Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012"

Transkript

1 Lærerveiledning til Modul 2:Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold oktober 2012 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Plan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet

2 Innhold Forord Kurset i kontekst Oversikt over kurset Forberedelse til kurs Gjennomføring av kurset Evaluering av kurset Fagstoff for kurslederne Eget nettsted for kursholdere Eget nettsted for kursdeltakerne Redigering av kursguiden til deltakerne Den tekniske bruken av historiefortellingen Den tekniske bruken av quiz en til avslutningen side 2

3 Forord Denne veiledningen er ment som en hjelper i planleggingen for dere som skal lede dette kurset. Veiledningen går nokså detaljert inn i et pedagogisk opplegg. Det enkelte fylkeslag står imidlertid selvsagt fritt til å gjøre både faglige, didaktiske og praktiske tillempinger i opplegget. I veiledningen finner dere i tillegg til gjennomgangen av det faglig og pedagogiske i kurset også hjelp til den praktiske planleggingen, bl.a. med sjekkliste og materielliste. Det er laget flere læremidler til kurset, både to videoer, en interaktiv historiefortelling for bruk i oppgaveløsing, en elektronisk quiz, flere presentasjoner på PowerPoint og en del materiell i word-filer. Videoene sendes ut separat med post, mens alle presentasjonene og de øvrige filene legges ut på et lukket nettsted for alle kursholderne. Lykke til med kurset! side 3

4 1. Oppbygging av kurset Avtaleforståelse er basiskunnskap for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. På alle nivåer vil tillitsvalgte komme i kontakt med saker som handler om praksis og tolkning i forhold til lov- og avtaleverket. I en stadig mer globalisert verden er det viktig å være bevisst på at norske arbeidsvilkår påvirkes av både nasjonal politikk og internasjonale avtaler og prosesser. Noen ganger vil saker ha sitt utspring i ulike fortolkninger, andre ganger finner saker sin løsning nettopp i presise og utvetydige bestemmelser. Det er viktig at alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet bruker de muligheter som finnes til å påvirke politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Derfor er det viktig at også nye arbeidsplasstillitsvalgte har en grunnleggende oversikt over hvilke lover og avtaler som er aktuelle for dem og sentrale paragrafer og tema i disse, hvordan lov- og avtaleverket er bygget opp og fremforhandlet, og hvor de finner ulike informasjonskilder. I kursopplegget er det tatt hensyn til at målgruppen er nye arbeidsplasstillitsvalgte. Stoffmengden er begrenset og i hovedsak konsentrert om de forhold som er mest relevant for nettopp dem. Mål Utdanningsforbundet har tre overordnede mål med dette kurset: Den tillitsvalgte skal bli bevisst på at fagforeningens demokratiske handlingsrom ikke er statisk, men er under konstant endring og utfordres stadig gjennom nasjonale og internasjonale avtaler og beslutninger. Den tillitsvalgte skal få kunnskap om viktige deler av aktuelt lov- og avtaleverk innenfor tariffområdet, og kunne anvende denne kunnskapen i sin rolle som tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal få kunnskap om hva som skaper lokale handlingsrom og hvordan disse kan brukes aktivt Kurset består av ulike hovedelementer. For hvert av disse hovedelementene er det formulert egne delmål (se pkt. 2). Pedagogisk tilnærming I kurset har vi lagt vekt på nærhet til praksis. Det faglige innholdet skal treffe de arbeidsplasstillitsvalgte i forhold til utfordringer i deres rolle. Vi har tilstrebet å levendegjøre stoffet og gi deltakerne bilder som de kan kjenne seg igjen i. Dette gjøres ved å bruke en video og en interaktiv historiefortelling som inngang til to av temaene, for deretter å slippe deltakerne løs på praktiske oppgaver og erfaringsdeling. Opplæring av nye tillitsvalgte Kurset i lov- og avtaleforståelse er trinn 2 i opplæringsstigen for nye tillitsvalgte: Modul 1: Lokal Introduksjon Modul 2: Kurs i avtaleforståelse Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Lokal oppfølging Modul 4: Utvalgte temaer (normalt etter 1 år) (rett etter valg vår) (år 1 tidlig høst) (år 1 vinter) Dette kurset er det første hvor deltakerne får anledning til å reflektere over de erfaringer de har gjort seg så langt som tillitsvalgte sammen med andre i tilsvarende situasjon. Det er viktig å bruke den tiden som er satt av til nettopp dialog og refleksjon og la deltakerne slippe til med sine erfaringer. Det er en kopling mellom Modul 2 Kurs i avtaleforståelse og Modul 3 VOKS (videre opplæring i kommunikasjon og samhandling) I begge kursene behandles temaer som bl.a. møtet med arbeidsgiver, møtet med medlemmer og konflikthåndtering. I Modul 2 tar vi for oss de viktigste formelle sidene og anvendelsen av lover og avtaler. I Modul 3 ser vi mer på rolleforståelse og de mellommenneskelige sidene. Men det er altså en nær kopling. side 4

5 2. Oversikt over kurset Kurset er bygget opp med fire hovedelementer, som behandles som separate temaer. Hvert hovedelement består av flere aktiviteter som henger sammen. Hovedavtalen 1. Visning av video Historien om Den vanskelige saken 2. Gruppearbeid Med utgangspunkt i konkrete problemstillinger knyttet til video 3. Erfaringsdeling Dialog om deltakernes første tid som tillitsvalgte 4. Forelesning Hovedavtalen: medbestemmelse, rettigheter og plikter Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne til de mest sentrale bestemmelsene i hovedavtalen for en arbeidsplasstillitsvalgt Kjenne til hvordan medbestemmelse kan utøves innenfor avtalens rammer Kjenne til hvordan klubbmøtet bør brukes til å drøfte viktige saker før møte med arbeidsgiver Ha tilstrekkelig innsikt i avtalen og forbundets politikk i forhold til denne til å kunne gå i drøftinger med arbeidsgiver Ha reflektert over viktige dilemmaer som avtalen kan stille tillitsvalgte overfor Ha reflektert over betydningen av at fagforeningsbevissthet og profesjonsbevissthet er grunnlaget for Utdanningsforbundets nasjonale og internasjonale arbeid Ha reflektert over egne erfaringer fra den første tiden som tillitsvalgt, og spesielt i forhold til medbestemmelsesmøte Kjenne til at organisasjonsfrihet og kollektiv forhandlingsrett er beskyttet av internasjonale avtaler og konvensjoner Tariffavtalen 1. Forelesning Oversikt over lovog avtaleverket, og introduksjon til hovedtariffavtalen 2. Visning av historien 24 En interaktiv historiefortelling på PC 3. Oppgaveløsing Gruppevis, med oppgaver som ligger i historien 24 Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne de mest sentrale punktene i fellesbestemmelsene for en arbeidsplasstillitsvalgt Kjenne lønns- og forhandlingssystemet i PBL-A Kunne bruke ulike kilder i arbeidet med problemer knyttet til avtalen, herunder ulike nettsider, forbundets almanakk osv. Kunne svare på enkle spørsmål fra medlemmene Kunne påse at arbeidsgiver følger tariffavtalen innenfor de tema som er tatt opp i kurset Ha reflektert over handlingsrommet som ligger i lokal praktisering av hovedtariffavtalen Ha reflektert over betydningen av fagforeningsbevissthet og profesjonsbevissthet Ha reflektert over når man skal søke hjelp hos lokallaget Kjenne til at likelønnsprinsippet er forankret i internasjonale avtaler og konvensjoner (forts. neste side) side 5

6 Barnehageloven 1. Forelesning Oversikt over loven 2. Oppgaveløsing Individuelt eller to og to/i mindre grupper Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Vite om intensjonene bak barnehageloven og dens forankring i barnekonvensjonen Kjenne til hovedinnholdet i denne loven Kjenne til hovedinnholdet i forskriftene/rammeplan for barnehagen Ha reflektert over hvordan lovene og forskriftene/rammeplan for barnehagen kan brukes i vervet som tillitsvalgt Arbeidstid 1. Forelesning Bunden og ubunden tid Overtid Tid til ledelse 2. Oppgaveløsing i plenum Quiz i grupper... Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne til de arbeidstidsbestemmelser som gjelder eget arbeidsforhold Ha et tilstrekkelig faglig underlag til å kunne gå i møte med arbeidsgiver for å drøfte lokal praktisering av arbeidstidsbestemmelsene Ha reflektert over handlingsrommet som ligger lokalt Ha reflektert over når man bør søke bistand hos lokallaget side 6

7 4. Forberedelse til kurs Under dette punktet gjennomgår vi en del punkter som dere bør ha med når dere planlegger kurset. Det er et tett program under kursdagene, og det er lagt opp til bruk av flere medier og krevende gruppearbeidsformer. Grundig forberedelse vil derfor være avgjørende for en vellykket gjennomføring. Påminnelse til deltakerne: gjennomføring av medbestemmelsesmøte Før kurset bør/må alle kursdeltakerne ha gjennomført sitt første medbestemmelsesmøte med arbeidsgiver. Dette er viktig for å kunne delta i erfaringsdelingen rundt deres første tid som tillitsvalgte. Så snart dere har en kursdato klar og deltakerne varsles om dette, bør de også få en påminnelse om gjennomføring av medbestemmelsesmøte før kursstart. Utsending av kursguide til deltakerne Det er laget en egen kursguide til deltakerne, som en mal. Her må dere minimum sette inn sted, datoer, fylkeslagets navn og navn på kursholdere (se pkt. 8 for en nærmere anvisning). Dere kan selvsagt også endre det øvrige innholdet i kursguiden ut fra de tilpasningene dere evt. måtte gjøre i deres kursopplegg. Vi anbefaler at dere sender ut kursguiden til deltakerne ca. to uker før kurset. Forberedelse av kurslokale, teknisk utstyr Dersom dere ikke har egne grupperom i kurslokalet bør bordene organiseres slik fra starten av at deltakerne raskt kan begynne på gruppearbeidene. Under økten om hovedavtalen skal dere vise videoen/dvden Den vanskelige saken. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å vise den direkte fra bærbar PC til kursholder via prosjektor til lerret. Dette forutsetter at PCen har DVD-spiller installert. Dere bør også før kursstart prøvekjøre DVDen på prosjektoren. Det kan være nødvendig å endre innstillinger i PCen for å få til video-visning. Husk ekstra høytalere! Under økten om tariffavtalen skal deltakerne jobbe i grupper. Hver gruppe trenger en (bærbar) PC med nettoppkopling, for å finne lovtekster og annen informasjon på nettet. I denne økten skal kursleder presentere historiefortellingen 24 på lerret og deretter skal deltakerne jobbe med denne under gruppearbeidet. Dere får historien som en egen fil. Filen kopieres til de PCene som skal brukes av gruppene. Husk å installere alle PowerPoint-presentasjoner som skal brukes på kursholders PC. Registrering av deltakerne i WinOrg Forbundet har hele sitt medlemsregister i systemet WinOrg. Systemet inneholder også et kursadministrasjonsverktøy, og der skal alle deltakerne til kursene registreres. For å få inn den informasjonen som er påkrevd i WinOrg bør dere be deltakerne om påmelding pr e-post, hvor de oppgir navn, postadresse, telefon og e-postadresse. Deltakerne må få en bekreftelse på påmeldingen. Forberedelse av gruppearbeidene Under gruppearbeidet til hovedavtalen skal det være med en erfaren tillitsvalgt i alle gruppene, som bistår i arbeidet og vurderer og gir tilbakemelding på synspunkter/konklusjoner tillitsvalgte kommer til. Disse erfarne tillitsvalgte må plukkes ut på forhånd og gis en briefing om deres rolle i gruppearbeidene. Under gruppearbeidet til tariffavtalen skal gruppene jobbe med problemstillinger som ligger i historiefortellingen 24. Det er mange problemstillinger i denne, og det kan være nødvendig å begrense antallet oppgaver. Dere bør se gjennom historien og evt. gjøre et utvalg av problemstillinger, og evt. også fordele ulike oppgaver mellom gruppene. De erfarne tillitsvalgte som brukes under gruppearbeidet til hovedavtalen brukes side 7

8 også i dette gruppearbeidet. I gruppearbeidet skal deltakerne bruke forbundets almanakk som en informasjonskilde. Denne skal de ha fått tilsendt på forhånd. Husk å sette opp gruppene på forhånd til alle tre gruppearbeidene (inkl. quiz en under særavtalene). Det er bra å ha en blanding av ulike medlemsgrupper i hver gruppe. Forberedelse av presentasjoner til forelesninger Til alle plenumsforelesninger og gruppevise forelesninger er det laget PowerPoint-presentasjoner. Her er det også laget notater som veiledning for kursholderne. Teksten ligger under presentasjonsbildene. Dere bør gjennomgå presentasjonene og evt. redigere/supplere de notatene som ligger der og evt. selve lysbildene. Når dere skal skrive ut PowerPoint-presentasjonene for egen bruk under forelesningen bruker dere Ctrl+P eller går til Skriv ut under Fil-menyen. Der markerer dere for Notatsider. Da får dere ut lysbildene med notatsider i utskriften. Forberedelse av innledende sosialisering Det er foreslått at dere legger inn en sosialiseringsøvelse for deltakerne i åpningen av kurset. Under pkt. 5.1 er det forslag til noen slike øvelser. Velg en av disse eller finn på noe annet til åpningen. Dokumenter til deltakerne Kursdeltakerne bør i størst mulig utstrekning få aktuelle lover og avtaler i trykte utgaver. Pr. i dag (juni 08) er ikke avklart når nye hovedtariffavtaler er ferdigtrykte, heller ikke i hvor mange eksemplarer. Vi vil komme tilbake med informasjon omkring dette når det er noe nytt å informere om. Materiell som ikke fås i trykte utgaver, må kursholder skirve ut og kopiere til deltakerne. Alt materiell skal samles i en perm for hver deltaker. Permen til deltakerne skal inneholde: Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Barnehageloven i praksis Perm til deltakerne Permen til deltakerne må være utstyrt med plastlomme foran og i ryggen fordi det skal legges inn spesialdesignet forside og rygg, samt innholdsfortegnelse. Det er laget egne malfiler for disse tingene. På neste side har vi satt opp en sjekkliste og en materielliste som dere kan bruke i planleggingen. side 8

9 Sjekkliste Her er en sjekkliste som dere kan redigere, skrive ut og bruke: Oppgaver Ansvar Planlagt gjort Utført Bestille kurslokale, overnatting, måltider, kaffe osv. Ordne med teknisk utstyr til kurslokale Utsending av første informasjon om kurset til deltakerne Utsending av redigert kursguide til deltakerne Avtale med erfarne tillitsvalgte som skal delta, briefing Sette opp gruppeinndeling til gruppearbeidene Forberedelse av forelesning hovedavtalen Forberedelse av forelesning hovedtariffavtalen Forberedelse av plenumsforelesning om barnehageloven Forberedelse av forelesning om arbeidstid Forberedelse av innledende sosialisering Forberedelse av quiz Kopiere ark: Hovedavtalen: Problemstillinger til gruppearbeid Den vanskelige saken Kopiere ark: Rettigheter ved tillitsvalgtopplæring Kopiere oppgaver til barnehageloven Kopiere oppgaver m/ svar til barnehageloven Kopiere spørsmål og svar til alle under avsluttende quiz Kopiere evalueringsskjema Kopiere filen med 24 over på PCer til gruppearbeidene Legge inn 24 og quiz på kursholders PC Bestille ev. skrive ut og kopiere materiell til alle deltakerne Gjøre i stand perm til hver deltaker side 9

10 Materielliste Her er en oversikt over undervisningsmaterialet til kurset (PP = PowerPoint-presentasjon): Materiell DVD med videoen Den vanskelige saken, 2 versjoner Historiefortellingen 24 på fil, 1 eks. PP til forelesning om hovedavtalen PP til forelesning om hovedtariffavtalen PP til forelesning om arbeidstid PP til forelesning om barnehageloven PP til avslutningen, om individuelt arbeid før VOKS-kurset Hovedavtalen: Problemstillinger til gruppearbeid Den vanskelige saken, word-fil Hovedavtalen Rettigheter ved tillitsvalgtopplæring, word-fil Problemstillinger til økten Arbeidstid Fil m/ elektronisk quiz Ark for utfylling av svar og poengberegning til quiz om særavtaler og lover, word-fil Skjema for deltaker-evaluering Skjema for oppsummering av deltaker-evaluering Skjema for evaluering fra kurslederne Kursguide til deltakerne, word-fil Spørsmål til oppgaveløsing: barnehageloven Fasit til oppgaveløsing: barnehageloven Fagstoff for kursholderne (se pkt. 7) Forside, rygg og innholdsfortegnelse til deltakerperm Sjekket NB! Videoene/DVDene sendes ut med post til dere. Alle øvrige filer, inkl. historien 24 og quiz en, er lagt ut i et lukket nettrom for kurslederne. Se pkt. 8. side 10

11 5. Gjennomføring av kurset Her går vi gjennom kurset sekvens for sekvens og kommenterer hvordan det faglige innholdet og hvordan det pedagogiske opplegget er tenkt. Dette er, som poengtert tidligere, bare ment som en veiledning til dere. 5.1 Registrering, sosialisering Sekvens Sosialiseringsøvelse Ca. tid Form/organisering Materiell 30 min. Deltakerne har en kort sosialiseringsøvelse før de setter seg i kurslokalet. Kommentarer De aller fleste av deltakerne har trolig ikke møtt hverandre før. I og med at det legges så stor vekt på gruppearbeid, og såpass raskt etter oppstart i kurset, er det derfor viktig at deltakerne får bli litt kjent på en mer uformell måte. Sosialiseringen kan gjøres på mange måter, men her er noen ideer: 1. Postkort Grupper på 6 deltakerer. Hver gruppe får et postkort. Hvert postkort klippes opp i 6 deler. Ved registrering trekker deltakerne en bit/del. Oppgaven blir å finne den de skal sitte på gruppe med. 2. "Speed dating" Grupper på 6 deltakere. Det er forhåndsbestemt hvem som skal sitte på gruppe sammen. Gruppen deler seg i par. Parene snakker sammen i ca 4 min. Kursholder gir signal om når de skal bytte partner internt i gruppen. I løpet av en halvtime har alle på gruppa snakket med alle. Her kan man ha noen forslag til tema, og noe bør være opp til den enkelte. Eksempler på tema: Hvilke forventninger har du til kurset? Hvilke tanker har du om å være nyvalgt tillitsvalgt- hvilke utfordringer ser du? Man kan kombinere postkort-varianten med "speed dating. 3. Verdenskartet Grupper på 6 deltakere. Det er forhåndsbestemt hvem som skal sitte på gruppe sammen. Ha et verdenskart liggende på gruppebordet. Alle deltakerne forteller om et sted de har vært, og som betyr mye for dem. 4. Blomster/lys i forskjellige farger Deltagerne ønskes velkommen etter registrering, og får overrakt en avskåren blomst som symboliserer seksjonen de kommer fra. Det står vaser på bordene som de kan sette blomstene i, og det ligger et farget ark på plassene. Deltagerne må finne en plass med sin farge (seksjon). På det fargede arket står det navnet på seksjonen, og hvilken blomst de har fått. Kurslokalet kan gjerne være låst til like før kurssart, slik at deltakerne slipper inn omtrent samtidig. En variant av denne er at deltakerne ved registrering får et flytelys hver. Lysene er i ulike farger. På bordene i kurssalen ligger det brikker i ulike farger, tilsvarende farger på lysene. På hver brikke står det en bolle med vann, som inneholder et tent lys som i samme farge som brikka. Deltakerne finner gruppen sin ved å sette seg der deres farge er. De tenner lyset sitt, og legger det i bollen. --- side 11

12 5.2 Hovedavtalen Sekvens Visning av DVD/video Den vanskelige saken (2 alternative varianter) Ca. tid Form/organisering Materiell 15 min. Video vises på lerret for deltakerne i plenum. Kan kjøres fra kursholders PC eller fra egen DVD-spiller. Husk å kople til høytalere! DVD en Den vanskelige saken i Djupedal barnehage Kommentarer Denne dramatiserte fortellingen på video er spesiallaget til dette kurset: Styrer bestemmer at de pedagogiske ledermøtene skal holdes i den ubundne tiden på mandag morgen, da alle førskolelærerne har seinvakt denne dagen. Bakgrunnen er en presset arbeidssituasjon. Saken tas opp i klubbmøtet, til heftig diskusjon. Denne situasjonen er ikke uvanlig for en arbeidsplasstillitsvalgt. Og sakene har flere sider: Medbestemmelsesmøte Ledelse av et klubbmøte Formelle forhold rundt disse møtene Forbundets politikk og sentrale føringer Lokalt handlingsrom Profesjonsperspektivet Fagforeningsperspektivet Det ligger ingen direkte problematisering i videoen, kun en (ukommentert) fortelling. Problemstillingene skal komme etterpå, i forbindelse med gruppearbeidet. Sekvens Gruppearbeid med utgangspunkt i DVD/video Ca. tid Form/organisering Materiell 45 min. Deltakerne organiseres i grupper. En erfaren tillitsvalgt deltar i hver gruppe. Word-fil med de problemstillingene som er skrevet nedenfor Kommentarer Problemstillingene til gruppearbeidet er en blanding av problemidentifisering ( hva er problemet her?) og løsning ( hvordan skulle dette vært løst? ). Det er viktig at deltakerne får reflektert rundt hvordan de selv tror de ville ha klart å håndtere en slik situasjon, og at det er forståelse for at dette er vanskelig. Det er viktig å få fram hva som ikke kan fravikes i en sentral avtale og hva det lokale handlingsrommet er. Problemstillingene står nedenfor. Skriv ut word-filen og del ut et ark til hver deltaker. Disse problemstillingene kan dere gjerne bygge ut: legge til flere, konkretisere i underpunkter, osv. Husk at deltakerne er helt nye tillitsvalgte og at det f.eks. nok ikke er klart for alle hva som ligger i fagforeningspolitiske argumenter. Prøv å identifisere problemstillingene i saken. Hva er problemet? Hvordan mener dere at saken skulle vært løst? Vurder problemstillingene i forhold til: Tillitsvalgtes møte med klubben Tillitsvalgtes møte med arbeidsgiver Faglig-pedagogiske argumenter Fagforeningspolitiske argumenter Lokale løsninger innenfor en sentral avtale Det er en to-delt hensikt med å ha med en erfaren tillitsvalgt i hver av gruppene: For å stimulere diskusjonen. Mange av deltakerne vil være uerfarne i forhold til disse problemstillingene. Det er dessuten tidlig i kurset slik at de ikke har fått snakket seg så godt inn på hverandre. For veiledning underveis i arbeidet og retting av gruppenes konklusjoner. Det er ikke lagt opp til noen plenumsgjennomgang av gruppearbeidet. Derfor er det viktig at tilbakemelding blir gitt i gruppene i stedet. De erfarne tillitsvalgte må informeres i forkant hva deres oppgave i gruppa innebærer. Det kan være nyttig å bruke lokallagsledere som da blir kjent med området og nye arbeidstillitsvalgte. side 12

13 Sekvens Erfaringsdeling rundt deltakernes første tid som tillitsvalgt Ca. tid Form/organisering Materiell 30 min. Deltakerne tar først 15 min. i de samme gruppene som i forrige sekvens før 15 min. i plenum. Deltakerne kan inviteres til å komme med sine erfaringer i plenum, eller kursholder kan plukke ut noen som skal starte. Word-fil med case og problemstillinger ang. rettigheter ved tillitsvalgtopplæring Kommentarer Dette er deltakernes første anledning til erfaringsutveksling med andre nye tillitsvalgte. På det tidspunkt kurset holdes må alle deltakerne allerede ha hatt et medbestemmelsesmøte med arbeidsgiver, og mange har antakelig også gjennomført klubbmøter. Det vil være frustrasjoner og det vil være gode erfaringer. Det er viktig å få fram begge deler og en dialog direkte mellom deltakerne (og ikke via kursholder) om erfaringer, råd i forhold til hva som skulle vært gjort annerledes i ulike situasjoner osv., spesielt i forhold til medbestemmelsesmøtet I denne sekvensen bør dere også ta opp problemstillinger knyttet til rettigheter ved tillitsvalgtopplæring. Det er laget en liten case som kan deles ut til deltakerne. Denne gjennomgangen kan gjerne komme sist i sekvensen. Da blir det en god overgang til den avsluttende forelesningen. Sekvens Forelesning i plenum: dypere inn i hovedavtalen Ca. tid Form/organisering Materiell 50 min. Forelesning m/ tilhørende presentasjon og dialog underveis PowerPoint-presentajon Kommentarer Videoen, gruppearbeidet og erfaringsdelingen handler i stor grad om bevisstgjøring av deltakerne i forhold til en del vanskelige sider ved det å være tillitsvalgt. Deltakerne trenger imidlertid også noe konkret kunnskap om de mest sentrale punktene i hovedavtalen. Her konsentrerer vi oss i hovedsak om medbestemmelse og rettigheter og plikter for partene. For at dette ikke skal bli en opplesing av avtaletekster, er det viktig at dere legger på eksempler og gjennomgående underveis utfordrer deltakerne med spørsmål. Dialogen her er viktig! side 13

14 5.3 Tariffavtalen Sekvens Forelesning i plenum: introduksjon til hovedtariffavtalen Ca. tid Form/organisering Materiell 45 min. Forelesning m/ tilhørende presentasjon og dialog underveis PowerPoint-presentajon Kommentarer Forelesningen gjennomgår sentrale punkter i hovedtariffavtalen. Det er stor variasjon i hvor mye nye tillitsvalgte vet om tariffavtalen. For mange er dette kjent stoff selv om de er nye som tillitsvalgte. For å stimulere både de som vet mye og de som vet lite, er det viktig at det er muligheter for spørsmål og dialog underveis. Problemstillinger i tilknyting til fellesbestemmelsene, i hovedsak, kommer i historiefortellingen 24. Sekvens Presentasjon av historiefortellingen 24 Ca. tid Form/organisering Materiell 15 min. Visning av fortellingen i plenum. Gjennomgang av videre arbeid. Historiefortellingen 24 Kommentarer Historiefortellingen 24 henspiller på TV-serien ved samme navn, der Jack Bauer er hovedpersonen, men i stedet for 24 timer er det her snakk om 24 dager i arbeidsplasstillitsvalgt Janne Buers liv. I løpet av disse dagene kommer hun opp i en rekke problemstillinger som hun må finne ut av. I denne sekvensen tar kursleder opp den interaktive fortellingen og viser på lerret hvordan den fungerer teknisk. Her kan dere også ta en siste sjekk på at fortellingen fungerer på PCene til gruppene. Se ellers pkt. 12 om en teknisk introduksjon til historiefortellingen. Sekvens Oppgaveløsing i grupper Ca. tid Form/organisering Materiell min. m/ pause mellom Deltakerne organiseres i grupper. Hver gruppe har en PC hvor 24 er installert. En erfaren tillitsvalgt kan delta i hver gruppe. 24 installert på hver PC til gruppene Kommentarer De ulike problemstillingene som det skal jobbes med her er lagt inn i historiefortellingen. Det kan være for mange problemstillinger til at alle gruppene kommer gjennom alle. Derfor kan det være hensiktsmessig at dere plukker ut et antall problemstillinger som et minimum. På hver side hvor det presenteres en problemstilling, er det også en skjult fasit. Deltakerne vet ikke hvor den er. Se pkt. 9 for hvordan dere får den opp. Vi har erfaringer både med at gruppene har blitt vist fasitknappen før start, og at de ikke har det. Det meldes om gode erfaringer ved begge måter å bruke fasit på. Ved å vise hvor fasit står, bruker gruppene i større grad tid til også å diskutere teksten i fasit det er ikke alltid at det er et klart svar. Ved å ikke oppgi fasit, er det kanskje noe mer diskusjon om problemstillingen. Dere får selv avgjøre hvordan dere vil bruke fasit. Fordi en erfaren er med på gruppene og gruppene har muligheten til å kontrollere sitt eget arbeid, er det ikke lagt opp til noen plenumsgjennomgang av oppgaveløsingen. side 14

15 5.4 Innledende fellesdel dag 2 Sekvens Aktuelt Ca. tid Form/organisering Materiell 30 min. Plenum. Informasjon, spørsmål og dialog. --- Kommentarer I denne økten kan dere ta opp aktuelle saker, informasjon osv. både fra forbundet sentralt og fra fylkeslaget. Deltakerne er fortsatt ganske nye i jobben som tillitsvalgte og vil nok ha mange spørsmål. Det kan være hensiktsmessig å minne deltakerne om denne sekvensen på dag 1, og be dem om å melde inn spørsmål på forhånd dersom det er noe som krever at dere forbereder svaret, må finne informasjon, osv. 5.5 Barnehageloven Sekvens Forelesning i plenum og oppgaveløsing: barnehageloven Ca. tid Form/organisering Materiell 60 min. Forelesning i plenum og oppgaveløsing (individuelt eller gruppevis) PowerPoint-presentasjon. Word-fil med oppgaver til loven. Word-fil med oppgaver og svar. Kommentarer Forelesningen begynner med en skjematisk framstilling av lov- og avtalesystemet. Det er nok vanskelig for mange nye tillitsvalgte å holde oversikten her. Deretter gås det kort gjennom barnehageloven. Etter den innledende forelesningen er det lagt opp til oppgaveløsing. Denne kan enten foregå individuelt eller i små grupper à to eller tre deltakere. Hver deltaker får utdelt ett ark med oppgaver til barnehageloven. De bruker heftet Barnehageloven i praksis til å finne svarene. Etter å ha jobbet med oppgavene en tid får deltakerne utdelt et nytt ark med spørsmål og svar. De sjekker selv sine egne svar, og svarene gjennomgås ikke i plenum: Vi foreslår denne tidsfordelingen i sekvensen: Forelesning: min. Oppgaveløsing: min. Gjennomgang av svar: 20 min. side 15

16 5.6 Arbeidstid Sekvens Forelesninger om arbeidstid Ca. tid Form/organisering Materiell min. Veksling mellom forelesning og oppgaver og spørsmål PowerPoint-presentasjon. Word-fil med problemstillinger Kommentarer PowerPoint presentasjonen kopieres og deles ut til deltakerne. Inviter deltakerne til å komme med eksempler fra virkeligheten som kan supplere presentasjonen. Det er laget egne oppgaver til denne økten. Legg opp økten slik at dere gjennomgår en del, ta så oppgaver/summing rundt noen problemstillinger og gå videre og ta oppaver/summing osv. Sekvens Quiz, oppgaveløsning i gruppe/plenum Ca. tid Form/organisering Materiell 60 min. Samling i plenum. Fordeling av deltakerne på nye smågrupper sammensatt på tvers av de to gruppene i forrige sekvens. Elektronisk quiz m/ fasit Word-fil til gruppene for poengberegning Word-fil med fasit Kommentarer Dette er lagt opp som en litt lett og morsom avslutning på den faglige delen av kurset. Sett sammen gruppene på tvers av de to hovedgruppene, så får vi blandet deltakerne igjen. Det er laget en elektronisk quiz med blandede oppgaver. Kursholder viser denne på storskjerm. Når kursholder viser en ny oppgave starter en nedtelling. Tiden på hver oppgave varierer alt etter vanskelighetsgrad. Når tida er ute ringer klokken, og kursholder kan gå videre til neste oppgave. Etter at alle oppgavene er gjennomgått vises fasiten. Gruppene regner selv sammen sine poeng på et eget ark for dette. Spørsmål og fasit deles ut på papir til hver deltaker. Det kan være greit å ha. Gjennomgangen av fasiten kan også gjøres litt mer spennende, slik: Én fra hver gruppe kommer fram før fasiten gjennomgås. De stilles på en rekke og for hvert riktige svar gruppen har, tar gruppens representant et skritt fram. Den gruppen som da har kommet lengst fram til slutt, har vunnet. Ha gjerne en eller annen premiering til beste gruppe eller tre beste grupper. 5.7 Avslutning Sekvens Oppsummering og evaluering Ca. tid Form/organisering Materiell 30 min. Plenum. PowerPoint med introduksjon til individuelt arbeid før VOKS- kurset Evalueringsskjema Kommentarer Bruk denne siste sekvensen til en kort oppsummering av det faglige som deltakerne har vært gjennom disse to dagene. Det er en nær sammenheng mellom kurset i lov- og avtaleforståelse og det etterfølgende VOKS-kurset. Det er viktig at deltakerne ser dette. Derfor er det laget en nettside som deltakerne en tid etter dette kurset skal gå inn på. På nettsiden møter de historier som går på hva vi legger i begrepet profesjonsbevissthet. Det stoffet de møter her tas også opp like før og i oppstarten av VOKS-kurset. Slik bygger vi en bro mellom de to kursene. I denne avslutningssekvensen viser dere en introduksjon til hva deltakerne skal gjøre i perioden mellom de to kursene. Sett også av tid til evaluering fra deltakerne, med både spørreskjema (se pkt. 6) og åpen kommentarrunde. side 16

17 6. Evaluering av kurset Det er viktig både for dere som kursholdere og for de som har utviklet kurset å få tilbakemelding på hvordan det fungerte. Derfor er det laget et nærmere opplegg for evaluering, med tre aktiviteter: Deltaker-evaluering Det er laget et evalueringsskjema for utfylling fra deltakerne på slutten av kurset. Det tar ca min. å fylle ut skjemaet dersom de også skal skrive noen kommentarer. Last ned skjemaet og sett inn sted/fylke og dato for kopiering til deltakerne (se oransje pil). Oppsummering av deltaker-evaluering Kursholderne oppsummerer deltakerevalueringene og tar med gode innspill om forbedringer fra deltakerne. Kurset revideres hvert år. Det er laget et eget skjema for oppsummering av deltaker-evalueringene. Det ønsker vi at dere fyller ut etter kursavslutning og sender til ansvarlige for tillitsvalgtopplæringen i sekretariatet. Merk at dere skal skrive inn tallene i prosent i rubrikkene. Evaluering fra kurslederne Sist, men ikke minst ønsker vi selvsagt også kursledernes egne vurderinger av kursopplegget. Det er laget et eget skjema for dette. Fyll ut etter kursavslutning og send også det til den ansvarlige for tillitsvalgtopplæringen i sekretariatet. side 17

18 7. Fagstoff for kursledere Her er en liste over materiell som kurslederne bør ha tilgjengelig og som kan brukes for den som ønsker å sette seg dypere inn det faglige: Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Avtaler Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Protokoller Vedlegg 1 til protokollen fra mellomoppgjøret 1. mai 2007 Vedlegg 2 til protokollen fra mellomoppgjøret 1. mai 2007 Riksmeklingsmannens møtebok av 27., 28. og 29. juni Dokumenter fra forbundet Hefte: Barnehageloven i praksis Utdanningsforbundets hefte om barnehageloven Fylkesinfo 30/2006 Private barnehager lønnsgarantiordning ved konkurs Fylkesinfo 39B/2006 Ansatte som styremedlemmer i private barnehager Fylkesinfo 48/2006 Økt pedagogtetthet og ubunden tid veiledning til PBL-A avtalen Fylkesinfo 91/2003 Arbeidsrettssak vedrørende SFS 2201 Barnehager, skoler og skolefritidsordninger NB! Denne fylkesinfoen gjelder KS området, men det er i hovedsak de samme bestemmelsene om arbeidstid med bunden og ubunden tid i PBL-A som i KS Fylkesinfo 40/2007 Aksjon medlemsverving Fylkesinfo 41/2007 Tilsyn av barnehager Fylkesinfo 42/2007 Veileder om kompetansearbeid i barnehagen Fylkesinfo 44/2007 Oppfølging av kartlegging av arbeidsmiljøet i barnehagen NB! Alt materialet her er enten lagt inn som filer eller via lenker til Internett på det lukkede nettstedet for kursholderne. Se pkt Eget nettsted for kursholdere Utdanningsforbundet har etablert en egen plattform for nettbasert og nettstøttet læring; det norskutviklede systemet Fronter. Her har vi laget et eget nettrom for distribusjon av filer til og erfaringsutveksling mellom kursledere. Nettrommet er lukket. Hvert fylkeslag har fått en egen brukeridentitet med brukernavn og passord som gir dem adgang til dette rommet. I tillegg har en del personer i sekretariatet adgang. Det er laget en egen veiledning til nettrommet, som sendes ut separat sammen med lærerveiledningen. side 18

19 9. Eget nettsted for kursdeltakerne Vi har også laget et eget nettrom for kursdeltakerne, med fagressurser og lenker til lover, samt historien 24 og den elektroniske quiz en. Nettrommet er passordbeskyttet, men med ett, felles brukernavn og passord for alle kursdeltakerne. Brukernavn: Passord: Modul2 (skrives i ett ord uten mellomrom) Avtale Nettstedet for kursdeltakerne er ikke omtalt i kursguiden. Dette fordi vi ikke ønsker at kursdeltakerne skal gå inn og se på historien 24 og quiz en før kurset starter. Men informer om dette nettrommet på slutten av kurset. Og så kan dere etterpå sende ut på e-post den veiledningen som er laget til dette nettrommet. 10. Redigering av kursguiden til deltakerne Dere får et utkast til en kursguide i en word-fil. Denne guiden kan dere selvsagt redigere slik dere selv ønsker og ut fra de tilpasningene dere måtte gjøre i deres kursopplegg. Noe informasjon må uansett fylles inn eller redigeres. Dette er følgende: Forsiden Her må dere fylle inn navn på lokallag/fylkeslag, sted og tidspunkt for kurssamling. I eksemplet nedenfor har vi brukt kursguide for KS. Husk at det er laget forskjellige kursguider til de forskjellige tariffområdene. side 19

20 Tidspunktene i programmet pkt. 3 Vi har satt opp en tentativ kjøreplan. Rediger hvis ønskelig. Informasjon om kursholdere pkt. 5 Fyll inn navn, telefonnummer og e-postadresse til kursholdere. Skriv også noen linjer med presentasjon av kursholderne. Praktisk informasjon pkt. 6 Fyll inn kurssted m/ adresse og evt. veibeskrivelse, samt hvordan reise, overnatting og permisjon skal ordnes. Skriv inn at Utdanningsforbundet dekker utgifter som reise, mat/eventuell overnatting på kursstedet osv. Mange av deltakerne er med på et kurs i Utdanningsforbundets regi for første gang, og har behov for presis informasjon i forhold til det praktiske. side 20

21 11. Den tekniske bruken av historiefortellingen 24 Filen til 24 ligger i mappen Kursmateriell på nettstedet for kursholderne. Last ned filen til egen PC. Filen er i såkalt.exe-format. Noen nettverk har sperrer mot nedlasting av slike filer. Dersom dere får problemer laster dere derfor i stedet ned.zip-filen med samme navn (som også ligger i mappen) og pakker deretter ut på egen PC..exe-filen 24 kopierer dere over til skrivebordet på alle de PCene som skal brukes til oppgaveløsing under kurset. Når dere klikker på ikonet til filen settes historien i gang direkte. Programmet er tilpasset en skjermstørrelse på 1024 x 768 px. Dersom dere kjører på denne størrelsen kan det hende at visningen ikke åpner i fullskjerm-størrelse. Dersom det skjer plasserer dere bare vinduet oppe i venstre hjørne og drar utover fra nedre høyre hjørne til bildet vises uten rullesjakter i side og bunn. NB! 24 inneholder lyd. Deltakerne bør derfor ha på høytalerne på PCene, såfremt lydkort er installert. Slik ser åpningsbildet i 24 ut : (I PBL-A Djupedal barnehage. Alle problemstillingene i 24 er selvfølgelig tilpasset hvert avtaleområde) Når dere kommer inn i selve programmet møter dere bildet øverst på neste side. Øverst i bildet er det en rad med knapper. Hver knapp er én dag/én hendelse i tillitsvalgt Janne Buers liv. Ved å bruke disse knappene kan man gå fram og tilbake mellom de ulike dagene. side 21

22 Fasit For alle historiene/problemstillingene er det en fasit. Det står ingenting om denne i innledningen til programmet, så det er dere som kursledere som må informere deltakerne om hvordan de finner den. Dere kan for eksempel la deltakerne jobbe en stund med oppgavene før dere forteller hvor de finner fasiten. Fasiten er enkel å finne: Klikk på den lille grå pilen foran dag-knappene på hver side. Fasiten kommer til syne i en farget tekstboks. For å fjerne fasiten klikke dere bare på tekstboksen. (NB! I den første versjonen av 24 var fikk man fram fasiten ved å klikke på fotografiet på hver side, men dette er altså endret nå.) side 22

23 12. Den tekniske bruken av quiz en til avslutningen Filen til Quiz ligger i mappen Kursmateriell på nettstedet for kursholderne. Last ned filen til egen PC. Filen er i såkalt.exe-format. Noen nettverk har sperrer mot nedlasting av slike filer. Dersom dere får problemer laster dere derfor i stedet ned.zip-filen med samme navn (som også ligger i mappen) og pakker deretter ut på egen PC..exe-filen Quiz kopierer dere over til den PCen kursholder skal bruke under denne økten. Når dere klikker på ikonet til filen settes quiz en i gang direkte. Programmet er tilpasset en skjermstørrelse på 1024 x 768 px. Dersom dere kjører på denne størrelsen kan det hende at visningen ikke åpner i fullskjerm-størrelse. Dersom det skjer plasserer dere bare vinduet oppe i venstre hjørne og drar utover fra nedre høyre hjørne til bildet vises uten rullesjakter i side og bunn. NB! Quiz inneholder lyd. Kursholder bør derfor ha en høyttaler koplet til PCen Slik ser startsiden i quiz en ut. Klikker dere på Kjør i gang går dere direkte inn i første oppgave. side 23

24 Det er satt en tidsgrense på hver oppgave: 20, 30 eller 45 sekunder. Den aktuelle tiden vises på en klokke på hver side. Etter den angitte tiden ringer klokka. Når klokka ringer kommer det opp en knapp som fører til Neste oppgave (se gul pil i bildet under). Klikk på den og gå direkte til neste oppgave, osv. Avbryte klokke Dere kan avbryte nedtellingen før de angitte sekundene er gått, f.eks. fordi dere har dårlig tid eller fordi alle gruppene er ferdige. Når dere klikker på denne slutter klokken å gå og Neste oppgave-knappen kommer til syne. side 24

25 Fasit Etter den siste oppgaven kommer dere til en fellesside med fasit til alle oppgavene. Denne fasitsiden kan dere også nå underveis ved å klikke på den lille knappen Til fasit nede i venstre hjørne (se grønn pil i bildet under). Valg av seksjoner Det er til sammen tretti oppgaver i quiz en. Oppgavene er delt opp i tre seksjoner à 10. Hvis dere ikke får tid til å gå gjennom alle oppgavene kan dere f.eks. velge en eller to seksjoner. Dere kan gå direkte til en ny seksjon mens dere er inne i quiz en ved å klikke på knappene nederst til venstre. På fasitsiden klikker dere på hvert oppgavenummer for å få fram riktig svar. *** side 25

26 Notater side 26

27 side 27

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Studiehefte for. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Studiehefte for KURSVERTER 2 Innhold Innledning... side 4 Hva er en kursvert og hvorfor trenger vi egne kursverter? Spørsmål til diskusjon Organisering av kursvertordningen... side 5 Spørsmål til diskusjon

Detaljer

Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST

Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST 1. Introduksjon...2 2. Verktøy i it s learning og pedagogiske muligheter...3 2.1. Informasjonsformidling oppslag...3 2.2. Kalenderen...3

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt

1. Når du er blitt tillitsvalgt. 2. Ny som tillitsvalgt Tillitsvalgthåndbok for Skolelederforbundet Råd og tips til tillitsvalgte Utgave september 2012 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt...s. 4 2. Ny som tillitsvalgt...s. 4 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte...s.

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Lese- og skrivevansker blant voksne Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs Denne kursmanualen har blitt skrevet av Alexandra Davies, South Bank University LLU+, London, England Christine

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Evaluering av kurs i prosesskompetanse

Evaluering av kurs i prosesskompetanse Prosjektrapport nr. 14/2002 Evaluering av kurs i prosesskompetanse Anne Kirsti Ryntveit og Bernt M. Tordhol Tittel Forfattere Evaluering av kurs i prosesskompetanse. Et kurs i regi av Miljøverndepartementets

Detaljer

ØF-notat nr. 14/2006 TaKT opplæring Dokumentasjon og erfaringsrapport fra utviklingsfasen Torhild Andersen

ØF-notat nr. 14/2006 TaKT opplæring Dokumentasjon og erfaringsrapport fra utviklingsfasen Torhild Andersen ØF-notat nr. 14/2006 TaKT opplæring Dokumentasjon og erfaringsrapport fra utviklingsfasen av Torhild Andersen ØF-notat nr. 14/2006 TaKT Opplæring Dokumentasjon og erfaringsrapport fra utviklingsfasen

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

KS og Utdanningsforbundet. Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet Evaluering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer