1.0 INNLEDNING METODE FOR GJENNOMFØRING MED FREMDRIFTSPLAN HVA ER GJORT I PROSJEKTET I 2009? EVALUERING AV PROSJEKTET 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 INNLEDNING 2 2.0 METODE FOR GJENNOMFØRING MED FREMDRIFTSPLAN 3 3.0 HVA ER GJORT I PROSJEKTET I 2009? 4 4.0 EVALUERING AV PROSJEKTET 5"

Transkript

1 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Hensikt med prosjektet METODE FOR GJENNOMFØRING MED FREMDRIFTSPLAN HVA ER GJORT I PROSJEKTET I 2009? Fase1: Planlegging Fase 2: Gjennomføring Oppstartssamling - den første tid i praksis Refleksjonsgrupper EVALUERING AV PROSJEKTET Evaluering av oppstart i praksis Evaluering av refleksjonsgruppene Studentenes evaluering og læringseffekt av prosjektet Fagutviklers evaluering av refleksjonsgruppene KONKLUSJON 7 VEDLEGG 9 Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

2 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for prosjektet Den 1.januar 07 falt betalingen for praksisveiledningen av studenter ved helsefaglige utdanninger i kommunehelsetjenesten bort. I følge skriv fra Kunnskapsdepartementet ble det da forventet at gode samarbeidsprosjekter mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt skulle etableres. Dette skulle gi muligheter for å bedre kvaliteten på utdanningstilbudet for studenter. Dette var den direkte foranledning til at det i desember 2007 ble utlyst Utviklingsmidler - rettet mot helsefaglig utdanning fra UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag, til samarbeidsprosjekter. Grimstad kommune v/ushfeviktun fikk tildelt undervisningssykehjem ved Feviktun bo- og omsorgssenter den 1.juni Ved USHFeviktun var det en økt satsing på fagutvikling og utvikling av gode læringsarenaer for studenter. Dette er i trå med undervisningssykehjemmenes formål, beskrevet i St.meld. nr.25 ( ) hvor det heter: Hovedmålene er å etablere et miljø på utvalgte sykehjem som stimulerer til fagutvikling og forskning knyttet til pleie og behandling i sykehjem og utvikle gode læringsmiljøer for studenter/elever som tar videregående opplæring eller helsefaglige grunn- og videreutdanninger (St.meld. nr.25 ( ) Mestring, muligheter og mening s. 77). I USHFeviktuns Virksomhetsbeskrivelse 2008 heter det blant annet: Vårt mål er å være et ressurssenter for forskning, kompetanse- og fagutvikling innen den kommunale helse- og omsorgstjeneste Vi skal være en læringsarena for utdanningsinstitusjoner. Vi skal initiere, koordinere og gjennomføre tiltak innen fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling. Vi skal være en lærende organisasjon preget av kritisk refleksjon hvor det utvikles ny forbedret kunnskap og nye praksisformer (USHFeviktuns Virksomhetsbeskrivelse 2008). Ut fra dette søkte USHFeviktun/Grimstad kommune og fikk tildelt prosjektmidler fra UiA til prosjektet: Samordnet praksis m/kvalitet i Da det fra UiA ble utlyst praksisprosjektmidler for 2009, søkte Grimstad kommune om å videreføre prosjektet for å få en større gruppe og evaluere ut i fra. Denne gang var det første års studentene som hadde sin praksis i bo- og omsorgssenter som skulle delta i prosjektet. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

3 Praksisen gikk over 8 uker i bo- og omsorgssenter. Alle (16) studentene som hadde denne praksisen i Grimstad kommune skulle delta. Studentene hadde praksis på Feviktun, Frivolltun, Landvik aldershjem og Berge Gård Rehabiliteingsavd. Videreføringen av prosjektet ble tildelt kr. Denne rapporten er en evaluering av gjennomføringen i Følgende personer har deltatt i prosjektgruppe : Åse Ribe Johnsen (Prosjektleder/ Fagutviklingssykepleier) Karin Pettersen (Leder av FoU-avd. USHFeviktun) Kari Røyset (Fagutviklingssykepleier) Sølvi Bryn (Teamsykepleier) Kari Anne Johnsen (Fagutviklingssykepleier) Ragnhild Skaar (UIA, Universitetslektor) 1. 2 Hensikt med prosjektet Prosjektgruppen beskriver i Søknadsskjema for praksisprosjektmidler 2009, følgende formål med praksisprosjektet: Det søkes om videreføring av dette prosjektet, fordi evalueringsgrunnlaget med tre studenter i 2008 var for tynt. Vi ønsker en utprøving av modellen som er utarbeidet for en struktur også på 1 års sykepleiestudenter i sykehjem. 16 studenter starter sin praksisperiode 16.februar 2009 (Søknadsskjema for praksisprosjektmidler 2009). Følgende målsetting ble skissert: Hovedmålsettingene: Å evaluere modellen ut ifra et større grunnlag Ønsker å se studentene som en viktig ressurs i videreutvikling av serviceetilbudet Studentene sikres lik opplæring Praksis er forutsigbar der den enkelte opplever å bli intergrert og ivaretatt Delmål: Bidra til bedre rekruttering Praksissted ønsker å være i kontinuerlig forbedring 2.0 Metode for gjennomføring med fremdriftsplan Følgende planlagte prosjekttiltak med fremdrifteplan er gjennomført: Februar 2009: Planlegging av prosjektet Februar - April 2009: Utprøving av modell Mai- Juni 2009: Evaluering av tiltak og rapportskriving Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

4 I søknaden ble følgende prosjekttiltak skissert: Felles mottak av studenter på Rådhuset, Grimstad kommune, oppstartsdagen. Informasjon om kommunens organisering og totale tjenestetilbud innen helse og omsorg Veiledningsgrupper x 2 m/fagutviklingssykepleier (Søknadsskjema for praksisprosjektmidler 2009) 3.0 Hva er gjort i prosjektet i 2009? 3.1 Fase1: Planlegging Det praktiske opplegget for prosjektet var i stor grad planlagt i forrige års prosjekt (2008). For inneværende år (2009) var det påkrevet med et større informasjonsarbeid til fagutviklere og prosjektmedlemmene, da disse skulle involveres i den praktiske gjennomføringen av prosjektet, spesielt refleksjonsgruppene. Mal for gjennomføring av refleksjonsgruppene ble gjennomgått. I den første del av planleggingsfasen ble det avholdt ett møte. Her ble strategien for våren lagt. I 2008 ble det utarbeidet to evalueringsskjema for oppstart i praksis samt evalueringsskjema for refleksjonsgruppene. I tillegg ble det i 2009 utarbeidet et ekstra evalueringsskjema i forhold til studentenes læringsutbytte ved å delta i prosjektet. Dette skulle benyttes ved slutten av praksispeioden. Fra UiA var det Universitetslektor Ragnhild Skaar som deltok i prosjektet både i 2008 og Ragnhild Skaar har hatt et spesielt ansvar for evalueringen. 3.2 Fase 2: Gjennomføring Oppstartssamling - den første tid i praksis Prosjektet ble videreført med 16 førsteårsstudenter som startet sin praksis i Grimstad kommune, februar I prosjektet var det laget en presentasjons DVD til å benytte oppstartsdagen for nye studenter. På DVD - en intervjuet to sykepleiestudenter hjemmeboende eldre. Tema for intervjuene var blant annet hvordan de eldre opplevde å motta tjenester fra det offentlige. Det var også laget en PowerPoint informasjonspresentasjon som skulle gi studentene innsikt og forståelse av tiltakskjeden og pleie og omsorgsetatens servicetilbud i Grimstad kommune. I Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

5 tillegg var det utarbeidet en Velkomstmappe for nye studenter. Dette ble presenter/utdelt ved praksisstart Etter samlingen på rådhuset ble studentene fulgt til de enkelte praksisstedene Refleksjonsgrupper Det ble avholdt to refleksjonssamlinger i løpet av praksisperioden. 16 studenter ble inndelt i 3 ulike grupper, i forhold til praksisstedene. Gruppene ble ledet av tre forskjellige fagutviklingssykepleiere. Varigheten på samlingene var 1 ½ time. Studentene hadde på forhånd skrevet et refleksjonsnotat som de også sendte til kontaktlærer. Dette leste de opp og reflekterte over i gruppa. Refleksjonsnotatet inneholdt en refleksjon over et møte med en pasient. 4.0 Evaluering av prosjektet Alle 16 studentene har levert evalueringskjemaer. Evalueringen av oppstart ble utført på målsamtalen og levert til kontaktlærer. Fagutviklingssykepleierne avholdt studentevalueringen av refleksjongruppene, i tillegg til at de skrev en egen evaluering. Videre evaluerte studentene sitt læringsutbytte om å delta i prosjektet. Denne ble utført i tilknytning til sluttevalueringen i praksis. Resultatene ble samlet og systematisert i etterkant. En foreløpig analyse har resultert i følgende evaluering og konklusjon av prosjektet. 4.1 Evaluering av oppstart i praksis Studentene evaluerte oppstartsamlingen på rådhuset svært positivt. Det ble nevnt at de fikk en god innføring i kommunens organisering og tjenestekontor. I tillegg fikk de nyttig innføring i bruk av Gerica (sykepleiedokumentasjonssystem i kommunehelsetjenesten). Videre var det både nyttig og interessant med DVD- filmen og PowerPoint - presentasjonen. Et av praksisstedene ble det gitt for lite informasjon om. Flere studenter hadde ønsket at kontaktsykepleier kunne være tilstede. Konklusjonen var at det var en nyttig og lærerik samling. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

6 Videre ble det satt fokus på mottakelsen i avdelingen både første dag og de påfølgende dagene. Alle studentene evaluerte oppstarten som positiv og hyggelig og at de følte seg godt mottatt. Noen av studentene møtte ikke sin kontaktsykepleier, men ble likevel godt ivaretatt. Flere studenter nevner at det å få gradvis innføring i avdelingens rutiner og pasienter, var positivt. En student fremhevet det positive slik: At jeg fikk ta meg god tid til å bli kjent med pasientene og plassen. At jeg ble med sykepleier å kikket på før jeg begynte å stelle. Trygghet ble fremhevet som viktig av flere studenter. En annen student sier følgende: De første dagene var utfordrende, og mange nye ting å sette seg inn i. Men kontaktsykepleier og andre hjelpearbeidere har vært mye til hjelp, og fått meg til å føle meg trygg. En student nevner at det er vanskelig å prioritere egen læring, og ikke ha tid til å hjelpe pleierne med rutinemessige oppgaver. En annen student nevner at hvis kontaktsykepleier ikke har vært på jobb har det ikke alltid vært noen faste pleiere å følge. Videre nevner en student at det ikke ble gitt tilgang til pasientinformasjon i Gerica så tidlig som ønskelig på praksisstedet. Konklusjon: Stort sett positiv mottakelse på avdelingene. 4.2 Evaluering av refleksjonsgruppene Studentenes evaluering og læringseffekt av prosjektet Studentene nevner at det var positivt å komme sammen og møtes i refleksjonsgruppene. Det var ulike tema som kom frem i refleksjonsnotatene, noe som gjorde refleksjonen variert og aktuell. Refleksjonsnotatene var bra som utgangspunkt for refleksjon. Det var fint å få bearbeidet situasjoner i praksis, både vanskelige og positive opplevelser. Det nevnes at det er godt å møte en som ikke skal delta i vurderingen av studenten.. Enkelte studenter sier at de ikke har hatt så stor nytte av refleksjonsgruppene. Det nevnes at det var positivt at gruppene ikke er for store, maks 4 studenter i hver gruppe. Angående tidsbruk er det hensiktsmessig å bruke 1,5 time Fagutviklers evaluering av refleksjonsgruppene Fagutvikler hevder at det var nyttig å få innspill om opplevelser på praksisstedene. Det var også nyttig å bli kjent med studentene gjennom disse gruppene. Videre hevdes det at det var Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

7 nyttig med en mal for hvordan refleksjonsgruppene kunne gjennomføres. Tidsbruk på refleksjongruppene var passe (1,5 time). 5.0 Konklusjon Formålet med prosjektet var å utprøve og utarbeide en modell for en samordnet struktur som kvalitetssikrer praksistilbudet i de ulike enheter i kommunens praksisfelt. Prosjektgruppen har vært representert fra ulike enheter innen pleie og omsorg i kommunen. Dette har vært nyttig for å synliggjøre at vi tidligere hadde ulike måter å møte studenter på. Gjennom dette prosjektet har vi fått til samordnet mottak og oppfølging av studentene i de forskjellige enhetene i kommunen. Prosjektet er nå utprøvd i forhold til en større gruppe studenter (16 studenter), med positiv erfaring. Hefte Velkommen til oss kvalitetssikrer informasjonen som hver enkelt student får når de kommer til kommunens praksisfelt. En felles oppstartsamling første praksisdag har vært en positiv erfaring for både studentene og kommunens ansatte. Videre har vi fått presentert fagutviklere og teamsykepleiere i kommunen for studentene. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

8 Litteratur St.meld. nr.25 ( ), Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer. Helse og omsorgsdepartementet. Undervisningssykehjemmet for Aust Agder. Virksomhetsbeskrivelse 2008 Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

9 Vedlegg Vedlegg 1: Søknadsskjema for praksisprosjektmidler 2009 Vedlegg 2: Grimstad kommune: Velkommen som student Vedlegg 3: Evaluering av oppstart av praksis i Grimstad kommune Vedlegg 4: Evaluering av refleksjonsgruppe med stedlig fagutviklingssykepleier i Grimstad kommune Vedlegg 5: Mal for refleksjonsgruppene Vedlegg 6: Sluttevaluering av modell for mottak og oppfølging av sykepleiestudenter i Grimstad kommune Vedlegg 7: Velkommen til oppstart Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

10 Vedlegg 1: Søknadsskjema for praksisprosjektmidler 2009 Fakultet for Helse- og idrettsfag Søknadsskjema for praksisprosjektmidler 2009 Søker: Navn på prosjektansvarlig institusjon: Undervisningssykehjemmet på Feviktun i samarbeid med UiA/Fakultet for Helse og Idrettsfag Navn på prosjektansvarlig person: Fagutvikler Åse Ribe Johnsen, Berge Gård - Grimstad kommune. Prosjektbeskrivelse: prosjektets navn, formål, metode og plan for gjennomføring (max 250 ord): Prosjektets navn: Samordnet praksis med kvalitet. Formål: Det søkes om videreføring av dette prosjektet, fordi evalueringsgrunnlaget med 3 studenter i 2008 var for tynt. Vi ønsker en utprøving av modellen som er utarbeidet for en samordnet struktur også på 1. års sykepleierstudenter i sykehjem. 16 studenter starter sin 8 ukers praksisperiode 16. februar Fremdrift: Vi ønsker å gjennomføre lik modell som ble gjennomført for 2. årsstudenter høsten 2008: Felles mottak av studenter på Grimstad rådhus 16. februar kl Veiledningsgrupper x 2/ praksisperiode v/ fagutviklere Evaluering: universitetslektor Ragnhild Skaar. Prosjektets hovedmål og delmål: Hovedmålsettingene: Å evaluere modellen ut ifra et større grunnlag Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

11 Ønsker å se studentene som en viktig ressurs i videreutvikling av servicetilbudet Studentene sikres lik opplæring Praksis er forutsigbar der den enkelte opplever å bli integrert og ivaretatt Delmål: Bidra til bedre rekruttering Praksissted ønsker å være i kontinuerlig forbedring Budsjett med begrunnelse / søknadsbeløp: Frikjøp av tid for fagutviklere: 15 timer x 3 fagutviklere = 45 timer x kr = kr inkl. sos. kostnader. Søknadssum: Kr Frikjøp av tid for universitetslektor: 20 timer Frikjøp av tid for universitetslektor er beregnet for behov som vi ønsker hun kan bli frikjøpt fra UiA for å følge prosjektet og for å skrive en rapport/ artikkel. Muligheter for videreføring og spredening av prosjektet etter prosjektperiodens utløp: Vi vil publisere resultater gjennom rapport, undervisningssykehjemmets nettverk regionalt og interkommunalt. Videre vil vi benytte Undervisnings-sykehjemmets og UiA sin nettside. Underskrift: Grimstad Karin Pettersen FoU leder USH Aust Agder Ragnhild Skaar Universitetslektor UiA Søknadsfrist: 20. februar 2009 Søknad sendes med vedlegg til: Universitetet i Agder Fakultet for Helse- og idrettsfag v/ Turid Ervik Serviceboks Arendal Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

12 Vedlegg 2: Grimstad kommune: Velkommen som student Pleie- og omsorg Grimstad kommune Velkommen til oss! Vi håper at din praksisperiode skal bli lærerik og utfordrende. Som sykepleierstudent er det mye man skal forholde seg til, og det er utfordringer på ulike plan. For at vi skal kunne gi deg en god praksis er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere. Dere vil ha en veileder som følger dere gjennom praksisperioden. Ikke vær redd for å bruke veilederen din! Vi ønsker dere en god praksisperiode og håper dere får med dere noen viktige aspekter ved det å være sykepleier innen kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

13 Lykke til! Teori og praksis etiske dilemma Sykepleierstudenter vil oppleve en avstand mellom det som formidles på høgskolen, og sykepleien som utføres i praksis. Dette kan oppleves frustrerende og vanskelig. Det er viktig at dere som studenter våger å spørre hvorfor ting blir gjort slik de gjør. Kanskje vil dere lære alternative måter å løse oppgaven på, kanskje vil den som utførte oppgaven se at hun/han burde ha gjort det på en annen måte. Det er viktig at idealene man lærer på skolen beholdes, men de må ofte tilpasses virkeligheten. Kunsten er å lære seg dette. Noen av dere har erfaring fra helsevesenet fra før, mens for andre er dette en helt ny opplevelse. Uansett dreier praksisen deres seg om å forstå hva sykepleieryrket er, tilegne seg ferdigheter og om å finne deres identitet/rolle som sykepleier. Et av de viktigste hjelpemidlene i dette arbeidet er å reflektere over det dere opplever, enten alene, sammen med veileder, medstudenter, lærer. Refleksjon gir dere mulighet til å bli bevisste hvorfor en situasjon ble som den ble, og til å lære hva som fungerer og ikke fungerer. Etiske dilemma møter helsearbeidere daglig. Å lære seg og bli etisk bevisst, å kunne identifisere etiske dilemma i hverdagen, er viktig. Det gir mulighet til å tenke igjennom i forkant hva man kan gjøre når slike situasjoner oppstår, og kan lette valgene dere må ta. Eksempel på etiske dilemma: 1. Sykepleieren/hjelpepleieren man skal stelle sammen med tar vekk dynen slik at pasienten blir liggende naken under stellet og hun/han dekker ikke til med håndklær og lignende. Hva gjør du? 2. Din primærpasient (slagpasient, rullestolbruker, mistet språket, men er klar) er ikke kristen og har aldri gått i kirken. En dag blir hun trillet ned til andakten av en ekstravakt uten at hun har ønsket dette. Du vet at hun blir opprørt og at hun ikke klarer å uttrykke dette. Ekstravakten mente det hele godt. Hva gjør du? 3. Du hjelper en pasient å skifte bleie på badet hans. Plutselig kommer sønnen inn uten å banke på. Pasienten står avkledd ved vasken, og du merker at han blir beklemt over situasjonen. Hva gjør du? Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

14 Forventninger til studenter i praksis i Grimstad kommune At studenten overholder taushetsplikten At studenten møter til avtalt tid At studenten gir beskjed ved fravær At studenten handler innenfor sitt kompetanseområde At studenten gir tilbakemeldinger på både gode og dårlige opplevelser At studenten oppsøker hjelp dersom hun/han lurer på noe At studenten møter pasienter og kolleger ved med respekt og høflighet At studenten følger undervisningsplanen fra skolen og dennes mål (gjennomfører studieoppgaver, lager læringsmål, ukeplaner og framdriftsplaner) Studenten kan ha følgende forventninger til praksis i Grimstad kommune: At studenten får egen veileder i praksis og blir fulgt opp av denne At studenten blir møtt med respekt og høflighet fra kolleger At studenten deltar ved aktuell intern undervisning At studenten blir inkludert i det daglige arbeidet på avdelingen At veileder tilrettelegger og veileder slik at mål for praksisperioden nås At student og veileder ukentlig setter av tid til evaluering og videre planlegging av praksisperioden Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

15 Grunnopplæring Gerica Grimstad kommune 1. Innlogging Brukernavn er brukerid som en får når en blir autorisert i Gerica. Brukerid er bokstaver (en kombinasjon av for- og etternavn). Passord: Når en blir autorisert får en oppgitt et foreløpig passord. Dette blir en tvunget til å skifte ved første innlogging. Passordet skal bestå av: - minimum 7 tegn - minimum et av tegnene må være stor bokstav - minimum et av tegnene må være et tall (passordet kan for eksempel være Vinduspost1) Passordet er taushetsbelagt, dvs. at gir du en annen tilgang til passordet ditt kan du bli dømt for brudd på taushetsplikten. Du må holde passordet like godt skjult som bankkoden din. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

16 - Etter at du har skrevet inn id og passord trykker du på logg inn med venstre musetast 2. Generelt Du kommer da inn i dette bildet Dersom det er viktige beskjeder til alle legger Systemkoordinator denne her. Etter at du har lest den trykker du på X med venstre musetast. Dette bildet gir deg tilgang til alle brukerne, dvs. de du har anledning til å lese opplysninger om Dette bildet vil gi deg oversikt over alle tjenestene brukeren har Dette bildet gir deg oversikt over alle journalnotater/rapporter som er skrevet om brukeren. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

17 For å gå tilbake til forrige bilde bruker du dette tegnet For å lagre opplysninger klikker du på/bruker du dette tegnet 3. Søke opp en bruker - Trykk på ikonet/bildet av bruker (evt. tjeneste eller journaler) - Plasser markøren i det lilla feltet under arkfanene navn, nr., født osv - Skriv inn navnet på brukeren etternavn med stor forbokstav - Trykk tabulator (tabulator brukes der enter-tast ville bli brukt i Windows). Tabulatortasten finner du på tastaturet under tegnet og over Caps Lock til venstre Innstilling på deg er satt opp slik at du skal få opp brukerne i din gruppe/avdeling. - Når brukeren du ønsket å søke opp er markert med blått kan du finne flere opplysninger om vedkommende ved å trykke på symbolet. - Trykker du på åpne mappen kommer du inn i bildet øverst på side 4. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

18 Her finner du alle personopplysninger som er registrert på bruker. Det er de fem første ark fanene som du skal vite hva inneholder etter dette kurset. Kommunikasjon: Trykk og finn bl.a. telefonnummeret til brukeren. Kontakter: Personalia: Gruppering: Trykk og finn opplysninger om pårørende evt. hjelpeverge. Trykk og finn hvilken fastlege brukeren har. Trykk og finn hvilken gruppe brukeren tilhører (ut fra adresse) Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

19 4. Søke opp hvilke tjenester brukeren har. Ved å klikke på ikonet tjenester og søke opp brukeren kommer du inn i dette bildet Denne brukeren har praktisk bistand, dagrehabilitering og institusjonsplass. Firkanten med plusstegn i er en knapp man kan trykke på med venstre museknapp for å lese flere opplysninger om tjenesten til brukeren. Slik du ser i bildet på bildet øverst på side 6. Du ser hvilke oppdrag som skal utføres hos brukeren og hvilken dag. Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

20 Her ser dere at brukeren har tre oppdrag under praktisk bistand, nemlig morgenstell, rengjøring av bolig og hjelp til innkjøp av dagligvarer. Oppdraget rengjøring av bolig er markert med blått ved å klikke på denne linjen. Da kommer tidsplanen for dette oppdraget opp. Hun skal ha hjelp onsdager mellom kl og og hjelpen skal gis annenhver uke (frekvens 2. Frekvens 26 betyr hver 26 uke og kan for eksempel brukes for oppdrag vindusvask) I tillegg vil dere se hva hun skal ha hjelp til i dette feltet. Dersom du ønsker å se hvor mange timer praktisk bistand brukeren har tildelt, se på hvem som er primærkontakt til bruker eller se på nøkkelnummeret markerer du tjenesen praktisk bistand blått ved å klikke på den med venstre musetast. Gå på ikonet. Her vil du kunne få opplysningene ved å klikke på arkfanen ressurser. Dere må gjerne gå inn og se på alle områder dere har tilgang til på deres brukere. Hvis noen områder er grå, så betyr det at du ikke har tilgang. Dere kan ikke gjøre noe galt i hvert fall ikke som ikke er mulig å få rettet opp igjen. Når dere har sett på et bilde kan dere bruke døra med pil og gå tilbake til forrige bilde. Dersom dere får opp spørsmålet om dere vil lagre endringene trykker dere bare på nei ( hvis det ikke er sånn at dere ønsker å skrive inn noe nytt da). LYKKE TIL OG HUSK AT ALLE VIL MESTRE DETTE TRENING GJØR MESTER! Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

21 Sjekkliste for sykepleierstudenter i Grimstad kommune Punktene på sjekklisten er ment som et supplement til de målsettinger undervisningsplanen fra UiA krever at studentene skal nå i løpet av praksisperioden. Sjekklisten skal hjelpe studenten til å bli kjent på praksisstedet. Navn:.. Avdeling/ gruppe: Dato:.. Kontaktperson: Dato sign. BESKRIVELSE AV OPPLÆRING: INFORMASJON Kjenne til bygget/ lokalitetene Kjenne avdelingens visjon, verdigrunnlag og målsetting Kjenne praksisstedets organisatoriske plassering i pleie- og omsorg Kjennskap til Undervisningssykehjemmet, dets funksjon og Grimstad kommunes satsingsområder Kjennskap til bruk av PPS Kjennskap til Grimstad kommunes kvalitetsstandarder for tjenester- hjemmetjeneste/ og institusjon ORGANISERING AV SYKEPLEIETJENESTEN Ansvars- og evt. bakvaktsystem Nattjenesten Enhetsleder/ seksjonsleder/ teamsykepleier Grupper i avdelingen Primærgrupper/ primærkontakter/ gruppeverter Ressurspersoner/ fagkontakter SAMARBEIDSPARTNERE Pårørende/ brukerråd Legetjenesten Prest Fysioterapeut Ergoterapeut Hjemmetjenesten Tannlege Frisør Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

22 Fotterapeut Frivillige Dagsenter Merkantilt personale Kjøkkenpersonale Tillitsmannsapparatet og verneombud Apotek HOLDNINGER Møte med beboer Møte med pårørende Imøtekommenhet og høflighet/presentasjon Presentasjon i telefonen TAUSHETSPLIKT Signert taushetsløfte SAMARBEID Arbeidsfordeling/arbeidslister - respekt for hverandre - når det oppstår problemer Tjenestevei DOKUMENTASJON Turnusplan Ukeplan Dagsplan/arbeidsfordeling Døgnrytme i avdelingen Rutiner for ulike vakter Gerica Pleieplaner/ tiltaksplaner Oppbevaring av journaler Avdelingens faglitteratur Husets faglitteratur Avdelingens organisering av forskjellige lister Avdelingens permer m/div. informasjon Rutiner for mottak av ny beboer Intern og ekstern post Skademelding Avvikssystem- Qm+ BRANNRUTINER Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

23 Branninstruks hele dokumentet Brannalarm Brannslukningsutstyr - pulverapparat - brannslange - brannteppe - rømningsveier - branntavle- regler for røyking/tømming av askebegre - kostnader ved falsk alarm FAGUTVIKLING Avdelingens møtevirksomhet Veiledning Kurs og internundervisning ARBEIDSTØY Garderobeforhold Retningslinjer fra enhetsleder Verdisaker/smykker Navnskilt REGLER VED SYKDOM OG SKADE Melding om fravær Skademelding MØTE MED BEBOERENS BEHOV FOR HJELP STELLESITUASJON Respekt vaner og hygiene Oppfølging av beboer i forhold til behov for eliminasjon Bleier/nettingtruser Bleiekontakt Annet inkontinensutstyr Sengens og nattbordets funksjoner Hjelpemidler og trykkavlastning Personløfter Lager/utstyr HYGIENE Håndvask Ringer, smykker og hår Behandling av rent/skittent tøy Sortering av tøy Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

24 Skylleromsarbeid HJELPEMIDLER Ganghjelpemidler Personløfter Annet utstyr MEDISINSK TEKNISK UTSTYR O2 kolbe, plassering og bestilling - skifte av manometer på kolben Blodprøver: rekvisisjoner CRP sticks Avføringsprøver Sårsekret til bact Blodsukkerapparat BT apparat Sug Førstehjelpsskrin Pariapparat Sårstell utstyr LEGETILSYN Legevisitt dag Legetilsyn kveld og natt Legetilsyn øyeblikkelig hjelp dag Innleggelse sykehus ADMINISTRERING AV MEDIKAMENTER Ukedosetter Multidose Medisintraller Medisinrom Oppbevaring av nøkler Permen: Instruks for legemiddelhåndtering- Grimstad kommune Alle skjemaer i forbindelse med medikament håndtering + Gerica Medikamentbestilling Kontroll ved medikamentmottak Kassering av medikamenter HYGIENE OG ORDEN I AVDELINGEN Kjøkken Beboerrom Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

25 Bad/toalett Dagligstue Lintøyrom Skyllerom Dekontaminator/bekkenspyler MÅLTIDER Tilstrekkelig med mat og drikke Appetittvekkende omgivelser Ro, sosialt samvær under måltidene Hjelp under måltidet Beboerens egne ønsker Matlister og dietter Måle drikke og diurese MØTE MED BEBOERENS ÅNDELIGE BEHOV OG RESSURSER Respekt, aktiv lytting Andakt Prest, hvordan få tak i sjelesørger Rutiner ved dødsfall Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

26 SYKEPLEIEFUNKSJONEN Sykepleierne arbeider i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierne har selvstendig ansvar for å ivareta sykepleierfunksjonen. Sykepleierfunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljø- terapeutisk sykepleietiltak overfor pasienter med akutt sykdom og funksjonssvikt, syke og friske eldre med behov for pleie og omsorg og grupper som er spesielt utsatt for helserisiko. Hensikten med sykepleien er å hjelpe pasienten til selvstendighet, eller til å leve med sin sykdom/funksjonssvikt, eller til en fredfull død. Sykepleierne leder sykepleietjenesten og koordinerer de forskjellige gruppers deltagelse i denne tjenesten. Både helse og sykdom har fysiologiske, psykiske, åndelige og sosiale komponenter. Sykepleien må planlegges ut fra et slikt helhetssyn. Sykepleiernes oppgaver er å støtte, fremme, og beskytte og /eller erstatte individets omsorg for seg selv og å gjøre dette på en slik måte at det fører individet frem til optimal egenomsorg. Sykepleierne må samarbeide med pasient, pårørende, kolleger og andre yrkesgrupper og etater. Sykepleiernes undervisningsansvar omfatter pasienter, pårørende, personell og studenter/elever som trenger veiledning og undervisning i sykepleie. (Sos.dept/Helsedir. Rundskriv nr /82). Ragnhild Skaar og Åse Ribe Johnsen Side

27 HJELPEPLEIERFUNKSJONEN. Hjelpepleierne arbeider under ledelse av offentlig godkjente sykepleiere, vernepleiere eller jordmødre. Arbeidsoppgavene er knyttet til de funksjoner disse har innen institusjons- og kommunal helsetjenesten. Hjelpepleiernes oppgaver er i første rekke pleie i forhold til de ulike pasient/klient grupper. I funksjonen inngår forebygging, behandling og rehabilitering. Den består i å utføre og å hjelpe til med oppgaver som har sammenheng med pasientens/klientens daglige gjøremål, å delta i miljøarbeid og andre aktiviteter og å delta i det totale behandlingsopplegg. Hjelpepleierne samarbeider med pasient/klient, pårørende og andre yrkesgrupper i utførelsen av oppgavene. Hjelpepleierne gir praktisk veiledning til hjelpepleierelever, praktikanter og andre som har behov for det. (Sos.dept./Helsedir. Rundskriv nr /82) Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

28 Vedlegg 3: Evaluering av oppstart av praksis i Grimstad kommune Evaluering av oppstart av praksis i Grimstad kommune Hvordan var samlingen første dag i praksis? Hva var bra? Hva kunne vært bedre? Hvordan var mottakelsen på avdelingen første dag i praksis? Hva var bra? Hva kunne vært bedre? Hvordan var de første dagene i praksis? Hva var bra? Hva kunne vært bedre? Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

29 Vedlegg 4: Evaluering av refleksjonsgruppe med stedlig fagutviklingssykepleier i Grimstad Grimstad kommune Evaluering av refleksjonsgruppe med stedlig fagutviklingssykepleier i Grimstad kommune Refleksjonsgruppe 1 og 2 Studentenes evaluering: (fagutvikler oppsummerer den muntlige evalueringen og skriver en oppsummering) Fagutviklers evaluering av begge refleksjonsgruppene: Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

30 Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

31 Vedlegg 5: Mal for refleksjonsgruppene Mal for refleksjonsgruppene: To samlinger pr. praksisperiode à ca. 1 ½ time Fortrinnsvis Refleksjonsgruppe med stedlige fagutviklingssykepleiere Grimstad Kommune 1 samling: (ca. 1 ½ time) Fagutvikler presenterer seg og sier noe om sin faglige bakgrunn Bli kjent runde Den enkelte student leser sitt refleksjonsnotat nr.1 Fagutvikler og de andre studentene gir tilbakemelding Fagutvikler/studenter tar opp eventuelle aktuelle spørsmål/refleksjoner/ etiske dilemma relatert til studentenes rolle og praksisplassens servicetilbud Avslutning: Hvordan har dette vært? 2 samling: (1 ½ time) Runde Alle studentene sier noe om hvordan de har det - har hatt det siden sist refleksjonsgruppe Den enkelte student leser sitt refleksjonsnotat nr. 2 Fagutvikler og de andre studentene gir tilbakemelding Fagutvikler/studenter tar opp eventuelle aktuelle spørsmål/refleksjoner/ etiske dilemma relatert til studentenes rolle og praksisplassens servicetilbud Evaluering o Muntlig evaluering o Nedfelles skriftlig av fagutviklingssykepleier på evalueringsskjema o Sendes Åse R.Johnsen Vedlegg 6: Sluttev. av modell for mottak og oppfølging av sykepleiestudenter i Grimstad Grimstad kommune Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

32 Samordnet praksis med kvalitet Sluttevaluering av modell for mottak og oppfølging av sykepleiestudenter i Grimstad kommune Feviktun/Frivolltun/Berge gård/landvik: 16/16 har svart= 100% (Tilfeldig rekkefølge - ikke prasksissted for prasksissted). (Rekkefølgen av nummer på studentene er ikke det samme som på evaluering av oppstart). Hvilke betydning har modellen for mottak og oppfølging de første dagene hatt for din læring i kliniske studer? Hvilke faktorer har bidratt til at du har følt deg inkludert og ivaretatt i avdelingen? Hvilke faktore har bidratt til at du ikke har følt deg inkludert og ivaretatt i avdelingen? Hvilke betydning har refleksjonsgrupper med fagutviklingssykepleier hatt for din læring og refleksjon i praksis? Vedlegg 7: Velkommen til oppstart Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

33 Pleie- og omsorg Grimstad kommune Velkommen! Vi ønsker velkommen til oppstart- samling den dato/ kl. ( fra/ til).på Grimstad Rådhus i formannskapssalen. Program: Velkommen Presentasjonsrunde Generell info Opplæring Gerica/ PPS Video- Brukermedvirkning Deretter drar vi ut til de respektive praksissteder for videre informasjon og omvisning. Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst meld fra til: Fagutvikler Åse Ribe Johnsen Tlf: eller på e- post: Vel møtt! Rapport 2009: Samordnet praksis med kvalitet Side Ragnhild Skaar/ Åse Ribe Johnsen

Velkommen som student til miljøarbeidertjenesten!

Velkommen som student til miljøarbeidertjenesten! Velkommen som student til miljøarbeidertjenesten! Vi håper du får en flott og lærerik praksisperiode hos oss! Studentnavn Avdeling Veileder Tlf til avdelingene Veileder skole: Første dagen er «bli kjent

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger?

Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Riktig dokumentasjon i profil Hvordan legge til korrekte pasientopplysninger? Harstad kommune Opplysninger om pasienten Under arkfane bruker Navn og andre måter å kunne kontakte pasienten på. Her kan vi

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste, ved å stille krav til kvalitet i utdanningens

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell

Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell Praksis i sykehjem 3.studieår presentasjon og erfaringer med veiledningsmodell Fremlegg på fagdag læringsarena 25.11.10 Ragnhild Flittie Onstad Høgskolelektor ved Høgskolen i Akershus Emne 7B: sykehjem/rehabilitering

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Rapport om utviklingsmidler

Rapport om utviklingsmidler Rapport om utviklingsmidler - Stille rapport vs. tradisjonell rapport Etat for hjemmesykepleie sone Sentrum og Sandviken August 2013 1 Stille rapport vs. tradisjonell rapport - innholdsfortegnelse Kap

Detaljer

Veiledningsgrupper - StudentAktivModell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem

Veiledningsgrupper - StudentAktivModell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem Veiledningsgrupper - StudentAktivModell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i praksis i sykehjem 2013/2014 2014/2015 Et samarbeid mellom: Høgskolen i Bergen, Betanien Diakonale Høgskole,

Detaljer

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent

FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER. ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FELLES ETIKK-KVELDER SYKEHUS/KOMMUNER ÅSE INGEBORG BORGOS Kommuneoverlege/fastlege/ praksiskonsulent FJ E L L R E G I O N E N Fjellregionen Utfordring: Antall yrkesaktive Antall eldre 5500 innb, 5,4%>80

Detaljer

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010 Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter Innledning En av intensjonene med etableringen av Undervisningssykehjem er at undervisning, kompetanseutvikling, forskning og fagutvikling foregår

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2

051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Høgskolen i Telemark 051HOEM4 4-4 Sluttprøve - ny prøve nr. 2 Alt 1) For studenter som har hatt kliniske studier i psykisk helsearbeid uke 15-23 2011 Studenten synliggjør kunnskapsbasert sykepleie Studenten

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- og ergoterapiutdanning fra NTNU i Gjøvik (tidl HiG)

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- og ergoterapiutdanning fra NTNU i Gjøvik (tidl HiG) Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- og ergoterapiutdanning fra NTNU i Gjøvik (tidl HiG) Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste,

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E

H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E H E L S E FA G L I G S P R Å K O G K U LT U R F O R S T Å E L S E - E R FA R I N G E R F R A K U R S E T Y R K E S R E T T E T S P R Å K O P P L Æ R I N G I H E L S E A R B E I D E R FA G 2 påfølgende

Detaljer

Erfaring med åvære pådriver

Erfaring med åvære pådriver Erfaring med åvære pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter www.utviklingssenter.no Kirsti Hagen Fagutviklingssykepleier UTVIKLINGSSENTER for sykehjem i Troms

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Organisering og omfang... 1 3 Læringsutbytte... 1 4 Krav for å kunne få et praksissted godkjent...

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger

Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Bodø 4-5. november 2015 Utdanning for fremtiden - erfaringer med kombinerte stillinger Universitetslektor Åse Bårdsen og Hege Solgård, Fysioterapeututdanningen, UiT Norges Arktiske universitet Mål - kombinerte

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS. SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005 PLAN FOR OBSERVASJONSPRAKSIS SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull 02H Desember 2004 1 INNLEDNING I løpet av siste

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha relevans for fremtidens helse- og omsorgstjeneste beskrevet i følgende dokumenter:

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha relevans for fremtidens helse- og omsorgstjeneste beskrevet i følgende dokumenter: 21.4.2017 UTLYSNING AV SAMARBEIDSMIDLER TIL UTVIKLING AV PROSJEKTSØKNAD OG GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDSPROSJEKTER I HEDMARK OG OPPLAND MELLOM PRAKSISSTEDER, INNEN HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGER OG

Detaljer

Informasjon til institusjoner som mottar aktivitetsvenner

Informasjon til institusjoner som mottar aktivitetsvenner Informasjon til institusjoner som mottar aktivitetsvenner En aktivitetsvenn er en frivillig som med opplæring og oppfølging skal bidra til å gi personer med demens flere gode opplevelser og aktiviteter

Detaljer