Årsrapport for prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for prosjektet"

Transkript

1 Årsrapport for prosjektet OPPLEVE Ei allsidig lesing for å: LÆRE GJERE Våren 2009 Halbrend skule v/rektor Åge Stafsnes telefon: Postboks 7, 6801 Førde Prosjektleiar: Anita Krakhellen 1

2 Innhald i rapporten: Mål for prosjektet s.3 Organisering og gjennomføring.s.3 Å lese for å lære.s.3 Å lese for å oppleve s.4 Evaluering av gjennomførte tiltak... s.6 Å lese for å lære..s.6 Å lese for å oppleve..s.7 Rekneskap....s.8 Refleksjon og samla vurdering..s.8 VEDLEGG 1-6 Mål for prosjektet: 2

3 Gjere elevane ved Halbrend skule til betre og meir allsidige lesarar, gjennom å: - Gjere dei meir medvitne på leseprosessen og si eiga lesing - Gje dei kunnskap om ulike lesestrategiar, og at desse må nyttast avhengig av type tekst og føremålet med lesinga - Modellere og rettleie i bruken av desse lesestrategiane - Gje dei konkrete reiskapar, læringsstrategiar og læringsverktøy, som dei kan nytte når dei skal lese fagtekst der dei skal lese for å lære - Skape leseglede gjennom møte med nynorske tekstar i ulike sjangrar Organisering og gjennomføring: I grove trekk har prosjektet vore todelt. Den eine delen er spesielt retta inn mot det å lese for å lære, det vil først og fremst seie lesing av fagtekstar i ulike fag og sjangrar. Den andre delen er retta mot å lese for å oppleve, og gjeld først og fremst lesing av skjønnlitterære tekstar. Del ein er retta mot alle lærarane og elevane på skulen, frå 5. til 10. klasse. Her står samarbeid med strategigruppa ved skulen sentralt. Dette er ei gruppe som gjennom dei tre siste åra har arbeidd med å utvikle ein felles plan for læringsstrategiar og på kva steg dei skal innførast (vedlegg 1). I tillegg er det laga ein strategiperm, der kvar av desse strategiane står nærare omtalt saman med praktiske og metodiske døme. Gruppa har også hatt faste læringsøkter med kollegiet, for å gjere alle kjende med strategiane og planen. Del to er retta spesielt mot norsklærarane og elevane sitt arbeid i norskfaget. Samla skal dette vareta ei allsidig lesing. Å lese for å lære: Tiltak: Læringsøkter: I seks fellesøkter à 60 minutt har prosjektleiar gjennomført læringsøkter for heile kollegiet. Innhaldet i desse øktene har vore ulike tema innanfor hovudtema å lese for å lære. I starten av skuleåret vart det delt ut eit spørjeskjema til kollegiet, der prosjektleiar ynskte å få tilbakemeldingar på kva tema dei kunne tenkje seg som relevante og interessante for slike læringsøkter, i tillegg til kva læringsstrategiar dei følte at dei hadde kontroll på (vedlegg 2). På bakgrunn mellom anna av desse tilbakemeldingane, sette eg opp ein plan for innhaldet i dei ulike øktene. Spesifisering av innhaldet i øktene: Økt 1 Kva er lesing? Den gode lesar Økt 2 Lesestrategiar Økt 3 Prosessorientert lesing lesing gjennom ulike fasar Økt 4 Den digitale lesar Økt 5 Lesing som grunnleggjande dugleik døme frå oppgåver i PISA-undersøking Økt 6 - Oppsummering og refleksjon kring eigen praksis Alle øktene har vore organisert som veksling mellom foredrag støtta av PowerPointpresentasjon, samtalar, diskusjonar og praktiske øvingar. (For nærare innhald i kvar av øktene, viser eg til vedlegg 3 som er ei samling av læringsmåla for dei ulike øktene.) Hovudføremålet med desse læringsøktene er å gjere kvar enkelt lærar betre rusta som leselærar i sine fag, og meininga er sjølvsagt at dei skal vidareføre dette direkte til sitt arbeid med elevane. Innhaldet i desse øktene blir også direkte kopla opp mot arbeidet til strategigruppa ved skulen. 3

4 Å lese for å oppleve: Tiltak: Kartlegging av lesevanar og lesepreferansar: I starten av skuleåret gjennomførte alle elevane ved ungdomsskulen ei spørjeundersøking for å kartleggje lesevanar og lesepreferansar (vedlegg 4). Dette var for å få ei betre oversikt over kva elevane tenkjer om lesing, kva lesevanar dei har og kva dei likar å lese. Dette var hovudsakleg meint som grunnlag for innkjøp av bøker. Resultata her viste mellom anna, ikkje overraskande, at gutane først og fremst føretrekkjer lesestoff som teikneseriar, aviser og ulike faktabøker, medan fleirtalet av jentene føretrekkjer skjønnlitterære tekstar. Av dei gutane som likar dette best, er det først og fremst sjangrane fantasy og krim som dominerer. Fleirtalet kryssar av at dei les mindre enn ein halv time per veke på fritida, men det er likevel ein god del som også kryssar av på at dei les fleire timar. Av dei som les lite, er grunnane varierte. Men tidsaspektet, det at dei har andre aktivitetar som dei heller prioriterer, og det at dei synest det er vanskeleg å finne spanande lesestoff, går mest igjen. Mange hevdar at det å få tid til å lese meir på skulen, i tillegg til det å få anbefalt bøker og få inn meir spanande bøker på biblioteket, er tiltak som kan få dei til å lese meir. Som sagt har desse resultata lagt grunnlag for ein god del av arbeidet med tiltaka eg vil omtale vidare. Orientering med norsklærarar: I starten av skuleåret hadde prosjektleiar ei økt med alle norsklærarane ved skulen, der det vart orientert om prosjektet, med særleg vekt på å lese for å oppleve. Norsklærarane fekk ein kort presentasjon av dei bøkene som til då var innkjøpt, ei oversikt over klassesett tilgjengeleg på fylkesbiblioteket og nokre praktiske og metodiske tips om korleis ein kunne arbeide meir strukturert med skjønnlitterær lesing i norskfaget. Alle klassane vart sterkt oppmoda om å innføre fast lesetime i veka. Innkjøp av nynorske bøker Det har dette skuleåret blitt kjøpt inn ein del nynorske bøker, særleg tiltenkt ungdomssteget. Det er kjøpt inn fleire eksemplar av kvar bok, slik at fleire elevar kan lese den same boka samstundes. Bøkene er merka med nynorsk, og sjangermerka ut frå om boka er drama, fantasy, skrekk, humor eller krim. Alle dei nynorske bøkene er også samla på ein stad på mediateket ved skulen. I tillegg er det kjøpt inn eit heilt trinnsett (60 eks.) av boka Ny Melding av Magnhild Bruheim. Til denne boka er det utarbeidd eit hefte med oppgåver til kvart kapittel, på to nivå. På nivå 1 er oppgåvene konkrete og for det meste knytt til innhaldsforståing. På nivå 2 går oppgåvene meir på eigne oppfatningar, tolkingar og forståing av det ein les. I tillegg er mange av oppgåvene retta mot å prøve å forstå og setje seg inn i dei vala forfattaren har gjort. Presentasjon av nye barne- og ungdomsbøker seminar Prosjektleiar var saman med bibliotekansvarleg og norskansvarleg på mellomsteget på seminar med presentasjon av nye barne- og ungdomsbøker i regi av Fylkesbiblioteket. Litterær klasseromsvandring Prosjektleiar har i 3 4 rundar dette skuleåret vore rundt i alle dei ni klassane på ungdomssteget og presentert nye bøker, snakka om bøker elevane har lest og snakka ein del generelt om lesing og lesevanar. Av praktiske omsyn har vi her kjøpt inn ei boktralle, som gjer det lett å ta med bøker rundt om i klassane. 4

