Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!"

Transkript

1 BacheloroppgaveBCR3100 Vår2014 Kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Dennebacheloroppgavenergjennomførtsomendelavutdannelsenved Markedshøyskolen.Markedshøyskolenerikkeansvarligforoppgavensmetoder, resultater,konklusjonerelleranbefalinger.

2 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Forord% 2014 Dennebacheloroppgavenervåravsluttendedelavettreårigestudieved MarkedshøyskolenCampusKristiania.Oppgavenerskrevetavtrestudentervedstudiet kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling,hvorvialletokstudiespesialisering personliglederskap,dervifantvårfellesinteresse.prosessenmedåskrivedenne bacheloroppgavenharværtgivende,spennendeoglærerik. Nåsomoppgavenendeligerferdig,ønskerviåtakkeallesomharhjulpetossunderveis. Førstvilvitakkealleinformantenevåressomgaavsintid,stilterasktoppogsomhar gittossmangebetraktningerognyttiginformasjonviikkekunneværtforuten.vivil takkevårveilederkristinundheimsomharhjulpetossmedgoderåd,tips,konstruktive tilbakemeldinger,tilgjengelighetogstøtte.vivilogsåtakkelarsolsensomgaoss veiledenderåddensistetiden. Tilsluttvilvitakkefamilie,vennerogmedstudentersomharbidrattgjennom prosessen.ikkeminstmåvitakkehverandreforetgodtsamarbeiddetsistehalvåretpa Markedshøyskolen. Oslo,mai ,982969,982294

3 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Sammendrag 2014 MeddenneoppgavenønskerviåsenærmerepåhvordankvinnerhardetiASAUstyrer ogomdefølerseganerkjentpåliklinjemedmenn.dettetemaetharvivalgtfordivible inspirertavartiklerimediaderenkeltekvinnerharsagtsinmening,ogdeltsine erfaringerfrastyrerommetetterkvoteringsloven. Vivilstartemedågjøreredeforhvordanvikomfremtiltemaet.Derettervilviforklare bakgrunnenforoppgaven,førvipresentererproblemstillingen.teorienviharbruktgår utpåkvotering,lønnsomhetetterkvoteringsloven,sosialkonstruksjonisme,kvinneri styrerinorge,sosialtkjønninnenformaskulinitetogfeminitet.etterdettevilviutdype teorienbakordetanerkjennelse. Viharvalgtåbenytteossavkvalitativmetodeforåbelysevårproblemstillingmedet fenomenologiskdesignogdybdeintervjuer.viutførtesyvdybdeintervjuerderseksav informantenevarfraforskjelligeasaustyrerogenvarfraetasstyre.detvarseks kvinnerogenmannsombleintervjuet. ResultateneidenneoppgavenhandleromkvinnerfølerseganerkjentiASAUstyrer. Artikleneimediavistenegativeholdningertilkvotering,noesomikkestemmeroverens medvårefunnfraintervjuene.

4 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innholdsfortegnelse% Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunnforvalgavtema Problemstilling Avgrensninger Oppgavensoppbygging Kvotering Lønnsomhetetterkvoteringsloven KvinneristyreriNorge Allmennaksjeselskap Styret Teoretiskforankring Sosialtkjønn Sosialkonstruksjonisme Anerkjennelse Vårdefinisjonavanerkjennelse Dialektiskrelasjonsteori Anerkjennelsepåarbeidsplassen Metode Metodevalg Design Validitet Reliabilitet Datainnsamling Intervjuguide Intervjuene Materiale 25

5 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Oppsummeringavmetode Resultater Kvotering Holdningertilkvotering Bytteavselskapsform Kompetansekravtilstyret Kvinnerinæringslivet Goldenskirts Familielivetspåvirkningforkvinner Kjønnsforskjelleristyret Forventningertilkvinnerogmennistyrer Atferd Stereotypiskeforskjeller Anerkjennelse Anerkjennelseforinformantene Ros Hvaskaltilforåfåanerkjennelse? Blirmennlettereanerkjentennkvinner? Konklusjon Kritikktiloppgaven Videreforskning Kildehenvisning 43 Vedlegg1 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4 Vedlegg5 Vedlegg6 Vedlegg7

6 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innledning Idetsistehardetværtflereartikler,kronikkerogmeningsdebatterrundtkvinnersplass inæringslivetogiledelsensomprovoserteoss.forskereogforfattereskriverom kvinnersomfølersegkvotertogkvinnersomikkefølersegrettferdigbehandletmed hensyntillikestilling,tiltrossforatkvoteringslovenblesatttilverksi2006.denne lovenskullesikreatalleasaistyrerskullebeståavminst40prosentdeltagelsefra hvertkjønn. Deterflerekvinnersomhargåttutimediaogsagtatdefølersegkvotert,ogatdekun harfåttstillingenforåfylleprosentandelenavhvertkjønnietasaistyre.detgjelder derimotikkealle,noenkvinnermeneratdestortrivesogendeligfølersegsettoghørt. Ervirkeligstyrerommenesågammeldagseatkvinnerikkeblirbehandletpåliklinje medmenn,ellererdettenoemediaharblåstopp?deteruansettkritikkverdigatvi leverietsamfunndervimåinnretteenlovforåfåkvinnerinnistyrer Deterpåtideatkvinnerkommerfremogstepperoppiledelsenutenatkvoteringsloven trekkesfrem.nårkvinneruttaleratdefølersegliteanerkjentiforholdtilmennogikke bliransattutenkvotering,erdettenoevibrennerforåutforske Idennebacheloroppgavenønskerviåbelysehvordankvinneroppleverdetåsitteiet ASAIstyre.Oppgavenvårvilbærepregavmediasittsynpådette,detvardettesomfikk ossinteressertitemaet.enviktiggrunnfordenneinteresseneratviselverkvinnersom ønskeråkommeutinæringslivet,hvorbehandlingogsynpåkvinnervilståossnærtog sentralt. 5

7 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Bakgrunnforvalgavtema ViertrekvinnersomhargåttisammeklassepåMarkedshøyskolenCampusKristiania. VeddetfjerdesemesteretvårthaddevispesialiseringinnenforLedelseogpersonlig lederskap,ogdetvarhervifantvårfellesinteresse.densistetidenharvifulgtmedpå oppmerksomhetenimediarundttemaetkvinneristyrerom.viseratdagenssamfunner interessertihvorforkvinnerbliransatt,oghvordandehåndtererrekrutteringen.deter mangeforskjelligesynpåkvotering,ogflereeropptattavhvordandettepåvirker næringslivet.viønskerderforåundersøkedeulikepåstandeneviharomdettetemaet. Detvilvigjøregjennommedia,egneintervjuerogtidligereforskning. EnavdeførsteartiklenevifantsomprovoserteossmestvaromSolveigHornesomer Barne,IlikestillingsIoginkluderingsminister.Artikkelenomhandlerenpolitikersom fortalteathunsletimangeårmedspørsmåletomhunvaransattfordihunvardyktigog detrengtehenneskompetanse,ellerfordidetrengteenkvinne.hunuttaltesegivg; Jeg blekvotertinnipolitikken.jegunneringendenfølelsen (Amundsen2014.Denne artikkelengjordeossinteressertihvordanoghvorforkvoteringslovenblesatt.dette førteosstilnæringsministerenansgargabrielsen,somi2002gikkutienavnorges størsteavisere24ogkrevdeat40prosentkvinnerskulleinnistyrenetil allmennaksjeselskaper.hangikkimotsittegetpartiogdetskaptestoreogkraftige reaksjonerframange.selvomgabrielsenvarkjentmedatdeflesteidendaværende regjeringenstøttethansnyelovforslag,bledetikketattgodtimotavkjellmagne Bondevik,somvarstatsministerpådentiden(Nygaard2008. SakenharhattstoroppmerksomhetlangtutenforNorgesgrenser.Lovforslagetble vedtattistortingetdesember2003,ogsatttilgjennomføringi2006.norgevarenavde førstesomtoktakideninternasjonalekjønnskvoteringeninnenfornæringslivsstyrene, ogdenneordningenspredtesegfortvideretilflereland(teigen2011. LovenomkjønnskvoteringhargittNorgeensolidplasshøytoppeiinternasjonal sammenhengnårdetgjelderlikestillingiarbeidslivet(nygaard2008.detteerogsåen avgrunnenetilatviharvalgtåbelyseakkuratdettetemaet.enannengrunnerforåfå 6

8 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 enbedreforståelseavhvordankvinneriulikestyreroppleverkvoteringslovenetterat denblevedtatt. 1.2Problemstilling ViønskeråsepåkvinnersopplevelseavåsitteietASAIstyremedfokuspå anerkjennelse.videreønskerviåfinneuthvordankvinnerblirvalgttilstyrene.hvilken betydninghardetatkvinnersitterder.tilslutthvordankvinnerselvoppleveråvære derogomdefølersegrespektert,settoghørt.påbakgrunnavdetteharvivalgt følgendeproblemstilling: Må$kvinner$bevise$mer$for$å$oppnå$anerkjennelse$på$lik$linje$med$menn$i$ASA7$styrer? Foråkvalitetssikreproblemstillingenvår,måvitenkepåomdenerkonkretnok,omdet ermuligåbelysetemaetinnenforeksisterendeteorioggjennomkjentforskning.vi ønskerogsåatdenskalværespennende.videreerdetviktigforossatoppgavenkan føretilvidereforskningrundtdettetemaet. Denneproblemstillingenharanerkjennelsesomtema,viderehardenenhetersomer kvinner.problemstillingenerkonkretettersomdenspøromkvinnerietasaistyre. Variableneidenneproblemstillingengårutpådetvikonkretønskeråfinneut,nemlig omkvinnermåbevisemerennmennforåfåanerkjennelse.kontekstenerasaistyrer, ogviharitilleggvalgtåbegrensedettilnorskeasaiselskaper(askheimoggrenness Avgrensninger Avgrensningeneioppgavenersattietforsøkpååfinnefremdeviktigsteogmest relevanteopplysningeneiforholdtilresultatet. Problemstillingeneravgrensendeisegselvmedtankepåatdenstilleretdirekte spørsmål.spørsmåleterkonkretogkreveretforklarendeforskningsbasertsvar. 7

9 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 ProblemstillingenvårtarforsegkvinneriASAIstyrer,oghvordandeeventueltopplever anerkjennelse.detvarognaturligforossåvelgedissestyreneettersomdeteren kvoteringslovsomsikreratdetfinneskvinneligemedlemmerder. Viharavgrensetinformantertilsyvpersonermedfokuspådybdeintervju.Herønskervi åkunnebrukemestmuligtidpåhverenkeltperson,foråfåfremalleviktigemomenter. Videreharvivalgtåtamednoenavdeartiklenesomharskiltsegutimediamedsterke meningeromkvinnerhøytoppeinæringslivet.viharvalgtåavgrensedettilteorierom ulikheteroglikheterpåkvinnerogmennfraetsosialtogbiologiskståsted. 1.4Oppgavensoppbygging Ikapitteltotilfirevilvitaforossuliketeoretiskeutgangspunkt.Ikapitteltovildet settesfokuspåkvotering,styreogselskapsformermedhensyntilkvinner.ikapitteltre fårmaninnblikkisosialkonstruksjonismehvorviserpåsosialtkjønnmedmaskulinitet ogfemininitet.ikapittelfireskriverviomanerkjennelse,bådevårteorifor anerkjennelseoganerkjennelseinnenfordialektiskrelasjonsteori.alletrekapitleneer knyttetoppmotartiklerimedia. Ikapittelfemskriverviomvårmetoderefleksjonoghvordandenigjennomoppgaven redegjørforanalysenogresultatetviharkommetfremtil.medkorteogdetaljertetrekk beskriverviprosessenstegforsteg. Ikapittelseksanalysererogdrøfterviresultaterifoholdtilproblemstillingenog teoretiskeutgangspunkt. Viavslutteroppgavenikapittelsyvmedvårkonklusjonogresultateneviharfunnet,i tilleggtilkritikkogvidereforskning. 8

10 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Kvotering Alleredei1986sattGroHarlemBrundtlandinternasjonalrekordvedåansette40 prosentkvinnerinniregjeringen.etterdettehardetværtetstadigøkendepresspååfå flerekvinnerinniregjeringognæringsliv(hoel2008. Fremtilkvoteringslovenvardetenlangpolitiskprosess,hvordeflestestørstepartiene varforkvotering.tilhengernesomvarforkvoteringvaropptattavlikestilling,ogat dennelovenvilleføretilethøyerekravtilkompetanseinnenforstyrene.desomvar imotkvoteringvaropptattavatlønnsomhetentilbedriftenskulleståintakt.dettei tilfelledetikkefantesnokkvalifisertekvinner(teigen2010. NæringsministerAnsgarGabrielsenvarsterktforinnføringavkvoteringslovenallerede i2002.hanuttalteathanvarmøkkleigutteklubbengrei,ogatdetnåvarpåtideatdet blesluttpåmannsdominanseninæringslivet.gabrielsenpåpekteatlikestillingikkevar utgangspunktettilhvorforhanønsketkvoteringinnistyrene,mensnareresomen konsekvensavatloventreddeikraft.grunnentilathanønsketenhøyereandelav beggekjønninnistyrenevarførstogfremstforåkunnebrukederessursenesomfantes ogfåtiletmangfoldinæringslivet(langli2011. Stortingsflertalletsattenforutsetningderenønsketkjønnsbalanseskulleskjeinnen1. juli2005.hvisdetteskjeddefrivilligvilledetikkeblipålagtenkjønnskvoteringfor allmennaksjeselskapene.asastårforallmennaksjeselskap,somerbørsnoterte bedrifter.dennebalansenbleikketilfredsstiltogsomenkonsekvensbesluttet regjeringenatlovenskulletreikraft1.januar2006(bjørkhaugogsørensen2012. Ietmøtei2002,dagenførkvinnedagen8.mars,bekreftetministerenforNæringsIog FiskeridepartementetogministerenforBarneIogLikestillingsdepartementetatNorge varklarforåsetteigangenkvoteringslov.detteblederetterfastslåttijuni2003(huse 2008.Medvirkningfra1.januar2006bledetinntattkravomrepresentasjonfrabegge kjønniasaogstyrerioffentligsektorpåminimum40prosent.omikkeselskapetkunne 9

11 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 oppfyllekravetinnen1.januar2008villedeblitvangsoppløstsomenkonsekvensavå habruttloven.kraveterregulertiparagraf6til11a.(teigen2010 Isluttenav2007vardethele14ASAsomvalgteåendreselskapsformtilAS,11avdisse haddestyrermedkunmenn.idennesammenhengenkandettydepåatdisse selskapenevillehabruttloven,mendevalgtehelleråbytteselskapsformtilasi2007 (Berg Lønnsomhetetterkvoteringsloven IfølgeenartikkeliUkeavisenLedelsederSivStaubovedBIblirintervjuet,kommerdet frematkvoteringslovenharførttilstørrekostnaderforallmennaksjeselskap(asa,og deterflereavdissesomharbyttetselskapsformtilaksjeselskap(as(myklemyr2014. DetstørstetapetmanfåretteråbytteselskapsformfraASAtilASerførstogfremstden prestisjenogdethandlingsrommetmanharietasa.etterkvoteringslovenhardetvært øktekostnaderforselskapeneiforholdtilopplæringavnyeansatteogomstrukturering avselvestyretforåfåflerekvinnermed.idoktoravhandlingentilstaubostårdetatdet varhele640asaiselskaperførkvoteringslovenkom.i2010hardettetalletfalttil357 ASAIselskaper.Detertydeligatkvoteringslovenharhatteneffektpånorsknæringsliv. HererdetviktigåhamedatStauboharsettpåkostnadeneogikketatthensyntilom inntekteneharøktforselskapene(myklemyr2014. IdensammeartikkelenrefereresdettilKnutNygaardsomharskreveten doktoravhandlingvednorgeshandelshøyskole.hanpåpekeratkvoteringslovenharøkt prisenepåaksjenehosasaiselskapene,medenpositivvirkningfordisse.de forskningsrapportenesomergjortomlønnsomhetogkostnadererulike.dettegjørat detervanskeligåsihvasomstemmerellerhvasomharstørstbetydning.artikkelen refererervideretilmortenhusesomerprofessorvedbi.hanmeneratdeterfortidligå sinoeomdeendeligeresultateneetteratkvoteringslovenkom.huseerstyreforskerog haruttaltatdetikkeersikkertatkvoteringførertiletpositivtmangfoldsomman ønskerietstyre.hanmeneratkvoteringenikkegirengarantiforøktprestasjonog inntektietselskap(myklemyr

12 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling KvinneristyreriNorge Påsluttenav80Iogtidlig90Italletøkteantalletavkvinneridemannsdominerte yrkene.kvinnenebegyntedaåutfordremannsdominansenilederstillinger.detteviser ossatsamfunnetvariendring,ogdetirelativtraskttempoommansammenlignerpået internasjonaltnivå(regjeringen2008. Ettersomkvoteringslovenoppstodmedenrelativtkorttidsmarginstodflereselskaperi fareforåikkefinnenokrepresentantermeddenerfaringenogkunnskapensomvar ønskelig.etfenomenkalt Gullskjørtene oppstod.dettevilsikvinnersomhadde styrevervfrafør,ogsomblekontaktetforåsitteiflerestyrer.pådennemåtenfant selskapenekvinnersomalleredehaddekunnskapenogkompetansentilåkunnebli vervetinnietstyre.debattensierderfornoeomatkvoteringslovenharførttilatman har mistet mennmedkompetanse,ogfåttinnkvinnerutenatdetharværtden variasjonensomdetiutgangspunktetblehåpetpå(seierstadogopsahl2011. I2013viserdetsegatilandets50størstebørsnoterteselskapererdetkunenkvinnelig toppleder.selvomdeterenhøyereandelkvinnernåennføristyreneogiledelsen generelt,erdetfortsattmennsomdominererdestørsteprivateselskapene(andersson 2013.Kvoteringharøktandelenkvinneribørsnotertestyrer,mendetfinnesfåeller ingenkvinneritoppledelsenellersomadministrerendedirektører(ssb2013(se vedlegg1. AdvokatEirikVinjeuttalersegienkronikkiAftenposten,atNorgesomnasjonharilang tidværtenstorpådriverforåfåflerekvinnerinninæringslivetoginniulikerollermed sterkinnflytelse.deterlikeveletstortsprangførdeterenlikfordeling,avulikeårsaker. Mangegårutfraatsidendetikkeersåmangekvinneligeledere,styrerepresentanterog direktører,erdetikkelikestilling.detsomkanværeviktigåvurdereher,erspørsmålet omdetfinnesinteressefordissestillingene.kandetværeatkvinnerharandreønsker, behovoginteresserinnenfornæringslivet(vinje

13 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 EirikVinjeuttalersegogsåomatkvoteringharetutgangspunktiåfåfremdynamikki arbeidslivetogfremmedekvinneligeverdiene.detteskjerikke,fordijonærmere kvinnerkommertoppstillinger,destomerlikheterfårkvinnertilmenn.hansierat behovforkvoteringinniselskapsstyrerikkeharnoenspesiellrelevans,siden representasjonenesomsitterder,sitterpåvegneavselskapetseiere.hanmenerathvis detersantatkvinnerergodtegnettilåfatteforretningsmessigebeslutninger,hvorfor harikkekvinnertattovermakteninæringslivet?deterkunnskapogkompetansesom erviktig,nettoppfordidestoreulikhetenemellomkvinnerogmennerenmyte.vinje poengterermedatdekvinneligesiviløkonomeneheldigvistenkersommennogdermed fatterbedrebeslutningerijobben(vinje Allmennaksjeselskap Etaksjeselskap(ASer,imotsetningtilallmennaksjeselskap(ASA,etselskaphvor ingenaveierneharpersonligansvarforselskapetsforpliktelser.selskapeteren selvstendigjuridiskenhet,mensetasaiselskaperberegnetpåselskapersomhar mangeaksjonærersomståransvarlig(heidenreich2013. EtallmennaksjeselskaperetforetakihenholdtilLovomallmennaksjeselskaper13.juni 1997.Etallmennaksjeselskapskaletterlovgivningenværenotertpåbørshvoraksjene ertilsalgsforallmennheten.foretaketmåbenevnesegsom Allmennaksjeselskap i vedtekteneogiforetaksregisteret.asaerorganisasjonsformenogforkortelsentil allmennaksjeselskaperasal.detmåminstværetrestyremedlemmerietasaistyreog minst40prosentavhvertkjønn.styretvelgesavengeneralforsamlingognoenav medlemmeneblirvalgtavdeansatteibedriften.dissefungerersomansattes representant(heidenreich2013. Foråkunnestarteetallmennaksjeselskap,måenhaenstartkapitalpåenmillion.Med unntakavdennesummen,erregleneforetallmennaksjeselskapstortsettliktet aksjeselskap.etallmennaksjeselskaperførstogfremstpåbørsfordidei utgangspunktetharenforretningsidesomdeønskeråvidereutvikle.deeravhengigavå værepåbørspågrunnavdenøkonomiskestøttendefårgjennomaksjeeierne.demå 12

14 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 viderevisetilenfremtidsplanogforretningsplansomviseratdekanblistørreogtjene merpenger,detteforataksjeeierneskalseatdeterlønnsomtåinvestereidem.andre kjennetegneratsidenasaeretstortfirmaogiutgangspunktetmedgodkapital,tåler deågåitapdeførsteårene(bråthen Styret Styretsmedlemmerskalværederpåvegneaveierneogdeansatteibedriften.Styrets viktigsteoppgaveeråorganiserevirksomhetenforsvarligogåhatilsynmeddendaglige ledelsen.styretharsomansvaråvelgeendagligleder,ogvidereoppfølgingav vedkommendegjennominstrukserogveiledninger.styretskaliutgangspunktetikke leggesegoppidendagligedriften.styretskalitilleggkunnekontrollereogfølgemedpå denøkonomiskefremdriften,samtsørgeforatdetfinnesgoderutinerfordrift(huse Norskutvalgforeierstyringogselskapsledelse,NUESbleutvikletiNorgealleredei 2002.NUESgårutmedanbefalingertilselskapslovenogaksjeloven.Denpekerut viktigemomentersomgjørstyrettilenhelhetligenhet,istedenforenkeltemedlemmer somhandlerpåvegneavnoenfåeiere.medlemmeneistyretskalfinne forbedringspotensialerogtidligstmuligoppdagerisikoerforbedriften.styretskal viderebehandleaksjonærerliktogivaretaallesineønskeribedriften(heidenreich

15 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Teoretiskforankring Idettekapitlettarviforossteorieromkjønnogkjønnsroller.Defleste forskningsrapporterogundersøkelserstartermedetutgangspunktitidligereteorier. Detteergrunnlagetforatviharvalgtteorieromkjønn. 3.1Sosialtkjønn Detfinnestidligerestatistikkersomergjortrundtulikhetermellomkvinnerogmenn. Noenavdisseviseratkvinnergenereltsettharlaverelønnennmenn,tilogmedi sammeposisjoner,ogatdetfinnesflestmennitoppledelsen.vedåsettedetpåspissen medåsiatkvinnertarmeransvarutenåforventehøyerelønn,ogatdeharlavere forventningeromforfremmelsekanvitydeligseatdetfinnesenforskjell(traavikog Richardsen2011. Ulikhetenemellomkvinnerogmennideresprivatlivkanværeenmåteåforståhvordan deogsåerulikeiadministrativeposisjoner.dissekjønnsrollenekangjenspeiles gjennomhvilkevalgvitaroghvordanvitaklerulikesituasjoner.detåantydenoeom densosialevirkeligheterlikevelenkompleksogvanskeligmåteåforskepå.statistikk overantallkvinnerogmennsomeriutdanning,ogiulikestillingerkanginyttig informasjon.samtidigmåenværeklaroveratenikkekonkretkansihvorfor enkeltindividertardevalgenedegjør.omviserpåulikhetenemellomkvinnerogmenn ietrekrutteringsperspektiv,kandendynamiskeforskjellenforsvinnedersomdetkuner mennsomblirrekrutterttilhøyerestillinger(alvessonogduebilling2009.kvinner prioritererofteåjobbemindrenårdefårbarn,ogmensbarnaersmå.utfradenne antakelsenkanmansiatdeterderformangekvinnerikkenåropptiltoppledelsen (TraavikogRichardsen2011. Detfinnesenstudiesomvisertilstereotypiskeholdningermanhartilkjønn. Holdningenegårutpåatkvinnereremosjonelleogopptattavåkommuniseregodt,og tarhensyntilandresfølelser.mennerstrategiske,sterkeoguavhengigeindivider. Studienerbasertpåholdningenetilkvinnerogmenniadministrativestillinger.Her 14

16 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 belyserdeatnårkvinnerfårbarnsåstagnererkarrierestigen.hosmennblirdetpåen annensidesettpåsompositivtåhaetfamilieliv.idennestudienserdepåtoaspekter. Denenegårpåledernesinetankerrundtforfremmelseavansatte,denandregårutpå hvormange,oghvemavdeansattesomharopplevdåbliforfremmet(hoobler,wayne oglemmon2009.funneneidennestudientyderpåatproblemeneikkevarfamilielivet isegselv,mensammenhengenogkonfliktenmellomjobbogfamilie.dementeheratdet manglettidogressursertilåkunnetavarepåbeggedeler.detvistesegatflereledere såpositivtpåfamilieliv,medtankepåatforeldreneblemerstrukturerteogbedretilå planleggeetteråhafåttbarn.spesieltmennsomergiftogharbarnvisteengod stabilitet,balanseevneogforsørgelsesevnefraenledersperspektiv.ledernementeat kvinnerletterevillefølepåenkonfliktiforholdtilfamilienomdebleforfremmet,og dermedfikkmeransvarogoppgaver.studienpåpekeratdetfinnesviktigevariabler sommåtashensyntil.deulikevariableneerantallbarn,ombarnetellerbarnaerunder envissalder,ellerommantarvarepåeldreellerutviklingshemmedepersoner (Hoobler,WayneogLemmon Sosialkonstruksjonisme Situasjonersomoppfattessomvirkelige,blirvirkeligeisinekonsekvenser (Store NorskeLeksikon.Sosialkonstruksjonismefortellerossatdetsomforventesavosssom sosialemenneskerogdetvioppfatterrundtoss,erdetsomervirkeligheten.vikan trekkedenneteorienoppmothvilkenoppførselsomforventesavkvinnerogmennien sosialsetting.feminineogmaskulinetrekkkommerdermedfordidetforventesav andre,ogentardevalgenemangjørfordideternaturlig(storenorskeleksikon. Kvinneligeverdierkanpåulikemåterværeviktigeåhamedsegibeslutningsprosesser. Kvinnerssynspunkterkanfåmedsegviktigerisikofaktorerogløsningersomenbedrift kandranytteav.helepoengetmedkvoteringslovenvarakkuratdetåfåtilendynamikk igruppenmellomkvinnerogmenn.ogomdetdaikkefinnesenkjønnsforskjellvildet hellerikkeværeenbalansesommanønsker(alvessonogbilling

17 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 IAftenpostenskriveradvokatEirikVinje(2014enkronikkomatkvinnererpålagmed kvinneruavhengigavomdekjennerhverandreellerikke.hansieratdenne kjønnskrigenødeleggersamfunnetogsamlivetvårt.detertydeligeforskjellermellom mennogkvinner,ogforventningenetilhvertkjønnermedpååhemmekvinners innflytelseiarbeid.altsåvedatkvinnerblirstempletsom detsvakerekjønn,vilde ogsåføleatdeerdet. Vinjenevneratmennoftesynsdeterlettereåspørreandremennomågjøreenjobbde følerkanværekrevende,fordidemeneratkvinnerskalblispartfortungeogkrevende oppgaver.hanpåståratmennergentlemenn,ogfortsattergammeldagseitankesettet ovenforkvinner.kvinnererlangtdårligerefysiskennmenn,ogerikkeforberedttilen såkaltkampogkonkurranseinæringslivetmenerhan. TilsluttfortellerVinjeatmennikkeallierersegmedandremennsomkvinnerofteskal hadettil.hanmenerdetikkefinnesnoen GutteklubbGrei somsamlersegoggjørdet vanskeligforkvinneråkommesegoppogfrem.derimoterdethellerkvinnersom dannernettverksgrupperogsomalliererseggjennomulikekanalermedandrekvinner. Kvinnermedtradisjonellfemininværemåte omsorgsfull,underdanigogsåvidere blirrettogslettikkekonsernsjefellergeneral.kvinneligelederelignerpåmannlige ledere (Vinje2014. Vinje(2014sieratmennnårdenekstremegradenavintellekt,galskapogmakt.Derfor erdetmennsomnårdeallerhøyestestillingeneogikkekvinner.hannevnerogat kvinnerogmennharetnoksåliktsnittiiq,bortsettfradeekstremetilfellenesommenn oftenårhøyereennkvinner.hanvisertilatdettekanliggetilgrunni personlighetsforskjeller,ogikkehanoemedkjønnsdiskrimineringågjøre.menner systematikereogkvinnerergodetilåleseandremenneskersfølelser,noesomviserseg gjennomambisjoneneogferdighetenetilkvinnerogmenn(vinje2014. HildeMidthjell(2014uttaltesegnyligimediaangåendeforskjellsbehandlingav kvinneristyrerommet.midthjellereierogstyrelederavdaleofnorway,itilleggsitter hunienrekkeandrestyrer.hunfortelleratmennslipperlettereunnaennkvinnernår 16

18 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 desier dumme tingietstyrerom.viderepåpekerhunatomhunsiernoerettutoger bestemtblirhunoppfattetsomsint,mensomenmannoppførersegpåsammemåteså erdetingensomreagerer.hunmeneratlikestillingikkeharkommetsålangti styrerommeneogatkvinnergenereltmåbevisemerhvadeergodefor.videreforteller hunatlikestillingernoehunikkeharværtspesieltopptattavtidligere,ogathunheller ikkeopplevdnoenurettferdighetoppgjennomtideneførhunmøttedetistyrerommene (FleimeIDahlogWalman2014. SnorreValen(2014skriveriAftenpostenatkvinnerogmennerforskjellige,ogderfor børbehandlesulikt.hanfortelleromhvordanmanfrabarndommenavblirlært hvordanmanskaloppføresegsommannogkvinne.tv,film,rollemodeller,skole,jobb ogmenneskerrundtossermedogpåvirkerossheleveien.defortellernoeomhvasom forventes,hvasomergreitogikkegreit.pågrunnavdettemenerhanogsåatkvinneri høygradburdefålovtilåværefeminister,hasinedebattforumellergrupperforå fremmelikestilling.videreskrivervalenatsommannblirmanintegrertmedenorme fordeleriforholdtilkvinnerinæringslivet.mennblirikkekommentertpåutseende etteråhaværtioffentligerom,deblirhellerikkekaltsureellergrinetenårdeer skikkeligengasjertiensak.valenpåpekeratdeterviktigåhuskepåatslikeholdninger gårbeggeveier.visserettigheterogfordelerharkvinnersomikkemennharigjen.det erviktigatvierklaroveratbeggekjønnermedpååpåvirketilkjønnsforskjellermed maktforskjeller(valen

19 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Anerkjennelse Anerkjennelseerikkenoeviførstogfremstsierellergjør,menrepresentereren holdningderrespektenfordetandremennesketoghansellerhennesopplevelserer grunnleggende (Aamodt2003, Vårdefinisjonavanerkjennelse Detførstemantenkerpånårmanhørerordetanerkjennelseergjernekomplimenter, mengjennomvårtsøketterendefinisjonpåanerkjennelseharvikommetfremtilat anerkjennelseerensamletbetegnelseforflerebegreper.detvimenergårunder anerkjennelseerblantannetrespekt,åbliakseptert,åbliverdsatt,åblisettoghørt. Anerkjennelsekanogsåværerosogkomplimenter,mendeterikkenødvendigvisalltid det.dersommottakerenikkeaksepterergiversgrunnlagforbedømming,vildetsomblir formidletvirkeoverfladiskogutengrunnlag.mottakerkandatvilepågiversintensjoner ogdermedvilordenehamotsatteffekt.altsåerrosogkomplimenterikkeanerkjennelse førhandlingenskaperenpositivopplevelseforbådemottakeroggiver(evjen2013. Deterviktigåtenkepåatopplevelsenavanerkjennelsekanvariere.Noesomvirker anerkjennendeforen,behøverikkenødvendigvisværeanerkjennendeforandre.for noenerordnok,mensandretrengeranerkjennendehandlinger.deterderforvanskelig åsetteenkonkretdefinisjonpåhvaanerkjennelseer,utoveratdetskaperengodfølelse hosmottakeroggiver. 4.2Dialektiskrelasjonsteori Innenfordialektiskrelasjonsteorieranerkjennelseetviktigbegrepsombaserersegpå likeverdogviktighetenmedåforståandresperspektiver,selvomdeikkealltiderde sammesomensegne(jensenogulleberg2011.denneteorienbyggerblantannetpå HegelsinetankerogteorieromanerkjennelseogMeadsspeilingsteori.Hegelmener blantannetatforåkunneoppnåselvbevissthetmåmanmøtesegselvgjennom 18

20 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 reaksjonentiletannetmenneskesomserosssomlikeverdige(honneth2008.meadsin speilingsteorigårutpåatmansersegselvslikmantrorandreseren(meads2004. IfølgeBeritBaegåranerkjennelseutpåatmanmåladenandrevære ekspertpåsin egenopplevelse (Bae1988,214.Detteinnebæreratmanlardenandresnakkeferdig utenåkommemedantakelseromhvordanendingenblir,ogatmanrespekterer hvordandenandreoppleverogfortellersinhistorie. 4.3Anerkjennelsepåarbeidsplassen IenartikkelfraLedernyttleserviatdetsomskaltilforåskapeanerkjennelseblantde ansatte,såerdetlurtatlederengirdeansattemulighetentilåblikjentmedhverandre. Deternødvendigmedenbekreftelsemellomdeansatteoglederen,forhvemdeersom personerogarbeidetdegjør,foråskapeenfølelseavanerkjennelse.detvirker motiverendefordeansatteåhaetgodtmiljøpåarbeidsplassen(ledernytt2012. Enannenmåteåskapeanerkjennelsepåarbeidsplassenkanværegjennom selvavgrensningunderdialog.dettebetyratmanskillermellomsineegneopplevelser ogfølelser,ogandresopplevelserogfølelser.detåkunnegåinniendiskusjonmed respekt,prøveåforståandresmeningerogsynspunkter,hvormanleggersineegne tolkningertilsideslikatmanforstårhverandrepåennøytralmåte.dennetype avgrensningermedpååskapebekreftelse,tillitoganerkjennelse(jensen&ulleberg

21 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Metode Idettekapittelettarviforossmateriellviharsamletinnforåkommefremtilvår analyse,hvilkenmetodeviharbruktogomprosessensomliggertilgrunnforresultatet avoppgaven.ivårtarbeiderdetviktigforossåviseidetaljhvordanvårprosesser byggetoppoghvilkeveierviharvalgtågåforåkommefremtiletresultat(thagaard Metodevalg Metodeerviktigforåfremskaffekunnskap,oversikt,design,kontrollogvitenskapelig forståelse.kvalitativmetodeeren måteånærmesegvirkelighetenpå,somenderopp medåproduserebeskrivendedataommenneskersegneellernedskrevneordog meninger (AskheimogGrenness2008,12. Heltfrabegynnelsenavoppgavenharvihattetklartmåloginteresseforvår undersøkelse.foråkommefremtilderesultateneviønsket,valgteviåbrukekvalitativ metodefordiviarbeiderutfraenproblemstilling.-denne-metoden-går-i-dybden-ogvektlegger(analysen.( Kvalitative(metoder(søker(å(gå(i(dybden,(og(vektlegger(betydning,( menskvantitativemetodervektleggerutbredelseogantall (Thagaard2013, 17.Kvalitativemetodergårutpååundersøkefåenheterogmangevariabler.Detsom kanbenyttesheravdatainnsamlingerblantannetdybdeintervjuogobservasjoner. Formåletmeddennetypenundersøkelsereråkunnegåidybdenhvormanfinner meningenogforståelsenbaketfenomen(askheimoggrennes2008.foråkommefrem tilvåreresultaterutfraproblemstillingenfaltdetnaturligåvelgeinformantersomsitter iulikestyrer. Kvalitativforskningsintervjueråforståsidervedintervjupersonens dagligliv,frahansellerhennesegetperspektiv (KvaleogBrinkmann2009,43.Vi intervjuetpersonersomvarberørtavkvoteringslovbestemmelsenisittarbeid. 20