GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRAFISK PROFILMANUAL KRAFTSENTERET ASKIM"

Transkript

1 GRAFISK PROFILMANUAL DEFACTO KOMMUNIKAJON / DESIGN : INNOVENTI / 2005

2 INNHOLD : Bakgrunn for visuell profil Askim kommunes løfter Byvåpenet Forskrifter for bruk av byvåpenet GRAFISKE ELEMENTER: Primærsymbol og logo Symbol bruk Fargebruk Illustrajonsbilder Fonter TRYKKSAKER: Standard brevark Konvolutter Visittkort Brosjyremaler Powerpoint maler Omslagsmappe Rapport omslag Annonser Bildekor Skilt NB: Forandringer kan forekomme i trykksaker. 2

3 BAKGRUNN FOR VISUELL PROFIL Hvorfor en visuell profil? Kommunen som organisasjon kommuniserer hele tiden mange typer budskap, gjennom ulike kanaler og ofte på ulike måter. Noen av budskapene er bevisst utformet og styrt fra avsender, mens andre kommuniseres ubevisst. Slike budskap har ofte form av verdier og løfter som forteller noe om oss, vår egenart og hva som skal særprege oss. For eksempel sier visjonen om Kraftsenteret Askim både noe om vår historie og om våre forutsetninger. Den grafiske profilen er et hjelpemiddel for å sikre at alle deler av organisasjonen kommuniserer disse verdiene på samme måte. Profilen skal også bidra til gjenkjennelighet og legitimitet, og den skal skape en felles identitet. Kommunens innbyggere, ansatte og brukerne skal få en positiv oppfatning av hva Askim kommune er og står for. Kraftsenteret Askim En grafisk profil, visualisert gjennom ulike medier som for eksempel dokumenter, internettsider og skilting, er en av de viktigste kanalene for slik kommunikasjon. Den grafiske profilen må derfor kommunisere verdier og løfter som er særpreget for Askim kommune. Utfordringen blir å finne fram til og kommunisere de riktige verdiene gjennom enkel symbolikk, dvs. de elementene som oppleves som gjenkjennelige og genuine for kommunen.som et ledd i å formulere disse bakenforliggende løftene, har vi sett på kommunens egenart fra et retorisk perspektiv. Problemstillingen er: Hva er genuint for Askim-samfunnet? Hvilke løfter kan Askim med troverdighet kommunisere? Askim-samfunnets utvikling Askim-samfunnets utvikling er på mange måter en miniatyrutgave av Norges utvikling: Et jordbrukssamfunn som industrialiseres mye på grunn av vannkraften, men som de siste årene har blitt avindustrialisert og dermed måttet omstilles i retning av tjenesteproduksjon og handel. Noen forutsetninger synes å være naturgitt: Vannkraft og jordbruk er og vil være - stabile elementer som setter sitt preg. Mens industrien har gått tilbake så har jordbrukssektoren fortsatt en sterk stilling. Over 40 % av kommunens areal er dyrket mark og sysselsettingen i primærnæringene har holdt seg relativ stabil. Andre forutsetninger ligger i en infrastruktur i form av veier og jernbane som gjør stedet til knutepunkt for samferdsel og dermed gir det en stor mulighet for å bli et senter for handel, tjenesteutvikling og kultur. Askim som senter Askim som by og senter er sterkt preget av denne utviklingen. Arkitektur og struktur gjenspeiler på en tydelig måte denne blandingen av tradisjonelle næringer, som landbruk, vannkraft og industri, og tjenesteyting og handel. Her finner du, midt i bykjernen, både små yndige hvit- eller rødmalte stuer, slitne fabrikkbygninger under ombygging og moderne kjøpesenter, badeland og kulturhus. Dessuten setter innvandrerbefolkningen sitt preg på byen med restauranter og frukthandel. Også rollen som bosted er i endring. Nærheten til Oslo og resten av Østfold sammen med større mobilitet vil også gjøre at Askim må se etter nye måter å trekke til seg nye innbyggere på. Stadig nye boliger (i sentrum), badeland og kulturhus er virkemidler som svar på denne utfordringen. I dette spenningsfeltet mellom gammelt og nytt må Askim-samfunnet utvikles videre. Det blir et kraftsenter, regionsenter og bosted i positiv utvikling og vekst, et samfunn som tar vare på sin historie og samtidig moderniseres? 3

4 ASKIM KOMMUNES LØFTER Det er også her, mellom det tradisjonelle og det framtidsrettede at vi finner det strategiske grunnlaget for kommunikasjonen. Vi kan ut fra dette formulere tre konkrete løfter: Kraftsenteret Askim Regionsenteret Askim Bostedet Askim Kraftsenteret kraft politikk dynamikk bevegelse Askim kommune Regionsenteret tiltrekningskraft attraktivitet kultur handel opplevelse Bostedet trygghet nærhet jordnærhet 4

5 BYVÅPENET Askims byvåpen ble godkjent ved kongelig resolusjon 1. november Det viser tre sølvfargede skråstilte bånd i bølgeform på blå bunn. De tre sølvbåndene illustrerer de tre kraftstasjonene i kommunen, Mørkfoss/Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma, og framhever med dette vannkraftens betydning for Askim-samfunnet. Bruk av byvåpenet Byvåpenet er Askim kommunes offisielle symbol, og skal brukes i alle sammenhenger hvor kommunen skal markere sine eiendeler, aktiviteter eller ansvarsområder. Dessuten skal det benyttes i all utadrettet virksomhet og kommunikasjon. Byvåpenet kan benyttes alene eller sammen med andre elementer. Det er imidlertid viktig å bruke våpenet på en måte som gjør at det ikke kommer i konflikt eller konkurranse med andre visuelle elementer. I trykksaker skal byvåpenet plasseres øverst i venstre hjørne, og ledsages av teksten Askim kommune. Fargespesifikasjoner Byvåpenet kan brukes i trykksaker og i digitale medier. Det er imidlertid viktig at det benyttes riktige farger, slik at våpenet gjengis korrekt. Samtlige versjoner kan også gjengis som lavoppløselige versjoner for bruk i digitale medier. Original versjon: Bakgrunns farge: Process blue Bølger: Pantone: 7543 versjon med sølv Bakgrunns farge: Process blue Bølger: Pantone 877 (metallic coated / silver) Sort /hvit Bakgrunns farge:100% sort Outline. 100% sort Bølger: 100% hvit 5

6 REGLEMENT FOR BRUK AV BYVÅPEN - våpen og profilelementer 1. Kommunens byvåpen er etter kgl.res. av 1.november 1963: På blå bunn 3 med hvite eller sølv skråbjelker dannet ved bølgesnitt. Skjoldet skal fremstilles i forholdet 7 til 8. For fargekoder og profilelementer referes det til Grafisk profilmanual, vedtatt av bystyret 12.mai Hvorfor bruke byvåpenet Byvåpenet er kommunens offisielle og formelle signatur. 3. Hvem kan bruke byvåpenet Byvåpenet kan bare benyttes av Askim kommunes ordfører og rådmann, og deres delegerte kommunale myndighet i utøvelsen av kommunale gjøremål. For delegert myndighet refereres det til Informasjonsplan , vedtatt av bystyret 30.september Hva kan byvåpenet brukes til Byvåpenet understreker at kommunen formelt sett er produsent eller part. Kun i aktiviteter hvor kommunen er deltaker, kan kommunens byvåpen brukes. Byvåpenet kan ikke utlånes som varemerke til firma, forening eller lignende. 5. Hvordan skal byvåpenet brukes Byvåpenet skal brukes sammen med de standardiserte profilelementer (bilde, grafisk element, slagord og vannmerke) som er definert og vedtatt i Grafisk profilmanual. Brevark, brosjyrer, visittkort, skilter og annet publikasjonsmateriell for Askim kommune skal også brukes i henhold til nevnte manual. 6. Det er tillagt bystyret å påse at disse reglene blir fulgt, og at utforming av byvåpen i formell henseende er korrekt. Ordfører eller rådmann kan i særlige tilfeller dispensere fra reglementets bestemmelser. (Vedtatt 14.desember 2006 i Askim bystyre) 6

7 GRAFISKE ELEMENT Symbol og logo Bølgeelementet er forankret i Askims hovedverdier, og skal visualisere begreper som - kraft, dynamikk, politikk og bevegelse. Bølgene er plassert slik at de overlapper hverandre i ulike prosenter av hovedfarge. Det er lagt inn sølvstriper som skal understreke forankringen til Askims historie (Byvåpen) symbol Bakgrunn: pms 541 Bølge: pms % Grå bølge : 35% sort Bølge overlapping : pms % Det finnes tre fargevarianter av logoen, med blått som hovedfarge.i tillegg er det utviklet en sort-hvit versjon De tre fargevariantene skal benyttes i forhold til hvilken av de kommunale tjenesteområdene som er avsender. versjon med sølv Bakgrunn: pms 541 Bølge: pms % Sølvstripe : pantone 877 c (metallic coated) Bølge overlapping : pms % Font: Arial Farge. 100% sort Bakgrunn: pms 383 (100%) Bølge: pms 383 ( 70%) Sølvstripe: 35% sort Bølge overlapping : pms 383 (60%) Bakgrunn: pms 1385 Bølge: pms 1385: 80% Sølvstripe: 35% sort Bølge overlapping : pms 1385 (70%) Grayscale Lys Bakgrunn: 40 % sort Bølge: 30 % sort Sølvstripe: 100 % hvit Bølge overlapping : 20 % sort Grayscale mørk Bakgrunn: 60 % sort Bølge: 45 % sort Sølvstripe: 10 % sort Bølge overlapping : 25 % sort 7

8 Symbolbruk : Forholdet mellom logoens elementer er konstant. Det vil si at det ikke er lov til å endre på forhold innenfor elementes form, farger, skriftype eller tilføre logoen noen fremmede elementer, annet en hva som er angitt. Variant A : Tekst langs venstre side av symbol. Tekst må ikke strekke seg utenfor symbolets kvadratiske form når denne versjonen brukes Font: Arial Unngå også å plassere logo på mørke bakgrunner eller bakgrunner som er lik logoens farge. Bakgrunner med mye grafikk bør også unngås, ettersom det vil ta oppmerksomhet bort fra symbolet og skape et rotete inntrykk. Utsnitt av logoen vil kunne brukes ( se trykksaker) Variant B : Tekst plassert under symbol. Tekst må ikke strekke seg utenfor symbolets kvadratiske form når denne versjonen brukes Font: Arial NEI NEI Symbol og grafikk bør ikke plasseres på for mørke bakgrunner, eller farger som er lik symbolets egen, heller ikke bråkete bakgrunner Farge på tekst må ikke forandres. Om farge ønskes på tekst bør den være lik symbolets profil farge 8

9 Fargebruk : Primærsymbolet har 3 farger som representerer Askims 3 hoved verdier. Hovedfargen er den blå varianten, de alternative fargene vil bli brukt i sammenhenger der de passer ( se nederst ) C: 0 M: 44 R: 237 Pantone 1385 Y: 100 K: 7 G: 133 B: 0 C: 100 M: 61 R: 7 Pantone 541 Y: 0 K: 45 G: 43 B: 97 C: 34 M: 11 R: 166 Pantone 383 Y: 95 K: 2 G: 188 B: 9 Orange : Attraktivitet Opplevelse kultur Regionsenter Blå : Kraft Politikk Dynamikk Bevegelse (vannkraft) Grønn: Trygghet Nærhet Jordnærhet 9

10 Illustrasjons bilder For å kommunisere Askim kommunes konkrete løfter tydeligere, er det mulig og benytte illustrasjonsbilder i tilknytning til de grafiske elementene. Det er tilrettelagt et sett med standard illustrasjonsbilder som på ulike måter gjenspeiler Askim kommunes overordnede verdier. Bildenes hovedfunksjon skal være å utløse assosiasjoner til verdier som oppfattes som genuint for Askim. Det er viktig at bildebruken vurderes nøye i forhold til hvilket hovedbudskap det skal illustrere. Vi har derfor samlet bildene i hovedgrupper for å forenkle utvelgelsen. Kraft Dynamikk Politikk Bevegelse (vannkraft) Bildene skal benyttes i sort-hvitt, og alltid i tilknytning til bølge-elementet. Trygghet Nærhet Jordnærhet Attraktivitet Opplevelse Kultur Regionsenter 10

11 Fonter For at all informasjon som går ut fra Askim kommune skal få et mest mulig enhetlig preg, har vi valgt ut et sett med skriftyper som vi anbefaler alle å bruke. På denne måten oppnår vi en gjenkjennings-effekt på alt fra brosjyrer til annonser. På denne siden finner du en oversikt over den skrifttype-familien som er valgt. Arial Arial er en klassiske font som er å finne på de fleste Pc er, derfor anbefales den å brukes primært. Når tekst er under 10 pkt. i størrelse kan fonten Verdana benyttes. * Tilleggs-font beregnet kun for trykksaker: Fonten Helvetica neue vil kun bli brukt i trykksaker. Den ser penere ut og har en større familie som gjør den lettere å anvende i trykksaker. Helvetica neue er også brukt i manualen. Verdana Verdana og Arial er standard fonter som ellers vil brukes der dokumenter ikke forhåndstrykkes. 11

12 Standard brevark Standard brevark vist i hovedfarge - blå (pantone 541) Side 2 av brevarker har kun vannmerke hentet fra symbol Font: Helvetica neue bold condensed (trykk) Str: ca 9,2 pkt (må ikke gå utenfor formatet) KRAFTSENTERET Bilder kan oppdateres og byttes, men alltid i henhold til farge verdiene (se triangel s. 4 ) NB: Konvolutt og brevark må alltid samlet ha lik farge. Font familien Helvetica neue condensed brukes kun i trykksaker pga. penere utseende og større familie som gjør den brukervennlig. Arial og Verdana er standard font for pc - og brukes på alt som ikke forhåndstrykkes. Feks. som generell tekst på brevark 12

13 Konvolutter C5 og E 6/5 Konvoluttene finnes også i B6 og C4 i tilsvarende design Vist i alle tre farger. Eksempel uten vindu. Hovedfargen er blå, men konvolutten kan også brukes i alternative farger. Brevark og konvolutt må alltid brukes sammen i lik farge. Font : I slagord brukes Helvetica neue bold condensed, i profilfarge Adresse : Helvetica neue Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Konvolutt E 6/5 (spesifikasjoner som ovenfor) Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf Askim kommune kontaktadresse: Rådhuset Postboks C 1801 Askim tlf

14 Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Konvolutter forts. Konvolutt er vist i C4 Vist i alle tre farger. Eksempel uten vindu Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Font : Helvetica neue Slagord font: Helvetica neue bold condensed (profil farge) 14

15 Visittkort (Størrelse : 90 x50 mm) Forside John Andrew Firing Informasjons - og servicesjef Bakside Tel: / Mobil: Fax: Askim kommune Postboks c Serviceboks Askim tlf Tekst Font : Helvetica neue brukt i regular, bold condensed og kursiv Farge på tekst : 80 % sort Størrelse på navn : 9 pkt Størrelse på adresse : 6pt Font slagord : Helvetica neue bold condensed (capitals) Eksempler i de ulike fargene John Andrew Firing Informasjons - og servicesjef Tel: / Mobil: Fax: Askim kommune Postboks c Serviceboks Askim tlf John Andrew Firing Informasjons - og servicesjef Tel: / Mobil: Fax: Askim kommune Postboks c Serviceboks Askim tlf

16 Brosjyre maler Versjon 1 Formatene er tilpasset A4 Denne varianten falses 2 ganger Tekstmengde basert på Arial som font bør ikke overskride ca. 260 ord Pkt : 10 Font : Arial Headline : pkt 14 (profilfarge) Det er utviklet en mal tilpasset brosjyre, så bruker selv kan bytte tekst og foto inni brosjyre. Grafikk er fast element. Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde lingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er OVERSKRIFT Undertittel pkt: 20 pkt: 14 80% sort Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsut n videre til det som skjer i AskimAskiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede Versjon 1 A4 format Falses 2 ganger ADMINISTRASJON RÅDHUSET Servicetorget: Hvis du vet hvem du skal ha tak i, kan du ringe direktenummeret Bildeboks mal str: 80 x 44 mm Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Tekstmengde basert på Arial som font. På side med bilde bør ikke teksten overskride : ca. 190 ord Tekstmengde basert på Arial som font. På side uten bilde bør ikke teksten overskride : ca. 270 ord Pkt : 10 Font : Arial Headline : pkt 14 (profilfarge) Pkt : 10 Font : Arial Headline : pkt 14 (profilfarge) 16

17 Brosjyre maler Brosjyre eksempel i de ulike fargene Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavde lingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er OVERSKRIFT Undertittel Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal Tekst lede deg eksempel som er opptatt av sentumsutviklinge Planavdelingen jobber med en større utredning om n parkeringspolitikk videre til det som i skjer Askim i AskimAskiminger kommune. Vi har og i forbindelse med oss på planavdelingen. med utredningen som registrert forutsetninger parkeringssituasjonen i for den ønskede utviklingen.denne Askim sentrum slik siden det er skal i dag, lede med deg antall som er opptatt plasser av og sentumsutviklingen hvordan de brukes. videre Rapporten til det som er nå skjer i Askimpå bearbeidet planavdelingen. med flere registreringer som forutsetninger (april/mai for 2002) den Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. I tilknytning ADMINISTRASJON til siden er RÅDHUSET det opprettet en egen debattside, Servicetorget: så nå har 69 du 81 muligheten til å la Hvis du vet hvem du skal ha tak i, kan du ringe direktenummeret diskutere sentrum med andre din mening bli hørt og Askiminger og med oss på planavdelingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her kan du blant annet lese om den pågående parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavde lingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Tekst Askiminger eksempel og med oss på planavdelingen. som Planavdelingen forutsetninger jobber for den med ønskede en større utredning om utviklingen.denne parkeringspolitikk siden i Askim skal kommune. lede deg som Vi har er i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall Askiminger plasser og og hvordan med oss de på brukes. planavdelingen. Rapporten som er nå forutsetninger bearbeidet for med den flere ønskede registreringer utviklingen.denne (april/mai 2002) siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutvi Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten n videre til når det det som gjelder skjer Askim i AskimAskiminger sentrum! Her og kan med du oss blant på annet planavdelingen. lese om den som pågående forutsetninger parkeringsutredningen. for den ønskede utviklingen.denne I tilknytning til siden siden er det skal opprettet lede deg en som er egen opptatt debattside, av sentumsutviklingen så nå har du muligheten videre til det til som å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når ADMINISTRASJON det gjelder Askim RÅDHUSET sentrum! Her kan du Servicetorget: blant Hvis annet du vet hvem lese du om skal den ha pågående tak i, kan du ringe parkeringsutredningen. I tilknytning nummeret til siden er det opprettet en direkte- egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i FOTO OVERSKRIFT Planavdelingen jobber med en større utredning om parkeringspolitikk i Askim kommune. Vi har i forbindelse med utredningen registrert parkeringssituasjonen i Askim sentrum slik det er i dag, med antall plasser og hvordan de brukes. Rapporten er nå bearbeidet med flere registreringer (april/mai 2002) Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavde Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Undertittel FOTO Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i ningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen. 17

18 Brosjyre maler Versjon 2 Denne varianten falses kun en gang og er tilpasset A4 format. Forside Overskrift: Arial Bold, 14 pkt. Vil kunne variere avhengig av tekstmengde Undertekst: Arial regular, 12 pkt. Bakside Overskrift: Arial Bold, 14 pkt Brødtekst: Arial, 10 pkt. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Næringsliv Videreutvikling og etablering av ny virksomhet i Askim Side 3-4 Overskrift: Arial bold, 14 pkt. Brødtekst: Arial regular, 10 pkt. Tekstmengde bør ikke overskride 395 ord pr. side. På side med bilde bør ikke teksten overskride 285 ord. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjel FOTO sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjel 18

19 Brosjyre maler Brosjyre eksempel i de ulike fargene (max tekst) sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la FOTO Næringsliv Videreutvikling og etablering av ny virksomhet i Askim Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. en egen debattside, så nå har du muligheten til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la FOTO Næringsliv Videreutvikling og etablering av ny virksomhet i Askim Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. I tilknytning til disse sidene finnes det også en egen debattside hvor du kan si din mening. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! Nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! ende parkeringsutredningen. I tilknytning til siden er det opprettet til å la din mening bli hørt og disku ere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! sentrum! ende parkeringsutredningen. til å la din mening bli hørt og diskutere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! tere sentrum med andre Askiminger og med oss på planavdelingen.nå har vi fått egne sider om det som skjer på planfronten når det gjelder Askim sentrum! 19

20 Brosjyre maler Versjon med flere bilder Denne varianten er i A5 Format, med mulighet for flere bilder. Askim kommune Bildene er kun et eksempel. Forside: Overskrift: Arial bold Størrelse avhenger av mengde, vist i 20 pkt. Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med oss på planavdeling Askim kommune ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av Askim sentrum. Identitet og kvalitet er satt som forutsetninger for den ønskede utviklingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. Bakside: Overskrift: Arial bold, 14 pkt. Blå Overskrift eksempel Brødtekst: Arial regular. 10 pkt. Bunn-tekst: Arial regular, 8 pkt Side 03: Overskrift: Arial bold 14 pkt. Blå Brødtekst: Arial regular. 10 pkt. Tekst kan utheves i Arial Bold (10 pkt) Side 04: Brødtekst: Arial regular. 10 pkt. Bunn-tekst: Arial bold, 12 pkt kapiteler Askim kommune Askim Kommune Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu-duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt Eksempler i de ulike fargene: Askim kommune Askim kommune Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med Tekst oss på planavdeling eksempel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Askim kommune ønsker å spille tempor en aktiv incididunt rolle i utviklingen labore et av dolore Askim magna sentrum. Identitet og kvalitet er satt niam, som forutsetninger quis nostrud exercitation for den ønskede ullamco utvik- laboris nisi ut aliquip ex ea comcididunt ut labore et dolore magna aliqua. aliqua. Ut enim ad minim ve- adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inlingen.denne siden skal lede deg modo som consequat. er opptatt Duis av sentumsutviklingen aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit Ut enim ad minim veniam, quis nostrud videre til det som skjer i Askim esse kommune cillum som dolore omhandler eu fugiat sentrum. nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit. ea commodo consequat. Duis aute irure exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod cillum dolore eu-duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum do- tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit lore eu esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Overskrift eksempel adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Ut enim ad minim veniam, quis nostrud adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ea commodo consequat. Duis aute irure nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. dolor in reprehenderit in voluptate Deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consec- Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos. tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Askim kommune Askim Kommune Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt Askim sentrum! Her en egen debattside, så nå har du muligheten med andre Askiminger og med Tekst oss på eksempel planavdeling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Askim kommune ønsker å spille tempor en aktiv incididunt rolle i ut utviklingen labore et dolore av Askim magna sen-aliquatrum. Identitet og kvalitet er satt niam, som quis forutsetninger nostrud exercitation for den ønskede ullamco utvik- laboris nisi ut aliquip ex ea comcididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve- adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inmodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit Ut enim ad minim veniam, quis nostrud lingen.denne siden skal lede deg som er opptatt av sentumsutviklingen esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit. ea commodo consequat. Duis aute irure exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex videre til det som skjer i Askim kommune som omhandler sentrum. dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod cillum dolore eu-duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum do- tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit lore eu esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Overskrift eksempel adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Ut enim ad minim veniam, quis nostrud adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ea commodo consequat. Duis aute irure nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. dolor in reprehenderit in voluptate Deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consec- Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos. tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Askim kommune Askim Kommune Rådhuset Postboks C 1801 Askim Tlf Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 20

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen. BackeGruppen Designmanual AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.no INNHOLD Grunnelementer Hovedlogo 3 Undertekst/signatur 5 BAS Maskinutleie

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Designguide. Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

Designguide. Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet Designguide Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet 2621 2010 Innhold Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 16.01.2013 Håndbok, utgave 4.1 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Popkult Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Visdes 303 - Prosjekt i Visuell Kommunikasjon Ingvild Skålnes, Kristine Kjeldsen og Hanne Mari

Detaljer