Korrigert REFERATSAKER. Til møte i kommunestyret i Gran kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korrigert 13.02.2015 REFERATSAKER. Til møte i kommunestyret i Gran kommune 19.02.2015"

Transkript

1 Korrigert REFERATSAKER Til møte i kommunestyret i Gran kommune Hadeland Kraft: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Hadeland Kraft: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Hadeland Energi: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Hadeland Kraft: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Kontrollutvalget: Protokoll fra møte Kontrollutvalget: Innkalling og saksliste til møte Samhandlingsreformen i Lunner og Gran oppfølging av SG møte , referat og vedlegg Melding om brannvern 2014 Lunner Melding om brannvern 2014 Gran Hadelandsprodukter: Forhåndsvarsel om generalforsamling Gran ungdomsråd: Innkalling til møte Gran ungdomsråd: Protokoll fra møte Hadelandshagen: Innkalling til generalforsamling for 2014, Barne, ungdoms og familiedirektoratet: Informasjonsskriv om kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter Oskar Saugstad (Ap) ble innvilget permisjon fra møtet Følgende medlem hadde meldt forfall: Heidi Granli Højfeldt (Ap) Følgende varamedlem møtte: Pål-Arne Oulie, 2. vara (Sp) Følgende varamedlem hadde meldt forfall: Reidun Ramse Sørensen, 1. vara (Ap) Ellers møtte: Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sakene 45, 46 og 47), Helse- og omsorgssjef Tone Reidem (sak 45) og prosjektleder Karin Aschim Olerud (sak 47). Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sakene 49 og 50). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. Utvalgsmøtet ble satt kl med Morten Hagen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 44/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 45/2014 RAPPORT FRA FYLKESMANNEN: TILSYN MED RETTSSIKKERHET VED BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I GRAN KOMMUNE 1

19 Fra behandlingen: Helse- og omsorgssjef Tone Reidem informerte om hovedtrekkene i tilsynsrapporten og kommunens oppfølging. På spørsmål fra kontrollutvalget ble det redegjort særskilt for den administrative håndteringen av den interne bekymringsmeldingen som var meldt forut for Fylkesmannens tilsyn. Vedtak, enstemmig: 1. Fylkesmannens rapport og kommunens svar på rapporten og plan for hvordan avvikene skal rettes opp, tas til orientering. 2. Rådmannens orientering om den interne prosessen forut for Fylkesmannens tilsyn, dvs. fra bekymringsmelding blir meldt internt til Fylkesmannen iverksetter tilsyn, tas til orientering. 3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse til neste møte som beskriver hele prosessen fra varsel ble gitt internt første gang til etter at Fylkesmannen har avsluttet sin jobb. Redegjørelsen bør inneholde en tidslinje om hvem som visste hva og når i administrasjonen/ledelsen i denne perioden. SAK NR. 46/2014 NY ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRAN KOMMUNE FRA 1. SEPTEMBER 2014 Fra behandlingen: Rådmann Arne Skogsbakken orienterte og svarte på spørsmål. Følgende tema ble berørt: - Den administrative prosessen internt forut for endringen - Generelt om kommunal organisering - Situasjonen i Gran kommune/foranalyse - Tidligere organisasjonsjusteringer (2008 og 2010) og rådmannens vurdering av organisatoriske grep - Nytt organisasjonskart - Målsettinger (Jobbe sammen og på tvers, fremming/forebygging/tidlig innsats, utvikling og myndiggjøring) - Foreløpige erfaringer med ny organisering - Aktiviteter videre (prosjektadministrativ delegering, arbeidsgruppe styringssystem, arbeidsgruppe lederavtaler, handlingsplan IA-avtalen, egen gruppe ifm. Implementeringsaktiviteter) Vedtak, enstemmig: Rådmannens presentasjon av ny administrativ organisering, gjeldende fra 1/9-14, tas til orientering. 2

20 SAK NR. 47/2014 UTVIKLING AV INTERNKONTROLL OG INNFØRING AV ELEKTRONISK KVALITETSSYSTEM I GRAN KOMMUNE Fra behandlingen: Prosjektleder Karin Aschim Olerud presenterte det elektroniske kvalitetssystemet KF Kvalitetsstyring, og informerte om innføring og implementering av systemet i organisasjonen. Rådmann Arne Skogsbakken supplerte orienteringen. Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar presentasjonen av kvalitetssystemet til orientering, og mener systemet er et viktig bidrag i utviklingen av kommunens overordnede internkontrollsystem. 2. Et helhetlig system for avvikshåndtering og integrerte risikoanalyser, er elementer som må være på plass for at rådmannen skal kunne oppnå «betryggende kontroll», jf. kravene i kommunelovens Kontrollutvalget tar til orientering at modul for avvikshåndtering tas i bruk fra og modul for risikohåndtering tas i bruk senere i Kontrollutvalget vil følge opp implementeringen av avvikssystemet og risikohåndtering særskilt i det videre arbeidet med å påse at kravene til «betryggende kontroll» ivaretas. Saken følges opp overfor rådmannen høsten SAK NR. 48/2014 Vedtak, enstemmig: RAPPORTERING 2. TERTIAL 2014 GRAN KOMMUNE Resultatrapportering 2. tertial 2014 for Gran kommune tas til orientering. SAK NR. 49/2014 REVISJONSNOTAT: OPPFØLGING AV TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJON OM «PRAKTISERING AV OFFENTLIGHETSLOVEN» Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte revisjonsnotatet og svarte på spørsmål. Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet til orientering og deler revisjonens vurdering om at rådmannen har fulgt opp anbefalingene i revisjonsrapporten «Praktisering av offentleglova» fra 2013 (vedtatt i kommunestyres sak 14/2014). Anbefalingene er fulgt opp gjennom endring i rutinehåndbok og andre tiltak som iverksettes fra 1/ Kontrollutvalget forutsetter at endringene i rutinehåndboka blir etterlevd i praksis. 3

21 SAK NR. 50/2014 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON: KONTRAKTSOPPFØLGING Fra behandlingen: Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte prosjektplanen. Vedtak, enstemmig: 1. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med prosjektplanen. 2. Revisjonsprosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 200 timer og gjennomføres i løpet av 1. halvår 2015, med intensjon om sluttbehandling i kontrollutvalgets møte i juni SAK NR. 51/2014 REVIDERT PROSJEKTPLAN: ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK PÅ HADELAND Fra behandlingen: Revisjonsprosjektet ble besluttet igangsatt i felles kontrollutvalgsmøte med Lunner og Jevnaker i møte den 27/8-14. Utvalgssekretær orienterte kort om mindre justeringer gjort i tidligere vedtatt prosjektplan. Vedtak, enstemmig: Revidert prosjektplan for revisjonsprosjektet «Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland» tas til orientering. SAK NR. 52/2014 OPPFØLGING AV GRANSKINGSRAPPORT HADELAND ENERGI AS OG HADELAND OG RINGERIKE BREDBÅND AS Fra behandlingen: Som en del av saken ble det informert om saksliste og vedtak i ekstraordinær generalforsamling i Hadeland Energi AS den 26/ Vedtak, enstemmig: 1. Informasjon om ekstraordinær generalforsamling i Hadeland Energi AS den 26/11-14, tas til orientering. 2. Kontrollutvalget overlater til utvalgsleder og utvalgssekretær, i samarbeid med lederne i kontrollutvalget i Lunner og Jevnaker, å avklare tidspunkt for et eventuelt nytt fellesmøte om saken. 3. I henhold til kommuneloven 80 skal kontrollutvalget «varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ». Rutiner for informasjon til kontrollutvalget om denne type møter følges opp i tilknytning til behandling av revisjonsrapporten 4

22 «Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland» (planlagt behandlet i kontrollutvalgets møte ). SAK NR. 53/2014 Vedtak, enstemmig: TERTIALRAPPORT 2/2014 FRA INNLANDET REVISJON IKS Tertialrapport 2/2014 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. SAK NR. 54/2014 MØTEPLAN 2015 Vedtak, enstemmig: Møteplan for kontrollutvalget for 2015 fastsettes slik: Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl SAK NR. 55/2014 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2015 (4.-5. februar 2015) 2. Saksprotokoll kommunestyrets sak 52/14: Budsjett for kontrollutvalget Kommunestyret har vedtatt å gi folkevalgte kompensasjon for skattemessig ulempe som følge av pålagt bruk av EK-tjenester (brev av 14/10-14 fra Gran kommune) 4. Kjøp av juridiske tjenester Kontrollutvalget 5. Møtegodtgjørelse 2. halvår kontrollutvalget 6. Presentasjon i formannskapet 9/10-14 Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag 7. Diverse avisartikler 8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 5

23 Gran, 28. november Morten Hagen utvalgsleder RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 28. november Kjetil Solbrækken utvalgssekretær NESTE MØTE Dato: FREDAG 13. FEBRUAR 2014 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Intern prosess forut for tilsynssak redegjørelse (KU-sak 45/14) Revisjonsrapport: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Årsrapport 2014 Innlandet Revisjon IKS Kontrollutvalgskonferansen 2015 Vurdering av oppfølging av granskingsrapport Hadeland Energi AS/Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Møteplan for 2015: Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Fredag kl Saker til oppfølging: Beredskapsplaner oppfølging, læring mv (ku-sak 19/14) Budsjettprosessen for 2015 (oppfølging første kvartal 2015, jf. KUsak 03/14) Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune 2014 (vedtak KUsak 42/14) Målstyring Barn- og Familie (vedtak KU-sak 36/14) Høsten 2015: Internkontroll - avviksregistrering og risikohåndtering (KU-sak 47/14) Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon og selskapskontroll): Revisjonsprosjekt: Kontraktstyring (ku-sak 40/14) 6

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 11/ Sak: Samhandlingsreformen - Interkommunalt prosjekt Lunner og Gran. Til kommunestyret: Rapporter fase II (mars-september 2014) og referat fra styringsgruppemøte , til orientering Lunner og Gran har de siste årene utredet utviklingsrommet for samarbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene. Etter at forprosjektet avla rapport i desember 2011, lå forslagene på vent fram til kommunestyrene behandlet «helsehussaken» i juni Kommunestyrevedtakene fra de to kommunene inneholdt bl.a. en bestilling av videre utredning av prioriterte temaer. Dette arbeidet ble av ulike årsaker ikke igangsatt før utpå våren Framdriften i utredningsarbeidet ble lagt med tanke på å få fram de anbefalingene som hadde betydning for sak om bygging av helsehus (Gran) og tilsvarende sak om bygging av nytt sykehjem (Lunner), planlagt til oktober-november Utredningsgruppene var så godt som alle i rapportskrivefasen da kommunestyrene august-september gjorde vedtak om å utsette samarbeidsutredningene. Prosjektansvarlige ba da gruppene avrunde arbeidet med rapportene så snart som mulig. Rapportene forelå i løpet av september og oktober. De ble presentert for ordførerne og rådmennene i Lunner og Gran i møte 5. januar Møtereferatet og delutredningene sendes, i samsvar med referatet, kommunestyret til orientering GAOV

148 Samhandlingsreformen prosjektsamarbeid Lunner Gran Fra Lunner: Harald Tyrdal, Tore Molstad Andresen og Bente Rudrud Fra Gran: Knut Lehre, Arne Skogsbakken og Gaute Øvrebotten Sted/tid: Lunner rådhus, kl Referat fra styringsgruppe Møtet var en oppfølging av tidligere møter i kjølvannet av det store samhandlingsreformprosjektet og kommunestyrenes samordning og vedtak i Formål: Oppsummering av rapporter, oppdatering status øvrige samhandlingstemaer. Prosjektarbeid bestilt i vedtakene i juni 2013 ble ferdigstilt tidlig høsten Dette gjaldt utredning av ytterligere samarbeider innenfor helse og omsorgstjenestene, ut over samarbeidet omkring en forsterket sykehjemsavdeling (IMA) i Grans prosjekterte helsehus (med deltakelse fra SI HF (DMStjeneste). Prosjektansvarlige (PA) Rudrud & Øvrebotten gikk kort gjennom arbeidsgruppenes hovedkonklusjoner. Psykisk helsetjeneste Utredet, men ikke i sin helhet pga usikkerheter knyttet til ansvarfordeling mellom SI og kommunene. Rapporten beskriver hvilke faktorer det er viktige å legge vekt på ved opprettelse av et psykisk helseteam, det være seg kommunalt eller interkommunalt. Rehabilitering Arbeidsgruppa anbefaler at man etablerer en felles rehabiliteringsenhet som en del av en intermediæravdeling (IMA). Det anbefales ikke etablering av interkommunalt samarbeid før helsehus er etablert. Lindrende behandling Anbefaler opprettelse av en lindrende enhet ved IMA i Helsehuset i Gran, samt etablering av et interkommunalt lindrende team. Et interkommunalt samarbeid kan etableres uavhengig av dette. Demensomsorg Anbefaler etablering av et interkommunalt demensteam med base i helsehuset på Gran, som ledes av en demenskoordinator som teamleder i 60 % stilling. Vaskeri Arbeidsgruppa anbefaler at det etableres et felles barrierevaskeri for Gran og Lunner. Det er ikke tatt stilling til plassering annet enn å anbefale beliggenhet langs R4. Kjøkken Arbeidsgruppa anbefaler en modell med ett felles produksjonskjøkken for Lunner og Gran kommune med kok/kjøl som produksjonsmetode. Kommunene har parallelt med det utførte utredningsarbeidet gjort vedtak som påvirker samhandlingsarbeidet. Lunner kommune vedtok tidlig høsten 2014 å stoppe inntil videre samhandlingsarbeidet. Det er gjort vedtak vedrørende lokalisering av nytt Helse og omsorgssenter Lunner. Prosjektet jobber videre i forhold til neste fase og dimensjonering i disse dager.

149 Gran kommune har arbeidet med prosjektet Helsehus i Gran (nytt sykehjem i Gran sentrum), og har i budsjettvedtaket utsatt realiseringa til Det er klare sammenhenger mellom disse prosjektene som kommunene må være klar over. Flere av delutredningene fra samhandlingsreformprosjektet har anbefalinger som berører begge prosjektene. Forslag om nye fellesfunksjoner griper direkte inn i planlegging av tjenesteorganisering og byggeplaner (romprogrammer). Spesielt gjelder dette kjøkken og vaskeri som kan legges til planlagte bygg i Lunner, trekkes ut av helsehusplanene eller lokaliseres som et frittstående bygg uavhengig av foregående. Styringsgruppens anbefaling: Anbefalingene fra delutredningene «psykisk helsetjeneste» og «rehabilitering» tas til orientering. Oppfølging ifbm etablering av forsterket sykehjemsavdeling (IMA) i Grans helsehus. Delutredningene «lindrende behandling» og «demensomsorg» følges opp ifbm etablering av forsterket sykehjemsavdeling (IMA) i Grans helsehus. Styringsgruppa anbefaler at tjenestene prøver ut konkret samarbeid innenfor dagens rammer, jf forslag til midlertidig løsning for demensteam. Det er aktuelt å følge opp anbefalingene fra arbeidsgruppene «Vaskeri» og «Kjøkken» med supplerende kartlegging og utredning. Saken fremmes for politisk behandling, fortrinnsvis i Endelig avklaring i forhold til fremdrift drøftes over sommeren, etter at kommunestrukturprosessen har tydeliggjort sine anbefalinger. For realisering av anbefalingene må det i større grad sees på tilpasninger i øvrig tjenesteyting. Dette både for å sikre at de forbedringer som forutsettes faktisk implementeres og for å unngå ikke planlagt budsjettvekst. Referatet sendes kommunestyrene til orientering. Rapportene vedlegges. PA ene holder fast på koordineringsbehov og framdrift. BenteRudrud/Gaute Øvrebotten

150 Prosjekt L indrende behandling 1. E tablering av en Lindrende enhet i IMA (intermediæravdelingen i Helsehus i Gran) 2. Etablering av et I nterkommunalt team for lindrende behandling Rapport fra en arbeids gruppe fra Lunner og Gran 30. september 20 14

151 Innhold 1 Sammendrag Innledning Presentasjon av prosjektgruppe Mandat - Hovedprosjekt tema Lindrende Behandling Drøfting av mandatet Dagens situasjon i Lunner og Gran for lindrende behandling Hvem tar seg av pasientene med uhelbredelig langtkommen sykdom? Kreftkoordinatorene i Lunner og i Gran Kompetanse på området lindrende behandling i Lunner og Gran Sentrale føringer. Tilbud fra spesialisthelsetjenesten Sentrale føringer - «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen» Lindrende tilbud ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik - Kreftenheten og Palliativt team Vurdering av dagens organisering og tilbud i Lunner og Gran Lindrende enhet ved IMA forslag til etablering Hvilke pasientgrupper vil ha nytte av en lindrende enhet? Hvorfor en interkommunal enhet? Innpasning av en lindrende enhet i en intermediær avdeling Ledelse og bemanning av en lindrende enhet i en intermediær avdeling Arealbehov og funksjoner i helsehuset Grenseflater mot spesialisthelsetjenesten Grenseflater mot øvrig kommunehelsetjeneste Interkommunalt team lindrende behandling forslag til etablering Lindrende team hvem og hvordan Arbeidsformer i teamet Avgrensninger mot ledelse av IMA Konsekvenser Kompetansekrav og bemanning Driftsøkonomi enhet og team Konsekvenser for øvrig kommunehelsetjeneste Forslag til en «mellomløsning» Kreftkoordinatorstillingene bør videreføres Faggrupper for palliasjon bør videreføres og styrkes Videreutdanning for IMA bør starte nå Lindrende behandling bør vurderes lagt til færre sykehjemsavdelinger VEDLEGG 1 - KREFTKOORDINATORENE I LUNNER OG I GRAN VEDLEGG 2 - KOMPETANSE PÅ LINDRENDE BEHANDLING I LUNNER OG GRAN VEDLEGG 3 UTDRAG FRA «NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR PALLIASJON I KREFTOMSORGEN» VEDLEGG 4 EKSEMPEL - LINDRENDE ENHET, HAUGTUN OMSORGSSENTER I GJØVIK VEDLEGG 5 LINDRENDE ENHET I IMA I GRAN HELSEHUS SKISSEPROSJEKTET SEPTEMBER Side 2 av 24

152 1 Sammendrag En palliativ enhet også kalt lindrende enhet, er en sengepost hvor pasienter med uhelbredelig langtkommen sykdom får tilbud om tilrettelagt behandling for sine symptomer og smerter, og hvor pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon. Det er i mandatet forutsatt at intermediæravdelingens flerbrukssenger også brukes til lindrende behandling. Et palliativt team bør naturlig utgå fra kommunenes kreftkoordinatorer, som allerede har et faglig samarbeid, og fra intermediæravdelingens lindrende enhet. Prosjektgruppen foreslår i denne rapporten i prioritert rekkefølge: 1. at det opprettes en lindrende enhet ved IMA i Helsehuset i Gran, der de mest krevende utfordringene for pasienter med behov for lindrende behandling kan løses 2. å bygge et interkommunalt lindrende team rundt kreftkoordinatorene og med ankerpunkt også i lindrende enhet ved IMA. Dette vil gi begge kommuner en kompetansebase som vil styrke hjemmebasert omsorg og den øvrige helsetjenesten i kommunene. Arealbehovet i Helsehuset øker ubetydelig ift. vedtatt Romprogram, men fire pasientrom utpekes som fortrinnsvis, men ikke eksklusivt, brukt til pasienter med behov for lindrende behandling. Den minste lindrende enhet som faglig sett anbefales i kommunehelsetjenesten er med fire senger. Det er i Skisseprosjektet for Gran Helsehus funnet en god løsning for en god avsondring/skjerming av enheten. Behovet for møterom/teamrom for lindrende enhet og lindrende team antas å kunne dekkes innenfor vedtatt Romprogram for Helsehus/IMA. Det foreslås ved etableringen av en lindrende enhet i IMA å styrke bemanningen i enheten/ima i forhold til RO-rapportens bemanningsprogram med 1,0 årsverk, fordelt på enhets/teamleder (0,6 årsverk) og mer lege- og fysioterapeutressurs (begge 0,2 årsverk). Ansatte i disse deltidsstillingene bør fortrinnsvis ha øvrig (hoved)-stilling i IMA eller helsehuset for øvrig. Fleksibel sambruk av både areal og bemanning sikres derved. Særlig viktig blir det å få en fagleder, som forestår utvikling av felles prosedyrer og praksis og som kan koordinere arbeidet innad i IMA i samarbeid med leder av IMA. Fagleder skal også lede arbeidet i teamet i samarbeid med lege og kreftkoordinatorene. Lindrende team etableres med medlemmene: Leder av lindrende enhet/team, lege ved lindrende enhet og kreftkoordinatorene i Lunner og Gran. Disse skal ha hovedansvaret for samordning av rutiner og retningslinjer, i samarbeid med øvrig kommunehelsetjeneste og palliativt team ved Sykehuset Innlandet. Det foreslås ingen særskilt bemanning utover dette, slik at teamet mer framstår som et fagfundert felleskap. Merkostnaden for lindrende enhet og lindrende team ift. RO-rapportens anslag for IMA, er på årsbasis ca. kr. 1,1 mill, fordelt på kr på personalkostnad og kr på kontorleie, felleskostnader, kompetanseøkning m.v. Både Lunner og Gran har fått tilskudd til kreftkoordinator i 50 % stilling ut Fra 2016 må stillingene dekkes i egen kommunes budsjett men dette er ikke hensyntatt i denne rapporten. Side 3 av 24

153 2 Innledning Denne rapporten bygger først og fremst på rapporten «Prosjekt 949 Helsehus i Gran» og det vises til denne for en del forutsetninger og forklaringer. Konseptet Hadeland Helsehus, intermediæravdeling i helsehuset og andre forslag om interkommunale samarbeid er videre omtalt i Forprosjektrapport av 6. januar 2012 (versjon med vedlegg 1-6) fra prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland. 2.1 Presentasjon av prosjektgruppe Prosjektgruppen har bestått av: Are Løken, kommuneoverlege, Gran (leder) Tove S. Vassjø, rådgiver helse og omsorg, Lunner Kristin Woxen, fagsykepleier, Gran Kristin Nilsen, fagleder Hjemmetjenesten Nord, Lunner Aud Bjørgo Ødegaard, kreftkoordinator i Lunner Unni Molden, kreftkoordinator i Gran Kontaktperson for prosjekteier har vært Gaute Øvrebotten, kommunalsjef i Gran kommune Prosjektgruppen har hatt 6 møter. Mellom møtene har det blitt gitt individuelle oppgaver som den enkelte har ivaretatt. Vi har vært på ett studiebesøk til Gjøvik, ved Haugtun Omsorgssenter - Lindrende enhet og ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, palliativt team. Arbeidet i gruppa har vært preget av godt samarbeid og gode drøftinger. Vi har blitt godt samstemte om de forslag til løsninger for Lunner og Gran på området lindrende behandling som her presenteres. 2.2 Mandat - Hovedprosjekt tema Lindrende Behandling Palliativ enhet også kalt lindrende enhet, er en sengepost hvor pasienter med uhelbredelig langtkommen sykdom får tilbud om tilrettelagt behandling for sine symptomer og smerter, og hvor pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon. I utgangspunktet tar lindrende enhet inn pasienter som er ferdig utredet for sin grunnsykdom, og som ikke lenger befinner seg i kurativ fase. Det er forutsatt at intermediæravdelingens flerbrukssenger også brukes til lindrende behandling. Det er pekt på flere pasientgrupper under omtalen av «Aktuelle pasientgrupper i en intermediæravdeling», jfr. pkt i rapporten «Prosjekt 949 Helsehus i Gran». Det dreier seg om at pasienter istedenfor eller etter sykehusbehandling kan tilbys lindrende behandling og terminal omsorg, kreftpasienter kan få behandling ved smertegjennombrudd eller komplikasjoner i forløpet (som infeksjoner), eller cellegiftbehandling på vegne av sykehus. Videre kan terminal omsorg overfor andre enn kreftpasienter (alle pasientkategorier) kreve særskilt kompetanse og innsats som ved en lindrende enhet. En lindrende/palliativ enhet er derfor en selvfølgelig og integrert del av intermediæravdelingen, uten at enkelte senger er avsatt særskilt. Et palliativt team bør naturlig utgå fra kommunenes kreftkoordinatorer, som allerede har et faglig samarbeid, og fra intermediæravdelingens lindrende enhet. Med basis i intermediæravdelingen og i tett samarbeid med kreftkoordinatorene foreslås det vurdert å etablere et palliativt team med deltakere fra begge kommuner under felles ledelse. Hovedprosjekt Lindrende Behandling utredes av en prosjektgruppe sammensatt av ekspertise fra Gran og Lunner og fra nøkkelstillinger i Gran, Lunner, SI og med representasjon av brukere og tillitsvalgte. Hovedprosjektgruppen ledes av en utpekt prosjektleder. Side 4 av 24

154 Mandat til Hovedprosjekt tema Lindrende behandling 1. Hvilke pasientgrupper vil fortrinnsvis ha nytte av en slik lindrende enhet? Beskriv herunder grensesnittet mellom en slik enhet i interkommunal regi ("Palliativenheten") og spesialisthelsetjenesten på den ene siden, og Palliativenheten og øvrige kommunale lindrende tilbud på den andre siden (i regi av fastlegene, kreftkoordinatorene og ved sykehjemmene). 2. Beskriv hvordan et palliativt team kan etableres med utgangspunkt i dagens situasjon med kreftkoordinatorer i Gran og Lunner og lindrende behandling ved sykehjem og i pasientenes hjem. 3. Beskriv ev. arealbehov og funksjoner, arbeidsformer og ledelse av teamet, sett opp mot ledelse av IMA og Tildelingsenhetene i kommunene 4. Tiltakene må være konsekvensvurdert med hensyn til kompetanse og driftsøkonomi, og følger for øvrig kommunal virksomhet. Det skal gjøres rede for bemannings- og ressursbehov og pekes på kostnadene ved dette. 5. Rapport fra Hovedprosjekt Palliativt Team skal leveres innen , øvre grense er 10 A4-sider, bruk gjerne linker/vedlegg og vis til tidligere vurderinger. Det skal brukes vedtatt mal for rapporten og ferdigstillelse av rapporten skjer i samarbeid mellom PA og prosjektleder. 2.3 Drøfting av mandatet Med begrepet lindrende enhet menes en sengepost hvor pasienter med uhelbredelig langtkommen sykdom får nødvendige tilbud. Det er en gitt forutsetning i mandatet at denne enheten skal ligge i intermediæravdelingen i helsehuset og at intermediæravdelingen skal ha såkalte flerbrukssenger. Det betyr at den lindrende enheten kan ha et fleksibelt antall senger og at disse ikke nødvendigvis må ha en fast plassering i intermediæravdelingen. Prosjektgruppen er likevel kommet til at det er hensyn som bør tas ved plassering i intermediæravdelingen og dimensjonering av den lindrende enheten. Stillingene som kreftkoordinator i både Lunner og Gran er opprettet med tilskuddsmidler fra Kreftforeningen. Dette gir føringer for bruken av kreftkoordinatorene. Tilskuddene er tidsbegrenset, Kreftforeningen antar minst 3-4 år fra Det er rimelig å anta at tilskudd gis ut Kreftkoordinatorene vil imidlertid være helt sentrale i en lindrende enhet og spesielt i et lindrende team også utover tilskuddsperioden. Side 5 av 24

155 3 Dagens situasjon i Lunner og Gran for lindrende behandling 3.1 Hvem tar seg av pasientene med uhelbredelig langtkommen sykdom? Lindrende behandling hos kreftpasienter og brukere med annen langtkommen, uhelbredelig sykdom, stiller den kommunale helse og omsorgstjenesten overfor store faglige utfordringer. Fastlegene er sentrale i både diagnostikk, henvisning til spesialisthelsetjenesten og i oppfølging i det senere forløpet. Fastlegen er som regel den første som møter pasienten med sine ofte vage og uspesifikke symptomer og tegn og som på mistanke besørger henvisning til diagnostikk. Det kan være blodprøver, røntgenundersøkelser eller andre spesialundersøkelser ved poliklinikker eller sykehus. Etter hvert kan det hos mange bli behov for nokså omfattende tjenester og et utstrakt tverrfaglig samarbeid. Når pasientene blir for syke til uten stort besvær å komme til fastlegekontoret, er det vesentlig at fastlegen kan komme i hjemmebesøk. Selv om sykebesøksraten har gått betydelig ned de siste årene, er det prosjektgruppens inntrykk at pasienter som bor hjemme med f.eks. langtkommen kreft, får sykebesøk ved behov, ofte også øyeblikkelig hjelp sykebesøk ved fastlegen utenom arbeidstid. Hjemmetjenestene og sykehjemmene møter kreftpasientene i flere faser, etter behandlingsopphold, ved forverringer og komplikasjoner samt i terminalfasen. Somatisk/fysisk er det ofte spesialisert og kompleks behandling som ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Fastleger og kreftkoordinatorer må likevel kjenne til bivirkninger og mulige komplikasjoner. Psykisk medfører kreftsykdommen ofte en betydelig belastning for pasienten, de nære pårørende, men også for hjelpeapparatet som står midt oppe i dette, tidvis ganske hyppig og intenst i visse faser. Bruk av lindrende plan, en individuell plan for totalomsorgen i en terminal fase, krever utstrakt dialog mellom alle hjelpere som er involvert, pasient og pårørende. Ofte må det konfereres med fastlege, sykepleier, kreftkoordinator, palliativt team i SI og andre. Bruken av medikamenter i den lindrende behandlingen krever brede kunnskaper generelt, og om den aktuelle pasienten spesielt. Pasienter med uhelbredelig langtkommen sykdom, har ofte store behov for annen bistand og kontakt. Erfaring viser at det er meget god nytte av innsats fra fysioterapeut, særlig om vedkommende har erfaring med lymfedrenasje, med ergoterapeut, sosionom, prest og andre. 3.2 Kreftkoordinatorene i Lunner og i Gran Både Lunner og Gran har fra og med 2012 mottatt tilskudd fra Kreftforeningen til delvis dekning av 50 % stilling for kreftkoordinator. Begge kreftkoordinatorene er sykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie. Den viktigste oppgaven til kreftkoordinatorene er å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende gjennom å være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede gjennom hele pasientforløpet, samt sørge for gode rutiner og informasjon slik at stillingen blir kjent og brukt både av dem som rammes av kreft, men også av de ulike samarbeidspartnerne. Med samarbeidspartnere tenkes her både i kommune og i spesialisthelsetjeneste, samt pasientforeninger, frivillige og likemenn. Kreftkoordinator skal ikke løse alle oppgaver alene, men har et "sørge for-ansvar" slik at tilbud og tjenester til pasienter og pårørende er samkjørt, gjennomtenkt og i tråd med hva den kreftrammede har behov for. For nærmere omtale vises til Vedlegg Kompetanse på området lindrende behandling i Lunner og Gran Prosjektgruppen anser at det er en tilstrekkelig kompetanse til stede i Lunner og Gran samlet til å etablere en lindrende enhet ved en IMA og for å etablere et lindrende team. Lindrende behandling på et slikt halvannenlinjetjenestenivå, i skjæringspunktet mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, krever faginnsats fra fastlegene i Lunner og Gran og fra sykehjemslegene, herunder geriater ved IMA. Lunner og Gran har samlet sett mange sykepleiere og helsefagarbeidere/ hjelpepleiere med videreutdanning i palliativ omsorg eller kreftsykepleie ved høgskoler og fagskoler. Mange av disse har i dag arbeid i hjemmetjenesten eller i institusjon i våre to kommuner. Få av dem har stillinger knyttet til den mer spesialiserte omsorgen, de får brukt sin kompetanse på det stedet de jobber, men kunne vært utnyttet bedre, bl.a. ved aktuell internundervisning, veiledning ved aktuelle utfordringer osv. For nærmere omtale vises til Vedlegg 2. Side 6 av 24

156 4 Sentrale føringer. Tilbud fra spesialisthelsetjenesten 4.1 Sentrale føringer - «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen» Helsedirektoratet gav i 2010 ut «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen» som ble revidert i Fra Handlingsprogrammets avsnitt Palliativ enhet i sykehjem, sykestue eller distriktmedisinsk senter er nedenfor anført utdrag med kommentarer relevant for Lunner og Gran. En fyldigere oversikt er tatt inn som Vedlegg 3. En palliativ sykehjemsenhet eller en enhet i et IMA, vil neppe være realistisk i enkeltkommuner med færre enn innbyggere. Oppgaver for en slik enhet vil være å tilby korttidsplass for justering av symptomlindrende behandling, optimalisering av funksjon og planlegging av videre oppfølging, korttidsopphold for å avlaste pårørende, kort- eller langtidsopphold for symptomlindrende behandling, pleie og omsorg inntil døden. Enhetens målgruppe vil være alle pasienter i Lunner og Gran med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og behov for palliative tjenester i kommunehelsetjenesten utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Enheten skal også være et tilbud til yngre pasienter. Pasientene vil komme fra hjemmet eller fra sykehus. En palliativ sykehjemsenhet skal ha minst fire senger. Beregningen av sengetallet må ta høyde for at målgruppen også omfatter yngre pasienter. Enheten bør ha klart definerte inntakskriterier, forankret i kommunens helse- og omsorgsledelse. Innleggelser vurderes av Tildelingsenhetene, med unntak av pasienter som legges inn på KAD-plass (kommunalt akutt døgnopphold). Dette vil kunne gjelde flere av kreftpasientene. Det vil være hensiktsmessig å ha delvis felles bemanning med IMA for øvrig (se under Forslag). Enheten må ha noe økt legebemanning i forhold til vanlige sykehjemsavdelinger, (legebemanningen er felles med IMA). Det må være en fast lege tilknyttet enheten. Legen bør være spesialist i allmennmedisin eller annen relevant klinisk spesialitet som indremedisin, anestesiologi eller onkologi, og skal ha kompetanse i palliasjon tilsvarende nivå B (dvs. nødvendig kompetanse for helsearbeidere som behandler palliative pasienter som en del av sitt kliniske arbeid, både i kommunehelsetjenesten og på sykehus). Enheten skal fortrinnsvis ha sykepleiere med relevant videreutdanning. Hjelpepleiere kan også være ansatt ved enheten. Hjelpepleierne bør ha relevant videreutdanning. Andre faggrupper som fysioterapeut, ergoterapeut, prest og sosionom skal alltid være tilknyttet, ev. i deltidsstilling eller på konsulentbasis. Enheten må ha enerom med eget bad og nødvendige tekniske pleiefasiliteter, fasiliteter for pårørende, samtalerom, vaktrom og legekontor, helst stue og kjøkkenfasiliteter 4.2 Lindrende tilbud ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik - Kreftenheten og Palliativt team Helsetjenesten i Lunner og Gran samarbeider først og fremst med Sykehuset Innlandet HF i omsorgen for kreftpasientene. SI Gjøvik har ingen kreftavdeling, men har hele fem onkologer, leger med spesialistutdanning i kreftsykdommer. Kreftenheten er et poliklinisk dagtilbud til kreftpasienter for avansert behandling av kreft i form av kurer med cellegift, stimulerende behandling eller stråleterapi. Stråleterapi gis i samarbeid med Radiumhospitalet ved Stråleterapienheten i Gjøvik. Palliativt team Gjøvik (fortsatt ofte kalt Smerteteamet, selv om navneskiftet skjedde i 2007) er et spesialisert fagteam i SI Gjøvik bestående av lege som er kompetansespesialist i palliasjon og to kreftsykepleiere. Teamet er ikke knyttet til noen avdeling eller sengeenhet, men de møter pasienter over hele sykehuset for undersøkelse, drøfting og rådgiving. Oftest møter én fra teamet pasienten ved poliklinisk konsultasjon på Stråleenheten eller Kreftenheten. Palliativt team har utstrakt kontakt med fastleger, kreftkoordinatorer og andre i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Teamets medlemmer har særskilt kompetanse på behandling av smerter, men også kvalme, uro, søvnproblemer og annet. Side 7 av 24

157 5 Vurdering av dagens organisering og tilbud i Lunner og Gran Kreftpasienter og andre med behov for lindrende behandling får i dag et tilbud i Lunner og Gran som skiller seg lite fra tilbudet til andre alvorlig syke pasienter. Kreftkoordinator har i begge kommuner gitt et betydelig løft for kreftomsorgen og verdsettes høyt av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Det drives lindrende behandling i pasientenes hjem, med bistand av fastleger, tverrfaglige team / innsatsteam (som følge av samhandlingsreformen), hjemmetjeneste og ikke minst pårørende. Ved behov for sykehjemsopphold gis plass ved forskjellige sengeavdelinger og behandlingsansvaret faller på den sykehjemslegen som har tilsetting ved avdelingen. I Lunner er tilbud knyttet til korttidsavdelingen ved LOS, i Gran fortrinnsvis til Marka avd.2. Det er likevel ingen sykehjemsavdeling som har et særskilt ansvar for eller kompetanse i lindrende behandling, og tilbudet avhenger av bemanningens kunnskaper, interesse og muligheter. Det er ikke enhetlige prosedyrer for håndtering av sentrale symptomer, selv om de fleste legger seg på omforente behandlingsmetoder fra Sykehuset Innlandet. Norske behandlingstradisjoner for lindrende behandling i spesialisthelsetjenesten varierer mye, og fastlegers og sykehjemsleger praksis med f.eks. smertebehandling preges av hvor de har hatt grunnutdanning og turnustjeneste. Lunner og Gran har også 6-7 sykehjemsleger, for det meste i små stillinger og erfaringen med lindrende behandling i sykehjem erverves derfor nokså sporadisk. Sykehjemslegen kan konferere med fastlege, kreftkoordinator og palliativt team SI ved særskilte utfordringer. Om kvelden og i helgene må hjemmetjenesten av og til henvende seg til legevakt, som dekkes av leger i vaktsjiktet. De har i likhet med fastleger og sykehjemsleger heller ikke en omforent strategi ift. f.eks. endringer i smertebehandling. Kreftkoordinatorene har i noen grad avhjulpet denne mangelen på samhandling ved å planlegge for forløpet over netter og helger. I mange tilfelle legges pasienten inn i sykehus for behandling av faktorer som smerter, kvalme, brekninger, tung pust eller andre følgesymptomer av den alvorlige grunnsykdommen. Sykehusoppholdene er ofte korte. En ulempe ved en slik innleggelse kan være uønsket lang ventetid i mottaksavdelingen ved sykehuset. Flere timer med smerte, kvalme, brekninger uten iverksatt tilsyn og behandling gjør at noen pasienter vegrer seg mot senere sykehusinnleggelser. Det er naturligvis ønskelig for en alvorlig syk pasient med behov for lindrende behandling å ha mulighet for åpen innleggelse/åpen retur til sykehus. Men da må pasienten raskt få komme opp i avdelingen og behandlingen bør startes umiddelbart. Kreftkoordinatorene har gitt et kvalitetsløft til omsorgen for kreftpasientene gjennom arbeidsmåten som er valgt. Disse har imidlertid kun i begrenset grad mulighet til å følge pasientene inne på kommunal institusjon. I Lunner er kreftkoordinator knyttet til Innsatsteamet og samlokalisasjon med hjemmetjeneste og institusjon anses å være viktig. Det er også et fåtall som velger å dø hjemme, og i disse tilfelle må hjemmetjenesten avsette betydelige ressurser i en periode. Oppsummert anser prosjektgruppen tilbudet om lindrende behandling i Lunner og Gran som jevnt over godt etter at kreftkoordinatorene startet sitt arbeid i Særlig synes modellen i Lunner, med kreftkoordinator knyttet til Innsatsteam og hjemmetjeneste å fungere godt. Prosjektgruppen ser imidlertid et stort behov for å styrke fagligheten, særlig knyttet til institusjonsopphold og prosedyrer og retningslinjer for palliativ omsorg i egen enhet og i sykehjem. Prosjektgruppen foreslår derfor i prioritert rekkefølge: 3. at det opprettes en lindrende enhet ved IMA i Helsehuset i Gran, der de mest krevende utfordringene for pasienter med behov for lindrende behandling kan løses 4. å bygge et interkommunalt lindrende team rundt kreftkoordinatorene og med ankerpunkt også i lindrende enhet ved IMA. Dette vil gi begge kommuner en kompetansebase som vil styrke hjemmebasert omsorg og den øvrige helsetjenesten i kommunene. Side 8 av 24

158 6 Lindrende enhet ved IMA forslag til etablering 6.1 Hvilke pasientgrupper vil ha nytte av en lindrende enhet? Nesten alle kreftpasienter trenger kvalifisert behandling for lindring av smerter og/eller andre plagsomme symptomer de siste levemåneder. I tillegg kommer pasienter som lever lenge med en uhelbredelig kreftsykdom hvor det i kortere eller lengre tid av sykdomsforløpet vil være behov for palliativ behandling og omsorg. Moderne kreftbehandling medfører at flere pasienter lever lenger med sin sykdom. Disse forhold fører til at antall pasienter med behov for palliativ behandling, pleie og omsorg øker. Mange kreftpasienter har andre sykdommer i tillegg til kreftsykdommen, og dette fører ofte til at behandlingen og omsorgen blir mer komplisert. Ca. 95 % av pasientene på palliative enheter på sykehus utgjøres i dag av kreftpasienter. Også i primærhelsetjenesten dominerer denne gruppen blant de palliative pasientene. I noen anbefalinger er den palliative pasientpopulasjonen avgrenset til å omfatte pasienter med antatt forventet levetid mindre enn 9-12 måneder. I realiteten er den palliative fasen en prosess som starter når det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig, og avsluttes når pasienten dør. Palliasjon kan også inkludere sorgarbeid og oppfølging av etterlatte. 6.2 Hvorfor en interkommunal enhet? Hver for seg er våre kommuner for små til å opprette en lindrende enhet i sykehjem. Den minste enhet som ift. nasjonale anbefalinger bør etableres, er med fire senger. Dette har med oppbyggingen av kompetanse og behandlingskultur å gjøre og nødvendigheten av å møte liknende utfordringer og symptombilder ikke for sjelden. Sammen har Lunner og Gran om lag innbyggere. Dersom man legger en lindrende enhet inn i en intermediæravdeling, vil man få en rasjonell og økonomisk forsvarlig virksomhet om den driftes i sambruk med andre intermediærsenger (flerbrukssenger). 6.3 Innpasning av en lindrende enhet i en intermediær avdeling Prosjektgruppen foreslår å avsette fire senger, i én ende av intermediæravdelingen, til den lindrende enheten. Behovet for senger vil variere, og tildeling av plass må skje ved Tildelingsenhetene i begge kommuner, på samme måte som øvrige IMA-senger med unntak av KAD-plassene (døgnopphold for ø.hj. Utformingen er beskrevet i pkt Ledelse og bemanning av en lindrende enhet i en intermediær avdeling Lindrende enhet foreslås underlagt avdelingsleder ved IMA, men bør ha tilsatt fagsykepleier/ spesialsykepleier (med videreutdanning i kreftsykepleie eller palliativ omsorg) som fagleder for enheten. Fagleder ved enheten bør også være leder av det interkommunale teamet for lindrende behandling, se pkt. 7. Uten en særskilt fagledelse får man ikke tilstrekkelig kraft i arbeidet med å samkjøre prosedyrer, rutiner og retningslinjer. RO-rapporten har beregnet for en IMA med 20 senger en pleiebemanning på 21,8 årsverk eller en pleiefaktor på 1,09. Det foreslås en økning av pleiebemanningen på 0,6 årsverk, som avsettes til stilling som Fagleder for enheten/teamleder. Legebemanningen ved IMA er anslått til 1,35 årsverk. Det foreslås å utøke denne med en 20% stilling til lindrende enhet, samlet til 1,55 årsverk for legebemanning ved IMA. Fysioterapibemanningen er i IMA anslått til 1,0 årsverk. Det foreslås å utøke denne med en 20% stilling til 1,2 årsverk. Ansatte i slike deltidsstillinger bør fortrinnsvis ha øvrig (hoved)-stilling i IMA eller helsehuset for øvrig. Videre bør det inngå avtale med prest, med sosionom ved NAV Hadeland, evt. andre om Side 9 av 24

159 tjenester etter behov. 6.5 Arealbehov og funksjoner i helsehuset Prosjektgruppens forslag bygger på en IMA med 20 senger, og der flerbrukskonseptet tilsier at ingen senger skal øremerkes til en gitt pasientkategori. Forslaget om en lindrende enhet bygger i utgangspunktet på et slikt konsept. Det er likevel intet i veien for at, når det tas imot en pasient til lindrende behandling, så skal vedkommende så langt det er mulig gis en seng i ett av fire rom, som fortrinnsvis (men ikke eksklusivt) brukes til pasienter med behov for lindrende behandling. Slik kan man bygge en lindrende enhet i én ende av IMA, som sikrer en viss ro og diskresjon og som kan gi mulighet for spesialrom i den endelige planløsningen. De fire rommene behøver ikke skille seg ut fra de øvrige pasientrommene i IMA. Det bør avsettes et noe større dokumentasjonsrom i denne enden av IMA, slik at dette også kan brukes som et vaktrom/møterom. Videre bør det være tilgang til dagligstue og overbygget veranda/terrasse like inntil enheten, helst som et utspring fra dagligstue. Øvrig rombehov som teamrom, møterom, antas dekket innenfor planprogrammet for Helsehus/IMA. I skisseprosjektet for Helsehuset øker derved arealbehovet kun med om lag 5 kvm, i tillegg kommer overbygget veranda/terrasse. 6.6 Grenseflater mot spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen ser ikke for seg store endringer i samarbeidsformene mellom kommunenes helse og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Ved etablering av en enhet for lindrende behandling ved IMA, vil sannsynligvis kontakten mellom fagleder/teamleder og legen(e) ved enheten/ima på den ene siden og Sykehuset Innlandet på den andre siden, styrkes. Gitt at spesialisthelsetjenester blir tilgjengelig ved et LMS i Gran, vil kontakten også kunne utvides til felles visittgang med spesialist fra SI og drøftinger i møte eller «bedside» omkring pasienter, samt felles faglig oppdatering. Planprogrammet for IMA ivaretar dette hensynet om rom for spesialisthelsetjenester ligger nær ved IMA og Kommunelegekontor, jfr. skisseprosjektet for Helsehuset. Prosjektgruppen ser ikke behov for særskilt administrativ avtale om samarbeid omkring en slik enhet, utover det som følger av eksisterende tjenesteavtaler. De endringer som vil skje mellom fagfolkene kan avtales på faglig grunnlag og med involvering av nærmeste leder ved IMA. 6.7 Grenseflater mot øvrig kommunehelsetjeneste Skal Lunner og Gran tiltrekke seg høykompetente fagfolk i sterk konkurranse med andre regioner og kommuner, må man by noe mer av både oppgaver og samhandlingsflater. Hvert av våre tre sykehjem med sine samlet åtte avdelinger kan heller ikke ha det medisinsk-tekniske utstyr og IKT-utstyr som kreves for en hensiktsmessig IMA. Vedlikehold av ferdigheter, både prosedyre- og håndverksmessige, krever også en viss samling av spisskompetanse. Ved en lindrende enhet, som i IMA for øvrig, kan det planlegges for gjensidig hospitering av ansattgrupper, mellom ansatte ved enheten/ima og sykehjemsavdelinger/hjemmetjeneste. Enheten må bli en kompetansebase i palliasjon, som også SI kan benytte i sin dialog med Lunner og Gran. Jo mer samlet kompetansen kan presentere seg for SI, og jo flere innbyggere, jo viktigere vil miljøet framstå som likeverdig partner for SI. Spisskompetansen fra lindrende enhet og IMA, fra LMS og Sykehuset Innlandet (i sin tilstedeværelse i LMS-et) vil naturlig måtte fungere som ressurs for den øvrige kommunale helse og omsorgstjenesten og det gjelder i særlig grad på området lindrende behandling. Det vil også etter etableringen av en lindrende enhet måtte drives palliasjon i de øvrige sykehjemsavdelingene. De «vanlige» palliasjonstilbudene må kunne gis overalt. Videre bør ansettelsesforhold i begge kommuner åpne for rotasjonsordninger, gjensidige hospiteringer og evt. medlemskap i en «vikarpool». Eksempelvis bør leger ansatt i sykehjems- Side 10 av 24

160 medisinske stillinger kunne tilpliktes arbeid ved andre sykehjem, også i nabokommunen, dersom behovet er tilstede. Tilsvarende ordninger bør kunne etableres for andre faggrupper. Selv om man fortrinnsvis er ansatt ved et hovedarbeidssted, bør fagpersonell kunne brukes på tvers. Sykehuset Innlandet bruker dette aktivt, og en lignende fleksibilitet fra kommunalt fagpersonells side bør kunne avtales. Der det er behov for delte stillinger, eksempelvis for spesialsykepleiere ved lindrende enhet, vil det være en fordel med andre stillinger i helsehuset forøvrig eller ved annet sykehjem. Den sildring og overføring av kompetanse til de øvrige enheter disse arbeider ved, bør ikke undervurderes. Side 11 av 24

161 7 Interkommunalt team lindrende behandling forslag til etablering 7.1 Lindrende team hvem og hvordan Prosjektgruppen ser i øyeblikket ikke et behov for å etablere et palliativt team med deltakere fra begge kommuner under felles administrativ ledelse. Prosjektgruppen foreslår (se Kap. 5) likevel å etablere et interkommunalt lindrende team på en faglig plattform. Teamet bør bygges med ankerpunkt i lindrende enhet ved IMA og der kreftkoordinatorene er de viktigste lagspillerne. Dette vil gi begge kommuner en kompetansebase som vil styrke hjemmebasert omsorg og den øvrige helsetjenesten i kommunene. Det praktiske arbeidet i hjemmene i begge kommuner tenkes fortsatt skje i samarbeid mellom fastlege, kreftkoordinator og hjemmetjenesten i kommunen. Fysioterapeut, ergoterapeut og andre vil være viktige støttespillere. Palliasjonsarbeid ved vanlige sykehjemsavdelinger skal også i alt vesentlig skje med base i den ordinære bemanningen og under sykehjemslegens ansvar. Det vil likevel være behov for både å konsultere og å be om tilsyn fra et team som representerer en «halvannenlinjetjeneste» og som har større erfaring og mer kunnskap på visse områder. Teamet bør faglig ledes av fagleder ved lindrende enhet ved IMA, og faste medlemmer bør være begge kreftkoordinatorene og lege ved lindrende enhet/ima. Utover den stillingsbrøk som fagleder av lindrende enhet er tiltenkt (60 %, se Kap. 6.4), foreslås altså ingen faste stillinger. Teamet blir således et mer fagfundert fellesskap. Utover de nevnte medlemmene foreslås videre at andre fagpersoner kan tilsluttes teamet som et faglig forum, jfr. det som er sagt om «palliativ gruppe» i Lunner (se Vedlegg 1). 7.2 Arbeidsformer i teamet Det foreslås at medlemmer av teamet etter behov kan bistå hverandre, ansatte i hjemmetjenestene og sykehjemmene i begge kommuner med faglige utfordringer, ha pasientkonsultasjoner og felles møter etter avtale med pasient, pårørende og ansvarlige helsearbeidere for øvrig. 7.3 Avgrensninger mot ledelse av IMA Et interkommunalt team etter den foreslåtte modellen vil ha medlemmer som har sine respektive ledere i hhv. IMA (fagleder lindrende enhet) og i kommunenes helseledelse (kreftkoordinatorene og andre). Møter, samlinger og felles konsultasjoner og annet pasientrettet arbeid må tuftes på uformelle og evt. formelle avtaler mellom fagfellesskapets ledere. Dette anses uproblematisk, men utfordrer de uformelle barrierer mellom kommunene ift. å be «naboen om hjelp». I den grad dette anses måtte medføre oppgjør mellom kommunene, må dette løses underveis av lederne. Side 12 av 24

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 28. november 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 5. september 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 5. september 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 5. september 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1445. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 26. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 13. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1510. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 25. november 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 20. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Kari Marie Engnæs (Sp) Peter

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1350. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Thor Lium (innvilget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Hege Heiberg (Sp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Onsdag 18. april 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 8. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 24. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1410. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn, leder (SBL) Finn Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1435. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 9. mai 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 27. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 8. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1520. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE

REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 11.10.12 Kontrollutvalget: Protokoll fra møte 21.09.12 Ungdomsrådet: Innkalling til møte 20.09.12 Ungdomsrådet: Protokoll fra møte 20.09.12 Eldrerådet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 29. november 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 29. november 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 29. november 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 29. januar 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 20. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 20. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 20. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1440. Som medlemmer møtte: Finn Øksne, nestleder (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 10. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1340. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 7. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 16. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1430 Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 23. februar 2016 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1445. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Kjartan Th.

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 26. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 1. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 1. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 1. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1430. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 19. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1410. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1550. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1440. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1420. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1450. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Hans Olav Lahlum (Sv)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. desember 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. desember 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. desember 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 24. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1515. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 22. januar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1455.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 22. januar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1455. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 22. januar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1455. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Thomas Winge Longva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1330. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 7. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 7. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 7. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1620. Som medlemmer møtte: Bjørg Wenche Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1305. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 7. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 7. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 7. april 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1450. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 12. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 12. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 12. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Finn Øksne (Sp), leder Tom Sørhagen (SBL),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Fredag 20. mai 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0900 1330. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E. Dyste,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 18. mars 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900-1510. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 5. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 5. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 5. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn, leder (SBL) Finn Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 29. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1450. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 18. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 24. oktober 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Steinar Ødegård (Ap)

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer