Resultatenhet Fritid legger herved fram sin resultatvurdering for 2008 for endelig behandling i utvalg for kultur og oppvekst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatenhet Fritid legger herved fram sin resultatvurdering for 2008 for endelig behandling i utvalg for kultur og oppvekst."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 C11 &34 Tone Strømø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 RESULTATVURDERING 2008 FRITID Resultatenhet Fritid legger herved fram sin resultatvurdering for 2008 for endelig behandling i utvalg for kultur og oppvekst. Forslag til VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar resultatvurderingen for 2008 for resultatenhet Fritid til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J. Kind Kommunaldirektør Tone Strømø Fritidssjef Side 1 av 10

2 Side 2 av 10

3 1. Virkeområder og tjenester. Resultatenhet fritid har følgende ansvarsområder: Drift av to fritidssentre, ungdomstilbud i sentrum og to bydelshus. Prosjekt for utredning av fritidstilbud i bydelene Hana, Austrått, Bogafjell. Tilrettelegging av kultur- og fritidsaktiviteter for utviklingshemmede og for mennesker med psykiske lidelser Tilrettelegge for kulturarrangement og kunst- og kulturformidling til barn og unge. Barn og unges bystyre og ungdomsrådet 2. Resultatoppnåelse og viktige hendelser. Kulturhovedstadsprosjektet Barnas By har vært det største løftet resultatenheten har hatt dette året. En fire dagers massemønstring av barne- og ungdomskultur med ca 4000 barn og unge som deltakere på scene og i opptog. Alle ansatte i enheten har deltatt i prosjektet, og det er brukt over 3000 timer fra enheten til å gjennomføre dette arrangementet. I tillegg har barn og unge fra fritidssentrene, fra tilrettelagt fritid, pensjonister fra Lendeverkstedet, og frivillige ungdomsgrupper vært aktivt med i Barnas By. Prosjektet hadde som mål å involvere barn og unge i kulturhovedstadsåret, og å ta barn og unge på alvor som deltakere i utvikling av byen. Samhandling mellom profesjonelle aktører og amatører skulle gi oss ny inspirasjon og vise oss nye inntrykk, og prosjektet skulle lede til nye samarbeidsformer. Resultatet av prosjektet viser at en har nådd alle de mål en hadde satt seg, og prosjektet har hatt en varig etterverdi der diskusjonen om park på Ruten lever ennå. Kongesommer er et annet prosjekt som har gitt gode resultater. Totalt 320 barn og unge har deltatt på aktiviteter i sommerferien. Kongesommer har tilbud til småskolebarn med ferieklubb fire uker, sommerskole på Vitensenteret i to uker, dramakurs og kanotur for ungdom og småjobbsentral for ungdom åtte uker. Kongesommer er et prosjekt som involverer alle enhetene i Fritid. I løpet av høsten 2008 ble prosjekt fritid øst ferdigstilt. Det ble lagt fram en sak for utvalg for kultur og oppvekst i juni med anbefalinger om videre drift. Dette krevde videre satsinger i økonomiplanen. I økonomiplanen for fikk enheten i oppdrag å løse fritidstilbud for unge i Hana, Austrått og Bogafjell innenfor eksisterende ramme. Dette medførte at resultatenheten omorganiserte virksomheten den 31/ Oisan.no (ungdomsinformasjon) er etablert. Besøket på sidene har totalt for året vært på Besøket på hjemmesidene til fritid har også økt dette året,(totalt besøk) og enheten har lagt inn betydelig innsats for å sikre god oppdatering av informasjon her. Prosjektet AC/DC ble sluttført. Det ligger ikke inne videreføring av dette tiltaket. Samordning av tjenestene fritid utviklingshemmede og fritid psykisk helse ble ferdigstilt på slutten av året, og fra 2009 er disse tilbudene slått sammen til Tilrettelagt fritid. Brukerundersøkelser: Fritidslederne på fritidssentrene har gjennomført et program for brukermedvirkning blant barn og unge. I denne forbindelse skal fritidslederne sertifiseres gjennom å gjennomføre brukerdialoger. Det er gjennomført systematiske brukerdialoger på Ganddal, Riska og Lura dette året. 3. Tjenestedata Besøk bydelshus og fritidssentre Totalt besøk ved fritidssentre og bydelshus(kommunale) Lura bydelshus Varatun gård Riska fritidssenter Ganddal fritidssenter L Side 3 av 10

4 Besøk fritidsklubb. I denne tabellen har vi skilt ut besøket i egen drift (utleie til andre er tatt ut) Lura; ungdomstilbud og barneteater Riska; junior/ og ungdomsklubb og allidrett Ganddal ; Junior- og ungdomsklubb Ungdomstilbud i sentrum Fritid Øst/Åpen hall Antall besøk på de kommunale bydelshusene/ fritidssentrene har gått ned i forhold til Nedgangen i besøket skyldes i hovedsak at enheten har hatt fokus på to store fellesprosjekt som har involvert alle enhetene og driften her; det gjelder Barnas By og Kongesommer. Tallene herfra ligger ikke i denne besøksstatistikken. L 54 har hatt en oppgang i besøket. De enkelte driftsenhetene. Fritid for utviklingshemmede Gir fritids- og kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming fra 10 år og oppover. Tjenesten tilrettelegger fritidskontakt tilbud, åpne tilbud, ettermiddagstilbud til elever med utviklingshemming i videregående skole, og behandler søknad om ledsagerbevis. Fritidskontakt tjenesten er lovfestet i Lov om sosiale tjenester. Resultatenhet Samordning gir vedtak om fritidskontakt tilbud til søkeren, mens resultatenhet Fritid følger opp vedtaket. Avdelingen har til sammen 10,5 årsverk. Antall fritidskontakter er 50 personer ved årsskiftet. Resultatoppnåelse Til sammen 270 personer fikk tilbud om tilrettelagt fritidstilbud i Antall nye brukere i løpet av året er 14 personer (10-14 år), en økning på 10 personer sammenliknet med Fritids- og kulturtilbudene som ble tilrettelagt var idrettstilbud, musikk, dans, friluftsliv, vennegrupper, drama (Teater EgenArt) og kulturgrupper (museum og utflukter). Tilbudene er i regi av tjenesten eller i samarbeid med frivillige organisasjoner og lag i Sandnes. I tillegg tilrettela tjenesten tilbud til enkelt personer ved behov (integrering entil-en i lag/organisasjon). Åpne kulturarrangement er tilrettelagt ut fra ulike aldersgrupper og med ulikt innhold/program som bl.a. kafe, båttur, Klart me kan! på Barnas by kulturhovedstad arrangementet, konsert med egne musikk-grupper, Teater EgenArt sine Aladdin musikal forestillinger i Sandnes kulturhus og Voksentreff med middag/band/dans. Sandnes folkedanslag deltok i den interkommunale oppsettingen av Troll og is på Fyrfestivalens 2008 arrangement i Egersund. Til sammen har avdelingen arrangert 16 egne åpne kulturarrangement i løpet av året. Antall deltakere i løpet av året er 9874 (både faste tilbud og åpne arrangement hvor ledsagere er medregnet), en økning på 1834 deltakere sammenliknet med Fritid psykisk helse Fritid psykisk helse (FPH) tilrettelegger kultur- og fritidsaktiviteter til mennesker med psykiske plager eller for mennesker innenfor diagnosegruppe ICD-10. FPH har organisert tilbudet i to team. Et team som har ansvaret for tilbudet til barn og et for voksne. Det har vært 14 fritidskontakter knyttet til tjenesten. FPH hadde i årsverk, fordelt på 16 personer. Side 4 av 10

5 Barn og unge FPH arrangerer fritidstilbud til barn/unge i alderen år. Barn/unge som deltar får vedtak om å delta i fritidsaktivitet av samordningsenheten. Det har vært tre ulike gruppetilbud dette året; fritidsgruppe, kreativt verksted og friluftsgruppe en gang pr måned med overnatting. Det er et mål å arbeide for at barn og unge kan ta del i ordinære fritidsaktiviteter sammen med andre barn. I tilfeller der det er behov for særskilt tilrettelegging for at dette skal gå bra, er det inngått egne avtaler med frivillige lag der de får et økonomisk tilskudd samt veiledning Voksne Året er delt inn i to semester. Det lages et programhefte med aktiviteter for de to semestrene. Det gis tilbud om ulike typer aktiviteter som fotturer, fisketurer, Åpne dager på Holdeplassen, allsang, teater, kunstutstillinger, St.Hansfeiring, åpne dansekvelder, videotek. Noen samlinger gjentas ukentlig, andre arrangeres kun en gang som St.Hansfeiring og havfiske. Det gis tilbud om deltakelse på profesjonelle kultur arrangement. Disse har alle vært knyttet til Sandnes kulturhus. Alle aktiviteter til voksne er åpne tilbud. Det gis ikke vedtak om å delta i fritidsaktivitet for voksne. Resultatoppnåelse Det har vært 25 barn/unge som har fått et tilbud i Det er gitt tilskudd til to organisasjoner for integrering av barn i aktiviteten. FPH har i 2008 registrert 18 nye voksne brukere. Ca. 180 personer får tilbud om å delta i aktiviteter via sms, brev eller via fritidskontakt. Vi anslår at det har deltatt 70 personer på en eller flere av aktivitetene i Det er gjennomført færre typer aktiviteter i 2008 enn i Vi har de siste årene variert litt på aktiviteter der det har vært færre deltakere. Tilrettelagt fritid Etter henstilling fra rådmannen etablerte Fritid I 2007 prosjektet Tilrettelagt fritid. Fom vil finansieringen av Fritid psykisk helse, være en del av rammetilskuddet. Det har derfor vært naturlig å se på mulighetene for å samordne Fritid for utviklingshemmede og Fritid psykisk helse. I sluttrapporten foreslås det at de to tjenestene slås sammen og kalles Tilrettelagt fritid. Ganddal fritidssenter Fritidssenter driver juniorklubb en kveld pr uke, og ungdomsklubb to kvelder pr uke. Senteret har også åpent for ungdom etter skoletid en ettermiddag pr uke. I tillegg brukes fritidssenteret som møteplass for lag og foreninger og for private arrangement i bydelen. Faste leietagere på senteret er By- menighet som leier lokalene for søndagskole, konfirmasjons undervisning og ungdomsarbeid. Ellers brukes lokalene av skolene til høytidsfeiringer, bursdagsfester, klassefester og lag og foreninger bruker lokalene til møtevirksomhet og kurs. Dette betyr at senteret er i bruk nesten hver kveld og helg. Omfattende utleie bidrar til at senteret blir en møteplass for alle i bydelen. Virksomheten har 1,75 årsverk fordelt på fire personer, samt tre lærlinger med 6 timer hver pr uke. Resultatoppnåelse Antall leietakere i fritidssenteret er flere i 2008 enn året før. Nedgangen i besøksstatistikken skyldes at det er færre deltakere i hver av gruppene som leier. Medlemstallet for 2008 er 121 medlemmer i ungdomsklubben og 110 i juniorklubben, en økning i forhold til I samarbeid med politi, barnevern og oppvekstgruppen er det gjort et vesentlig arbeid rettet inn mot et ungdomsmiljø som det har vært en del uro og bråk omkring. Øvrige innsatsområder dette året har vært: ungdommens kulturmønstring som fast aktivitet høsten 08. Resultat: 16 deltakere på mønstringen Bli kjent kvelder for overgang barne- og ungdomsskole i samarbeid med SLT Side 5 av 10

6 Fast system på å legge inn info for ungdom på Ungdommer fra senteret er faste medlemmer i styre for Ganddalsdagen. Senteret deltar på arrangementet og dette er god profilering. Julegrantenning og juleverksted årlig begivenhet der hele bydelen besøker senteret Danmarkstur for ungdomsklubben med 20 deltakere. Arrangert for 16. gang Opprettet rutiner for samarbeid med elevrådet på Skeiene ungdomskole Fritid øst. Dette var det tredje og siste året for prosjektet Fritid Øst utvikling av fritidstilbud for ungdom i bydelene Hana, Austrått og Bogafjell. Det har vært en prosjektleder i hel stilling knyttet til prosjektet, samt engasjementstillinger i Åpen Hall på Hana. Aktiviteter/prosjekt: Drift av Åpen hall i Hanahallen. Hver fredag kveld, samt åpent i høstferien og i vinterferien. Besøket viser en økning i deltakere på ordinære fredagskvelder. I Austrått bydelshus har det vært arrangert en del åpne aktiviteter for ungdom. Besøket på disse tilbudene var vi ikke fornøyd med. Det kreves et mer stabilt og målrettet tilbud for å klare å involvere og nå ungdom til slike åpne fritidstilbud. Resultatoppnåelse. Besøket på Åpen Hall i Hana har vært bra, og dette tilbudet ble derfor anbefalt videreført. I økonomiplanen for er det foreslått at det skal innarbeides fritidslokaler tilknyttet en kombinert barnehage/idrettshall på Bogafjell. Dette er et viktig tiltak for å sikre gode fritidsaktiviteter i denne bydelen. Det vises til anbefalinger i sak 59/08; Status ungdomstilbud på Hana, Austrått og Bogefjell som ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst den 16.juni -08. Her er det gitt anbefalinger om hvordan en skal sikre utvikling av gode fritidstilbud i dette området som de neste årene. Riska fritidssenter Riska fritidssenter driver ungdomsklubb to kvelder pr uke og juniorklubb en kveld pr uke. I tillegg driver fritidssenteret Åpen Hall. Riska Riska fritidssenter brukes av Riska SFO på dagtid. Lokalene leies også sporadisk ut til lag og foreninger, samt klassefester/ selskap. Resultatoppnåelse. Besøket på fritidssenteret er høyere enn i Det er et økt besøk på juniorklubben, samt at det er flere deltakerer i SFO. Det er investert i nytt utstyr og pusset opp i lokalene på fritidssenteret. Det har vært et større ungdomsarrangement på grendahuset dette året med bra besøk. Juniorklubben hadde et kunstprosjekt i forbindelse med Barnas By, samt at det ble arrangert et skatekurs på Riska fritidssenter som et ledd i Barnas By arrangementet Varatun Gård Varatun Gård er et kultur- og håndverkssenter med bydelshusfunksjoner for Trones og Sentrum bydel. Her drives informasjon, veiledning, utlån og utleie, kurs og kulturformidling. Over 40 foreninger og grupper har fast tilholdssted på gården. Gården har også et vel fungerende brukerstyre. Varatun Gård er en tradisjonsbærer av levende kulturhistorie i kraft av alle håndverkstradisjonene som holdes i hevd i huset. Sentralt her står Lendeverkstedet som holder åpent tre dager i uken. I tillegg brukes gården som møtested for flere kommunale fritidsaktiviteter innen tilrettelagt fritid. Her finnes ettermiddagstilbud, flere musikkgrupper, teatergrupper og kreative verksted. Virksomheten har 2 årsverk fordelt på 4 personer. I forbindelse med omstilling i fritid fikk Varatun Gård en ny lederstruktur med virkning fra Resultatoppnåelse Besøksstatistikken viser et totalbesøk på for 2008, en økning i forhold til året før. Varatun barnehage har brukt lokalene i hovedhuset i hele Antall tilfeldige arrangementer i helgene er redusert mens det faste brukergrupper er på et stabilt høyt nivå. På Lendeverkstedet har det vært totalt 673 besøk. Utstillingen Varatun Gård med Side 6 av 10

7 rom for alle ble gjennomført i Sandnes kulturhus i forbindelse med Barnas by. Kånene i Sandnes arrangerte utstillingen bord dekk deg 2008, med godt besøk. Årets julemarked hadde litt færre besøkende enn tidligere år. Den blå hesten er avsluttet som prosjekt. Lura Bydelshus Bydelshuset leier ut lokaler til lag og organisasjoner, skoler og barnehager i bydelen. I tillegg har virksomheten ansvar for drift av ungdomstilbud og Lura komiteater. Ferietilbud til barn og unge, Kongesommer, var lokalisert til bydelshuset dette året. Bydelshuset har ca 20 faste brukergrupper, samt at lokalene brukes til utleie til fødselsdager, flerkulturelle arrangement og aktiviteter for lag og foreninger. Det er 2.25 årsverk tilknyttet bydelshuset samt 3 lærlinger. Lura bydelshus fikk ny lederstruktur i forbindelse med omstillingsprosjektet i enheten med virkning fra Resultatoppnåelse. Besøksstatistikken viser at det er noe mindre besøk i 2008 enn året før. Porsholen barnehage har leid bydelshuset i forbindelse med utbygging av egne lokaler, dette har medført at en har lagt om driften i forhold til annen utleie i denne perioden. Antall forestillinger med lyd og lys i salen i 2008 er 33, noe som viser at det fremdeles er stor aktivitet i bydelshuset for forestillinger og scenearrangement. Besøket på ungdomstilbudet har gått noe ned i forhold Komiteateret hadde 5 forestillinger i april, med totalt 785 publikummere. Komiteateret har hatt en kortere sesong i forhold til året før. L 54. Ungdomstilbud i sentrum. L 54 er fritid sitt sentrumstilbud for ungdom mellom 15 og 25 år. Målgruppen er unge i 10 klasse og videregående trinn. Tilbudet disponerer kafé, scene, workshoprom, møterom, øvingsrom for band og lydstudio. L54 har i tillegg til egne arrangementer også samarbeid med skoler og ungdomsorganisasjoner. Lokalene benyttes til utleie der lag og organisasjoner for og med unge prioriteres. På dagtid leies lokalene ut til kommunens kompetansetjenester. Virksomheten har totalt 3, 5 årsverk. Åpningstidene har i løpet av året blitt endret, og fra august har åpningstidene vært fra kl mandag til torsdag til kl fredag. Resultatoppnåelse Utleien av lokaler til andre har gått opp i Besøket på L 54 er økt betydelig siden Økningen skyldes i hovedsak utvidelse av åpningstidene, men det er gjort en betydelig innsats på å legge til rette for flere arrangement, kurs og grupper for å øke besøkstallet. Ungdomskafeen har i tillegg til rimelig mat og drikke, datamaskiner med fri internettilgang, TV, spillkonsoller og musikkanlegg. Under Barnas By var hadde L54 rolle som festivalsentral. Det ble servert flere hundre porsjoner mat til frivillige. Grupper og Kurs L54 har i 2008 tilbudt følgende kurs og grupper til ungdom : Magedanskurs, hiphopkurs. trommekurs, teaterworkshop, kurs i afrikansk dans, Salsakurs, lydtekniker og booking gruppe, datagruppe, Filmgruppe (L54TV), og webgruppe. Eksterne instruktører ble engasjert i avvikling av kurs. Grupper tilrettelegges av ansatte. Jentegruppe, friluftsgruppe og kafé for unge mødre ble arrangert i samarbeid på tvers av enheter i kommunen. Leksehjelp i samarbeid med Røde Kors Det har vært fokus på økt deltakelse fra ungdom, og det er opprettet en egen lydteknikergruppe, L54TV og webgruppe som følges opp ukentlig. Det er etablert en egen web-gruppe som skriver for oisan.no, og en egen gruppe ble involvert i Europeisk ungdomsuke. To ungdommer har vært faste medhjelpere i kafeen i løpet av året. Side 7 av 10

8 Øvingsceller for band 14 band har i 2008 benyttet seg av øvingsrom. Cellene er fullt utstyrt og noe av dette har blitt oppgradert i løpet av året. I 2008 overtok L54 driften av lydstudio. Studioet ble lagt til rette for sambruk av lyd og videoproduksjon og det ble investert i utstyr til dette. Scenen brukes til konserter, dansekurs og opplæring av lydteknikergruppa. Rommet ble også brukt av uformelle dansegrupper og ungdom som trengte øvingsrom til forestillinger eller oppvisninger. Småjobbsentral Det ble i 2008 arrangert Småjobbsentral hele sommerferien på L54. I løpet av sommeren hadde sentralen 625 registreringer. Tilskudd Ungdomspotten Det er innvilget kr i støtte fra denne tilskuddsposten i Søkere er i hovedsak band som trenger støtte til innspilling av CD. Det har i flere år vært liten søknad til denne tilskuddspotten. I 2008 har Sandnes ungdomsråd hatt ansvar for å behandle og prioritere søknader. En bør vurdere å utvide dette ansvaret til også å gjelde markedsføring av tilskuddet og tildeling av midler. Rusfrie helgearrangement Det ble tildelt i alt kr til rusfrie halgearrangement i Disse ble fordelt på 11 arrangører med til sammen 289 enkeltarrangement. Tilskuddet fra kommunen er på kr. 380 pr. arrangement og beløpet utbetales etter at arrangementene er avholdt og rapport sendt inn. Storbymidler Sandnes kommune er gitt anledning å søke om tilskudd fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til ungdomstiltak i større by-samfunn. Følgende søkte om storbymidler i 2007: AC-DC Active Citizenship through Dialogue and Culture (videreføring) Prosjekt førstegangskriminelle i regi av Barnevernstjenesten Etter at søknadene var behandlet av Barne- og likestillingsdepartementet ble Prosjektet AC/DC tildelt kr og prosjekt førstegangskriminelle tildelt ,- Fattigdomsmidler Sandnes er gitt muligheten til å søke om støtte til tiltak for bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. I 2008 ble det søkt om støtte til ferietiltak/kongesommer og småjobbsentral i regi av Resultatenhet Fritid og det ble søkt om støtte til Aktiv fritid i Sandnes i regi av Mottakskontor for flyktninger. Sandnes mottok kr til Aktiv fritid i Sandnes og kr til Kongesommer Annet: Ungdomsrådet. Fritid har ansvar for oppfølging av ungdomsrådet. Det er gitt to hele dager opplæring til ungdomsrådet, samt at enheten har deltatt på møter og veiledet ungdomsrådet. Ungdomsrådet mottar saker fra byplan(reguleringssaker), de har deltatt i fellesmøter for Masterplan for Sandnes øst, Barn og unges bystyre, og de har arrangert en konsert. To representanter fra ungdomsrådet deltok på Barne- og familiedepartementet barne- og ungdomskonferanse. Ungdomsrådet har delegert myndighet til å bevilge tilskudd fra Ungdomspotten. Saker til Utvalg for kultur og oppvekst Fritid har hatt 5 saker til behandling i utvalg for kultur og oppvekst i 2008, og 6 meldinger er oversendt utvalget. Faste, årlige saker er tilskudd til rusfrie helgearrangement for ungdom, resultatvurderingen og sak om storbymidler. I tilegg har vi fremmet sak om godkjenning av nye serviceerklæringer og sak om ungdomstilbudet på Hana. Utvalget har mottatt meldinger om: Barn og unges bystyre, brukerundersøkelse Side 8 av 10

9 Varatun/Lura, nytt samarbeid om rusfrie arrangement for ungdom i Ganddal/Sandved, midlertidige løsninger i organisering av Varatun/Lura, rapport Kongesommer og rapport Barnas by. UKM 2007 UKM i Sandnes ble arrangert for 19. gang i år, og dette var det 9. arrangementet i Sandnes kulturhus. Også i år var det stor interesse for arrangementet med 100 påmeldte ungdommer. Forestillingen fra scenen hadde 25 innslag og i tillegg var det en stor utstilling av kunstgjenstander i foajeen. Deltakelsen på UKM har vært nedadgående de senere år. Dette er en trend som gjelder hele landet. I desember 2008 gjennomføret Fritid en turnè på alle ungdomsskolene med artister som reklamerte for Ukm og oppfordret til deltakelse. Dette ble godt mottatt og vi vurderer dette som et årlig arrangement for å sikre god rekruttering til arrangementet. 4. Medarbeiderresultat Pr hadde resultatenhet fritid 90 ansatte fordelt på 28,65 årsverk.sykefraværet er på 4,1 prosent. Det er en liten nedgang i forhold til 2007 der sykefraværet var på 4,7 prosent. Enheten har en senioravtale. Medarbeidertilfredshet. Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var på 31,43%. Dette er noe bedre enn i 2007, men fremdeles er vi ikke fornøyd med antall svar. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er bra 5,20 mot 5,23 året før. I 2008 hadde vi fokus på omdømme, løsningsorientert kultur, ledelse og kollegiale forhold. Omdømme er det området hvor resultatene er best. Et resultat på 5,55 i år mot 4,91 i 2007 viser at enheten har arbeidet godt med temaet. Sett sammen med spørsmålet om du er stolt over arbeidsplassen (5,55) viser dette en god utvikling. Fellesprosjektet Barnas By har nok en stor del av æren for dette. De øvrige områdene har liten endring. Det er utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og her vil en fremdeles ha fokus på å øke svarprosenten, samt å opprettholde gode resultater på ledelse og løsningsorientert kultur. Rekruttering/turnover. Det er 17 personer som har sluttet i løpet av året, og det er foretatt 10 nye tilsettinger. Rekruttering og det å beholde ansatte i stillinger som fritidskontakt og klubbarbeidere er en stor utfordring for enheten. Dette året har en i tillegg hatt vakanse i stillinger som ledere av virksomheter. Kompetanseutvikling. Det er utarbeidet en egen kompetanseplan for enheten som er fulgt opp. Det gjennomføres årlig samlinger for deltidsansatte fritidskontakter og for klubbarbeidere. Dette året gjennomførte enheten en felles studietur til Liverpool i etterkant av prosjektet Barnas By. Tre ledere har gjennomført et treåring opplæringsprogram i metoder for medvirkning Yo Pro. En medarbeider deltar i et utviklingsprogram innen kultur og psykisk helse. Viktige hendelser. Fritid har i løpet av høsten 2008 gjennomført en relativ stor omstillingsprosess i enheten. For å løse utfordringene med fritidstilbud for ungdom i Sandnes øst innenfor eksisterende rammer, måtte vi gå gjennom hele organisasjonen. Dette har medført en organisering der fritidslederne har fått ansvar for større områder og flere driftsenheter. Området Varatun/ Lura er lagt inn under en ledelse, og det er gitt rom for å etablere Åpen hall i flere bydeler. Innenfor området for tilrettelagte tjenester er det også gjennomført en større omstillingsprosess der to enheter har blitt en enhet; tilrettelagt fritid. Sistnevnte omorganisering vil tre i kraft i Arbeidet med å tilrettelegge fritidstilbud for flyktninger/ innvandrere er lagt ned da prosjektet AC/DC ikke ble videreført. Side 9 av 10

10 5. Utvikling Hovedutfordringer for fritid for året 2009: Ungdoms medvirkning arbeide videre for å fremme barn og unges medvirkning gjennom blant annet å arrangere Barn og unges bystyre, ungdomsseminar og oppfølging av ungdomsrådet. Videreutvikle elevrådssamarbeidet ved å bruke YoPRO metodikk. Etablere Åpen Hall på Sørbø og Giske. Etablere prosjekt for videreutvikling av Varatun Gård og Lura bydelshus; jmfr ny organisasjonsstruktur Arbeide videre for å nå flere grupper som har behov for tilrettelagt fritidstilbud. Gjennomføre brukerundersøkelse via ungdomsportal for å undersøke fritidsbruk hos ungdom. Prosjekt Barnas By Økonomi Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett % 5040 STAB FRITID FRITID FUNKSJONSHEMMEDE GANDDAL FRITIDSSENTER FRITID ØST RISKA FRITIDSSENTER ALSVIK NATUR- OG FRILUFTS VARATUN GÅRD LURA BYDELSHUS Ungdomstilbud i sentrum FRITID-PSYKISK HELSE T o t a l t Resultatenheten har levert et regnskap i balanse for året Enheten har fremdeles utfordringer når det gjelder å rekruttere medarbeidere. Det betyr at det i løpet av året står vakante stillinger. I tillegg har enheten en del langtids- sykefravær, og det er vanskelig å få inn vikarer i disse stillingene. Bydelshusene på Varatun og Lura har god inntjening i forhold til budsjettet. Enheten har meldt inn at inntjeningskravet for L 54 på kr er ikke nådd. Total inntjening i denne virksomheten er dette året på kr. Enheten har totalt kommet ut i balanse pga vakanse i stillinger. Prosjektet Fritid øst ble avsluttet i august. Fritid mottar statlige tilskudd til flere prosjekter som har gjort det mulig med utviklingsarbeid. Kongesommer, ungdomsportal, AC/DC-prosjektet og Barnas By er større arrangement som enheten har mottatt ekstern finansiering til. Fritid har jobbet mye med rekruttering til stillinger dette året, og dette har gitt resultater som vil se effekt av i Dette arbeidet blir videreført i Omorganiseringen av enheten skal settes i verk fra Fritid har gjort betydelig innsats for å effektivisere driften, og det er lagt inn nye oppgaver som skal utføres innenfor eksisterende rammer. Dette vil gi utfordringer for enheten som må løses i løpet av året. Side 10 av 10

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SUNN. Sandnes Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2008 - program 2009. Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg

SUNN. Sandnes Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2008 - program 2009. Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes Sunn by Rapport 2008 - program 2009 Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg 2 Innhold 4.0 4 Helse og trivsel Visjon hovedmål - organisasjon... 5 Verdens

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 13.01.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Nr. 23/08 Plan for psykisk helsearbeid 2007-2010, statusrapport for tiltak i delplan I barn/unge pr desember 2007 Skriv datert 31.03.08 fra kommunaldirektør

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025

Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 Kulturplan for Lyngdal 2014 2025 lyngdal.kommune.no Innhold Del 1: Status...5 Del 2: Strategier...9 1 Barn og unge...10 2 Kulturvern og museer...14 3 Kunst...18 4 Musikk og scenekunst...20 5 Bibliotek...24

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Signe Elin Eide Joachimsen

Signe Elin Eide Joachimsen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802794 : E: 210 &34 : Signe Elin Eide Joachimsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning. Årsberetning 2011

Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning. Årsberetning 2011 Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning Årsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 4 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING... 4 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 2.3 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSEARBEID SANDNES KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchanging INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Formannskapssalen Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 MERK: møtet starter i bystyresalen kl. 12. med dialogmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester.

Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200802229 Arkivkode : E: 210 &14 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 15/08 RESULTATVURDERING FOR

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Oslo kommune Bydel østensjø. Årsmelding 2005

Oslo kommune Bydel østensjø. Årsmelding 2005 Oslo kommune Bydel østensjø Årsmelding INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING... 3 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 4 2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET...

Detaljer