5 Samling av bokmeldingar: Alle elevane ved ungdomssteget skriv bokmelding etter ein bestemt mal når dei har lest ut ei bok (vedlegg 5). Desse blir samla i permar som er organiserte etter sjanger. Permane er plassert på mediateket, slik at dei er tilgjengelege for alle elevane som er der for å låne bøker. Målet er at elevane skal vere med på å anbefale bøker for kvarandre. Norsk barneblad Skulen abonnerer på Norsk barneblad, eit nynorsk blad med ulike tekstar, både sakprega og skjønnlitterære, tilpassa elevane sitt nivå. I tillegg er det småstoff som kryssord og små oppgåver, også dette alt på nynorsk. Forfattarbesøk: - 6.klassesteget hadde i samband med oppstart av leseprosjektet Grip boka i januar besøk av Janne Karin Støylen. Kvar klasse hadde ei økt på to saman med henne, der ho presenterte og snakka om ein del nynorske bøker og forfattarar klassesteget hadde i mars besøk av forfattar Magnhild Bruheim. I forkant av besøket hadde alle elevane lest og arbeidd med boka Ny melding (sjå ovanfor), og førebudd ein del spørsmål til forfattaren. Kvar klasse hadde ei økt på to timar med Bruheim, der ho mellom anna snakka om korleis det er å arbeide som forfattar, val ein må ta, krimsjangeren og kvifor ho vel å skrive på nynorsk. Spreiing av den glade bodskap samarbeid med andre skular For å vise og formidle ein del av vårt prosjekt, og samstundes få nokre reaksjonar og impulsar til vidare arbeid, har skulen og særleg prosjektleiar hatt samarbeid med andre skular, både i kommunen og frå andre kommunar: - Skulen har hatt skulebesøk frå lærarar og rektorar ved to andre skular i fylket. Her har prosjektleiar i samarbeid med inspektør ved skulen, som også er prosjektleiar for eit større vurderingsprosjekt, orientert om prosjekta Ei allsidig lesing og Betre vurderingspraksis ved skulen. Store delar av desse besøka har vore dialogbasert, der skulen i tillegg til å orientere om eigen praksis har fått impulsar og inspirasjon frå besøksskulane. - Prosjektleiar har i to økter à 2 klokketimar vore på vitjing til småskulane i distriktet i kommunen. Innhaldet i desse øktene har vore ulike tema knytt mot det å lese for å lære, og har vore basert på innhaldet i læringsøktene halde ved eigen skule (sjå ovanfor). - Prosjektleiar i samarbeid med inspektør og leiar for vurderingsprosjektet hadde eit innlegg på Nynorsksenteret sin konferanse 23 april, med tittelen Ei allsidig lesing og vurdering for å lære. 5

6 Evaluering av gjennomførte tiltak og måloppnåing så langt: Å lese for å lære: Mål: Gjere elevane ved Halbrend skule til betre og meir allsidige lesarar, gjennom å: - Gjere dei meir medvitne på leseprosessen og si eiga lesing - Gje dei kunnskap om ulike lesestrategiar, og at desse må nyttast avhengig av type tekst og føremålet med lesinga - Modellere og rettleie i bruken av desse lesestrategiane - Gje dei konkrete reiskapar, læringsstrategiar og læringsverktøy, som dei kan nytte når dei skal lese fagtekst der dei skal lese for å lære Dei felles læringsøktene med kollegiet har fungert godt, og tilbakemeldingar frå kollegaer tyder på at dei aller fleste har opplevd dette som viktig kunnskap. Etter fjerde økt, i desember, leverte alle lærarane ved skulen inn eit evalueringsskjema (vedlegg 6). Oppsummering av resultata her viser mellom anna at: - Innhaldet i øktene har vore relevant og matnyttig. - Dei aller fleste kryssar av på at dei har hatt høg grad av måloppnåing i forhold til læringsmåla som var sette opp for kvar økt. - Opplegget i dei ulike øktene opplever dei fleste som variert og praktisk retta. Nokre av øktene har vore meir teoretiske enn andre, og her har ein ikkje heilt klart å vareta nok eigenaktivitet hjå tilhøyrarane. - Prosjektleiar har klart å få klart fram bodskapen, og å motivere til arbeid med lesing. - Kollegiet ynskjer å fortsetje med desse øktene også i neste skulehalvår, og dei ser på det som vel nytta fellestid. Andre kommentarar og forslag til ting som kunne vore annleis: - Eit par lærarar påpeikar at for norsklærarar, særleg ved ungdomssteget, blir delar av innhaldet i desse øktene noko gjentaking og repetisjon av allereie innlært kunnskap. - Lærarar på mellomsteget ynskjer at prosjektleiar også kan ta turen innom klassane på mellomsteget. Etter dei to siste øktene i vårsemesteret er tilbakemeldingane mykje det same. Lærarane ved Halbrend skule føler dei gjennom desse øktene har blitt meir medvitne på leseprosessen og betre rusta til å arbeide som leselærar i sine fag. Men samstundes har dei ei felles oppfatning at dette er noko ein heile tida må arbeide med, minne på og halde fokus på, for å få det til å inngå som ein naturleg del av undervisninga og skulekvardagen med elevane. Det endelege målet er jo at denne kunnskapen skal nå fram til elevane og at dette skal nyttast i den daglege undervisninga. Mange melder tilbake at dette for ein stor del blir gjort, og både lærarar og elevar viser til at arbeid både med læringsstrategiar og lesestrategiar har god effekt. Det er viktig at dette er noko som viser igjen både på arbeidsplanar, læringsmål, i arbeidsbøkene til elevane og i den enkelte lærar si undervisning. Lesing inneber på denne måten også ein god del skriving, gjennom arbeid med og organisering av lærestoffet. Generelt kan vi seie at elevane ved Halbrend skule gradvis blir meir læringsbevisste, men at dette er noko ein stadig må halde fokus på og stadig må vidareutvikle. 6

7 Å lese for å oppleve: Mål: Gjere elevane ved Halbrend skule til betre og meir allsidige lesarar, gjennom å: - Skape leseglede gjennom møte med nynorske tekstar i ulike sjangrar Dei nynorske bøkene som er innkjøpte, har falle i god smak hjå elevane. Det er tydelege skilnader på lesepreferansar hjå 8., 9. og 10. klasse, og denne erfaringa er viktig å ta med seg i vidare bokinnkjøp. Det har fungert godt å ha fleire eksemplar av kvar bok, elevane uttrykkjer at dei synest det er kjekt å lese den same boka, for då kan dei diskutere henne. Elevane har også gjeve god respons på dei litterære klasseromsvandringane, og opplever at det er bra å få bøker presenterte for seg. Ei utfordring for prosjektleiar har her vore å leggje opp desse vandringane slik at flest mogeleg av elevane skal få velje bøker dei interesserer seg for. Erfaringa har nemleg vore den at ved nye bokinnkjøp blir desse bøkene rivne bort i første klassen ein besøkjer, og det er derfor lite nytt å by på for neste klasse. Hovudprinsippet har likevel vore at elevane skal få låne bøkene med ein gong dei er presenterte, og ikkje måtte vente for kanskje å miste motivasjon og interesse. Dette er for så vidt eit luksusproblem, som knapt nok kan kallast eit problem, og har blitt løyst med å spreie dei ulike besøka ut over året og passe på å starte runden i ulike klassar. Elevane melder også tilbake at dei likar godt å ha ein fast lesetime i veka. Beste målet på at elevane les, og at mange faktisk opplever stor leseglede, er at dei nye bøkene nesten konstant er utlånt, og at mange kjem og spør og vil setje seg på venteliste på ulike bøker. Elevane har skrive mange bokmeldingar, som også tyder på at dei fleste nyinnkjøpte bøkene har falle i smak. Framleis har vi for lite nynorske ungdomsbøker til å dekkje godt opp heile ungdomssteget, og vi vil fortsetje å prioritere slike innkjøp. No er ikkje tilgangen på nynorske ungdomsbøker så veldig stor, særleg dei av nyare dato, og det er ikkje like lett å få oversikt over kva bøker som er på marknaden. Her har samarbeid med biblioteket vore viktig. Prosjektleiar ser også at det vil vere ein fordel om fleire av norsklærarane har lest og kan ein del om ungdomsbøkene, slik at også dei kan vere med å anbefale bøker for sine elevar. Dette vil nok også gjere at alle partar får meir ut av lesetimane. 7

8 Rekneskap: For hausten 2008: Nedsett lesetid for prosjektleiar: Kr Innkjøp av nynorsk ungdomslitteratur: Kr Sum: Kr Middel overførte til neste termin: Kr (Dette heng delvis saman med at eit planlagt forfattarbesøk for denne terminen førebels er utsett til neste termin. Ein del av bokinnkjøpa har også blitt utsette til neste termin, m.a. på grunn av bøker som førebels er utselde frå forlaga.) For våren 2009: Nedsett lesetid for prosjektleiar (3t/v) Kr Innkjøp av trinnsett av boka Ny melding (60 eks.) Kr Andre diverse bokinnkjøp Kr Forfattarbesøk Magnhild Bruheim Kr Seminar Nye barne og ungdomsbøker Kr Abonnement på Norsk barneblad Kr 398 Boktralle til litterære klasseromsvandringar Kr Sum: Kr Samla sum for prosjektåret: Kr Refleksjon og samla vurdering: Alt i alt har prosjektet vore vellukka i den grad at vi er på god veg mot å nå fleire av måla vi sette oss i starten. Lærarane er meir bevisste på at dei alle er leselærarar i sine fag, og dei har byrja å opparbeide ei tryggare kunnskapsplattform både når det gjeld leseprosessen, lesestrategiar og læringsstrategiar. Hovudfokuset framover no er at dette i neste ledd må nå tydeleg fram til elevane, og at dette syner igjen i den enkelte si planlegging og gjennomføring av undervisninga. Også her er vi eit godt stykke på veg, sjølv om dette sjølvsagt varierer litt frå lærar til lærar. Men jamt over melder mange om meir læringsbevisste elevar. Arbeidsbøker og observasjon av elevarbeid syner også at mange elevar aktivt nyttar ulike læringsstrategiar og lesestrategiar i arbeid med faga. Arbeid med læringsstrategiar har vore sentralt i skulen sin handlingsplan dei siste åra Det var eit viktig utgangspunkt at dette prosjektet skulle gå inn som ein integrert del av tidlegare arbeid, mellom anna frå strategigruppa, og at leseprosjektet delvis skulle vere ei vidareføring av dette arbeidet. Det har vi lukkast godt med. Også når det gjeld lesegleda, har prosjektet så langt hatt god effekt. Elevane les meir bøker på skulen, og uttrykkjer at dei likar å lese nynorske bøker. Eit viktig poeng har vore å gjere lesing til eit samtaleemne, til ein snakkis som elevane seier, og dette ser det ut som vi er på god veg til. Men her har vi meir å hente, og vi ser at dette delvis har eit tidsaspekt. Nokre lærarar føler seg pressa på fagstoff ein må gjennom i norsk, og føler ikkje at dei får sett av nok tid til lesetimar og lesing av skjønnlitteratur. Det er tydeleg at for å oppretthalde motivasjonen og leselysta må det setjast av fast tid til lesing, og elevane bør kontinuerleg få presentert nye bøker og bli motivert til å lese for å oppleve. 8

9 Parallelt med leseprosjektet har skulen også delteke aktivt i eit nasjonalt evalueringsprosjekt, Betre vurderingspraksis, under leiing av undervisningsinspektør Turid Hatlem. Desse to prosjekta har etter kvart fletta seg meir og meir inn i og utfylt kvarandre, og på sikt vil dei ha mykje gjensidig nytte av kvarandre. Begge prosjekta har nemleg eitt felles hovudmål å fremje betre og meir medviten læring. Halbrend skule Anita Krakhellen prosjektleiar 9

10 Vedlegg 1 Plan for innføring av læringsstrategiar ved Halbrend skule LÆRINGSSTRATEGIAR PLAN FOR INNFØRING Alle strategiane bør innførast etter desse prinsippa: 1) Presentasjon og innføring: Læraren gjev ein kort presentasjon av strategien; kva den går ut på, på kva områder den kan nyttast og kva ein kan oppnå ved å bruke den. 2) Modellering: Læraren viser gjennom undervisning og konkrete døme korleis metoden kan nyttast. Dette bør gjentakast ved fleire høve og i ulike samanhengar. 3) Utprøving: Elevane får sjølve prøve strategien, med støtte og rettleiing frå lærar. 4) Sjølvstendig bruk: Elevane nyttar sjølve strategien i sitt arbeid med lærestoffet. Hovudføremålet med alle læringsstrategiane er sjølvsagt å byggje opp under læring. Men strategiane kan delast i tre grupper ut frå kva delområde for læring dei støttar: 1) Å trekke ut kunnskap a) selektiv understreking b) stikkord/faktasetningar c) samandrag 2) Å strukturere kunnskap a) tankekart b) styrkenotat c) tokolonnenotat 3) Å kommunisere kunnskap a) læringssamtalen b) forklarings- og prosessnotat c) undervise kvarandre 10

11 PLAN FOR INNFØRING OG VIDAREFØRING AV LÆRINGSSTRATEGIAR Selektiv understreking 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Stikkord/faktasetningar Samandrag Strukturerte/ustrukturerte tankekart Styrkenotat Tokolonnenotat Læresamtalen Foredrag Å undervise kvarandre 11

12 Vedlegg 2 Prosjektet Ei allsidig lesing for å lære, for å gjere og for å oppleve Vi har gjennom Nynorsksenteret fått middel til eit prosjekt som hovudsakleg skal ha lesing og vidareutvikling av lesedugleik i fokus. Delar av prosjektet, særleg det som går på lesing for å lære, vil vere organisert som læringsøkter på onsdagsmøter. Desse vil delvis vere oppfølging og vidareføring av øktene strategigruppa har hatt i år. De vil få nærare informasjon om prosjektet ved skulestart, men for å kunne leggje opp desse øktene slik at de får mest mogeleg utbyte av dei, vil eg gjerne ha nokre tilbakemeldingar på kva kunnskap du allereie har og kva ynskjer og behov du har for å vidareutvikle denne kunnskapen. Ver snill å fylle ut og levere i posthylla eller på plassen min innan du tek sommarferie! Kor godt meistrar du sjølv desse læringsstrategiane: Vurder kvar strategi frå 1 til 6, der 1 er meistrar ikkje og 6 er meistrar svært godt: Tankekart Selektiv understreking Læresamtalen Styrkenotat Skrive samandrag Halde foredrag Kolonnenotat Nøkkelord/faktasetningar Undervise kvarandre Kor relevante meiner du desse ulike tema vil vere for ei læringsøkt/delar av ei læringsøkt? Vurder kvart tema ut frå eigne ynskjer og behov. Vurder kvart tema på ein skala frå 1 til 6, der 1 er ikkje relevant og 6 er svært relevant. Lesing som grunnleggjande dugleik teoretisk bakgrunn Leseprosessen avkoding og forståing (teoretisk tilnærming til kva lesing faktisk vil seie for den enkelte elev) Metakognisjon kring lesing (korleis gjere elevane meir medvitne på si eiga lesing?) Lesing i dei einskilde faga (korleis lese i naturfag, samfunnsfag, matte osb.) Korleis lese for å lære betre?(praktisk tilnærming) Praktiske øvingar for sjølv å lære seg betre dei ulike læringsstrategiane(sjå over) Fleire metodiske døme på korleis læringsstrategiar kan brukast i undervisninga Lesestrategiar lesing i fleire fasar: førlesing, lesing og etterlesing (teoretisk og praktisk tilnærming) Lesestrategiar og læringsstrategiar for betre tilpassa opplæring (teoretisk og praktisk tilnærming) Læreboka ressurs eller tvangstrøye? (korleis nytte læreboka best mogeleg i arbeid med lesing for å lære praktisk tilnærming) Forslag til andre tema: Andre kommentarar eller ynskjer: På førehand takk! 12

13 Vedlegg 3 Mål for læingsøkt 1 og 2 kva er lesing, den gode lesar, metakognisjon og lesestrategiar Du skal kunne: Forklare kva lesing er Seie minst fire typiske trekk for den gode lesar Forklare kva ein lesestrategi er Seie noko om kva føremål lesinga har i dine fag, og kva lesestrategiar som vert nytta til dette Forklare kva metakognisjon er Vite noko om korleis vi kan gjere elevane meir medvitne på si eiga lesing Mål for læringsøkt 3 prosessorientert lesing lesing i fleire fasar. Du skal kunne: Forklare kva vi meiner med prosessorientert lesing Seie kva vi kallar dei tre ulike fasane i prosessorientert lesing Gje døme på ulike strategiar ein kan nytte i kvar av dei tre fasane Forklare korleis ein nyttar dei ulike strategiane BISON-overblikk og VØL-skjema Bruke kunnskapen din om prosessorientert lesing i eige arbeid med ein fagtekst Bruke kunnskapen din om prosessorientert lesing i elevrelatert arbeid med fagtekst Mål for læringsøkt 4 den digitale lesar Du skal kunne: Forklare og gje døme på kva ein digital tekst er. Gjere greie for korleis den digitale lesar les på ein anna måte enn papirlesaren Ha kjennskap til kva ulike fasar vi kan dele arbeid med ein web-tekst inn i Gjere greie for kva utfordringar vi kan møte i dei ulike fasane Gje konkrete døme på korleis vi kan møte kvar av desse utfordringane best mogeleg 13

14 Vedlegg 4 Mine lesevanar Gut Jente Klasse: Når du skal lese på fritida, kva likar du å lese då? (Du kan setje fleire kryss.) Teikneserie Kva type teikneserie? Vekeblad/magasin Kva slags vekeblad/magasin? Aviser Kva slags aviser? Ulike tekstar på Internett Kva les du på Internett? Faktabøker Kva type faktabøker: Leksikon historiske bøker Guiness rekordbok biografiar om kjende personar Atlas/kartbøker bøker om hobbyar eg interesserer meg for Andre: Skjønnlitterære bøker (romanar, dikt og noveller) Kva type skjønnlitterære bøker? Kjærleiksromanar Noveller Krim og spaning Dikt Fantasybøker Andre: Eg les aldri på fritida 14

15 Kor mykje tid brukar du på å lese i fritida? (ca.) Meir enn 5 timar per.veke 2 5 timar per veke 1 2 timar per veke ½ 1 time per veke Mindre enn ein halv time per veke Eg les aldri heime Dersom du brukar mindre enn 1 time av fritida di til å lese, kva trur du kan vere grunnen til det? (Du kan setje fleire kryss.) Eg har ikkje tid på grunn av andre fritidsaktivitetar. Eg vil heller spele data, vere på Internett eller sjå på TV. Eg synest det er vanskeleg å finne spanande lesestoff. Eg vil gjerne lese meir, men eg synest det er tungt og vanskeleg å lese. Eg synest det er kjedeleg å lese. Andre grunnar: Kva skal til for at du skal lese meir, trur du? (Du kan setje fleire kryss.) Eg får anbefalt meir bøker og anna lesestoff på skulen. Eg får meir tid til å lese det eg sjølv ynskjer på skulen. Vi kan gå på biblioteket i skuletida. Det kan bli meir spanande lesestoff på skulebiblioteket. (forslag: ) Eg kan få i lekse å lese. Vi kan diskutere og prate meir om bøker vi har lese i skuletida. Andre tiltak: Takk for hjelpa! - Anita - 15

16 Vedlegg 5 mal for bokmelding BOKMELDING Tittel på boka: Forfattar: Sidetal: Sjanger: Kjærleik Fakta Drama Fantasy Krim/spaning Humor Grøss Anna: Boka handlar om: Dette synest eg om boka: Boka passar for DEG som.. Eg gjev boka terningkast: 16

17 Signatur: Vedlegg 6 - Evaluering av læringsøkter Ei allsidig lesing Innhaldet av læringsøktene: I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, meiner du innhaldet i dei ulike læringsøktene har vore relevant for din praksis? Kva er lesing/den gode lesar Lesestrategiar Prosessorientert lesing Den digitale lesar I kva grad meiner du at du har nådd læringsmåla for dei fire øktene? Ingen grad liten grad middels grad varierande grad høg grad Om ingen eller liten grad, kva kan vere grunnar til det? Om varierande grad, kva mål har ikkje blitt tilfredsstillande nådd? Kva grunnar kan det vere for dette? Opplegget i læringsøktene: I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, synest du opplegget i læringsøktene har vore varierte: I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, synest du opplegget i læringsøktene har vore praktisk retta: I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, synest du opplegget har vareteke eigenaktivitet/diskusjon: Forslag til forbetringar av opplegget: Kommunikasjon hjå prosjektleiar: 17

18 I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, har prosjektleiar klart å kommunisere innhaldet i øktene klart og tydeleg: I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, har prosjektleiar klart å motivere til å arbeide med lesing: Forslag til forbetringar av kommunikasjon hjå prosjektleiar: Generelt: I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, synest du dette har vore velbrukt onsdagstid : I kva grad, frå 1 til 6 der 6 er høgast, ynskjer du å fortsetje med nokre slike læringsøkter neste halvår: Forslag/ynskjer om tema for eventuelle læringsøkter neste halvår: Generelle kommentarar: + På førehand takk! - Anita - 18

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tradisjon og fornying

Tradisjon og fornying Arbeidsrapport nr. 185 Thorstein Vasset Tradisjon og fornying Nye samarbeids- og organisasjonsformer i praksisopplæringa i Kunst og handverk HØGSKULE GRUNNSKULE PRAKSIS VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

Ungdomsbarometeret 2005

Ungdomsbarometeret 2005 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 6/2005 Ungdomsbarometeret 2005 Hogne Lerøy Sataøen, Marius Knagenhjelm VF Rapport Tittel Ungdomsbarometeret

Detaljer

Blindheim barneskole lære å lære

Blindheim barneskole lære å lære LÆRE Å LÆRE INNHALD 1.0 FORORD 3 2.0 2.1 MÅL FOR PLANEN 5 Innføring av læringsstrategitrappa...5 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 METAKOGNISJON LÆRE Å LÆRE.6 Eit overordna mål med metodikken er

Detaljer

Rekneark på ungdomstrinnet

Rekneark på ungdomstrinnet Rekneark på ungdomstrinnet Masteroppgåve i matematikkdidaktikk Kari Johansson Matematisk institutt Universitetet i Bergen Juni 2014 Forord Eg starta på Erfaringsbasert master i matematikk ved UiB hausten

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer