PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE"

Transkript

1 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/ PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Arbeidstilsynets brev datert ; God vakt arbeidsmiljø i sykehus pålegg. 2. NLSHs brev/tilsvar til Arbeidstilsynet av PowerPoint presentasjon fra Arbeidstilsynet av funn på nasjonalt og regionalt nivå.(ettersendes) 4. AMU sak Pålegg etter Arbeidstilsynets God vakt kampanje Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Arbeidstilsynet ga Nordlandssykehuset (NLSH) varsel om 11 mulige pålegg etter tilsyn i forbindelse med sin God vakt kampanje. Etter at NLSH ga tilsvar til Arbeidstilsynets varsel, foreligger nå 7 pålegg fra Arbeidstilsynet. Til de fleste punktene har vi vedtatt en tiltaksplan for å følge opp og lukke påleggene. Noen punkter er imidlertid krevende å lukke og er ikke ferdigbehandlet verken i administrasjonen eller AMU. Dette gjelder i spesielt pkt 4.,: Forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere risiko knyttet til helsebelastende tidspress, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Et annet av de mer krevende påleggene å lukke er pkt 2: Arbeidslokaler skal være tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som drives. Nordlandssykehuset HF må kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til utforming og innredning av arbeidslokaler, og utarbeide en tidfestet handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokaler blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomhet som skal drives. Dette er to av flere pålegg som går igjen både på landsbasis og i samtlige av Helse Nords foretak, jamfør vedlagte sammendrag fra Arbeidstilsynets funn i Nord Norge og landet for øvrig. Når det gjelder pkt 2, har NLSH gjennom flere år brukt og vil bruke betydelige ressurser til å planlegge og iverksette bygningsmessige tiltak både til å ivareta nye oppgaver i nye bygg samt renovering av vesentlige deler av bygningsmassen for øvrig. Helt sentralt i dette arbeidet er å tilrettelegge gode arbeidslokaler i forhold til logistikk, arbeidsmiljø, egnethet og i tilstrekkelig mengde i forhold til sykehusets og avdelingenes oppdrag. Planleggingen er nå inne i en intensiv og arbeidskrevende fase for klinisk og administrativt personell som deltar i en rekke arbeidsgrupper som er etablert tilknyttet Lofoten, Sentrum og Rønvik. Vi søker å lukke dette pålegget på en måte som forhåpentlig vis ikke vil legge ytterligere press på de mange som allerede er sterkt berørt og involvert i dette planarbeidet. Styresak 11/06 27 mars 1

2 Når det gjelder pkt 4, er det et punkt som gjelder alle sykehus i Helse Nord og hvor Helse Nord bør spille en sentral rolle mht å lukke påleggene. I dette ligger forhold som bl. a. vil kunne dreie seg om: en nærmere avklaring/definering av hva helsebelastende tidspress er, avklare metodikk for å kartlegge/måle dette samt vurdere forhold som eventuelt berører behov for økt ressurstilgang eller kutt i arbeidsoppgaver/tjenestetilbud. I vårt tilsvar til Arbeidstilsynets påleggsvarsel, skisserte vi følgende plan for å lukke dette forholdet: 1. Det systematiske HMS-arbeidet og det årlige budsjettarbeidet/driftsplanleggingen skal koordineres og henge sammen. Dvs. at når de årlige budsjettavtalene mellom direktør og avdelingssjefer underskrives, skal de være basert på en sammenhengende og helhetlig vurdering med sikte på at de avtalte tjenester kan leveres fullt forsvarlig både i helselovgivningens og i Arbeidsmiljølovens forstand, herunder være ment å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for personalet i hele sykehuset. 2. Blant flere element i økonomiplan- og HMS-prosessen nevnes følgende tiltak som helt sentrale: Avdelingenes tiltaksplaner for å nå sykehusets visjon; skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel (jamfør sykehusets basisdokument vedlegg 3 ). I dette ligger også grunnlaget for å skape en HMS-kultur lik det Arbeidstilsynet beskriver i sin anbefaling. Resultat fra gjennomførte vernerunder, hvor det på forhånd er vurdert/risikovurdert hvilke områder/tema vernerunden skal ha hovedfokus på, f. eks. arbeidslokaler, ergonomi, tidspress og psykososialt arbeidsmiljø. Resultat fra andre særskilte arbeidsmiljøkartlegginger, f. eks. slike som gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Resultat fra medarbeidertilfredshetsmålinger. Dette blir en ny rutine som vi vil utvikle og implementere for å styrke denne delen av det systematiske HMS arbeidet og budsjettprosessen. Medarbeideroppfølgingsplan basert på gjennomførte medarbeidersamtaler. Vurdering av sykefravær og tiltak for å forebygge dette. Vurdering av turnover, årsak til turnover og med plan for å redusere omfanget av uønsket turnover. HMS handlingsplaner basert på samlet kunnskap fra ovennevnte punkter. Opprette og involvere avdelingsvise HMS grupper til å bistå i det systematiske HMS arbeidet samt nytte lokale verneombud som pro aktive medspillere for å utvikle den gode bedriftskultur. Bruke AMU aktivt som kontroll- og pådriver for prosessen. 3. Når den mest aktive delen av budsjettprosessen tar til, og når beslutninger vedrørende driftsplan fattes, bygger direktør/avdelingssjefer dette bl. a. på de data og den kunnskap som er ervervet gjennom ovennevnte HMS prosess. 4. I budsjettprosessen skal tillitsvalgte og vernetjenesten være representert både i den lokale og den sentrale delen av planleggingen. 5. Dersom det viser seg at arbeidsmiljøet likevel ikke blir fullt forsvarlig, vil vernetjenesten og tillitsmannsapparatet være et sikkerhetsnett både for enkeltpersoner og enheter/avdelinger. Sikkerhetsnettet vil da sørge for å ta dette opp med direktør/amu, og eventuelt også kunne be Arbeidstilsynet om bistand til å få saken håndtert. Utover dette skal særskilte kartlegginger gjennomføres der sykehuset har fått indikasjoner som tilsier utvikling av et helseskadelig arbeidspress. Videre behandling av pålegg 4 Behandling og oppfølging av dette pålegget planlegges i samarbeid med Helse Nord og øvrige foretak i helseregionen. Behandling i AMU er berammet til Styresak 11/06 27 mars 2

3 Innstilling til v e d t a k : 1. Sykehusstyret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og tar saken til foreløpig orientering. Avstemming: Vedtak: Styresak 11/06 27 mars 3

4 Vedlegg 1 Styresak 11/06 27 mars 4

5 Styresak 11/06 27 mars 5

6 Styresak 11/06 27 mars 6

7 Styresak 11/06 27 mars 7

8 Styresak 11/06 27 mars 8

9 Styresak 11/06 27 mars 9

10 Styresak 11/06 27 mars 10

11 Styresak 11/06 27 mars 11

12 Styresak 11/06 27 mars 12

13 Styresak 11/06 27 mars 13

14 Styresak 11/06 27 mars 14

15 Styresak 11/06 27 mars 15

16 Styresak 11/06 27 mars 16

17 Styresak 11/06 27 mars 17

18 Vedlegg 2 Arbeidstilsynet 11. distrikt 8049 BODØ Deres referanse Vår referanse: Sted / dato: 2005/ , Tilsvar til tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet, datert Nordlandssykehuset mottok tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet den etter tilsyn som ble foretatt i perioden Rapporten konkluderer med å gi Nordlandssykehuset HF 11 varsel om pålegg. Rapporten har vært gjenstand for bred behandling i Nordlandssykehuset, som endte opp med at AMU i sitt møte behandlet tilsvaret til Arbeidstilsynet. AMU sitt vedtak i saken ble: AMU tar Nordlandssykehusets HF sitt tilsvar til Arbeidstilsynet til etterretning. Tilsvaret fra Nordlandssykehuset er bygd opp etter fra følgende mal : * Kommentarer til bakgrunnsmaterialet i rapporten. * Tilsvar på de enkelte varsel. Kommentarer til bakgrunnsmaterialet. Gjennomlesing av rapporten avdekker en rekke misforståelser og unøyaktigheter. Disse vises spesielt tydelig under kap. VI Arbeidstilsynets sammenfattende vurderinger. Nordlandssykehuset HF ønsker derfor å presisere/ rette opp disse slik at Arbeidstilsynet kan korrigere sine oppfatninger på disse områdene. Arbeidstilsynet skriver på side 14 og 15 under headingen Kjemisk og biologisk helsefare: En del ansatte behandler pasienter med hepatitt A og B. Noen helhetlig plan for vaksinering av ansatte som behandler pasientgrupper med potensielle smittebærere er ikke utarbeidet. Det virker videre å være lite sannsynlig at det er foretatt en systematisk risikovurdering av dette behovet. Ansatte ved en av de besøkte avdelingene mener at den begrunnelsen de er gitt for ikke å bli vaksinert i forhold til hepatitt B er for dårlig. Siden utsagnet kommer fra helsepersonell, finner Arbeidstilsynet all grunn til å feste lit til det, og forutsetter at helseforetaket setter det nødvendige fokus på denne problemstillingen. Styresak 11/06 27 mars 18

19 Til dette vil Nordlandssykehuset HF svare følgende: Nordlandssykehuset HF har, helt siden foretakets opprettelse, hatt en helhetlig plan for vaksinering av ansatte som behandler potensielle smittebærere. Vaksinasjonsprogrammet ved Nordlandssykehuset utføres etter anbefalinger gitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonalt folkehelseinstitutt gir sine anbefalinger om hvem som skal få tilbud om vaksinering ut fra en systematisk risikovurdering. Smitterisiko for helsepersonell vurderes altså fortløpende. For øvrig er det viktig å merke seg at vaksinering mot hepatitt A og B bare gir beskyttelse mot en liten del av blodsmitterisiko. Her har saksbehandler utelatt den viktigste delen som omhandler hvordan personalet beskytter seg selv mot blodsmitte. Disse retningslinjene finnes i smittevernhåndboken som bl.a. ligger på DocMap. Retningslinjene for vaksinering ved Nordlandssykehuset ligger også i smittevernhåndboken. Følgende personell får tilbud om hepatitt B vaksinering: - personell ved aktuttmottak - personell av anestesiavdeling - personell ved barneavdeling - personell ved blodbank - personell ved intensiv - leger ved kirurgisk avdeling - personell ved kirurgisk poliklinikk - personell ved kjevekirurgisk seksjon - personell ved medisinsk biokjemi - personell ved kvinneklinikken - leger som utfører og sykepleiere som deltar ved endoskopisk virksomhet ved medisinsk avdeling - personell ved dialyseavdelingen - personell ved medisinsk teknisk avdeling - personell med mikrobiologisk avdeling - personell ved operasjonsavdeling - personell ved patologisk avdeling - personell radiologisk avdeling som utfører invasive prosedyrer - personell ved sterilsentralen - personell ved teknisk avdeling - personell ved ØNH avdeling som deltar i kirurgisk virksomhet - personell ved øyeavdeling I tillegg får alt personell i psykiatri tilbud om hepatitt A og B vaksinering. Vaksinering av ansatte ved NLSH Lofoten er fullført. Det samme gjelder for personell i psykiatri i Lofoten. I tillegg gis tilbud om difteri/tetanus/pertussis til enkelte personellkategorier, samt at personell ved mikrobiologisk avdeling følges opp med vaksinering av S:typhii. Styresak 11/06 27 mars 19

20 Tilsvar på varslede pålegg 1. Det må sikres at helseforetakets system for helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer på en hensiktsmessig måte. Nordlandssykehuset HF må sørge for at HMS-arbeidet blir fulgt opp og at foretakets nye system blir innført innen rimelig tid. Begrunnelse: Helseforetaket er i ferd med å implementere et revidert HMS-system som inngår som en del av foretakets helhetlige kvalitetssystem. En del sentrale aktiviteter gjennomføres ikke systematisk i alle av helseforetakets avdelinger. Det må settes fokus på følgende forhold: Mangelfull systematisk kartlegging av eget arbeidsmiljø ved en del av de besøkte enhetene, bl.a. når det gjelder å gjennomføre jevnlige vernerunder. Mangelfull risikovurdering i forbindelse med gjennomførte kartlegginger. Mangelfull oppfølging av tiltak i handlingsplaner. Mangelfull oppfølging av, og tilbakemelding på, meldte HMS-avvik. Mangelfull kjennskap til helseforetakets rutiner for konflikthåndtering. Mangelfull risikovurdering av omstillingsprosessene ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdelingen. Legene er i liten grad involvert i HMS-arbeidet. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF må dokumentere hvilke tiltak som blir iverksatt for å sikre at HMSsystemet fungerer som forutsatt i forhold til de syv nevnte punkter. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer : Som det er opplyst tidligere har Nordlandssykehuset innført et nytt elektronisk system som skal ivareta HMS-systemet. Alle overordnede prosedyrer på regionalt foretaksnivå og på helseforetaksnivå er nå lagt inn og implementert. Det arbeidet som ligger foran oss er å legge inn aktuelle prosedyrer på avdelings og enhetsnivå. Dette er satt opp på foretakets HMShandlingsplan for periode jan. juni måned ( se vedlegg 1 ). Arbeidstilsynet vil også se av den overordnede handlingsplanen for 2006 at vernerunder er satt opp for alle enheter. Denne kartleggingen skal gjennomføres i perioden jan. juni mnd. Dette for at de funn som blir gjort skal tas inn i budsjettarbeidet som starter i september mnd. Arbeidstilsynet hevder i sin rapport at det ikke gjennomføres risikovurderinger i forhold til de funn som gjøres. Nordlandssykehuset stiller seg noe spørrende til et slikt utsagn da Nordlandssykehuset har igangsatt en rekke tiltak for å bedre de forholdene som kartleggingene har avdekket. Eksempler på dette er den løpende oppgradering av badene på medisinsk avdeling, opprettelse av ekstra sengepost på medisinsk avdeling, fysiske endringer av kontorlokaler på kir. avdeling og ØNH/Øye/Rheum. avdeling. Videre er hele planverket ang. utbygginger i Nordlandssykehuset tuftet på de analyser som er gjort av pasientgrunnlaget og derav behov for plass slik at pasientene kan få den best mulige behandling av et personell som har best mulige arbeidsvilkår innenfor de økonomiske rammene som er lagt for utbyggingen. Om disse risikovurderingene er gode nok og om forbedringsarbeidet går fort nok er en annen sak. Å forbedre disse prosessene vil være en kontinuerlig prosess som også vil foregå i fremtiden. Styresak 11/06 27 mars 20

21 Når det gjelder prikkpunktet : Mangelfull risikovurdering av omstillingsprosessene ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdeling er Nordlandssykehuset ikke enig i Arbeidstilsynets vurderinger. Avdelingssjefen for laboratoriene uttaler følgende : Risikovurdering og omstilling. Tilrettelegging for større grad av medvirkning i omstillingsprosessen fra alle ansatte er godt i gang. Det er nedsatt flere grupper med medlemmer fra alle fire laboratoriegrenene som deltar aktivt innen områdene: bedriftskultur, fagutvikling og trivselstiltak. Etter hvert skal det oppnevnes flere større og mindre grupper som skal bidra innen ulike felt. Infomøter: Vi har fellesinfomøter(hver 2-3.uke) med de øvrige labbene hvor det er mulighet for alle ansatte å stille spørsmål. I tillegg har vi interne personalmøter på enhetene hvor vi tar opp tema som berører hver enkelt enhet spesielt, i tillegg til øvrige saker. Vi innfører arbeidsmiljø og trivsel som et fast punkt på alle felles personalmøter i avdelingen. Risikovurdering: Det er allerede foretatt ei risikovurdering i omstillingsprosessen og det vil bli foretatt flere etter hvert i prosessen. Både ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i vurderingen. Risikovurderingen ble forelagt hovedtillitsvalgte for drøfting forut for AMU-behandlingen og ingen innvendinger fremkom i behandlingen av denne. Alle ansatte har også fått tilbud om å delta på møter med avdelingssjefen hvor en del av formålet var at alle kunne få si sin mening og spørre om det de var usikre på. Det er gjennomført kartleggingssamtaler for å ivareta hver enkelt på best mulig måte i omstillingsprosessen. Lokaliteter, ergonomi, arbeidsmiljø Avdelingen skal flytte inn i nye lokaler ved årsskiftet 2006/07. I den anledning er det lagt ned et betydelig arbeid fra både ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og øvrige ansatte for å få dette planlagt til å bli så bra som mulig. Vi har tatt hensyn til logistikk, ergonomiske forhold (regulerbare arbeidsbenker),støy, inneklima (avtrekk over næravsug over arbeidsbenker og maskiner, walk-inskap, eget lufterom for ferdige bakteriedyrkninger som lukter vondt, eget avfallsrom o.a). Vi vektlegger ergonomi ved innkjøp av nytt laboratorieutstyr og søker hele tiden å forbedre eksisterende rutiner. Allerede nå kjøper vi inn hjelpemidler for å unngå tunge løft i forbindelse med at vi vet at mange har ryggplager. Ensformig arbeid unngås i stor grad ved rotasjon mellom flere arbeidsstasjoner og ved at vi hele tiden prøver å se etter nye løsninger, blant annet ved innkjøp av nytt utstyr. Flere av enhetene har etablert rutiner for regelmessig pausegym, og i tillegg finnes det tilgjengelig massasjestol, ribbevegg og treningsbenk i avdelingen. Hemis har gjort ergonomisk vurdering av et par av enhetene og det har resultert i innkjøp av blant annet mange nye laboratoriestoler og en del annet utstyr. I tillegg har 4 ansatte (på blodbanken) fått egne arbeidsstoler, samt at mange ansatte har fått individuell oppfølging. Avdelingssjefen for anestesiavdelingen uttaler følgende for egen avdeling : Den ble ny organisasjonsplan for Akuttmedisinsk avdeling godkjent. I den nye organisasjonsplanen er operasjonsenheten, sterilsentralenheten og dagkirurgisk enhet inkludert i avdelingen. I løpet av denne omstillingen var risikovurderinger ikke et tema i prosessen. Endring av vernetjenesten med reduksjon av antall verneombud ble innført ½ år før ny organisering av Akuttmedisinsk avdeling. I den nye organiseringen er det lagt opp til faste møter mellom avdelingssjefen, verneombud og tillitsvalgte. Styresak 11/06 27 mars 21

22 Ved overføring av 113-funksjonen fra Lofoten til AMK-Bodø ble det gjennomført risiko/konsekvensvurderinger av endringene. Disse medførte at akuttmottaket ble tilført flere oppgaver som bl.a førte til at det ble behov for flere sykepleiere på vakt i helgene. Avdelingen ble derfor tilført nye ressurser ved at det ble opprettet 2 nye stillinger ved anestesienheten. Problemet med å dekke helgevakter i akuttmottaket ble løst ved at anestesisykepleiere deltar i helgebemanning i akuttmottaket tilsvarende ca. 2 stillinger. Endring i grunnbemanningen i akuttmottaket må derved slik det står i rapporten forstås som en økning. Anestesisykepleierne brukes i mottak av øyeblikkelig hjelp pasienter i akuttmottaket, ikke i AMKsentralen slik det kan forstås av rapporten.. Et annet alternativ ville være å gjennomføre oftere arbeidshelg på de ansatt i akuttmottaket, noe som også ville ha ført til stor misnøye blant personellet der. Vedrørende prikkpunkt Legene er i liten grad involvert i HMS-arbeidet. har Nordlandssykehuset følgende kommentarer: Slik HMS systemet er lagt opp, og med den inndeling av verneområder som Nordlandssykehuset har innført er det organisatorisk ingen ting som hindrer legene i å være aktive medspillere i å utvikle/opprettholde et godt arbeidsmiljø. At legene ikke vil/ønsker å involvere seg i større grad enn det de gjør kan sykehusets ledelse vanskelig gjøre noe umiddelbart med. Legene har en historie der denne type involvering har vært lite påaktet. Nordlandssykehuset ønsker å involvere denne yrkesgruppen mer og prøver aktivt å trekke dem med via flere råd og utvalg, f. eks. er 4 av 10 faste AMU-medlemmer leger. Konklusjon : Nordlandssykehuset tar i hovedsak varsel nr. 1 til etterretning. Kommenterte prikkpunkt anbefales trukket tilbake i varslet. 2. Arbeidslokaler skal være tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som drives. Nordlandssykehuset HF må kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til utforming og innredning av arbeidslokaler, og utarbeide en tidfestet handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokaler blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomhet som skal drives. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal foreta en kartlegging i hele foretaket av hvilke mangler som er knyttet til arbeidslokaler, prioritere disse ut ifra en vurdering av hvilken risiko har i forhold til de ansattes helse,- miljø og sikkerhet, og sette det opp i en tidfestet handlingsplan som skal innsendes Arbeidstilsynet. Av handlingsplanen må det framgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt. Videre må det innsendes dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset har startet opp et stort ombygging og utvidelsesprogram ved alle hovedavdelingene både i Bodø og Lofoten. Dette arbeidet er gjort i erkjennelse av den økte aktiviteteni sykehuset og behovet for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Disse endringene medfører grundige kartlegginger av de behov for lokaler og krav som må settes til arbeidslokalene. Videre har Nordlandssykehuset har gjennom de 2 siste årene gjennomført kartlegginger av det fysiske arbeidsmiljøet ved alle avdelinger og de fleste enhetene. I tillegg er det vedtatt i AMU at det skal gjennomføres vernerunder ved alle enheter årlig. Ett av hovedtemaene på vernerunden er Styresak 11/06 27 mars 22

23 fysiske arbeidsmiljøforhold. ( se vedlegg 2 ) Dette medfører at alle enheter skal ha foretatt og foretar slik kartlegginger årlig. Konklusjon : Ut fra det som er beskrevet ber vi om at kravet om å foreta en kartlegging i hele foretaket av hvilke mangler som er knyttet til arbeidslokaler fjernes fra varslet om pålegg. Kravet om å utarbeide en sentral handlingsplan og at det ut fra denne må det framgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt aksepteres. Videre vil det bli innsendt dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. 3. Belastende og helseskadelig manuelt arbeid skal kartlegges og risikovurderes og nødvendige tiltak iverksettes. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til tungt og/eller ensformig gjentakende arbeid, arbeidsstillinger og -bevegelser, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal foreta en kartlegging i hele foretaket av forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid, systematisere dette og sette det opp på en tidfestet handlingsplan som skal innsendes Arbeidstilsynet. Av handlingsplanen må det fremgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt. Videre må det innsendes dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer : Nordlandssykehuset har gjennom de 2 siste årene gjennomført kartlegginger av det fysiske arbeidsmiljøet ved alle avdelinger og de fleste enhetene. I disse kartleggingene er ergonomiske problemstillinger ett av de områdene som blir tatt opp. I tillegg skal det gjennomføres vernerunder ved alle enheter årlig. Ett av hovedtemaene på vernerunden er ergonomiske arbeidsmiljøforhold ( se vedlegg 2 ). Dette medfører at alle enheter skal ha foretatt slik kartlegging. Dette har vært sykehusets bakgrunnsmateriale for å gjennomføre de forbedringer som har vært gjennomført og som løpende gjennomføres. Eksempler på dette er den løpende oppgradering av badene på medisinsk avdeling, opprettelse av ekstra sengepost på medisinsk avdeling, fysiske endringer av kontorlokaler på kir. avdeling og ØNH/Øye/Rheum. avdeling. Konklusjon : Ut fra det som er beskrevet ber vi at kravet å foreta en kartlegging i hele foretaket av forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid fjernes fra varslet om pålegg. Kravet om å utarbeide en sentral handlingsplan og at det ut fra denne må det framgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt tas til etterretning. Videre vil det bli innsendt dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. 4. Forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert. Styresak 11/06 27 mars 23

24 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere risiko knyttet til helsebelastende tidspress, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere at foretaket har kartlagt arbeidsbelastningene ved avdelingene og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å etterkomme pålegget. Tiltakene skal fremgå i en handlingsplan som er utarbeidet og prioritert av arbeidsmiljøutvalget. Det skal videre redegjøres særskilt for hvordan foretaket vurderer arbeidsbelastningen for mellomledere og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for denne gruppen. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer til pålegget : Vi tar varsel om kartlegging av arbeidsbelastningen til mellomledere med tilhørende plan for oppfølgende tiltak til etterretning. Når det gjelder den generelle delen av dette varslede pålegget, har vi gjort følgende vurdering: Med henvisning til vårt tilsvar til varsel nr. 1, vil vi spesielt påpeke følgende som vi mener har særskilt betydning for vår vurdering av varsel nr. 4: 6. Det systematiske HMS-arbeidet og det årlige budsjettarbeidet/driftsplanleggingen skal koordineres og henge sammen. Dvs. at når de årlige budsjettavtalene mellom direktør og avdelingssjefer underskrives, skal de være basert på en sammenhengende og helhetlig vurdering med sikte på at de avtalte tjenester kan leveres fullt forsvarlig både i helselovgivningens og i Arbeidsmiljølovens forstand, herunder være ment å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for personalet i hele sykehuset. 7. Blant flere element i økonomiplan- og HMS-prosessen nevnes følgende tiltak som helt sentrale: Avdelingenes tiltaksplaner for å nå sykehusets visjon; skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel (jamfør sykehusets basisdokument vedlegg 3 ). I dette ligger også grunnlaget for å skape en HMS-kultur lik det Arbeidstilsynet beskriver i sin anbefaling. Resultat fra gjennomførte vernerunder, hvor det på forhånd er vurdert/risikovurdert hvilke områder/tema vernerunden skal ha hovedfokus på, f. eks. arbeidslokaler, ergonomi, tidspress og psykososialt arbeidsmiljø. Resultat fra andre særskilte arbeidsmiljøkartlegginger, f. eks. slike som gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Resultat fra medarbeidertilfredshetsmålinger. Dette blir en ny rutine som vi vil utvikle og implementere for å styrke denne delen av det systematiske HMS arbeidet og budsjettprosessen. Medarbeideroppfølgingsplan basert på gjennomførte medarbeidersamtaler. Vurdering av sykefravær og tiltak for å forebygge dette. Vurdering av turnover, årsak til turnover og med plan for å redusere omfanget av uønsket turnover. HMS handlingsplaner basert på samlet kunnskap fra ovennevnte punkter. Opprette og involvere avdelingsvise HMS grupper til å bistå i det systematiske HMS arbeidet samt nytte lokale verneombud som pro aktive medspillere for å utvikle den gode bedriftskultur. Bruke AMU aktivt som kontroll- og pådriver for prosessen. Styresak 11/06 27 mars 24

25 8. Når den mest aktive delen av budsjettprosessen tar til, og når beslutninger vedrørende driftsplan fattes, bygger direktør/avdelingssjefer dette bl. a. på de data og den kunnskap som er ervervet gjennom ovennevnte HMS prosess. 9. I budsjettprosessen skal tillitsvalgte og vernetjenesten være representert både i den lokale og den sentrale delen av planleggingen. 10. Dersom det viser seg at arbeidsmiljøet likevel ikke blir fullt forsvarlig, vil vernetjenesten og tillitsmannsapparatet være et sikkerhetsnett både for enkeltpersoner og enheter/avdelinger. Sikkerhetsnettet vil da sørge for å ta dette opp med direktør/amu, og eventuelt også kunne be Arbeidstilsynet om bistand til å få saken håndtert. Nordlandssykehuset vil på denne måten tilbakevise det vi oppfatter som et varslet krav om kartlegging av arbeidsbelastningene ved alle avdelinger utover det som er skissert som årlige løpende HMS og budsjettprosesser. Slik Nordlandssykehuset HF ser det, skal særskilte kartlegginger gjennomføres der sykehuset har fått indikasjoner som tilsier utvikling av et helseskadelig arbeidspress. Denne type kartlegging har Nordlandssykehuset gjennomført og vil også i fremtiden gjennomføre disse der det er indikasjoner for det. Videre er vi spørrende til hva som defineres som helsebelastende tidspress - og hvordan dette kan måles. Vi er også usikker på om Arbeidstilsynet objektivt sett har dokumentert at det faktisk er helsebelastende tidspress i Nordlandssykehuset, og slik sett kan hjemle et så omfattende pålegg om å utbedre dette. På den annen side vil vi ikke underslå at helseforetakene i Norge generelt sett har meget stram økonomi og gjennom de siste år har slitt med underskuddsproblematikk og krevende omstillingstiltak. Vi opplever at det ikke alltid er samsvar mellom de tjenestekrav som stilles til sykehusene og de ressurser som stilles til disposisjon fra bestiller/eier for å kunne levere. Dersom Arbeidstilsynet gjennom denne kampanjen mener å ha dokumentert slike avvik, kanskje i en rekke sykehus, ber vi Arbeidstilsynet ta dette opp med vår eier og bestiller, Helse Nord/Helsedepartementet. For Nordlandssykehusets del arbeider vi fortsatt med å finne dekning for et prognostisert underskudd på ca 50 mill kr i Dette underskuddet maktet vi ikke å finne inndekning for i den ordinære budsjettprosessen, bl. a. fordi vi ikke fant det arbeidsmiljømessig tilrådelig med f. eks. en generell bemanningsreduksjon. Grunnlaget for denne konklusjonen var tuftet på data/kunnskap hentet inn gjennom ovennevnte HMS-/budsjettprosess. Vi nevner dette som et uttrykk for at systemene våre er virksomme og skal ytterligere videreutvikles og forbedres. Konklusjon: Nordlandssykehuset tar varsel om særskilt kartlegging av arbeidsbelastningen til mellomledere med tilhørende plan for oppfølgende tiltak til etterretning. Når det gjelder varslet krav om kartlegging av arbeidsbelastningene ved avdelingene anser vi dette varselet som lukket gjennom de årlige løpende HMS tiltak og budsjettprosesser som gjennomføres i Nordlandssykehuset. 5. Vernetjenesten skal medvirke i arbeidsmiljøspørsmål. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å etablere faste møteplasser og tidspunkter som sikrer tilstrekkelig kommunikasjon mellom ledelse og hovedverneombud / verneombud på alle Styresak 11/06 27 mars 25

26 beslutningsnivåer. Verneombudene skal informeres og tas med på råd i alle spørsmål som påvirker arbeidsmiljøet. Begrunnelse: Verneombudene representerer alle ansatte og er i kraft av sine lovpålagte oppgaver sentrale i virksomhetens vernearbeid. Verneombudene skal derfor være representert i de fora hvor arbeidsmiljøarbeid og arbeidsmiljørelaterte saker diskuteres eller planlegges. Ved noen av enhetene hadde ikke verneombudet en etablert møteplass med avdelingsledelsen, og det var ikke avklart hvor mye tid verneombudet måtte ha for å ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. Arbeidstilsynet er også usikker på hvorvidt verneombudene i tilstrekkelig grad er involvert i såkalte 19-saker bygningsmessige endringer, endringer i lokaler, produksjonsprosesser m.v. som vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet antar at dette kan ha sammenheng med verneombudenes muligheter til å delta aktivt i arbeidsmiljøarbeidet, herunder at de får tilstrekkelig tid til å utøve sin funksjon. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å etterkomme pålegget. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset har, i løpet av de to siste årene, gjennomført en omfattende prosess for å få på plass en funksjonsdyktig og god verneorganisasjon. Dette medfører at Nordlandssykehuset via prosedyreverket har synliggjort verneombudenes naturlige plass i alle de prosesser som medfører endringer i arbeidsmiljøet til de ansatte. For å få dette til har AMU pålagt alle avdelingssjefer å tydeliggjøre de møteplassene vedkommende skal ha med sine verneombud og tillitsvalgte. Vider skal det avtales tidsressursene verneombudene har til rådighet. Dette arbeidet pågår for fullt. HVO er den som i det daglige følger opp de avtalene som inngås. For at verneombudene bedre skal kunne ivareta sin rolle i forhold til Paragraf 19 - bygningsmessige endringer, endringer i lokaler, produksjonsprosesser m.v. som vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet., er det allerede bestemt at det skal arrangeres et eget seminar for verneombudene i forhold til dette. Konklusjon: Ut fra det som er kommentert fra Nordlandssykehuset anbefaler vi at dette varselet trekkes tilbake. 6. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle relevante saker. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å sikre at arbeidsmiljøutvalget behandler den type saker som tilligger utvalget i henhold til foretakts egne rutiner, samt det som arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift krever. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at arbeidsmiljøutvalget behandler saker i henhold til egne rutiner og arbeidsmiljølovens krav. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset har i løpet av de siste to årene gjennomført en rekke tiltak for å få AMU til å fungere mer etter lovens intensjon. Det som har vært det overordnede målet var å få AMU mer involvert i de arbeidsmiljøutfordringene en sto overfor ute i klinikken. Følgende tiltak er gjennomført: Styresak 11/06 27 mars 26

27 1. AMU utarbeider og godkjenner en sentral HMS handlingsplan for Nordlandssykehuset. 2. Alle organisasjonsendringer behandles i AMU. Større organisasjonsplanendringer og omstillinger skal også inneholde risikovurderinger i forhold til arbeidsmiljøet. 3. Resultatene etter alle større arbeidsmiljøundersøkelser refereres i AMU. De involverte avdelingssjefene må også innrapportere handlingsplanene etter disse undersøkelsene. 4. Sykefraværsstatistikker gjennomgås i AMU. 5. Skadestatestikker gjennomgås i AMU. Videre planlegges det at alle avdelingssjefene periodevis skal innrapportere HMS data til Direktør / AMU. Dette for å få en løpende vurdering av arbeidsmiljøet i de forskjellige avdelingene. Utarbeidelse av rapporteringsskjema og intervall er under utarbeidelse. Konklusjon: Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet trekkes tilbake. 7. Ansatte må gis anledning til å bearbeide traumatiske opplevelser. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å utarbeide og iverksette rutiner for å i nødvendig grad ivareta og følge opp arbeidstakere blir utsatt for sterke hendelser som kan oppleves som traumatiske for den enkelte. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvilke rutiner som er utarbeidet og hvordan disse er implementert i organisasjonen. Konklusjon Nordlandssykehuset HF tar varselet til etterretning 8. Ansatte som arbeider innenfor psykiatrien skal oppleve trygghet i arbeidssituasjonen Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge opplæringsbehovet i samtlige psykiatriske avdelinger i forhold til å forebygge og håndtere utagerende atferd (vold og trusler) fra pasientene. Der det viser seg at opplæringsbehov er til stede skal opplæring iverksettes. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere at kartlegging er gjennomført. Det skal fremgå i tilbakemeldingen hvilke avdelinger det er eventuelt opplæringsbehov og hvordan og innen hvilket tidsperspektiv man vil gjennomføre opplæring. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset HF har over lengre tid gjennomført periodevis kursing for ansatte for å forebygge og å håndtere utagerende atferd. Dette er et tilbud som settes opp når behovet for denne type kurs meldes fra de enkelte postene. Kurset er et dagskurs, der en legger opp til en halv dag med teori og en halv dag med praktiske øvelser, der en vektlegger forståelse og forebygging. Postene ønsker dette kurset som en felles plattform, for deretter å kunne følge opp tema, postvis senere. Målsettingen i undervisningen er følgende: Økt trygghet hos såvel omsorgsyter som omsorgsmottaker Styresak 11/06 27 mars 27

28 Økt forståelse for hvorfor aggressive / voldelige episoder oppstår Økt kompetanse i å forebygge aggressive og voldelige episoder Økt kompetanse i å håndtere voldelige episoder på en minst mulig inngripende måte i tråd med gjeldende lovverk, Vi skal ha et kurs med tema - Møte med aggresjon og vold, for akuttpostene ved SSKV. Nord 4 skal har kurs for sine ansatte den 7. februar og Sør 4, den 1. mars. Akuttpost Salten har fått samme tilbud, men de ønsket å lage sitt eget opplegg. Tilbud om disse kursene vil innbefatte involvert merkantilt personell, kjøkkenpersonell og teknisk personell i tillegg til miljø og behandlingspersonell. Konklusjon : Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet betraktes som lukket. 9. Alarmsystemet ved akuttposten SPS skal være hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å sørge for alarmsystemet ved akuttposten SPS er tilfredsstillende for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvordan pålegget er etterkommet. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Etter at det ble klart at posten manglet tilstrekkelig med personellalarmer, er dette bestilt fra IKT seksjonen. Denne seksjonen foretar innkjøp av et tilstrekkelig antall alarmer. Konklusjon : Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet betraktes som lukket. 10. Arbeidstakerne ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdelingen skal vernes mot helseskadelig kjemisk og biologisk eksponering. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å vurdere risikoen for at arbeidstakerne ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdelingen blir utsatt for helseskadelig påvirkning fra kjemiske og biologiske faktorer. Hvis vurderingen viser at risikoen er slik at vernetiltak er nødvendige, skal disse iverksettes. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere at risikovurdering er gjennomført. Skriftlig risikoanalyse skal sendes inn til Arbeidstilsynet. Det skal fremgå hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til hver enkelt av de angjeldende arbeidsplasser, og hvilke tiltak som vil bli iverksatt. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Styresak 11/06 27 mars 28

29 Vi er usikre på om Arbeidstilsynet er kjent med den risikovurdering som er foretatt ved Mikrobiologisk avdeling ang. kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Dokumentasjon på dette inngår i avdelingens kvalitetssystem og kopi finnes hos sykehusledelsen (sendt HMS systemansvarlig) Ingen ansatte ved avdelingen ble spurt om dette under tilsynet. Utarbeidet dokumentasjon er følgende: I forbindelse med Stoffkartotekforskriften og forskriften om Vern mot biologiske faktorer ble det i 2002 utarbeidet skriftlige, interne HMS retningslinjer i avdelingen angående oppbygging og bruk av stoffkartoteket. Det ble samtidig utarbeidet tilsvarende ang. eksponering for biologiske faktorer og tiltak i forbindelse med uforutsett eksponering for biologiske faktorer. I tillegg har vi alltid hatt følgende skriftlige interne retningslinjer som alle nyansatte blir opplært i: Retningslinjer for å unngå laboratorieinfeksjoner, Retningslinjer for bruk av verneutstyr og Interne retningslinjer for vaksinasjon. Vi fikk av Arbeidstilsynet dispensasjon fra deler av forskriften om biologiske faktorer etter søknad fra foretaksledelsen. I søknaden inngår bl.a en risikovurdering på 21 punkter. Planlagte tiltak: Risikovurdering etter Kjemikalieforskriftens 6 er påbegynt. Vi gjennomgår nå systematisk stoffkartoteket og vurderer alle punktene i 6 for hvert stoff. Risikovurderingen gjort i forbindelse med eksponering for biologiske agens vil bli oppdatert. Kjemikalier skal oppbevares i et der til egnet felles kjemikalierom i det nye labbygget. Når det gjelder forholdene ved anestesiavdelingen har vi følgende kommentarer : Vi er enige i at skyllerommene ved operasjonssentralen og intensivavdelingene er små og lite tilrettelagt med arbeidsbenker. Dette skyldes de fysiske begrensninger som ligger i bygningsmassen slik det er fremkommet som et problem i rapporten for øvrig. Intensivavdelingen: Det står feil i rapporten. Intensiv oppbevarer ikke rent tøy på skyllerom. I 2004 hadde avdelingen et spesielt fokus på hygiene. Det ble utarbeidet en egen rutine for smitte, hvor vi tok utgangspunkt i de fysiske forhold som er i avdelingen og så på praktiske løsninger ut fra de bygningsmessige begrensninger. Rutinen er laget i samarbeid med, og godkjent av hygienesykepleier og vi betrakter den derved som risikovurdert. Intensivavdelingen har ikke smitterom slik det fremgår avrapporten. Ved avdelingen er det en sal (sal 1) som primært brukes når vi har pasienter med smitte. Salen har vært brukt til dette formålet ved behov siden Vi har ikke registrert smitte hos personalet og forutsatt at de hygieniske retningslinjer følges ser vi det ikke som et problem. I hovedfunksjonsprogrammet for Nordlandssykehuset er det planlagt isolat i henhold til forskrifter. Ved pandemier eller utbrudd av andre smittsomme sykdommer som for eksempel Sars vil pasienter som har behov for intensivbehandling overflyttes til godkjent isolat ved medisinsk avdeling. Operasjonssentralen: Det er ikke korrekt at det står risikoavfall ved siden av rent tøy på skyllerommet. Rent tøy oppbevares ikke på skyllerommet. Styresak 11/06 27 mars 29

30 Konklusjon: Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet betraktes som lukket Helseskadelige mikroorganismer i ventil på kjøkkenet i allmennpsykiatrisk post Nord 1 (SSKV) må fjernes. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om iverksette nødvendige tiltak i henhold til anbefalinger i rapport fra bedriftshelsetjenesten. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvordan pålegget er etterkommet. Nordlandssykehuset HF har gjennomført følgende tiltak : Etter at rapporten fra HEMIS kom ble det gjort avtale med at det skulle gjennomføres en ny undersøkelse etter en tid. Kjøkkenet er etter forrige befaring oppusset og ventil/ lysarmatur rengjort Den ble det foretatt en ny befaring/kartlegging. Ved denne befaring var innblåsingsventil og takområde rundt rengjort for ca. 3 uker siden, og ingen avsetninger var synlig. Lysarmatur inkl. gitter var ikke rengjort siden sommeren Lysgitter var i område ved innblåsingsventil dekket av lo/støv. Årsakene til støvansamling er uheldig kombinasjon av damp som stiger opp fra oppvaskmaskinen når dør åpnes. Denne damp treffer luftstrøm fra utblåsingsventil som slynger damp/ støv rett i nærliggende takflater og lysgitter. Når ikke områder hvor støv fester seg blir rengjort regelmessig, bygger det seg opp støv/ skittlag som gir gode oppvekstvilkår for mange vekster. Det er avtalt at avdelingen må etablere rutiner som sikrer nødvendig rengjøring, siden området renholdsmessig ligger under avdelingens drift.. Hemis tok nye prøver av støvlag på gitter. Disse prøver sendes til analyse. Som strakstiltak ble innblåsingsventil over vaskemaskin igjennskrudd. Denne vil bli blindet helt. Dette vil hindre at vanndamp slynges mot tilstøtende flater. Innblåsningsventil nr. 2 i kjøkken ble satt på full åpning, (var igjenskrudd). Denne vil, inntil ny regulering blir foretatt, dekke nødvendig tilluftsbehov. (Rengjøring/ desinfisering av gitter er 27 januar satt i bestilling via husøkonom hos ISS.) Videre handtering av saken avventes til resultat av analyser foreligger. Konklusjon : Ut fra det som er skissert mener Nordlandssykehuset at vi har oppfylt kravene for forsvarlig oppfølging av avviket. Prøvesvar og rapport vil bli ettersendt. Vi ber derfor om at dette varselet betraktes som lukket. Med vennlig hilsen Eivind Solheim Direktør Reidun Jorid Skindlo hovedvernombud Styresak 11/06 27 mars 30

31 Vedlegg 4 AMU-sak 23/2006 REF: 2005/ PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Saksbehandler: Reidun Jorid Skindlo, Per Henrik Sørensen, Per-Ingve Norheim Dokumenter i saken: Arbeidstilsynets brev datert ; God vakt arbeidsmiljø i sykehus pålegg. NLSHs brev/tilsvar til Arbeidstilsynet av Ref.: AMU sak 5/2006 Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Etter at NLSH ga sitt tilsvar til Arbeidstilsynets varsel om 11 mulige pålegg etter God vakt kampanjen, foreligger nå 7 pålegg fra Arbeidstilsynet. Foretaksledelsen og HVO har følgende kommentarer til pålegg og tidsfrister fra Arbeidstilsynet: Pålegg 1 Det må sikres at helseforetakets system for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer på en hensiktsmessig måte Vi viser til handlingsplan for Som handlingsplanen viser, så er ikke foretaket ferdig med å legge inn HMS-prosedyrer i DocMap på avdeling/postplan. Innleggelse av disse dokumentene skal være ferdig innen juni Pålegg 2 Nordlandssykehuset HF må kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til utforming og innredning av arbeidslokaler, og utarbeide en tidsfestet handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokaler blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomhet som skal drives. Nordlandssykehuset HF gjennomfører vernerunde innen juni mnd. Vernerunden vil ha særskilt fokus på ergonomiske forhold i enhetene. Ut fra funn som blir gjort vil det bli utarbeidet en sentral handlings- /tiltaksplan, basert på pågående prosjekter, planlagte tiltak og nye innmeldte saker. Tiltaksplan for 2006 oversendes AMU for behandling og danner basis for tilsvar til Arbeidstilsynet innen fristen. Pålegg 3 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til tungt og/eller ensformig gjentakende arbeid, arbeidsstillinger og bevegelser, og utarbeide en tidsfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Styresak 11/06 27 mars 31

32 Se pålegg 2 Pålegg 4 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere risiko knyttet til helsebelastende tidspress, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Punktet inneholder flere element som krever mer tid til forberedelse og behandling enn det som er mulig i dette AMU møtet. Vi foreslår derfor et ekstraordinært AMU møte 6. april for en grundigere behandling av denne saken. Pålegg 5 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å sikre at arbeidsmiljøutvalget behandler den type saker som tilligger utvalget i henhold til foretakets egne rutiner, samt det som arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift krever. Pålegget gjennomføres slik som beskrevet. Pålegg 6 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å utarbeide og iverksette rutiner for å i nødvendig grad ivareta og følge opp arbeidstakere blir utsatt for sterke hendelser som kan oppleves som traumatiske for den enkelte. Foretaket vil utarbeide rutine for bearbeiding av traumatiske hendelser, som behandles i ekstraordinært AMU i april mnd. Implementeringen av prosedyren vil ikke kunne skje innen fristens utløp. Nordlandssykehuset HF ber derfor om utsettelse av fristen for lukking av pålegget til Pålegg 7 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge opplæringsbehovet i samtlige psykiatriske avdelinger4 i forhold til å forebygge og håndtere utagerende adferd (vold og trusler) fra pasientene. Der det viser seg at opplæringsbehovet er til stede skal opplæring iverksettes. Nordlandssykehuset har allerede gjennomført kartlegging av behovet ved de akuttpsykiatriske avdelingene. Sykehuset vil gjennomføre kartlegginger ved de andre avdelingene innen tidsfristen. Oppsett av kursing vil bli utarbeidet innen fristen. Foretaksledelsen ønsker å få til gode prosesser innen sykehuset for å kunne lukke de enkelte påleggene. En bred medvirkning fra verneapparatet og tillitsvalgtapparatet er viktig og nødvendig. Videre vil direktøren legge tilsynsrapporten med pålegg frem som orienteringssak for sykehusstyret 27. mars med mulighet for styret til å gi innspill til den videre behandling av saken. Styresak 11/06 27 mars 32

33 Innstilling til v e d t a k : 2. AMU viser til Arbeidstilsynets rapporter etter God vakt kampanjen og tidligere behandling av saken i AMU og som sak i møte AMU viser til utarbeidet tiltaksplan for å lukke de fleste av Arbeidstilsynets pålegg. For å komplettere handlings-/tiltaksplanen berammer AMU behandling av resterende forhold til møte Når det gjelder pålegg nr. 6, ber AMU om utsettelse til Vedtak: Styresak 11/06 27 mars 33

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/302 10/1280 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 024110 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Kontrollutvalget I Dato: 25.03.2010

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer