Vurdering av digitalt sammensatte tekster - i flerfaglig og organisatorisk perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av digitalt sammensatte tekster - i flerfaglig og organisatorisk perspektiv"

Transkript

1 Vurdering av digitalt sammensatte tekster - i flerfaglig og organisatorisk perspektiv Konferansen Skolen i digital utvikling 2010 Hildegunn Otnes (PLU, NTNU)

2 I denne sesjonen spør vi: Betyr digital kompetanse det samme i alle fag? Fins det sammensatte tekster i alle fag? Hvordan undervise/veilede/vurdere sammensatte tekster? Hvordan kan skolen organisere den digitale opplæringa? Men først en sammensatt tekst fra en lærerstudent (NB! Klikk bar én gang så går montasjen av seg selv)

3 Du var vinden. Olav H. Hauge

4 Eg er ein båt utan vind.

5 Du var vinden.

6 Var det den leidi eg skulde?

7 Kven spør etter leidi når ein har slik vind!

8 Kven spør etter leidi når ein har slik vind!

9

10 Sammensatt (multimodal) tekst: Man skaper mening ved å kombinere ulike modaliteter, ulike modus, ulike tegnsystem (enheter som skaper mening på ulike måter) Mode= måte Multimodalitet ( sammensatthet ) (Løvland 2007) Eksempler på modaliteter: skrift, tale, fotografi, maleri, tegninger, dyrespor, fonter, farger, ikoner, tall, tabeller, figurer, bevegelse, stemme, latter +++

11 Betyr digital kompetanse det samme i alle fag?

12 Digital kompetanse Norskfaglig digital kompetanse Samfunnsfaglig digital kompetanse Matematikkfaglig digital kompetanse Naturfaglig digital kompetanse

13 Aktuelle spørsmål å stille i en analyse av den digitale dimensjonen i fagplanen: 1. Hvor mye av det som står om det digitale, er av generell art og kunne like gjerne stått i generell del eller i andre fagplaner? 2. Hva er spesifikt for ditt fag når det gjelder de digitale ferdighetene? 3. Er det snakk om verktøy for å nå et annet faglig mål? Eller er det digitale et faglig mål i seg selv? 4. Hvilke verb (eller handlinger) vektlegges i omtalen av det digitale?

14 Kompetansemål (flerfaglige og fagspesifikke) (Verbtaksonomier) Å kunne laste ned, lagre, søke, navigere, klassifisere, integrere, evaluere, kommunisere, samarbeide, skape/kreere (Ola Erstad 2005) hente, presentere, publisere, vurdere kilder kritisk (flere fag i LK06) Å være kreativ og kritisk (Program for digital kompetanse ) utforske, måle, visualisere, levendegjøre, registrere (LK06, naturfag) beregne, informere, utøve kildekritikk, velge informasjon, utarbeide multimediale produkt (LK06, samfunnsfag) produsere, komponere, redigere, kritisk vurdere, mestre nye tekstformer (LK06, norsk)

15 Kompetansemål (flerfaglige og fagspesifikke) (Verbtaksonomier) Å kunne laste ned, lagre, søke, navigere, klassifisere, integrere, evaluere, kommunisere, samarbeide, skape/kreere (Ola Erstad 2005) hente, presentere, publisere, vurdere kilder kritisk (flere fag i LK06) Å være kreativ og kritisk (Program for digital kompetanse ) utforske, måle, visualisere, levendegjøre, registrere (LK06, naturfag) beregne, informere, utøve kildekritikk, velge informasjon, utarbeide multimediale produkt (LK06, samfunnsfag) produsere, komponere, redigere, kritisk vurdere, mestre nye tekstformer (LK06, norsk)

16 Digitale verktøy (flerfaglige og fagspesifikke) Eksempler på flerfaglige verktøy: Diverse skriveverktøy (Word, blogg og andre nettredigeringsverktøy.. ) Diverse presentasjonsverktøy (PP, prezi, glogg..) Diverse samarbeidsverktøy (Etherpad, Google Doc, Wiki..) Diverse kommunikasjonsverktøy (Chat, diskusjonsforum, nettsamfunn, blogg, twitter..)

17 Eksempler på fagspesifikke verktøy:

18 Norsk Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Historie Naturfag Matematikk RLE Kunst og håndverk Musikk Internett Medier Simulering Kildekritikk, kildekritisk Opphavsrett Personvern Søke informasjon Tall for ord treff i fagplanene (LK06).

19 Fins det sammensatte tekster i alle fag?

20 Svar: Ja og nei. 1. Det står ikke nevnt eksplisitt i alle fag. 2. Det kalles sammensatte tekster kun i norsk. 3. Indirekte er det til stede i flere fagplaner. (ulike benevnelser; ulik grad av konkretisering) Naturfag Samfunnsfag Norsk Mediefag RLE Kunst og håndverk

21 Samfunnsfag (historie) Å bruke digitale kommunikasjons- og samarbeidsreiskapar inneber å utarbeide, presentere og publisere eigne og felles multimediale produkt (under Grunnleggende ferdigheter) presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy (4.kl.) lage visuelle framstillingar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy (7.kl.) RLE beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner (7.kl.)

22 Norsk lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy (7.kl.) bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster (10.kl.) kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner (Vg1) beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål (Vg1) Kunst og håndverk dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger (7.kl.)

23 Eksempler på sammensatte tekster: Tegneserie, reklame, film, PowerPointpresentasjon Blogg, glogg (spansk, gründercamp, engelsk) Digitale historier (DST) (Ch.lund: Cissi Klein) (PLU: Harry Potter) Cissi Klein:

24 Hvordan undervise/veilede/vurdere sammensatte tekster?

25 Kriterier for undervisning/veiledning i og vurdering av sammensattetekter Kriterier kan formuleres gjøres på flere vis, men viktigst er at elevene får del i kriteriene på et tidlig tidspunkt og at det er de samme kriteriene som fokuseres i både undervisning, underveisvurdering og sluttvurdering. Baklengs planlegging (Fjørtoft 2009/ Wiggins& McTighe 2005)

26 Oppgavekrav eller vurderingskriterier? Eks. Lyrikkmontasje Lag en montasje ved hjelp av PowerPoint (5-8 bilder), der du tolker diktet. Teksten som helhet må inneholde flere tegnsystem (modaliteter) først og fremst ord og bilde, men gjerne også ulike farger, bokstavestetikk, bevegelse/rytme m.m. Noen av PP-bildene kan gjerne inneholde noen egendefinerte animasjoner, innganger og utganger

27 Den digitale, sammensatte teksten som mål i seg selv eller som redskap for å nå andre faglige kompetansemål? Lyrikkmontasjer et mål i seg selv, eller snarere en motiverende metode for å lokke elevene inn i lyrikkens verden..? (tolkning av bilder, metaforer) Glogg - et mål i seg selv, eller en motiverende metode for å arbeide med et tema? Digitale historier - et mål i seg, selv eller en metode for å trene på fortellingssjangeren generelt?

28 Digitale, multimodale kriterier eller andre faglige kriterier? Flere undersøkelser (Løvland 2007, Hjukse 2007) viser at det er svært vanlig å anse det faglige innholdet (temaet) og den skriftlige modaliteten som viktigst i vurderinga. Hva er da viktigst det eleven med verbalspråket formulerer om temaet, eller måten han uttrykker det på ved hjelp av digitale og sammensatte virkemidler? Det må elevene få vite i forkant, og dessuten må vurderingsskjemaet speile den samme forståelsen. Det optimale er imidlertid å få til en vurdering av helheten i en digitalt sammensatt tekst.

29 Rubrikker/vurderingsskjema/kriterier Grovmaska oppramsing av faglige aspekt? Finformulerte, konkretiserte delmål? Sjekkliste? Oppgavespesifikke kriterier? (se støtteark for eks. på rubrikker med kriterier for sammensatte tekster)

30 Elevens/studentens metaperspektiv på digitale tekster (egne eller medelevers); logg, refleksjonsskriv, egenvurdering, begrunnelse kan være svært aktuelt å ta med i helhetsvurderinga

31 Norsk versus andre fag Norsklæreren kan bruke noe av den faglige kompetansen han allerede har. Kunnskap om tekstlige virkemidler kan trekkes inn i arbeidet med sammensatte tekster. Men hva med samfunnsfaglæreren og andre ikke-tekstlærere? Skal det være andre krav til sammensatte tekster i andre fag enn i norsk? Skal det i det hele tatt være krav til selve tekstutformingen i andre fag enn norsk/k&h/mediefag?

32 Hvordan kan skolen organisere den digitale opplæringa?

33 Hvordan organisere det flerfaglige (både kunnskaper, kompetanser og verktøyferdigheter)? Hvem tar ansvaret for hva i den digitale, multimodale opplæringa? Ansvarsfordeling på tvers av fag og progresjon over klassetrinn?

34 Charlottenlunds forslag til en ansvarsfordeling mellom fagene (i arbeidet med DST)

35 Hvem organiserer progresjonen i elevenes digitale utvikling? Hvem organiserer ansvarsfordelinga mellom fagene på en skole?

36 Litteratur Erstad, Ola Digital kompetanse i skolen en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Fjørtoft, Henning Effektiv planlegging og vurdering. Rubrikker og andre verktøy for lærere. Bergen: Fagbokforlaget. Hestnes, Hæge. Engelsk skjønnlitteratur i møte med digitale fortellinger en ny litteraturdidaktikk? I Rapport fra konferansen FoU i praksis 2010 (kommer) Hjukse, Hjørdis Hva genererer kvalitet i multimodalitet? Kan vi enes om noen kriterier? Vurdering av sammensatte elevtekster. Masteroppgave, Høgskolen Stord/Haugesund. Iversen, H. M. & H. Otnes. 2009a. Fra ikke-skolske tekstpraksiser til norskfaglig tekstkompetanse SMS og chat som del av norskfagets tekstkorpus. Fou i praksis, nr. 1. Iversen, H. M. & H. Otnes Multimodale lyrikkmontasjer teknologibruk og tolkende tekstskaping. I Smidt, Folkvord & Aasen (red.): Rammer for skriving. Trondheim: Tapir. Liestøl, Gunnar Sammensatte tekster sammensatt kompetanse. I: Digitale kompetanse, nr. 4, Universitetsforlaget/ITU

37 Løvland, Anne På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Normann, Anita Første forsøk med glogg. (Blogginnlegg: Otnes, Hildegunn (red.): Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Otnes, Hildegunn Digital tekstskaping hva er målet? Kompetansemål, delmål, vurderingskriterier, kjennetegn I Haugaløkken, Hertzberg, Evensen og Otnes (red.): Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget. Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard Digital tekstforming på ungdomstrinnet. I Vatn, Folkvord og Smidt (red.): Skriving i kunnskapssamfunnet. Universitetsforlaget/Skrivesenteret. Throndsen, Hopfenbeck, Lie, Dahle Bedre vurdering for læring. Rapport fra Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. UiO, EKVA. Wiggins, Grant & Jay McTighe Understanding by design. Alexandria, VA : Association for Supervision and Curriculum Development. Aasen, Arne Johannes Digital forteljing I samfunnsfag. I Smidt, Folkvord & Aasen (red.): Rammer for skriving. Trondheim: Tapir.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

Fritt fram eller faglig enighet? Hvordan kan vurderingskriterier hjelpe elevene å skape sammensatte tekster med bruk av digitale verktøy?

Fritt fram eller faglig enighet? Hvordan kan vurderingskriterier hjelpe elevene å skape sammensatte tekster med bruk av digitale verktøy? HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Fritt fram eller faglig enighet? Hvordan kan vurderingskriterier hjelpe elevene å skape sammensatte tekster med bruk av digitale verktøy? Mastergrad IKT i læring Norskfaglig profil

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25 Digital-plan Storetveit skole 2011-2012 Storetveit skole, 14.03.2011 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1. Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.4 Disponering av masteroppgaven...8 1.5 Oppsummering...8 2 Teori...9

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet VEDLEGG 2 Skjema for åpen høring Uttalelse fra: Landslaget for norskundervisning (LNU) Uttalelsen gjelder følgende læreplan: Norsk Formål med faget LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

FYR-samling Oslo 02.12 2014. Multimodalitet i MK og norskfaget

FYR-samling Oslo 02.12 2014. Multimodalitet i MK og norskfaget FYR-samling Oslo 02.12 2014 Multimodalitet i MK og norskfaget Multimodalitet i norskfaget og MK Avgrensing Jeg er medielærer Jeg ser på læreplanen for Vg2 Finne små og store oppgaver som passer både for

Detaljer

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Meir om språkferdigheiter - nynorsk som hovudmål http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn 52 Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Vg1/Vg2 yrkesfag Mange kompetansemål

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet fagfellevurdert artikkel «Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet Illustrasjonsfoto: Shutterstock Av Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen Kunne vi tenke oss en

Detaljer

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI En studie av ungdomsskolene i Trondheim Tor-Even Kirkeby-Garstad Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer