RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert Studieåret

2 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER OPPGAVETEKNISK UTFORMING Begrepsklargjøring i forhold til studieoppgaver RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSKRAV Refleksjon Refleksjonsnotat i emne A Gruppeoppgave i etikk emne A Gruppeoppgave i emne A: Utarbeide undervisningsopplegg Gruppeoppgave emne B: Gjennomføring av undervisningsopplegg Gruppeoppgave emne C: Kommunikasjon Refleksjonsnotat emne C Individuell oppgave emne C Gruppeoppgave emne D RETNINGSLINJER FOR FORDYPNINGSOPPGAVEN Godkjenning av problemstilling Disposisjon av fordypningsoppgaver Innlevering av oppgaven Sensurering Retningslinjer for fremlegg av fordypningsoppgaven...14

3 1 Generelle forutsetninger for skriftlige oppgaver Personvern i forbindelse med oppgaveskriving/taushetsplikt: Studenten har ansvar for å bevare pasienters anonymitet ved oppgaveskriving (jfr. Lov om helsepersonell, kapittel 5 om taushetsplikt). Dette innebærer: Pasientens/klientens navn skal ikke brukes i oppgaven. Fødselsdato/alder skal skrives om. Alle opplysninger om pasienten skal ha saklig relevans. Opplysninger som skal behandles med stor varsomhet: o rase, politisk eller religiøs oppfatning o mistanke, tiltale eller dom i straffesak o misbruk av rusmidler o seksuelle forhold o andre opplysninger om familieforhold som gjelder slektskap eller familiestatus, formueordning mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde. Personvern gjelder også ift bruk av eksempler og kasuistikker. Opplysninger som kan føres tilbake til pasienten må omskrives og skal ikke være gjenkjennbare - for eksempel opplysninger om institusjon, hjemsted, distrikt, datoer og lignende. (Jfr. Lov om dataregistre m.m. av 9. juni 1978, nr. 49). 2 Oppgaveteknisk utforming Språk: Skriv enkelt og velformulert. Unngå uvanlige forkortelser og ufullstendige setninger. Det anbefales å bruke PC-program for stavekontroll og korreksjon av grammatikk. Oppgaver skal skrives på norsk. Layout: Studenten har en viss frihet når det gjelder layout. Gjør oppgaven visuelt tiltalende og leservennlig. Illustrasjoner, tabeller og fotografier kan brukes på forsiden. Her gjøres det oppmerksom på at studentene må overholde regler for copyright og Åndsverkloven. Oppgaven skal være skrevet på data. Bokstavstørrelse og skrifttype: Bokstavstørrelsen skal være 12. Skrifttype Times New Roman anbefales brukt grunnet lesbarhet. Sideformat: Oppgavene leveres med tekst på 1 side. Sidene skal nummereres. Linjeavstanden skal være 1.5. Bruk standard marger for Word dokumenter. Dersom oppgaven skal settes inn i plastmappe med plasskrevende sammenbinding, bør 1

4 venstremarg være 4 cm. Avsnitt skal ikke innrykkes, men markeres med et ekstra linjeskift. Omfang: Følg retningslinjer for den aktuelle oppgaven når det gjelder antall ord. Antall ord skal påføres oppgavens forside. Innholdsfortegnelse, sammendrag, litteraturliste og vedlegg skal ikke tas med i ordtellingen. Det anbefales å bruke ordtellingsprogram på datamaskinen. Overskrifter: Hovedoverskrifter, mellomoverskrifter og underoverskrifter skal tydelig kunne skilles fra hverandre. Oppgaven bør inndeles i kapitler som nummereres etter desimalsystemet. Dette innebærer at alle kapitlene nummereres fortløpende. Tallene i hver overskrift viser hvilken rang de har: «1.0 HOVEDOVERSKRIFT», «1.1 Mellomoverskrift» og «1.1.1 Underoverskrift» jfr. faste standarder i Word. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen skal være i samsvar med nummererte overskrifter i oppgaven. Sidetallet settes i høyre marg. Referanseliste: Høgskolen Betanien bruker Harvard referansesystem (www.sokogskriv.no) og studentene skal følge dette når det gjelder referanser og henvisning til litteratur. Se også informasjon om bruk av referanser under itslearning/ bibliotek. Vedlegg: Antall vedlegg skal begrenses. Alle vedlegg skal henvises til i selve oppgaven. Vedlegg gis ikke sidetall, men benevnes «Vedlegg 1», «Vedlegg 2» osv. øverst på siden. Format og innbinding: Formatet skal være A4. Innbindingen skal være slik at oppgaven er lett å håndtere. 2.1 Begrepsklargjøring i forhold til studieoppgaver Definisjon: Kort og presis gjengivelse av det aktuelle begrepet. Definere: Gjengi og forklare det aktuelle begrepet klart og presist. Nevne: Skrive kort om momentene det spørres om uten nærmere begrunnelse eller vurdering. Beskrive: Gjengi et problemområde/teori/fenomen uten å foreta egne vurderinger. 2

5 Redegjøre: Definere og beskrive det aktuelle emnet med egne ord. Begrepet «redegjør» innebærer også begrunnelse og forklaring/forståelse for emnet. Drøfte: Diskutere ulike sider og synspunkter på emnet. Disse settes opp mot hverandre og en diskuterer fordeler og ulemper, positive og negative faktorer, for og imot og konkluderer. Kan være personlig, men må begrunnes faglig. Vurdere: Få fram ulike synspunkter på emnet og gi egne synspunkter og meninger i forhold til emnet. Det bør komme fram positive og negative faktorer før konklusjon trekkes. Vise: Få fram hvordan kunnskap og eventuelt erfaring kan forstås i forhold til en gitt situasjon. Her kan en gjerne bruke ett eller flere eksempler. Anvende: Bruke kunnskaper og erfaringer og vise hvordan de kan overføres i en gitt situasjon. Dette innebærer selvstendige vurderinger. Modell: Forenkling eller forminsket bilde av virkeligheten et ideal eller en teori som noe blir utført etter. Hva, hvem, hvilke: Oppramsing. Det forventes oftest svar i prioritert rekkefølge med hensyn til hva som er viktigst. Dette inkluderer ikke begrunnelser, hvis ikke «begrunn svaret» er føyd til. Hvordan, forklar: Gi en skriftlig forklaring som viser forståelse for emnet. 3

6 3 Retningslinjer for arbeidskrav Alle skriftlige oppgaver skal følge gitte retningslinjer (se punkt 1 og 2). Unntaket er refleksjonsnotater, der studentene står noe friere. 3.1 Refleksjon Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss. ALDOS HUXLEY ( ) Refleksjon handler om å «se på nytt» for bedre å forstå et problem eller en situasjon. Dette betyr en engasjert og fokusert bearbeiding av et problem eller en erfaring, forankret i en faglig forståelse og personens innsikt i sin egen delaktighet av det som søkes forstått. Studenten må prøve å være komfortabel med egen forvirring og å utforske egne tanker. Det tas utgangspunkt i en konkret situasjon, og det kan være lurt å stoppe opp ved hendelser hvor man opplevde en følelse av usikkerhet, konflikt, forvirring eller at man kjente seg fastlåst. Selve refleksjonsprosessen er avhengig av en viss grad av åpenhet, nysgjerrighet og evne og vilje til å lære eller oppdage noe nytt, i tillegg til oppfinnsomhet og kreativitet. På denne måten kan den tause kunnskapen bli litt mindre taus og prosessen kan bidra til å fremme faglig vekst og utvikling. Når du møter pasienter, pårørende og medarbeidere, leser eller arbeider med fagstoff i grupper, vil du bli introdusert til mange tanker, idéer og forbindelsene mellom disse. Dette gir deg mulighet til å tenke over spørsmålene: «Hva betyr disse tankene/idéene/ opplevelsene for meg? Hvilke alternative måter kan jeg forstå situasjonen på?» Du skal utforske hvordan egne erfaringer, antagelser og tanker kobles mot det du leser eller opplever. Refleksjonsnotat Et refleksjonsnotat inneholder to deler: 1. Beskrivelse av situasjonen 2. Refleksjonsdel som inneholder din undring over og bearbeiding av situasjonen, dine vurderinger, din forståelse og dine refleksjoner av det som skjedde, det du lærte og det du oppdaget Et refleksjonsnotat skal ikke være en rapport eller en oppsummering, men det skal: stille spørsmål vise sammenhenger være begynnelsen på nyttig og viktig dialog åpne for undring Samtidig får du trening i å uttrykke deg skriftlig og å se sammenhenger mellom teori og praksis. 4

7 3.2 Refleksjonsnotat i emne A Studentene skal skrive et individuelt refleksjonsnotat som avspeiler egen refleksjonsprosess relatert til omsorg og kommunikasjon med kreftpasienter. Omfang: Refleksjonsnotat skal være mellom ord. Innlevering: Refleksjonsnotatene innleveres på itslearning innen angitt tid. For å få trening i å vurdere andres tanker og refleksjoner, vil refleksjonsnotat kunne leses og kommenteres av en medstudent etter angivelse fra emneansvarlig lærer. Innspill fra medstudenter gis i forhold til studentens refleksjoner. Anonymiserte refleksjonsnotater kan brukes i undervisning og forskning dersom ikke studenten har reservert seg for dette. 3.3 Gruppeoppgave i etikk emne A Etiske utfordringer står sentralt i utøvelse av kreftsykepleie. Studentene blir tildelt en gruppeoppgave i etikk som består av to deler: En skriftlig besvarelse og et fremlegg av oppgaven. Hver gruppe gis et tema og gruppen utarbeider et etisk dilemma på grunnlag av dette. Alle gruppens medlemmer skal delta aktivt i løsning av oppgaven. Skriftlig del: Besvarelsen skal inneholde følgende disposisjon: 1. Innledning med presentasjon av etisk dilemma 2. Teoridel som er relatert til det etiske dilemmaet 3. Presentasjon av en etisk refleksjonsmodell 4. Drøfting som inkluderer anvendelse av den valgte etiske refleksjonsmodellen 5. Konklusjon 6. Referanser Omfang/størrelse: Oppgaven skal ha et omfang på 2000 ord +/- 10 %. Innlevering Besvarelsen skal leveres på itslearning til emneansvarlig lærer innen angitt tidsfrist. 5

8 Fremlegg: Gruppen presenterer arbeidet sitt for medstudenter og lærere. Gruppen velger selv presentasjonsform hvor alle gruppene deltar. Hver gruppe får ½ time til presentasjonen: 20 min. til fremlegget og 10 min. for konstruktive tilbakemeldinger fra en opponentgruppe av medstudenter (og lærere). Vurdering: Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent med tilbakemelding fra emneansvarlig lærer. Ved ikke godkjent må oppgaven bearbeides innenfor en nærmere angitt tidsfrist. 3.4 Gruppeoppgave i emne A: Utarbeide undervisningsopplegg Gruppeoppgaven består i at studentene skal utarbeide et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for pasienter og pårørende. Temaer for undervisningsopplegget vil bli gitt. Retningslinjer for utarbeidelse av undervisningsopplegget: Emnet skal ta utgangspunkt i brukernes behov og et helhetlig menneskesyn Undervisningen skal tilpasses et gruppebasert tilbud til pasienter og deres pårørende Undervisningen skal være kunnskapsbasert Undervisningsopplegget skal ta utgangspunkt i pedagogiske læringsmetoder som fremmer læring, mestring og livsstilsendring Undervisningsopplegget skal kunne gjennomføres på 30 minutter + ca 30 minutter til spørsmål, samtale rundt temaet og erfaringsutveksling Ved undervisningen skal det benyttes en Powerpoint presentasjon Oversikt over anvendt litteratur/forskning skal angis Vurdering: Undervisningsopplegget skal legges fram for medstudenter i emne A Studentene skal dagen før fremlegg ha lagt ut presentasjonen på itslearning til medstudenter og emneansvarlig lærer Medstudenter og veiledere gir muntlig tilbakemelding på framlegget Den innleverte presentasjonen og fremlegget vurderes til godkjent/ikke godkjent Ved ikke godkjent må oppgaven bearbeides innenfor en nærmere angitt tidsfrist. 6

9 3.5 Gruppeoppgave emne B: Gjennomføring av undervisningsopplegg I praksisperioden gjennomføres undervisningsopplegget (utarbeidet i emne A) for pasienter og pårørende. Undervisningen vil finne sted på Haukeland Universitetssykehus. Aktuelle datoer for undervisning vil bli lagt ut på itslearning. Gruppeoppgaven vurderes som godkjent/ikke godkjent. 3.6 Gruppeoppgave emne C: Kommunikasjon Studentene skal i denne oppgaven bruke simulering som metode. Lærer gir innføring i metoden, deretter vil den enkelte gruppe få tildelt et tema relatert til kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Ut fra aktuelt tema utarbeider gruppene et scenarie med ønsket læringsutbytte. Det settes av en dag til gjennomføring av simuleringen. Vurdering: Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. 3.7 Refleksjonsnotat emne C Studentene skal skrive et individuelt refleksjonsnotat tilknyttet praksis. Angående refleksjonsprosess og omfang se punkt 3.1 og 3.2. Refleksjonsnotatet skal leveres på itslearning innen utgangen av 5. uke i praksis til lærer som er veileder i praksis. 3.8 Individuell oppgave emne C Studenten skal utarbeide en individuell plan (IP) som skal ta utgangspunkt i en pasientsituasjon. Dersom det ikke er mulig å utarbeide IP i samarbeid med pasient i avdelingen, skal studiekravet gjennomføres ut fra en tenkt case. Disposisjon 1. Innledning med presentasjon av pasientens helhetlige situasjon (data anonymiseres) 2. Teori og lovverk relatert til IP 3. Drøfting i forhold til tverrfaglig bruk av IP i praksis 3. Oppsummering/konklusjon 4. Referanser Vedlegg: Utfylt individuell plan. Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB) har utarbeidet en mal for individuell plan til palliative pasienter. Malen legges ut på its learning og denne anvendes dersom den aktuelle avdelingen hvor studenten er i praksis ikke har egen mal for IP. Innlevering: Oppgaven skal leveres på its learning innen utgangen av 5. uke i praksis. Omfang/størrelse: 1000 ord +/- 10% (referanseliste kommer utenom). 7

10 Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. 3.9 Gruppeoppgave emne D Studentene skal kritisk analysere og vurdere en vitenskapelig artikkel. Det vil bli lagt ut vitenskapelige artikler på itslearning. Gruppene skal kritisk analysere artiklene og besvare spørsmål som også legges ut på itslearning. Gruppearbeidet legges frem for medstudenter og lærer. Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent. 8

11 4 Retningslinjer for fordypningsoppgaven I løpet av siste semester i studiet skal studentene skrive en fordypningsoppgave i form av en litteraturstudie. Fordypningsoppgaven skal være relatert til aktuelle fagområder innen videreutdanningen. Fordypningsoppgaven er en individuell eksamen, og derfor gjelder Forskrift om eksamen ved Høgskolen Betanien. Vi anbefaler studentene å sette seg inn i denne. Hensikten med fordypningsoppgaven er å gi studentene: Anledning til faglig fordypning i et selvvalgt emne Trening i å finne aktuell litteratur om et emne og kritisk vurdere denne litteraturen Trening i å arbeide kunnskapsbasert og relatere teori mot praksis Trening i skriftlig og muntlig formidling. Valg av tema: Oppgaven skal være praksisrettet, pasientrelatert, ha et brukerperspektiv og være knyttet til studentens aktuelle fagfelt. Veiledning: Studentene får tildelt veileder ca 4 uker etter at problemstilling er innlevert. Det er obligatorisk veiledning tilknyttet arbeidet med fordypningsoppgaven. Studentene får inntil 3 veiledningstimer à 45 min. Det kan være aktuelt å søke veiledning i alle faser av oppgavearbeidet. Oppgaven kan bli underkjent dersom studentene har mindre enn 2 timers veiledning. Studentene skal møte forberedt til veiledning. Dette innebærer at studentene skal levere konkrete spørsmål til diskusjon eller sende noen sider skriftlig materiale til gjennomsyn senest innen 2 yrkesdager før veiledning. Veileder leser ikke oppgaven underveis, men skal gi råd og veiledning ut fra forberedte spørsmål og aktuelle behov. Tidspunkt for veiledning avtales med veileder. Fremlegg: Etter at oppgaven er levert skal oppgavene legges fram for eget kull og inviterte fra praksisfeltet. Formålet med fremlegget er todelt: å dele kunnskap sin med andre og å trene på muntlig presentasjon av fagstoff. 4.1 Godkjenning av problemstilling Studenten leverer skisse til fordypningsoppgaven med en tydelig angitt problemstilling og aktuell litteratur til emneansvarlig lærer for godkjenning til fastsatt tid. 9

12 Skissen skal inneholde følgende punkter: 1.0 Bakgrunn for valg av tema Begrunne hvorfor du velger å fordype deg i det aktuelle temaet. Beskrive temaets relevans for praksis. Presentere problemstillingen med avgrensninger og presiseringer. 2.0 Metode Beskrive hvordan du vil finne litteratur om det valgte temaet. Hvor vil du lete og hvilke søkeord vil du bruke? 3.0 Litteratur Oppgi minst 5 referanser av litteratur du vil benytte, hvorav to er engelskspråklige artikler (ikke pensumlitteratur). Omfanget på forarbeidet: ca 600 ord. 4.2 Disposisjon av fordypningsoppgaver Omfang: Fordypningsoppgavens omfang er 8000 ord +/ 10 %. Mal for disposisjon: Sammendrag Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 2.0 Metode 3.0 Teoridel 4.0 Drøftingsdel 5.0 Konklusjon 6.0 Referanser Vedlegg Tittel: Tittelen skal dekke aktuelt tema og det skal være samsvar mellom tittel, problemstilling og innhold. Tittelen bør være kort og «velklingende». Problemstillingen kan brukes som undertittel. Tittel og problemstilling skal også skrives på engelsk. Sammendrag/abstract: Sammendraget skal være et kort resymé av oppgaven og de konklusjoner du er kommet fram til. Sammendraget skal være på maks 1 side og skal skrives både på norsk og engelsk. 10

13 Sammendragets overskrifter: Hensikt/Purpose Metode/Method Hovedfunn/Key findings Konklusjon/Conclusion Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen skal gi en oversikt over innholdet i oppgaven. Den skal svare til overskriftene i oppgaven og vise sidetall. Innledning: Innledningen utgjør 2-5 % av oppgaven. Innledningen skal inneholde følgende momenter (uten egne overskrifter): Bakgrunn for valg av tema for oppgaven: Her presenterer du temaet for oppgaven og gjør rede for hvorfor du har valgt dette. Presentasjon av problemstillingen, avgrensning og presisering av problemstilling: Her presenterer du problemstillingen. Videre synliggjøres de avgrensninger du har gjort/finner det hensiktsmessig å gjøre med hensyn til problemstillingen. Her kan du også avklarere sentrale begrep i problemstillingen. Metode: Metodedelen utgjør ca 5 % av oppgaven. Studenten skal skrive om litteraturstudie som metode og hvilke utfordringer denne metoden medfører. Det stilles krav til litteratursøk i forhold til bruk av anerkjente databaser og kunnskapsbasert litteratur. Studenten skal beskrive hvor hun har søkt etter litteratur, hvilke søkeord og databaser som er brukt og hvorfor. Det skal angis omfang av søk og om det var mye litteratur å velge i eller om litteraturen på området var begrenset. Kildevurdering skal vise om studenten forholder seg kritisk til litteraturen som brukes i oppgaven. Utfylt skjema for søkehistorikk skal legges ved oppgaven. Anbefalt skjema finnes på itslearning. Teoridel: Teoridelen omfatter ca. 40 % av oppgaven. Her skal studenten presentere den teoretiske rammen for problemstillingen. Det skal kun benyttes litteratur, teoretiske perspektiver og empirisk forskning som kaster lys over problemstillingen. Nyere, relevant forskning på området skal være sentralt i oppgaven. Teoridelen bør organiseres rundt mindre emner. Det forventes at det inkluderes 8 10 forskningsartikler der minst to av dem skal være engelskspråklige. Studenten skal ta stilling til litteraturen ved å argumentere for hvorfor den er brukt i oppgaven. I den grad det er mulig skal du benytte: Systematiske oversikter, retningslinjer og fag- og forskningsartikler av nyere dato Primære kilder (originalforfatter og sisteutgaver) Klassikere 11

14 Drøftingsdel: Drøftingen utgjør ca 50 % av oppgaven. Studenten skal behandle teorien saklig og analytisk, samt drøfte hvordan fremlagte teorier og kunnskap kan anvendes i en klinisk hverdag. Skjønnlitteratur kan brukes i drøftingsdelen som supplement til faglitteraturen som er presentert i teoridelen. Viktige momenter i drøftingsdelen: Teori drøftes i lys av egne og andres erfaringer ut fra et brukerperspektiv Studenten viser selvstendige vurderinger Anvendelse og konsekvenser for praksis Konklusjon: Konklusjonen skal utgjøre ca 2 5 % av oppgaven og skal alltid være et direkte svar på problemstillingen. Gode konklusjoner kjennetegnes av at de er beskrivende og at de åpner for refleksjon og nye spørsmål. Referanser: Referanselisten skal inneholde all litteratur som er brukt i oppgaven. Se informasjon om bruk av referanser under pkt 2, Oppgaveteknisk utforming, og på itslearning/bibliotek. Vedlegg: Vedlegg nummereres. Antall vedlegg skal begrenses. 4.3 Innlevering av oppgaven Forside: Fordypningsoppgaven skal ha en standard forside som studenten fyller ut. Denne ligger på itslearning under «Info fra studieadministrasjonen». Forsiden inneholder: Oppgavens tittel, aktuell videreutdanning, fordypningsoppgave, antall ord, måned og årstall for levering, samt kandidatnummer. Studenten kan i tillegg lage sin egen forside med oppgavetittel. Kandidatnummer finnes på Studentweb senest 1 uke før innlevering, og skal påføres oppgavens forside. Studentene skal også fylle ut et omslagsark for fordypningsoppgaven. Dette fungerer som kvittering for student og høgskole for innlevert oppgave og skal ikke bindes sammen med oppgaven. Omslagsarket finnes på itslearning under «Info fra studieadministrasjonen». Oppgaven skal leveres i 2 innbundne eksemplarer og ett uinnbundet eksemplar i høgskolens resepsjon innen gitt frist. Hvis oppgaven sendes per post, skal sendingen ikke 12

15 sendes rekommandert, men sendes med vanlig post og være poststemplet innen innleveringsdato med påført klokkeslett for posting. I tillegg skal ett eksemplar av oppgaven leveres via itslearning etter gitte retningslinjer. Den utfylte publiseringsavtalen skal vedlegges den elektroniske oppgaven. Skjema for publiseringsavtale finnes på itslearning under «Info fra Studieadministrasjonen». Det er kun anledning til å levere oppgaven via itslearning én gang (det er ikke anledning til å rette opp feil hvis oppgaven er levert). Alle fordypningsoppgaver sjekkes opp mot et plagieringsprogram. Forsøk på fusk håndteres i henhold til eksamensforskriften. 4.4 Sensurering Sensur av fordypningsoppgaver følger Lov om Universitet og høgskoler og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien. Sensurering av oppgavene foretas av veileder og en ekstern sensor. Oppgaven vurderes i forhold til kriterier for bedømmelse av fordypningsoppgaver. Sensur faller kl tre uker etter dato for innlevering hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid ( 3-9 UHL). Sensur legges ut på studentweb. Tittel på oppgaven og karakter påføres vitnemålet. Kriterier for bedømmelse av fordypningsoppgave: 1. Relevans Oppgaven skal ha en klar og avgrenset problemstilling som er relevant for fagområdet og den skal ha et helsefaglig teoretisk fundament. Det forutsettes bruk av aktuell forskningsbasert litteratur som bidrar til å belyse problemstillingen. 2. Selvstendighet Studenten må vise faglig innsikt og selvstendig vurdering i drøftingen av litteratur og anvendelse i praksis. 3. Dybde/bredde Det skal være en klar sammenheng mellom problemstilling, litteratur, metode, resultater, drøfting og konklusjon. 4. Kildebruk Studenten må bruke relevante kilder og kritisk vurdere kildematerialet. Bruk av kilder må klart fremgå i oppgaven. Besvarelsen bedømmes til ikke bestått dersom: 1. Ett eller flere kriterier for bedømmelsen av oppgaven ikke er oppfylt. 2. Oppgaven har påfallende likhet med andre oppgaver eller publikasjoner. 13

16 3. Generelle retningslinjer for oppgaveskriving og oppgavetekniske retningslinjer ikke er fulgt. 4. Personvern og/eller taushetsplikt ikke er overholdt. 5. Oppgaven ikke er levert innen tidsfrist for innlevering. 6. Studenten ikke har gjennomført obligatorisk veiledning. Vurderingsform: Bokstavkarakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For beskrivelse av den enkelte karakter se karakterskala på våre hjemmesider under menyvalget «Studentsider Eksamen» Arkivering av besvarelser Studenter som får karakteren A på sin fordypningsoppgave, gis mulighet til å publisere og lagre oppgaven i høgskolens elektroniske arkiv BRAGE. Studenten må på forhånd ha gitt tillatelse til dette i den vedlagte Publiseringsavtalen. 4.5 Retningslinjer for fremlegg av fordypningsoppgaven Fremlegg av fordypningsoppgavene organiseres som seminar med medstudenter og inviterte personer fra praksisfeltet. Det blir i forkant satt opp et program for fremleggene. Hver student får 30 min til fremlegg av oppgaven der 20 min skal være til presentasjon og 10 min til spørsmål, kommentarer og dialog. Studenten må beregne tiden på innlegget nøye og benytte hele den tiden de har til disposisjon. Forslag til disposisjon av fremlegget: Redegjør for tema og problemstilling for oppgaven, samt bakgrunn for valg av tema Gi en kort beskrivelse av metoden Presenter Hovedpunktene fra litteratur benyttet i oppgaven Hvilken litteratur som er vektlagt i oppgaven Hovedpoengene i drøftingsdelen Konkluder Hva er svaret ditt på problemstillingen? Hvilke konsekvenser gir dette for praksis? Studenten kan også si noe om prosessen i oppgaveskrivingen. Fremlegg og tilstedeværelse på alle presentasjonene er obligatorisk. Studenten må ha fremlegg av oppgaven før vitnemål kan utstedes. 14

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Gjelder fra 1.augsut 2014 Avdeling for sykepleie og helsefag Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Avansert gerontologi en tverrfaglig videreutdanning

RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Avansert gerontologi en tverrfaglig videreutdanning RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Avansert gerontologi en tverrfaglig videreutdanning Sist oppdatert 09.07.15 Studieåret 2015-16 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 1 2 OPPGAVETEKNISK

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER RETNINGSLINJER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER Bachelorutdanning i sykepleie Revidert august 2015 Innhold 1.0 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER... 2 2.0 OPPGAVETEKNISK UTFORMING... 2 2.1 Begrepsklargjøring

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Kapittel 2. Retningslinjer for oppgaveskriving

Kapittel 2. Retningslinjer for oppgaveskriving Kapittel 2. Retningslinjer for oppgaveskriving 2-1.Etiske og juridiske forhold Viser til: Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 4-6 Studentenes taushetsplikt.

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov 2016 Innholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 Innledning... 1 Organisering og omfang... 1 Mål... 1 Krav for å

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid

Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune. Retningslinjer for fordypningsarbeid Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 1.0 Fordypningsarbeid Studiet avsluttes med et fordypningsarbeid

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012 Eksamen levert i Fronter Rutinebeskrivelse og brukerveiledning STUDENTER 22.11.2012 Innhold 1. Hva er digital eksamen?... 2 2. Wordmal basert på oppgavetekniske retningslinjer... 3 3. Hvordan navngi besvarelse

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Regler for sitering og referanseteknikk finnes på bibliotekets hjemmeside: www.bi.no/bibliotek.

Regler for sitering og referanseteknikk finnes på bibliotekets hjemmeside: www.bi.no/bibliotek. Prosjektoppgave i: MAN 28321 Anvendt økonomi og ledelse Utleveringsdato: 07.10.2009. kl 9.00 Innleveringsdato: 07.05.2010. kl 12.00 Totalt antall sider: 11 FORMELLE KRAV Prosjektoppgaven skal løses individuelt.

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer