12.2012 Disse fordelene gir deg bedre betingelser enn det som framgår av forsikringsvilkårene. 1. Hvem forsikring gjelder for Vilkår: Punkthenvisning:

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Alt om din forsikring

Alt om din forsikring Alt om din forsikring 1 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hvilke forsikringsnummer

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke 1. Hvem som omfattes av ordningen Ordningen gjelder for medlemmer av ALT/Industri Energi som betaler inn til ordningen. Medlemmets familie er ikke dekket.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Pasientulykkesforsikring VILKÅR NR. 52015

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer