Resultatenhet Fritid legger herved fram sin resultatvurdering for 2008 for endelig behandling i utvalg for kultur og oppvekst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatenhet Fritid legger herved fram sin resultatvurdering for 2008 for endelig behandling i utvalg for kultur og oppvekst."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 C11 &34 Tone Strømø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 RESULTATVURDERING 2008 FRITID Resultatenhet Fritid legger herved fram sin resultatvurdering for 2008 for endelig behandling i utvalg for kultur og oppvekst. Forslag til VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar resultatvurderingen for 2008 for resultatenhet Fritid til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J. Kind Kommunaldirektør Tone Strømø Fritidssjef Side 1 av 10

2 Side 2 av 10

3 1. Virkeområder og tjenester. Resultatenhet fritid har følgende ansvarsområder: Drift av to fritidssentre, ungdomstilbud i sentrum og to bydelshus. Prosjekt for utredning av fritidstilbud i bydelene Hana, Austrått, Bogafjell. Tilrettelegging av kultur- og fritidsaktiviteter for utviklingshemmede og for mennesker med psykiske lidelser Tilrettelegge for kulturarrangement og kunst- og kulturformidling til barn og unge. Barn og unges bystyre og ungdomsrådet 2. Resultatoppnåelse og viktige hendelser. Kulturhovedstadsprosjektet Barnas By har vært det største løftet resultatenheten har hatt dette året. En fire dagers massemønstring av barne- og ungdomskultur med ca 4000 barn og unge som deltakere på scene og i opptog. Alle ansatte i enheten har deltatt i prosjektet, og det er brukt over 3000 timer fra enheten til å gjennomføre dette arrangementet. I tillegg har barn og unge fra fritidssentrene, fra tilrettelagt fritid, pensjonister fra Lendeverkstedet, og frivillige ungdomsgrupper vært aktivt med i Barnas By. Prosjektet hadde som mål å involvere barn og unge i kulturhovedstadsåret, og å ta barn og unge på alvor som deltakere i utvikling av byen. Samhandling mellom profesjonelle aktører og amatører skulle gi oss ny inspirasjon og vise oss nye inntrykk, og prosjektet skulle lede til nye samarbeidsformer. Resultatet av prosjektet viser at en har nådd alle de mål en hadde satt seg, og prosjektet har hatt en varig etterverdi der diskusjonen om park på Ruten lever ennå. Kongesommer er et annet prosjekt som har gitt gode resultater. Totalt 320 barn og unge har deltatt på aktiviteter i sommerferien. Kongesommer har tilbud til småskolebarn med ferieklubb fire uker, sommerskole på Vitensenteret i to uker, dramakurs og kanotur for ungdom og småjobbsentral for ungdom åtte uker. Kongesommer er et prosjekt som involverer alle enhetene i Fritid. I løpet av høsten 2008 ble prosjekt fritid øst ferdigstilt. Det ble lagt fram en sak for utvalg for kultur og oppvekst i juni med anbefalinger om videre drift. Dette krevde videre satsinger i økonomiplanen. I økonomiplanen for fikk enheten i oppdrag å løse fritidstilbud for unge i Hana, Austrått og Bogafjell innenfor eksisterende ramme. Dette medførte at resultatenheten omorganiserte virksomheten den 31/ Oisan.no (ungdomsinformasjon) er etablert. Besøket på sidene har totalt for året vært på Besøket på hjemmesidene til fritid har også økt dette året,(totalt besøk) og enheten har lagt inn betydelig innsats for å sikre god oppdatering av informasjon her. Prosjektet AC/DC ble sluttført. Det ligger ikke inne videreføring av dette tiltaket. Samordning av tjenestene fritid utviklingshemmede og fritid psykisk helse ble ferdigstilt på slutten av året, og fra 2009 er disse tilbudene slått sammen til Tilrettelagt fritid. Brukerundersøkelser: Fritidslederne på fritidssentrene har gjennomført et program for brukermedvirkning blant barn og unge. I denne forbindelse skal fritidslederne sertifiseres gjennom å gjennomføre brukerdialoger. Det er gjennomført systematiske brukerdialoger på Ganddal, Riska og Lura dette året. 3. Tjenestedata Besøk bydelshus og fritidssentre Totalt besøk ved fritidssentre og bydelshus(kommunale) Lura bydelshus Varatun gård Riska fritidssenter Ganddal fritidssenter L Side 3 av 10

4 Besøk fritidsklubb. I denne tabellen har vi skilt ut besøket i egen drift (utleie til andre er tatt ut) Lura; ungdomstilbud og barneteater Riska; junior/ og ungdomsklubb og allidrett Ganddal ; Junior- og ungdomsklubb Ungdomstilbud i sentrum Fritid Øst/Åpen hall Antall besøk på de kommunale bydelshusene/ fritidssentrene har gått ned i forhold til Nedgangen i besøket skyldes i hovedsak at enheten har hatt fokus på to store fellesprosjekt som har involvert alle enhetene og driften her; det gjelder Barnas By og Kongesommer. Tallene herfra ligger ikke i denne besøksstatistikken. L 54 har hatt en oppgang i besøket. De enkelte driftsenhetene. Fritid for utviklingshemmede Gir fritids- og kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming fra 10 år og oppover. Tjenesten tilrettelegger fritidskontakt tilbud, åpne tilbud, ettermiddagstilbud til elever med utviklingshemming i videregående skole, og behandler søknad om ledsagerbevis. Fritidskontakt tjenesten er lovfestet i Lov om sosiale tjenester. Resultatenhet Samordning gir vedtak om fritidskontakt tilbud til søkeren, mens resultatenhet Fritid følger opp vedtaket. Avdelingen har til sammen 10,5 årsverk. Antall fritidskontakter er 50 personer ved årsskiftet. Resultatoppnåelse Til sammen 270 personer fikk tilbud om tilrettelagt fritidstilbud i Antall nye brukere i løpet av året er 14 personer (10-14 år), en økning på 10 personer sammenliknet med Fritids- og kulturtilbudene som ble tilrettelagt var idrettstilbud, musikk, dans, friluftsliv, vennegrupper, drama (Teater EgenArt) og kulturgrupper (museum og utflukter). Tilbudene er i regi av tjenesten eller i samarbeid med frivillige organisasjoner og lag i Sandnes. I tillegg tilrettela tjenesten tilbud til enkelt personer ved behov (integrering entil-en i lag/organisasjon). Åpne kulturarrangement er tilrettelagt ut fra ulike aldersgrupper og med ulikt innhold/program som bl.a. kafe, båttur, Klart me kan! på Barnas by kulturhovedstad arrangementet, konsert med egne musikk-grupper, Teater EgenArt sine Aladdin musikal forestillinger i Sandnes kulturhus og Voksentreff med middag/band/dans. Sandnes folkedanslag deltok i den interkommunale oppsettingen av Troll og is på Fyrfestivalens 2008 arrangement i Egersund. Til sammen har avdelingen arrangert 16 egne åpne kulturarrangement i løpet av året. Antall deltakere i løpet av året er 9874 (både faste tilbud og åpne arrangement hvor ledsagere er medregnet), en økning på 1834 deltakere sammenliknet med Fritid psykisk helse Fritid psykisk helse (FPH) tilrettelegger kultur- og fritidsaktiviteter til mennesker med psykiske plager eller for mennesker innenfor diagnosegruppe ICD-10. FPH har organisert tilbudet i to team. Et team som har ansvaret for tilbudet til barn og et for voksne. Det har vært 14 fritidskontakter knyttet til tjenesten. FPH hadde i årsverk, fordelt på 16 personer. Side 4 av 10

5 Barn og unge FPH arrangerer fritidstilbud til barn/unge i alderen år. Barn/unge som deltar får vedtak om å delta i fritidsaktivitet av samordningsenheten. Det har vært tre ulike gruppetilbud dette året; fritidsgruppe, kreativt verksted og friluftsgruppe en gang pr måned med overnatting. Det er et mål å arbeide for at barn og unge kan ta del i ordinære fritidsaktiviteter sammen med andre barn. I tilfeller der det er behov for særskilt tilrettelegging for at dette skal gå bra, er det inngått egne avtaler med frivillige lag der de får et økonomisk tilskudd samt veiledning Voksne Året er delt inn i to semester. Det lages et programhefte med aktiviteter for de to semestrene. Det gis tilbud om ulike typer aktiviteter som fotturer, fisketurer, Åpne dager på Holdeplassen, allsang, teater, kunstutstillinger, St.Hansfeiring, åpne dansekvelder, videotek. Noen samlinger gjentas ukentlig, andre arrangeres kun en gang som St.Hansfeiring og havfiske. Det gis tilbud om deltakelse på profesjonelle kultur arrangement. Disse har alle vært knyttet til Sandnes kulturhus. Alle aktiviteter til voksne er åpne tilbud. Det gis ikke vedtak om å delta i fritidsaktivitet for voksne. Resultatoppnåelse Det har vært 25 barn/unge som har fått et tilbud i Det er gitt tilskudd til to organisasjoner for integrering av barn i aktiviteten. FPH har i 2008 registrert 18 nye voksne brukere. Ca. 180 personer får tilbud om å delta i aktiviteter via sms, brev eller via fritidskontakt. Vi anslår at det har deltatt 70 personer på en eller flere av aktivitetene i Det er gjennomført færre typer aktiviteter i 2008 enn i Vi har de siste årene variert litt på aktiviteter der det har vært færre deltakere. Tilrettelagt fritid Etter henstilling fra rådmannen etablerte Fritid I 2007 prosjektet Tilrettelagt fritid. Fom vil finansieringen av Fritid psykisk helse, være en del av rammetilskuddet. Det har derfor vært naturlig å se på mulighetene for å samordne Fritid for utviklingshemmede og Fritid psykisk helse. I sluttrapporten foreslås det at de to tjenestene slås sammen og kalles Tilrettelagt fritid. Ganddal fritidssenter Fritidssenter driver juniorklubb en kveld pr uke, og ungdomsklubb to kvelder pr uke. Senteret har også åpent for ungdom etter skoletid en ettermiddag pr uke. I tillegg brukes fritidssenteret som møteplass for lag og foreninger og for private arrangement i bydelen. Faste leietagere på senteret er By- menighet som leier lokalene for søndagskole, konfirmasjons undervisning og ungdomsarbeid. Ellers brukes lokalene av skolene til høytidsfeiringer, bursdagsfester, klassefester og lag og foreninger bruker lokalene til møtevirksomhet og kurs. Dette betyr at senteret er i bruk nesten hver kveld og helg. Omfattende utleie bidrar til at senteret blir en møteplass for alle i bydelen. Virksomheten har 1,75 årsverk fordelt på fire personer, samt tre lærlinger med 6 timer hver pr uke. Resultatoppnåelse Antall leietakere i fritidssenteret er flere i 2008 enn året før. Nedgangen i besøksstatistikken skyldes at det er færre deltakere i hver av gruppene som leier. Medlemstallet for 2008 er 121 medlemmer i ungdomsklubben og 110 i juniorklubben, en økning i forhold til I samarbeid med politi, barnevern og oppvekstgruppen er det gjort et vesentlig arbeid rettet inn mot et ungdomsmiljø som det har vært en del uro og bråk omkring. Øvrige innsatsområder dette året har vært: ungdommens kulturmønstring som fast aktivitet høsten 08. Resultat: 16 deltakere på mønstringen Bli kjent kvelder for overgang barne- og ungdomsskole i samarbeid med SLT Side 5 av 10

6 Fast system på å legge inn info for ungdom på Ungdommer fra senteret er faste medlemmer i styre for Ganddalsdagen. Senteret deltar på arrangementet og dette er god profilering. Julegrantenning og juleverksted årlig begivenhet der hele bydelen besøker senteret Danmarkstur for ungdomsklubben med 20 deltakere. Arrangert for 16. gang Opprettet rutiner for samarbeid med elevrådet på Skeiene ungdomskole Fritid øst. Dette var det tredje og siste året for prosjektet Fritid Øst utvikling av fritidstilbud for ungdom i bydelene Hana, Austrått og Bogafjell. Det har vært en prosjektleder i hel stilling knyttet til prosjektet, samt engasjementstillinger i Åpen Hall på Hana. Aktiviteter/prosjekt: Drift av Åpen hall i Hanahallen. Hver fredag kveld, samt åpent i høstferien og i vinterferien. Besøket viser en økning i deltakere på ordinære fredagskvelder. I Austrått bydelshus har det vært arrangert en del åpne aktiviteter for ungdom. Besøket på disse tilbudene var vi ikke fornøyd med. Det kreves et mer stabilt og målrettet tilbud for å klare å involvere og nå ungdom til slike åpne fritidstilbud. Resultatoppnåelse. Besøket på Åpen Hall i Hana har vært bra, og dette tilbudet ble derfor anbefalt videreført. I økonomiplanen for er det foreslått at det skal innarbeides fritidslokaler tilknyttet en kombinert barnehage/idrettshall på Bogafjell. Dette er et viktig tiltak for å sikre gode fritidsaktiviteter i denne bydelen. Det vises til anbefalinger i sak 59/08; Status ungdomstilbud på Hana, Austrått og Bogefjell som ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst den 16.juni -08. Her er det gitt anbefalinger om hvordan en skal sikre utvikling av gode fritidstilbud i dette området som de neste årene. Riska fritidssenter Riska fritidssenter driver ungdomsklubb to kvelder pr uke og juniorklubb en kveld pr uke. I tillegg driver fritidssenteret Åpen Hall. Riska Riska fritidssenter brukes av Riska SFO på dagtid. Lokalene leies også sporadisk ut til lag og foreninger, samt klassefester/ selskap. Resultatoppnåelse. Besøket på fritidssenteret er høyere enn i Det er et økt besøk på juniorklubben, samt at det er flere deltakerer i SFO. Det er investert i nytt utstyr og pusset opp i lokalene på fritidssenteret. Det har vært et større ungdomsarrangement på grendahuset dette året med bra besøk. Juniorklubben hadde et kunstprosjekt i forbindelse med Barnas By, samt at det ble arrangert et skatekurs på Riska fritidssenter som et ledd i Barnas By arrangementet Varatun Gård Varatun Gård er et kultur- og håndverkssenter med bydelshusfunksjoner for Trones og Sentrum bydel. Her drives informasjon, veiledning, utlån og utleie, kurs og kulturformidling. Over 40 foreninger og grupper har fast tilholdssted på gården. Gården har også et vel fungerende brukerstyre. Varatun Gård er en tradisjonsbærer av levende kulturhistorie i kraft av alle håndverkstradisjonene som holdes i hevd i huset. Sentralt her står Lendeverkstedet som holder åpent tre dager i uken. I tillegg brukes gården som møtested for flere kommunale fritidsaktiviteter innen tilrettelagt fritid. Her finnes ettermiddagstilbud, flere musikkgrupper, teatergrupper og kreative verksted. Virksomheten har 2 årsverk fordelt på 4 personer. I forbindelse med omstilling i fritid fikk Varatun Gård en ny lederstruktur med virkning fra Resultatoppnåelse Besøksstatistikken viser et totalbesøk på for 2008, en økning i forhold til året før. Varatun barnehage har brukt lokalene i hovedhuset i hele Antall tilfeldige arrangementer i helgene er redusert mens det faste brukergrupper er på et stabilt høyt nivå. På Lendeverkstedet har det vært totalt 673 besøk. Utstillingen Varatun Gård med Side 6 av 10

7 rom for alle ble gjennomført i Sandnes kulturhus i forbindelse med Barnas by. Kånene i Sandnes arrangerte utstillingen bord dekk deg 2008, med godt besøk. Årets julemarked hadde litt færre besøkende enn tidligere år. Den blå hesten er avsluttet som prosjekt. Lura Bydelshus Bydelshuset leier ut lokaler til lag og organisasjoner, skoler og barnehager i bydelen. I tillegg har virksomheten ansvar for drift av ungdomstilbud og Lura komiteater. Ferietilbud til barn og unge, Kongesommer, var lokalisert til bydelshuset dette året. Bydelshuset har ca 20 faste brukergrupper, samt at lokalene brukes til utleie til fødselsdager, flerkulturelle arrangement og aktiviteter for lag og foreninger. Det er 2.25 årsverk tilknyttet bydelshuset samt 3 lærlinger. Lura bydelshus fikk ny lederstruktur i forbindelse med omstillingsprosjektet i enheten med virkning fra Resultatoppnåelse. Besøksstatistikken viser at det er noe mindre besøk i 2008 enn året før. Porsholen barnehage har leid bydelshuset i forbindelse med utbygging av egne lokaler, dette har medført at en har lagt om driften i forhold til annen utleie i denne perioden. Antall forestillinger med lyd og lys i salen i 2008 er 33, noe som viser at det fremdeles er stor aktivitet i bydelshuset for forestillinger og scenearrangement. Besøket på ungdomstilbudet har gått noe ned i forhold Komiteateret hadde 5 forestillinger i april, med totalt 785 publikummere. Komiteateret har hatt en kortere sesong i forhold til året før. L 54. Ungdomstilbud i sentrum. L 54 er fritid sitt sentrumstilbud for ungdom mellom 15 og 25 år. Målgruppen er unge i 10 klasse og videregående trinn. Tilbudet disponerer kafé, scene, workshoprom, møterom, øvingsrom for band og lydstudio. L54 har i tillegg til egne arrangementer også samarbeid med skoler og ungdomsorganisasjoner. Lokalene benyttes til utleie der lag og organisasjoner for og med unge prioriteres. På dagtid leies lokalene ut til kommunens kompetansetjenester. Virksomheten har totalt 3, 5 årsverk. Åpningstidene har i løpet av året blitt endret, og fra august har åpningstidene vært fra kl mandag til torsdag til kl fredag. Resultatoppnåelse Utleien av lokaler til andre har gått opp i Besøket på L 54 er økt betydelig siden Økningen skyldes i hovedsak utvidelse av åpningstidene, men det er gjort en betydelig innsats på å legge til rette for flere arrangement, kurs og grupper for å øke besøkstallet. Ungdomskafeen har i tillegg til rimelig mat og drikke, datamaskiner med fri internettilgang, TV, spillkonsoller og musikkanlegg. Under Barnas By var hadde L54 rolle som festivalsentral. Det ble servert flere hundre porsjoner mat til frivillige. Grupper og Kurs L54 har i 2008 tilbudt følgende kurs og grupper til ungdom : Magedanskurs, hiphopkurs. trommekurs, teaterworkshop, kurs i afrikansk dans, Salsakurs, lydtekniker og booking gruppe, datagruppe, Filmgruppe (L54TV), og webgruppe. Eksterne instruktører ble engasjert i avvikling av kurs. Grupper tilrettelegges av ansatte. Jentegruppe, friluftsgruppe og kafé for unge mødre ble arrangert i samarbeid på tvers av enheter i kommunen. Leksehjelp i samarbeid med Røde Kors Det har vært fokus på økt deltakelse fra ungdom, og det er opprettet en egen lydteknikergruppe, L54TV og webgruppe som følges opp ukentlig. Det er etablert en egen web-gruppe som skriver for oisan.no, og en egen gruppe ble involvert i Europeisk ungdomsuke. To ungdommer har vært faste medhjelpere i kafeen i løpet av året. Side 7 av 10

8 Øvingsceller for band 14 band har i 2008 benyttet seg av øvingsrom. Cellene er fullt utstyrt og noe av dette har blitt oppgradert i løpet av året. I 2008 overtok L54 driften av lydstudio. Studioet ble lagt til rette for sambruk av lyd og videoproduksjon og det ble investert i utstyr til dette. Scenen brukes til konserter, dansekurs og opplæring av lydteknikergruppa. Rommet ble også brukt av uformelle dansegrupper og ungdom som trengte øvingsrom til forestillinger eller oppvisninger. Småjobbsentral Det ble i 2008 arrangert Småjobbsentral hele sommerferien på L54. I løpet av sommeren hadde sentralen 625 registreringer. Tilskudd Ungdomspotten Det er innvilget kr i støtte fra denne tilskuddsposten i Søkere er i hovedsak band som trenger støtte til innspilling av CD. Det har i flere år vært liten søknad til denne tilskuddspotten. I 2008 har Sandnes ungdomsråd hatt ansvar for å behandle og prioritere søknader. En bør vurdere å utvide dette ansvaret til også å gjelde markedsføring av tilskuddet og tildeling av midler. Rusfrie helgearrangement Det ble tildelt i alt kr til rusfrie halgearrangement i Disse ble fordelt på 11 arrangører med til sammen 289 enkeltarrangement. Tilskuddet fra kommunen er på kr. 380 pr. arrangement og beløpet utbetales etter at arrangementene er avholdt og rapport sendt inn. Storbymidler Sandnes kommune er gitt anledning å søke om tilskudd fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til ungdomstiltak i større by-samfunn. Følgende søkte om storbymidler i 2007: AC-DC Active Citizenship through Dialogue and Culture (videreføring) Prosjekt førstegangskriminelle i regi av Barnevernstjenesten Etter at søknadene var behandlet av Barne- og likestillingsdepartementet ble Prosjektet AC/DC tildelt kr og prosjekt førstegangskriminelle tildelt ,- Fattigdomsmidler Sandnes er gitt muligheten til å søke om støtte til tiltak for bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. I 2008 ble det søkt om støtte til ferietiltak/kongesommer og småjobbsentral i regi av Resultatenhet Fritid og det ble søkt om støtte til Aktiv fritid i Sandnes i regi av Mottakskontor for flyktninger. Sandnes mottok kr til Aktiv fritid i Sandnes og kr til Kongesommer Annet: Ungdomsrådet. Fritid har ansvar for oppfølging av ungdomsrådet. Det er gitt to hele dager opplæring til ungdomsrådet, samt at enheten har deltatt på møter og veiledet ungdomsrådet. Ungdomsrådet mottar saker fra byplan(reguleringssaker), de har deltatt i fellesmøter for Masterplan for Sandnes øst, Barn og unges bystyre, og de har arrangert en konsert. To representanter fra ungdomsrådet deltok på Barne- og familiedepartementet barne- og ungdomskonferanse. Ungdomsrådet har delegert myndighet til å bevilge tilskudd fra Ungdomspotten. Saker til Utvalg for kultur og oppvekst Fritid har hatt 5 saker til behandling i utvalg for kultur og oppvekst i 2008, og 6 meldinger er oversendt utvalget. Faste, årlige saker er tilskudd til rusfrie helgearrangement for ungdom, resultatvurderingen og sak om storbymidler. I tilegg har vi fremmet sak om godkjenning av nye serviceerklæringer og sak om ungdomstilbudet på Hana. Utvalget har mottatt meldinger om: Barn og unges bystyre, brukerundersøkelse Side 8 av 10

9 Varatun/Lura, nytt samarbeid om rusfrie arrangement for ungdom i Ganddal/Sandved, midlertidige løsninger i organisering av Varatun/Lura, rapport Kongesommer og rapport Barnas by. UKM 2007 UKM i Sandnes ble arrangert for 19. gang i år, og dette var det 9. arrangementet i Sandnes kulturhus. Også i år var det stor interesse for arrangementet med 100 påmeldte ungdommer. Forestillingen fra scenen hadde 25 innslag og i tillegg var det en stor utstilling av kunstgjenstander i foajeen. Deltakelsen på UKM har vært nedadgående de senere år. Dette er en trend som gjelder hele landet. I desember 2008 gjennomføret Fritid en turnè på alle ungdomsskolene med artister som reklamerte for Ukm og oppfordret til deltakelse. Dette ble godt mottatt og vi vurderer dette som et årlig arrangement for å sikre god rekruttering til arrangementet. 4. Medarbeiderresultat Pr hadde resultatenhet fritid 90 ansatte fordelt på 28,65 årsverk.sykefraværet er på 4,1 prosent. Det er en liten nedgang i forhold til 2007 der sykefraværet var på 4,7 prosent. Enheten har en senioravtale. Medarbeidertilfredshet. Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var på 31,43%. Dette er noe bedre enn i 2007, men fremdeles er vi ikke fornøyd med antall svar. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er bra 5,20 mot 5,23 året før. I 2008 hadde vi fokus på omdømme, løsningsorientert kultur, ledelse og kollegiale forhold. Omdømme er det området hvor resultatene er best. Et resultat på 5,55 i år mot 4,91 i 2007 viser at enheten har arbeidet godt med temaet. Sett sammen med spørsmålet om du er stolt over arbeidsplassen (5,55) viser dette en god utvikling. Fellesprosjektet Barnas By har nok en stor del av æren for dette. De øvrige områdene har liten endring. Det er utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og her vil en fremdeles ha fokus på å øke svarprosenten, samt å opprettholde gode resultater på ledelse og løsningsorientert kultur. Rekruttering/turnover. Det er 17 personer som har sluttet i løpet av året, og det er foretatt 10 nye tilsettinger. Rekruttering og det å beholde ansatte i stillinger som fritidskontakt og klubbarbeidere er en stor utfordring for enheten. Dette året har en i tillegg hatt vakanse i stillinger som ledere av virksomheter. Kompetanseutvikling. Det er utarbeidet en egen kompetanseplan for enheten som er fulgt opp. Det gjennomføres årlig samlinger for deltidsansatte fritidskontakter og for klubbarbeidere. Dette året gjennomførte enheten en felles studietur til Liverpool i etterkant av prosjektet Barnas By. Tre ledere har gjennomført et treåring opplæringsprogram i metoder for medvirkning Yo Pro. En medarbeider deltar i et utviklingsprogram innen kultur og psykisk helse. Viktige hendelser. Fritid har i løpet av høsten 2008 gjennomført en relativ stor omstillingsprosess i enheten. For å løse utfordringene med fritidstilbud for ungdom i Sandnes øst innenfor eksisterende rammer, måtte vi gå gjennom hele organisasjonen. Dette har medført en organisering der fritidslederne har fått ansvar for større områder og flere driftsenheter. Området Varatun/ Lura er lagt inn under en ledelse, og det er gitt rom for å etablere Åpen hall i flere bydeler. Innenfor området for tilrettelagte tjenester er det også gjennomført en større omstillingsprosess der to enheter har blitt en enhet; tilrettelagt fritid. Sistnevnte omorganisering vil tre i kraft i Arbeidet med å tilrettelegge fritidstilbud for flyktninger/ innvandrere er lagt ned da prosjektet AC/DC ikke ble videreført. Side 9 av 10

10 5. Utvikling Hovedutfordringer for fritid for året 2009: Ungdoms medvirkning arbeide videre for å fremme barn og unges medvirkning gjennom blant annet å arrangere Barn og unges bystyre, ungdomsseminar og oppfølging av ungdomsrådet. Videreutvikle elevrådssamarbeidet ved å bruke YoPRO metodikk. Etablere Åpen Hall på Sørbø og Giske. Etablere prosjekt for videreutvikling av Varatun Gård og Lura bydelshus; jmfr ny organisasjonsstruktur Arbeide videre for å nå flere grupper som har behov for tilrettelagt fritidstilbud. Gjennomføre brukerundersøkelse via ungdomsportal for å undersøke fritidsbruk hos ungdom. Prosjekt Barnas By Økonomi Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett % 5040 STAB FRITID FRITID FUNKSJONSHEMMEDE GANDDAL FRITIDSSENTER FRITID ØST RISKA FRITIDSSENTER ALSVIK NATUR- OG FRILUFTS VARATUN GÅRD LURA BYDELSHUS Ungdomstilbud i sentrum FRITID-PSYKISK HELSE T o t a l t Resultatenheten har levert et regnskap i balanse for året Enheten har fremdeles utfordringer når det gjelder å rekruttere medarbeidere. Det betyr at det i løpet av året står vakante stillinger. I tillegg har enheten en del langtids- sykefravær, og det er vanskelig å få inn vikarer i disse stillingene. Bydelshusene på Varatun og Lura har god inntjening i forhold til budsjettet. Enheten har meldt inn at inntjeningskravet for L 54 på kr er ikke nådd. Total inntjening i denne virksomheten er dette året på kr. Enheten har totalt kommet ut i balanse pga vakanse i stillinger. Prosjektet Fritid øst ble avsluttet i august. Fritid mottar statlige tilskudd til flere prosjekter som har gjort det mulig med utviklingsarbeid. Kongesommer, ungdomsportal, AC/DC-prosjektet og Barnas By er større arrangement som enheten har mottatt ekstern finansiering til. Fritid har jobbet mye med rekruttering til stillinger dette året, og dette har gitt resultater som vil se effekt av i Dette arbeidet blir videreført i Omorganiseringen av enheten skal settes i verk fra Fritid har gjort betydelig innsats for å effektivisere driften, og det er lagt inn nye oppgaver som skal utføres innenfor eksisterende rammer. Dette vil gi utfordringer for enheten som må løses i løpet av året. Side 10 av 10

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Fordeling av midler for 2008. Arkivsaksnr.: 07/41864 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

For 2011 er tilskuddet på kr , hvilket er en økning på kr i forhold til 2010.

For 2011 er tilskuddet på kr , hvilket er en økning på kr i forhold til 2010. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011 Arkivsaksnr.: 10/41043 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Ungdomsstrategi 2014-2017 Ny ungdomsstrategi - 4 innsatsområder

Ungdomsstrategi 2014-2017 Ny ungdomsstrategi - 4 innsatsområder Ungdomsstrategi 2014-2017 Ny ungdomsstrategi - 4 innsatsområder Sandnes kommune har lagt om det kommunale kultur- og fritidsarbeidet til ungdom fra 2012. Hovedinnsatsområdene er rettet inn mot det å skape

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr. Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr.: 09/36061 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Alna Ungdomsråd Møtested: Møterom Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 93861147 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg. Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Trondheim kommune. Bakgrunn

Trondheim kommune. Bakgrunn Trondheim kommune Saksframlegg BARNE OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 211 TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER Arkivsaksnr.: 1/4141 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Schous plass Prosjektperiode (maksimalt 3 år)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002203 : E: 210 &34 : T Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr. Saksframlegg FORDELING AV STORBYMIDLER FRA BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET; UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN Arkivsaksnr.: 06/36862 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende fordeling

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 18/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 18/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902091 : E: 210 C30 &34 : Kjell Olav Henriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 18/10 RESULTATVURDERING

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

SOMMERSKOLE TILTAK FOR BARN OG UNGE I SANDNES SOMMEREN 2008.

SOMMERSKOLE TILTAK FOR BARN OG UNGE I SANDNES SOMMEREN 2008. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200703789 : E: A03 : Per Inge Wathne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 31/08 SOMMERSKOLE TILTAK

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 16:00 - Møterom Værnes, Rådhuset Fra sak: 1/12 Til sak: 1/12 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316

Saksframlegg. Trondheim kommune.  Ungdomspakken - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Saksframlegg " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evaluering av Ungdomspakken til orientering og slutter seg til rådmannens anbefalinger for det videre

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafè X Møtetid: mandag 02. februar 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 7/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 7/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006951 : E: 243 C10 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 7/11

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 26. april 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Oppsal samfunnshus, Kafé X Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER:

TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER: Budsjett for 2015 TOTALSUM INNTEKTER FOR PERIODEN 01.01.2015-31.12.2015 ER KR: 2.030.000,- FORDELT PÅ FØLGENDE POSTER: Drift (med spesifiserte finansieringskilder) Kr. 1.073.000,-, Statsstøtte fra KUD

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Ha en magisk høst og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk høst og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN FOR 2013

VEDLEGG TIL SØKNAD OM STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN FOR 2013 VEDLEGG TIL SØKNAD OM STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN FOR 2013 Jfr Rundskriv Q-10/2012 fra Barne- og likestillingsdepartementet Fattigdomsmidler Prio Institusjon Tiltak Målgruppe

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Aktiviteter for barn/unge Våren 2016

Aktiviteter for barn/unge Våren 2016 Aktiviteter for barn/unge Våren 2016 www.trondheim.kommune.no/kuba www.facebook.com/kulturforbarn Faste/ukentlige aktiviteter: OpplevelsesVoll 8-12 Alder: 8-12 år Tid: onsdager kl. 18.00-20.00 Sted: Voll

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon UTLEIEPRISER Gjelder fra 01.08.2013 Generell informasjon Det er gratis for ungdom i målgruppen (16 25 år) å låne rom når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet. Følgende kan komme i tillegg til oppgitte

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE I BYDEL STOVNER - HØSTEN 2017

OVERSIKT OVER AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE I BYDEL STOVNER - HØSTEN 2017 OVERSIKT OVER AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE I BYDEL STOVNER - HØSTEN 2017 Juniortilbud 9-12 år 13-18 år (4. 7. klasse) (8. klasse og oppover) Værestedet, Stovner senter 16 midlertidige lokaler Mandag Tirsdag

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Bekjempelse av barnefattigdom Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Hvem er barna? Rapporter viser at det er barn, med foreldre som ikke jobber, som er mest rammet av fattigdom Barn i familier med

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Saksbehandler: Jorunn Larsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: VICTORIA KULTURHUS, VURDERING AV FRAMTIDIG LOKALISERING

Saksbehandler: Jorunn Larsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: VICTORIA KULTURHUS, VURDERING AV FRAMTIDIG LOKALISERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Larsen Arkiv: D12 Arkivsaksnr.: 05/05234-002 Dato: 09.11.2005 VICTORIA KULTURHUS, VURDERING AV FRAMTIDIG LOKALISERING SAK TIL : Bystyrekomité kultur med idrett og kirke/bystyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Saksbehandler: Arve Vannebo Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * TILSKUDD TIL UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN

Saksbehandler: Arve Vannebo Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * TILSKUDD TIL UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Vannebo Arkiv: 223 C11 Arkivsaksnr.: 02/07772-008 Dato: * TILSKUDD TIL UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET DRIFTSSTYRET FOR PLAN- OG ØKONOMISAKER

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0296 Prosjektnavn: UT Ungdom Trener Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer