Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!"

Transkript

1 BacheloroppgaveBCR3100 Vår2014 Kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Dennebacheloroppgavenergjennomførtsomendelavutdannelsenved Markedshøyskolen.Markedshøyskolenerikkeansvarligforoppgavensmetoder, resultater,konklusjonerelleranbefalinger.

2 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Forord% 2014 Dennebacheloroppgavenervåravsluttendedelavettreårigestudieved MarkedshøyskolenCampusKristiania.Oppgavenerskrevetavtrestudentervedstudiet kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling,hvorvialletokstudiespesialisering personliglederskap,dervifantvårfellesinteresse.prosessenmedåskrivedenne bacheloroppgavenharværtgivende,spennendeoglærerik. Nåsomoppgavenendeligerferdig,ønskerviåtakkeallesomharhjulpetossunderveis. Førstvilvitakkealleinformantenevåressomgaavsintid,stilterasktoppogsomhar gittossmangebetraktningerognyttiginformasjonviikkekunneværtforuten.vivil takkevårveilederkristinundheimsomharhjulpetossmedgoderåd,tips,konstruktive tilbakemeldinger,tilgjengelighetogstøtte.vivilogsåtakkelarsolsensomgaoss veiledenderåddensistetiden. Tilsluttvilvitakkefamilie,vennerogmedstudentersomharbidrattgjennom prosessen.ikkeminstmåvitakkehverandreforetgodtsamarbeiddetsistehalvåretpa Markedshøyskolen. Oslo,mai ,982969,982294

3 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Sammendrag 2014 MeddenneoppgavenønskerviåsenærmerepåhvordankvinnerhardetiASAUstyrer ogomdefølerseganerkjentpåliklinjemedmenn.dettetemaetharvivalgtfordivible inspirertavartiklerimediaderenkeltekvinnerharsagtsinmening,ogdeltsine erfaringerfrastyrerommetetterkvoteringsloven. Vivilstartemedågjøreredeforhvordanvikomfremtiltemaet.Derettervilviforklare bakgrunnenforoppgaven,førvipresentererproblemstillingen.teorienviharbruktgår utpåkvotering,lønnsomhetetterkvoteringsloven,sosialkonstruksjonisme,kvinneri styrerinorge,sosialtkjønninnenformaskulinitetogfeminitet.etterdettevilviutdype teorienbakordetanerkjennelse. Viharvalgtåbenytteossavkvalitativmetodeforåbelysevårproblemstillingmedet fenomenologiskdesignogdybdeintervjuer.viutførtesyvdybdeintervjuerderseksav informantenevarfraforskjelligeasaustyrerogenvarfraetasstyre.detvarseks kvinnerogenmannsombleintervjuet. ResultateneidenneoppgavenhandleromkvinnerfølerseganerkjentiASAUstyrer. Artikleneimediavistenegativeholdningertilkvotering,noesomikkestemmeroverens medvårefunnfraintervjuene.

4 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innholdsfortegnelse% Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunnforvalgavtema Problemstilling Avgrensninger Oppgavensoppbygging Kvotering Lønnsomhetetterkvoteringsloven KvinneristyreriNorge Allmennaksjeselskap Styret Teoretiskforankring Sosialtkjønn Sosialkonstruksjonisme Anerkjennelse Vårdefinisjonavanerkjennelse Dialektiskrelasjonsteori Anerkjennelsepåarbeidsplassen Metode Metodevalg Design Validitet Reliabilitet Datainnsamling Intervjuguide Intervjuene Materiale 25

5 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Oppsummeringavmetode Resultater Kvotering Holdningertilkvotering Bytteavselskapsform Kompetansekravtilstyret Kvinnerinæringslivet Goldenskirts Familielivetspåvirkningforkvinner Kjønnsforskjelleristyret Forventningertilkvinnerogmennistyrer Atferd Stereotypiskeforskjeller Anerkjennelse Anerkjennelseforinformantene Ros Hvaskaltilforåfåanerkjennelse? Blirmennlettereanerkjentennkvinner? Konklusjon Kritikktiloppgaven Videreforskning Kildehenvisning 43 Vedlegg1 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4 Vedlegg5 Vedlegg6 Vedlegg7

6 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innledning Idetsistehardetværtflereartikler,kronikkerogmeningsdebatterrundtkvinnersplass inæringslivetogiledelsensomprovoserteoss.forskereogforfattereskriverom kvinnersomfølersegkvotertogkvinnersomikkefølersegrettferdigbehandletmed hensyntillikestilling,tiltrossforatkvoteringslovenblesatttilverksi2006.denne lovenskullesikreatalleasaistyrerskullebeståavminst40prosentdeltagelsefra hvertkjønn. Deterflerekvinnersomhargåttutimediaogsagtatdefølersegkvotert,ogatdekun harfåttstillingenforåfylleprosentandelenavhvertkjønnietasaistyre.detgjelder derimotikkealle,noenkvinnermeneratdestortrivesogendeligfølersegsettoghørt. Ervirkeligstyrerommenesågammeldagseatkvinnerikkeblirbehandletpåliklinje medmenn,ellererdettenoemediaharblåstopp?deteruansettkritikkverdigatvi leverietsamfunndervimåinnretteenlovforåfåkvinnerinnistyrer Deterpåtideatkvinnerkommerfremogstepperoppiledelsenutenatkvoteringsloven trekkesfrem.nårkvinneruttaleratdefølersegliteanerkjentiforholdtilmennogikke bliransattutenkvotering,erdettenoevibrennerforåutforske Idennebacheloroppgavenønskerviåbelysehvordankvinneroppleverdetåsitteiet ASAIstyre.Oppgavenvårvilbærepregavmediasittsynpådette,detvardettesomfikk ossinteressertitemaet.enviktiggrunnfordenneinteresseneratviselverkvinnersom ønskeråkommeutinæringslivet,hvorbehandlingogsynpåkvinnervilståossnærtog sentralt. 5

7 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Bakgrunnforvalgavtema ViertrekvinnersomhargåttisammeklassepåMarkedshøyskolenCampusKristiania. VeddetfjerdesemesteretvårthaddevispesialiseringinnenforLedelseogpersonlig lederskap,ogdetvarhervifantvårfellesinteresse.densistetidenharvifulgtmedpå oppmerksomhetenimediarundttemaetkvinneristyrerom.viseratdagenssamfunner interessertihvorforkvinnerbliransatt,oghvordandehåndtererrekrutteringen.deter mangeforskjelligesynpåkvotering,ogflereeropptattavhvordandettepåvirker næringslivet.viønskerderforåundersøkedeulikepåstandeneviharomdettetemaet. Detvilvigjøregjennommedia,egneintervjuerogtidligereforskning. EnavdeførsteartiklenevifantsomprovoserteossmestvaromSolveigHornesomer Barne,IlikestillingsIoginkluderingsminister.Artikkelenomhandlerenpolitikersom fortalteathunsletimangeårmedspørsmåletomhunvaransattfordihunvardyktigog detrengtehenneskompetanse,ellerfordidetrengteenkvinne.hunuttaltesegivg; Jeg blekvotertinnipolitikken.jegunneringendenfølelsen (Amundsen2014.Denne artikkelengjordeossinteressertihvordanoghvorforkvoteringslovenblesatt.dette førteosstilnæringsministerenansgargabrielsen,somi2002gikkutienavnorges størsteavisere24ogkrevdeat40prosentkvinnerskulleinnistyrenetil allmennaksjeselskaper.hangikkimotsittegetpartiogdetskaptestoreogkraftige reaksjonerframange.selvomgabrielsenvarkjentmedatdeflesteidendaværende regjeringenstøttethansnyelovforslag,bledetikketattgodtimotavkjellmagne Bondevik,somvarstatsministerpådentiden(Nygaard2008. SakenharhattstoroppmerksomhetlangtutenforNorgesgrenser.Lovforslagetble vedtattistortingetdesember2003,ogsatttilgjennomføringi2006.norgevarenavde førstesomtoktakideninternasjonalekjønnskvoteringeninnenfornæringslivsstyrene, ogdenneordningenspredtesegfortvideretilflereland(teigen2011. LovenomkjønnskvoteringhargittNorgeensolidplasshøytoppeiinternasjonal sammenhengnårdetgjelderlikestillingiarbeidslivet(nygaard2008.detteerogsåen avgrunnenetilatviharvalgtåbelyseakkuratdettetemaet.enannengrunnerforåfå 6

8 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 enbedreforståelseavhvordankvinneriulikestyreroppleverkvoteringslovenetterat denblevedtatt. 1.2Problemstilling ViønskeråsepåkvinnersopplevelseavåsitteietASAIstyremedfokuspå anerkjennelse.videreønskerviåfinneuthvordankvinnerblirvalgttilstyrene.hvilken betydninghardetatkvinnersitterder.tilslutthvordankvinnerselvoppleveråvære derogomdefølersegrespektert,settoghørt.påbakgrunnavdetteharvivalgt følgendeproblemstilling: Må$kvinner$bevise$mer$for$å$oppnå$anerkjennelse$på$lik$linje$med$menn$i$ASA7$styrer? Foråkvalitetssikreproblemstillingenvår,måvitenkepåomdenerkonkretnok,omdet ermuligåbelysetemaetinnenforeksisterendeteorioggjennomkjentforskning.vi ønskerogsåatdenskalværespennende.videreerdetviktigforossatoppgavenkan føretilvidereforskningrundtdettetemaet. Denneproblemstillingenharanerkjennelsesomtema,viderehardenenhetersomer kvinner.problemstillingenerkonkretettersomdenspøromkvinnerietasaistyre. Variableneidenneproblemstillingengårutpådetvikonkretønskeråfinneut,nemlig omkvinnermåbevisemerennmennforåfåanerkjennelse.kontekstenerasaistyrer, ogviharitilleggvalgtåbegrensedettilnorskeasaiselskaper(askheimoggrenness Avgrensninger Avgrensningeneioppgavenersattietforsøkpååfinnefremdeviktigsteogmest relevanteopplysningeneiforholdtilresultatet. Problemstillingeneravgrensendeisegselvmedtankepåatdenstilleretdirekte spørsmål.spørsmåleterkonkretogkreveretforklarendeforskningsbasertsvar. 7

9 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 ProblemstillingenvårtarforsegkvinneriASAIstyrer,oghvordandeeventueltopplever anerkjennelse.detvarognaturligforossåvelgedissestyreneettersomdeteren kvoteringslovsomsikreratdetfinneskvinneligemedlemmerder. Viharavgrensetinformantertilsyvpersonermedfokuspådybdeintervju.Herønskervi åkunnebrukemestmuligtidpåhverenkeltperson,foråfåfremalleviktigemomenter. Videreharvivalgtåtamednoenavdeartiklenesomharskiltsegutimediamedsterke meningeromkvinnerhøytoppeinæringslivet.viharvalgtåavgrensedettilteorierom ulikheteroglikheterpåkvinnerogmennfraetsosialtogbiologiskståsted. 1.4Oppgavensoppbygging Ikapitteltotilfirevilvitaforossuliketeoretiskeutgangspunkt.Ikapitteltovildet settesfokuspåkvotering,styreogselskapsformermedhensyntilkvinner.ikapitteltre fårmaninnblikkisosialkonstruksjonismehvorviserpåsosialtkjønnmedmaskulinitet ogfemininitet.ikapittelfireskriverviomanerkjennelse,bådevårteorifor anerkjennelseoganerkjennelseinnenfordialektiskrelasjonsteori.alletrekapitleneer knyttetoppmotartiklerimedia. Ikapittelfemskriverviomvårmetoderefleksjonoghvordandenigjennomoppgaven redegjørforanalysenogresultatetviharkommetfremtil.medkorteogdetaljertetrekk beskriverviprosessenstegforsteg. Ikapittelseksanalysererogdrøfterviresultaterifoholdtilproblemstillingenog teoretiskeutgangspunkt. Viavslutteroppgavenikapittelsyvmedvårkonklusjonogresultateneviharfunnet,i tilleggtilkritikkogvidereforskning. 8

10 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Kvotering Alleredei1986sattGroHarlemBrundtlandinternasjonalrekordvedåansette40 prosentkvinnerinniregjeringen.etterdettehardetværtetstadigøkendepresspååfå flerekvinnerinniregjeringognæringsliv(hoel2008. Fremtilkvoteringslovenvardetenlangpolitiskprosess,hvordeflestestørstepartiene varforkvotering.tilhengernesomvarforkvoteringvaropptattavlikestilling,ogat dennelovenvilleføretilethøyerekravtilkompetanseinnenforstyrene.desomvar imotkvoteringvaropptattavatlønnsomhetentilbedriftenskulleståintakt.dettei tilfelledetikkefantesnokkvalifisertekvinner(teigen2010. NæringsministerAnsgarGabrielsenvarsterktforinnføringavkvoteringslovenallerede i2002.hanuttalteathanvarmøkkleigutteklubbengrei,ogatdetnåvarpåtideatdet blesluttpåmannsdominanseninæringslivet.gabrielsenpåpekteatlikestillingikkevar utgangspunktettilhvorforhanønsketkvoteringinnistyrene,mensnareresomen konsekvensavatloventreddeikraft.grunnentilathanønsketenhøyereandelav beggekjønninnistyrenevarførstogfremstforåkunnebrukederessursenesomfantes ogfåtiletmangfoldinæringslivet(langli2011. Stortingsflertalletsattenforutsetningderenønsketkjønnsbalanseskulleskjeinnen1. juli2005.hvisdetteskjeddefrivilligvilledetikkeblipålagtenkjønnskvoteringfor allmennaksjeselskapene.asastårforallmennaksjeselskap,somerbørsnoterte bedrifter.dennebalansenbleikketilfredsstiltogsomenkonsekvensbesluttet regjeringenatlovenskulletreikraft1.januar2006(bjørkhaugogsørensen2012. Ietmøtei2002,dagenførkvinnedagen8.mars,bekreftetministerenforNæringsIog FiskeridepartementetogministerenforBarneIogLikestillingsdepartementetatNorge varklarforåsetteigangenkvoteringslov.detteblederetterfastslåttijuni2003(huse 2008.Medvirkningfra1.januar2006bledetinntattkravomrepresentasjonfrabegge kjønniasaogstyrerioffentligsektorpåminimum40prosent.omikkeselskapetkunne 9

11 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 oppfyllekravetinnen1.januar2008villedeblitvangsoppløstsomenkonsekvensavå habruttloven.kraveterregulertiparagraf6til11a.(teigen2010 Isluttenav2007vardethele14ASAsomvalgteåendreselskapsformtilAS,11avdisse haddestyrermedkunmenn.idennesammenhengenkandettydepåatdisse selskapenevillehabruttloven,mendevalgtehelleråbytteselskapsformtilasi2007 (Berg Lønnsomhetetterkvoteringsloven IfølgeenartikkeliUkeavisenLedelsederSivStaubovedBIblirintervjuet,kommerdet frematkvoteringslovenharførttilstørrekostnaderforallmennaksjeselskap(asa,og deterflereavdissesomharbyttetselskapsformtilaksjeselskap(as(myklemyr2014. DetstørstetapetmanfåretteråbytteselskapsformfraASAtilASerførstogfremstden prestisjenogdethandlingsrommetmanharietasa.etterkvoteringslovenhardetvært øktekostnaderforselskapeneiforholdtilopplæringavnyeansatteogomstrukturering avselvestyretforåfåflerekvinnermed.idoktoravhandlingentilstaubostårdetatdet varhele640asaiselskaperførkvoteringslovenkom.i2010hardettetalletfalttil357 ASAIselskaper.Detertydeligatkvoteringslovenharhatteneffektpånorsknæringsliv. HererdetviktigåhamedatStauboharsettpåkostnadeneogikketatthensyntilom inntekteneharøktforselskapene(myklemyr2014. IdensammeartikkelenrefereresdettilKnutNygaardsomharskreveten doktoravhandlingvednorgeshandelshøyskole.hanpåpekeratkvoteringslovenharøkt prisenepåaksjenehosasaiselskapene,medenpositivvirkningfordisse.de forskningsrapportenesomergjortomlønnsomhetogkostnadererulike.dettegjørat detervanskeligåsihvasomstemmerellerhvasomharstørstbetydning.artikkelen refererervideretilmortenhusesomerprofessorvedbi.hanmeneratdeterfortidligå sinoeomdeendeligeresultateneetteratkvoteringslovenkom.huseerstyreforskerog haruttaltatdetikkeersikkertatkvoteringførertiletpositivtmangfoldsomman ønskerietstyre.hanmeneratkvoteringenikkegirengarantiforøktprestasjonog inntektietselskap(myklemyr

12 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling KvinneristyreriNorge Påsluttenav80Iogtidlig90Italletøkteantalletavkvinneridemannsdominerte yrkene.kvinnenebegyntedaåutfordremannsdominansenilederstillinger.detteviser ossatsamfunnetvariendring,ogdetirelativtraskttempoommansammenlignerpået internasjonaltnivå(regjeringen2008. Ettersomkvoteringslovenoppstodmedenrelativtkorttidsmarginstodflereselskaperi fareforåikkefinnenokrepresentantermeddenerfaringenogkunnskapensomvar ønskelig.etfenomenkalt Gullskjørtene oppstod.dettevilsikvinnersomhadde styrevervfrafør,ogsomblekontaktetforåsitteiflerestyrer.pådennemåtenfant selskapenekvinnersomalleredehaddekunnskapenogkompetansentilåkunnebli vervetinnietstyre.debattensierderfornoeomatkvoteringslovenharførttilatman har mistet mennmedkompetanse,ogfåttinnkvinnerutenatdetharværtden variasjonensomdetiutgangspunktetblehåpetpå(seierstadogopsahl2011. I2013viserdetsegatilandets50størstebørsnoterteselskapererdetkunenkvinnelig toppleder.selvomdeterenhøyereandelkvinnernåennføristyreneogiledelsen generelt,erdetfortsattmennsomdominererdestørsteprivateselskapene(andersson 2013.Kvoteringharøktandelenkvinneribørsnotertestyrer,mendetfinnesfåeller ingenkvinneritoppledelsenellersomadministrerendedirektører(ssb2013(se vedlegg1. AdvokatEirikVinjeuttalersegienkronikkiAftenposten,atNorgesomnasjonharilang tidværtenstorpådriverforåfåflerekvinnerinninæringslivetoginniulikerollermed sterkinnflytelse.deterlikeveletstortsprangførdeterenlikfordeling,avulikeårsaker. Mangegårutfraatsidendetikkeersåmangekvinneligeledere,styrerepresentanterog direktører,erdetikkelikestilling.detsomkanværeviktigåvurdereher,erspørsmålet omdetfinnesinteressefordissestillingene.kandetværeatkvinnerharandreønsker, behovoginteresserinnenfornæringslivet(vinje

13 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 EirikVinjeuttalersegogsåomatkvoteringharetutgangspunktiåfåfremdynamikki arbeidslivetogfremmedekvinneligeverdiene.detteskjerikke,fordijonærmere kvinnerkommertoppstillinger,destomerlikheterfårkvinnertilmenn.hansierat behovforkvoteringinniselskapsstyrerikkeharnoenspesiellrelevans,siden representasjonenesomsitterder,sitterpåvegneavselskapetseiere.hanmenerathvis detersantatkvinnerergodtegnettilåfatteforretningsmessigebeslutninger,hvorfor harikkekvinnertattovermakteninæringslivet?deterkunnskapogkompetansesom erviktig,nettoppfordidestoreulikhetenemellomkvinnerogmennerenmyte.vinje poengterermedatdekvinneligesiviløkonomeneheldigvistenkersommennogdermed fatterbedrebeslutningerijobben(vinje Allmennaksjeselskap Etaksjeselskap(ASer,imotsetningtilallmennaksjeselskap(ASA,etselskaphvor ingenaveierneharpersonligansvarforselskapetsforpliktelser.selskapeteren selvstendigjuridiskenhet,mensetasaiselskaperberegnetpåselskapersomhar mangeaksjonærersomståransvarlig(heidenreich2013. EtallmennaksjeselskaperetforetakihenholdtilLovomallmennaksjeselskaper13.juni 1997.Etallmennaksjeselskapskaletterlovgivningenværenotertpåbørshvoraksjene ertilsalgsforallmennheten.foretaketmåbenevnesegsom Allmennaksjeselskap i vedtekteneogiforetaksregisteret.asaerorganisasjonsformenogforkortelsentil allmennaksjeselskaperasal.detmåminstværetrestyremedlemmerietasaistyreog minst40prosentavhvertkjønn.styretvelgesavengeneralforsamlingognoenav medlemmeneblirvalgtavdeansatteibedriften.dissefungerersomansattes representant(heidenreich2013. Foråkunnestarteetallmennaksjeselskap,måenhaenstartkapitalpåenmillion.Med unntakavdennesummen,erregleneforetallmennaksjeselskapstortsettliktet aksjeselskap.etallmennaksjeselskaperførstogfremstpåbørsfordidei utgangspunktetharenforretningsidesomdeønskeråvidereutvikle.deeravhengigavå værepåbørspågrunnavdenøkonomiskestøttendefårgjennomaksjeeierne.demå 12

14 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 viderevisetilenfremtidsplanogforretningsplansomviseratdekanblistørreogtjene merpenger,detteforataksjeeierneskalseatdeterlønnsomtåinvestereidem.andre kjennetegneratsidenasaeretstortfirmaogiutgangspunktetmedgodkapital,tåler deågåitapdeførsteårene(bråthen Styret Styretsmedlemmerskalværederpåvegneaveierneogdeansatteibedriften.Styrets viktigsteoppgaveeråorganiserevirksomhetenforsvarligogåhatilsynmeddendaglige ledelsen.styretharsomansvaråvelgeendagligleder,ogvidereoppfølgingav vedkommendegjennominstrukserogveiledninger.styretskaliutgangspunktetikke leggesegoppidendagligedriften.styretskalitilleggkunnekontrollereogfølgemedpå denøkonomiskefremdriften,samtsørgeforatdetfinnesgoderutinerfordrift(huse Norskutvalgforeierstyringogselskapsledelse,NUESbleutvikletiNorgealleredei 2002.NUESgårutmedanbefalingertilselskapslovenogaksjeloven.Denpekerut viktigemomentersomgjørstyrettilenhelhetligenhet,istedenforenkeltemedlemmer somhandlerpåvegneavnoenfåeiere.medlemmeneistyretskalfinne forbedringspotensialerogtidligstmuligoppdagerisikoerforbedriften.styretskal viderebehandleaksjonærerliktogivaretaallesineønskeribedriften(heidenreich

15 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Teoretiskforankring Idettekapitlettarviforossteorieromkjønnogkjønnsroller.Defleste forskningsrapporterogundersøkelserstartermedetutgangspunktitidligereteorier. Detteergrunnlagetforatviharvalgtteorieromkjønn. 3.1Sosialtkjønn Detfinnestidligerestatistikkersomergjortrundtulikhetermellomkvinnerogmenn. Noenavdisseviseratkvinnergenereltsettharlaverelønnennmenn,tilogmedi sammeposisjoner,ogatdetfinnesflestmennitoppledelsen.vedåsettedetpåspissen medåsiatkvinnertarmeransvarutenåforventehøyerelønn,ogatdeharlavere forventningeromforfremmelsekanvitydeligseatdetfinnesenforskjell(traavikog Richardsen2011. Ulikhetenemellomkvinnerogmennideresprivatlivkanværeenmåteåforståhvordan deogsåerulikeiadministrativeposisjoner.dissekjønnsrollenekangjenspeiles gjennomhvilkevalgvitaroghvordanvitaklerulikesituasjoner.detåantydenoeom densosialevirkeligheterlikevelenkompleksogvanskeligmåteåforskepå.statistikk overantallkvinnerogmennsomeriutdanning,ogiulikestillingerkanginyttig informasjon.samtidigmåenværeklaroveratenikkekonkretkansihvorfor enkeltindividertardevalgenedegjør.omviserpåulikhetenemellomkvinnerogmenn ietrekrutteringsperspektiv,kandendynamiskeforskjellenforsvinnedersomdetkuner mennsomblirrekrutterttilhøyerestillinger(alvessonogduebilling2009.kvinner prioritererofteåjobbemindrenårdefårbarn,ogmensbarnaersmå.utfradenne antakelsenkanmansiatdeterderformangekvinnerikkenåropptiltoppledelsen (TraavikogRichardsen2011. Detfinnesenstudiesomvisertilstereotypiskeholdningermanhartilkjønn. Holdningenegårutpåatkvinnereremosjonelleogopptattavåkommuniseregodt,og tarhensyntilandresfølelser.mennerstrategiske,sterkeoguavhengigeindivider. Studienerbasertpåholdningenetilkvinnerogmenniadministrativestillinger.Her 14

16 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 belyserdeatnårkvinnerfårbarnsåstagnererkarrierestigen.hosmennblirdetpåen annensidesettpåsompositivtåhaetfamilieliv.idennestudienserdepåtoaspekter. Denenegårpåledernesinetankerrundtforfremmelseavansatte,denandregårutpå hvormange,oghvemavdeansattesomharopplevdåbliforfremmet(hoobler,wayne oglemmon2009.funneneidennestudientyderpåatproblemeneikkevarfamilielivet isegselv,mensammenhengenogkonfliktenmellomjobbogfamilie.dementeheratdet manglettidogressursertilåkunnetavarepåbeggedeler.detvistesegatflereledere såpositivtpåfamilieliv,medtankepåatforeldreneblemerstrukturerteogbedretilå planleggeetteråhafåttbarn.spesieltmennsomergiftogharbarnvisteengod stabilitet,balanseevneogforsørgelsesevnefraenledersperspektiv.ledernementeat kvinnerletterevillefølepåenkonfliktiforholdtilfamilienomdebleforfremmet,og dermedfikkmeransvarogoppgaver.studienpåpekeratdetfinnesviktigevariabler sommåtashensyntil.deulikevariableneerantallbarn,ombarnetellerbarnaerunder envissalder,ellerommantarvarepåeldreellerutviklingshemmedepersoner (Hoobler,WayneogLemmon Sosialkonstruksjonisme Situasjonersomoppfattessomvirkelige,blirvirkeligeisinekonsekvenser (Store NorskeLeksikon.Sosialkonstruksjonismefortellerossatdetsomforventesavosssom sosialemenneskerogdetvioppfatterrundtoss,erdetsomervirkeligheten.vikan trekkedenneteorienoppmothvilkenoppførselsomforventesavkvinnerogmennien sosialsetting.feminineogmaskulinetrekkkommerdermedfordidetforventesav andre,ogentardevalgenemangjørfordideternaturlig(storenorskeleksikon. Kvinneligeverdierkanpåulikemåterværeviktigeåhamedsegibeslutningsprosesser. Kvinnerssynspunkterkanfåmedsegviktigerisikofaktorerogløsningersomenbedrift kandranytteav.helepoengetmedkvoteringslovenvarakkuratdetåfåtilendynamikk igruppenmellomkvinnerogmenn.ogomdetdaikkefinnesenkjønnsforskjellvildet hellerikkeværeenbalansesommanønsker(alvessonogbilling

17 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 IAftenpostenskriveradvokatEirikVinje(2014enkronikkomatkvinnererpålagmed kvinneruavhengigavomdekjennerhverandreellerikke.hansieratdenne kjønnskrigenødeleggersamfunnetogsamlivetvårt.detertydeligeforskjellermellom mennogkvinner,ogforventningenetilhvertkjønnermedpååhemmekvinners innflytelseiarbeid.altsåvedatkvinnerblirstempletsom detsvakerekjønn,vilde ogsåføleatdeerdet. Vinjenevneratmennoftesynsdeterlettereåspørreandremennomågjøreenjobbde følerkanværekrevende,fordidemeneratkvinnerskalblispartfortungeogkrevende oppgaver.hanpåståratmennergentlemenn,ogfortsattergammeldagseitankesettet ovenforkvinner.kvinnererlangtdårligerefysiskennmenn,ogerikkeforberedttilen såkaltkampogkonkurranseinæringslivetmenerhan. TilsluttfortellerVinjeatmennikkeallierersegmedandremennsomkvinnerofteskal hadettil.hanmenerdetikkefinnesnoen GutteklubbGrei somsamlersegoggjørdet vanskeligforkvinneråkommesegoppogfrem.derimoterdethellerkvinnersom dannernettverksgrupperogsomalliererseggjennomulikekanalermedandrekvinner. Kvinnermedtradisjonellfemininværemåte omsorgsfull,underdanigogsåvidere blirrettogslettikkekonsernsjefellergeneral.kvinneligelederelignerpåmannlige ledere (Vinje2014. Vinje(2014sieratmennnårdenekstremegradenavintellekt,galskapogmakt.Derfor erdetmennsomnårdeallerhøyestestillingeneogikkekvinner.hannevnerogat kvinnerogmennharetnoksåliktsnittiiq,bortsettfradeekstremetilfellenesommenn oftenårhøyereennkvinner.hanvisertilatdettekanliggetilgrunni personlighetsforskjeller,ogikkehanoemedkjønnsdiskrimineringågjøre.menner systematikereogkvinnerergodetilåleseandremenneskersfølelser,noesomviserseg gjennomambisjoneneogferdighetenetilkvinnerogmenn(vinje2014. HildeMidthjell(2014uttaltesegnyligimediaangåendeforskjellsbehandlingav kvinneristyrerommet.midthjellereierogstyrelederavdaleofnorway,itilleggsitter hunienrekkeandrestyrer.hunfortelleratmennslipperlettereunnaennkvinnernår 16

18 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 desier dumme tingietstyrerom.viderepåpekerhunatomhunsiernoerettutoger bestemtblirhunoppfattetsomsint,mensomenmannoppførersegpåsammemåteså erdetingensomreagerer.hunmeneratlikestillingikkeharkommetsålangti styrerommeneogatkvinnergenereltmåbevisemerhvadeergodefor.videreforteller hunatlikestillingernoehunikkeharværtspesieltopptattavtidligere,ogathunheller ikkeopplevdnoenurettferdighetoppgjennomtideneførhunmøttedetistyrerommene (FleimeIDahlogWalman2014. SnorreValen(2014skriveriAftenpostenatkvinnerogmennerforskjellige,ogderfor børbehandlesulikt.hanfortelleromhvordanmanfrabarndommenavblirlært hvordanmanskaloppføresegsommannogkvinne.tv,film,rollemodeller,skole,jobb ogmenneskerrundtossermedogpåvirkerossheleveien.defortellernoeomhvasom forventes,hvasomergreitogikkegreit.pågrunnavdettemenerhanogsåatkvinneri høygradburdefålovtilåværefeminister,hasinedebattforumellergrupperforå fremmelikestilling.videreskrivervalenatsommannblirmanintegrertmedenorme fordeleriforholdtilkvinnerinæringslivet.mennblirikkekommentertpåutseende etteråhaværtioffentligerom,deblirhellerikkekaltsureellergrinetenårdeer skikkeligengasjertiensak.valenpåpekeratdeterviktigåhuskepåatslikeholdninger gårbeggeveier.visserettigheterogfordelerharkvinnersomikkemennharigjen.det erviktigatvierklaroveratbeggekjønnermedpååpåvirketilkjønnsforskjellermed maktforskjeller(valen

19 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Anerkjennelse Anerkjennelseerikkenoeviførstogfremstsierellergjør,menrepresentereren holdningderrespektenfordetandremennesketoghansellerhennesopplevelserer grunnleggende (Aamodt2003, Vårdefinisjonavanerkjennelse Detførstemantenkerpånårmanhørerordetanerkjennelseergjernekomplimenter, mengjennomvårtsøketterendefinisjonpåanerkjennelseharvikommetfremtilat anerkjennelseerensamletbetegnelseforflerebegreper.detvimenergårunder anerkjennelseerblantannetrespekt,åbliakseptert,åbliverdsatt,åblisettoghørt. Anerkjennelsekanogsåværerosogkomplimenter,mendeterikkenødvendigvisalltid det.dersommottakerenikkeaksepterergiversgrunnlagforbedømming,vildetsomblir formidletvirkeoverfladiskogutengrunnlag.mottakerkandatvilepågiversintensjoner ogdermedvilordenehamotsatteffekt.altsåerrosogkomplimenterikkeanerkjennelse førhandlingenskaperenpositivopplevelseforbådemottakeroggiver(evjen2013. Deterviktigåtenkepåatopplevelsenavanerkjennelsekanvariere.Noesomvirker anerkjennendeforen,behøverikkenødvendigvisværeanerkjennendeforandre.for noenerordnok,mensandretrengeranerkjennendehandlinger.deterderforvanskelig åsetteenkonkretdefinisjonpåhvaanerkjennelseer,utoveratdetskaperengodfølelse hosmottakeroggiver. 4.2Dialektiskrelasjonsteori Innenfordialektiskrelasjonsteorieranerkjennelseetviktigbegrepsombaserersegpå likeverdogviktighetenmedåforståandresperspektiver,selvomdeikkealltiderde sammesomensegne(jensenogulleberg2011.denneteorienbyggerblantannetpå HegelsinetankerogteorieromanerkjennelseogMeadsspeilingsteori.Hegelmener blantannetatforåkunneoppnåselvbevissthetmåmanmøtesegselvgjennom 18

20 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 reaksjonentiletannetmenneskesomserosssomlikeverdige(honneth2008.meadsin speilingsteorigårutpåatmansersegselvslikmantrorandreseren(meads2004. IfølgeBeritBaegåranerkjennelseutpåatmanmåladenandrevære ekspertpåsin egenopplevelse (Bae1988,214.Detteinnebæreratmanlardenandresnakkeferdig utenåkommemedantakelseromhvordanendingenblir,ogatmanrespekterer hvordandenandreoppleverogfortellersinhistorie. 4.3Anerkjennelsepåarbeidsplassen IenartikkelfraLedernyttleserviatdetsomskaltilforåskapeanerkjennelseblantde ansatte,såerdetlurtatlederengirdeansattemulighetentilåblikjentmedhverandre. Deternødvendigmedenbekreftelsemellomdeansatteoglederen,forhvemdeersom personerogarbeidetdegjør,foråskapeenfølelseavanerkjennelse.detvirker motiverendefordeansatteåhaetgodtmiljøpåarbeidsplassen(ledernytt2012. Enannenmåteåskapeanerkjennelsepåarbeidsplassenkanværegjennom selvavgrensningunderdialog.dettebetyratmanskillermellomsineegneopplevelser ogfølelser,ogandresopplevelserogfølelser.detåkunnegåinniendiskusjonmed respekt,prøveåforståandresmeningerogsynspunkter,hvormanleggersineegne tolkningertilsideslikatmanforstårhverandrepåennøytralmåte.dennetype avgrensningermedpååskapebekreftelse,tillitoganerkjennelse(jensen&ulleberg

21 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Metode Idettekapittelettarviforossmateriellviharsamletinnforåkommefremtilvår analyse,hvilkenmetodeviharbruktogomprosessensomliggertilgrunnforresultatet avoppgaven.ivårtarbeiderdetviktigforossåviseidetaljhvordanvårprosesser byggetoppoghvilkeveierviharvalgtågåforåkommefremtiletresultat(thagaard Metodevalg Metodeerviktigforåfremskaffekunnskap,oversikt,design,kontrollogvitenskapelig forståelse.kvalitativmetodeeren måteånærmesegvirkelighetenpå,somenderopp medåproduserebeskrivendedataommenneskersegneellernedskrevneordog meninger (AskheimogGrenness2008,12. Heltfrabegynnelsenavoppgavenharvihattetklartmåloginteresseforvår undersøkelse.foråkommefremtilderesultateneviønsket,valgteviåbrukekvalitativ metodefordiviarbeiderutfraenproblemstilling.-denne-metoden-går-i-dybden-ogvektlegger(analysen.( Kvalitative(metoder(søker(å(gå(i(dybden,(og(vektlegger(betydning,( menskvantitativemetodervektleggerutbredelseogantall (Thagaard2013, 17.Kvalitativemetodergårutpååundersøkefåenheterogmangevariabler.Detsom kanbenyttesheravdatainnsamlingerblantannetdybdeintervjuogobservasjoner. Formåletmeddennetypenundersøkelsereråkunnegåidybdenhvormanfinner meningenogforståelsenbaketfenomen(askheimoggrennes2008.foråkommefrem tilvåreresultaterutfraproblemstillingenfaltdetnaturligåvelgeinformantersomsitter iulikestyrer. Kvalitativforskningsintervjueråforståsidervedintervjupersonens dagligliv,frahansellerhennesegetperspektiv (KvaleogBrinkmann2009,43.Vi intervjuetpersonersomvarberørtavkvoteringslovbestemmelsenisittarbeid. 20

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering May Aasebø Hauken Skriftserien 12009 Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Creativity in

Detaljer

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid Datainnsamling Gruppetime 15. Februar 2017 - Lone Lægreid Plan for i dag: 1. Semesterplan 2. Oblig + presentasjoner 3. Slides om datainnsamling 4. Case 5. Individuelt gruppearbeid 6. Spørsmål Plan for

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Å definere virkeligheten en analyse av overtalelseskraften til KonKraft rapport 6: Olje og gassvirksomhet i Nord.

Å definere virkeligheten en analyse av overtalelseskraften til KonKraft rapport 6: Olje og gassvirksomhet i Nord. Ådefinerevirkeligheten enanalyseavovertalelseskraftentilkonkraft rapport6:olje og gassvirksomhetinord. MasteroppgaveiSamfunnssikkerhet UniversitetetiStavanger Våren2010 EllenHalonenChristiansen UNIVERSITETETISTAVANGER

Detaljer

Prosjektrapporten. Dokumentasjon av prosjektarbeidet og prosjektmålet

Prosjektrapporten. Dokumentasjon av prosjektarbeidet og prosjektmålet Prosjektrapporten Dokumentasjon av prosjektarbeidet og prosjektmålet Prosjektarbeidet Et prosjekt har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Prosjektrapporten

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forskning...

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk BCR3100 Bacheloroppgave Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk 980234 980148 980066 - Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Å bygge en basis utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Forord Friidrettvarikkefriidetheletatt!Altblebestemtavdevoksne

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Høgskolen I Gjøvik Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin / Bachelor i TeknologiDeign og Ledelse

Høgskolen I Gjøvik Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin / Bachelor i TeknologiDeign og Ledelse Disposisjonsmal prosjektrapport FORSIDE / TITTELSIDE Tittel, eventuell undertittel, forfattere/studenter, seksjon (Seksjon for Maskin og Elektro), avdeling () og utgivelsessted og -år. Dersom det er flere

Detaljer

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013!

Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013! Teknas lederutviklingsprogram GILA 11. 13. ferbruar 2013 Et sammendrag fra Ergo Credo AS www.ergocredo.no HeialleGILA+deltagere,ogtakkforsistpåLysebuVihåperderefikklikemyeutavsamlingensom vigjorde,ogatduharfåttmeddegnoehjemsomdukanbruke.nedenforvildufinneet

Detaljer

Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a)

Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a) Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a) En enhet er det som vi skal studere i en undersøkelse, det kan for eksempel være individer, skoler, kommuner, fylker osv. I denne oppgaven hvor man skal undersøke om det

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. september 2014 Rune Johansen, forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere Einar M. Skaalvik NTNU 1 Alt i alt, hvordan trives du som lærer? Ikke i det hele tatt 0 % Ikke så godt 3 % Bra 20 %

Detaljer

Målenivå: Kjønn: Alle bør kunne se at denne variabelen må plasseres på nominalnivå

Målenivå: Kjønn: Alle bør kunne se at denne variabelen må plasseres på nominalnivå Fasit til eksamen 30.november 000 Oppgave 1 a) Beskriv den avhengige og de uavhengige variablene i tabellen, og diskuter hvilket målenivå du vil gi de ulike variablene. MÅL: Test av studentens ferdigheter

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger%

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger% MED$39505.$årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUiTNorgesarktiskeuniversitet. Siikkeatdetbareerenfinger EnkvalitativundersøkelseavCBPRbrukti Reindriftashverdag. TonjeHaanæs$Rensberg,MK$11 VeilederSnefridMøllersen,SANKSog

Detaljer

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Masteroppgave i helse- og sosialfag med

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 983809 983868 984125 BCR3100 Bacheloroppgave Likestilling i lekebutikken En kartlegging av småbarnsmødres holdninger til kjønnsrettet markedsføring mot barn og likestilling i arbeidslivet. Vår 2015 Markedshøyskolen

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

VEIEN TIL EKTE LEDELSE

VEIEN TIL EKTE LEDELSE NTNU MASTEROPPGAVE MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE, SPESIALISERING I RELASJONSLEDELSE RAD 6901 VEIEN TIL EKTE LEDELSE Tanja Brøndbo MARS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING RELASJONSLEDELSE OPPGAVENS

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

18.02.15. Foreldremøte

18.02.15. Foreldremøte 18.02.15 Foreldremøte Agenda Hva er PALS? Hvor langt er vi kommet på Søråshøgda skole? PALS-team/fellestid skole/sfo Forventninger til atferd - regelmatrisen Gode beskjeder Positiv involvering Foresattes

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Anne Mette Bjerkan Per Bernhard Pedersen Solfrid Lilleeng SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Telefon:

Detaljer

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM

VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM ANDEBU SKOLE -kunnskap og utvikling VOKSENROLLEN VOKSENROLLEN/STANDARD KLASSEROM TEMADAGER November 09 FORORD: Erling Roland, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for atferdsforskning, har uttalt: Vi har

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 2. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Forskningsdesign Hvordan undersøkelsen organiseres og gjennomføres for at forskningsspørsmålet skal besvares Data

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2007 Emneansvarlig: / Bodil Ellefsen / Sted: rom 223 Tid: Ukene 6-11 Mål for kurset er at studenten skal få innsikt i vesentlige prinsipper

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling. Plenum IN1050 Julie og Maria

UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling. Plenum IN1050 Julie og Maria UKE 2 Forstå bruk/ datainnsamling Plenum IN1050 Julie og Maria Hva skjer i dag? FORSTÅ BRUKER - Kognisjon - Mentale modeller DATAINNSAMLING - 5 key issues - Utvalg og populasjon - Typer data - Metoder

Detaljer

«Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater»

«Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater» KS Midt-Norge Nord-Trøndelag Stiklestad 24.02.14. En liten smakebit..av «Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater» Lise Holsen Relasjonsledelse Norge Connect Us As Å lede i endring

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

84 % er fornøyde med det tilbudet de får

84 % er fornøyde med det tilbudet de får OM BRUK OG MISBRUK AV STATISTIKK 84 % er fornøyde med det tilbudet de får Turid Aarseth 9. desember 2014 Hva er metode? Hvordan vi skal gå fram når vi skal hente inn informasjon (data/empiri) om virkeligheten

Detaljer

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? Hvordan

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Onsdag 24. april 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

KOGNITIV(FUNKSJONELL( TILGANG( !!!!!!

KOGNITIV(FUNKSJONELL( TILGANG( !!!!!! KOGNITIVFUNKSJONELL TILGANG # # Et#kvalitativt#intervjustudie#om#fem#utvalgte#fysioterapeuters# opplevelse#og#erfaringer#med#anvendelse#av#classification#based# Cognitive#Functional#Therapy#på#pasienter#med#NSCLBP#

Detaljer

Formålet med kvalitetskontrollen

Formålet med kvalitetskontrollen 1 2 Formålet med kvalitetskontrollen a) Sikre at alle revisjonsenhetene holder en høy faglig standard b) Gi de kontrollerte faglig rettledning c) Gi erfaringer som kan danne grunnlag for justering av eksisterende

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode Skriftlig eksamen

Vitenskapsteori og forskningsmetode Skriftlig eksamen Vitenskapsteori og forskningsmetode Skriftlig eksamen Av Kristina Halkidis Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Vår 2015 02.06.15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Reliabilitet...

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 12.2. 2014 Kl: 09:00 Gjør rede for sentralnervesystemets oppbygning

Detaljer

«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

«Jeg vil være datter, ikke pleier!» «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER Innhold Takk... 5 Forord... 6 Bokens struktur og bruk... 15 Del 1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER... 17 Kapittel 1 Prosesser og aktører... 19 Kapittel 2 Bokens filosofiske utgangspunkt... 24

Detaljer

Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09.

Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09. Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09.09 Forskningsprosjekt Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer.

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

Da!har!vi!avklart!det!

Da!har!vi!avklart!det! Daharviavklartdet En#studie#av#emneavrunding#i#møtesamtaler# SaraJ.Koppang Masteroppgaveiretorikkogkommunikasjon RETKOM4195(30stp.) Instituttforlingvistiskeognordiskestudier Dethumanistiskfakultet UNIVERSITETETIOSLO

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis

PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis 982903 983629 PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis BCR3100 Bacheloroppgave Markedshøyskolen Våren 2015 Denne oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved

Detaljer

Implementering av Nettungen

Implementering av Nettungen Implementering av Nettungen Evaluering av et arbeid for å bedre samarbeidet omkring barn og unges psykiske helse Cay Gjerustad Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Norsk Bridgeforbund 21.04.2012 Hvordan bygge og lede en prestasjonskultur. Bjørge Stensbøl

Norsk Bridgeforbund 21.04.2012 Hvordan bygge og lede en prestasjonskultur. Bjørge Stensbøl Norsk Bridgeforbund 21.04.2012 Hvordan bygge og lede en prestasjonskultur Bjørge Stensbøl Mye handler om kulturen i en organisasjon Organisasjonskultur har en sentral rolle i prestasjonsforbedring og ivaretar

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

Gode intensjoner er ikke nok

Gode intensjoner er ikke nok Gode intensjoner er ikke nok Son, 27-05-09 Kommunikasjonens betydning Vi kan aldri være sikre på hva andre mennesker opplever, føler og tenker Vi er avhengige av å tolke signaler som ofte er tvetydige,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Atferdseksperiment og ferdighetstrening

Atferdseksperiment og ferdighetstrening Atferdseksperiment og ferdighetstrening Innledning Atferdseksperiment, eksponeringer og ferdighetstrening er blant de mest effektive tiltak vi har. Det fordrer at de gjøres med en bevissthet og en tanke

Detaljer

Helsestasjonen en dør til barn i risiko?

Helsestasjonen en dør til barn i risiko? DIAKONHJEMMETS HØGSKOLE 2009 Helsestasjonen en dør til barn i risiko? Mastergradsoppgave i familieterapi og systemisk praksis Helle Haatveit Finnes det mulige sammenhenger mellom den lave forekomsten av

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og design Institutt for arkitektur og planlegging Kristin Lilleengen Masteroppgave Kristin Lilleengen En case-studie av hvordan

Detaljer

Intervjuguide HR ansvarlig

Intervjuguide HR ansvarlig Vedlegg I Intervjuguide HR ansvarlig Vi er tre jenter som fullfører vår bachelorgrad i HR og personalledelse på Markedshøyskolen. I forbindelse med bacheloren vår skriver vi om onboarding, og hvilken effekt

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer