NBBF - Minitinget 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBBF - Minitinget 2013"

Transkript

1 NBBF - Minitinget mai - Rica Gardermoen President Grete Johansen holdt en kort velkomsttale før dirigent Per Burud tok ordet og foretok et navneopprop og informerte om dagsorden for Minitinget. Det kom ingen innspill på dagsorden fra salen. Fra styret var ikke Margit Vånar ikke til stede (meldt forfall). 1. Status for arbeidsåret siden Tinget 2012 Grete Johansen redegjorde for utgangspunktet etter forbundstinget i 2012 via en powerpointpresentasjon: Økonomi - 3,9 mill kr i underskudd for 2011 negativ egenkapital på 2,8 mill kr - Forbundstinget 2012 ga klare føringer for veien videre - langtidsbudsjett ble vedtatt hvor positiv egenkapital skal oppnås innen utgangen av flere konkrete innsparingsområder ble definert - prioriterte aktivitetsområder ble definert - Betydelig fokus på økonomistyring i NBBF sentralt i året som har gått - Kulturendring i hele organisasjonen, med fokus på mest mulig aktivitet for hver krone - Økonomi mye bra jobb i organisasjonen Bygge opp positiv egenkapital innen utgangen av 2014: Dette skjer igjennom: - Reduksjon i lønns- og administrasjonskostnader (redusert med 10% i 2012) - Innsparing på landslagsvirksomhet (redusert med 39%) - Gradvis oppjustering av kontingenter for nasjonale serier (økt med 20% i 2012) - Økte lisensinntekter (Økt med 25% reelt i 2012) Egenkapitalen skal på sikt bygges opp til minimum 15% av total omsetning Spesielle fokusområder i 2012: - Kulturen i forhold til økonomi endres i hele organisasjonen - Rigide krav til prosedyrer rundt økonomi og kontinuerlig bruk av periodiserte budsjettstyringsverktøy. -Streng innkrevingspolitikk i forhold til utestående fordringer. Innenfor melder øremerket barn, unge og bredde (Post 3) prioriteres: Klubbutvikling noe økning i 2012, ytterligere opptrapping i 2013 Trenerutvikling samme aktivitetsnivå i 2012 som i 2011 Rekruttering betydelig økt aktivitet i 2012 gjennom Easy Basket og Easy Basket Challenge Reduksjon av andel lønnskostnader av den totale overføring av post 3 midler. Årsregnskap 2012 vs 2011 Overskudd i 2012, mens man hadde et underskudd på i 2011: Viktigste endringer: - Offentlige tilskudd økt med ca kr Lisensinntekter økt med ca kr (inkl periodiseringseffekt) - Lønns- og personalkostnader redusert med ca kr Arrangementskostnader redusert med ca kr

2 - Kontorkostnader redusert med ca kr Reise- og oppholdskostnader redusert med ca Årsregnskap 2012 målt mot budsjett viser et positivt avvik på i forhold til budsjett: Viktigste årsaker til positivt avvik: - Lavere administrasjonskostnader, spesielt IT og husleie - Noe lavere kostnader til toppidrett (landslagsaktiviteter) og nasjonale serier - Mindre, positive avvik på en rekke områder (bl.a. personalkostnader og organisasjonsutvikling) Veien videre økonomi: - Forbundets økonomiske situasjon er under kontroll, men er fortsatt krevende - Aktivitetsnivå må fortsatt nøye tilpasses inntekter og plan for fremtidig resultatutvikling, i tråd med NIFs krav. - Etter resultatet for 2012 ligger NBBF drøyt 0,5 millioner kroner foran plan for oppbyggingen av egenkapitalen (planen som ble vedtatt av Forbundstinget 2012 i langtidsbudsjettet) Ledelse og organisasjon Status styremedlemmer: Hjard Rune Jensen trakk seg sommeren 2012 og ble erstattet av varamedlem Margit Vånar. Beate Mortensen har fått innvilget permisjon vinteren 2013 Arne Løvold går inn i hennes sted i Arbeidsutvalget Styret har fordelt oppfølgingsansvar: - Grete Johansen: Ledelse (Økonomi/organisasjon/kommunikasjon) - Jan Hendrik Parmann: Nasjonale serier, Dommere og Region Nord - Arne Løvold: Trenerutvikling og Region Øst - Christine Madsen: Sportslig strategi og spillerutvikling, Landslag og Region Vest - Margit Vånar: Inkludering og Region Midt - Sandy de Lopes: Rekruttering og Region Sør Administrasjonen: I sykefravær til generalsekretær Hanne Sogn har Eivind S. Jensen og Per Burud vikariert som fungerende generalsekretær i hver sin periode. Eva Salvesen har også fått permisjon fra kontrollkomiteen og fungert som økonomikonsulent (ca. 30% stilling). Det ble påpekt at uten deres innsats hadde ikke dette gått så bra som det har det siste året. Ny regionsleder Midt: Mathias Aarskog Ny daglig leder Region Øst Axel Langaker i august (erstatter Terje Melhus) Etter oppfordring fra regionsleder Marie Lyslid fikk Terje en spesiell takk for sin innsats

3 Prioriteringer Hva kan vi gjøre for å at vi kan vokse? Prioriteringspyramiden fra strategidokumentet ble gjennomgått. Generalsekretær Hanne Sogn tok så ordet og redegjorde videre for powerpointpresentasjonen: A. Medlemsutviklingen Status: I overkant av medlemmer Medlemsutviklingen viser problemer i aldersgruppen 6-12 år der man har en markant nedgang. Ser man regionsvis så finner man en større nedgang for Region Vest og noe mindre nedgang for region øst. (NB! Tallene har en mulig feilmargin på +/- 10%) Jentesatsningen hva skjedde? Mulig dette prosjektet ble for topptungt. Region Øst har etablert en ny jentesatsning som fokuserer på å redusere frafallet.. Generelt rekrutteringsmessig så øker man blant guttene og går ned blant jentene. Viktig med fokus på langsiktighet og bygge fra bunnen av. B. Basketballspilleren - Helhetlig sportslig strategi rammeverk hvordan vi skal utvikle basketballspilleren er etablert og implementering er startet. Hovedtese: Basketball skal være «en kompetansedrevet idrett» noe som innebærer: Kvalitet: Gode trenere og gode rutiner for informasjon og forvaltning av idretten Mestring: Spillere skal føle utvikling og mestring. Plan for progresjon bygget på en pedagogisk plattform Aktivitet: Forutsigbar aktivitet og «høydepunkter» gjennom sesongen Sosial struktur: Forutsigbare møteplasser Oversikt utviklingsvei: Hvor langt kan man nå? Spilleren: Skal alltid ha noe å se frem til. Dette må tydelig kommuniseres og gjøres tilgjengelig. Basketlivsløpet (skjematisk framstilling av basketballspillerens livsløp) livsfase livssituasjon tiltak tilpasninger produkt ble redegjort for.

4 C. Sportslig strategi status aktiviteter 2012/2013: Trenerutvikling (Eivind Jensen redegjorde): Regionalt nivå: - Et aktivitetslederkurs Møre (3 deltagere) - To trenersamlinger (15 deltagere/ 8 kvinner) Nasjonalt nivå: - Et Trener 2 kurs (18 deltagere/ 5 kvinner) - Den store trenerhelgen (110 deltagere/ 23 jenter) - Forberedelser Trener 3 kurs - Utvikling ny trenerløype påbegynt - FECC en deltager/ oppstart en deltager sommer 2013 Rekruttering (Ingeborg Borgen Takle redegjorde): Regionalt nivå: - Easy Basket: 61 arrangement - Easy Basket Challenge: 17 arrangement - Skolemesterskap: 2 (Region Vest) Totalt: 80 arrangement for nye og eksisterende spillere i alderen 7-12 år. Nasjonalt nivå: - Tilpasning av regler - Utviklet aktivitetshefte, lekebok, EBC/EB brosjyrer og diverse anskaffelse av materiell Spørsmål salen: Har vi tall på hvor mange nye spillere vi har fått? - Tall er viktig å på plass hvor mange har deltatt - Easy Basket: Økning i Region Øst - flere spillere ut av dette. Dette er et bra produkt. Spillerutvikling (Ulf Landström redegjorde): Regionalt nivå: - Spillersamling (26 spillere/ 26 kvinner) - Skillstreninger - Regionslag (50/50) 4 lag i Region Øst 6 lag i Region Vest 2 lag i Region Midt Nasjonalt nivå: - Ferdighetsmerker totalt 155 utdelt - ESPN 3mot3 fire arrangementer sommer 2012 (U14-U19) fem arrangementer sommer 2013 (U14-U19) - Talentcamp (150 deltagere/67 jenter) - Implementering «Den røde tråden»/ «Den norske spillestilen» Landslag (Ulf Landström redegjorde): U16 (jenter/gutter) - 8 samlingshelger i snitt per lag

5 - 10 regionale samlinger totalt - Deltagelse Nordisk og EM U18 (jenter/gutter) - 8 samlingshelger i snitt per lag - 10 regionale samlinger totalt - Deltagelse Nordisk og EM U23 (menn) - Deltagelse Universiaden - 5 samlingshelger - 10 regionale samlinger Deltagelse Nordisk 2014 (obligatorisk) (kommende seniorlandslag) Finansiering: Tilskudd fra NSI Nasjonale serier (Eivind S. Jensen redegjorde): - BLNO 7 lag - KL 6 lag - 1M 6 lag Felles arrangementer: - Åpningshelg - Final Four - KL/BLNO Challenge Dommerutvikling (Torkild Rødsand/Knut Myhre redegjorde): Regionalt nivå: - To aspirantdommerkurs (53 deltagere/ 13 kvinner) - To regionsdommerkurs (22 deltagere/ 1 kvinne) - Dommerobservasjoner (82 dommere/ 12 kvinner) Nasjonalt nivå: - Elitedommersamling - Sluttspillsamling - Deltagelse Nordisk, Scania Cup, Svensk Basketliga, internasjonal representasjon - FIBA dommere tre aktive (en ny) - Talentprogram regionsdommere 10 deltagere 63 timer samlinger Statusredegjørelsen ble avsluttet med en påminnelse på hvordan man på kort sikt skal fokusere pengebruken. I er tenkt at man skal fordele: - Mer til klubbene (organisasjonsutvikling) - Mer til trenere (kompetanseutvikling) - Mer til spillere (struktur gjennom livsløpet) - Bedre effektivisering sentralt - Bedre kommunikasjonen internt og eksternt

6 2. Årsregnskap 2012 Eva Salvesen Eva Salvesen tok ordet og gjennomgikk regnskapet for Det viste et overskudd på kroner og med en «ren» revisorrapport. Avdelingsregnskapet/prosjektregnskapet som man til daglig jobber etter ble kort presentert og redegjort for. Det at denne rapporten har blitt så mye bedre i 2012 har mye av årsaken til at styringen er nå blitt langt bedre. I tillegg til rutinene i administrasjonen er vesentlig forbedret. 3. Budsjett 2013 Eva Salvesen redegjorde for budsjettet for 2013 som er i tråd med det forbundstingsvedtatte langtidsbudsjettet. I 2013 er det beregnet et overskudd på 1,1 millioner. På spørsmål fra salen om hvorfor man har så lite inntekter svarte Grete Johansen på vegne av forbundsstyret at man bevist har valgt å være defensive. Fra salen ble det også spurt om man vurderer å bruke et sponsorbyrå til å hente inn penger på «no cure no pay» basis. Styret svarte at dette kunne de vurdere å gjøre med tanke på framtidige målsetninger. Det ble også spurt om hvor besparelsen på landslag er tatt fra og om dette ville gå ut over de aldersbestemte landslagene. Styret bekreftet at det ville det ikke besparelsen er kun at man i 2013 ikke har et senior kvinnelag i aktivitet noe man hadde i 2011 i tillegg til at man arrangerte Nordisk mesterskap for kvinner. 4. NBBFs handlingsplaner for Sportslig strategi Hanne Sogn redegjorde for redaksjonelle endringer i Strategiplanen der man har flyttet flere av satsningsområdene under hovedfanen - sportslig strategi. Strategiplanen er nå delt inn i fem hoveddeler: 1. Organisasjon 2. Kommunikasjon/merkevarebygging 3. Sportslig strategi 4. Inkludering 5. Anlegg Det ble en generell diskusjon rundt måltall i planen. I Sverige har man spillere noe som kanskje bør bety et mål på i Norge hvis man sammenligner befolkning. Man har imidlertid ikke endret på måltallet på antall medlemmer i den nyreviderte strategiplanen. Fra salen ble det kommentert at man kanskje skal ha fokus på utvikling i forhold til de andre idrettene i Norge. Det ble også bemerket at man må bli flinkere til å dele suksesshistorier. Etter denne innledende runden gikk man gjennom handlingsplanene for den sportslige strategien. Sportslige strategi Trenerutvikling (Arne Løvold og Eivind S. Jensen redegjorde) Status antall trenere = Må gjøre et stort løft medlemmer 150 trenere medlemmer 650 trenere 2022 Heve kvaliteten på trenere - Utvikle kurspakke/trenerløype Revidere Trener 1 kurs (tilpasset EBC/EB)

7 Innføre e-læringsmoduler (NIF) Aktivitetsmodul for foreldre (Trener 1) Aktivitetsmodul for rullestol (Trener 2) Gjennomføre nok kurs med kvalitet - Easy Basketkurs (tidligere aktivitetslederkurs) 2013 og 2014: 100 deltakere pr år (Minst 30 kvinner) - Trener 1 kurs 2013: 30 deltakere (minst 10 kvinner) 2014: 40 deltakere (minst 13 kvinner) - Trener 2 kurs 2013 og 14: deltakere (minst 3-5 kvinner) - Trener 3 kurs 2013: 5-6 deltakere (minst 1-2 kvinner) - FECC FIBA Europe Coach Certificate (2 årig løp) : 1 deltaker pr år - Mentorprogram Trener 1 nivå kvinner 2014: 10 deltakere Skape møteplasser/øke trenerens status -Den Store Trenerhelgen 2014: 150 deltakere Gi tilbud om rullestol Både topp og bredde fokus -Revitalisere trenerforening Finne styringsgruppe/-leder Etablere diskusjonsforum Avholde medlemsmøte under DST Trenervisitt Besøk av topptrenere utenfor sentrale regioner 2013 og 2014: 10 dagsbesøk pr år -Øke status trenere Bedre synliggjøring Basket.no «Klem en trener» Innføre trenerlisens Kommentarer fra salen: - Gjør kursene mer salgbare - Modulbaserte kurs og gjennomføringer - Trenerlistes må vurderes linket opp mot deltakelse på kurs/seminarer - Bruk tiden april-august bedre til kursgjennomføring. - Velg ut/finn trenertalenter tidligere

8 - Gi mer lønn til trenerne basert på kompetanse. - Snakk opp trenerrollen og gi sertifisering Sportslig utvikling Rekruttering (Sandy de Lopes og Ingeborg Borgen Takle redegjorde) 2013: - Easy Basket Challenge: 39 arrangement - Easy Basket: 87 arrangement - Skolebasketmesterskap: 5 arrangement - Totalt antall arrangement: 131 arrangement 2014: - Easy Basket Challenge: 43 arrangement - Easy Basket: 89 arrangement - Skolebasketmesterskap: 5 arrangement - Totalt antall arrangement: 137 arrangement Basketball størst i skolen: - Gjøre Easy Basket-materiell tilgjengelig - Pilotprosjekt i Region Vest for å innføre Easy Basket i skolen Synliggjøre basketball: - Felles Easy Basket Challenge åpning - Øke markedsføring av rekrutterings-arrangement - Innføre pris til klubben som øker med størst antall lisensierte spillere Kommentarer fra salen: - Hvordan få barn og unge til å synes basket er kulere: Trenerne og deres evne til å møte nye barn er nøkkel. Skolebasket er på sikt tenkt at skolene skal ha eierforhold til. - Reklamere for Easybasket i lokalaviser - Easy Basket i skolen der man har hovedfokus på læreren - SFO-tiltak i Trondheim Brukte ungdommer fungerte godt. Utfordring å få de inn i klubbene. Begynn tidlig. - Bruk hallen/gymsalen til SFO rett etter SFO-tid. Husk også at engasjement mot skolen må legges i forbindelse med en klubb. - Vi mister like mange i 16-årsalderen som vi rekrutterer. Her kan 3 mot 3 fungere godt som tiltak. - Læreren trenger godt materiell og video for lett å starte aktiviteter. - Oppstart av EasyBasket Challenge åpning Stor greie invitere aktuelle politikere mm.

9 Sportslig utvikling Spillerutvikling (Christine Madsen og Ulf Landström redegjorde) Informere og motivere spillere til å kombinere skole og basket i kompetente miljøer - Motivere spillere til å dra til utlandet college/europa - Landslagsspillerne deltar på DST - Informere spillere om mulighet å kombinere basket og videregående skole ESPN 3x3 i alle regioner (U14-U19) (juni/juli/aug.) Implementere spillerutviklingsplanen på alle nivåer - Implementeres i landslagene - Implementeres i regionene - Implementeres i basketgymnasene - Implementeres i klubbene - Få klubbene til å gjennomføre teknikkmerkedager - Klubbtrenerutdanning - Regionbesøk - Påvirke «private» basketskoler til å følge «den røde tråden» Kommentarer fra salen: - Dette må kommuniseres bedre ut til klubbene. - Oppfordre klubbtrenere til å delta på skillstrening for å lære - Kvalitetssikre at budskapet kommer ut til trenerne. Vet man at det kommer fram? - Finn riktig måte å kommunisere til klubbene om trenerne. Det er ikke nødvendigvis feil å spille på en annen måte. - Innfører sertifisering for region- og landslag slik at disse følger det som vi ønsker. Sportslig utvikling landslagene (Christine Madsen og Ulf Landström redegjorde) Trene og spille på internasjonalt nivå - Talentcamp - Samling for regions- og landslagstrenere - Delta med regionslag på internasjonale turneringer - Delta med U-landslag på EM - Delta i Nordisk U16, U18, U20M - Delta i Nordisk Menn 2014 (Danmark) - Delta i Universiaden Kommentarer fra salen: - Bør ha landslag for U17 og U19 på lavkosttilbud. Ta opp med klubbene om kostnadene. Svar: Dette ligger inne, men ressurs og kostnadsproblemer - Ikke glem at kvinnene over U18 også må komme ut - Er det gjennomtenkt å sende U16 til EM hva med bedre tilpassete turneringer?

10 Sportslig utvikling Nasjonale serier (Jan Hendrik og Eivind S. Jensen redegjorde) Etablere flere lag i toppseriene - Oppsøke aktuell miljøer Høyne nivå sportslig og organisatorisk - Gjennomføre stats- og arrangementskurs - Revidere årlig Håndbok BLNO og KL - Motivere til deltakelse i Nordic League - Følge tettere opp vedtatte arrangementskrav Samarbeid KL og BLNO - Jevnlig møter i KL og BLNO før/under/etter sesong - Gjennomføre felles Åpningshelg - Gjennomføre felles sluttspill Kommentarer fra salen: - Oppsøke aktuell miljøer tidlig. Hvilke miljøer ser vi for oss? Svar: Følgende miljøer vil følges opp: KL: Høybråten, Hop, Sandvika, Oslo Tigers, Ytrebygda?, BLNO: BK, Eidsvoll - skjør situasjon i dagenes situasjon. Spesielt de lagene med to lag i nasjonale serier. Pass på de. nedleggelsen av 1M for Varden vanskeliggjør rekrutteringsarbeidet opp mot toppserien. Svar: Vedtaket om nedleggelse av 1M er gjort «mot» vårt ønske. Det står også at det skal følges opp aktuelle miljøer som kommer dårlig ut. Varden er en av disse. Styret har nå vedtatt å ha en hastebehandling av denne saken og vil komme med en avgjørelse innen 1-2 uker. - Region Øst har jo sagt at Varden kan delta i 2M men at ingen av lagene kan pålegges å reise til Tromsø. - De to kuleste arrangementene var BLNO-kampen i Harstad og Final Four. La oss høre hvorfor dette fungerte? - Undersøk alternative visninger alias TNT sitt streamingstilbud under årets Regionssluttspill. Sportslig utvikling Dommerutvikling (J.H. Parmann og T. Rødsand/K Myhre redegjorde) Dommerrekruttering - Tilstrekkelig antall kurs nye aspirantdommere - 50 nye regionsdommere Dommeroppfølging - Øke antall observasjoner - Alle regionsdommere skal vurderes 2-3 ganger gjennom sesongen - Dommersamlinger for å skape felles oppfatning av regler og praktisering av disse på regionsnivå. Toppdommere - Regionale satsingsgrupper av regionsdommere - Oppfølging av forbundsdommere (NBBF/DK)

11 Kommentarer fra salen: - Viktig at de får god mottakelse tidlig. De som faller fra gjør det første året de dømmer. - Foreldreplakat og fornuftige trenere avgjørende. - Alle nye dommere må bli observert først gang de dømmer. - Aspirantdommere blir kampledere på Easy Basketnivå. Mer pedagogisk utdanning. - Informasjon om nye regler i år var ikke god nok. Svar: Mottatt og det er gjort grep at dette ikke skjer igjen. - Kan erfarne voksne basketpersoner fungere som observatører for de yngste dommerne. Svar: Ja, det kan være aktuelt 5. Innmeldte saker: Før man startet på behandlingen av innkomne saker så ble det fra salen påpekt at selve sakene ikke var tilgjengelig på nett. Administrasjonen bekreftet at alle sakene har blitt oversendt til regionene. Bærum Basket: Redegjørelse for NBBFs kommunikasjons- og informasjonsstrategi Pål Berg: Vi er ikke flinke til informasjon. Verken klubber (manglende oppdateringer ) eller basket.no (malstyrt uten mulighet til endringer). Min blogg tilfredsstiller tydeligvis en informasjonstørst. NBBF bør har en informasjonsstrategi. Hanne Sogn tok så orden og redegjorde via en powerpointpresentasjon NBBFs tanker om en informasjonsstrategi. Kommentarer fra salen: - Handler mest om klubbene oss andre. Vi er informasjonspliktig alle sammen. - Sverresborg Hoops Bredde godt eksempel går fint å få mye besøk ved seriøs jobbing. - Hoops Bredde og TNT er flinke. Dette er mest en melding til elitelagene. - Tips: Kårets årets nettside årets instagrambilde Asker BC: Retningslinjer for aldersbestemte landslag Fredrik Messel redegjorde kort for forslaget. Landslag er viktig for utviklingen i klubben deres. Generell oppfatning er at man har varierende kvalitet på rutiner og forberedelser. Noen er også demotiverte etter landslagsoppdrag. Dette er urovekkende. Er strukturen og organiseringen den rette? Habilitetsproblemer innen landslagsprogrammet. Ulf Landström: Mye bra i forslaget fra Asker. NBBF har en plan for hvordan vi ønsker å drive landslagene. Ennå ikke har hatt kapasitet til å få dette ut til alle aktuelle aktører. Angående uttak til landslag dette starter med skillstrening, regionslag og så landslag. Landslagene blir dermed tatt ut på grunnlag av en lengre prosess. I blant vanskelig å finne de gode trenerne (spesielt på jentesiden), men har ikke opplevd at noen av de som er ansatt har hatt motiver for å få fordeler for egen klubb mm.

12 Ingeborg Borgen Takle (Talentkomiteen i Reg Vest)- Forslag til viderebehandling: Dette er en viktig sak som bør ligge i struktur og vilkår både for landslag og regionslag. Vi ser ikke at dette er en tingsak, det er føringer som skal implementeres i adminstrasjonens arbeide. Regionen er positiv til Askers dokument og er enig i svært mye av dette, men det er likevel behov og faktorer som ikke er «helt i mål». Vi ønsker svært gjerne at administrasjon og styrene i NBBF tar tak i dette og utvikler en konkret manual som omhandler både spillere, trenere og tilknytte parter med tanke på representasjonslag. Videre at det kommer tingforslag i 2014 som sier: "Alle NBBFs representasjonslag skal følge retningslinjer og føringer i den til enhver tids sist oppdaterte manual for denne driften". Vi ser helst at minitinget binder styret til å utvikle et forslag til manual basert på Asker BC og Regions Vests retningslinjer innen 2013 og at denne sendes på høring senest 3 uker før talentcampen Andre innspill fra salen: - Region Øst skriver kontrakt for regionstrenerne som sier noe om hvordan man oppfører seg. - Krav om seriøsitet på landslagstrenerne. Viktig at spillere som ikke blir tatt med videre får god tilbakemelding. - Bedre oversiktlighet i uttaksprosesser. - Viktig med kommunikasjonen rundt uttak. Få disse reglene på plass. - Norsk landslagsbasket er personrelatert. Få en coachestil. Lag dette dokumentet. Lag også en standardkontrakt til trenerne som beskriver disse kjørereglene. Bruk DST til å diskutere dette. - Samkjøring av lønn av regionlagstrenerne. Reg. Øst: Regelverk for parallelle spilletillatelser i aldersbestemte klasser Terje Melhus redegjorde for praksis som har fungert for Region Øst. Er det mulig å spørre/foreslå dette? Per Burud: Forstår det slik at dette kan forbundet se på fram mot neste Ting Når det gjelder sesongen vil det ikke bli anledning til dispensasjon fra regelverket, alle søknader skal behandles av NBBF. Reg. Øst: Regelverk for overbyggingsklubber Terje Melhus: Bærum Basket eksempel på overbyggingsklubb. Her må de lages et regelverk rundt med tanke på deltakelse i seriespill, Norgesmesterskap mm. Region Øst oppfordrer at forbundsstyret lager et forslag til håndtering av dette til Tinget Per Burud: NBBF vil ta på seg denne oppgaven. Terje Melhus: Gå også opp løypa mellom allianselags interne bruk av spillere. Eks. Sverresborg Hoops Bredde og Hoops Elite.

13 Reg. Øst: Easy Basket U13, endring av reglene Terje Melhus: Region Øst har mottatt mye negative meldinger her fra klubbhold. Dårlig salgsjobb av regelendringen forrige sommer. Er det mulig å endre disse reglene til kommende sesong? Ingeborg Borgen Takle (Region Vest Talentkomite): U13: Region Vest har sett at det gjenstår arbeid med U13 og at U13 regelverket er ikke "i mål". Dette må arbeides videre med før neste ting hvor vi ønsker endringer. Vi registrerer at også region Øst opplever at regelverket for denne klassen må justeres. Vi ønsker svært gjerne å bidra med å være førende for en diskusjon rundt dette, helst i samarbeid med tilsvarende komite i Region Øst. Og med mulighet for dispensasjon fra regelverket for å prøve ut bl.a. effektiv tid kommende sesong. Resultatet av dette arbeidet tilbyr vi å presentere for NBBF slik at forslag til neste ting kan samordnes mellom NBBF sentralt og Regionene før tinget U14 U14 regelverket er ikke etter intensjonen slik vi oppfatter strukturen i den sportslige strategien. Vi ønsker å opprette et pilotprosjekt rettet mot denne klassen for å spille med vanlige regler, ref vedtak på regionstinget Eivind S. Jensen: Vi forstår frustrasjonen til at dette først og fremst er relatert til overgangsproblematikk for gruppen som trodde de skulle ha et annet regelsett denne sesongen og som ikke hadde fått med seg at dette ble endret på Tinget Dette vil trolig ikke være noe større problematikk for kommende sesonger. Ettersom dette regelsettet kun har vært i bruk i en sesong bør dette prøves ut minst en sesong til før man konkluderer om dette er vellykket eller ikke. Per Burud: Må unngå at man har frustrasjon også inn i kommende sesong. Det er alltid mulig å søke dispensasjon, men dette bør i så fall søkes om til styremøtet 26. juni. Avslutning: President Grete Johansen takket så alle for oppmøtet og utvist engasjement under Minitinget. Hun takket også spesielt Hanne Sogn for all forberedelse til møtet. Minitinget avsluttet kl Eivind S. Jensen Referent

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder:

Handlingsplan NBBF Region Vest Alle strategiområder: Strategiområde: Tiltak: Ansvarlig: Involverer: Frist: EBC EB Antall EBC vår 2014: 22 Antall EBC høst 2014: 11 Totalt antall EBC 2014: 33 Antall EB vår 2014: 22 Antall EB høst 2014: 11 Totalt antall EB

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging Strategiplan 2013 2018 Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO 0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47 21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb «Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb Hvem er vi, hvor var vi, hvor er vi? Etablert i 1970 rundt miljøet på Høybråten skole. Sportslige resultater på damesiden -80 og -90 tallet Des 15 ca

Detaljer

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber

Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber Aktivitetsmål for NBBF, regioner og klubber 2016-2020 Aktivitetsmål for strategiperioden 2016-2020 Som et ledd i arbeidet med strategiplanen for perioden 2016 2020 er det utarbeidet et forslag til aktivitetsmål

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til: Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax: +47-21 02 65 61 E-post/E-Mail: basket@adm.basket.no

Detaljer

- Connecting the world of basketball -

- Connecting the world of basketball - Hvordan norske klubber kan bruke BBall til klubbutvikling Hvordan BBall utvikler seg innenfor rammene av samarbeidsavtalen med NBBF I dag finnes ingen plattform/verktøy som forener basketballsporten nasjonalt

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status fra klubbene 2.

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Følgende var til stede: 1. Ali Mekki Gimle BBK 2. Anne

Detaljer

Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON»

Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON» Det store klubbledermøte 2015 «TANKER OM ORGANISASJON» NBBFs kjerneaktivitet Rekruttere Ivareta Utvikle Ting vedtatt (klubbene) visjon: «Basketball skal være et naturlig valg for alle som ønsker å drive

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Strategi og gjennomføring. Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016

Strategi og gjennomføring. Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016 Strategi og gjennomføring Øyvind Haugmoen, leder DSK, 17.jan 2016 Arendal Titans Basketball etablert 2002 Visjon: Klubben for idrettsglede og inkludering hvor alle får spille og utvikle seg 80 medlemmer

Detaljer

Visjon En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg forpliktet ovenfor.

Visjon En felles visjon beskriver et fremtidig bilde av ønsket situasjon for norsk basket, som mange føler seg forpliktet ovenfor. 0 Innhold: 1. Innledning «Felles plan for norsk basket» 2. Visjon 3. Verdigrunnlag for norsk basket 4. Virksomhetside for norsk basket 5. Programerklæring for norsk basket i perioden 6. Norsk baskets kjerneaktivitet

Detaljer

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012

ÅRSBERETNING. TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING TINGET 2012 NBBF Region Øst Onsdag 28. mars 2012 ÅRSBERETNING NBBF Region Øst 2011 1. Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode Leder Marie Lyslid Høybråten 2 år Nestleder Magne Flaskerud

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

NBBF REGION ØST. #9-2012/13 (uke 50) Nyheter siden sist i Region Øst: Nytt serieoppsett våren 2013:

NBBF REGION ØST. #9-2012/13 (uke 50) Nyheter siden sist i Region Øst: Nytt serieoppsett våren 2013: NYHETSBREV NBBF REGION ØST #9-2012/13 (uke 50) Region Øst vil innledningsvis takke spillere, trenere, dommere, klubbledere og alle dere andre som har bidratt til at vi på en god måte har gjennomført en

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

Klubbledermøte NBBF Region Vest September 2015

Klubbledermøte NBBF Region Vest September 2015 Klubbledermøte NBBF Region Vest September 2015 Saksliste 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene 3. Informasjon om seriestart 4. Informasjon om lisenser 5. Prosjektet Basket i skolen 6. Trenerløypa

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30.

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Stavanger 17. oktober 2011 57G-Protokoll_RS-12 Protokoll Fra møte nr. 12/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 13/

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 13/ Alta, 30. april 2012 PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 13/2010-2012 Dato: 28. mars 2012 Sted: Rica hotell, Bodø Møtetid: 1100-1630 Navn Funksjon Tilstede Forfall Merknader Ole Gudmestad Leder X Karin Johnsen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Utkast til Handlingsplan

Utkast til Handlingsplan Region Nord Utkast til Handlingsplan NVBF Region Nord 2014-2016 1 Norges Volleyballforbunds satsningsområder vekst elite trenere/dommere anleggsutvikling organisasjon Volleyball = samspill for alle Vekst

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI HØRINGSDOKUMENT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016-2020 Side 1 av 11 Innhold INNLEDNING... 3 1. PRINSIPPER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 4 2. KOMMUNIKASJONSKANALER... 5 3. MÅL FOR KOMMUNIKASJON I NBBF... 6 3.1

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 3/

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 3/ Alta, 17. oktober 2012 PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 3/2012-2014 Dato: 13. 14. oktober 2012 Sted: Grand hotell Tromsø Møtetid: 1200 1900 og 0830-1200 Navn Funksjon Tilstede Forfall Merknader Ole Gudmestad

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

Dette dokumentet handler om overordnede grep for hele norsk basketball og om holdninger til å dele, til å kommunisere og til å engasjere.

Dette dokumentet handler om overordnede grep for hele norsk basketball og om holdninger til å dele, til å kommunisere og til å engasjere. Samling i bånn Det er prisverdig at Norges Basketballforbund har invitert til en dialog med klubbene fram mot revisjon av strategiplanen på tinget våren 2016. Strategiplanen skal vare i fire år og derfor

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen

6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen Innholdsfortegnelse Deltakerliste Tinget 2012... side 1 Revisors beretning regnskapsåret 2011... side 3 Kontrollkomiteens rapport regnskapsåret 2011... side 5 Kommentarer til langtidsbudsjett... side 8

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 2/16-18

Regionstyremøte Nr. 2/16-18 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 2/16-18 Mandag 22.august 2016 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Per Inge Bjerkseter Mai-Britt Kopperud Erik

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Forfall: Erik Baret (Styremedlem) Kathrine Steinsvik (Styremedlem) Mike McNeil (Vara)

Forfall: Erik Baret (Styremedlem) Kathrine Steinsvik (Styremedlem) Mike McNeil (Vara) Styremøte NRF 3-2014 Sted: Gardermoen Dato: 02/04-14 Tid: 18:00-21:00 Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Anders Teigland (Styremedlem), Kirsten Redmond (Styremedlem), Kevin Tobin (Styremedlem), Jose

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2)

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) FORSLAG NR 1 Forslagstiller: Trondheim Biljardklubb Forslag: Norges Biljardforbunds Policy vedr alkohol Gjelder alle organisasjonsledd, som særforbund, klubber, avd.

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte Nr. 16/06-08

Referat fra Regionstyremøte Nr. 16/06-08 Referat fra Regionstyremøte Nr. 16/06-08 Tirsdag 4. mars på Idrettens Hus Drammen Tilstede: Bernt Thomassen Rigmor Øverli Kjell Grant Teigen Geir Floen Unni Lilleng Tonje Jelstad Henriette Skjørdal Roar

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 10/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 10/ Bergen, 20. juni 2015 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 10/2014-2016 Dato: 15. juni 2015 Sted: Skype Møtetid: 16:30 19:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 4/14-16 Dato/tid : 29. og 30. august Møteramme : lørdag 11:00-19:00, søndag 09:00-16:00 Sted : Ullevaal Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 3/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 3/15 torsdag 7. mai 2015 på Hotell Kong Carl, Sandefjord. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 2/

PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 2/ Alta, 28. aug. 2012 PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR 2/2012-2014 Dato: 24.8-26.08. 2012 Sted: Tromsø Møtetid: Navn Funksjon Tilstede Forfall Merknader Ole Gudmestad Leder X Aleksander Windstad Nestleder

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD. Lover. Norges Basketballforbund Region Nord NORGES BASKETBALLFORBUND REGION NORD Lover Norges Basketballforbund Region Nord 27.06.2011 INNHOLD 1 Alminnelige bestemmelser... 3 2 Formål... 3 3 Innmeldelse... 3 4 Arbeidsordning... 3 5 Organisasjon...

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND

Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND Strategisk plan 2008 2012 NORGES BANDYFORBUND NORGES BANDYFORBUND Strategiplan for perioden 2008-2012 NBF - huset Visjon: -bandy-norge NBF bygger -landhockey-norge sammen med DEG -innebandy-norge Bandy

Detaljer

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund Norge skal være verdens ledende Orienteringsnasjon Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år Norsk orientering skal være en attraktiv

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball.

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Handlingsplan for Håndball DFI

Handlingsplan for Håndball DFI Handlingsplan for Håndball DFI Utarbeidet dato: 16.02.2012 Side 1 av 5 1. Visjon En håndballgruppe å være stolt av 2. Målsetning Bli bedre innen våre fokusområder 3. Fokusområder Organisasjon/arrangementer,

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 1 Innledning... 1 2 Krav om klubblisens Eliteserien... 2 3 Elitelisens... 3 4 Kriterier for tildelingen... 4 5 Behandling av søknadene...

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2012-2014 Innledning Denne handlingsplanen skal være et styringsverktøy for kommende tingperiode, både for klubber, regionstyret, utvalg og administrasjonen. Handlingsplanen for NHF Region

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Strategi- og handlingsplan 2011-13 Gruppearbeider. NSF Ting 27.05.11 29.05.11

Norges Skøyteforbund. Strategi- og handlingsplan 2011-13 Gruppearbeider. NSF Ting 27.05.11 29.05.11 Norges Skøyteforbund Strategi- og handlingsplan 2011-13 Gruppearbeider NSF Ting 27.05.11 29.05.11 Formål og prosess Skal gi innspill til en rullert strategiplan for perioden 2011-13 Styret legger frem

Detaljer

Protokoll. Regionstyremøte nr NHF Region Nord. Bror Tangen

Protokoll. Regionstyremøte nr NHF Region Nord. Bror Tangen 1 Regionstyremøte nr. 11 0810 NHF Region Nord Protokoll Tid (dato, fra kl til kl): 16.01.10, kl 1100 2030 Sted: Oslo, Grand Hotel Innkalt av: Bror Tangen Ordstyrer: Bror Tangen Referent: Stig Ole Olsen

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Lillestrøm Sportsdansklubb Årsberetning 2015

Lillestrøm Sportsdansklubb Årsberetning 2015 Lillestrøm Sportsdansklubb Årsberetning 2015 Lillestrøm Sportsdansklubb (LSKdans) ble stiftet 4. mai 2011. Klubbens hovedaktivitet er undervisning i sportsdans for barn og ungdom på nivåene: barnedans,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Styrereferat NBF 27.-28.8.11 Dato: 27. og 28. august 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent Karl Olav N Hansen Tilstede: Rune Handal ( RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz ( PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL)

Detaljer