OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK STEIGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK STEIGEN KOMMUNE"

Transkript

1 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010

2 FORORD Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler. Oppfølging av kommunestyrets vedtak er et høyt prioritert område i kommunens plan for forvaltningsrevisjon (vedtatt av kommunestyret, sak 48/08). Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i, jf. vedtak av 10. juni Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet har vært forvaltningsrevisor Unni Edvardsen. Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. Takk også til Steigen kommunestyres representanter som svarte på spørreundersøkelsen. Bodø, Svein Erik Moholt ansvarlig forvaltningsrevisor Salten kommunerevisjon IKS 2

3 Innhold: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER FORMÅL PROBLEMSTILLINGER AVGRENSNINGER METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FAKTA OG VURDERINGER Har administrasjonen rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak? Systemer for oppfølging og iverksettelse Fakta Revisjonskriterier Vurdering Blir vedtakene iverksatt i et utvalg kommunestyresaker? Fakta Revisjonskriterier Vurdering Gis det tilbakemelding til kommunestyret om status for iverksettelse? Rutiner for rapportering om iverksettelse av vedtak Fakta Revisjonskriterier Vurdering Er kommunens rutiner for saksforberedelse forsvarlig? Revisjonskriterier Fakta Vurdering KONKLUSJON ANBEFALING REFERANSER RÅDMANNENS KOMMENTAR Vedlegg 1 Rådmannens kommentar Vedlegg 2 Et utvalg kommunestyrevedtak Vedlegg 3 Spørreskjema til kommunestyrerepresentantene med resultater 45 Salten kommunerevisjon IKS 3

4 0. SAMMENDRAG Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad administrasjonen i Steigen kommune følger opp kommunestyrets vedtak og rapporterer tilbake til kommunestyret om status for iverksettelse, og om forutgående saksforberedelse er forsvarlig. Datagrunnlaget for undersøkelsen omfatter intervju (med rådmann, kommunalsjef, fagkoordinatorene for teknisk, oppvekst og servicekontoret, samt politisk sekretær og ordfører), spørreundersøkelse blant kommunestyrerepresentanter samt gjennomgang av et utvalg kommunestyresaker og andre kommunale dokumenter. Vi har ikke vurdert den faglige siden eller hensiktsmessigheten ved det enkelte vedtak. På bakgrunn av undersøkelsen som er presentert i denne rapporten, oppsummerer kommunerevisjonen funnene som følger: Har administrasjonen rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak? Kommunen har rutine for at melding om vedtak sendes til saksforberedende saksbehandler for oppfølging, jf. prinsippet om fullført saksbehandling. Revisjonen finner at denne praksisen i store trekk sikrer iverksettelse av vedtakene. Imidlertid har kommunen ingen skriftlige rutiner for systematisk oppfølging og kontroll med at vedtakene blir iverksatt. Ledere kan etterspørre status i enkeltsaker, men det finnes ingen oversikt over vedtakene med status for iverksettelse. Manglende restanseliste vanskeliggjør systematisk oppfølging og kontroll. Revisjonen mener at dette innebærer en risiko for at enkelte vedtak eller deler av vedtak ikke blir iverksatt. Blir vedtakene iverksatt i et utvalg kommunestyrevedtak? Gjennomgangen av et utvalg kommunestyrevedtak fra våren 2010 viste at størsteparten av vedtakene er iverksatt eller delvis iverksatt. Kapasitetsproblemer og (andre) uforutsette problemer førte i noen saker til at iverksettelsen ble forsinket. Vi så også eksempler på at hvis vedtaket er foreslått under den politiske behandlingen og er vagt/lite konkret, er det en risiko for at vedtaket/denne delen av vedtaket ikke ble iverksatt i det hele tatt. Gis det tilbakemelding til kommunestyret om status for iverksettelse? Kommunen har ikke rutiner for rapportering til kommunestyret om iverksettelse av vedtak. Kommunestyre-representantene kan stille spørsmål og administrasjonen informerer på ad hoc basis, men det er ingen systematisk rapportering når det gjelder status for iverksettelse av kommunestyrevedtak. Kommunen har formelle rutiner for tertialvis økonomirapportering samt årsrapport. Årsrapporten er omfattende og informativ, men den har ikke med noen oversikt som viser status for gjennomføring av kommunestyrevedtak og den vurderer ikke resultat ift. mål/plan. Dette representerer et avvik ift. kravet om at årsberetningen skal opplyse om forhold som er viktige for å bedømme resultatet av virksomheten (herunder om vedtakene er iverksatt). Salten kommunerevisjon IKS 4

5 Kommunestyrerepresentantene ga i spørreundersøkelsen uttrykk for at de ikke er tilfreds med situasjonen og at de ønsker å bli bedre orientert om iverksettelsen av kommunestyrets vedtak. Er kommunens rutiner for saksforberedelse forsvarlig? Kommunen har ingen skriftlige rutiner for saksforberedelse annet enn en mal for saksframlegg. Malen brukes av alle som skal forberede saker for politisk behandling, men gjennomgangen av sakene i utvalget viste at det er store variasjoner i hvordan malen brukes (hvilke punkter som er med etc). Malen stiller krav til hvilke hovedpunkter som skal være med i saksframstillingen og bidrar sånn sett til å sikre et minimum av innhold og struktur. Det at strukturen i malen ikke følges i mange saker innebærer en risiko for at saksframstillingen ikke blir fullstendig og stringent nok. Det er dialog mellom rådmannen og kommunalsjef/fagkoordinatorene i saksutredningsfasen, i større saker i form av egne interne møter. Dette bidrar til en god prosess og forsvarlig saksforberedelse. Revisjonen anser det som en svakhet at det ikke er rutine for at saksframlegget konsekvent sendes tjenestevei siden man da går glipp av den kvalitetssikringen som ligger i at hvert nivå må godkjenne framlegget før det sendes videre/til politisk behandling. Rådmannen leser gjennom de fleste saksframleggene, men det forekommer at rådmannen ikke leser gjennom saker hvis han kjenner saken godt og/eller det er knapt med tid, for eksempel når det er tilleggssaker/saker som ettersendes. Rådmannen godkjenner møteboka. Dette skjer først når den er klar for utsendelse, men representerer dog en siste mulighet for kvalitetssjekk. Manglende belysning av konsekvenser var det som flest kommunestyrerepresentanter (11) pekte på som utilfredsstillende ved saksforberedelsen. Gjennomgangen av saker (vedlegg 2) viste at det var mangelfull utredning av konsekvenser i enkelte saker. Anbefaling Revisjonen anbefaler å 1. Innføre en ordning med systematisk oppfølging av kommunestyrets vedtak, gjerne elektronisk med muligheter til å kjøre ut restanselister. 2. Innføre rutine for rapportering til kommunestyret om status for iverksettelse av politiske vedtak, for eksempel årlig eller halvårlig (og evt. en oversikt i årsmeldingen). Skriftliggjøre denne rutinen i administrativ instruks, lederavtale el.l. 3. Forbedre kvalitetssikringen av saksframleggene for å sikre at de er fullstendige, poengterte, klare og stringente, og at utredningen favner bredt og dypt nok til å gi et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Evt. forbedre mal for saksframlegg eller utarbeide nye skriftlige rutiner for saksforberedelse. Salten kommunerevisjon IKS 5

6 1. INNLEDNING Dette prosjektet berører forholdet mellom de folkevalgte og administrasjonen. Kommunestyret er kommunens øverste myndighet. Rådmannen er bindeleddet mellom kommunestyret og administrasjonen som skal gjennomføre den vedtatte politikk. I dette prosjektet har kontrollutvalget ønsket å se nærmere på etterlevelsen av kommunestyrets myndighet. styre behandler årlig om lag femti saker. I 2008 ble det behandlet 53 saker på 6 møter, og i 2009 ble det avholdt 7 møter og behandlet 50 saker. 1 For at de folkevalgte skal ha tillit til administrasjonen og for at innbyggere skal ha tillit til kommunen er det viktig at vedtakene blir gjennomført etter intensjonen og at dette også blir formidlet til både politikere og innbyggere. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 FORMÅL Formålet med undersøkelsen er å vurdere i hvilken grad administrasjonen i Steigen kommune følger opp kommunestyrets vedtak og rapporterer tilbake til kommunestyret om status for iverksettelse, og om forutgående saksbehandling er forsvarlig. 2.2 PROBLEMSTILLINGER For å undersøke om administrasjonen i Steigen følger opp kommunestyrets vedtak og om saksforberedelse og informasjon om iverksettelse er tilfredsstillende, er følgende problemstillinger utledet: 1. Har administrasjonen rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak? Systemer for oppfølging og iverksettelse. 2. Blir vedtakene iverksatt i et utvalg kommunestyresaker? 3. Gis det tilbakemelding til kommunestyret om status for iverksettelse? Systemer for rapportering om iverksettelse av vedtak. 4. Er administrasjonens rutiner for saksforberedelse forsvarlig? 2.3 AVGRENSNINGER Kommunerevisjonen har sett på rutiner for saksforberedelse og iverksettelse av vedtak, samt på iverksettelse av et utvalg kommunestyrevedtak. Vi har ikke vurdert den faglige siden ved den enkelte sak eller kontrollert om lover og regler er fulgt i forhold til saken i seg selv. 1 Kilde: Kommunens årsmeldinger for 2008 og Salten kommunerevisjon IKS 6

7 I samsvar med bestillingen fra Kontrollutvalget har revisjonen valgt å fokusere mest på oppfølging av kommunestyrevedtak. Problemstilling 4 som omhandler saksutredning fokuserer hovedsakelig på en kartlegging av rutiner, og vurderer i begrenset grad saksframleggene i utvalget. 3. METODE OG GJENNOMFØRING Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. Data er samlet inn gjennom intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse. Informasjonen er verifisert av intervjuobjektene. Dokumentene omfatter bla. årsmeldinger, saksprotokoller og s håndbok for politikere som inneholder reglement for kommunestyret mm. Revisor har også innhentet tilbakemelding fra administrasjonen vedrørende status for iverksettelse av et utvalg kommunestyrevedtak. Intervjuer Intervjuer har blitt gjennomført med rådmann, kommunalsjef, og fagkoordinatorene for teknisk og oppvekst. I tillegg har vi snakket med fagkoordinator for servicekontoret samt politisk sekretær. Fra politisk hold har vi snakket med ordføreren. Intervjuene ble gjennomført i perioden april-oktober Spørreundersøkelse For å få et inntrykk av i hvilken grad de folkevalgte er fornøyd med saksutredning, vedtaksoppfølging og administrasjonens tilbakemelding vedrørende status for gjennomføring av vedtakene, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de 17 faste representantene i styre (juni 2010). Spørreskjemaet inneholdt 7 avkrysningsspørsmål med muligheter for kommentarer/utdypning. Etter purrerunde pr. telefon fikk vi en svarprosent på 100. Utvalg kommunestyrevedtak I tillegg til å kartlegge rutiner for iverksettelse og rapportering, ønsket vi å sjekke faktisk iverksettelse av noen kommunestyrevedtak. For å være sikker på at vedtakene var blitt iverksatt/iverksettelse var påbegynt, og for å få et nok stort antall saker å velge blant, har vi sett på vedtak fattet i perioden april Utvalget omfatter til sammen 13 saker. Vi ba om tilbakemelding fra ansvarlig saksbehandler på status for iverksettelse, og om årsak hvis vedtak ikke var blitt iverksatt. Kommuneloven forutsetter at alle kommunestyrevedtak iverksettes av rådmannen. Kravet til iverksettelse er altså absolutt. Følgelig skal det ikke ha noen betydning hvilke saker man velger ut. Det er imidlertid mange saker som det ikke egner seg å se på oppfølgingen av, for eksempel regnskap, søknader om fritak fra politiske verv, referat- og bevillingssaker. Vi har derfor tatt et skjønnsmessig utvalg av saker. Salten kommunerevisjon IKS 7

8 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. De kan hentes fra lovverk, politiske vedtak og føringer, administrative retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet som revisjonskriterier: - Kommuneloven - Ot.prp. nr. 42 ( ) Om lov om kommuner og fylkeskommuner - Et utvalg kommunestyrevedtak - Kommunale retningslinjer - Kommunalrettslig litteratur Revisjonskriteriene vil bli utdypet for hver av problemstillingene. Grunnleggende revisjonskriterium for hele rapporten er kommunelovens 23 nr. 2 som sier at det er rådmannen som er ansvarlig for saksutredning og iverksettelse av vedtak. Salten kommunerevisjon IKS 8

9 5. FAKTA OG VURDERINGER 5.1 Har administrasjonen rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak? Systemer for oppfølging og iverksettelse. Kommunerevisjonen har undersøkt om administrasjonen har oversikt over status for iverksettelse av politiske vedtak og i hvilken grad de har rutiner/system for oppfølging og iverksettelse av kommunestyrets vedtak. Definisjon rutine Med rutine menes her etablerte normative, standardiserte prosedyrer eller handlinger som følges fast. En rutine er ofte nedfelt skriftlig, men kan også være etablert praksis. Den skal ikke være personavhengig. Det skal med andre ord ikke være slik at hvorvidt et vedtak blir iverksatt avhenger av hvem som er saksbehandler/kommunalsjef Revisjonskriterier Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt (Kommuneloven 23 annet ledd). Rådmannen i er ansvarlig for at politiske vedtak blir respektert og satt ut i livet (Delegasjonsreglementet for, punkt 2) Allment etablerte ledelsesprinsipper sier at en virksomhetsleder har ansvar for å etablere rutiner og systemer som sikrer at organisasjonen når de mål som er satt Fakta 2 I følge rådmannen praktiserer prinsippet om fullført saksbehandling. Dette innebærer at det vanligvis er saksforberedende saksbehandler som står for iverksettelsen når vedtak er fattet. 3 I følge politisk sekretær sender hun ut melding om vedtak til saksbehandler i etterkant av kommunestyremøtet. Hvis hun er i tvil om hvem som skal ha et vedtak, rådfører hun seg med rådmannen, og når det gjelder uttalelser og resolusjoner, så diskuterer vi gjerne med ordføreren hvor han vil at det skal sendes. Fagkoordinator eller annen leder får ikke kopi av vedtaket. Både saksliste og protokoll blir lagt ut i saksbehandlingssystemet (i tillegg til på nettsiden). 2 Faktabeskrivelsen baserer seg hovedsakelig på intervjudata. 3 En fyldigere beskrivelse av prinsippet om fullført saksbehandling finnes i del Salten kommunerevisjon IKS 9

10 I følge fagkoordinatorene har de ingen formelle rutiner for oppfølging av kommunestyrevedtak. På oppvekst innebærer iverksettelse ofte samarbeid med teknisk avd. eller helse. Da er fagkoordinator oppvekst ansvarlig for at de blir iverksatt. Når det gjelder ting som har med den enkelte skole/barnehage å gjøre, er det i følge fagkoordinatoren, rektor/styrer som skal iverksette, men fagkoordinator skal se til at det blir gjort. Når det gjelder teknisk avd., forteller fagkoordinatoren at mange av tiltakene som skal gjennomføres ligger i årsbudsjettet, herunder mange investeringssaker. Hun har ansvaret for å følge opp sakene og kommuniserer ofte med saksbehandlerne om ståa i ulike saker. I følge rådmannen har kommunen ikke noen oversikt over status for iverksettelse av kommunestyrevedtak, men han følger med på at vedtakene blir iverksatt: Det er såpass få saker og såpass små forhold at det klarer jeg å passe på. Men vi har ikke laget oss noen skriftlig rutine for når de skal sjekkes ut etc. Hvis det ikke blir gjort, etterspør jeg hva ståa er. Rådmannen har et administrativt lederteam som foruten ham selv består av kommunalsjef, fire fagkoordinatorer, økonomi- og personalsjef, samt NAV-leder. Lederteamet møtes omtrent hver 14. dag, men i følge fagkoordinatorene brukes dette i liten grad som en arena for å diskutere iverksettelse. I noen tilfeller fatter kommunestyret et annet vedtak enn det som var foreslått av administrasjonen. På spørsmål om slike vedtak er vanskeligere å iverksette, sier rådmannen at administrasjonen retter seg etter det politikerne bestemmer, men legger til at det har vært en del nye folk hos oss som er blitt frustrert over at innstillinga ikke ble vedtatt. Da har jeg sagt at slik er det. Nå er det ikke ofte at det skjer. Hvis det oppstår problemer med gjennomføringen, for eksempel at det oppstår uforutsette kostnader, eller at det i utgangspunktet ikke var bevilget nok penger, blir rådmannen koblet inn, forteller fagkoordinatorene. Da må vi legge fram forslag om å regulere budsjettet eller legge fram en sak der vi foreslår å bevilge penger. Hvis det ikke blir vedtatt, blir saken liggende til neste års budsjett, sier fagkoordinator teknisk. Rådmannen sier at hvis det viser seg at bevilgede midler ikke strekker til, så tar han det opp med ordføreren i første omgang, deretter som politisk sak. Ordføreren sier at han har inntrykk av at vedtakene stort sett blir gjennomført, men at det kan gå for tregt. De folkevalgtes vurdering av vedtaksgjennomføringen Vi spurte kommunestyrets medlemmer om deres vurdering av om vedtakene blir iverksatt av administrasjonen. Det var seks svaralternativer: I høy grad, i nokså høy grad, både og, i nokså liten grad, i liten grad og vet ikke. 47 prosent av respondentene ga uttrykk for at de i høy eller nokså høy grad er tilfreds med administrasjonens vedtaksoppfølging mens 35 prosent svarte både og, jf. tabell 1 under. Salten kommunerevisjon IKS 10

11 Tabell 1: Opplever du at kommunestyrets vedtak blir iverksatt av administrasjonen? Antall Andel I høy eller nokså høy grad 8 47% Både og 6 35% I nokså liten eller liten grad 1 6% Vet ikke 2 12% Sum % På spørsmål om de opplever at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp innen rimelig tid, svarte 7 representanter (41%) i nokså høy grad, 5 (29%) både og, og 4 (23%) i nokså liten eller i liten grad (1 svarte vet ikke) Vurdering I følge revisjonskriteriene har rådmannen ansvaret for å påse at politiske vedtak blir iverksatt. Det tilligger rådmannen å sørge for at det blir etablert rutiner og systemer for å sikre at vedtak blir iverksatt. Kommunen har etablet en praksis slik at vedtakene sendes til saksbehandler for oppfølging, jf. prinsippet om fullført saksbehandling. Imidlertid har kommunen ingen skriftlig rutine for iverksettelse og systematisk oppfølging. Revisjonens inntrykk er at prinsippet om fullført saksbehandling og eksisterende praksis med at rådmann/leder følger med sikrer iverksettelse av de fleste vedtakene, men det representerer ikke et system som sikrer at vedtak ikke blir avglemt. Steigen er en liten kommune, men å gå rundt og huske på alle vedtakene og tiltakene som ligger i budsjettet er vanskelig. Dessuten er en ordning som er så personavhengig veldig sårbar. Videre blir kontrollen sporadisk når man mangler en samlet oversikt over saker som skal iverksettes, og status for disse. Kommunerevisjonen mener at dette medfører en risiko for at enkelte vedtak eller deler av vedtak ikke blir iverksatt. I samsvar med dette konkluderer revisjonen med at dagens praksis ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kriteriet om at rådmannen påser at vedtak blir iverksatt, jf. koml. 23 annet ledd. At under halvparten av kommunestyrerepresentantene i høy/nokså høy grad opplever at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, tyder på et behov for bedre informasjon om oppfølging av vedtakene. Mangelfulle rutiner for oppfølging og ingen oversikt over status for iverksettelse innebærer en risiko som kommunen må håndtere og understreker behovet for innføring av en rutine som muliggjør systematisk kontroll og rapportering. Salten kommunerevisjon IKS 11

