NBBF - Minitinget 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBBF - Minitinget 2013"

Transkript

1 NBBF - Minitinget mai - Rica Gardermoen President Grete Johansen holdt en kort velkomsttale før dirigent Per Burud tok ordet og foretok et navneopprop og informerte om dagsorden for Minitinget. Det kom ingen innspill på dagsorden fra salen. Fra styret var ikke Margit Vånar ikke til stede (meldt forfall). 1. Status for arbeidsåret siden Tinget 2012 Grete Johansen redegjorde for utgangspunktet etter forbundstinget i 2012 via en powerpointpresentasjon: Økonomi - 3,9 mill kr i underskudd for 2011 negativ egenkapital på 2,8 mill kr - Forbundstinget 2012 ga klare føringer for veien videre - langtidsbudsjett ble vedtatt hvor positiv egenkapital skal oppnås innen utgangen av flere konkrete innsparingsområder ble definert - prioriterte aktivitetsområder ble definert - Betydelig fokus på økonomistyring i NBBF sentralt i året som har gått - Kulturendring i hele organisasjonen, med fokus på mest mulig aktivitet for hver krone - Økonomi mye bra jobb i organisasjonen Bygge opp positiv egenkapital innen utgangen av 2014: Dette skjer igjennom: - Reduksjon i lønns- og administrasjonskostnader (redusert med 10% i 2012) - Innsparing på landslagsvirksomhet (redusert med 39%) - Gradvis oppjustering av kontingenter for nasjonale serier (økt med 20% i 2012) - Økte lisensinntekter (Økt med 25% reelt i 2012) Egenkapitalen skal på sikt bygges opp til minimum 15% av total omsetning Spesielle fokusområder i 2012: - Kulturen i forhold til økonomi endres i hele organisasjonen - Rigide krav til prosedyrer rundt økonomi og kontinuerlig bruk av periodiserte budsjettstyringsverktøy. -Streng innkrevingspolitikk i forhold til utestående fordringer. Innenfor melder øremerket barn, unge og bredde (Post 3) prioriteres: Klubbutvikling noe økning i 2012, ytterligere opptrapping i 2013 Trenerutvikling samme aktivitetsnivå i 2012 som i 2011 Rekruttering betydelig økt aktivitet i 2012 gjennom Easy Basket og Easy Basket Challenge Reduksjon av andel lønnskostnader av den totale overføring av post 3 midler. Årsregnskap 2012 vs 2011 Overskudd i 2012, mens man hadde et underskudd på i 2011: Viktigste endringer: - Offentlige tilskudd økt med ca kr Lisensinntekter økt med ca kr (inkl periodiseringseffekt) - Lønns- og personalkostnader redusert med ca kr Arrangementskostnader redusert med ca kr

2 - Kontorkostnader redusert med ca kr Reise- og oppholdskostnader redusert med ca Årsregnskap 2012 målt mot budsjett viser et positivt avvik på i forhold til budsjett: Viktigste årsaker til positivt avvik: - Lavere administrasjonskostnader, spesielt IT og husleie - Noe lavere kostnader til toppidrett (landslagsaktiviteter) og nasjonale serier - Mindre, positive avvik på en rekke områder (bl.a. personalkostnader og organisasjonsutvikling) Veien videre økonomi: - Forbundets økonomiske situasjon er under kontroll, men er fortsatt krevende - Aktivitetsnivå må fortsatt nøye tilpasses inntekter og plan for fremtidig resultatutvikling, i tråd med NIFs krav. - Etter resultatet for 2012 ligger NBBF drøyt 0,5 millioner kroner foran plan for oppbyggingen av egenkapitalen (planen som ble vedtatt av Forbundstinget 2012 i langtidsbudsjettet) Ledelse og organisasjon Status styremedlemmer: Hjard Rune Jensen trakk seg sommeren 2012 og ble erstattet av varamedlem Margit Vånar. Beate Mortensen har fått innvilget permisjon vinteren 2013 Arne Løvold går inn i hennes sted i Arbeidsutvalget Styret har fordelt oppfølgingsansvar: - Grete Johansen: Ledelse (Økonomi/organisasjon/kommunikasjon) - Jan Hendrik Parmann: Nasjonale serier, Dommere og Region Nord - Arne Løvold: Trenerutvikling og Region Øst - Christine Madsen: Sportslig strategi og spillerutvikling, Landslag og Region Vest - Margit Vånar: Inkludering og Region Midt - Sandy de Lopes: Rekruttering og Region Sør Administrasjonen: I sykefravær til generalsekretær Hanne Sogn har Eivind S. Jensen og Per Burud vikariert som fungerende generalsekretær i hver sin periode. Eva Salvesen har også fått permisjon fra kontrollkomiteen og fungert som økonomikonsulent (ca. 30% stilling). Det ble påpekt at uten deres innsats hadde ikke dette gått så bra som det har det siste året. Ny regionsleder Midt: Mathias Aarskog Ny daglig leder Region Øst Axel Langaker i august (erstatter Terje Melhus) Etter oppfordring fra regionsleder Marie Lyslid fikk Terje en spesiell takk for sin innsats

3 Prioriteringer Hva kan vi gjøre for å at vi kan vokse? Prioriteringspyramiden fra strategidokumentet ble gjennomgått. Generalsekretær Hanne Sogn tok så ordet og redegjorde videre for powerpointpresentasjonen: A. Medlemsutviklingen Status: I overkant av medlemmer Medlemsutviklingen viser problemer i aldersgruppen 6-12 år der man har en markant nedgang. Ser man regionsvis så finner man en større nedgang for Region Vest og noe mindre nedgang for region øst. (NB! Tallene har en mulig feilmargin på +/- 10%) Jentesatsningen hva skjedde? Mulig dette prosjektet ble for topptungt. Region Øst har etablert en ny jentesatsning som fokuserer på å redusere frafallet.. Generelt rekrutteringsmessig så øker man blant guttene og går ned blant jentene. Viktig med fokus på langsiktighet og bygge fra bunnen av. B. Basketballspilleren - Helhetlig sportslig strategi rammeverk hvordan vi skal utvikle basketballspilleren er etablert og implementering er startet. Hovedtese: Basketball skal være «en kompetansedrevet idrett» noe som innebærer: Kvalitet: Gode trenere og gode rutiner for informasjon og forvaltning av idretten Mestring: Spillere skal føle utvikling og mestring. Plan for progresjon bygget på en pedagogisk plattform Aktivitet: Forutsigbar aktivitet og «høydepunkter» gjennom sesongen Sosial struktur: Forutsigbare møteplasser Oversikt utviklingsvei: Hvor langt kan man nå? Spilleren: Skal alltid ha noe å se frem til. Dette må tydelig kommuniseres og gjøres tilgjengelig. Basketlivsløpet (skjematisk framstilling av basketballspillerens livsløp) livsfase livssituasjon tiltak tilpasninger produkt ble redegjort for.

4 C. Sportslig strategi status aktiviteter 2012/2013: Trenerutvikling (Eivind Jensen redegjorde): Regionalt nivå: - Et aktivitetslederkurs Møre (3 deltagere) - To trenersamlinger (15 deltagere/ 8 kvinner) Nasjonalt nivå: - Et Trener 2 kurs (18 deltagere/ 5 kvinner) - Den store trenerhelgen (110 deltagere/ 23 jenter) - Forberedelser Trener 3 kurs - Utvikling ny trenerløype påbegynt - FECC en deltager/ oppstart en deltager sommer 2013 Rekruttering (Ingeborg Borgen Takle redegjorde): Regionalt nivå: - Easy Basket: 61 arrangement - Easy Basket Challenge: 17 arrangement - Skolemesterskap: 2 (Region Vest) Totalt: 80 arrangement for nye og eksisterende spillere i alderen 7-12 år. Nasjonalt nivå: - Tilpasning av regler - Utviklet aktivitetshefte, lekebok, EBC/EB brosjyrer og diverse anskaffelse av materiell Spørsmål salen: Har vi tall på hvor mange nye spillere vi har fått? - Tall er viktig å på plass hvor mange har deltatt - Easy Basket: Økning i Region Øst - flere spillere ut av dette. Dette er et bra produkt. Spillerutvikling (Ulf Landström redegjorde): Regionalt nivå: - Spillersamling (26 spillere/ 26 kvinner) - Skillstreninger - Regionslag (50/50) 4 lag i Region Øst 6 lag i Region Vest 2 lag i Region Midt Nasjonalt nivå: - Ferdighetsmerker totalt 155 utdelt - ESPN 3mot3 fire arrangementer sommer 2012 (U14-U19) fem arrangementer sommer 2013 (U14-U19) - Talentcamp (150 deltagere/67 jenter) - Implementering «Den røde tråden»/ «Den norske spillestilen» Landslag (Ulf Landström redegjorde): U16 (jenter/gutter) - 8 samlingshelger i snitt per lag

5 - 10 regionale samlinger totalt - Deltagelse Nordisk og EM U18 (jenter/gutter) - 8 samlingshelger i snitt per lag - 10 regionale samlinger totalt - Deltagelse Nordisk og EM U23 (menn) - Deltagelse Universiaden - 5 samlingshelger - 10 regionale samlinger Deltagelse Nordisk 2014 (obligatorisk) (kommende seniorlandslag) Finansiering: Tilskudd fra NSI Nasjonale serier (Eivind S. Jensen redegjorde): - BLNO 7 lag - KL 6 lag - 1M 6 lag Felles arrangementer: - Åpningshelg - Final Four - KL/BLNO Challenge Dommerutvikling (Torkild Rødsand/Knut Myhre redegjorde): Regionalt nivå: - To aspirantdommerkurs (53 deltagere/ 13 kvinner) - To regionsdommerkurs (22 deltagere/ 1 kvinne) - Dommerobservasjoner (82 dommere/ 12 kvinner) Nasjonalt nivå: - Elitedommersamling - Sluttspillsamling - Deltagelse Nordisk, Scania Cup, Svensk Basketliga, internasjonal representasjon - FIBA dommere tre aktive (en ny) - Talentprogram regionsdommere 10 deltagere 63 timer samlinger Statusredegjørelsen ble avsluttet med en påminnelse på hvordan man på kort sikt skal fokusere pengebruken. I er tenkt at man skal fordele: - Mer til klubbene (organisasjonsutvikling) - Mer til trenere (kompetanseutvikling) - Mer til spillere (struktur gjennom livsløpet) - Bedre effektivisering sentralt - Bedre kommunikasjonen internt og eksternt

6 2. Årsregnskap 2012 Eva Salvesen Eva Salvesen tok ordet og gjennomgikk regnskapet for Det viste et overskudd på kroner og med en «ren» revisorrapport. Avdelingsregnskapet/prosjektregnskapet som man til daglig jobber etter ble kort presentert og redegjort for. Det at denne rapporten har blitt så mye bedre i 2012 har mye av årsaken til at styringen er nå blitt langt bedre. I tillegg til rutinene i administrasjonen er vesentlig forbedret. 3. Budsjett 2013 Eva Salvesen redegjorde for budsjettet for 2013 som er i tråd med det forbundstingsvedtatte langtidsbudsjettet. I 2013 er det beregnet et overskudd på 1,1 millioner. På spørsmål fra salen om hvorfor man har så lite inntekter svarte Grete Johansen på vegne av forbundsstyret at man bevist har valgt å være defensive. Fra salen ble det også spurt om man vurderer å bruke et sponsorbyrå til å hente inn penger på «no cure no pay» basis. Styret svarte at dette kunne de vurdere å gjøre med tanke på framtidige målsetninger. Det ble også spurt om hvor besparelsen på landslag er tatt fra og om dette ville gå ut over de aldersbestemte landslagene. Styret bekreftet at det ville det ikke besparelsen er kun at man i 2013 ikke har et senior kvinnelag i aktivitet noe man hadde i 2011 i tillegg til at man arrangerte Nordisk mesterskap for kvinner. 4. NBBFs handlingsplaner for Sportslig strategi Hanne Sogn redegjorde for redaksjonelle endringer i Strategiplanen der man har flyttet flere av satsningsområdene under hovedfanen - sportslig strategi. Strategiplanen er nå delt inn i fem hoveddeler: 1. Organisasjon 2. Kommunikasjon/merkevarebygging 3. Sportslig strategi 4. Inkludering 5. Anlegg Det ble en generell diskusjon rundt måltall i planen. I Sverige har man spillere noe som kanskje bør bety et mål på i Norge hvis man sammenligner befolkning. Man har imidlertid ikke endret på måltallet på antall medlemmer i den nyreviderte strategiplanen. Fra salen ble det kommentert at man kanskje skal ha fokus på utvikling i forhold til de andre idrettene i Norge. Det ble også bemerket at man må bli flinkere til å dele suksesshistorier. Etter denne innledende runden gikk man gjennom handlingsplanene for den sportslige strategien. Sportslige strategi Trenerutvikling (Arne Løvold og Eivind S. Jensen redegjorde) Status antall trenere = Må gjøre et stort løft medlemmer 150 trenere medlemmer 650 trenere 2022 Heve kvaliteten på trenere - Utvikle kurspakke/trenerløype Revidere Trener 1 kurs (tilpasset EBC/EB)

7 Innføre e-læringsmoduler (NIF) Aktivitetsmodul for foreldre (Trener 1) Aktivitetsmodul for rullestol (Trener 2) Gjennomføre nok kurs med kvalitet - Easy Basketkurs (tidligere aktivitetslederkurs) 2013 og 2014: 100 deltakere pr år (Minst 30 kvinner) - Trener 1 kurs 2013: 30 deltakere (minst 10 kvinner) 2014: 40 deltakere (minst 13 kvinner) - Trener 2 kurs 2013 og 14: deltakere (minst 3-5 kvinner) - Trener 3 kurs 2013: 5-6 deltakere (minst 1-2 kvinner) - FECC FIBA Europe Coach Certificate (2 årig løp) : 1 deltaker pr år - Mentorprogram Trener 1 nivå kvinner 2014: 10 deltakere Skape møteplasser/øke trenerens status -Den Store Trenerhelgen 2014: 150 deltakere Gi tilbud om rullestol Både topp og bredde fokus -Revitalisere trenerforening Finne styringsgruppe/-leder Etablere diskusjonsforum Avholde medlemsmøte under DST Trenervisitt Besøk av topptrenere utenfor sentrale regioner 2013 og 2014: 10 dagsbesøk pr år -Øke status trenere Bedre synliggjøring Basket.no «Klem en trener» Innføre trenerlisens Kommentarer fra salen: - Gjør kursene mer salgbare - Modulbaserte kurs og gjennomføringer - Trenerlistes må vurderes linket opp mot deltakelse på kurs/seminarer - Bruk tiden april-august bedre til kursgjennomføring. - Velg ut/finn trenertalenter tidligere

8 - Gi mer lønn til trenerne basert på kompetanse. - Snakk opp trenerrollen og gi sertifisering Sportslig utvikling Rekruttering (Sandy de Lopes og Ingeborg Borgen Takle redegjorde) 2013: - Easy Basket Challenge: 39 arrangement - Easy Basket: 87 arrangement - Skolebasketmesterskap: 5 arrangement - Totalt antall arrangement: 131 arrangement 2014: - Easy Basket Challenge: 43 arrangement - Easy Basket: 89 arrangement - Skolebasketmesterskap: 5 arrangement - Totalt antall arrangement: 137 arrangement Basketball størst i skolen: - Gjøre Easy Basket-materiell tilgjengelig - Pilotprosjekt i Region Vest for å innføre Easy Basket i skolen Synliggjøre basketball: - Felles Easy Basket Challenge åpning - Øke markedsføring av rekrutterings-arrangement - Innføre pris til klubben som øker med størst antall lisensierte spillere Kommentarer fra salen: - Hvordan få barn og unge til å synes basket er kulere: Trenerne og deres evne til å møte nye barn er nøkkel. Skolebasket er på sikt tenkt at skolene skal ha eierforhold til. - Reklamere for Easybasket i lokalaviser - Easy Basket i skolen der man har hovedfokus på læreren - SFO-tiltak i Trondheim Brukte ungdommer fungerte godt. Utfordring å få de inn i klubbene. Begynn tidlig. - Bruk hallen/gymsalen til SFO rett etter SFO-tid. Husk også at engasjement mot skolen må legges i forbindelse med en klubb. - Vi mister like mange i 16-årsalderen som vi rekrutterer. Her kan 3 mot 3 fungere godt som tiltak. - Læreren trenger godt materiell og video for lett å starte aktiviteter. - Oppstart av EasyBasket Challenge åpning Stor greie invitere aktuelle politikere mm.

9 Sportslig utvikling Spillerutvikling (Christine Madsen og Ulf Landström redegjorde) Informere og motivere spillere til å kombinere skole og basket i kompetente miljøer - Motivere spillere til å dra til utlandet college/europa - Landslagsspillerne deltar på DST - Informere spillere om mulighet å kombinere basket og videregående skole ESPN 3x3 i alle regioner (U14-U19) (juni/juli/aug.) Implementere spillerutviklingsplanen på alle nivåer - Implementeres i landslagene - Implementeres i regionene - Implementeres i basketgymnasene - Implementeres i klubbene - Få klubbene til å gjennomføre teknikkmerkedager - Klubbtrenerutdanning - Regionbesøk - Påvirke «private» basketskoler til å følge «den røde tråden» Kommentarer fra salen: - Dette må kommuniseres bedre ut til klubbene. - Oppfordre klubbtrenere til å delta på skillstrening for å lære - Kvalitetssikre at budskapet kommer ut til trenerne. Vet man at det kommer fram? - Finn riktig måte å kommunisere til klubbene om trenerne. Det er ikke nødvendigvis feil å spille på en annen måte. - Innfører sertifisering for region- og landslag slik at disse følger det som vi ønsker. Sportslig utvikling landslagene (Christine Madsen og Ulf Landström redegjorde) Trene og spille på internasjonalt nivå - Talentcamp - Samling for regions- og landslagstrenere - Delta med regionslag på internasjonale turneringer - Delta med U-landslag på EM - Delta i Nordisk U16, U18, U20M - Delta i Nordisk Menn 2014 (Danmark) - Delta i Universiaden Kommentarer fra salen: - Bør ha landslag for U17 og U19 på lavkosttilbud. Ta opp med klubbene om kostnadene. Svar: Dette ligger inne, men ressurs og kostnadsproblemer - Ikke glem at kvinnene over U18 også må komme ut - Er det gjennomtenkt å sende U16 til EM hva med bedre tilpassete turneringer?

10 Sportslig utvikling Nasjonale serier (Jan Hendrik og Eivind S. Jensen redegjorde) Etablere flere lag i toppseriene - Oppsøke aktuell miljøer Høyne nivå sportslig og organisatorisk - Gjennomføre stats- og arrangementskurs - Revidere årlig Håndbok BLNO og KL - Motivere til deltakelse i Nordic League - Følge tettere opp vedtatte arrangementskrav Samarbeid KL og BLNO - Jevnlig møter i KL og BLNO før/under/etter sesong - Gjennomføre felles Åpningshelg - Gjennomføre felles sluttspill Kommentarer fra salen: - Oppsøke aktuell miljøer tidlig. Hvilke miljøer ser vi for oss? Svar: Følgende miljøer vil følges opp: KL: Høybråten, Hop, Sandvika, Oslo Tigers, Ytrebygda?, BLNO: BK, Eidsvoll - skjør situasjon i dagenes situasjon. Spesielt de lagene med to lag i nasjonale serier. Pass på de. nedleggelsen av 1M for Varden vanskeliggjør rekrutteringsarbeidet opp mot toppserien. Svar: Vedtaket om nedleggelse av 1M er gjort «mot» vårt ønske. Det står også at det skal følges opp aktuelle miljøer som kommer dårlig ut. Varden er en av disse. Styret har nå vedtatt å ha en hastebehandling av denne saken og vil komme med en avgjørelse innen 1-2 uker. - Region Øst har jo sagt at Varden kan delta i 2M men at ingen av lagene kan pålegges å reise til Tromsø. - De to kuleste arrangementene var BLNO-kampen i Harstad og Final Four. La oss høre hvorfor dette fungerte? - Undersøk alternative visninger alias TNT sitt streamingstilbud under årets Regionssluttspill. Sportslig utvikling Dommerutvikling (J.H. Parmann og T. Rødsand/K Myhre redegjorde) Dommerrekruttering - Tilstrekkelig antall kurs nye aspirantdommere - 50 nye regionsdommere Dommeroppfølging - Øke antall observasjoner - Alle regionsdommere skal vurderes 2-3 ganger gjennom sesongen - Dommersamlinger for å skape felles oppfatning av regler og praktisering av disse på regionsnivå. Toppdommere - Regionale satsingsgrupper av regionsdommere - Oppfølging av forbundsdommere (NBBF/DK)

11 Kommentarer fra salen: - Viktig at de får god mottakelse tidlig. De som faller fra gjør det første året de dømmer. - Foreldreplakat og fornuftige trenere avgjørende. - Alle nye dommere må bli observert først gang de dømmer. - Aspirantdommere blir kampledere på Easy Basketnivå. Mer pedagogisk utdanning. - Informasjon om nye regler i år var ikke god nok. Svar: Mottatt og det er gjort grep at dette ikke skjer igjen. - Kan erfarne voksne basketpersoner fungere som observatører for de yngste dommerne. Svar: Ja, det kan være aktuelt 5. Innmeldte saker: Før man startet på behandlingen av innkomne saker så ble det fra salen påpekt at selve sakene ikke var tilgjengelig på nett. Administrasjonen bekreftet at alle sakene har blitt oversendt til regionene. Bærum Basket: Redegjørelse for NBBFs kommunikasjons- og informasjonsstrategi Pål Berg: Vi er ikke flinke til informasjon. Verken klubber (manglende oppdateringer ) eller basket.no (malstyrt uten mulighet til endringer). Min blogg tilfredsstiller tydeligvis en informasjonstørst. NBBF bør har en informasjonsstrategi. Hanne Sogn tok så orden og redegjorde via en powerpointpresentasjon NBBFs tanker om en informasjonsstrategi. Kommentarer fra salen: - Handler mest om klubbene oss andre. Vi er informasjonspliktig alle sammen. - Sverresborg Hoops Bredde godt eksempel går fint å få mye besøk ved seriøs jobbing. - Hoops Bredde og TNT er flinke. Dette er mest en melding til elitelagene. - Tips: Kårets årets nettside årets instagrambilde Asker BC: Retningslinjer for aldersbestemte landslag Fredrik Messel redegjorde kort for forslaget. Landslag er viktig for utviklingen i klubben deres. Generell oppfatning er at man har varierende kvalitet på rutiner og forberedelser. Noen er også demotiverte etter landslagsoppdrag. Dette er urovekkende. Er strukturen og organiseringen den rette? Habilitetsproblemer innen landslagsprogrammet. Ulf Landström: Mye bra i forslaget fra Asker. NBBF har en plan for hvordan vi ønsker å drive landslagene. Ennå ikke har hatt kapasitet til å få dette ut til alle aktuelle aktører. Angående uttak til landslag dette starter med skillstrening, regionslag og så landslag. Landslagene blir dermed tatt ut på grunnlag av en lengre prosess. I blant vanskelig å finne de gode trenerne (spesielt på jentesiden), men har ikke opplevd at noen av de som er ansatt har hatt motiver for å få fordeler for egen klubb mm.

12 Ingeborg Borgen Takle (Talentkomiteen i Reg Vest)- Forslag til viderebehandling: Dette er en viktig sak som bør ligge i struktur og vilkår både for landslag og regionslag. Vi ser ikke at dette er en tingsak, det er føringer som skal implementeres i adminstrasjonens arbeide. Regionen er positiv til Askers dokument og er enig i svært mye av dette, men det er likevel behov og faktorer som ikke er «helt i mål». Vi ønsker svært gjerne at administrasjon og styrene i NBBF tar tak i dette og utvikler en konkret manual som omhandler både spillere, trenere og tilknytte parter med tanke på representasjonslag. Videre at det kommer tingforslag i 2014 som sier: "Alle NBBFs representasjonslag skal følge retningslinjer og føringer i den til enhver tids sist oppdaterte manual for denne driften". Vi ser helst at minitinget binder styret til å utvikle et forslag til manual basert på Asker BC og Regions Vests retningslinjer innen 2013 og at denne sendes på høring senest 3 uker før talentcampen Andre innspill fra salen: - Region Øst skriver kontrakt for regionstrenerne som sier noe om hvordan man oppfører seg. - Krav om seriøsitet på landslagstrenerne. Viktig at spillere som ikke blir tatt med videre får god tilbakemelding. - Bedre oversiktlighet i uttaksprosesser. - Viktig med kommunikasjonen rundt uttak. Få disse reglene på plass. - Norsk landslagsbasket er personrelatert. Få en coachestil. Lag dette dokumentet. Lag også en standardkontrakt til trenerne som beskriver disse kjørereglene. Bruk DST til å diskutere dette. - Samkjøring av lønn av regionlagstrenerne. Reg. Øst: Regelverk for parallelle spilletillatelser i aldersbestemte klasser Terje Melhus redegjorde for praksis som har fungert for Region Øst. Er det mulig å spørre/foreslå dette? Per Burud: Forstår det slik at dette kan forbundet se på fram mot neste Ting Når det gjelder sesongen vil det ikke bli anledning til dispensasjon fra regelverket, alle søknader skal behandles av NBBF. Reg. Øst: Regelverk for overbyggingsklubber Terje Melhus: Bærum Basket eksempel på overbyggingsklubb. Her må de lages et regelverk rundt med tanke på deltakelse i seriespill, Norgesmesterskap mm. Region Øst oppfordrer at forbundsstyret lager et forslag til håndtering av dette til Tinget Per Burud: NBBF vil ta på seg denne oppgaven. Terje Melhus: Gå også opp løypa mellom allianselags interne bruk av spillere. Eks. Sverresborg Hoops Bredde og Hoops Elite.

13 Reg. Øst: Easy Basket U13, endring av reglene Terje Melhus: Region Øst har mottatt mye negative meldinger her fra klubbhold. Dårlig salgsjobb av regelendringen forrige sommer. Er det mulig å endre disse reglene til kommende sesong? Ingeborg Borgen Takle (Region Vest Talentkomite): U13: Region Vest har sett at det gjenstår arbeid med U13 og at U13 regelverket er ikke "i mål". Dette må arbeides videre med før neste ting hvor vi ønsker endringer. Vi registrerer at også region Øst opplever at regelverket for denne klassen må justeres. Vi ønsker svært gjerne å bidra med å være førende for en diskusjon rundt dette, helst i samarbeid med tilsvarende komite i Region Øst. Og med mulighet for dispensasjon fra regelverket for å prøve ut bl.a. effektiv tid kommende sesong. Resultatet av dette arbeidet tilbyr vi å presentere for NBBF slik at forslag til neste ting kan samordnes mellom NBBF sentralt og Regionene før tinget U14 U14 regelverket er ikke etter intensjonen slik vi oppfatter strukturen i den sportslige strategien. Vi ønsker å opprette et pilotprosjekt rettet mot denne klassen for å spille med vanlige regler, ref vedtak på regionstinget Eivind S. Jensen: Vi forstår frustrasjonen til at dette først og fremst er relatert til overgangsproblematikk for gruppen som trodde de skulle ha et annet regelsett denne sesongen og som ikke hadde fått med seg at dette ble endret på Tinget Dette vil trolig ikke være noe større problematikk for kommende sesonger. Ettersom dette regelsettet kun har vært i bruk i en sesong bør dette prøves ut minst en sesong til før man konkluderer om dette er vellykket eller ikke. Per Burud: Må unngå at man har frustrasjon også inn i kommende sesong. Det er alltid mulig å søke dispensasjon, men dette bør i så fall søkes om til styremøtet 26. juni. Avslutning: President Grete Johansen takket så alle for oppmøtet og utvist engasjement under Minitinget. Hun takket også spesielt Hanne Sogn for all forberedelse til møtet. Minitinget avsluttet kl Eivind S. Jensen Referent

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter...side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter...side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll og to representanter

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 - SAKLISTE... 3 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER... 4 SAK 4 - BERETNINGER... 15 4.1 FORBUNDSSTYRETS BERETNING...15 4.2 TINGVALGTE KOMITEER...15

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Protokoll Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Tilstede: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve Styremedlem Jarl Martin

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no Årsrapport 2006 INNHOLD 3 GENERELT s. 4 IDRETT s. 6 ANLEGG s. 10 ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE s. 11 MARKED s. 16 KOMMUNIKASJON s. 17 IKT s. 18 UTVALG, FAGGRUPPER OG RESURSPERSONER s. 19 TALL OG FAKTA s.

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTINGET. 23. 24. mai 2008. Bø Hotell Telemark

PROTOKOLL REGIONSTINGET. 23. 24. mai 2008. Bø Hotell Telemark PROTOKOLL REGIONSTINGET 23. 24. mai 2008 Bø Hotell Telemark 1 Det fjerde Regionsting i NHF Region Sør på Bø Hotell i Telemark, Bø 23. 24. mai 2008 ÅPNING Regionens 4. ordinære ting ble åpnet av Regionsleder

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer