RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV. Videreutdanning i kreftsykepleie"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR STUDIEKRAV Videreutdanning i kreftsykepleie Sist oppdatert Studieåret

2 Innhold 1 GENERELLE FORUTSETNINGER FOR SKRIFTLIGE OPPGAVER OPPGAVETEKNISK UTFORMING Begrepsklargjøring i forhold til studieoppgaver RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSKRAV Refleksjon Refleksjonsnotat i emne A Gruppeoppgave i etikk emne A Gruppeoppgave i emne A: Utarbeide undervisningsopplegg Gruppeoppgave emne B: Gjennomføring av undervisningsopplegg Gruppeoppgave emne C: Kommunikasjon Refleksjonsnotat emne C Individuell oppgave emne C Gruppeoppgave emne D RETNINGSLINJER FOR FORDYPNINGSOPPGAVEN Godkjenning av problemstilling Disposisjon av fordypningsoppgaver Innlevering av oppgaven Sensurering Retningslinjer for fremlegg av fordypningsoppgaven...14

3 1 Generelle forutsetninger for skriftlige oppgaver Personvern i forbindelse med oppgaveskriving/taushetsplikt: Studenten har ansvar for å bevare pasienters anonymitet ved oppgaveskriving (jfr. Lov om helsepersonell, kapittel 5 om taushetsplikt). Dette innebærer: Pasientens/klientens navn skal ikke brukes i oppgaven. Fødselsdato/alder skal skrives om. Alle opplysninger om pasienten skal ha saklig relevans. Opplysninger som skal behandles med stor varsomhet: o rase, politisk eller religiøs oppfatning o mistanke, tiltale eller dom i straffesak o misbruk av rusmidler o seksuelle forhold o andre opplysninger om familieforhold som gjelder slektskap eller familiestatus, formueordning mellom ektefeller og forsørgelsesbyrde. Personvern gjelder også ift bruk av eksempler og kasuistikker. Opplysninger som kan føres tilbake til pasienten må omskrives og skal ikke være gjenkjennbare - for eksempel opplysninger om institusjon, hjemsted, distrikt, datoer og lignende. (Jfr. Lov om dataregistre m.m. av 9. juni 1978, nr. 49). 2 Oppgaveteknisk utforming Språk: Skriv enkelt og velformulert. Unngå uvanlige forkortelser og ufullstendige setninger. Det anbefales å bruke PC-program for stavekontroll og korreksjon av grammatikk. Oppgaver skal skrives på norsk. Layout: Studenten har en viss frihet når det gjelder layout. Gjør oppgaven visuelt tiltalende og leservennlig. Illustrasjoner, tabeller og fotografier kan brukes på forsiden. Her gjøres det oppmerksom på at studentene må overholde regler for copyright og Åndsverkloven. Oppgaven skal være skrevet på data. Bokstavstørrelse og skrifttype: Bokstavstørrelsen skal være 12. Skrifttype Times New Roman anbefales brukt grunnet lesbarhet. Sideformat: Oppgavene leveres med tekst på 1 side. Sidene skal nummereres. Linjeavstanden skal være 1.5. Bruk standard marger for Word dokumenter. Dersom oppgaven skal settes inn i plastmappe med plasskrevende sammenbinding, bør 1

4 venstremarg være 4 cm. Avsnitt skal ikke innrykkes, men markeres med et ekstra linjeskift. Omfang: Følg retningslinjer for den aktuelle oppgaven når det gjelder antall ord. Antall ord skal påføres oppgavens forside. Innholdsfortegnelse, sammendrag, litteraturliste og vedlegg skal ikke tas med i ordtellingen. Det anbefales å bruke ordtellingsprogram på datamaskinen. Overskrifter: Hovedoverskrifter, mellomoverskrifter og underoverskrifter skal tydelig kunne skilles fra hverandre. Oppgaven bør inndeles i kapitler som nummereres etter desimalsystemet. Dette innebærer at alle kapitlene nummereres fortløpende. Tallene i hver overskrift viser hvilken rang de har: «1.0 HOVEDOVERSKRIFT», «1.1 Mellomoverskrift» og «1.1.1 Underoverskrift» jfr. faste standarder i Word. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen skal være i samsvar med nummererte overskrifter i oppgaven. Sidetallet settes i høyre marg. Referanseliste: Høgskolen Betanien bruker Harvard referansesystem (www.sokogskriv.no) og studentene skal følge dette når det gjelder referanser og henvisning til litteratur. Se også informasjon om bruk av referanser under itslearning/ bibliotek. Vedlegg: Antall vedlegg skal begrenses. Alle vedlegg skal henvises til i selve oppgaven. Vedlegg gis ikke sidetall, men benevnes «Vedlegg 1», «Vedlegg 2» osv. øverst på siden. Format og innbinding: Formatet skal være A4. Innbindingen skal være slik at oppgaven er lett å håndtere. 2.1 Begrepsklargjøring i forhold til studieoppgaver Definisjon: Kort og presis gjengivelse av det aktuelle begrepet. Definere: Gjengi og forklare det aktuelle begrepet klart og presist. Nevne: Skrive kort om momentene det spørres om uten nærmere begrunnelse eller vurdering. Beskrive: Gjengi et problemområde/teori/fenomen uten å foreta egne vurderinger. 2

5 Redegjøre: Definere og beskrive det aktuelle emnet med egne ord. Begrepet «redegjør» innebærer også begrunnelse og forklaring/forståelse for emnet. Drøfte: Diskutere ulike sider og synspunkter på emnet. Disse settes opp mot hverandre og en diskuterer fordeler og ulemper, positive og negative faktorer, for og imot og konkluderer. Kan være personlig, men må begrunnes faglig. Vurdere: Få fram ulike synspunkter på emnet og gi egne synspunkter og meninger i forhold til emnet. Det bør komme fram positive og negative faktorer før konklusjon trekkes. Vise: Få fram hvordan kunnskap og eventuelt erfaring kan forstås i forhold til en gitt situasjon. Her kan en gjerne bruke ett eller flere eksempler. Anvende: Bruke kunnskaper og erfaringer og vise hvordan de kan overføres i en gitt situasjon. Dette innebærer selvstendige vurderinger. Modell: Forenkling eller forminsket bilde av virkeligheten et ideal eller en teori som noe blir utført etter. Hva, hvem, hvilke: Oppramsing. Det forventes oftest svar i prioritert rekkefølge med hensyn til hva som er viktigst. Dette inkluderer ikke begrunnelser, hvis ikke «begrunn svaret» er føyd til. Hvordan, forklar: Gi en skriftlig forklaring som viser forståelse for emnet. 3

6 3 Retningslinjer for arbeidskrav Alle skriftlige oppgaver skal følge gitte retningslinjer (se punkt 1 og 2). Unntaket er refleksjonsnotater, der studentene står noe friere. 3.1 Refleksjon Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss. ALDOS HUXLEY ( ) Refleksjon handler om å «se på nytt» for bedre å forstå et problem eller en situasjon. Dette betyr en engasjert og fokusert bearbeiding av et problem eller en erfaring, forankret i en faglig forståelse og personens innsikt i sin egen delaktighet av det som søkes forstått. Studenten må prøve å være komfortabel med egen forvirring og å utforske egne tanker. Det tas utgangspunkt i en konkret situasjon, og det kan være lurt å stoppe opp ved hendelser hvor man opplevde en følelse av usikkerhet, konflikt, forvirring eller at man kjente seg fastlåst. Selve refleksjonsprosessen er avhengig av en viss grad av åpenhet, nysgjerrighet og evne og vilje til å lære eller oppdage noe nytt, i tillegg til oppfinnsomhet og kreativitet. På denne måten kan den tause kunnskapen bli litt mindre taus og prosessen kan bidra til å fremme faglig vekst og utvikling. Når du møter pasienter, pårørende og medarbeidere, leser eller arbeider med fagstoff i grupper, vil du bli introdusert til mange tanker, idéer og forbindelsene mellom disse. Dette gir deg mulighet til å tenke over spørsmålene: «Hva betyr disse tankene/idéene/ opplevelsene for meg? Hvilke alternative måter kan jeg forstå situasjonen på?» Du skal utforske hvordan egne erfaringer, antagelser og tanker kobles mot det du leser eller opplever. Refleksjonsnotat Et refleksjonsnotat inneholder to deler: 1. Beskrivelse av situasjonen 2. Refleksjonsdel som inneholder din undring over og bearbeiding av situasjonen, dine vurderinger, din forståelse og dine refleksjoner av det som skjedde, det du lærte og det du oppdaget Et refleksjonsnotat skal ikke være en rapport eller en oppsummering, men det skal: stille spørsmål vise sammenhenger være begynnelsen på nyttig og viktig dialog åpne for undring Samtidig får du trening i å uttrykke deg skriftlig og å se sammenhenger mellom teori og praksis. 4

7 3.2 Refleksjonsnotat i emne A Studentene skal skrive et individuelt refleksjonsnotat som avspeiler egen refleksjonsprosess relatert til omsorg og kommunikasjon med kreftpasienter. Omfang: Refleksjonsnotat skal være mellom ord. Innlevering: Refleksjonsnotatene innleveres på itslearning innen angitt tid. For å få trening i å vurdere andres tanker og refleksjoner, vil refleksjonsnotat kunne leses og kommenteres av en medstudent etter angivelse fra emneansvarlig lærer. Innspill fra medstudenter gis i forhold til studentens refleksjoner. Anonymiserte refleksjonsnotater kan brukes i undervisning og forskning dersom ikke studenten har reservert seg for dette. 3.3 Gruppeoppgave i etikk emne A Etiske utfordringer står sentralt i utøvelse av kreftsykepleie. Studentene blir tildelt en gruppeoppgave i etikk som består av to deler: En skriftlig besvarelse og et fremlegg av oppgaven. Hver gruppe gis et tema og gruppen utarbeider et etisk dilemma på grunnlag av dette. Alle gruppens medlemmer skal delta aktivt i løsning av oppgaven. Skriftlig del: Besvarelsen skal inneholde følgende disposisjon: 1. Innledning med presentasjon av etisk dilemma 2. Teoridel som er relatert til det etiske dilemmaet 3. Presentasjon av en etisk refleksjonsmodell 4. Drøfting som inkluderer anvendelse av den valgte etiske refleksjonsmodellen 5. Konklusjon 6. Referanser Omfang/størrelse: Oppgaven skal ha et omfang på 2000 ord +/- 10 %. Innlevering Besvarelsen skal leveres på itslearning til emneansvarlig lærer innen angitt tidsfrist. 5

8 Fremlegg: Gruppen presenterer arbeidet sitt for medstudenter og lærere. Gruppen velger selv presentasjonsform hvor alle gruppene deltar. Hver gruppe får ½ time til presentasjonen: 20 min. til fremlegget og 10 min. for konstruktive tilbakemeldinger fra en opponentgruppe av medstudenter (og lærere). Vurdering: Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent med tilbakemelding fra emneansvarlig lærer. Ved ikke godkjent må oppgaven bearbeides innenfor en nærmere angitt tidsfrist. 3.4 Gruppeoppgave i emne A: Utarbeide undervisningsopplegg Gruppeoppgaven består i at studentene skal utarbeide et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for pasienter og pårørende. Temaer for undervisningsopplegget vil bli gitt. Retningslinjer for utarbeidelse av undervisningsopplegget: Emnet skal ta utgangspunkt i brukernes behov og et helhetlig menneskesyn Undervisningen skal tilpasses et gruppebasert tilbud til pasienter og deres pårørende Undervisningen skal være kunnskapsbasert Undervisningsopplegget skal ta utgangspunkt i pedagogiske læringsmetoder som fremmer læring, mestring og livsstilsendring Undervisningsopplegget skal kunne gjennomføres på 30 minutter + ca 30 minutter til spørsmål, samtale rundt temaet og erfaringsutveksling Ved undervisningen skal det benyttes en Powerpoint presentasjon Oversikt over anvendt litteratur/forskning skal angis Vurdering: Undervisningsopplegget skal legges fram for medstudenter i emne A Studentene skal dagen før fremlegg ha lagt ut presentasjonen på itslearning til medstudenter og emneansvarlig lærer Medstudenter og veiledere gir muntlig tilbakemelding på framlegget Den innleverte presentasjonen og fremlegget vurderes til godkjent/ikke godkjent Ved ikke godkjent må oppgaven bearbeides innenfor en nærmere angitt tidsfrist. 6

9 3.5 Gruppeoppgave emne B: Gjennomføring av undervisningsopplegg I praksisperioden gjennomføres undervisningsopplegget (utarbeidet i emne A) for pasienter og pårørende. Undervisningen vil finne sted på Haukeland Universitetssykehus. Aktuelle datoer for undervisning vil bli lagt ut på itslearning. Gruppeoppgaven vurderes som godkjent/ikke godkjent. 3.6 Gruppeoppgave emne C: Kommunikasjon Studentene skal i denne oppgaven bruke simulering som metode. Lærer gir innføring i metoden, deretter vil den enkelte gruppe få tildelt et tema relatert til kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Ut fra aktuelt tema utarbeider gruppene et scenarie med ønsket læringsutbytte. Det settes av en dag til gjennomføring av simuleringen. Vurdering: Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. 3.7 Refleksjonsnotat emne C Studentene skal skrive et individuelt refleksjonsnotat tilknyttet praksis. Angående refleksjonsprosess og omfang se punkt 3.1 og 3.2. Refleksjonsnotatet skal leveres på itslearning innen utgangen av 5. uke i praksis til lærer som er veileder i praksis. 3.8 Individuell oppgave emne C Studenten skal utarbeide en individuell plan (IP) som skal ta utgangspunkt i en pasientsituasjon. Dersom det ikke er mulig å utarbeide IP i samarbeid med pasient i avdelingen, skal studiekravet gjennomføres ut fra en tenkt case. Disposisjon 1. Innledning med presentasjon av pasientens helhetlige situasjon (data anonymiseres) 2. Teori og lovverk relatert til IP 3. Drøfting i forhold til tverrfaglig bruk av IP i praksis 3. Oppsummering/konklusjon 4. Referanser Vedlegg: Utfylt individuell plan. Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB) har utarbeidet en mal for individuell plan til palliative pasienter. Malen legges ut på its learning og denne anvendes dersom den aktuelle avdelingen hvor studenten er i praksis ikke har egen mal for IP. Innlevering: Oppgaven skal leveres på its learning innen utgangen av 5. uke i praksis. Omfang/størrelse: 1000 ord +/- 10% (referanseliste kommer utenom). 7

10 Vurderingsuttrykk: godkjent/ikke godkjent. 3.9 Gruppeoppgave emne D Studentene skal kritisk analysere og vurdere en vitenskapelig artikkel. Det vil bli lagt ut vitenskapelige artikler på itslearning. Gruppene skal kritisk analysere artiklene og besvare spørsmål som også legges ut på itslearning. Gruppearbeidet legges frem for medstudenter og lærer. Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent. 8

11 4 Retningslinjer for fordypningsoppgaven I løpet av siste semester i studiet skal studentene skrive en fordypningsoppgave i form av en litteraturstudie. Fordypningsoppgaven skal være relatert til aktuelle fagområder innen videreutdanningen. Fordypningsoppgaven er en individuell eksamen, og derfor gjelder Forskrift om eksamen ved Høgskolen Betanien. Vi anbefaler studentene å sette seg inn i denne. Hensikten med fordypningsoppgaven er å gi studentene: Anledning til faglig fordypning i et selvvalgt emne Trening i å finne aktuell litteratur om et emne og kritisk vurdere denne litteraturen Trening i å arbeide kunnskapsbasert og relatere teori mot praksis Trening i skriftlig og muntlig formidling. Valg av tema: Oppgaven skal være praksisrettet, pasientrelatert, ha et brukerperspektiv og være knyttet til studentens aktuelle fagfelt. Veiledning: Studentene får tildelt veileder ca 4 uker etter at problemstilling er innlevert. Det er obligatorisk veiledning tilknyttet arbeidet med fordypningsoppgaven. Studentene får inntil 3 veiledningstimer à 45 min. Det kan være aktuelt å søke veiledning i alle faser av oppgavearbeidet. Oppgaven kan bli underkjent dersom studentene har mindre enn 2 timers veiledning. Studentene skal møte forberedt til veiledning. Dette innebærer at studentene skal levere konkrete spørsmål til diskusjon eller sende noen sider skriftlig materiale til gjennomsyn senest innen 2 yrkesdager før veiledning. Veileder leser ikke oppgaven underveis, men skal gi råd og veiledning ut fra forberedte spørsmål og aktuelle behov. Tidspunkt for veiledning avtales med veileder. Fremlegg: Etter at oppgaven er levert skal oppgavene legges fram for eget kull og inviterte fra praksisfeltet. Formålet med fremlegget er todelt: å dele kunnskap sin med andre og å trene på muntlig presentasjon av fagstoff. 4.1 Godkjenning av problemstilling Studenten leverer skisse til fordypningsoppgaven med en tydelig angitt problemstilling og aktuell litteratur til emneansvarlig lærer for godkjenning til fastsatt tid. 9

12 Skissen skal inneholde følgende punkter: 1.0 Bakgrunn for valg av tema Begrunne hvorfor du velger å fordype deg i det aktuelle temaet. Beskrive temaets relevans for praksis. Presentere problemstillingen med avgrensninger og presiseringer. 2.0 Metode Beskrive hvordan du vil finne litteratur om det valgte temaet. Hvor vil du lete og hvilke søkeord vil du bruke? 3.0 Litteratur Oppgi minst 5 referanser av litteratur du vil benytte, hvorav to er engelskspråklige artikler (ikke pensumlitteratur). Omfanget på forarbeidet: ca 600 ord. 4.2 Disposisjon av fordypningsoppgaver Omfang: Fordypningsoppgavens omfang er 8000 ord +/ 10 %. Mal for disposisjon: Sammendrag Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 2.0 Metode 3.0 Teoridel 4.0 Drøftingsdel 5.0 Konklusjon 6.0 Referanser Vedlegg Tittel: Tittelen skal dekke aktuelt tema og det skal være samsvar mellom tittel, problemstilling og innhold. Tittelen bør være kort og «velklingende». Problemstillingen kan brukes som undertittel. Tittel og problemstilling skal også skrives på engelsk. Sammendrag/abstract: Sammendraget skal være et kort resymé av oppgaven og de konklusjoner du er kommet fram til. Sammendraget skal være på maks 1 side og skal skrives både på norsk og engelsk. 10

13 Sammendragets overskrifter: Hensikt/Purpose Metode/Method Hovedfunn/Key findings Konklusjon/Conclusion Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelsen skal gi en oversikt over innholdet i oppgaven. Den skal svare til overskriftene i oppgaven og vise sidetall. Innledning: Innledningen utgjør 2-5 % av oppgaven. Innledningen skal inneholde følgende momenter (uten egne overskrifter): Bakgrunn for valg av tema for oppgaven: Her presenterer du temaet for oppgaven og gjør rede for hvorfor du har valgt dette. Presentasjon av problemstillingen, avgrensning og presisering av problemstilling: Her presenterer du problemstillingen. Videre synliggjøres de avgrensninger du har gjort/finner det hensiktsmessig å gjøre med hensyn til problemstillingen. Her kan du også avklarere sentrale begrep i problemstillingen. Metode: Metodedelen utgjør ca 5 % av oppgaven. Studenten skal skrive om litteraturstudie som metode og hvilke utfordringer denne metoden medfører. Det stilles krav til litteratursøk i forhold til bruk av anerkjente databaser og kunnskapsbasert litteratur. Studenten skal beskrive hvor hun har søkt etter litteratur, hvilke søkeord og databaser som er brukt og hvorfor. Det skal angis omfang av søk og om det var mye litteratur å velge i eller om litteraturen på området var begrenset. Kildevurdering skal vise om studenten forholder seg kritisk til litteraturen som brukes i oppgaven. Utfylt skjema for søkehistorikk skal legges ved oppgaven. Anbefalt skjema finnes på itslearning. Teoridel: Teoridelen omfatter ca. 40 % av oppgaven. Her skal studenten presentere den teoretiske rammen for problemstillingen. Det skal kun benyttes litteratur, teoretiske perspektiver og empirisk forskning som kaster lys over problemstillingen. Nyere, relevant forskning på området skal være sentralt i oppgaven. Teoridelen bør organiseres rundt mindre emner. Det forventes at det inkluderes 8 10 forskningsartikler der minst to av dem skal være engelskspråklige. Studenten skal ta stilling til litteraturen ved å argumentere for hvorfor den er brukt i oppgaven. I den grad det er mulig skal du benytte: Systematiske oversikter, retningslinjer og fag- og forskningsartikler av nyere dato Primære kilder (originalforfatter og sisteutgaver) Klassikere 11

14 Drøftingsdel: Drøftingen utgjør ca 50 % av oppgaven. Studenten skal behandle teorien saklig og analytisk, samt drøfte hvordan fremlagte teorier og kunnskap kan anvendes i en klinisk hverdag. Skjønnlitteratur kan brukes i drøftingsdelen som supplement til faglitteraturen som er presentert i teoridelen. Viktige momenter i drøftingsdelen: Teori drøftes i lys av egne og andres erfaringer ut fra et brukerperspektiv Studenten viser selvstendige vurderinger Anvendelse og konsekvenser for praksis Konklusjon: Konklusjonen skal utgjøre ca 2 5 % av oppgaven og skal alltid være et direkte svar på problemstillingen. Gode konklusjoner kjennetegnes av at de er beskrivende og at de åpner for refleksjon og nye spørsmål. Referanser: Referanselisten skal inneholde all litteratur som er brukt i oppgaven. Se informasjon om bruk av referanser under pkt 2, Oppgaveteknisk utforming, og på itslearning/bibliotek. Vedlegg: Vedlegg nummereres. Antall vedlegg skal begrenses. 4.3 Innlevering av oppgaven Forside: Fordypningsoppgaven skal ha en standard forside som studenten fyller ut. Denne ligger på itslearning under «Info fra studieadministrasjonen». Forsiden inneholder: Oppgavens tittel, aktuell videreutdanning, fordypningsoppgave, antall ord, måned og årstall for levering, samt kandidatnummer. Studenten kan i tillegg lage sin egen forside med oppgavetittel. Kandidatnummer finnes på Studentweb senest 1 uke før innlevering, og skal påføres oppgavens forside. Studentene skal også fylle ut et omslagsark for fordypningsoppgaven. Dette fungerer som kvittering for student og høgskole for innlevert oppgave og skal ikke bindes sammen med oppgaven. Omslagsarket finnes på itslearning under «Info fra studieadministrasjonen». Oppgaven skal leveres i 2 innbundne eksemplarer og ett uinnbundet eksemplar i høgskolens resepsjon innen gitt frist. Hvis oppgaven sendes per post, skal sendingen ikke 12

15 sendes rekommandert, men sendes med vanlig post og være poststemplet innen innleveringsdato med påført klokkeslett for posting. I tillegg skal ett eksemplar av oppgaven leveres via itslearning etter gitte retningslinjer. Den utfylte publiseringsavtalen skal vedlegges den elektroniske oppgaven. Skjema for publiseringsavtale finnes på itslearning under «Info fra Studieadministrasjonen». Det er kun anledning til å levere oppgaven via itslearning én gang (det er ikke anledning til å rette opp feil hvis oppgaven er levert). Alle fordypningsoppgaver sjekkes opp mot et plagieringsprogram. Forsøk på fusk håndteres i henhold til eksamensforskriften. 4.4 Sensurering Sensur av fordypningsoppgaver følger Lov om Universitet og høgskoler og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien. Sensurering av oppgavene foretas av veileder og en ekstern sensor. Oppgaven vurderes i forhold til kriterier for bedømmelse av fordypningsoppgaver. Sensur faller kl tre uker etter dato for innlevering hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid ( 3-9 UHL). Sensur legges ut på studentweb. Tittel på oppgaven og karakter påføres vitnemålet. Kriterier for bedømmelse av fordypningsoppgave: 1. Relevans Oppgaven skal ha en klar og avgrenset problemstilling som er relevant for fagområdet og den skal ha et helsefaglig teoretisk fundament. Det forutsettes bruk av aktuell forskningsbasert litteratur som bidrar til å belyse problemstillingen. 2. Selvstendighet Studenten må vise faglig innsikt og selvstendig vurdering i drøftingen av litteratur og anvendelse i praksis. 3. Dybde/bredde Det skal være en klar sammenheng mellom problemstilling, litteratur, metode, resultater, drøfting og konklusjon. 4. Kildebruk Studenten må bruke relevante kilder og kritisk vurdere kildematerialet. Bruk av kilder må klart fremgå i oppgaven. Besvarelsen bedømmes til ikke bestått dersom: 1. Ett eller flere kriterier for bedømmelsen av oppgaven ikke er oppfylt. 2. Oppgaven har påfallende likhet med andre oppgaver eller publikasjoner. 13

16 3. Generelle retningslinjer for oppgaveskriving og oppgavetekniske retningslinjer ikke er fulgt. 4. Personvern og/eller taushetsplikt ikke er overholdt. 5. Oppgaven ikke er levert innen tidsfrist for innlevering. 6. Studenten ikke har gjennomført obligatorisk veiledning. Vurderingsform: Bokstavkarakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For beskrivelse av den enkelte karakter se karakterskala på våre hjemmesider under menyvalget «Studentsider Eksamen» Arkivering av besvarelser Studenter som får karakteren A på sin fordypningsoppgave, gis mulighet til å publisere og lagre oppgaven i høgskolens elektroniske arkiv BRAGE. Studenten må på forhånd ha gitt tillatelse til dette i den vedlagte Publiseringsavtalen. 4.5 Retningslinjer for fremlegg av fordypningsoppgaven Fremlegg av fordypningsoppgavene organiseres som seminar med medstudenter og inviterte personer fra praksisfeltet. Det blir i forkant satt opp et program for fremleggene. Hver student får 30 min til fremlegg av oppgaven der 20 min skal være til presentasjon og 10 min til spørsmål, kommentarer og dialog. Studenten må beregne tiden på innlegget nøye og benytte hele den tiden de har til disposisjon. Forslag til disposisjon av fremlegget: Redegjør for tema og problemstilling for oppgaven, samt bakgrunn for valg av tema Gi en kort beskrivelse av metoden Presenter Hovedpunktene fra litteratur benyttet i oppgaven Hvilken litteratur som er vektlagt i oppgaven Hovedpoengene i drøftingsdelen Konkluder Hva er svaret ditt på problemstillingen? Hvilke konsekvenser gir dette for praksis? Studenten kan også si noe om prosessen i oppgaveskrivingen. Fremlegg og tilstedeværelse på alle presentasjonene er obligatorisk. Studenten må ha fremlegg av oppgaven før vitnemål kan utstedes. 14

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015

Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Undervisningsplanen bygger på Programplan for Masterstudium i Jordmorfag 0 1. Innhold

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Høstsemesteret 2014... 4 Vårsemesteret 2015... 4 Deltids- og videreutdanninger 2014-2015... 4 UNDERVISNINGSPLAN OG

Innholdsfortegnelse Høstsemesteret 2014... 4 Vårsemesteret 2015... 4 Deltids- og videreutdanninger 2014-2015... 4 UNDERVISNINGSPLAN OG Innholdsfortegnelse Høstsemesteret 2014... 4 Vårsemesteret 2015... 4 Deltids- og videreutdanninger 2014-2015... 4 UNDERVISNINGSPLAN OG STUDIEPLANER... 5 LÆRINGSPLATTFORM... 5 LÆRINGSPLATTFORMEN EN INTRODUKSJON...

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER ved Høyskolen Campus Kristiania Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD 1.0 LOVVERK 3 2.0 KARAKTERER 4 2.1 Karakterskala med 5 trinn 42.2 Karakterskala Bestått/Ikke

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

2015-16 STUDIE. h å n d b o k. Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College

2015-16 STUDIE. h å n d b o k. Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College STUDIE h å n d b o k 2015-16 7Studieår i billedkunstfag 7Førskolelærerutdanning 7Lærerutdanning 7Sosialpedagogikk 7Videreutdanning Professor Dahls

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING

RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING RUTINER FOR EKSAMENSAVVIKLING 05.11.2013 FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INNHOLD: Ansvarsfordeling instituttadministrasjonen, Seksjon for utdanningstjenester (SFU) og Avdeling

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer