Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreativitet,!innovasjon!og!forretningsutvikling!"

Transkript

1 BacheloroppgaveBCR3100 Vår2014 Kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Dennebacheloroppgavenergjennomførtsomendelavutdannelsenved Markedshøyskolen.Markedshøyskolenerikkeansvarligforoppgavensmetoder, resultater,konklusjonerelleranbefalinger.

2 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Forord% 2014 Dennebacheloroppgavenervåravsluttendedelavettreårigestudieved MarkedshøyskolenCampusKristiania.Oppgavenerskrevetavtrestudentervedstudiet kreativitet,innovasjonogforretningsutvikling,hvorvialletokstudiespesialisering personliglederskap,dervifantvårfellesinteresse.prosessenmedåskrivedenne bacheloroppgavenharværtgivende,spennendeoglærerik. Nåsomoppgavenendeligerferdig,ønskerviåtakkeallesomharhjulpetossunderveis. Førstvilvitakkealleinformantenevåressomgaavsintid,stilterasktoppogsomhar gittossmangebetraktningerognyttiginformasjonviikkekunneværtforuten.vivil takkevårveilederkristinundheimsomharhjulpetossmedgoderåd,tips,konstruktive tilbakemeldinger,tilgjengelighetogstøtte.vivilogsåtakkelarsolsensomgaoss veiledenderåddensistetiden. Tilsluttvilvitakkefamilie,vennerogmedstudentersomharbidrattgjennom prosessen.ikkeminstmåvitakkehverandreforetgodtsamarbeiddetsistehalvåretpa Markedshøyskolen. Oslo,mai ,982969,982294

3 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Sammendrag 2014 MeddenneoppgavenønskerviåsenærmerepåhvordankvinnerhardetiASAUstyrer ogomdefølerseganerkjentpåliklinjemedmenn.dettetemaetharvivalgtfordivible inspirertavartiklerimediaderenkeltekvinnerharsagtsinmening,ogdeltsine erfaringerfrastyrerommetetterkvoteringsloven. Vivilstartemedågjøreredeforhvordanvikomfremtiltemaet.Derettervilviforklare bakgrunnenforoppgaven,førvipresentererproblemstillingen.teorienviharbruktgår utpåkvotering,lønnsomhetetterkvoteringsloven,sosialkonstruksjonisme,kvinneri styrerinorge,sosialtkjønninnenformaskulinitetogfeminitet.etterdettevilviutdype teorienbakordetanerkjennelse. Viharvalgtåbenytteossavkvalitativmetodeforåbelysevårproblemstillingmedet fenomenologiskdesignogdybdeintervjuer.viutførtesyvdybdeintervjuerderseksav informantenevarfraforskjelligeasaustyrerogenvarfraetasstyre.detvarseks kvinnerogenmannsombleintervjuet. ResultateneidenneoppgavenhandleromkvinnerfølerseganerkjentiASAUstyrer. Artikleneimediavistenegativeholdningertilkvotering,noesomikkestemmeroverens medvårefunnfraintervjuene.

4 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innholdsfortegnelse% Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Bakgrunnforvalgavtema Problemstilling Avgrensninger Oppgavensoppbygging Kvotering Lønnsomhetetterkvoteringsloven KvinneristyreriNorge Allmennaksjeselskap Styret Teoretiskforankring Sosialtkjønn Sosialkonstruksjonisme Anerkjennelse Vårdefinisjonavanerkjennelse Dialektiskrelasjonsteori Anerkjennelsepåarbeidsplassen Metode Metodevalg Design Validitet Reliabilitet Datainnsamling Intervjuguide Intervjuene Materiale 25

5 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Oppsummeringavmetode Resultater Kvotering Holdningertilkvotering Bytteavselskapsform Kompetansekravtilstyret Kvinnerinæringslivet Goldenskirts Familielivetspåvirkningforkvinner Kjønnsforskjelleristyret Forventningertilkvinnerogmennistyrer Atferd Stereotypiskeforskjeller Anerkjennelse Anerkjennelseforinformantene Ros Hvaskaltilforåfåanerkjennelse? Blirmennlettereanerkjentennkvinner? Konklusjon Kritikktiloppgaven Videreforskning Kildehenvisning 43 Vedlegg1 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4 Vedlegg5 Vedlegg6 Vedlegg7

6 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Innledning Idetsistehardetværtflereartikler,kronikkerogmeningsdebatterrundtkvinnersplass inæringslivetogiledelsensomprovoserteoss.forskereogforfattereskriverom kvinnersomfølersegkvotertogkvinnersomikkefølersegrettferdigbehandletmed hensyntillikestilling,tiltrossforatkvoteringslovenblesatttilverksi2006.denne lovenskullesikreatalleasaistyrerskullebeståavminst40prosentdeltagelsefra hvertkjønn. Deterflerekvinnersomhargåttutimediaogsagtatdefølersegkvotert,ogatdekun harfåttstillingenforåfylleprosentandelenavhvertkjønnietasaistyre.detgjelder derimotikkealle,noenkvinnermeneratdestortrivesogendeligfølersegsettoghørt. Ervirkeligstyrerommenesågammeldagseatkvinnerikkeblirbehandletpåliklinje medmenn,ellererdettenoemediaharblåstopp?deteruansettkritikkverdigatvi leverietsamfunndervimåinnretteenlovforåfåkvinnerinnistyrer Deterpåtideatkvinnerkommerfremogstepperoppiledelsenutenatkvoteringsloven trekkesfrem.nårkvinneruttaleratdefølersegliteanerkjentiforholdtilmennogikke bliransattutenkvotering,erdettenoevibrennerforåutforske Idennebacheloroppgavenønskerviåbelysehvordankvinneroppleverdetåsitteiet ASAIstyre.Oppgavenvårvilbærepregavmediasittsynpådette,detvardettesomfikk ossinteressertitemaet.enviktiggrunnfordenneinteresseneratviselverkvinnersom ønskeråkommeutinæringslivet,hvorbehandlingogsynpåkvinnervilståossnærtog sentralt. 5

7 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Bakgrunnforvalgavtema ViertrekvinnersomhargåttisammeklassepåMarkedshøyskolenCampusKristiania. VeddetfjerdesemesteretvårthaddevispesialiseringinnenforLedelseogpersonlig lederskap,ogdetvarhervifantvårfellesinteresse.densistetidenharvifulgtmedpå oppmerksomhetenimediarundttemaetkvinneristyrerom.viseratdagenssamfunner interessertihvorforkvinnerbliransatt,oghvordandehåndtererrekrutteringen.deter mangeforskjelligesynpåkvotering,ogflereeropptattavhvordandettepåvirker næringslivet.viønskerderforåundersøkedeulikepåstandeneviharomdettetemaet. Detvilvigjøregjennommedia,egneintervjuerogtidligereforskning. EnavdeførsteartiklenevifantsomprovoserteossmestvaromSolveigHornesomer Barne,IlikestillingsIoginkluderingsminister.Artikkelenomhandlerenpolitikersom fortalteathunsletimangeårmedspørsmåletomhunvaransattfordihunvardyktigog detrengtehenneskompetanse,ellerfordidetrengteenkvinne.hunuttaltesegivg; Jeg blekvotertinnipolitikken.jegunneringendenfølelsen (Amundsen2014.Denne artikkelengjordeossinteressertihvordanoghvorforkvoteringslovenblesatt.dette førteosstilnæringsministerenansgargabrielsen,somi2002gikkutienavnorges størsteavisere24ogkrevdeat40prosentkvinnerskulleinnistyrenetil allmennaksjeselskaper.hangikkimotsittegetpartiogdetskaptestoreogkraftige reaksjonerframange.selvomgabrielsenvarkjentmedatdeflesteidendaværende regjeringenstøttethansnyelovforslag,bledetikketattgodtimotavkjellmagne Bondevik,somvarstatsministerpådentiden(Nygaard2008. SakenharhattstoroppmerksomhetlangtutenforNorgesgrenser.Lovforslagetble vedtattistortingetdesember2003,ogsatttilgjennomføringi2006.norgevarenavde førstesomtoktakideninternasjonalekjønnskvoteringeninnenfornæringslivsstyrene, ogdenneordningenspredtesegfortvideretilflereland(teigen2011. LovenomkjønnskvoteringhargittNorgeensolidplasshøytoppeiinternasjonal sammenhengnårdetgjelderlikestillingiarbeidslivet(nygaard2008.detteerogsåen avgrunnenetilatviharvalgtåbelyseakkuratdettetemaet.enannengrunnerforåfå 6

8 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 enbedreforståelseavhvordankvinneriulikestyreroppleverkvoteringslovenetterat denblevedtatt. 1.2Problemstilling ViønskeråsepåkvinnersopplevelseavåsitteietASAIstyremedfokuspå anerkjennelse.videreønskerviåfinneuthvordankvinnerblirvalgttilstyrene.hvilken betydninghardetatkvinnersitterder.tilslutthvordankvinnerselvoppleveråvære derogomdefølersegrespektert,settoghørt.påbakgrunnavdetteharvivalgt følgendeproblemstilling: Må$kvinner$bevise$mer$for$å$oppnå$anerkjennelse$på$lik$linje$med$menn$i$ASA7$styrer? Foråkvalitetssikreproblemstillingenvår,måvitenkepåomdenerkonkretnok,omdet ermuligåbelysetemaetinnenforeksisterendeteorioggjennomkjentforskning.vi ønskerogsåatdenskalværespennende.videreerdetviktigforossatoppgavenkan føretilvidereforskningrundtdettetemaet. Denneproblemstillingenharanerkjennelsesomtema,viderehardenenhetersomer kvinner.problemstillingenerkonkretettersomdenspøromkvinnerietasaistyre. Variableneidenneproblemstillingengårutpådetvikonkretønskeråfinneut,nemlig omkvinnermåbevisemerennmennforåfåanerkjennelse.kontekstenerasaistyrer, ogviharitilleggvalgtåbegrensedettilnorskeasaiselskaper(askheimoggrenness Avgrensninger Avgrensningeneioppgavenersattietforsøkpååfinnefremdeviktigsteogmest relevanteopplysningeneiforholdtilresultatet. Problemstillingeneravgrensendeisegselvmedtankepåatdenstilleretdirekte spørsmål.spørsmåleterkonkretogkreveretforklarendeforskningsbasertsvar. 7

9 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 ProblemstillingenvårtarforsegkvinneriASAIstyrer,oghvordandeeventueltopplever anerkjennelse.detvarognaturligforossåvelgedissestyreneettersomdeteren kvoteringslovsomsikreratdetfinneskvinneligemedlemmerder. Viharavgrensetinformantertilsyvpersonermedfokuspådybdeintervju.Herønskervi åkunnebrukemestmuligtidpåhverenkeltperson,foråfåfremalleviktigemomenter. Videreharvivalgtåtamednoenavdeartiklenesomharskiltsegutimediamedsterke meningeromkvinnerhøytoppeinæringslivet.viharvalgtåavgrensedettilteorierom ulikheteroglikheterpåkvinnerogmennfraetsosialtogbiologiskståsted. 1.4Oppgavensoppbygging Ikapitteltotilfirevilvitaforossuliketeoretiskeutgangspunkt.Ikapitteltovildet settesfokuspåkvotering,styreogselskapsformermedhensyntilkvinner.ikapitteltre fårmaninnblikkisosialkonstruksjonismehvorviserpåsosialtkjønnmedmaskulinitet ogfemininitet.ikapittelfireskriverviomanerkjennelse,bådevårteorifor anerkjennelseoganerkjennelseinnenfordialektiskrelasjonsteori.alletrekapitleneer knyttetoppmotartiklerimedia. Ikapittelfemskriverviomvårmetoderefleksjonoghvordandenigjennomoppgaven redegjørforanalysenogresultatetviharkommetfremtil.medkorteogdetaljertetrekk beskriverviprosessenstegforsteg. Ikapittelseksanalysererogdrøfterviresultaterifoholdtilproblemstillingenog teoretiskeutgangspunkt. Viavslutteroppgavenikapittelsyvmedvårkonklusjonogresultateneviharfunnet,i tilleggtilkritikkogvidereforskning. 8

10 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Kvotering Alleredei1986sattGroHarlemBrundtlandinternasjonalrekordvedåansette40 prosentkvinnerinniregjeringen.etterdettehardetværtetstadigøkendepresspååfå flerekvinnerinniregjeringognæringsliv(hoel2008. Fremtilkvoteringslovenvardetenlangpolitiskprosess,hvordeflestestørstepartiene varforkvotering.tilhengernesomvarforkvoteringvaropptattavlikestilling,ogat dennelovenvilleføretilethøyerekravtilkompetanseinnenforstyrene.desomvar imotkvoteringvaropptattavatlønnsomhetentilbedriftenskulleståintakt.dettei tilfelledetikkefantesnokkvalifisertekvinner(teigen2010. NæringsministerAnsgarGabrielsenvarsterktforinnføringavkvoteringslovenallerede i2002.hanuttalteathanvarmøkkleigutteklubbengrei,ogatdetnåvarpåtideatdet blesluttpåmannsdominanseninæringslivet.gabrielsenpåpekteatlikestillingikkevar utgangspunktettilhvorforhanønsketkvoteringinnistyrene,mensnareresomen konsekvensavatloventreddeikraft.grunnentilathanønsketenhøyereandelav beggekjønninnistyrenevarførstogfremstforåkunnebrukederessursenesomfantes ogfåtiletmangfoldinæringslivet(langli2011. Stortingsflertalletsattenforutsetningderenønsketkjønnsbalanseskulleskjeinnen1. juli2005.hvisdetteskjeddefrivilligvilledetikkeblipålagtenkjønnskvoteringfor allmennaksjeselskapene.asastårforallmennaksjeselskap,somerbørsnoterte bedrifter.dennebalansenbleikketilfredsstiltogsomenkonsekvensbesluttet regjeringenatlovenskulletreikraft1.januar2006(bjørkhaugogsørensen2012. Ietmøtei2002,dagenførkvinnedagen8.mars,bekreftetministerenforNæringsIog FiskeridepartementetogministerenforBarneIogLikestillingsdepartementetatNorge varklarforåsetteigangenkvoteringslov.detteblederetterfastslåttijuni2003(huse 2008.Medvirkningfra1.januar2006bledetinntattkravomrepresentasjonfrabegge kjønniasaogstyrerioffentligsektorpåminimum40prosent.omikkeselskapetkunne 9

11 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 oppfyllekravetinnen1.januar2008villedeblitvangsoppløstsomenkonsekvensavå habruttloven.kraveterregulertiparagraf6til11a.(teigen2010 Isluttenav2007vardethele14ASAsomvalgteåendreselskapsformtilAS,11avdisse haddestyrermedkunmenn.idennesammenhengenkandettydepåatdisse selskapenevillehabruttloven,mendevalgtehelleråbytteselskapsformtilasi2007 (Berg Lønnsomhetetterkvoteringsloven IfølgeenartikkeliUkeavisenLedelsederSivStaubovedBIblirintervjuet,kommerdet frematkvoteringslovenharførttilstørrekostnaderforallmennaksjeselskap(asa,og deterflereavdissesomharbyttetselskapsformtilaksjeselskap(as(myklemyr2014. DetstørstetapetmanfåretteråbytteselskapsformfraASAtilASerførstogfremstden prestisjenogdethandlingsrommetmanharietasa.etterkvoteringslovenhardetvært øktekostnaderforselskapeneiforholdtilopplæringavnyeansatteogomstrukturering avselvestyretforåfåflerekvinnermed.idoktoravhandlingentilstaubostårdetatdet varhele640asaiselskaperførkvoteringslovenkom.i2010hardettetalletfalttil357 ASAIselskaper.Detertydeligatkvoteringslovenharhatteneffektpånorsknæringsliv. HererdetviktigåhamedatStauboharsettpåkostnadeneogikketatthensyntilom inntekteneharøktforselskapene(myklemyr2014. IdensammeartikkelenrefereresdettilKnutNygaardsomharskreveten doktoravhandlingvednorgeshandelshøyskole.hanpåpekeratkvoteringslovenharøkt prisenepåaksjenehosasaiselskapene,medenpositivvirkningfordisse.de forskningsrapportenesomergjortomlønnsomhetogkostnadererulike.dettegjørat detervanskeligåsihvasomstemmerellerhvasomharstørstbetydning.artikkelen refererervideretilmortenhusesomerprofessorvedbi.hanmeneratdeterfortidligå sinoeomdeendeligeresultateneetteratkvoteringslovenkom.huseerstyreforskerog haruttaltatdetikkeersikkertatkvoteringførertiletpositivtmangfoldsomman ønskerietstyre.hanmeneratkvoteringenikkegirengarantiforøktprestasjonog inntektietselskap(myklemyr

12 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling KvinneristyreriNorge Påsluttenav80Iogtidlig90Italletøkteantalletavkvinneridemannsdominerte yrkene.kvinnenebegyntedaåutfordremannsdominansenilederstillinger.detteviser ossatsamfunnetvariendring,ogdetirelativtraskttempoommansammenlignerpået internasjonaltnivå(regjeringen2008. Ettersomkvoteringslovenoppstodmedenrelativtkorttidsmarginstodflereselskaperi fareforåikkefinnenokrepresentantermeddenerfaringenogkunnskapensomvar ønskelig.etfenomenkalt Gullskjørtene oppstod.dettevilsikvinnersomhadde styrevervfrafør,ogsomblekontaktetforåsitteiflerestyrer.pådennemåtenfant selskapenekvinnersomalleredehaddekunnskapenogkompetansentilåkunnebli vervetinnietstyre.debattensierderfornoeomatkvoteringslovenharførttilatman har mistet mennmedkompetanse,ogfåttinnkvinnerutenatdetharværtden variasjonensomdetiutgangspunktetblehåpetpå(seierstadogopsahl2011. I2013viserdetsegatilandets50størstebørsnoterteselskapererdetkunenkvinnelig toppleder.selvomdeterenhøyereandelkvinnernåennføristyreneogiledelsen generelt,erdetfortsattmennsomdominererdestørsteprivateselskapene(andersson 2013.Kvoteringharøktandelenkvinneribørsnotertestyrer,mendetfinnesfåeller ingenkvinneritoppledelsenellersomadministrerendedirektører(ssb2013(se vedlegg1. AdvokatEirikVinjeuttalersegienkronikkiAftenposten,atNorgesomnasjonharilang tidværtenstorpådriverforåfåflerekvinnerinninæringslivetoginniulikerollermed sterkinnflytelse.deterlikeveletstortsprangførdeterenlikfordeling,avulikeårsaker. Mangegårutfraatsidendetikkeersåmangekvinneligeledere,styrerepresentanterog direktører,erdetikkelikestilling.detsomkanværeviktigåvurdereher,erspørsmålet omdetfinnesinteressefordissestillingene.kandetværeatkvinnerharandreønsker, behovoginteresserinnenfornæringslivet(vinje

13 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 EirikVinjeuttalersegogsåomatkvoteringharetutgangspunktiåfåfremdynamikki arbeidslivetogfremmedekvinneligeverdiene.detteskjerikke,fordijonærmere kvinnerkommertoppstillinger,destomerlikheterfårkvinnertilmenn.hansierat behovforkvoteringinniselskapsstyrerikkeharnoenspesiellrelevans,siden representasjonenesomsitterder,sitterpåvegneavselskapetseiere.hanmenerathvis detersantatkvinnerergodtegnettilåfatteforretningsmessigebeslutninger,hvorfor harikkekvinnertattovermakteninæringslivet?deterkunnskapogkompetansesom erviktig,nettoppfordidestoreulikhetenemellomkvinnerogmennerenmyte.vinje poengterermedatdekvinneligesiviløkonomeneheldigvistenkersommennogdermed fatterbedrebeslutningerijobben(vinje Allmennaksjeselskap Etaksjeselskap(ASer,imotsetningtilallmennaksjeselskap(ASA,etselskaphvor ingenaveierneharpersonligansvarforselskapetsforpliktelser.selskapeteren selvstendigjuridiskenhet,mensetasaiselskaperberegnetpåselskapersomhar mangeaksjonærersomståransvarlig(heidenreich2013. EtallmennaksjeselskaperetforetakihenholdtilLovomallmennaksjeselskaper13.juni 1997.Etallmennaksjeselskapskaletterlovgivningenværenotertpåbørshvoraksjene ertilsalgsforallmennheten.foretaketmåbenevnesegsom Allmennaksjeselskap i vedtekteneogiforetaksregisteret.asaerorganisasjonsformenogforkortelsentil allmennaksjeselskaperasal.detmåminstværetrestyremedlemmerietasaistyreog minst40prosentavhvertkjønn.styretvelgesavengeneralforsamlingognoenav medlemmeneblirvalgtavdeansatteibedriften.dissefungerersomansattes representant(heidenreich2013. Foråkunnestarteetallmennaksjeselskap,måenhaenstartkapitalpåenmillion.Med unntakavdennesummen,erregleneforetallmennaksjeselskapstortsettliktet aksjeselskap.etallmennaksjeselskaperførstogfremstpåbørsfordidei utgangspunktetharenforretningsidesomdeønskeråvidereutvikle.deeravhengigavå værepåbørspågrunnavdenøkonomiskestøttendefårgjennomaksjeeierne.demå 12

14 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 viderevisetilenfremtidsplanogforretningsplansomviseratdekanblistørreogtjene merpenger,detteforataksjeeierneskalseatdeterlønnsomtåinvestereidem.andre kjennetegneratsidenasaeretstortfirmaogiutgangspunktetmedgodkapital,tåler deågåitapdeførsteårene(bråthen Styret Styretsmedlemmerskalværederpåvegneaveierneogdeansatteibedriften.Styrets viktigsteoppgaveeråorganiserevirksomhetenforsvarligogåhatilsynmeddendaglige ledelsen.styretharsomansvaråvelgeendagligleder,ogvidereoppfølgingav vedkommendegjennominstrukserogveiledninger.styretskaliutgangspunktetikke leggesegoppidendagligedriften.styretskalitilleggkunnekontrollereogfølgemedpå denøkonomiskefremdriften,samtsørgeforatdetfinnesgoderutinerfordrift(huse Norskutvalgforeierstyringogselskapsledelse,NUESbleutvikletiNorgealleredei 2002.NUESgårutmedanbefalingertilselskapslovenogaksjeloven.Denpekerut viktigemomentersomgjørstyrettilenhelhetligenhet,istedenforenkeltemedlemmer somhandlerpåvegneavnoenfåeiere.medlemmeneistyretskalfinne forbedringspotensialerogtidligstmuligoppdagerisikoerforbedriften.styretskal viderebehandleaksjonærerliktogivaretaallesineønskeribedriften(heidenreich

15 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Teoretiskforankring Idettekapitlettarviforossteorieromkjønnogkjønnsroller.Defleste forskningsrapporterogundersøkelserstartermedetutgangspunktitidligereteorier. Detteergrunnlagetforatviharvalgtteorieromkjønn. 3.1Sosialtkjønn Detfinnestidligerestatistikkersomergjortrundtulikhetermellomkvinnerogmenn. Noenavdisseviseratkvinnergenereltsettharlaverelønnennmenn,tilogmedi sammeposisjoner,ogatdetfinnesflestmennitoppledelsen.vedåsettedetpåspissen medåsiatkvinnertarmeransvarutenåforventehøyerelønn,ogatdeharlavere forventningeromforfremmelsekanvitydeligseatdetfinnesenforskjell(traavikog Richardsen2011. Ulikhetenemellomkvinnerogmennideresprivatlivkanværeenmåteåforståhvordan deogsåerulikeiadministrativeposisjoner.dissekjønnsrollenekangjenspeiles gjennomhvilkevalgvitaroghvordanvitaklerulikesituasjoner.detåantydenoeom densosialevirkeligheterlikevelenkompleksogvanskeligmåteåforskepå.statistikk overantallkvinnerogmennsomeriutdanning,ogiulikestillingerkanginyttig informasjon.samtidigmåenværeklaroveratenikkekonkretkansihvorfor enkeltindividertardevalgenedegjør.omviserpåulikhetenemellomkvinnerogmenn ietrekrutteringsperspektiv,kandendynamiskeforskjellenforsvinnedersomdetkuner mennsomblirrekrutterttilhøyerestillinger(alvessonogduebilling2009.kvinner prioritererofteåjobbemindrenårdefårbarn,ogmensbarnaersmå.utfradenne antakelsenkanmansiatdeterderformangekvinnerikkenåropptiltoppledelsen (TraavikogRichardsen2011. Detfinnesenstudiesomvisertilstereotypiskeholdningermanhartilkjønn. Holdningenegårutpåatkvinnereremosjonelleogopptattavåkommuniseregodt,og tarhensyntilandresfølelser.mennerstrategiske,sterkeoguavhengigeindivider. Studienerbasertpåholdningenetilkvinnerogmenniadministrativestillinger.Her 14

16 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 belyserdeatnårkvinnerfårbarnsåstagnererkarrierestigen.hosmennblirdetpåen annensidesettpåsompositivtåhaetfamilieliv.idennestudienserdepåtoaspekter. Denenegårpåledernesinetankerrundtforfremmelseavansatte,denandregårutpå hvormange,oghvemavdeansattesomharopplevdåbliforfremmet(hoobler,wayne oglemmon2009.funneneidennestudientyderpåatproblemeneikkevarfamilielivet isegselv,mensammenhengenogkonfliktenmellomjobbogfamilie.dementeheratdet manglettidogressursertilåkunnetavarepåbeggedeler.detvistesegatflereledere såpositivtpåfamilieliv,medtankepåatforeldreneblemerstrukturerteogbedretilå planleggeetteråhafåttbarn.spesieltmennsomergiftogharbarnvisteengod stabilitet,balanseevneogforsørgelsesevnefraenledersperspektiv.ledernementeat kvinnerletterevillefølepåenkonfliktiforholdtilfamilienomdebleforfremmet,og dermedfikkmeransvarogoppgaver.studienpåpekeratdetfinnesviktigevariabler sommåtashensyntil.deulikevariableneerantallbarn,ombarnetellerbarnaerunder envissalder,ellerommantarvarepåeldreellerutviklingshemmedepersoner (Hoobler,WayneogLemmon Sosialkonstruksjonisme Situasjonersomoppfattessomvirkelige,blirvirkeligeisinekonsekvenser (Store NorskeLeksikon.Sosialkonstruksjonismefortellerossatdetsomforventesavosssom sosialemenneskerogdetvioppfatterrundtoss,erdetsomervirkeligheten.vikan trekkedenneteorienoppmothvilkenoppførselsomforventesavkvinnerogmennien sosialsetting.feminineogmaskulinetrekkkommerdermedfordidetforventesav andre,ogentardevalgenemangjørfordideternaturlig(storenorskeleksikon. Kvinneligeverdierkanpåulikemåterværeviktigeåhamedsegibeslutningsprosesser. Kvinnerssynspunkterkanfåmedsegviktigerisikofaktorerogløsningersomenbedrift kandranytteav.helepoengetmedkvoteringslovenvarakkuratdetåfåtilendynamikk igruppenmellomkvinnerogmenn.ogomdetdaikkefinnesenkjønnsforskjellvildet hellerikkeværeenbalansesommanønsker(alvessonogbilling

17 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 IAftenpostenskriveradvokatEirikVinje(2014enkronikkomatkvinnererpålagmed kvinneruavhengigavomdekjennerhverandreellerikke.hansieratdenne kjønnskrigenødeleggersamfunnetogsamlivetvårt.detertydeligeforskjellermellom mennogkvinner,ogforventningenetilhvertkjønnermedpååhemmekvinners innflytelseiarbeid.altsåvedatkvinnerblirstempletsom detsvakerekjønn,vilde ogsåføleatdeerdet. Vinjenevneratmennoftesynsdeterlettereåspørreandremennomågjøreenjobbde følerkanværekrevende,fordidemeneratkvinnerskalblispartfortungeogkrevende oppgaver.hanpåståratmennergentlemenn,ogfortsattergammeldagseitankesettet ovenforkvinner.kvinnererlangtdårligerefysiskennmenn,ogerikkeforberedttilen såkaltkampogkonkurranseinæringslivetmenerhan. TilsluttfortellerVinjeatmennikkeallierersegmedandremennsomkvinnerofteskal hadettil.hanmenerdetikkefinnesnoen GutteklubbGrei somsamlersegoggjørdet vanskeligforkvinneråkommesegoppogfrem.derimoterdethellerkvinnersom dannernettverksgrupperogsomalliererseggjennomulikekanalermedandrekvinner. Kvinnermedtradisjonellfemininværemåte omsorgsfull,underdanigogsåvidere blirrettogslettikkekonsernsjefellergeneral.kvinneligelederelignerpåmannlige ledere (Vinje2014. Vinje(2014sieratmennnårdenekstremegradenavintellekt,galskapogmakt.Derfor erdetmennsomnårdeallerhøyestestillingeneogikkekvinner.hannevnerogat kvinnerogmennharetnoksåliktsnittiiq,bortsettfradeekstremetilfellenesommenn oftenårhøyereennkvinner.hanvisertilatdettekanliggetilgrunni personlighetsforskjeller,ogikkehanoemedkjønnsdiskrimineringågjøre.menner systematikereogkvinnerergodetilåleseandremenneskersfølelser,noesomviserseg gjennomambisjoneneogferdighetenetilkvinnerogmenn(vinje2014. HildeMidthjell(2014uttaltesegnyligimediaangåendeforskjellsbehandlingav kvinneristyrerommet.midthjellereierogstyrelederavdaleofnorway,itilleggsitter hunienrekkeandrestyrer.hunfortelleratmennslipperlettereunnaennkvinnernår 16

18 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 desier dumme tingietstyrerom.viderepåpekerhunatomhunsiernoerettutoger bestemtblirhunoppfattetsomsint,mensomenmannoppførersegpåsammemåteså erdetingensomreagerer.hunmeneratlikestillingikkeharkommetsålangti styrerommeneogatkvinnergenereltmåbevisemerhvadeergodefor.videreforteller hunatlikestillingernoehunikkeharværtspesieltopptattavtidligere,ogathunheller ikkeopplevdnoenurettferdighetoppgjennomtideneførhunmøttedetistyrerommene (FleimeIDahlogWalman2014. SnorreValen(2014skriveriAftenpostenatkvinnerogmennerforskjellige,ogderfor børbehandlesulikt.hanfortelleromhvordanmanfrabarndommenavblirlært hvordanmanskaloppføresegsommannogkvinne.tv,film,rollemodeller,skole,jobb ogmenneskerrundtossermedogpåvirkerossheleveien.defortellernoeomhvasom forventes,hvasomergreitogikkegreit.pågrunnavdettemenerhanogsåatkvinneri høygradburdefålovtilåværefeminister,hasinedebattforumellergrupperforå fremmelikestilling.videreskrivervalenatsommannblirmanintegrertmedenorme fordeleriforholdtilkvinnerinæringslivet.mennblirikkekommentertpåutseende etteråhaværtioffentligerom,deblirhellerikkekaltsureellergrinetenårdeer skikkeligengasjertiensak.valenpåpekeratdeterviktigåhuskepåatslikeholdninger gårbeggeveier.visserettigheterogfordelerharkvinnersomikkemennharigjen.det erviktigatvierklaroveratbeggekjønnermedpååpåvirketilkjønnsforskjellermed maktforskjeller(valen

19 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Anerkjennelse Anerkjennelseerikkenoeviførstogfremstsierellergjør,menrepresentereren holdningderrespektenfordetandremennesketoghansellerhennesopplevelserer grunnleggende (Aamodt2003, Vårdefinisjonavanerkjennelse Detførstemantenkerpånårmanhørerordetanerkjennelseergjernekomplimenter, mengjennomvårtsøketterendefinisjonpåanerkjennelseharvikommetfremtilat anerkjennelseerensamletbetegnelseforflerebegreper.detvimenergårunder anerkjennelseerblantannetrespekt,åbliakseptert,åbliverdsatt,åblisettoghørt. Anerkjennelsekanogsåværerosogkomplimenter,mendeterikkenødvendigvisalltid det.dersommottakerenikkeaksepterergiversgrunnlagforbedømming,vildetsomblir formidletvirkeoverfladiskogutengrunnlag.mottakerkandatvilepågiversintensjoner ogdermedvilordenehamotsatteffekt.altsåerrosogkomplimenterikkeanerkjennelse førhandlingenskaperenpositivopplevelseforbådemottakeroggiver(evjen2013. Deterviktigåtenkepåatopplevelsenavanerkjennelsekanvariere.Noesomvirker anerkjennendeforen,behøverikkenødvendigvisværeanerkjennendeforandre.for noenerordnok,mensandretrengeranerkjennendehandlinger.deterderforvanskelig åsetteenkonkretdefinisjonpåhvaanerkjennelseer,utoveratdetskaperengodfølelse hosmottakeroggiver. 4.2Dialektiskrelasjonsteori Innenfordialektiskrelasjonsteorieranerkjennelseetviktigbegrepsombaserersegpå likeverdogviktighetenmedåforståandresperspektiver,selvomdeikkealltiderde sammesomensegne(jensenogulleberg2011.denneteorienbyggerblantannetpå HegelsinetankerogteorieromanerkjennelseogMeadsspeilingsteori.Hegelmener blantannetatforåkunneoppnåselvbevissthetmåmanmøtesegselvgjennom 18

20 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling 2014 reaksjonentiletannetmenneskesomserosssomlikeverdige(honneth2008.meadsin speilingsteorigårutpåatmansersegselvslikmantrorandreseren(meads2004. IfølgeBeritBaegåranerkjennelseutpåatmanmåladenandrevære ekspertpåsin egenopplevelse (Bae1988,214.Detteinnebæreratmanlardenandresnakkeferdig utenåkommemedantakelseromhvordanendingenblir,ogatmanrespekterer hvordandenandreoppleverogfortellersinhistorie. 4.3Anerkjennelsepåarbeidsplassen IenartikkelfraLedernyttleserviatdetsomskaltilforåskapeanerkjennelseblantde ansatte,såerdetlurtatlederengirdeansattemulighetentilåblikjentmedhverandre. Deternødvendigmedenbekreftelsemellomdeansatteoglederen,forhvemdeersom personerogarbeidetdegjør,foråskapeenfølelseavanerkjennelse.detvirker motiverendefordeansatteåhaetgodtmiljøpåarbeidsplassen(ledernytt2012. Enannenmåteåskapeanerkjennelsepåarbeidsplassenkanværegjennom selvavgrensningunderdialog.dettebetyratmanskillermellomsineegneopplevelser ogfølelser,ogandresopplevelserogfølelser.detåkunnegåinniendiskusjonmed respekt,prøveåforståandresmeningerogsynspunkter,hvormanleggersineegne tolkningertilsideslikatmanforstårhverandrepåennøytralmåte.dennetype avgrensningermedpååskapebekreftelse,tillitoganerkjennelse(jensen&ulleberg

21 BacheloriKreativitet,innovasjonogforretningsutvikling Metode Idettekapittelettarviforossmateriellviharsamletinnforåkommefremtilvår analyse,hvilkenmetodeviharbruktogomprosessensomliggertilgrunnforresultatet avoppgaven.ivårtarbeiderdetviktigforossåviseidetaljhvordanvårprosesser byggetoppoghvilkeveierviharvalgtågåforåkommefremtiletresultat(thagaard Metodevalg Metodeerviktigforåfremskaffekunnskap,oversikt,design,kontrollogvitenskapelig forståelse.kvalitativmetodeeren måteånærmesegvirkelighetenpå,somenderopp medåproduserebeskrivendedataommenneskersegneellernedskrevneordog meninger (AskheimogGrenness2008,12. Heltfrabegynnelsenavoppgavenharvihattetklartmåloginteresseforvår undersøkelse.foråkommefremtilderesultateneviønsket,valgteviåbrukekvalitativ metodefordiviarbeiderutfraenproblemstilling.-denne-metoden-går-i-dybden-ogvektlegger(analysen.( Kvalitative(metoder(søker(å(gå(i(dybden,(og(vektlegger(betydning,( menskvantitativemetodervektleggerutbredelseogantall (Thagaard2013, 17.Kvalitativemetodergårutpååundersøkefåenheterogmangevariabler.Detsom kanbenyttesheravdatainnsamlingerblantannetdybdeintervjuogobservasjoner. Formåletmeddennetypenundersøkelsereråkunnegåidybdenhvormanfinner meningenogforståelsenbaketfenomen(askheimoggrennes2008.foråkommefrem tilvåreresultaterutfraproblemstillingenfaltdetnaturligåvelgeinformantersomsitter iulikestyrer. Kvalitativforskningsintervjueråforståsidervedintervjupersonens dagligliv,frahansellerhennesegetperspektiv (KvaleogBrinkmann2009,43.Vi intervjuetpersonersomvarberørtavkvoteringslovbestemmelsenisittarbeid. 20

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde: Rapport fra evaluering May Aasebø Hauken Skriftserien 12009 Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Helse Bergen foretaksområde

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon

Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Kreativitet i team - Betydningen av ekstroversjon og introversjon Creativity in

Detaljer

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid

Datainnsamling. Gruppetime 15. Februar Lone Lægreid Datainnsamling Gruppetime 15. Februar 2017 - Lone Lægreid Plan for i dag: 1. Semesterplan 2. Oblig + presentasjoner 3. Slides om datainnsamling 4. Case 5. Individuelt gruppearbeid 6. Spørsmål Plan for

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret 2012 Åpen Forfatter: Inger Johanne Lund Strømland (signatur forfatter) Veileder: Ella Maria Cosmovici Idsøe

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

Prosjektrapporten. Dokumentasjon av prosjektarbeidet og prosjektmålet

Prosjektrapporten. Dokumentasjon av prosjektarbeidet og prosjektmålet Prosjektrapporten Dokumentasjon av prosjektarbeidet og prosjektmålet Prosjektarbeidet Et prosjekt har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Prosjektrapporten

Detaljer

Å definere virkeligheten en analyse av overtalelseskraften til KonKraft rapport 6: Olje og gassvirksomhet i Nord.

Å definere virkeligheten en analyse av overtalelseskraften til KonKraft rapport 6: Olje og gassvirksomhet i Nord. Ådefinerevirkeligheten enanalyseavovertalelseskraftentilkonkraft rapport6:olje og gassvirksomhetinord. MasteroppgaveiSamfunnssikkerhet UniversitetetiStavanger Våren2010 EllenHalonenChristiansen UNIVERSITETETISTAVANGER

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk BCR3100 Bacheloroppgave Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk 980234 980148 980066 - Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren

Å bygge en basis. utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning. Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Å bygge en basis utfordringer i orgelimprovisasjonsundervisning Masteroppgave i musikkpedagogikk Norges Musikkhøgskole våren 2010 Imke Schüren Forord Friidrettvarikkefriidetheletatt!Altblebestemtavdevoksne

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Høgskolen I Gjøvik Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin / Bachelor i TeknologiDeign og Ledelse

Høgskolen I Gjøvik Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse Bachelor i ingeniørfag Maskin / Bachelor i TeknologiDeign og Ledelse Disposisjonsmal prosjektrapport FORSIDE / TITTELSIDE Tittel, eventuell undertittel, forfattere/studenter, seksjon (Seksjon for Maskin og Elektro), avdeling () og utgivelsessted og -år. Dersom det er flere

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. september 2014 Rune Johansen, forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

Målenivå: Kjønn: Alle bør kunne se at denne variabelen må plasseres på nominalnivå

Målenivå: Kjønn: Alle bør kunne se at denne variabelen må plasseres på nominalnivå Fasit til eksamen 30.november 000 Oppgave 1 a) Beskriv den avhengige og de uavhengige variablene i tabellen, og diskuter hvilket målenivå du vil gi de ulike variablene. MÅL: Test av studentens ferdigheter

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Masteroppgave i helse- og sosialfag med

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Endringsledelse i barnehage - erfaringer med Være Sammen programmet Studieprogram: MasteriSpesialpedagogikk Forfatter:LauraMilenaLópez DETHUMANISTISKEFAKULTET MASTEROPPGAVE Vårsemesteret,2013 Åpen... Veileder:SigrunK.Ertesvåg Tittelpåmasteroppgaven: Endringsledelse i barnehage

Detaljer

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger%

Si%ikke%at%det%bare%er%en%finger% MED$39505.$årsoppgaven ProfesjonsstudietimedisinvedUiTNorgesarktiskeuniversitet. Siikkeatdetbareerenfinger EnkvalitativundersøkelseavCBPRbrukti Reindriftashverdag. TonjeHaanæs$Rensberg,MK$11 VeilederSnefridMøllersen,SANKSog

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs

Å være eller ikke være deltager. i en matematisk diskurs Å være eller ikke være deltager i en matematisk diskurs - med fokus på elevers deltagelse i problemløsningsaktiviteter og deres fortellinger om matematikk Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng splan for emnet Metodefordypning, SYKVIT4223, 10 studiepoeng Vår 2007 Emneansvarlig: / Bodil Ellefsen / Sted: rom 223 Tid: Ukene 6-11 Mål for kurset er at studenten skal få innsikt i vesentlige prinsipper

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

«Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater»

«Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater» KS Midt-Norge Nord-Trøndelag Stiklestad 24.02.14. En liten smakebit..av «Relasjonskompetanse - avgjørende for samhandling og gode resultater» Lise Holsen Relasjonsledelse Norge Connect Us As Å lede i endring

Detaljer

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? Hvordan

Detaljer

Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a)

Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a) Oppgave 1: Kvantitaitv metode: a) En enhet er det som vi skal studere i en undersøkelse, det kan for eksempel være individer, skoler, kommuner, fylker osv. I denne oppgaven hvor man skal undersøke om det

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Onsdag 24. april 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

KOGNITIV(FUNKSJONELL( TILGANG( !!!!!!

KOGNITIV(FUNKSJONELL( TILGANG( !!!!!! KOGNITIVFUNKSJONELL TILGANG # # Et#kvalitativt#intervjustudie#om#fem#utvalgte#fysioterapeuters# opplevelse#og#erfaringer#med#anvendelse#av#classification#based# Cognitive#Functional#Therapy#på#pasienter#med#NSCLBP#

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER

1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER Innhold Takk... 5 Forord... 6 Bokens struktur og bruk... 15 Del 1 INTRODUKSJON ORGANISERING OG ORGANISASJONER... 17 Kapittel 1 Prosesser og aktører... 19 Kapittel 2 Bokens filosofiske utgangspunkt... 24

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Formålet med kvalitetskontrollen

Formålet med kvalitetskontrollen 1 2 Formålet med kvalitetskontrollen a) Sikre at alle revisjonsenhetene holder en høy faglig standard b) Gi de kontrollerte faglig rettledning c) Gi erfaringer som kan danne grunnlag for justering av eksisterende

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 12.2. 2014 Kl: 09:00 Gjør rede for sentralnervesystemets oppbygning

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 983809 983868 984125 BCR3100 Bacheloroppgave Likestilling i lekebutikken En kartlegging av småbarnsmødres holdninger til kjønnsrettet markedsføring mot barn og likestilling i arbeidslivet. Vår 2015 Markedshøyskolen

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis

PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis 982903 983629 PS:hotell en annerledes måte å drive hotell på? Mangfoldsledelse i praksis BCR3100 Bacheloroppgave Markedshøyskolen Våren 2015 Denne oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

VEIEN TIL EKTE LEDELSE

VEIEN TIL EKTE LEDELSE NTNU MASTEROPPGAVE MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE, SPESIALISERING I RELASJONSLEDELSE RAD 6901 VEIEN TIL EKTE LEDELSE Tanja Brøndbo MARS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING RELASJONSLEDELSE OPPGAVENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Barnehagene må ta mobbing på alvor.

Barnehagene må ta mobbing på alvor. Barnehagene må ta mobbing på alvor. Hva legger pedagogiske ledere i begrepet mobbing, og hvilke tiltak kan de iverksette for å prøve å forebygge mobbing i barnehagen? av Kandidatnummer: 630 Monica Eide

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse 5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 14. februar 2005 Tanja Storsul Disposisjon 1. time: Typer spørreundersøkelser Typer spørsmål Utfordringer ifht validitet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Interne rekrutteringsprosesser og kjønnsubalanse

Interne rekrutteringsprosesser og kjønnsubalanse Kandidatnummer 712 og 716 Interne rekrutteringsprosesser og kjønnsubalanse En kvalitativ undersøkelse av kjønnsbalansen i tre norske bedrifter Bacheloroppgave 2017 Bachelorstudium i administrasjon og ledelse

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Tema. Hvorfor kvalitative intervjuer? Pensum: Jacobsen (2005), s

Kvalitative intervjuer og observasjon. Tema. Hvorfor kvalitative intervjuer? Pensum: Jacobsen (2005), s Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

Studieprogram: PSY100 Årsstudiet i psykologi / Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi

Studieprogram: PSY100 Årsstudiet i psykologi / Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi Studieprogram: PSY100 Årsstudiet i psykologi / Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: Tirsdag 10.02. 2015 Kl: 09:00

Detaljer

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse

5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse 5. Metode - spørreskjema og innholdsanalyse MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 14. februar 2005 Tanja Storsul Spørreundersøkelse/survey Disposisjon 1. time: Typer spørreundersøkelser Typer spørsmål

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

Kvalitative intervju og observasjon. I dag. Hva er kvalitative intervju? MEVIT2800 17. november 2008. Tanja Storsul. Kvalitative intervjuer

Kvalitative intervju og observasjon. I dag. Hva er kvalitative intervju? MEVIT2800 17. november 2008. Tanja Storsul. Kvalitative intervjuer Kvalitative intervju og observasjon MEVIT2800 17. november 2008 Tanja Storsul Kvalitative intervjuer I dag Observasjon Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet Tema for neste gang Hva er kvalitative

Detaljer

Atferd: En studie om lederes selvinnsikt

Atferd: En studie om lederes selvinnsikt Bacheloroppgave BCR3100 983664 983795 983589 Vår 2015 Atferd: En studie om lederes selvinnsikt Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er

Detaljer

Metodeforelesningene. 4. Grunnbegreper og kvalitative metoder. Disposisjon Grunnbegreper, forklaring og fortolkning + kvalitative metoder

Metodeforelesningene. 4. Grunnbegreper og kvalitative metoder. Disposisjon Grunnbegreper, forklaring og fortolkning + kvalitative metoder 4. Grunnbegreper og kvalitative metoder Metodeforelesningene 7.2 Grunnbegreper, forklaring og fortolkning + kvalitative metoder MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 7. februar 2005 Tanja Storsul 14.2

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Leders rolle i implementering av personsentrert omsorg. Anne Marie Mork Rokstad Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Høgskolen i Molde

Leders rolle i implementering av personsentrert omsorg. Anne Marie Mork Rokstad Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Høgskolen i Molde Leders rolle i implementering av personsentrert omsorg Anne Marie Mork Rokstad Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Høgskolen i Molde Oversikt Kort introduksjon av personsentrert omsorg Leders

Detaljer

Kvalitativ forskningsmetode

Kvalitativ forskningsmetode Kvalitativ forskningsmetode Induktiv metode Teori og hypoteser Empiriske sammenhenger Observasjoner (empiri) Kvalitativ forskningsmetode Den kvalitative forskningsprosessen Den kvalitative forskningsprosessen

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge Brukermedvirkning i forskning Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge 1 Sjelden-prosjektet: Forankring og organisering Sentralt prinsipp i anbudsdokumentet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

Innhold. 1 Introduksjon... 17

Innhold. 1 Introduksjon... 17 Innhold 1 Introduksjon......................................... 17 Hva boken handler om........................................ 18 Et kjernepunkt: utforming av problemstilling................. 19 Nytten

Detaljer

Lærerens profesjonelle læring

Lærerens profesjonelle læring Lærerens profesjonelle læring Bacheloroppgave Semester: Våren 2014 Emnekode: PED127L Studie: Grunnskolelærerutdanningen 5. 10. trinn Kandidatnr: 22 Navn: Ann-Catharina Hissink Forord Denne bacheloroppgaven

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007

Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne 2003 og 2007 Anne Mette Bjerkan Per Bernhard Pedersen Solfrid Lilleeng SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Telefon:

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2007

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2007 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2007 Oppgave 1 Nedenfor ser du en tabell fra den norske delen av European Social Survey 2006. Utvalget skal behandles som et sannsynlighetsutvalg

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap Handelshøyskolen NMBU Masteroppgave 2015 30 stp Kreative gründere. En eksplorativ studie av nødvendighetsgründeres og gründere

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi...

Innhold. Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk epidemiologi... Innhold FORORD... 5 DEL 1 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER... 13 KAPITTEL 1 HVA ER EPIDEMIOLOGI?... 15 Avgrensning... 17 De tre viktigste valgene i en epidemiologisk undersøkelse... 18 Deskriptiv og analytisk

Detaljer

Jobbanalysen: HR-funksjonens viktigste verktøy. Gode kommunikasjonsevner? Trender i

Jobbanalysen: HR-funksjonens viktigste verktøy. Gode kommunikasjonsevner? Trender i Jobbanalysen: HR-funksjonens viktigste verktøy Ole I. Iversen (Dr. BA) ole.iversen@assessit.no Twitter: @OIIversen Blogg: www.oleiversen.no Gode kommunikasjonsevner? Evne til å presentere foran en forsamling?

Detaljer

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge

EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE. May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge EVALUERING AV DE UTROLIGE ÅRENE (DUÅ) FORELDRETRENING OG BARNEGRUPPE May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP Midt Norge DELTAGERE I DUÅ STUDIEN 127 barn 4-8 år Rekruttert til behandling for alvorlige atferdsvansker

Detaljer

Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere?

Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere? NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Vår2014 Er eksklusive lesere mer verdt enn overlappende lesere? - Et casestudie basert på Bergensavisen og Bergens Tidende Karen Osmundsen og Martha Stokka Veileder: Øystein

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1. Forskning: hensikt, innhold og form (Kjell Skogen)... 13 Hensikt... 13 Innhold... 14 Design... 18 Rapportering og formidling... 19 Litteratur og forslag til videre lesing... 19

Detaljer

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Psykologi bred to spalter.book Page 5 Monday, July 7, 2003 4:04 PM Innhold DEL I GRUNNPERSPEKTIVER OG METODER I STUDIET AV PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE Kapittel 1 PSYKOLOGI PÅ ORGANISASJONSARENAEN...

Detaljer

Markedshøyskolen. Bacheloroppgave i HR og Personalledelse BCR3100. Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid

Markedshøyskolen. Bacheloroppgave i HR og Personalledelse BCR3100. Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid Studentnummer: 982633 982922 Markedshøyskolen Bacheloroppgave i HR og Personalledelse BCR3100 Faktorer som fører til suksess ved teamarbeid Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg og metoder Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk Vitenskap og metode Problemstilling Forskningsopplegg/design og metodekombinasjon (teori)

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 17-18 oktober 2006 Lillin Cathrine Knudtzon og Kristin Amundsen DESIGNMATRISE HVA HVOR- DAN GJENNOMFØR-

Detaljer