12 5.2 Blir vedtakene iverksatt i et utvalg kommunestyresaker? Kommunerevisjonen har undersøkt om et utvalg kommunestyrevedtak fra våren 2010 er blitt iverksatt. Vi ba om status for iverksettelse, og om årsak hvis vedtaket ikke var blitt iverksatt Revisjonskriterier Kriteriene fra gjelder også for denne problemstillingen. I tillegg danner utvalget av kommunestyrevedtak i seg selv kriterier som administrasjonen vurderes i forhold til Fakta Utvalget av vedtak Tabell 2 viser utvalget av kommunestyrevedtak, ordnet kronologisk og etter tema. Status framgår av kolonne fire. Denne tabellen bygger på redegjørelser fra administrasjonen. Fullstendige vedtak og tilbakemeldinger er samlet i vedlegg 2. Tabell 2 Status for iverksettelse av et utvalg kommunestyrevedtak fra våren 2010 (se vedlegg 2 for fullstendige vedtak og tilbakemeldinger om status) PS nr. Saken gjelder Sektor/ avd. 7/07 Overdragelse av Nordskot skole Oppvekst/ Oppmålingsk. Status Iverksatt bortsett fra på ett punkt 32/07 Kultursamarbeid i Salten Kulturkontoret Iverksatt Kommentar 53/07 37/08 Renovering av Steigenskolen avd. Leinesfjord: - Prosjektorganisering og økonomisk ramme - Økonomisk ramme takløsning Rådmannskontoret Iverksatt Iverksatt Prosjektet er gjennomført, men ikke innenfor den øko. rammen som ble vedtatt i sak 53/07 12/10 Ekstrabevilgning vinduer Rådmannskontoret 52/08 Bosetting av flyktninger 2009 Flyktninge- /sosialkonsulent 5/10 Bosetting av flyktninger 2010 Flyktninge- /sosialkonsulent 4/09 Intensjon om leieavtale Rådmannskontoret Iverksatt Delvis iverksatt Delvis iverksatt Iverksatt 2 flyktninger bosatt Hittil er 5 flyktninger bosatt Salten kommunerevisjon IKS 12

13 6/09 (36/08) Strategisk eiendomsplan 13/09 Ny hovedledning Leines vannverk, framdriftsplan Rådmannskontoret Teknisk kontor 23/09 Kommunedelplan for energi og klima Plan- og miljøkontoret/ Næringskontor 35/09 Familiesenter fra prosjekt til drift Helse og omsorg 7/10 Historisk senter rapport og evt. videreføring av prosjekt Næringskontor Langtidsplan under iverksettelse Forsinket, under iverksettelse Langtidsplan under iverksettelse Forsinket, under iverksettelse Arbeid påbegynt Videreføring forutsetter ekstern finansiering De utvalgte sakene varierer når det gjelder kompleksitet og omfang. Noen er enkle mens andre dreier seg om prosesser som går over tid og inkluderer mange aktiviteter. Under følger en oppsummering av status for iverksettelse av vedtakene i utvalget. Iverksatt 5 Delvis iverksatt 5 Langtidsplaner under iverksettelse 2 Arbeid påbegynt, foruts. finansiering 1 Totalt antall vedtak 13 Som vi ser er størsteparten av vedtakene iverksatt eller delvis iverksatt. De vedtakene som er kategorisert som delvis iverksatt omfatter sakene 7/07, 52/08 og 5/10, samt 13/09 og 35/09 som er forsinket. Når det gjelder sak 7/07 er hoveddelen av vedtaket iverksatt (skolen er solgt), men ett punkt i vedtaket er ikke iverksatt, nemlig Barnas behov for en lekeplass i nærmiljøet må også ivaretas. Dette punktet kom til som et benkeforslag under behandlingen i kommunestyret. Også i sak 52/08 var det politikerne som fremmet forslag til vedtak (i formannskapet). Ordlyden er stiller seg positiv til bosetting av 10 nye flyktninger i Bare to ble bosatt. 4 I to av sakene er iverksettelsen forsinket. Som årsak til forsinkelsene oppgis sen oppstart, dårlig dokumentasjon av anboringer og tidlig frost (sak 13/09), og for sak 35/09, kapasitetshensyn på utbyggingsavdelingen PUD (som forsinket ombyggingen av lokalet). To vedtak dreier seg om planer som gjelder over flere år og som inneholder en rekke tiltak. Noen av tiltakene har en tidsbestemt iverksettelse mens andre er mer uttrykk for en kommunal policy som skal følges løpende. Flere av tiltakene som gjelder for den forgangne perioden er iverksatt (se vedlegg 2). 4 I tilsvarende sak året etter var det med forslag til vedtak fra administrasjonen. Da var ordlyden inntil et visst antall flyktninger. Man satte altså et tak på og ikke et mål om et visst antall personer. Slik sett kunne vi kategorisert vedtaket fra 2010 som iverksatt i sin helhet og ikke bare delvis iverksatt, men valgte likevel å anse det som delvis iverksatt fordi administrasjonen har uttalt at de prøver å få bosatt 3 voksne til i løpet av året. Salten kommunerevisjon IKS 13

14 5.2.3 Vurdering Størsteparten av vedtakene er iverksatt eller delvis iverksatt. I det ene vedtaket er det ett punkt som ikke er iverksatt ( Barns behov for en lekeplass må ivaretas ). Punktet ble foreslått under den politiske behandlingen og gir uttrykk for en intensjon/et ønske, men trenger en konkretisering for å kunne iverksettes. Bakgrunnen for at iverksettelse i andre vedtak er/ble forsinket er sammensatt, bl.a. kapasitetsproblemer og uforutsette hendelser. Ovenstående kan tyde på at mens kapasitetsproblemer og (andre) uforutsette problemer kan føre til at iverksettelsen blir forsinket, er det en risiko for at vedtak/deler av vedtak ikke blir iverksatt i det hele tatt hvis forslaget er vagt/lite konkret/må operasjonaliseres før iverksettelse kan finne sted. Salten kommunerevisjon IKS 14

15 5.3 Gis det tilbakemelding til kommunestyret om status for iverksettelse? Rutiner for rapportering om iverksettelse av vedtak. Kommunerevisjonen har undersøkt hva slags rutiner kommunen har for rapportering til kommunestyret om status for iverksettelse av kommunestyrets vedtak, og i hvilken grad disse fyller de folkevalgtes behov for informasjon Revisjonskriterier Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Kommunestyret skal da foreta nødvendige endringer i budsjettet. (Kommuneloven 47) I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen (Kommuneloven 48 punkt 5). Kommunestyret har gjennom sitt tilsynsansvar, jf. kommuneloven 76, en plikt til å skaffe seg informasjon om hvorvidt virksomheten når de mål som er satt, og å gripe inn ved avvik. For å sikre løpende kontroll med at kommunestyrets vedtak blir gjennomført kan det være behov for å etablere meldingsrutiner eller lignende.* ) Den ble det inngått resultatavtale mellom rådmannen og Steigen kommune. I følge denne rapporterer rådmannen direkte til ordfører, formannskap og kommunestyre. Det skal være tertialvise økonomirapporter og avvik skal meldes til politisk nivå. * ) Overå og Bernt (2006): Kommuneloven med kommentarer. Oslo: Kommuneforlaget Fakta I følge rådmannen har kommunen en rutine med tertialvise økonomirapporter og årsrapport. Når det gjelder informasjon til kommunestyret om status for iverksettelse av kommunestyrevedtak, er det ikke noen rutine for dette. I følge rådmannen, informerer administrasjonen på ad hoc-basis om aktuelle saker. Vanskelige personalsaker har det vært rapportert om i lukket møte. Rådmannen gir uttrykk for at han mener at politikerne får tilstrekkelig informasjon tatt i betraktning at ordføreren daglig er til stede og får/etterspør informasjon. Revisjonen tolker dette slik at han mener at ordføreren da skal informere kommunestyret. Salten kommunerevisjon IKS 15

16 Ordføreren på sin side, gir uttrykk for at han synes at rapporteringen fra administrasjon til kommunestyret ikke er god nok. Som nevnt over skal kommunestyret ha tertialvise økonomirapporter, men i følge ordføreren fikk de bare én rapport i fjor. Vi har ikke fått de rapportene som vi skulle hatt. Det har vært for dårlig økonomirapportering. 5 Vi har fått muntlig svar som viste seg å ikke stemme. Når det gjelder informasjon om status for gjennomføring av vedtak, sier ordføreren at det ikke er rutine for dette, men at de kan spørre saksbehandler/leder og få muntlig svar. De formelle måtene som representantene kan benytte for å bli informert er i form av interpellasjon og spørretimen. Her er det som oftest fagkoordinatorene som besvarer spørsmålene. I følge fagkoordinator teknisk har kommunen rutiner for rapportering på det som er hjemlet i budsjettvedtak, herunder investeringssaker. I tillegg til de tertialvise økonomirapportene, rapporterer fagkoordinatorene månedlig til rådmannen ifm. lederteam-møter, om evt. avvik ift. budsjett. Men når det gjelder enkeltvedtak, for eksempel en reguleringsplan med ekstra bevilgninger, har kommunen ikke rutiner for rapportering. Årsmeldingen har i tillegg til rådmannens regnskapskommentarer, med rapporter som redegjør for aktiviteten ved sentraladministrasjonen, Steigen oppvekstsenter, kulturadministrasjonen, Steigentunet og PUD. Her finner man også informasjon om noen av tiltakene som har sitt utspring i kommunestyrets vedtak, men den har ikke en systematisk gjennomgang av status for gjennomføring av vedtakene, og den sammenholder ikke resultat med mål/plan. Kommunestyrerepresentantenes oppfatning: Resultater fra spørreundersøkelsen I spørreundersøkelsen ble det spurt om representantene synes at informasjon om iverksettelse av kommunestyrevedtak er tilfredsstillende. Vel halvparten (53%) av respondentene (9 representanter) ga uttrykk for at de i nokså liten eller i liten grad blir informert om status for iverksettelse mens 7 representanter (41%) svarte både og. På spørsmål om de ønsker å bli bedre informert om iverksettelse av kommunestyrets vedtak svarte samtlige ja. 6 5 Rådmannen sier i en kommentar til fakta at kritikken må ses i sammenheng med at de da hadde en spesiell situasjon hvor stillingen som økonomileder var ubesatt store deler av året, regnskapssjefen hadde permisjon og rådmannen var sykemeldt i en lengre periode. 6 Noen av representantene uttrykte frustrasjon over manglende informasjon fra administrasjonen, og en nevnte som eksempel saken om vannbåren varme: Avtalen skal behandles på ekstraordinært kommunestyremøte, men de holder allerede på å legge ned ledninger til kommunale bygg. Vi har ikke klarert dette, men de gjør vel ikke noe ulovlig for vi fattet et vedtak i fjor høst om at vi skal ha vannbåren varme, men vi kunne i det minste blitt informert om at nå går de i gang. En annen kommentar til samme sak var: Saken stod ikke i investeringsplanen. Vi burde vært informert om dette tidligere, det totale kostnadsbildet er ikke kjent. Rådmannen presiserer i en kommentar til fakta at avtalen ble undertegnet og arbeidet startet opp uten/før administrasjonen hadde saksbehandlet saken (jf. epost ). Salten kommunerevisjon IKS 16

17 5.3.3 Vurdering Faktabeskrivelsen viser at kommunestyret til en viss grad blir informert av rådmann/administrasjon. Kommunestyrerepresentantene kan stille spørsmål og administrasjonen informerer på ad hoc basis. Imidlertid er det ingen systematisk rapportering når det gjelder status for iverksettelse av kommunestyrevedtak. Kommunen har på plass formelle rutiner om tertialvis økonomirapportering samt årsrapport, men i praksis ble ikke alle de tertialvise rapporteringene gjennomført i fjor. Dette er et avvik ift. kommunelovens krav om at rådmannen skal gi melding til kommunestyret hvis det skjer endringer som kan få betydning for de inntekter/utgifter som årsbudsjettet bygger på. Årsmeldingen er omfattende og meget informativ, men den har ikke med noen oversikt som viser status for gjennomføring av kommunestyrevedtak og den vurderer ikke resultat ift. mål/plan. Dette representerer et avvik ift. kravet om at årsberetningen skal opplyse om forhold som er viktige for å bedømme resultatet av virksomheten (herunder om vedtakene er iverksatt). Et annet aspekt er at når fagkoordinatorer eller andre på vegne av rådmannen informerer kommunestyret om status i saker, så skjer dette som oftest muntlig. De av de faste representantene som da har frafall går da glipp av denne informasjonen. 7 Dette understreker behovet for skriftlig og systematisk informasjon. Resultatene fra spørreundersøkelsen er entydige de folkevalgte er ikke tilfreds med situasjonen og ønsker å bli bedre orientert om iverksettelsen av kommunestyrets vedtak. 7 Etter det revisjonen forstår (på bakgrunn av samtalene med rådmann og ordfører) har frafallet blant de faste representantene økt etter innføringen av ordningen med kommunestyremøter på kveldstid. Salten kommunerevisjon IKS 17

18 5.4 Er kommunens rutiner for saksforberedelse forsvarlig? Saksutredninger utgjør et viktig grunnlag for kommunestyrets vedtak. Hvis saksframstillingen ikke er god, kan beslutninger bli fattet på svakt/sviktende grunnlag. Kommunerevisjonen har undersøkt hvilke rutiner administrasjonen har for saksutredning. Hvem som har ansvaret for forsvarlig saksforberedelse er hjemlet i kommuneloven. Tidligere var ansvaret for at en sak var forsvarlig forberedt tillagt ordføreren, i dag er det rådmannens ansvar Revisjonskriterier Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt (Kommuneloven 23 nr. 2).* ) Det er tale om et helhetlig sjefsansvar for forsvarlig saksforberedelse og administrasjon. Alle saker som legges fram for folkevalgte organer av administrasjonen, legges fram av administrasjonssjefen eller på hans eller hennes vegne (Ot.prp. nr. 42, : 277). Rådmannen i er ansvarlig for å legge fram et forsvarlig faglig grunnlag for politikere når beslutninger skal fattes (Delegasjonsreglementet for, punkt2) Mal for saksframlegg som ligger i kommunens saksbehandlingssystem Ansvaret for å påse at sakene er forsvarlig utredet, innebærer ikke noen form for utsettende veto fra administrasjonssjefens side om han/hun mener det ikke har vært tid eller ressurser til å gjennomføre en skikkelig saksutredning..administrasjonssjefen eller den som legger saken fram på hans eller hennes vegne har plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette. ** ) * ) Innebygd i rådmannens oppgaver om å sørge for forsvarlig saksforberedelse og iverksetting av vedtak, ligger det også at han/hun har både rett og plikt til å påpeke eventuelle rettslige feil og mangler ved avgjørelser i de folkevalgte organer (Overå og Bernt, 2006: 156). ** ) Overå og Bernt (2006: 170): Kommuneloven med kommentarer. Kommuneforlaget. 8 I Reglement for styre 1 heter det at ordføreren (og ikke rådmannen) har ansvaret for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig måte. Dette reglementet ble vedtatt av kommunestyret , altså før dagens kommunelov ble vedtatt senere det året. Reglementet har ikke vært revidert siden. Siden dokumentet baserer seg på det til enhver tid gjeldende lovverk må denne paragrafen anses som ugyldig. Salten kommunerevisjon IKS 18

19 5.4.2 Fakta Kommunen praktiserer (som nevnt i del 5.1) prinsippet om fullført saksbehandling. Dette innebærer at en sak/oppgave behandles og en løsning (forslag til vedtak) presenteres i så fullført form at det kun står igjen for folkevalgte organer å godkjenne/vedta (evt. endre/forkaste) forslaget. Ansvarlig saksbehandler har rett og plikt til å hente inn informasjon fra alle ledd og trekke konklusjoner på et totalt samordnet grunnlag. I følge politisk sekretær er det et forholdsvis lite antall ansatte som forbereder saker for politisk behandling, ofte ledere (fagkoordinatorer eller andre). Når det er klart at det blir en sak, ber leder/saksbehandler servicekontoret om å opprette et saksnummer. Saken blir knyttet til en gitt møtedato, slik at når saksbehandler har skrevet saken ferdig og påfører koden klar til behandling, så kommer saken automatisk opp på sakslisten for det møtet. Det samme gjelder saker som har vært i formannskapet. Politisk sekretær har så en gjennomgang med rådmann og ordfører vedr. hvilke saker som skal med, før hun lager møteboka. Hun leser ikke selv gjennom saksframstillingene. Rådmannen godkjenner møteboka når den er klar for utsendelse. Hvis rådmannen er borte, sendes møteboken til kommunalsjefen for godkjenning. Alt skjer elektronisk - det er ingen papirdokumenter, og ingen skriver under på saksframstillingen. Rådmannen gir uttrykk for at han som hovedregel leser gjennom saksframlegget, men at det hender at han ikke leser det hvis han er godt kjent med saken. I følge kommunalsjefen har det skjedd at saker er blitt lagt fram uten at den har vært gjennomlest av rådmannskontoret, med en innstilling som avviker fra det rådmannen ville hatt. Dette kan skje når det er liten tid, for eksempel når det er tilleggssakslister eller saker som blir sendt ut i ettertid. Fagkoordinator oppvekst er alene om å forberede saker fra oppvekstavdelingen for politisk behandling i formannskap/kommunestyre. Han forteller at han snakker med rådmannen når de økonomiske beregningene er gjort. Da er kostnadene kjent og rådmannen kan ta stilling til saken - om den skal fremmes, om det trengs ekstra bevilgninger eller om det må løses innenfor egne rammer, etc. 9 I følge fagkoordinatoren hender det at han som faginstans har et annet syn enn rådmannen. Da er det rådmannen som bestemmer. Ut over den kvalitetssikring av innhold som dialogen med rådmannen representerer, er det ikke noen form for kvalitetssikring av saksframstillingen. Fagkoordinator teknisk forteller at de har to typer saker saker der det fattes enkeltvedtak for eksempel byggesøknader og delingssaker. Slike saker er det en egen rutine for, jf. planog bygningsloven. Den andre typen saker er budsjettsaker og løse vedtak fattet av formannskap/kommunestyre. For denne typen saker har kommunen ingen skriftlige rutiner. Sakene drøftes på avdelingen, så har fagkoordinator teknisk vanligvis en dialog med rådmannen (særlig ift. det økonomiske) før hun selv eller andre ved avdelingen skriver saken. Det diskuteres med rådmannen hva innstillinga skal være og når saken skal sendes til politisk behandling. Når saken er ferdig sender hun noen ganger en epost til rådmannen om 9 Fagkoordinator oppvekst forteller at når det gjelder plandokumenter, så går de gjennom en høring på arbeidsplassene. Dette blir så bearbeidet i lederteamet bestående av rektorer og barnehagestyrere som fagkoordinatoren leder. Salten kommunerevisjon IKS 19

20 hvor han finner saken, så henter han den ut selv for gjennomlesning. Når andre enn leder er saksbehandler for en sak, forteller fagkoordinator teknisk at de diskuterer saken på forhånd og at hun som oftest leser saksframstillingen. I følge rådmannen avholdes internmøter i store og/eller kontroversielle saker (for eksempel Forsanutbyggingen og skjærgårdsparken i Helnessund), hvor saksbehandler, fagkoordinator, rådmann og kommunalsjef drøfter hvordan de skal vinkle saken og hvilken innstilling de skal fremme. For øvrig er rådmannens lederteam-møter en potensiell arena for den administrative ledelsen til å diskutere saker i en utredningsfase. Økonomiplan og budsjett er typiske saker som blir satt på dagsordenen i lederteamet, og i følge rådmannen diskuteres det da hvordan saken skal legges fram, vinkling, prosessen, osv. Fagkoordinator teknisk sier at de diskuterer hvordan visse saker skal legges fram, men at på langt nær alle sakene blir drøftet i lederteamet. Rådmannen gir uttrykk for at han synes innstillingene i hovedsak er gode, selv om det varierer fra saksbehandler til saksbehandler. Bare en sjelden gang får han inntillinger som han mener må rettes, på bakgrunn av formuleringer som kan være for tvetydig eller for bastant. Rådmannen og kommunalsjefen gir uttrykk for at de mener at det i hovedsak er nok tid og ressurser til saksforberedelse, men at teknisk avdeling har stort trykk på seg. Samtidig sier rådmannen at hvis de hadde hatt mer tid i noen saker kunne de gått enda grudigere til verks og fått fram flere nyanser, men at han ikke kjører saken hvis han mener at den er uforsvarlig forberedt. 10 Fagkoordinator teknisk understreker at mangelen på tid/bemanning er alvorlig og at det er et problem i seg selv at det eneste som ser ut til å bety noe er at sakene blir ferdig i tide. Det er ikke tvil om at det i enkelte saker går ut over kvaliteten på saksutredningen at vi har for lite tid til å forberede de. Imidlertid gjøres det ikke/bare unntaksvis oppmerksom på dette i det enkelte saksframlegg. Rådmannen er kjent med problemet og det har vært tatt opp med politisk ledelse, uten at det er besluttet noen løsning. Også fagkoordinator oppvekst gir uttrykk for at det er dårlig med tid og lav bemanning, men han mener at dette ikke går ut over kvaliteten på saksutredninger, ting tar bare lengre tid. At saksdokumenter blir journalført på rett måte bidrar til en forsvarlig saksforberedelse, og letter innsyn og dokumentasjon. Mange sender epost direkte til saksbehandler i stedet for til kommunens sentrale postmottak. Det er derfor viktig at kommunen har rutiner for arkivering av epost som inngår i saksutredningen. I følge rådmannen mangler Steigen kommune felles rutine for arkivering av epost som er relevant for en sak. Han kjenner ikke til hva praksis er på de ulike avdelingene, men sier at han for egen del enten sender saksrelevante eposter videre til postmottak/servicekontoret eller skriver den ut og legger den i posten slik at den blir arkivert. Fagkoordinator oppvekst følger samme praksis. 10 Knapt med tid gjør at det ikke er uvanlig at saker ettersendes til kommunestyremøter, og i følge rådmannen har de fått kritikk for dette fra politikerne fordi det da blir for liten tid til å sette seg inn i saken. Salten kommunerevisjon IKS 20

21 Følges mal for saksframlegg? Av intervjuene framgår at kommunen ikke har noen skriftlige rutiner for saksforberedelse til kommunestyret annet enn en mal for saksframlegg som brukes av alle som forbereder saker til politiske utvalg. 11 Den ligger i saksbehandlersystemet og gir saksframlegget en klar struktur som politikerne kan kjenne seg igjen i. 12 Øverst er det oppgitt hvem som er saksbehandler samt arkiv- og arkivsaksnr. Punktene som er med i saksframstillingen er: - Rådmannens innstilling (forslag til vedtak) - Saksutredning - Bakgrunn - Vurdering - Vedlegg Gjennomgangen av sakene i utvalget viser ulik praksis når det gjelder hvorvidt saksbehandlerne følger malen. 13 Noen har med alle punktene mens andre bare har med noen. Halvparten av saksframleggene mangler vurdering. Flere har satt saksutredning som en overskrift på hele saksframstillingen. Videre synes det i enkelte saker som nærmest tilfeldig hva som innholdsmessig er plassert under bakgrunn og hva som er plassert under saksutredning. Flere av de litt mer omfattende sakene har også tematiske overskrifter. Disse har samme type fonter som overskriftene som ligger i malen slik at det er vanskelig å se at de hører inn under en av delene i strukturen. De aller fleste sakene har med rådmannens innstilling (unntak er sakene 37/08 og 52/08). I noen av sakene fremmet administrasjonen tillegg eller endringer under behandlingen av saken i kommunestyret. I kun én av sakene er forslag til vedtak nummerert i punkter (sak 7/07). Dette til tross for at enkelte av vedtakene er forholdsvis omfattende. De folkevalgtes vurdering av administrasjonens saksforberedelse Tabell 3 under viser de faste kommunestyrerepresentantenes grad av tilfredshet med administrasjonens saksforberedelse. Det var seks svaralternativer: i høy grad, i nokså høy grad, både og, i nokså liten grad, i liten grad og vet ikke. Om lag 60 prosent svarte både og. 11 I følge rådmannen ble det laget et rundskriv til saksbehandlerne om rutine for saksbehandling i 1992, men dette gjelder ikke lenger siden rutinene beskrevet der bygde på en annen politisk og administrativ organisering enn i dag. 12 benytter saksbehandlersystemet EDB Sak og Arkiv (tidligere kalt Kontor 2000, noe mange i kommunen fortsatt kaller det). 13 For en mer detaljert gjennomgang, se vedlegg 2. Salten kommunerevisjon IKS 21

22 Tabell 3: Synes du at saker som behandles i kommunestyret er tilfredsstillende utredet? Antall Andel I nokså høy grad 6 35% Både og 10 59% I liten grad 1 6% Totalt % Som begrunnelse for at noen opplever saksutredninger som utilfredsstillende, svarte mange at dette var knyttet til manglende belysning av konsekvenser (11 representanter) og alternativer (8). Kommentarer fra representantene omfattet: Manglende belysning av konsekvenser spesielt mht. økonomiske konsekvenser; Det totale kostnadsbildet (herunder framtidige driftskostnader) ikke godt nok utredet. På spørsmål om kommunestyrerepresentantene synes forslag til vedtak er klare og tydelige, svarte vel 3/4 av representantene i nokså høy grad Vurdering Revisjonskriteriene slår fast at det er rådmannen som er ansvarlig for saksforberedelse og som skal påse at saker som behandles i kommunestyret er forsvarlig utredet. har ingen skriftlige rutiner for saksforberedelse annet enn en mal for saksframlegg som ligger i saksbehandlersystemet. Intervjuene tyder på at malen følges av samtlige som forbereder saker for politisk behandling, men gjennomgangen av saker viser betydelige variasjoner i bruken av malen og at enkelte punkter i malen er utelatt i mange saker. Det er et lite antall personer som utreder saker for behandling i formannskap/ kommunestyre. Disse får mye erfaring med saksutredninger og kompetansen styrkes, noe som borger for at saker blir forsvarlig forberedt. Intervjuene viser at fagkoordinatorene er ansvarlig for kvalitetssikring av saksframlegg fra sine respektive sektorer. Fagkoordinatorene har en dialog med rådmannen innledningsvis i saksforberedelsen hvor man klargjør prosess, det økonomiske etc. og man diskuterer med rådmannen hva innstillinga skal være. I tillegg diskuteres større saker på egne interne møter eller på rådmannens lederteam-møter. Revisjonen finner det positivt at man har slike dialoger og diskusjoner, noe som er med på å kvalitetssikre prosessen fram mot ferdig sak. Når det gjelder kvalitetssikring av det endelige framlegget, er en form for kvalitetssikring at saksframlegget sendes tjenestevei fra saksbehandler til leder (fagkoordinator), og evt. til kommunalsjef, før det til sist havner på rådmannens bord, og at hvert av disse nivåene leser Salten kommunerevisjon IKS 22

23 gjennom/godkjenner saken, før den blir sendt videre/til politisk behandling. Imidlertid er revisjonens inntrykk at praksis i i noen tilfeller avviker fra dette. Faktabeskrivelsen viser at oversendelsen av saker til politisk behandling skjer elektronisk og at overordnet nivå ikke alltid leser gjennom saksframlegget. Rådmannen godkjenner møteboka. Dette skjer først når den er klar for utsendelse, men representerer dog en siste mulighet for kvalitetssjekk. Spørreundersøkelsen viser at vel halvparten av de faste kommunestyre-representantene svarte både og på spørsmålet om sakene er tilfredsstillende utredet. Misnøyen var spesielt knyttet til manglende belysning av konsekvenser (og alternativer). Det ble gitt uttrykk for at spesielt teknisk etat sliter med for liten kapasitet, og at det i enkelte saker kan gå ut over kvaliteten på saksutredningen, men at det ikke/sjelden gjøres oppmerksom på dette. Dette er et avvik ift. kravet om at rådmannen eller den som legger saken fram på hans eller hennes vegne har plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget. 6. KONKLUSJON Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad administrasjonen i Steigen kommune følger opp kommunestyrets vedtak og rapporterer tilbake til kommunestyret om status for iverksettelse, og om forutgående saksbehandling er forsvarlig. På bakgrunn av undersøkelsen som presentert i denne rapporten, oppsummerer kommunerevisjonen funnene som følger: Har administrasjonen rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak? Kommunen har etablet en praksis slik at melding om vedtak sendes til saksbehandler for oppfølging, jf. prinsippet om fullført saksbehandling. Imidlertid har kommunen ingen skriftlig rutine for iverksettelse og systematisk oppfølging. Revisjonen inntrykk er at prinsippet om fullført saksbehandling og eksisterende praksis med at rådmann/leder følger med sikrer iverksettelse av de fleste vedtakene, men det representerer ikke et system som sikrer at vedtak ikke blir avglemt. Videre blir kontrollen sporadisk når man mangler en samlet oversikt over saker som skal iverksettes, og status for disse. Revisjonen mener at dette medfører en risiko for at enkelte vedtak eller deler av vedtak ikke blir iverksatt. Blir vedtakene iverksatt i et utvalg kommunestyrevedtak? Størsteparten av vedtakene er iverksatt eller delvis iverksatt. Årsakene til at noen saker bare delvis er iverksatt varierer. Mens kapasitetsproblemer og (andre) uforutsette problemer fører til at iverksettelsen blir forsinket, så vi eksempler på at hvis vedtaket er foreslått under den politiske behandlingen og er vagt/lite konkret, er det en risiko for at vedtaket/denne delen av vedtaket ikke blir iverksatt i det hele tatt. Salten kommunerevisjon IKS 23

24 Gis det tilbakemelding til kommunestyret om status for iverksettelse? Kommunestyret blir til en viss grad informert av rådmann/administrasjon. Kommunestyrerepresentantene kan stille spørsmål og administrasjonen informerer på ad hoc basis. Imidlertid er det ingen systematisk rapportering når det gjelder status for iverksettelse av kommunestyrevedtak. Kommunen har på plass formelle rutiner om tertialvis økonomirapportering samt årsrapport, men i praksis ble ikke alle de tertialvise rapporteringene gjennomført i fjor. Dette er et avvik ift. kommunelovens krav om at rådmannen skal gi melding til kommunestyret hvis det skjer endringer som kan få betydning for de inntekter/utgifter som årsbudsjettet bygger på. Årsmeldingen er omfattende og meget informativ, men den har ikke med noen oversikt som viser status for gjennomføring av kommunestyrevedtak og den vurderer ikke resultat ift. mål/plan. Dette representerer et avvik ift. kravet om at årsberetningen skal opplyse om forhold som er viktige for å bedømme resultatet av virksomheten (herunder om vedtakene er iverksatt). Resultatene fra spørreundersøkelsen er entydige de folkevalgte er ikke tilfreds med situasjonen og ønsker å bli bedre orientert om iverksettelsen av kommunestyrets vedtak. Er kommunens rutiner for saksforberedelse forsvarlig? Kommunen har ingen skriftlige rutiner for saksforberedelse annet enn en mal for saksframlegg. Malen brukes av alle som skal forberede saker for politisk behandling, men gjennomgangen av sakene i utvalget viste at det er store variasjoner i hvordan malen brukes (hvilke punkter som er med etc). Malen stiller krav til hvilke hovedpunkter som skal være med i saksframstillingen og bidrar sånn sett til å sikre et minimum av innhold og struktur. Det at strukturen i malen ikke følges i mange saker innebærer en risiko for at saksframstillingen ikke blir fullstendig og stringent nok. Det er dialog mellom rådmannen og kommunalsjef/fagkoordinatorene i saksutredningsfasen, i større saker i form av egne interne møter. Dette bidrar til en god prosess og forsvarlig saksforberedelse. Revisjonen anser det som en svakhet at det ikke er rutine for at saksframlegget konsekvent sendes tjenestevei siden man da går glipp av den kvalitetssikringen som ligger i at hvert nivå må godkjenne framlegget før det sendes videre/til politisk behandling. Rådmannen leser gjennom de fleste saksframleggene, men det forekommer at rådmannen ikke leser gjennom saker hvis han kjenner saken godt og/eller det er knapt med tid, for eksempel når det er tilleggssaker/saker som ettersendes. Rådmannen godkjenner møteboka. Dette skjer først når den er klar for utsendelse, men representerer dog en siste mulighet for kvalitetssjekk. Salten kommunerevisjon IKS 24

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK GILDESKÅL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK GILDESKÅL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK MELØY KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK MELØY KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK MELØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Februar 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fullført saksbehandling A B C. for saksbehandlere i Krødsherad kommune

Fullført saksbehandling A B C. for saksbehandlere i Krødsherad kommune Fullført saksbehandling A B C for saksbehandlere i Krødsherad kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 11/62 FULLFØRT SAKSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE. Vurder om

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Opplæring 28. januar 2013 1 Utgangspunkt Rådmannens Lean-prosjekt vedr. saker til politisk behandling. Kommunestyrets vedtak i møte 16. februar, sak 23/12,

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 Salten kommunerevisjon IKS 2 Innhold: 0. SAMMENDRAG... 4 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER... 6 2.1 Formål...

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/14 Dato: 11.02.14 kl. 16.00 17.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg. Innhold...

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg. Innhold... Forsidefoto: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Drangedal kommune

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Drangedal kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalget Drangedal kommune 1 Kontrollutvalget i Drangedal kommune Disse er medlemmer i kontrollutvalget: Trond Inge Haugen, leder Turid Anita Løite, nestleder Tor Langmyr, medlem

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/010 433-1798-5.6

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyremøte settes. Informasjon

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 03.04.14 kl. 16.00 19.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer