PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE"

Transkript

1 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/ PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Arbeidstilsynets brev datert ; God vakt arbeidsmiljø i sykehus pålegg. 2. NLSHs brev/tilsvar til Arbeidstilsynet av PowerPoint presentasjon fra Arbeidstilsynet av funn på nasjonalt og regionalt nivå.(ettersendes) 4. AMU sak Pålegg etter Arbeidstilsynets God vakt kampanje Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Arbeidstilsynet ga Nordlandssykehuset (NLSH) varsel om 11 mulige pålegg etter tilsyn i forbindelse med sin God vakt kampanje. Etter at NLSH ga tilsvar til Arbeidstilsynets varsel, foreligger nå 7 pålegg fra Arbeidstilsynet. Til de fleste punktene har vi vedtatt en tiltaksplan for å følge opp og lukke påleggene. Noen punkter er imidlertid krevende å lukke og er ikke ferdigbehandlet verken i administrasjonen eller AMU. Dette gjelder i spesielt pkt 4.,: Forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere risiko knyttet til helsebelastende tidspress, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Et annet av de mer krevende påleggene å lukke er pkt 2: Arbeidslokaler skal være tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som drives. Nordlandssykehuset HF må kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til utforming og innredning av arbeidslokaler, og utarbeide en tidfestet handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokaler blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomhet som skal drives. Dette er to av flere pålegg som går igjen både på landsbasis og i samtlige av Helse Nords foretak, jamfør vedlagte sammendrag fra Arbeidstilsynets funn i Nord Norge og landet for øvrig. Når det gjelder pkt 2, har NLSH gjennom flere år brukt og vil bruke betydelige ressurser til å planlegge og iverksette bygningsmessige tiltak både til å ivareta nye oppgaver i nye bygg samt renovering av vesentlige deler av bygningsmassen for øvrig. Helt sentralt i dette arbeidet er å tilrettelegge gode arbeidslokaler i forhold til logistikk, arbeidsmiljø, egnethet og i tilstrekkelig mengde i forhold til sykehusets og avdelingenes oppdrag. Planleggingen er nå inne i en intensiv og arbeidskrevende fase for klinisk og administrativt personell som deltar i en rekke arbeidsgrupper som er etablert tilknyttet Lofoten, Sentrum og Rønvik. Vi søker å lukke dette pålegget på en måte som forhåpentlig vis ikke vil legge ytterligere press på de mange som allerede er sterkt berørt og involvert i dette planarbeidet. Styresak 11/06 27 mars 1

2 Når det gjelder pkt 4, er det et punkt som gjelder alle sykehus i Helse Nord og hvor Helse Nord bør spille en sentral rolle mht å lukke påleggene. I dette ligger forhold som bl. a. vil kunne dreie seg om: en nærmere avklaring/definering av hva helsebelastende tidspress er, avklare metodikk for å kartlegge/måle dette samt vurdere forhold som eventuelt berører behov for økt ressurstilgang eller kutt i arbeidsoppgaver/tjenestetilbud. I vårt tilsvar til Arbeidstilsynets påleggsvarsel, skisserte vi følgende plan for å lukke dette forholdet: 1. Det systematiske HMS-arbeidet og det årlige budsjettarbeidet/driftsplanleggingen skal koordineres og henge sammen. Dvs. at når de årlige budsjettavtalene mellom direktør og avdelingssjefer underskrives, skal de være basert på en sammenhengende og helhetlig vurdering med sikte på at de avtalte tjenester kan leveres fullt forsvarlig både i helselovgivningens og i Arbeidsmiljølovens forstand, herunder være ment å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for personalet i hele sykehuset. 2. Blant flere element i økonomiplan- og HMS-prosessen nevnes følgende tiltak som helt sentrale: Avdelingenes tiltaksplaner for å nå sykehusets visjon; skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel (jamfør sykehusets basisdokument vedlegg 3 ). I dette ligger også grunnlaget for å skape en HMS-kultur lik det Arbeidstilsynet beskriver i sin anbefaling. Resultat fra gjennomførte vernerunder, hvor det på forhånd er vurdert/risikovurdert hvilke områder/tema vernerunden skal ha hovedfokus på, f. eks. arbeidslokaler, ergonomi, tidspress og psykososialt arbeidsmiljø. Resultat fra andre særskilte arbeidsmiljøkartlegginger, f. eks. slike som gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Resultat fra medarbeidertilfredshetsmålinger. Dette blir en ny rutine som vi vil utvikle og implementere for å styrke denne delen av det systematiske HMS arbeidet og budsjettprosessen. Medarbeideroppfølgingsplan basert på gjennomførte medarbeidersamtaler. Vurdering av sykefravær og tiltak for å forebygge dette. Vurdering av turnover, årsak til turnover og med plan for å redusere omfanget av uønsket turnover. HMS handlingsplaner basert på samlet kunnskap fra ovennevnte punkter. Opprette og involvere avdelingsvise HMS grupper til å bistå i det systematiske HMS arbeidet samt nytte lokale verneombud som pro aktive medspillere for å utvikle den gode bedriftskultur. Bruke AMU aktivt som kontroll- og pådriver for prosessen. 3. Når den mest aktive delen av budsjettprosessen tar til, og når beslutninger vedrørende driftsplan fattes, bygger direktør/avdelingssjefer dette bl. a. på de data og den kunnskap som er ervervet gjennom ovennevnte HMS prosess. 4. I budsjettprosessen skal tillitsvalgte og vernetjenesten være representert både i den lokale og den sentrale delen av planleggingen. 5. Dersom det viser seg at arbeidsmiljøet likevel ikke blir fullt forsvarlig, vil vernetjenesten og tillitsmannsapparatet være et sikkerhetsnett både for enkeltpersoner og enheter/avdelinger. Sikkerhetsnettet vil da sørge for å ta dette opp med direktør/amu, og eventuelt også kunne be Arbeidstilsynet om bistand til å få saken håndtert. Utover dette skal særskilte kartlegginger gjennomføres der sykehuset har fått indikasjoner som tilsier utvikling av et helseskadelig arbeidspress. Videre behandling av pålegg 4 Behandling og oppfølging av dette pålegget planlegges i samarbeid med Helse Nord og øvrige foretak i helseregionen. Behandling i AMU er berammet til Styresak 11/06 27 mars 2

3 Innstilling til v e d t a k : 1. Sykehusstyret viser til Arbeidstilsynets pålegg etter God vakt kampanjen og tar saken til foreløpig orientering. Avstemming: Vedtak: Styresak 11/06 27 mars 3

4 Vedlegg 1 Styresak 11/06 27 mars 4

5 Styresak 11/06 27 mars 5

6 Styresak 11/06 27 mars 6

7 Styresak 11/06 27 mars 7

8 Styresak 11/06 27 mars 8

9 Styresak 11/06 27 mars 9

10 Styresak 11/06 27 mars 10

11 Styresak 11/06 27 mars 11

12 Styresak 11/06 27 mars 12

13 Styresak 11/06 27 mars 13

14 Styresak 11/06 27 mars 14

15 Styresak 11/06 27 mars 15

16 Styresak 11/06 27 mars 16

17 Styresak 11/06 27 mars 17

18 Vedlegg 2 Arbeidstilsynet 11. distrikt 8049 BODØ Deres referanse Vår referanse: Sted / dato: 2005/ , Tilsvar til tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet, datert Nordlandssykehuset mottok tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet den etter tilsyn som ble foretatt i perioden Rapporten konkluderer med å gi Nordlandssykehuset HF 11 varsel om pålegg. Rapporten har vært gjenstand for bred behandling i Nordlandssykehuset, som endte opp med at AMU i sitt møte behandlet tilsvaret til Arbeidstilsynet. AMU sitt vedtak i saken ble: AMU tar Nordlandssykehusets HF sitt tilsvar til Arbeidstilsynet til etterretning. Tilsvaret fra Nordlandssykehuset er bygd opp etter fra følgende mal : * Kommentarer til bakgrunnsmaterialet i rapporten. * Tilsvar på de enkelte varsel. Kommentarer til bakgrunnsmaterialet. Gjennomlesing av rapporten avdekker en rekke misforståelser og unøyaktigheter. Disse vises spesielt tydelig under kap. VI Arbeidstilsynets sammenfattende vurderinger. Nordlandssykehuset HF ønsker derfor å presisere/ rette opp disse slik at Arbeidstilsynet kan korrigere sine oppfatninger på disse områdene. Arbeidstilsynet skriver på side 14 og 15 under headingen Kjemisk og biologisk helsefare: En del ansatte behandler pasienter med hepatitt A og B. Noen helhetlig plan for vaksinering av ansatte som behandler pasientgrupper med potensielle smittebærere er ikke utarbeidet. Det virker videre å være lite sannsynlig at det er foretatt en systematisk risikovurdering av dette behovet. Ansatte ved en av de besøkte avdelingene mener at den begrunnelsen de er gitt for ikke å bli vaksinert i forhold til hepatitt B er for dårlig. Siden utsagnet kommer fra helsepersonell, finner Arbeidstilsynet all grunn til å feste lit til det, og forutsetter at helseforetaket setter det nødvendige fokus på denne problemstillingen. Styresak 11/06 27 mars 18

19 Til dette vil Nordlandssykehuset HF svare følgende: Nordlandssykehuset HF har, helt siden foretakets opprettelse, hatt en helhetlig plan for vaksinering av ansatte som behandler potensielle smittebærere. Vaksinasjonsprogrammet ved Nordlandssykehuset utføres etter anbefalinger gitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonalt folkehelseinstitutt gir sine anbefalinger om hvem som skal få tilbud om vaksinering ut fra en systematisk risikovurdering. Smitterisiko for helsepersonell vurderes altså fortløpende. For øvrig er det viktig å merke seg at vaksinering mot hepatitt A og B bare gir beskyttelse mot en liten del av blodsmitterisiko. Her har saksbehandler utelatt den viktigste delen som omhandler hvordan personalet beskytter seg selv mot blodsmitte. Disse retningslinjene finnes i smittevernhåndboken som bl.a. ligger på DocMap. Retningslinjene for vaksinering ved Nordlandssykehuset ligger også i smittevernhåndboken. Følgende personell får tilbud om hepatitt B vaksinering: - personell ved aktuttmottak - personell av anestesiavdeling - personell ved barneavdeling - personell ved blodbank - personell ved intensiv - leger ved kirurgisk avdeling - personell ved kirurgisk poliklinikk - personell ved kjevekirurgisk seksjon - personell ved medisinsk biokjemi - personell ved kvinneklinikken - leger som utfører og sykepleiere som deltar ved endoskopisk virksomhet ved medisinsk avdeling - personell ved dialyseavdelingen - personell ved medisinsk teknisk avdeling - personell med mikrobiologisk avdeling - personell ved operasjonsavdeling - personell ved patologisk avdeling - personell radiologisk avdeling som utfører invasive prosedyrer - personell ved sterilsentralen - personell ved teknisk avdeling - personell ved ØNH avdeling som deltar i kirurgisk virksomhet - personell ved øyeavdeling I tillegg får alt personell i psykiatri tilbud om hepatitt A og B vaksinering. Vaksinering av ansatte ved NLSH Lofoten er fullført. Det samme gjelder for personell i psykiatri i Lofoten. I tillegg gis tilbud om difteri/tetanus/pertussis til enkelte personellkategorier, samt at personell ved mikrobiologisk avdeling følges opp med vaksinering av S:typhii. Styresak 11/06 27 mars 19

20 Tilsvar på varslede pålegg 1. Det må sikres at helseforetakets system for helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer på en hensiktsmessig måte. Nordlandssykehuset HF må sørge for at HMS-arbeidet blir fulgt opp og at foretakets nye system blir innført innen rimelig tid. Begrunnelse: Helseforetaket er i ferd med å implementere et revidert HMS-system som inngår som en del av foretakets helhetlige kvalitetssystem. En del sentrale aktiviteter gjennomføres ikke systematisk i alle av helseforetakets avdelinger. Det må settes fokus på følgende forhold: Mangelfull systematisk kartlegging av eget arbeidsmiljø ved en del av de besøkte enhetene, bl.a. når det gjelder å gjennomføre jevnlige vernerunder. Mangelfull risikovurdering i forbindelse med gjennomførte kartlegginger. Mangelfull oppfølging av tiltak i handlingsplaner. Mangelfull oppfølging av, og tilbakemelding på, meldte HMS-avvik. Mangelfull kjennskap til helseforetakets rutiner for konflikthåndtering. Mangelfull risikovurdering av omstillingsprosessene ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdelingen. Legene er i liten grad involvert i HMS-arbeidet. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF må dokumentere hvilke tiltak som blir iverksatt for å sikre at HMSsystemet fungerer som forutsatt i forhold til de syv nevnte punkter. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer : Som det er opplyst tidligere har Nordlandssykehuset innført et nytt elektronisk system som skal ivareta HMS-systemet. Alle overordnede prosedyrer på regionalt foretaksnivå og på helseforetaksnivå er nå lagt inn og implementert. Det arbeidet som ligger foran oss er å legge inn aktuelle prosedyrer på avdelings og enhetsnivå. Dette er satt opp på foretakets HMShandlingsplan for periode jan. juni måned ( se vedlegg 1 ). Arbeidstilsynet vil også se av den overordnede handlingsplanen for 2006 at vernerunder er satt opp for alle enheter. Denne kartleggingen skal gjennomføres i perioden jan. juni mnd. Dette for at de funn som blir gjort skal tas inn i budsjettarbeidet som starter i september mnd. Arbeidstilsynet hevder i sin rapport at det ikke gjennomføres risikovurderinger i forhold til de funn som gjøres. Nordlandssykehuset stiller seg noe spørrende til et slikt utsagn da Nordlandssykehuset har igangsatt en rekke tiltak for å bedre de forholdene som kartleggingene har avdekket. Eksempler på dette er den løpende oppgradering av badene på medisinsk avdeling, opprettelse av ekstra sengepost på medisinsk avdeling, fysiske endringer av kontorlokaler på kir. avdeling og ØNH/Øye/Rheum. avdeling. Videre er hele planverket ang. utbygginger i Nordlandssykehuset tuftet på de analyser som er gjort av pasientgrunnlaget og derav behov for plass slik at pasientene kan få den best mulige behandling av et personell som har best mulige arbeidsvilkår innenfor de økonomiske rammene som er lagt for utbyggingen. Om disse risikovurderingene er gode nok og om forbedringsarbeidet går fort nok er en annen sak. Å forbedre disse prosessene vil være en kontinuerlig prosess som også vil foregå i fremtiden. Styresak 11/06 27 mars 20

21 Når det gjelder prikkpunktet : Mangelfull risikovurdering av omstillingsprosessene ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdeling er Nordlandssykehuset ikke enig i Arbeidstilsynets vurderinger. Avdelingssjefen for laboratoriene uttaler følgende : Risikovurdering og omstilling. Tilrettelegging for større grad av medvirkning i omstillingsprosessen fra alle ansatte er godt i gang. Det er nedsatt flere grupper med medlemmer fra alle fire laboratoriegrenene som deltar aktivt innen områdene: bedriftskultur, fagutvikling og trivselstiltak. Etter hvert skal det oppnevnes flere større og mindre grupper som skal bidra innen ulike felt. Infomøter: Vi har fellesinfomøter(hver 2-3.uke) med de øvrige labbene hvor det er mulighet for alle ansatte å stille spørsmål. I tillegg har vi interne personalmøter på enhetene hvor vi tar opp tema som berører hver enkelt enhet spesielt, i tillegg til øvrige saker. Vi innfører arbeidsmiljø og trivsel som et fast punkt på alle felles personalmøter i avdelingen. Risikovurdering: Det er allerede foretatt ei risikovurdering i omstillingsprosessen og det vil bli foretatt flere etter hvert i prosessen. Både ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i vurderingen. Risikovurderingen ble forelagt hovedtillitsvalgte for drøfting forut for AMU-behandlingen og ingen innvendinger fremkom i behandlingen av denne. Alle ansatte har også fått tilbud om å delta på møter med avdelingssjefen hvor en del av formålet var at alle kunne få si sin mening og spørre om det de var usikre på. Det er gjennomført kartleggingssamtaler for å ivareta hver enkelt på best mulig måte i omstillingsprosessen. Lokaliteter, ergonomi, arbeidsmiljø Avdelingen skal flytte inn i nye lokaler ved årsskiftet 2006/07. I den anledning er det lagt ned et betydelig arbeid fra både ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og øvrige ansatte for å få dette planlagt til å bli så bra som mulig. Vi har tatt hensyn til logistikk, ergonomiske forhold (regulerbare arbeidsbenker),støy, inneklima (avtrekk over næravsug over arbeidsbenker og maskiner, walk-inskap, eget lufterom for ferdige bakteriedyrkninger som lukter vondt, eget avfallsrom o.a). Vi vektlegger ergonomi ved innkjøp av nytt laboratorieutstyr og søker hele tiden å forbedre eksisterende rutiner. Allerede nå kjøper vi inn hjelpemidler for å unngå tunge løft i forbindelse med at vi vet at mange har ryggplager. Ensformig arbeid unngås i stor grad ved rotasjon mellom flere arbeidsstasjoner og ved at vi hele tiden prøver å se etter nye løsninger, blant annet ved innkjøp av nytt utstyr. Flere av enhetene har etablert rutiner for regelmessig pausegym, og i tillegg finnes det tilgjengelig massasjestol, ribbevegg og treningsbenk i avdelingen. Hemis har gjort ergonomisk vurdering av et par av enhetene og det har resultert i innkjøp av blant annet mange nye laboratoriestoler og en del annet utstyr. I tillegg har 4 ansatte (på blodbanken) fått egne arbeidsstoler, samt at mange ansatte har fått individuell oppfølging. Avdelingssjefen for anestesiavdelingen uttaler følgende for egen avdeling : Den ble ny organisasjonsplan for Akuttmedisinsk avdeling godkjent. I den nye organisasjonsplanen er operasjonsenheten, sterilsentralenheten og dagkirurgisk enhet inkludert i avdelingen. I løpet av denne omstillingen var risikovurderinger ikke et tema i prosessen. Endring av vernetjenesten med reduksjon av antall verneombud ble innført ½ år før ny organisering av Akuttmedisinsk avdeling. I den nye organiseringen er det lagt opp til faste møter mellom avdelingssjefen, verneombud og tillitsvalgte. Styresak 11/06 27 mars 21

22 Ved overføring av 113-funksjonen fra Lofoten til AMK-Bodø ble det gjennomført risiko/konsekvensvurderinger av endringene. Disse medførte at akuttmottaket ble tilført flere oppgaver som bl.a førte til at det ble behov for flere sykepleiere på vakt i helgene. Avdelingen ble derfor tilført nye ressurser ved at det ble opprettet 2 nye stillinger ved anestesienheten. Problemet med å dekke helgevakter i akuttmottaket ble løst ved at anestesisykepleiere deltar i helgebemanning i akuttmottaket tilsvarende ca. 2 stillinger. Endring i grunnbemanningen i akuttmottaket må derved slik det står i rapporten forstås som en økning. Anestesisykepleierne brukes i mottak av øyeblikkelig hjelp pasienter i akuttmottaket, ikke i AMKsentralen slik det kan forstås av rapporten.. Et annet alternativ ville være å gjennomføre oftere arbeidshelg på de ansatt i akuttmottaket, noe som også ville ha ført til stor misnøye blant personellet der. Vedrørende prikkpunkt Legene er i liten grad involvert i HMS-arbeidet. har Nordlandssykehuset følgende kommentarer: Slik HMS systemet er lagt opp, og med den inndeling av verneområder som Nordlandssykehuset har innført er det organisatorisk ingen ting som hindrer legene i å være aktive medspillere i å utvikle/opprettholde et godt arbeidsmiljø. At legene ikke vil/ønsker å involvere seg i større grad enn det de gjør kan sykehusets ledelse vanskelig gjøre noe umiddelbart med. Legene har en historie der denne type involvering har vært lite påaktet. Nordlandssykehuset ønsker å involvere denne yrkesgruppen mer og prøver aktivt å trekke dem med via flere råd og utvalg, f. eks. er 4 av 10 faste AMU-medlemmer leger. Konklusjon : Nordlandssykehuset tar i hovedsak varsel nr. 1 til etterretning. Kommenterte prikkpunkt anbefales trukket tilbake i varslet. 2. Arbeidslokaler skal være tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som drives. Nordlandssykehuset HF må kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til utforming og innredning av arbeidslokaler, og utarbeide en tidfestet handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokaler blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomhet som skal drives. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal foreta en kartlegging i hele foretaket av hvilke mangler som er knyttet til arbeidslokaler, prioritere disse ut ifra en vurdering av hvilken risiko har i forhold til de ansattes helse,- miljø og sikkerhet, og sette det opp i en tidfestet handlingsplan som skal innsendes Arbeidstilsynet. Av handlingsplanen må det framgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt. Videre må det innsendes dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset har startet opp et stort ombygging og utvidelsesprogram ved alle hovedavdelingene både i Bodø og Lofoten. Dette arbeidet er gjort i erkjennelse av den økte aktiviteteni sykehuset og behovet for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Disse endringene medfører grundige kartlegginger av de behov for lokaler og krav som må settes til arbeidslokalene. Videre har Nordlandssykehuset har gjennom de 2 siste årene gjennomført kartlegginger av det fysiske arbeidsmiljøet ved alle avdelinger og de fleste enhetene. I tillegg er det vedtatt i AMU at det skal gjennomføres vernerunder ved alle enheter årlig. Ett av hovedtemaene på vernerunden er Styresak 11/06 27 mars 22

23 fysiske arbeidsmiljøforhold. ( se vedlegg 2 ) Dette medfører at alle enheter skal ha foretatt og foretar slik kartlegginger årlig. Konklusjon : Ut fra det som er beskrevet ber vi om at kravet om å foreta en kartlegging i hele foretaket av hvilke mangler som er knyttet til arbeidslokaler fjernes fra varslet om pålegg. Kravet om å utarbeide en sentral handlingsplan og at det ut fra denne må det framgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt aksepteres. Videre vil det bli innsendt dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. 3. Belastende og helseskadelig manuelt arbeid skal kartlegges og risikovurderes og nødvendige tiltak iverksettes. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til tungt og/eller ensformig gjentakende arbeid, arbeidsstillinger og -bevegelser, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal foreta en kartlegging i hele foretaket av forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid, systematisere dette og sette det opp på en tidfestet handlingsplan som skal innsendes Arbeidstilsynet. Av handlingsplanen må det fremgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt. Videre må det innsendes dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer : Nordlandssykehuset har gjennom de 2 siste årene gjennomført kartlegginger av det fysiske arbeidsmiljøet ved alle avdelinger og de fleste enhetene. I disse kartleggingene er ergonomiske problemstillinger ett av de områdene som blir tatt opp. I tillegg skal det gjennomføres vernerunder ved alle enheter årlig. Ett av hovedtemaene på vernerunden er ergonomiske arbeidsmiljøforhold ( se vedlegg 2 ). Dette medfører at alle enheter skal ha foretatt slik kartlegging. Dette har vært sykehusets bakgrunnsmateriale for å gjennomføre de forbedringer som har vært gjennomført og som løpende gjennomføres. Eksempler på dette er den løpende oppgradering av badene på medisinsk avdeling, opprettelse av ekstra sengepost på medisinsk avdeling, fysiske endringer av kontorlokaler på kir. avdeling og ØNH/Øye/Rheum. avdeling. Konklusjon : Ut fra det som er beskrevet ber vi at kravet å foreta en kartlegging i hele foretaket av forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid fjernes fra varslet om pålegg. Kravet om å utarbeide en sentral handlingsplan og at det ut fra denne må det framgå hva som skal gjøres i de enkelte avdelinger til hvilket tidspunkt tas til etterretning. Videre vil det bli innsendt dokumentasjon på at handlingsplanen er vedtatt internt, for eksempel gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget og/eller styrevedtak. 4. Forholdet mellom oppgaver som skal utføres og ressurser til å utføre dem skal være balansert. Styresak 11/06 27 mars 23

24 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere risiko knyttet til helsebelastende tidspress, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere at foretaket har kartlagt arbeidsbelastningene ved avdelingene og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å etterkomme pålegget. Tiltakene skal fremgå i en handlingsplan som er utarbeidet og prioritert av arbeidsmiljøutvalget. Det skal videre redegjøres særskilt for hvordan foretaket vurderer arbeidsbelastningen for mellomledere og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for denne gruppen. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer til pålegget : Vi tar varsel om kartlegging av arbeidsbelastningen til mellomledere med tilhørende plan for oppfølgende tiltak til etterretning. Når det gjelder den generelle delen av dette varslede pålegget, har vi gjort følgende vurdering: Med henvisning til vårt tilsvar til varsel nr. 1, vil vi spesielt påpeke følgende som vi mener har særskilt betydning for vår vurdering av varsel nr. 4: 6. Det systematiske HMS-arbeidet og det årlige budsjettarbeidet/driftsplanleggingen skal koordineres og henge sammen. Dvs. at når de årlige budsjettavtalene mellom direktør og avdelingssjefer underskrives, skal de være basert på en sammenhengende og helhetlig vurdering med sikte på at de avtalte tjenester kan leveres fullt forsvarlig både i helselovgivningens og i Arbeidsmiljølovens forstand, herunder være ment å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for personalet i hele sykehuset. 7. Blant flere element i økonomiplan- og HMS-prosessen nevnes følgende tiltak som helt sentrale: Avdelingenes tiltaksplaner for å nå sykehusets visjon; skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel (jamfør sykehusets basisdokument vedlegg 3 ). I dette ligger også grunnlaget for å skape en HMS-kultur lik det Arbeidstilsynet beskriver i sin anbefaling. Resultat fra gjennomførte vernerunder, hvor det på forhånd er vurdert/risikovurdert hvilke områder/tema vernerunden skal ha hovedfokus på, f. eks. arbeidslokaler, ergonomi, tidspress og psykososialt arbeidsmiljø. Resultat fra andre særskilte arbeidsmiljøkartlegginger, f. eks. slike som gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Resultat fra medarbeidertilfredshetsmålinger. Dette blir en ny rutine som vi vil utvikle og implementere for å styrke denne delen av det systematiske HMS arbeidet og budsjettprosessen. Medarbeideroppfølgingsplan basert på gjennomførte medarbeidersamtaler. Vurdering av sykefravær og tiltak for å forebygge dette. Vurdering av turnover, årsak til turnover og med plan for å redusere omfanget av uønsket turnover. HMS handlingsplaner basert på samlet kunnskap fra ovennevnte punkter. Opprette og involvere avdelingsvise HMS grupper til å bistå i det systematiske HMS arbeidet samt nytte lokale verneombud som pro aktive medspillere for å utvikle den gode bedriftskultur. Bruke AMU aktivt som kontroll- og pådriver for prosessen. Styresak 11/06 27 mars 24

25 8. Når den mest aktive delen av budsjettprosessen tar til, og når beslutninger vedrørende driftsplan fattes, bygger direktør/avdelingssjefer dette bl. a. på de data og den kunnskap som er ervervet gjennom ovennevnte HMS prosess. 9. I budsjettprosessen skal tillitsvalgte og vernetjenesten være representert både i den lokale og den sentrale delen av planleggingen. 10. Dersom det viser seg at arbeidsmiljøet likevel ikke blir fullt forsvarlig, vil vernetjenesten og tillitsmannsapparatet være et sikkerhetsnett både for enkeltpersoner og enheter/avdelinger. Sikkerhetsnettet vil da sørge for å ta dette opp med direktør/amu, og eventuelt også kunne be Arbeidstilsynet om bistand til å få saken håndtert. Nordlandssykehuset vil på denne måten tilbakevise det vi oppfatter som et varslet krav om kartlegging av arbeidsbelastningene ved alle avdelinger utover det som er skissert som årlige løpende HMS og budsjettprosesser. Slik Nordlandssykehuset HF ser det, skal særskilte kartlegginger gjennomføres der sykehuset har fått indikasjoner som tilsier utvikling av et helseskadelig arbeidspress. Denne type kartlegging har Nordlandssykehuset gjennomført og vil også i fremtiden gjennomføre disse der det er indikasjoner for det. Videre er vi spørrende til hva som defineres som helsebelastende tidspress - og hvordan dette kan måles. Vi er også usikker på om Arbeidstilsynet objektivt sett har dokumentert at det faktisk er helsebelastende tidspress i Nordlandssykehuset, og slik sett kan hjemle et så omfattende pålegg om å utbedre dette. På den annen side vil vi ikke underslå at helseforetakene i Norge generelt sett har meget stram økonomi og gjennom de siste år har slitt med underskuddsproblematikk og krevende omstillingstiltak. Vi opplever at det ikke alltid er samsvar mellom de tjenestekrav som stilles til sykehusene og de ressurser som stilles til disposisjon fra bestiller/eier for å kunne levere. Dersom Arbeidstilsynet gjennom denne kampanjen mener å ha dokumentert slike avvik, kanskje i en rekke sykehus, ber vi Arbeidstilsynet ta dette opp med vår eier og bestiller, Helse Nord/Helsedepartementet. For Nordlandssykehusets del arbeider vi fortsatt med å finne dekning for et prognostisert underskudd på ca 50 mill kr i Dette underskuddet maktet vi ikke å finne inndekning for i den ordinære budsjettprosessen, bl. a. fordi vi ikke fant det arbeidsmiljømessig tilrådelig med f. eks. en generell bemanningsreduksjon. Grunnlaget for denne konklusjonen var tuftet på data/kunnskap hentet inn gjennom ovennevnte HMS-/budsjettprosess. Vi nevner dette som et uttrykk for at systemene våre er virksomme og skal ytterligere videreutvikles og forbedres. Konklusjon: Nordlandssykehuset tar varsel om særskilt kartlegging av arbeidsbelastningen til mellomledere med tilhørende plan for oppfølgende tiltak til etterretning. Når det gjelder varslet krav om kartlegging av arbeidsbelastningene ved avdelingene anser vi dette varselet som lukket gjennom de årlige løpende HMS tiltak og budsjettprosesser som gjennomføres i Nordlandssykehuset. 5. Vernetjenesten skal medvirke i arbeidsmiljøspørsmål. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å etablere faste møteplasser og tidspunkter som sikrer tilstrekkelig kommunikasjon mellom ledelse og hovedverneombud / verneombud på alle Styresak 11/06 27 mars 25

26 beslutningsnivåer. Verneombudene skal informeres og tas med på råd i alle spørsmål som påvirker arbeidsmiljøet. Begrunnelse: Verneombudene representerer alle ansatte og er i kraft av sine lovpålagte oppgaver sentrale i virksomhetens vernearbeid. Verneombudene skal derfor være representert i de fora hvor arbeidsmiljøarbeid og arbeidsmiljørelaterte saker diskuteres eller planlegges. Ved noen av enhetene hadde ikke verneombudet en etablert møteplass med avdelingsledelsen, og det var ikke avklart hvor mye tid verneombudet måtte ha for å ivareta sin funksjon på en tilfredsstillende måte. Arbeidstilsynet er også usikker på hvorvidt verneombudene i tilstrekkelig grad er involvert i såkalte 19-saker bygningsmessige endringer, endringer i lokaler, produksjonsprosesser m.v. som vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet antar at dette kan ha sammenheng med verneombudenes muligheter til å delta aktivt i arbeidsmiljøarbeidet, herunder at de får tilstrekkelig tid til å utøve sin funksjon. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å etterkomme pålegget. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset har, i løpet av de to siste årene, gjennomført en omfattende prosess for å få på plass en funksjonsdyktig og god verneorganisasjon. Dette medfører at Nordlandssykehuset via prosedyreverket har synliggjort verneombudenes naturlige plass i alle de prosesser som medfører endringer i arbeidsmiljøet til de ansatte. For å få dette til har AMU pålagt alle avdelingssjefer å tydeliggjøre de møteplassene vedkommende skal ha med sine verneombud og tillitsvalgte. Vider skal det avtales tidsressursene verneombudene har til rådighet. Dette arbeidet pågår for fullt. HVO er den som i det daglige følger opp de avtalene som inngås. For at verneombudene bedre skal kunne ivareta sin rolle i forhold til Paragraf 19 - bygningsmessige endringer, endringer i lokaler, produksjonsprosesser m.v. som vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet., er det allerede bestemt at det skal arrangeres et eget seminar for verneombudene i forhold til dette. Konklusjon: Ut fra det som er kommentert fra Nordlandssykehuset anbefaler vi at dette varselet trekkes tilbake. 6. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle relevante saker. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å sikre at arbeidsmiljøutvalget behandler den type saker som tilligger utvalget i henhold til foretakts egne rutiner, samt det som arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift krever. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at arbeidsmiljøutvalget behandler saker i henhold til egne rutiner og arbeidsmiljølovens krav. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset har i løpet av de siste to årene gjennomført en rekke tiltak for å få AMU til å fungere mer etter lovens intensjon. Det som har vært det overordnede målet var å få AMU mer involvert i de arbeidsmiljøutfordringene en sto overfor ute i klinikken. Følgende tiltak er gjennomført: Styresak 11/06 27 mars 26

27 1. AMU utarbeider og godkjenner en sentral HMS handlingsplan for Nordlandssykehuset. 2. Alle organisasjonsendringer behandles i AMU. Større organisasjonsplanendringer og omstillinger skal også inneholde risikovurderinger i forhold til arbeidsmiljøet. 3. Resultatene etter alle større arbeidsmiljøundersøkelser refereres i AMU. De involverte avdelingssjefene må også innrapportere handlingsplanene etter disse undersøkelsene. 4. Sykefraværsstatistikker gjennomgås i AMU. 5. Skadestatestikker gjennomgås i AMU. Videre planlegges det at alle avdelingssjefene periodevis skal innrapportere HMS data til Direktør / AMU. Dette for å få en løpende vurdering av arbeidsmiljøet i de forskjellige avdelingene. Utarbeidelse av rapporteringsskjema og intervall er under utarbeidelse. Konklusjon: Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet trekkes tilbake. 7. Ansatte må gis anledning til å bearbeide traumatiske opplevelser. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å utarbeide og iverksette rutiner for å i nødvendig grad ivareta og følge opp arbeidstakere blir utsatt for sterke hendelser som kan oppleves som traumatiske for den enkelte. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvilke rutiner som er utarbeidet og hvordan disse er implementert i organisasjonen. Konklusjon Nordlandssykehuset HF tar varselet til etterretning 8. Ansatte som arbeider innenfor psykiatrien skal oppleve trygghet i arbeidssituasjonen Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge opplæringsbehovet i samtlige psykiatriske avdelinger i forhold til å forebygge og håndtere utagerende atferd (vold og trusler) fra pasientene. Der det viser seg at opplæringsbehov er til stede skal opplæring iverksettes. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere at kartlegging er gjennomført. Det skal fremgå i tilbakemeldingen hvilke avdelinger det er eventuelt opplæringsbehov og hvordan og innen hvilket tidsperspektiv man vil gjennomføre opplæring. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Nordlandssykehuset HF har over lengre tid gjennomført periodevis kursing for ansatte for å forebygge og å håndtere utagerende atferd. Dette er et tilbud som settes opp når behovet for denne type kurs meldes fra de enkelte postene. Kurset er et dagskurs, der en legger opp til en halv dag med teori og en halv dag med praktiske øvelser, der en vektlegger forståelse og forebygging. Postene ønsker dette kurset som en felles plattform, for deretter å kunne følge opp tema, postvis senere. Målsettingen i undervisningen er følgende: Økt trygghet hos såvel omsorgsyter som omsorgsmottaker Styresak 11/06 27 mars 27

28 Økt forståelse for hvorfor aggressive / voldelige episoder oppstår Økt kompetanse i å forebygge aggressive og voldelige episoder Økt kompetanse i å håndtere voldelige episoder på en minst mulig inngripende måte i tråd med gjeldende lovverk, Vi skal ha et kurs med tema - Møte med aggresjon og vold, for akuttpostene ved SSKV. Nord 4 skal har kurs for sine ansatte den 7. februar og Sør 4, den 1. mars. Akuttpost Salten har fått samme tilbud, men de ønsket å lage sitt eget opplegg. Tilbud om disse kursene vil innbefatte involvert merkantilt personell, kjøkkenpersonell og teknisk personell i tillegg til miljø og behandlingspersonell. Konklusjon : Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet betraktes som lukket. 9. Alarmsystemet ved akuttposten SPS skal være hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å sørge for alarmsystemet ved akuttposten SPS er tilfredsstillende for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvordan pålegget er etterkommet. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Etter at det ble klart at posten manglet tilstrekkelig med personellalarmer, er dette bestilt fra IKT seksjonen. Denne seksjonen foretar innkjøp av et tilstrekkelig antall alarmer. Konklusjon : Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet betraktes som lukket. 10. Arbeidstakerne ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdelingen skal vernes mot helseskadelig kjemisk og biologisk eksponering. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å vurdere risikoen for at arbeidstakerne ved mikrobiologisk avdeling og anestesiavdelingen blir utsatt for helseskadelig påvirkning fra kjemiske og biologiske faktorer. Hvis vurderingen viser at risikoen er slik at vernetiltak er nødvendige, skal disse iverksettes. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere at risikovurdering er gjennomført. Skriftlig risikoanalyse skal sendes inn til Arbeidstilsynet. Det skal fremgå hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til hver enkelt av de angjeldende arbeidsplasser, og hvilke tiltak som vil bli iverksatt. Nordlandssykehuset HF har følgende kommentarer: Styresak 11/06 27 mars 28

29 Vi er usikre på om Arbeidstilsynet er kjent med den risikovurdering som er foretatt ved Mikrobiologisk avdeling ang. kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Dokumentasjon på dette inngår i avdelingens kvalitetssystem og kopi finnes hos sykehusledelsen (sendt HMS systemansvarlig) Ingen ansatte ved avdelingen ble spurt om dette under tilsynet. Utarbeidet dokumentasjon er følgende: I forbindelse med Stoffkartotekforskriften og forskriften om Vern mot biologiske faktorer ble det i 2002 utarbeidet skriftlige, interne HMS retningslinjer i avdelingen angående oppbygging og bruk av stoffkartoteket. Det ble samtidig utarbeidet tilsvarende ang. eksponering for biologiske faktorer og tiltak i forbindelse med uforutsett eksponering for biologiske faktorer. I tillegg har vi alltid hatt følgende skriftlige interne retningslinjer som alle nyansatte blir opplært i: Retningslinjer for å unngå laboratorieinfeksjoner, Retningslinjer for bruk av verneutstyr og Interne retningslinjer for vaksinasjon. Vi fikk av Arbeidstilsynet dispensasjon fra deler av forskriften om biologiske faktorer etter søknad fra foretaksledelsen. I søknaden inngår bl.a en risikovurdering på 21 punkter. Planlagte tiltak: Risikovurdering etter Kjemikalieforskriftens 6 er påbegynt. Vi gjennomgår nå systematisk stoffkartoteket og vurderer alle punktene i 6 for hvert stoff. Risikovurderingen gjort i forbindelse med eksponering for biologiske agens vil bli oppdatert. Kjemikalier skal oppbevares i et der til egnet felles kjemikalierom i det nye labbygget. Når det gjelder forholdene ved anestesiavdelingen har vi følgende kommentarer : Vi er enige i at skyllerommene ved operasjonssentralen og intensivavdelingene er små og lite tilrettelagt med arbeidsbenker. Dette skyldes de fysiske begrensninger som ligger i bygningsmassen slik det er fremkommet som et problem i rapporten for øvrig. Intensivavdelingen: Det står feil i rapporten. Intensiv oppbevarer ikke rent tøy på skyllerom. I 2004 hadde avdelingen et spesielt fokus på hygiene. Det ble utarbeidet en egen rutine for smitte, hvor vi tok utgangspunkt i de fysiske forhold som er i avdelingen og så på praktiske løsninger ut fra de bygningsmessige begrensninger. Rutinen er laget i samarbeid med, og godkjent av hygienesykepleier og vi betrakter den derved som risikovurdert. Intensivavdelingen har ikke smitterom slik det fremgår avrapporten. Ved avdelingen er det en sal (sal 1) som primært brukes når vi har pasienter med smitte. Salen har vært brukt til dette formålet ved behov siden Vi har ikke registrert smitte hos personalet og forutsatt at de hygieniske retningslinjer følges ser vi det ikke som et problem. I hovedfunksjonsprogrammet for Nordlandssykehuset er det planlagt isolat i henhold til forskrifter. Ved pandemier eller utbrudd av andre smittsomme sykdommer som for eksempel Sars vil pasienter som har behov for intensivbehandling overflyttes til godkjent isolat ved medisinsk avdeling. Operasjonssentralen: Det er ikke korrekt at det står risikoavfall ved siden av rent tøy på skyllerommet. Rent tøy oppbevares ikke på skyllerommet. Styresak 11/06 27 mars 29

30 Konklusjon: Ut fra de kommentarene som Nordlandssykehuset har gitt anbefales det at dette varselet betraktes som lukket Helseskadelige mikroorganismer i ventil på kjøkkenet i allmennpsykiatrisk post Nord 1 (SSKV) må fjernes. Nordlandssykehuset HF gis pålegg om iverksette nødvendige tiltak i henhold til anbefalinger i rapport fra bedriftshelsetjenesten. Hva som skal til for at pålegget kan anses som oppfylt: Nordlandssykehuset HF skal dokumentere hvordan pålegget er etterkommet. Nordlandssykehuset HF har gjennomført følgende tiltak : Etter at rapporten fra HEMIS kom ble det gjort avtale med at det skulle gjennomføres en ny undersøkelse etter en tid. Kjøkkenet er etter forrige befaring oppusset og ventil/ lysarmatur rengjort Den ble det foretatt en ny befaring/kartlegging. Ved denne befaring var innblåsingsventil og takområde rundt rengjort for ca. 3 uker siden, og ingen avsetninger var synlig. Lysarmatur inkl. gitter var ikke rengjort siden sommeren Lysgitter var i område ved innblåsingsventil dekket av lo/støv. Årsakene til støvansamling er uheldig kombinasjon av damp som stiger opp fra oppvaskmaskinen når dør åpnes. Denne damp treffer luftstrøm fra utblåsingsventil som slynger damp/ støv rett i nærliggende takflater og lysgitter. Når ikke områder hvor støv fester seg blir rengjort regelmessig, bygger det seg opp støv/ skittlag som gir gode oppvekstvilkår for mange vekster. Det er avtalt at avdelingen må etablere rutiner som sikrer nødvendig rengjøring, siden området renholdsmessig ligger under avdelingens drift.. Hemis tok nye prøver av støvlag på gitter. Disse prøver sendes til analyse. Som strakstiltak ble innblåsingsventil over vaskemaskin igjennskrudd. Denne vil bli blindet helt. Dette vil hindre at vanndamp slynges mot tilstøtende flater. Innblåsningsventil nr. 2 i kjøkken ble satt på full åpning, (var igjenskrudd). Denne vil, inntil ny regulering blir foretatt, dekke nødvendig tilluftsbehov. (Rengjøring/ desinfisering av gitter er 27 januar satt i bestilling via husøkonom hos ISS.) Videre handtering av saken avventes til resultat av analyser foreligger. Konklusjon : Ut fra det som er skissert mener Nordlandssykehuset at vi har oppfylt kravene for forsvarlig oppfølging av avviket. Prøvesvar og rapport vil bli ettersendt. Vi ber derfor om at dette varselet betraktes som lukket. Med vennlig hilsen Eivind Solheim Direktør Reidun Jorid Skindlo hovedvernombud Styresak 11/06 27 mars 30

31 Vedlegg 4 AMU-sak 23/2006 REF: 2005/ PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Saksbehandler: Reidun Jorid Skindlo, Per Henrik Sørensen, Per-Ingve Norheim Dokumenter i saken: Arbeidstilsynets brev datert ; God vakt arbeidsmiljø i sykehus pålegg. NLSHs brev/tilsvar til Arbeidstilsynet av Ref.: AMU sak 5/2006 Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Etter at NLSH ga sitt tilsvar til Arbeidstilsynets varsel om 11 mulige pålegg etter God vakt kampanjen, foreligger nå 7 pålegg fra Arbeidstilsynet. Foretaksledelsen og HVO har følgende kommentarer til pålegg og tidsfrister fra Arbeidstilsynet: Pålegg 1 Det må sikres at helseforetakets system for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fungerer på en hensiktsmessig måte Vi viser til handlingsplan for Som handlingsplanen viser, så er ikke foretaket ferdig med å legge inn HMS-prosedyrer i DocMap på avdeling/postplan. Innleggelse av disse dokumentene skal være ferdig innen juni Pålegg 2 Nordlandssykehuset HF må kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til utforming og innredning av arbeidslokaler, og utarbeide en tidsfestet handlingsplan hvor det skal fremgå hvilke tiltak man vil iverksette for at arbeidslokaler blir utformet og innredet samt tilfredsstillende i antall i forhold til den virksomhet som skal drives. Nordlandssykehuset HF gjennomfører vernerunde innen juni mnd. Vernerunden vil ha særskilt fokus på ergonomiske forhold i enhetene. Ut fra funn som blir gjort vil det bli utarbeidet en sentral handlings- /tiltaksplan, basert på pågående prosjekter, planlagte tiltak og nye innmeldte saker. Tiltaksplan for 2006 oversendes AMU for behandling og danner basis for tilsvar til Arbeidstilsynet innen fristen. Pålegg 3 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere helserisiko knyttet til tungt og/eller ensformig gjentakende arbeid, arbeidsstillinger og bevegelser, og utarbeide en tidsfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Styresak 11/06 27 mars 31

32 Se pålegg 2 Pålegg 4 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge og vurdere risiko knyttet til helsebelastende tidspress, og utarbeide en tidfestet handlingsplan med nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Punktet inneholder flere element som krever mer tid til forberedelse og behandling enn det som er mulig i dette AMU møtet. Vi foreslår derfor et ekstraordinært AMU møte 6. april for en grundigere behandling av denne saken. Pålegg 5 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å sikre at arbeidsmiljøutvalget behandler den type saker som tilligger utvalget i henhold til foretakets egne rutiner, samt det som arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift krever. Pålegget gjennomføres slik som beskrevet. Pålegg 6 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å utarbeide og iverksette rutiner for å i nødvendig grad ivareta og følge opp arbeidstakere blir utsatt for sterke hendelser som kan oppleves som traumatiske for den enkelte. Foretaket vil utarbeide rutine for bearbeiding av traumatiske hendelser, som behandles i ekstraordinært AMU i april mnd. Implementeringen av prosedyren vil ikke kunne skje innen fristens utløp. Nordlandssykehuset HF ber derfor om utsettelse av fristen for lukking av pålegget til Pålegg 7 Nordlandssykehuset HF gis pålegg om å kartlegge opplæringsbehovet i samtlige psykiatriske avdelinger4 i forhold til å forebygge og håndtere utagerende adferd (vold og trusler) fra pasientene. Der det viser seg at opplæringsbehovet er til stede skal opplæring iverksettes. Nordlandssykehuset har allerede gjennomført kartlegging av behovet ved de akuttpsykiatriske avdelingene. Sykehuset vil gjennomføre kartlegginger ved de andre avdelingene innen tidsfristen. Oppsett av kursing vil bli utarbeidet innen fristen. Foretaksledelsen ønsker å få til gode prosesser innen sykehuset for å kunne lukke de enkelte påleggene. En bred medvirkning fra verneapparatet og tillitsvalgtapparatet er viktig og nødvendig. Videre vil direktøren legge tilsynsrapporten med pålegg frem som orienteringssak for sykehusstyret 27. mars med mulighet for styret til å gi innspill til den videre behandling av saken. Styresak 11/06 27 mars 32

33 Innstilling til v e d t a k : 2. AMU viser til Arbeidstilsynets rapporter etter God vakt kampanjen og tidligere behandling av saken i AMU og som sak i møte AMU viser til utarbeidet tiltaksplan for å lukke de fleste av Arbeidstilsynets pålegg. For å komplettere handlings-/tiltaksplanen berammer AMU behandling av resterende forhold til møte Når det gjelder pålegg nr. 6, ber AMU om utsettelse til Vedtak: Styresak 11/06 27 mars 33

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Status Helse Finnmark sitt arbeid med å lukke avvik- Arbeidstilsynets rapport God Vakt.

Status Helse Finnmark sitt arbeid med å lukke avvik- Arbeidstilsynets rapport God Vakt. Administrasjonen Arbeidstilsynet Att: Seniorinspektør Alf Bratteng Postboks 343 9305 FINNSNES Deres ref. 2005/12090 Helse Finnmark HF 15.03.07 Status Helse Finnmark sitt arbeid med å lukke avvik- Arbeidstilsynets

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

ALNSF Studiedager 31. august 2007 v/ Tom Østhagen prosjektleder

ALNSF Studiedager 31. august 2007 v/ Tom Østhagen prosjektleder ALNSF Studiedager 31. august v/ Tom Østhagen prosjektleder Disposisjon Hva vil vi med God vakt? Hva fant vi i tilsyn 2005? Status pr dags dato Fortsatt utfordringer og hva består de av sett fra vårt ståsted?

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Omfang. Ledere på avdelingsnivå som ansatte Summen av tilsyn innen HF grunnlag for helhetlig vurdering og foretaksovergripende krav. 24.

Omfang. Ledere på avdelingsnivå som ansatte Summen av tilsyn innen HF grunnlag for helhetlig vurdering og foretaksovergripende krav. 24. Omfang Tilsyn 2005 875 tilsyn i 22 helseforetak og 5 private sykehus, omfatter ca 88000 ansatte i alle helseregioner Somatikk, psykiatri, laboratorier Fokus primært mot yrkesgrupper innen behandling og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 19. august 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Brev fra Arbeidstilsynet av 18.07.2011 Vedtak om pålegg 2.

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen Hva jeg skal si noe om! Litt om bakgrunnen for God vakt Første tilsynsrunde 2005/2006 Andre tilsynsrunde 2008 Noen utfordringer Bakgrunnen for God Vakt Prosjektet startet i 2004 Tidligere tilsyn viste

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Utrykt vedlegg Arbeidsmiljøårsrapport 2014 SAK 31/2015 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT

Detaljer

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst Prosjektmandat HMS-policy for Helse Sør-Øst Hamar, 05.03.2009 1. Bakgrunn Helse Sør-Øst er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø.

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene 15.10.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer