Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!"

Transkript

1 BacheloroppgaveBCR3100 Vår2014 Kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Dennebacheloroppgavenergjennomførtsomendelavutdannelsenved Markedshøyskolen.Markedshøyskolenerikkeansvarligforoppgavensmetoder, resultater,konklusjonerelleranbefalinger.

2 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Forord% 2014 Dennebacheloroppgavenervåravsluttendedelavettreårigestudieved MarkedshøyskolenCampusKristiania.Oppgavenerskrevetavtrestudentervedstudiet kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling,hvorvialletokstudiespesialisering personliglederskap,dervifantvårfellesinteresse.prosessenmedåskrivedenne bacheloroppgavenharværtgivende,spennendeoglærerik. Nåsomoppgavenendeligerferdig,ønskerviåtakkeallesomharhjulpetossunderveis. Førstvilvitakkealleinformantenevåressomgaavsintid,stilterasktoppogsomhar gittossmangebetraktningerognyttiginformasjonviikkekunneværtforuten.vivil takkevårveilederkristinundheimsomharhjulpetossmedgoderåd,tips,konstruktive tilbakemeldinger,tilgjengelighetogstøtte.vivilogsåtakkelarsolsensomgaoss veiledenderåddensistetiden. Tilsluttvilvitakkefamilie,vennerogmedstudentersomharbidrattgjennom prosessen.ikkeminstmåvitakkehverandreforetgodtsamarbeiddetsistehalvåretpa Markedshøyskolen. Oslo,mai ,982969,982294

3 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Sammendrag 2014 MeddenneoppgavenønskerviåsenærmerepåhvordankvinnerhardetiASAUstyrer ogomdefølerseganerkjentpåliklinjemedmenn.dettetemaetharvivalgtfordivible inspirertavartiklerimediaderenkeltekvinnerharsagtsinmening,ogdeltsine erfaringerfrastyrerommetetterkvoteringsloven. Vivilstartemedågjøreredeforhvordanvikomfremtiltemaet.Derettervilviforklare bakgrunnenforoppgaven,førvipresentererproblemstillingen.teorienviharbruktgår utpåkvotering,lønnsomhetetterkvoteringsloven,sosialkonstruksjonisme,kvinneri styrerinorge,sosialtkjønninnenformaskulinitetogfeminitet.etterdettevilviutdype teorienbakordetanerkjennelse. Viharvalgtåbenytteossavkvalitativmetodeforåbelysevårproblemstillingmedet fenomenologiskdesignogdybdeintervjuer.viutførtesyvdybdeintervjuerderseksav informantenevarfraforskjelligeasaustyrerogenvarfraetasstyre.detvarseks kvinnerogenmannsombleintervjuet. ResultateneidenneoppgavenhandleromkvinnerfølerseganerkjentiASAUstyrer. Artikleneimediavistenegativeholdningertilkvotering,noesomikkestemmeroverens medvårefunnfraintervjuene.

4 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innholdsfortegnelse% Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunnforvalgavtema Problemstilling Avgrensninger Oppgavensoppbygging Kvotering Lønnsomhetetterkvoteringsloven KvinneristyreriNorge Allmennaksjeselskap Styret Teoretiskforankring Sosialtkjønn Sosialkonstruksjonisme Anerkjennelse Vårdefinisjonavanerkjennelse Dialektiskrelasjonsteori Anerkjennelsepåarbeidsplassen Metode Metodevalg Design Validitet Reliabilitet Datainnsamling Intervjuguide Intervjuene Materiale 25

5 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Oppsummeringavmetode Resultater Kvotering Holdningertilkvotering Bytteavselskapsform Kompetansekravtilstyret Kvinnerinæringslivet Goldenskirts Familielivetspåvirkningforkvinner Kjønnsforskjelleristyret Forventningertilkvinnerogmennistyrer Atferd Stereotypiskeforskjeller Anerkjennelse Anerkjennelseforinformantene Ros Hvaskaltilforåfåanerkjennelse? Blirmennlettereanerkjentennkvinner? Konklusjon Kritikktiloppgaven Videreforskning Kildehenvisning 43 Vedlegg1 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4 Vedlegg5 Vedlegg6 Vedlegg7

6 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innledning Idetsistehardetværtflereartikler,kronikkerogmeningsdebatterrundtkvinnersplass inæringslivetogiledelsensomprovoserteoss.forskereogforfattereskriverom kvinnersomfølersegkvotertogkvinnersomikkefølersegrettferdigbehandletmed hensyntillikestilling,tiltrossforatkvoteringslovenblesatttilverksi2006.denne lovenskullesikreatalleasaistyrerskullebeståavminst40prosentdeltagelsefra hvertkjønn. Deterflerekvinnersomhargåttutimediaogsagtatdefølersegkvotert,ogatdekun harfåttstillingenforåfylleprosentandelenavhvertkjønnietasaistyre.detgjelder derimotikkealle,noenkvinnermeneratdestortrivesogendeligfølersegsettoghørt. Ervirkeligstyrerommenesågammeldagseatkvinnerikkeblirbehandletpåliklinje medmenn,ellererdettenoemediaharblåstopp?deteruansettkritikkverdigatvi leverietsamfunndervimåinnretteenlovforåfåkvinnerinnistyrer Deterpåtideatkvinnerkommerfremogstepperoppiledelsenutenatkvoteringsloven trekkesfrem.nårkvinneruttaleratdefølersegliteanerkjentiforholdtilmennogikke bliransattutenkvotering,erdettenoevibrennerforåutforske Idennebacheloroppgavenønskerviåbelysehvordankvinneroppleverdetåsitteiet ASAIstyre.Oppgavenvårvilbærepregavmediasittsynpådette,detvardettesomfikk ossinteressertitemaet.enviktiggrunnfordenneinteresseneratviselverkvinnersom ønskeråkommeutinæringslivet,hvorbehandlingogsynpåkvinnervilståossnærtog sentralt. 5

7 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Bakgrunnforvalgavtema ViertrekvinnersomhargåttisammeklassepåMarkedshøyskolenCampusKristiania. VeddetfjerdesemesteretvårthaddevispesialiseringinnenforLedelseogpersonlig lederskap,ogdetvarhervifantvårfellesinteresse.densistetidenharvifulgtmedpå oppmerksomhetenimediarundttemaetkvinneristyrerom.viseratdagenssamfunner interessertihvorforkvinnerbliransatt,oghvordandehåndtererrekrutteringen.deter mangeforskjelligesynpåkvotering,ogflereeropptattavhvordandettepåvirker næringslivet.viønskerderforåundersøkedeulikepåstandeneviharomdettetemaet. Detvilvigjøregjennommedia,egneintervjuerogtidligereforskning. EnavdeførsteartiklenevifantsomprovoserteossmestvaromSolveigHornesomer Barne,IlikestillingsIoginkluderingsminister.Artikkelenomhandlerenpolitikersom fortalteathunsletimangeårmedspørsmåletomhunvaransattfordihunvardyktigog detrengtehenneskompetanse,ellerfordidetrengteenkvinne.hunuttaltesegivg; Jeg blekvotertinnipolitikken.jegunneringendenfølelsen (Amundsen2014.Denne artikkelengjordeossinteressertihvordanoghvorforkvoteringslovenblesatt.dette førteosstilnæringsministerenansgargabrielsen,somi2002gikkutienavnorges størsteavisere24ogkrevdeat40prosentkvinnerskulleinnistyrenetil allmennaksjeselskaper.hangikkimotsittegetpartiogdetskaptestoreogkraftige reaksjonerframange.selvomgabrielsenvarkjentmedatdeflesteidendaværende regjeringenstøttethansnyelovforslag,bledetikketattgodtimotavkjellmagne Bondevik,somvarstatsministerpådentiden(Nygaard2008. SakenharhattstoroppmerksomhetlangtutenforNorgesgrenser.Lovforslagetble vedtattistortingetdesember2003,ogsatttilgjennomføringi2006.norgevarenavde førstesomtoktakideninternasjonalekjønnskvoteringeninnenfornæringslivsstyrene, ogdenneordningenspredtesegfortvideretilflereland(teigen2011. LovenomkjønnskvoteringhargittNorgeensolidplasshøytoppeiinternasjonal sammenhengnårdetgjelderlikestillingiarbeidslivet(nygaard2008.detteerogsåen avgrunnenetilatviharvalgtåbelyseakkuratdettetemaet.enannengrunnerforåfå 6

8 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 enbedreforståelseavhvordankvinneriulikestyreroppleverkvoteringslovenetterat denblevedtatt. 1.2Problemstilling ViønskeråsepåkvinnersopplevelseavåsitteietASAIstyremedfokuspå anerkjennelse.videreønskerviåfinneuthvordankvinnerblirvalgttilstyrene.hvilken betydninghardetatkvinnersitterder.tilslutthvordankvinnerselvoppleveråvære derogomdefølersegrespektert,settoghørt.påbakgrunnavdetteharvivalgt følgendeproblemstilling: Må$kvinner$bevise$mer$for$å$oppnå$anerkjennelse$på$lik$linje$med$menn$i$ASA7$styrer? Foråkvalitetssikreproblemstillingenvår,måvitenkepåomdenerkonkretnok,omdet ermuligåbelysetemaetinnenforeksisterendeteorioggjennomkjentforskning.vi ønskerogsåatdenskalværespennende.videreerdetviktigforossatoppgavenkan føretilvidereforskningrundtdettetemaet. Denneproblemstillingenharanerkjennelsesomtema,viderehardenenhetersomer kvinner.problemstillingenerkonkretettersomdenspøromkvinnerietasaistyre. Variableneidenneproblemstillingengårutpådetvikonkretønskeråfinneut,nemlig omkvinnermåbevisemerennmennforåfåanerkjennelse.kontekstenerasaistyrer, ogviharitilleggvalgtåbegrensedettilnorskeasaiselskaper(askheimoggrenness Avgrensninger Avgrensningeneioppgavenersattietforsøkpååfinnefremdeviktigsteogmest relevanteopplysningeneiforholdtilresultatet. Problemstillingeneravgrensendeisegselvmedtankepåatdenstilleretdirekte spørsmål.spørsmåleterkonkretogkreveretforklarendeforskningsbasertsvar. 7

9 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 ProblemstillingenvårtarforsegkvinneriASAIstyrer,oghvordandeeventueltopplever anerkjennelse.detvarognaturligforossåvelgedissestyreneettersomdeteren kvoteringslovsomsikreratdetfinneskvinneligemedlemmerder. Viharavgrensetinformantertilsyvpersonermedfokuspådybdeintervju.Herønskervi åkunnebrukemestmuligtidpåhverenkeltperson,foråfåfremalleviktigemomenter. Videreharvivalgtåtamednoenavdeartiklenesomharskiltsegutimediamedsterke meningeromkvinnerhøytoppeinæringslivet.viharvalgtåavgrensedettilteorierom ulikheteroglikheterpåkvinnerogmennfraetsosialtogbiologiskståsted. 1.4Oppgavensoppbygging Ikapitteltotilfirevilvitaforossuliketeoretiskeutgangspunkt.Ikapitteltovildet settesfokuspåkvotering,styreogselskapsformermedhensyntilkvinner.ikapitteltre fårmaninnblikkisosialkonstruksjonismehvorviserpåsosialtkjønnmedmaskulinitet ogfemininitet.ikapittelfireskriverviomanerkjennelse,bådevårteorifor anerkjennelseoganerkjennelseinnenfordialektiskrelasjonsteori.alletrekapitleneer knyttetoppmotartiklerimedia. Ikapittelfemskriverviomvårmetoderefleksjonoghvordandenigjennomoppgaven redegjørforanalysenogresultatetviharkommetfremtil.medkorteogdetaljertetrekk beskriverviprosessenstegforsteg. Ikapittelseksanalysererogdrøfterviresultaterifoholdtilproblemstillingenog teoretiskeutgangspunkt. Viavslutteroppgavenikapittelsyvmedvårkonklusjonogresultateneviharfunnet,i tilleggtilkritikkogvidereforskning. 8

10 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Kvotering Alleredei1986sattGroHarlemBrundtlandinternasjonalrekordvedåansette40 prosentkvinnerinniregjeringen.etterdettehardetværtetstadigøkendepresspååfå flerekvinnerinniregjeringognæringsliv(hoel2008. Fremtilkvoteringslovenvardetenlangpolitiskprosess,hvordeflestestørstepartiene varforkvotering.tilhengernesomvarforkvoteringvaropptattavlikestilling,ogat dennelovenvilleføretilethøyerekravtilkompetanseinnenforstyrene.desomvar imotkvoteringvaropptattavatlønnsomhetentilbedriftenskulleståintakt.dettei tilfelledetikkefantesnokkvalifisertekvinner(teigen2010. NæringsministerAnsgarGabrielsenvarsterktforinnføringavkvoteringslovenallerede i2002.hanuttalteathanvarmøkkleigutteklubbengrei,ogatdetnåvarpåtideatdet blesluttpåmannsdominanseninæringslivet.gabrielsenpåpekteatlikestillingikkevar utgangspunktettilhvorforhanønsketkvoteringinnistyrene,mensnareresomen konsekvensavatloventreddeikraft.grunnentilathanønsketenhøyereandelav beggekjønninnistyrenevarførstogfremstforåkunnebrukederessursenesomfantes ogfåtiletmangfoldinæringslivet(langli2011. Stortingsflertalletsattenforutsetningderenønsketkjønnsbalanseskulleskjeinnen1. juli2005.hvisdetteskjeddefrivilligvilledetikkeblipålagtenkjønnskvoteringfor allmennaksjeselskapene.asastårforallmennaksjeselskap,somerbørsnoterte bedrifter.dennebalansenbleikketilfredsstiltogsomenkonsekvensbesluttet regjeringenatlovenskulletreikraft1.januar2006(bjørkhaugogsørensen2012. Ietmøtei2002,dagenførkvinnedagen8.mars,bekreftetministerenforNæringsIog FiskeridepartementetogministerenforBarneIogLikestillingsdepartementetatNorge varklarforåsetteigangenkvoteringslov.detteblederetterfastslåttijuni2003(huse 2008.Medvirkningfra1.januar2006bledetinntattkravomrepresentasjonfrabegge kjønniasaogstyrerioffentligsektorpåminimum40prosent.omikkeselskapetkunne 9

11 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 oppfyllekravetinnen1.januar2008villedeblitvangsoppløstsomenkonsekvensavå habruttloven.kraveterregulertiparagraf6til11a.(teigen2010 Isluttenav2007vardethele14ASAsomvalgteåendreselskapsformtilAS,11avdisse haddestyrermedkunmenn.idennesammenhengenkandettydepåatdisse selskapenevillehabruttloven,mendevalgtehelleråbytteselskapsformtilasi2007 (Berg Lønnsomhetetterkvoteringsloven IfølgeenartikkeliUkeavisenLedelsederSivStaubovedBIblirintervjuet,kommerdet frematkvoteringslovenharførttilstørrekostnaderforallmennaksjeselskap(asa,og deterflereavdissesomharbyttetselskapsformtilaksjeselskap(as(myklemyr2014. DetstørstetapetmanfåretteråbytteselskapsformfraASAtilASerførstogfremstden prestisjenogdethandlingsrommetmanharietasa.etterkvoteringslovenhardetvært øktekostnaderforselskapeneiforholdtilopplæringavnyeansatteogomstrukturering avselvestyretforåfåflerekvinnermed.idoktoravhandlingentilstaubostårdetatdet varhele640asaiselskaperførkvoteringslovenkom.i2010hardettetalletfalttil357 ASAIselskaper.Detertydeligatkvoteringslovenharhatteneffektpånorsknæringsliv. HererdetviktigåhamedatStauboharsettpåkostnadeneogikketatthensyntilom inntekteneharøktforselskapene(myklemyr2014. IdensammeartikkelenrefereresdettilKnutNygaardsomharskreveten doktoravhandlingvednorgeshandelshøyskole.hanpåpekeratkvoteringslovenharøkt prisenepåaksjenehosasaiselskapene,medenpositivvirkningfordisse.de forskningsrapportenesomergjortomlønnsomhetogkostnadererulike.dettegjørat detervanskeligåsihvasomstemmerellerhvasomharstørstbetydning.artikkelen refererervideretilmortenhusesomerprofessorvedbi.hanmeneratdeterfortidligå sinoeomdeendeligeresultateneetteratkvoteringslovenkom.huseerstyreforskerog haruttaltatdetikkeersikkertatkvoteringførertiletpositivtmangfoldsomman ønskerietstyre.hanmeneratkvoteringenikkegirengarantiforøktprestasjonog inntektietselskap(myklemyr

12 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling KvinneristyreriNorge Påsluttenav80Iogtidlig90Italletøkteantalletavkvinneridemannsdominerte yrkene.kvinnenebegyntedaåutfordremannsdominansenilederstillinger.detteviser ossatsamfunnetvariendring,ogdetirelativtraskttempoommansammenlignerpået internasjonaltnivå(regjeringen2008. Ettersomkvoteringslovenoppstodmedenrelativtkorttidsmarginstodflereselskaperi fareforåikkefinnenokrepresentantermeddenerfaringenogkunnskapensomvar ønskelig.etfenomenkalt Gullskjørtene oppstod.dettevilsikvinnersomhadde styrevervfrafør,ogsomblekontaktetforåsitteiflerestyrer.pådennemåtenfant selskapenekvinnersomalleredehaddekunnskapenogkompetansentilåkunnebli vervetinnietstyre.debattensierderfornoeomatkvoteringslovenharførttilatman har mistet mennmedkompetanse,ogfåttinnkvinnerutenatdetharværtden variasjonensomdetiutgangspunktetblehåpetpå(seierstadogopsahl2011. I2013viserdetsegatilandets50størstebørsnoterteselskapererdetkunenkvinnelig toppleder.selvomdeterenhøyereandelkvinnernåennføristyreneogiledelsen generelt,erdetfortsattmennsomdominererdestørsteprivateselskapene(andersson 2013.Kvoteringharøktandelenkvinneribørsnotertestyrer,mendetfinnesfåeller ingenkvinneritoppledelsenellersomadministrerendedirektører(ssb2013(se vedlegg1. AdvokatEirikVinjeuttalersegienkronikkiAftenposten,atNorgesomnasjonharilang tidværtenstorpådriverforåfåflerekvinnerinninæringslivetoginniulikerollermed sterkinnflytelse.deterlikeveletstortsprangførdeterenlikfordeling,avulikeårsaker. Mangegårutfraatsidendetikkeersåmangekvinneligeledere,styrerepresentanterog direktører,erdetikkelikestilling.detsomkanværeviktigåvurdereher,erspørsmålet omdetfinnesinteressefordissestillingene.kandetværeatkvinnerharandreønsker, behovoginteresserinnenfornæringslivet(vinje

13 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 EirikVinjeuttalersegogsåomatkvoteringharetutgangspunktiåfåfremdynamikki arbeidslivetogfremmedekvinneligeverdiene.detteskjerikke,fordijonærmere kvinnerkommertoppstillinger,destomerlikheterfårkvinnertilmenn.hansierat behovforkvoteringinniselskapsstyrerikkeharnoenspesiellrelevans,siden representasjonenesomsitterder,sitterpåvegneavselskapetseiere.hanmenerathvis detersantatkvinnerergodtegnettilåfatteforretningsmessigebeslutninger,hvorfor harikkekvinnertattovermakteninæringslivet?deterkunnskapogkompetansesom erviktig,nettoppfordidestoreulikhetenemellomkvinnerogmennerenmyte.vinje poengterermedatdekvinneligesiviløkonomeneheldigvistenkersommennogdermed fatterbedrebeslutningerijobben(vinje Allmennaksjeselskap Etaksjeselskap(ASer,imotsetningtilallmennaksjeselskap(ASA,etselskaphvor ingenaveierneharpersonligansvarforselskapetsforpliktelser.selskapeteren selvstendigjuridiskenhet,mensetasaiselskaperberegnetpåselskapersomhar mangeaksjonærersomståransvarlig(heidenreich2013. EtallmennaksjeselskaperetforetakihenholdtilLovomallmennaksjeselskaper13.juni 1997.Etallmennaksjeselskapskaletterlovgivningenværenotertpåbørshvoraksjene ertilsalgsforallmennheten.foretaketmåbenevnesegsom Allmennaksjeselskap i vedtekteneogiforetaksregisteret.asaerorganisasjonsformenogforkortelsentil allmennaksjeselskaperasal.detmåminstværetrestyremedlemmerietasaistyreog minst40prosentavhvertkjønn.styretvelgesavengeneralforsamlingognoenav medlemmeneblirvalgtavdeansatteibedriften.dissefungerersomansattes representant(heidenreich2013. Foråkunnestarteetallmennaksjeselskap,måenhaenstartkapitalpåenmillion.Med unntakavdennesummen,erregleneforetallmennaksjeselskapstortsettliktet aksjeselskap.etallmennaksjeselskaperførstogfremstpåbørsfordidei utgangspunktetharenforretningsidesomdeønskeråvidereutvikle.deeravhengigavå værepåbørspågrunnavdenøkonomiskestøttendefårgjennomaksjeeierne.demå 12

14 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 viderevisetilenfremtidsplanogforretningsplansomviseratdekanblistørreogtjene merpenger,detteforataksjeeierneskalseatdeterlønnsomtåinvestereidem.andre kjennetegneratsidenasaeretstortfirmaogiutgangspunktetmedgodkapital,tåler deågåitapdeførsteårene(bråthen Styret Styretsmedlemmerskalværederpåvegneaveierneogdeansatteibedriften.Styrets viktigsteoppgaveeråorganiserevirksomhetenforsvarligogåhatilsynmeddendaglige ledelsen.styretharsomansvaråvelgeendagligleder,ogvidereoppfølgingav vedkommendegjennominstrukserogveiledninger.styretskaliutgangspunktetikke leggesegoppidendagligedriften.styretskalitilleggkunnekontrollereogfølgemedpå denøkonomiskefremdriften,samtsørgeforatdetfinnesgoderutinerfordrift(huse Norskutvalgforeierstyringogselskapsledelse,NUESbleutvikletiNorgealleredei 2002.NUESgårutmedanbefalingertilselskapslovenogaksjeloven.Denpekerut viktigemomentersomgjørstyrettilenhelhetligenhet,istedenforenkeltemedlemmer somhandlerpåvegneavnoenfåeiere.medlemmeneistyretskalfinne forbedringspotensialerogtidligstmuligoppdagerisikoerforbedriften.styretskal viderebehandleaksjonærerliktogivaretaallesineønskeribedriften(heidenreich

15 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Teoretiskforankring Idettekapitlettarviforossteorieromkjønnogkjønnsroller.Defleste forskningsrapporterogundersøkelserstartermedetutgangspunktitidligereteorier. Detteergrunnlagetforatviharvalgtteorieromkjønn. 3.1Sosialtkjønn Detfinnestidligerestatistikkersomergjortrundtulikhetermellomkvinnerogmenn. Noenavdisseviseratkvinnergenereltsettharlaverelønnennmenn,tilogmedi sammeposisjoner,ogatdetfinnesflestmennitoppledelsen.vedåsettedetpåspissen medåsiatkvinnertarmeransvarutenåforventehøyerelønn,ogatdeharlavere forventningeromforfremmelsekanvitydeligseatdetfinnesenforskjell(traavikog Richardsen2011. Ulikhetenemellomkvinnerogmennideresprivatlivkanværeenmåteåforståhvordan deogsåerulikeiadministrativeposisjoner.dissekjønnsrollenekangjenspeiles gjennomhvilkevalgvitaroghvordanvitaklerulikesituasjoner.detåantydenoeom densosialevirkeligheterlikevelenkompleksogvanskeligmåteåforskepå.statistikk overantallkvinnerogmennsomeriutdanning,ogiulikestillingerkanginyttig informasjon.samtidigmåenværeklaroveratenikkekonkretkansihvorfor enkeltindividertardevalgenedegjør.omviserpåulikhetenemellomkvinnerogmenn ietrekrutteringsperspektiv,kandendynamiskeforskjellenforsvinnedersomdetkuner mennsomblirrekrutterttilhøyerestillinger(alvessonogduebilling2009.kvinner prioritererofteåjobbemindrenårdefårbarn,ogmensbarnaersmå.utfradenne antakelsenkanmansiatdeterderformangekvinnerikkenåropptiltoppledelsen (TraavikogRichardsen2011. Detfinnesenstudiesomvisertilstereotypiskeholdningermanhartilkjønn. Holdningenegårutpåatkvinnereremosjonelleogopptattavåkommuniseregodt,og tarhensyntilandresfølelser.mennerstrategiske,sterkeoguavhengigeindivider. Studienerbasertpåholdningenetilkvinnerogmenniadministrativestillinger.Her 14

16 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 belyserdeatnårkvinnerfårbarnsåstagnererkarrierestigen.hosmennblirdetpåen annensidesettpåsompositivtåhaetfamilieliv.idennestudienserdepåtoaspekter. Denenegårpåledernesinetankerrundtforfremmelseavansatte,denandregårutpå hvormange,oghvemavdeansattesomharopplevdåbliforfremmet(hoobler,wayne oglemmon2009.funneneidennestudientyderpåatproblemeneikkevarfamilielivet isegselv,mensammenhengenogkonfliktenmellomjobbogfamilie.dementeheratdet manglettidogressursertilåkunnetavarepåbeggedeler.detvistesegatflereledere såpositivtpåfamilieliv,medtankepåatforeldreneblemerstrukturerteogbedretilå planleggeetteråhafåttbarn.spesieltmennsomergiftogharbarnvisteengod stabilitet,balanseevneogforsørgelsesevnefraenledersperspektiv.ledernementeat kvinnerletterevillefølepåenkonfliktiforholdtilfamilienomdebleforfremmet,og dermedfikkmeransvarogoppgaver.studienpåpekeratdetfinnesviktigevariabler sommåtashensyntil.deulikevariableneerantallbarn,ombarnetellerbarnaerunder envissalder,ellerommantarvarepåeldreellerutviklingshemmedepersoner (Hoobler,WayneogLemmon Sosialkonstruksjonisme Situasjonersomoppfattessomvirkelige,blirvirkeligeisinekonsekvenser (Store NorskeLeksikon.Sosialkonstruksjonismefortellerossatdetsomforventesavosssom sosialemenneskerogdetvioppfatterrundtoss,erdetsomervirkeligheten.vikan trekkedenneteorienoppmothvilkenoppførselsomforventesavkvinnerogmennien sosialsetting.feminineogmaskulinetrekkkommerdermedfordidetforventesav andre,ogentardevalgenemangjørfordideternaturlig(storenorskeleksikon. Kvinneligeverdierkanpåulikemåterværeviktigeåhamedsegibeslutningsprosesser. Kvinnerssynspunkterkanfåmedsegviktigerisikofaktorerogløsningersomenbedrift kandranytteav.helepoengetmedkvoteringslovenvarakkuratdetåfåtilendynamikk igruppenmellomkvinnerogmenn.ogomdetdaikkefinnesenkjønnsforskjellvildet hellerikkeværeenbalansesommanønsker(alvessonogbilling

17 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 IAftenpostenskriveradvokatEirikVinje(2014enkronikkomatkvinnererpålagmed kvinneruavhengigavomdekjennerhverandreellerikke.hansieratdenne kjønnskrigenødeleggersamfunnetogsamlivetvårt.detertydeligeforskjellermellom mennogkvinner,ogforventningenetilhvertkjønnermedpååhemmekvinners innflytelseiarbeid.altsåvedatkvinnerblirstempletsom detsvakerekjønn,vilde ogsåføleatdeerdet. Vinjenevneratmennoftesynsdeterlettereåspørreandremennomågjøreenjobbde følerkanværekrevende,fordidemeneratkvinnerskalblispartfortungeogkrevende oppgaver.hanpåståratmennergentlemenn,ogfortsattergammeldagseitankesettet ovenforkvinner.kvinnererlangtdårligerefysiskennmenn,ogerikkeforberedttilen såkaltkampogkonkurranseinæringslivetmenerhan. TilsluttfortellerVinjeatmennikkeallierersegmedandremennsomkvinnerofteskal hadettil.hanmenerdetikkefinnesnoen GutteklubbGrei somsamlersegoggjørdet vanskeligforkvinneråkommesegoppogfrem.derimoterdethellerkvinnersom dannernettverksgrupperogsomalliererseggjennomulikekanalermedandrekvinner. Kvinnermedtradisjonellfemininværemåte omsorgsfull,underdanigogsåvidere blirrettogslettikkekonsernsjefellergeneral.kvinneligelederelignerpåmannlige ledere (Vinje2014. Vinje(2014sieratmennnårdenekstremegradenavintellekt,galskapogmakt.Derfor erdetmennsomnårdeallerhøyestestillingeneogikkekvinner.hannevnerogat kvinnerogmennharetnoksåliktsnittiiq,bortsettfradeekstremetilfellenesommenn oftenårhøyereennkvinner.hanvisertilatdettekanliggetilgrunni personlighetsforskjeller,ogikkehanoemedkjønnsdiskrimineringågjøre.menner systematikereogkvinnerergodetilåleseandremenneskersfølelser,noesomviserseg gjennomambisjoneneogferdighetenetilkvinnerogmenn(vinje2014. HildeMidthjell(2014uttaltesegnyligimediaangåendeforskjellsbehandlingav kvinneristyrerommet.midthjellereierogstyrelederavdaleofnorway,itilleggsitter hunienrekkeandrestyrer.hunfortelleratmennslipperlettereunnaennkvinnernår 16

18 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 desier dumme tingietstyrerom.viderepåpekerhunatomhunsiernoerettutoger bestemtblirhunoppfattetsomsint,mensomenmannoppførersegpåsammemåteså erdetingensomreagerer.hunmeneratlikestillingikkeharkommetsålangti styrerommeneogatkvinnergenereltmåbevisemerhvadeergodefor.videreforteller hunatlikestillingernoehunikkeharværtspesieltopptattavtidligere,ogathunheller ikkeopplevdnoenurettferdighetoppgjennomtideneførhunmøttedetistyrerommene (FleimeIDahlogWalman2014. SnorreValen(2014skriveriAftenpostenatkvinnerogmennerforskjellige,ogderfor børbehandlesulikt.hanfortelleromhvordanmanfrabarndommenavblirlært hvordanmanskaloppføresegsommannogkvinne.tv,film,rollemodeller,skole,jobb ogmenneskerrundtossermedogpåvirkerossheleveien.defortellernoeomhvasom forventes,hvasomergreitogikkegreit.pågrunnavdettemenerhanogsåatkvinneri høygradburdefålovtilåværefeminister,hasinedebattforumellergrupperforå fremmelikestilling.videreskrivervalenatsommannblirmanintegrertmedenorme fordeleriforholdtilkvinnerinæringslivet.mennblirikkekommentertpåutseende etteråhaværtioffentligerom,deblirhellerikkekaltsureellergrinetenårdeer skikkeligengasjertiensak.valenpåpekeratdeterviktigåhuskepåatslikeholdninger gårbeggeveier.visserettigheterogfordelerharkvinnersomikkemennharigjen.det erviktigatvierklaroveratbeggekjønnermedpååpåvirketilkjønnsforskjellermed maktforskjeller(valen

19 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Anerkjennelse Anerkjennelseerikkenoeviførstogfremstsierellergjør,menrepresentereren holdningderrespektenfordetandremennesketoghansellerhennesopplevelserer grunnleggende (Aamodt2003, Vårdefinisjonavanerkjennelse Detførstemantenkerpånårmanhørerordetanerkjennelseergjernekomplimenter, mengjennomvårtsøketterendefinisjonpåanerkjennelseharvikommetfremtilat anerkjennelseerensamletbetegnelseforflerebegreper.detvimenergårunder anerkjennelseerblantannetrespekt,åbliakseptert,åbliverdsatt,åblisettoghørt. Anerkjennelsekanogsåværerosogkomplimenter,mendeterikkenødvendigvisalltid det.dersommottakerenikkeaksepterergiversgrunnlagforbedømming,vildetsomblir formidletvirkeoverfladiskogutengrunnlag.mottakerkandatvilepågiversintensjoner ogdermedvilordenehamotsatteffekt.altsåerrosogkomplimenterikkeanerkjennelse førhandlingenskaperenpositivopplevelseforbådemottakeroggiver(evjen2013. Deterviktigåtenkepåatopplevelsenavanerkjennelsekanvariere.Noesomvirker anerkjennendeforen,behøverikkenødvendigvisværeanerkjennendeforandre.for noenerordnok,mensandretrengeranerkjennendehandlinger.deterderforvanskelig åsetteenkonkretdefinisjonpåhvaanerkjennelseer,utoveratdetskaperengodfølelse hosmottakeroggiver. 4.2Dialektiskrelasjonsteori Innenfordialektiskrelasjonsteorieranerkjennelseetviktigbegrepsombaserersegpå likeverdogviktighetenmedåforståandresperspektiver,selvomdeikkealltiderde sammesomensegne(jensenogulleberg2011.denneteorienbyggerblantannetpå HegelsinetankerogteorieromanerkjennelseogMeadsspeilingsteori.Hegelmener blantannetatforåkunneoppnåselvbevissthetmåmanmøtesegselvgjennom 18

20 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 reaksjonentiletannetmenneskesomserosssomlikeverdige(honneth2008.meadsin speilingsteorigårutpåatmansersegselvslikmantrorandreseren(meads2004. IfølgeBeritBaegåranerkjennelseutpåatmanmåladenandrevære ekspertpåsin egenopplevelse (Bae1988,214.Detteinnebæreratmanlardenandresnakkeferdig utenåkommemedantakelseromhvordanendingenblir,ogatmanrespekterer hvordandenandreoppleverogfortellersinhistorie. 4.3Anerkjennelsepåarbeidsplassen IenartikkelfraLedernyttleserviatdetsomskaltilforåskapeanerkjennelseblantde ansatte,såerdetlurtatlederengirdeansattemulighetentilåblikjentmedhverandre. Deternødvendigmedenbekreftelsemellomdeansatteoglederen,forhvemdeersom personerogarbeidetdegjør,foråskapeenfølelseavanerkjennelse.detvirker motiverendefordeansatteåhaetgodtmiljøpåarbeidsplassen(ledernytt2012. Enannenmåteåskapeanerkjennelsepåarbeidsplassenkanværegjennom selvavgrensningunderdialog.dettebetyratmanskillermellomsineegneopplevelser ogfølelser,ogandresopplevelserogfølelser.detåkunnegåinniendiskusjonmed respekt,prøveåforståandresmeningerogsynspunkter,hvormanleggersineegne tolkningertilsideslikatmanforstårhverandrepåennøytralmåte.dennetype avgrensningermedpååskapebekreftelse,tillitoganerkjennelse(jensen&ulleberg

21 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Metode Idettekapittelettarviforossmateriellviharsamletinnforåkommefremtilvår analyse,hvilkenmetodeviharbruktogomprosessensomliggertilgrunnforresultatet avoppgaven.ivårtarbeiderdetviktigforossåviseidetaljhvordanvårprosesser byggetoppoghvilkeveierviharvalgtågåforåkommefremtiletresultat(thagaard Metodevalg Metodeerviktigforåfremskaffekunnskap,oversikt,design,kontrollogvitenskapelig forståelse.kvalitativmetodeeren måteånærmesegvirkelighetenpå,somenderopp medåproduserebeskrivendedataommenneskersegneellernedskrevneordog meninger (AskheimogGrenness2008,12. Heltfrabegynnelsenavoppgavenharvihattetklartmåloginteresseforvår undersøkelse.foråkommefremtilderesultateneviønsket,valgteviåbrukekvalitativ metodefordiviarbeiderutfraenproblemstilling.-denne-metoden-går-i-dybden-ogvektlegger(analysen.( Kvalitative(metoder(søker(å(gå(i(dybden,(og(vektlegger(betydning,( menskvantitativemetodervektleggerutbredelseogantall (Thagaard2013, 17.Kvalitativemetodergårutpååundersøkefåenheterogmangevariabler.Detsom kanbenyttesheravdatainnsamlingerblantannetdybdeintervjuogobservasjoner. Formåletmeddennetypenundersøkelsereråkunnegåidybdenhvormanfinner meningenogforståelsenbaketfenomen(askheimoggrennes2008.foråkommefrem tilvåreresultaterutfraproblemstillingenfaltdetnaturligåvelgeinformantersomsitter iulikestyrer. Kvalitativforskningsintervjueråforståsidervedintervjupersonens dagligliv,frahansellerhennesegetperspektiv (KvaleogBrinkmann2009,43.Vi intervjuetpersonersomvarberørtavkvoteringslovbestemmelsenisittarbeid. 20

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Creativity in

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Å bygge en basis utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Forord Friidrettvarikkefriidetheletatt!Altblebestemtavdevoksne

Detaljer

Høgskolen I Gjøvik Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin / Bachelor i TeknologiDeign og Ledelse

Høgskolen I Gjøvik Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin / Bachelor i TeknologiDeign og Ledelse Disposisjonsmal prosjektrapport FORSIDE / TITTELSIDE Tittel, eventuell undertittel, forfattere/studenter, seksjon (Seksjon for Maskin og Elektro), avdeling () og utgivelsessted og -år. Dersom det er flere

Detaljer

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk BCR3100 Bacheloroppgave Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk 980234 980148 980066 - Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. september 2014 Rune Johansen, forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Masteroppgave i helse- og sosialfag med

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a)

Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a) Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a) En enhet er det som vi skal studere i en undersøkelse, det kan for eksempel være individer, skoler, kommuner, fylker osv. I denne oppgaven hvor man skal undersøke om det

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2007 Emneansvarlig: / Bodil Ellefsen / Sted: rom 223 Tid: Ukene 6-11 Mål for kurset er at studenten skal få innsikt i vesentlige prinsipper

Detaljer

KOGNITIV(FUNKSJONELL( TILGANG( !!!!!!

KOGNITIV(FUNKSJONELL( TILGANG( !!!!!! KOGNITIVFUNKSJONELL TILGANG # # Et#kvalitativt#intervjustudie#om#fem#utvalgte#fysioterapeuters# opplevelse#og#erfaringer#med#anvendelse#av#classification#based# Cognitive#Functional#Therapy#på#pasienter#med#NSCLBP#

Detaljer

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? Hvordan

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

«Jeg vil være datter, ikke pleier!»

«Jeg vil være datter, ikke pleier!» «Jeg vil være datter, ikke pleier!» En kvalitativ studie om mestring og utholdenhet i pårørenderollen hos yrkesaktive døtre som har hjemmeboende foreldre med demens MASTEROPPGAVE I HELSEVITENSKAP MED SPESIALISERING

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse 5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 14. februar 2005 Tanja Storsul Disposisjon 1. time: Typer spørreundersøkelser Typer spørsmål Utfordringer ifht validitet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse 5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 14. februar 2005 Tanja Storsul Spørreundersøkelse/survey Disposisjon 1. time: Typer spørreundersøkelser Typer spørsmål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge Brukermedvirkning i forskning Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge 1 Sjelden-prosjektet: Forankring og organisering Sentralt prinsipp i anbudsdokumentet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Anne Mette Bjerkan Per Bernhard Pedersen Solfrid Lilleeng SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Telefon:

Detaljer

Innhold. 1 Introduksjon... 17

Innhold. 1 Introduksjon... 17 Innhold 1 Introduksjon......................................... 17 Hva boken handler om........................................ 18 Et kjernepunkt: utforming av problemstilling................. 19 Nytten

Detaljer

PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis

PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis 982903 983629 PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis BCR3100 Bacheloroppgave Markedshøyskolen Våren 2015 Denne oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved

Detaljer

Markedshøyskolen. Bacheloroppgave i HR og Personalledelse BCR3100. Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid

Markedshøyskolen. Bacheloroppgave i HR og Personalledelse BCR3100. Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid Studentnummer: 982633 982922 Markedshøyskolen Bacheloroppgave i HR og Personalledelse BCR3100 Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av

Detaljer

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi...

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi... Innhold FORORD... 5 DEL 1 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER... 13 KAPITTEL 1 HVA ER EPIDEMIOLOGI?... 15 Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge DELTAGERE I DUÅ STUDIEN 127 barn 4-8 år Rekruttert til behandling for alvorlige atferdsvansker

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere?

Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere? NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Vår2014 Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere? - Et casestudie basert på Bergensavisen og Bergens Tidende Karen Osmundsen og Martha Stokka Veileder: Øystein

Detaljer

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 2. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Forskningsdesign Hvordan undersøkelsen organiseres og gjennomføres for at forskningsspørsmålet skal besvares Data

Detaljer

Vitenskapsteori og forskningsmetode Skriftlig eksamen

Vitenskapsteori og forskningsmetode Skriftlig eksamen Vitenskapsteori og forskningsmetode Skriftlig eksamen Av Kristina Halkidis Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Vår 2015 02.06.15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Reliabilitet...

Detaljer

Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Praktisering av Ny GIV-undervisning på ungdomsskolen av Ingrid Røn 614 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn G5BAC3900 Institutt

Detaljer

Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid.

Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid. Masterihelsevitenskap/selvvalgtfordypning Instituttforhelse/ogsosialfag UniversitetetiStavanger Masteroppgave juni-2013 Eirinn Hopland Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes

Detaljer

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 17-18 oktober 2006 Lillin Cathrine Knudtzon og Kristin Amundsen DESIGNMATRISE HVA HVOR- DAN GJENNOMFØR-

Detaljer

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere Einar M. Skaalvik NTNU 1 Alt i alt, hvordan trives du som lærer? Ikke i det hele tatt 0 % Ikke så godt 3 % Bra 20 %

Detaljer

Verdiledelse i praksis. V. Einar Aadland

Verdiledelse i praksis. V. Einar Aadland Verdiledelse i praksis V. Einar Aadland Målretta Tiltak, Praktisk Verdiledelse I. Invitere medarbeidere til start- idedugnad Drøfte fram visjon, verdier, mål i fellesskap Planlegge tider og steder for

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Bacheloroppgave våren 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus. - Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte? Administrasjon og ledelse KOSTBACH

Bacheloroppgave våren 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus. - Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte? Administrasjon og ledelse KOSTBACH Bacheloroppgave våren 2015 - Hvordan påvirker en omorganisering de ansatte? Høgskolen i Oslo og Akershus Administrasjon og ledelse KOSTBACH Kandidatnummer: 533 og 539 ADMINISTRASJON OG LEDELSE - HØGSKOLEN

Detaljer

«Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater»

«Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater» KS Midt-Norge Nord-Trøndelag Stiklestad 24.02.14. En liten smakebit..av «Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater» Lise Holsen Relasjonsledelse Norge Connect Us As Å lede i endring

Detaljer

Eidskog. - Kommunesammenslåing

Eidskog. - Kommunesammenslåing Eidskog - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

Hvordan kan fokus på styrker og sosial kompetanse skape gode relasjoner og gode arbeidsplasser for store og små? Innsikt fra forskningsfeltet posi:v

Hvordan kan fokus på styrker og sosial kompetanse skape gode relasjoner og gode arbeidsplasser for store og små? Innsikt fra forskningsfeltet posi:v Hvordan kan fokus på styrker og sosial kompetanse skape gode relasjoner og gode arbeidsplasser for store og små? Innsikt fra forskningsfeltet posi:v psykologi, Apprecia:ve Inquiry AI og Aggression Replacement

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold

Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold GRUPPE 8 ALLE UTDANNINGER SKAL HA FAGLIG RELEVANS OG MANGFOLD Gruppeoppgave på NSOs høstkonferanse 2015 Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold I NSOs Mangfolds-, inkluderings- og likestillingspolitiske

Detaljer

Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09.

Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09. Presentasjon av undersøkelsen Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl, Stavanger 22.09.09 Forskningsprosjekt Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer.

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Varsling. Marianne Karlsen. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng)

Varsling. Marianne Karlsen. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Varsling av Marianne Karlsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2008 Forsidemotiv:

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

SYKVIT4223 - Metodefordypning Vår 2010

SYKVIT4223 - Metodefordypning Vår 2010 SYKVIT4223 - Metodefordypning Vår 2010 Metodefordypning gis i ukene 1-9 og er delt i to deler, en kvantitativ og en kvalitativ del. Hensikten med metodekurset er å gi en oversikt over ulike forskningsmetoder

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon

Spørsmål, oppgaver og tema for diskusjon Kapittel 1 - Vitenskapen om samfunnet 1. Hvilke tema er sentrale i samfunnsvitenskapen? 2. Hvilken samfunnsmessig betydning har samfunnsvitenskapen? 3. Hva menes med reaktivitet og refleksivitet? 4. Diskutér

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 983809 983868 984125 BCR3100 Bacheloroppgave Likestilling i lekebutikken En kartlegging av småbarnsmødres holdninger til kjønnsrettet markedsføring mot barn og likestilling i arbeidslivet. Vår 2015 Markedshøyskolen

Detaljer

Helsestasjonen en dør til barn i risiko?

Helsestasjonen en dør til barn i risiko? DIAKONHJEMMETS HØGSKOLE 2009 Helsestasjonen en dør til barn i risiko? Mastergradsoppgave i familieterapi og systemisk praksis Helle Haatveit Finnes det mulige sammenhenger mellom den lave forekomsten av

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kan en festival bidra til destinasjonsutvikling?

Kan en festival bidra til destinasjonsutvikling? Studentnummer: 982545 982526 BCR3100 Bachelor i Reiselivsledelse Bacheloroppgave Kan en festival bidra til destinasjonsutvikling? Bildene er hentet fra slottsfjell.no og tonsberg.kommune.no VÅR 2014 «Denne

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Ernæring hos KOLS-pasienter Nutrition in patients with COPD Hvordankansykepleiebidratilåopprettholdegodernæringsstatus forkols

Detaljer

Forelesningsplan for emnet SYKVIT4223, 15 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet SYKVIT4223, 15 studiepoeng splan for emnet SYKVIT4223, 15 studiepoeng Metodefordypning Vår 2011 Metodefordypning gis i ukene 1-9 og er delt i to deler, en kvantitativ og en kvalitativ del. Hensikten med metodekurset er å gi en oversikt

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 12.2. 2014 Kl: 09:00 Gjør rede for sentralnervesystemets oppbygning

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

VEIEN TIL EKTE LEDELSE

VEIEN TIL EKTE LEDELSE NTNU MASTEROPPGAVE MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE, SPESIALISERING I RELASJONSLEDELSE RAD 6901 VEIEN TIL EKTE LEDELSE Tanja Brøndbo MARS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING RELASJONSLEDELSE OPPGAVENS

Detaljer

Den systemteoretiske analysemodellen

Den systemteoretiske analysemodellen Den systemteoretiske analysemodellen Levanger 20. 21. april 2006 Torunn Tinnesand lp-modellen læringsmiljø og pedagogisk analyse Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 141-163. Tematikk: Hovedkjennetegn ved kvalitative metodeverktøy. Åpne individuelle intervjuer

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer