Drosjer og drosjeløyve i Bergensområdet evaluering. Januar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drosjer og drosjeløyve i Bergensområdet evaluering. Januar 2008"

Transkript

1 Drosjer og drosjeløyve i Bergensområdet evaluering Januar 2008

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 INNHALD: 1 SAMANDRAG OG KONKLUSJON Sentrale funn i evalueringa Konklusjon og tilråding OM EVALUERINGA Målsetjing Kva avheng behovet for drosjetenester av? Metode Intervju Spørjeundersøkingar Statistikk og data frå andre kjelder REGULERING AV DROSJENÆRINGA Historikk Dagens ordning Behovsprøving av løyve Køyreplikt Maksimalpris Behovsprøving vs. køyreplikt VURDERING AV LØYVETAL BASERT PÅ GENERELLE STATISTISKE MÅL Folketals- og arbeidsplassutvikling Løyve og løyvehavarar i Bergensområdet Hovudløyve og reserveløyve Løyveoversikt Drosjebilar Kor mange løyve bør det vere? VURDERING AV TAL LØYVE BASERT PÅ DEN FAKTISKE SITUASJONEN I BERGENSOMRÅDET Organisering av sentralane Tidsbruk i trafikken Utnytting av løyve og bilar Løyveutnytting Løyveeffektivitet Ledigheitsprosent - ledige bilar på vegen

3 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Kva er god løyveutnytting? Køyreplan Drift av bilane Minimumskrav til køyreplikta Bruk av JA/NEI-knappen Tilsette per løyve Mangel på sjåførar Lønsemd Økonomisk utvikling i drosjenæringa Hordaland Økonomisk utvikling i drosjenæringa i Bergensområdet Køyreoppdrag og lønsemd Marknadssituasjonen Utvikling i talet på køyreoppdrag Korleis befolkninga opplever drosjetilbodet Tilfredsheit med ventetid Faste oppdrag Askøy og Sotra Køyreområde Tiltak Er tal løyve i Bergensområdet passande? FORDELING AV LØYVE MELLOM SENTRALANE I BERGENSOMRÅDET Behov for fleire løyve Fordeling av løyve Omfordeling av løyve FRAMTIDIG ARBEID MED OVERVAKING AV LØYVESITUASJONEN I DROSJENÆRINGA Årleg justering Eingongs oppjustering KJELDER OG MEIR INFORMASJON VEDLEGG Vedlegg 1 Befolkningsundersøking Vedlegg 2 Spørjeundersøking drosjeeigarar Vedlegg 3 Spørjeundersøking drosjesjåførar Vedlegg 4 - Disposisjon av drosjebilparken Norgestaxi Bergen Taxi

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar Samandrag og konklusjon 1.1 Sentrale funn i evalueringa Løyvetalet har auka med 87 (kap. 4.2) og talet på registerte drosjar i Bergensområdet (kap. 4.3) har auka med 132 sidan Statistikken for registrerte drosjar tyder på at Bergensområdet i 2006 har ein drosjetettleik som er omlag på vanleg norsk nivå, teke omsyn til regionen sin storleik og sentralitet. Statistikk på fylkesnivå viser at det er nær samanheng mellom talet på drosjar og folketal og arbeidsplassar i eit fylke. Dette kan utgjere nyttige kriterium for vurdering av kor mange løyve det bør vere i ein region. Gjennomgang av statistikken tyder på at løyvetalet ligg noko lågare enn det som kan seiast å vere normalt for ein region av same storleik og sentralitet som Bergensregionen (kap. 4.4). Den gjennomsnittlege køyretida for ein drosjetur mellom Flesland flyplass og Loddefjord/ Vestkanten har auka markert dei siste åra, og køyretida mellom Bergen sentrum og Flesland flyplass ser også ut til å ha auka (kap. 5.2). Drosjesentralane/ - eigarane opplever betydelege problem med å bemanne drosjene, særleg i helgene (kap ). Spørjeundersøkinga til drosjeeigarane viser at 32 % av hovudløyva og 41 % av reserveløyva er i drift 80 % eller mindre i forhold til køyreplanen (kap ). Tal frå Bergen Taxi og Norgestaxi viser at løyveutnyttinga ligg på rundt 70 % i rushtida og natt til laurdag og søndag, og rundt eller litt under 50 % elles i veka (kap ). Løyveeffektiviteten (andelen drosjar som er opptatt eller i pause) i dei to største sentralane i Bergensområdet ligg på mellom 40 og 50 % i rushtidene, og rundt 30 % elles i veka. Innanfor rushtida er løyveeffektiviteten lågare om formiddagen enn om ettermiddagen (kap ). Til eikvar tid er meir enn kvar tredje av alle drosjene som er pålogga, markert som ledige i drosjesentralane sitt datasystem. Flest ledige drosjar er det mandag-fredag utanom rushtida, medan andelen ledige drosjar i rushtida ikkje er så mykje lågare i rushtida enn til andre tider (kap ). Det er generelt ikkje vanskeleg å skaffe søkarar til ledige løyve. Der er ventelister for ledige løyve både hos Bergen Taxi og hos Norgestaxi. Søkjarane til løyve hos Norgestaxi har jamt over kortare ansiennitet enn søkjarane hos Bergen Taxi (kap ). Tilgjengeleg informasjon om lønsemda i drosjenæringa er begrensa og gir sprikande resultat. Hovudinntrykket er at lønsemda ser ut til å ha gått noko opp dei siste åra. Løns- og lønsemdsnivået i næringa er likevel ikkje spesielt høgt, og den veksten i lønsnivå og lønsemd som har vore synest ikkje vere høg samanlikna med den sterke utviklinga elles i samfunnet (kap. 5.4). 3

5 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Samanlikna med 1998, forrige gong det vart gjennomført ei spørjeundersøking om drosjebruk i befolkninga (den gongen berre for Bergen), har det vore ein nedgang i andelen av befolkninga i Bergen som har reist med drosje den siste månaden (kap ). Vel halvparten av drosjebrukarane oppgjev at dei er fornøgd med ventetida på drosje (bestilt til henteadresse) på dagtid, medan andelen som er fornøgd med ventetida natt til laurdag og søndag er ein god del lågare. Heile 9 % av dei spurde har dei siste 4 vekene latt vere å ta drosje fordi dei ikkje fekk tak i drosje (kap ). Talet på køyreoppdrag totalt er nokså stabilt over tid, og har dei siste åra gått litt ned. Ut frå tilgjengeleg statistikk har vi ikkje haldepunkt for å seie verken at nedgangen i talet på køyreoppdrag har snudd i 2006/ 2007, eller at den fortsetter (kap ). Det har vore ein markert nedgang i talet på praieturar/ turar frå haldeplass dei siste åra, men ein auke i talet på bestillingsturar (kap ). Drosjetilbodet på Askøy er noko dårlegare enn i Bergen. Årsaker til dette er låg lønsemd, lange avstandar og at det kan vere vanskeleg å finne fram (kap. 5.6). 1.2 Konklusjon og tilråding Informasjon som er lagt fram i evalueringa tyder på at der ikkje er eit udekka behov for drosjetenester i Bergensområdet samla. Etterspurnaden etter drosjetenester frå befolkninga (bestillings- og praieturar ) har ikkje auka dei siste åra og det er lite som tyder på at den snarleg vil ta seg mykje opp. Utnyttinga av løyva synest å vere noko låg, og ein bør vurdere om det er mogleg å utnytte dei betre. Samstundes er rekrutteringa av drosjesjåførar eit problem for mange drosjeeigarar. Ut frå dette er det ikkje grunnlag for å tilrå ei generell oppjustering av talet på drosjeløyve i Bergensområdet no. Informasjon om marknads- og rekrutteringssituasjonen og om løyveutnyttinga gjev ikkje i seg sjølv grunnlag for å tilrå ei generell oppjustering av løyvetalet. Det kan likevel vurderast om ei avgrensa, eingongs oppjustering av løyvetalet kan nyttast som eit verkemiddel for å oppnå den konkurransesituasjonen og det forholdet mellom konkurrerande sentralar som ein ønskjer. Utrekningane i kap. 4.4, der det vert vist korleis ein kan justere løyvetalet slik at det kjem opp på eit nivå som kan seiast å vere normalt for Bergensområdet, kan sjåast på som ei øvre grense for kor stor ei slik oppjustering bør vere. Sjå også kap 7.2. Eit mogleg tiltak for å oppnå det forholdet mellom konkurrerande sentralar som styresmaktene meiner er tenleg, er å innføre reglar for overgang mellom sentralane, saman med ei maksimalgrense for kor stor del av den totale løyveporteføljen ein sentral kan ha (sjå kap. 6.3). 4

6 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 Løyvestyresmaktene bør vurdere å gjennomføre årlege justeringar i løyvetalet ut frå den generelle auken i aktiviteten i samfunnet, basert på statistikk om utvikling i folketal og arbeidsplassar (jfr. kap. 4.4 og 7.1). Før slike justeringar kan gjerast er det likevel nødvendig å skaffe seg betre oversikt over talet på eksisterande løyve enn det ein har i dag. Drosjetilbodet på Askøy er noko dårlegare enn i Bergen. Fleire løyve kan ikkje løyse problemet. Moglege tiltak for å bøte på dette kan vere høgare hentetakst, eigen vaktplan og eige løyveområde (sjå kap. 5.6). Uansett korleis ein vurderer løyvebehovet vil det vere nødvendig å arbeide aktivt med å organisere og utvikle drosjeverksemda på best mogleg måte, ved å: o Arbeide for å sikre at ein får den grad av konkurranse, og den typen konkurranse, i drosjemarknaden som ein ønskjer. o Arbeide for å sikre at ein til eikvar tid har nødvendig informasjon, eigen og levert frå drosjesentralane, til å kunne vurdere situasjonen i drosjenæringa. 5

7 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN 2 Om evalueringa Hordaland fylkeskommune v/ Samferdselsavdelinga administrerer og tildeler løyve for Persontransport utanfor rute, som omfattar m.a. drosjetransport. For å kunne gjere pålitelege vurderingar av behovet for (nye) drosjeløyve er det nødvendig å ha gode data som kan beskrive korleis drosjenæringa fungerer og utviklar seg. Dette gjeld særleg i storbyområde. Hordaland fylkeskommune har tidlegare ikkje hatt oppdatert, løpande informasjon om løyvesituasjonen, og vi kjenner heller ikkje til forskingsarbeid eller sentrale retningsliner som kan vere til hjelp i å fastsetje behovet for drosjeløyve i Bergensområdet. Det er tidlegare gjort undersøkingar som har danna grunnlag for behovsvurderingar. I 1998/ 1999 utarbeidde Hordaland fylkeskommune/ Opinion Evaluering av drosjenæringen i Bergen. I 2003 vart det gjort ei mindre evaluering basert på informasjon frå drosjesentralane. I den grad det har vore mogleg, har vi drege vekslar på tidlegare evalueringar og utgreiingar. Dei andre storbyfylka har heller ikkje gjennomført slike evalueringar. I Rogaland, Sør- Trøndelag og Oslo praktiserer ein behovsprøving ved fastsetjing av løyvetalet. Informasjonen til desse hentast inn hovudsakeleg gjennom høyringar. Trondheim er eit unnatak; der praktiserer ikkje Sør- Trøndelag fylkeskommune behovsprøving. På oppdrag frå Samferdselsavdelinga har Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune hausten 2007 gjennomført ei evaluering av kapasitetssituasjonen i drosjenæringa i Bergensområdet. Arbeidet vart avslutta i januar Rapporten er tilgjengeleg i på Hordaland fylkeskommune sine nettsider: 2.1 Målsetjing Målsetjinga med evalueringa er å: Gjere ei heilskapeleg vurdering av kapasitetssituasjonen i drosjenæringa i Bergensområdet. Etablere eit grunnlag for å innføre rutinar som gjer det mogleg å regelmessig utarbeide statusrapportar som kan nyttast til å gi pålitelege anslag for utviklinga i behovet for drosjeløyve. 2.2 Kva avheng behovet for drosjetenester av? Det overordna målet med transportpolitikken i Noreg er å bidra til at befolkninga sitt transportbehov blir tilfredsstilt samstundes som omsynet til miljø og sikkerheit blir ivareteke. 6

8 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 I eit lengre tidsperspektiv må ein kunne forvente at den generelle utviklinga i folketal og arbeidsplassar er viktige faktorar for utviklinga i behovet for drosjetenester. Over tid kan også enkeltpersonar og bedrifter (inkl. det offentlege) si tilbøyelegheit til å bruke drosje endre seg. Tilbøyelegheita til å nytte drosje kan avhenge av personleg økonomi og økonomien i bedriftene, tilgangen på privatbilar/ parkering og kvalitet på kollektivtrafikken. Med betra økonomi vil fleire kunne ta seg råd til å nytte drosje, men samstundes vil talet på privat- og firmabilar auke, noko som reduserer behovet for drosjar. Det er vanskeleg å vurdere nettoeffekten av dette. Framkomelegheit i trafikken påverkar også drosjetilbodet. Om redusert drosjekapasitet på grunn av dårlegare framkomelegheit i trafikken skal forsøkast avhjelpt ved å sette inn fleire drosjar, vil vere eit politisk spørsmål. Vidare kan det tenkast at utnyttinga av løyva/ bilane endrar seg. Problem med rekruttering av sjåførar kan gjere at ein har for få sjåførar eller at mange er urøynde, og at det dermed blir vanskelegare å utnytte bilane fullt ut. I byområde med store drosjesentralar vil sentralane si organisering og deira evne til å organisere køyringa effektivt bety mykje for kor mykje køyring dei får ut av drosjebilane - og sjåførane. I eit system der ein ønskjer konkurranse mellom fleire sentralar i eit byområde, vil det frå løyvestyresmaktene si side vere naturleg å gå ut frå at det er i alle drosjesentralane si eigeninteresse å få til ei så god utnytting av løyva som mogleg, og legge til rette for at det skal vere mogleg å få til ei høg løyveutnytting. I eit byområde med konkurranse mellom fleire drosjesentralar kan det tenkast at der er vesentlege forskjellar i utnyttingsgraden av løyva/ bilane. Det skal likevel ikkje vere nødvendig å trekke informasjon om løyveutnytting som ein måtte ha, inn i vurderinga av kor mange løyve det bør vere. Løyveutnyttinga vil vere ein av dei viktigaste konkurransefaktorane mellom sentralane; den som får til den beste utnyttinga av løyva lukkast best. Låg utnytting av eksisterande løyve i eit område kan likevel vere eit argument for ikkje å tildele fleire løyve. Den samla utnyttinga av løyva i regionen avheng også av korleis løyva er fordelte mellom sentralane. Ein sentral med få løyve, vil ha større vanskar med å utnytte løyva optimalt enn det ein sentral med mange løyve har og vil vere meir sårbar ved endringar i bemanninga, sjukdom, uhell, etc. Det følgjer av argumentasjonen ovanfor at det ikkje er strengt nødvendig å trekkje inn framkomelegheit i trafikken eller informasjon om utnytting av løyva for å vurdere behovet for drosjar, men dette er faktorar som kan vere tenleg å ta med i ei heilskapsvurdering. Ein indikator som kan seie noko om løyvetalet er passande, er lønsemda i næringa. For mange løyve i marknaden vil føre til dårlegare inntening per bil og dårlegare lønsemd både for drosjeeigarar og drosjesjåførar. Tilhøvet til kollektivtrafikken er også ein faktor som det vil vere rimeleg å trekke inn i ei vurdering av behovet for drosjar. Det vil alltid vere behov for drosjar for å supplere kollektivtrafikken - på nattestid og i utkantområde 7

9 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN og elles for transport på strekningar der det ikkje er mogleg å ha eit godt kollektivtilbod. Vidare vil der alltid vere situasjonar der privatpersonar har behov for å nytte drosje trass i at eit kollektivtilbod eksisterer - og det offentlege vil ha behov for å nytte drosje til deler av sin transport av elevar, pasientar m.v. Det er eit politisk spørsmål om ein skal byggje drosjetilbodet så mykje ut at det ikkje berre er eit supplement til kollektivtrafikken, men også ein konkurrent til kollektivtrafikken, for på denne måten å ivareta brukarane sin valfridom. Auka fokus på klimagassutslepp gjer at denne dimensjonen vil vere viktig i ei vurdering av behovet for drosjetenester, men den er vanskeleg å kvantifisere. Utviklinga i folketalet og talet på arbeidsplassar i regionen står då igjen som eit nøytralt, relativt objektivt og letthandterleg kriterium for vurdering av behovet for drosjetenester. Etterspurnaden etter drosjetenester, trafikkutvikling, utvikling i lønsemda i drosjenæringa, utnytting av eksisterande løyve og fordeling av løyve mellom sentralane vil likevel vere viktige faktorar for å utfylle og forstå dette biletet. 2.3 Metode I samband med evalueringa er det henta inn data frå ei rekkje ulike kjelder. I det følgjande vert det gjort greie for kva data som er samla inn og kva metodar for datainnsamling som er nytta Intervju Det er gjennomført personlege intervju med representantar frå kvar av dei tre drosjesentralane. Intervjua vart gjennomført hos sentralane og varte ca 1 til 2 timar Spørjeundersøkingar Det er gjennomført tre spørjeundersøkingar i samband med evalueringa. Målgruppene er: - Generell befolkning i Bergen/Askøy/Sotra - Drosjeeigarar - Drosjesjåførar Befolkningsundersøkinga Intervjua er gjennomført over telefon av datainnsamlingsfirmaet Norstat AS. Det er til saman gjennomført intervju, fordelt på dei ulike geografiske områda. Talet på intervju samla sett er relativt høgt. Dette er gjort for å oppnå tilstrekkeleg tal intervju blant drosjebrukarar. Ein drosjebrukar vert i denne samanhengen definert som ein som har reist med drosje i løpet av dei siste 4 vekene. 8

10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 Område Tal intervju Tal drosjebrukarar Askøy Sotra Bergen Totalt Tabell 2-1 Talet på intervju i befolkningsundersøkinga Resultata er vekta mot kjønns- og alderssamansetninga i befolkninga i dei ulike områda og totaltala er og vekta for geografisk område. Deler av spørsmåla i undersøkinga er berre stilt til dei som har reist med drosje i løpet av den siste månaden. Desse resultata vert presentert uvekta. Undersøking blant drosjeeigarar og drosjesjåførar Basert på adresselister frå sentralane vart det sendt ut postale spørjeskjema til alle drosjeeigarane i Bergen Taxi og Norgestaxi. I tillegg vart det sendt ut skjema til alle sjåførane i dei tre selskapa i regionen. Drosjeeigarar 78 % Drosjesjåførar 47 % Tabell 2-2 Svarprosent i spørjeundersøkingane Oversikta over drosjesjåførar som vart levert frå sentralane inneheldt fleire personar enn det som er det reelle talet sjåførar. Det betyr at den reelle svarprosenten for sjåførundersøkinga mest sannsynlig er noko høgare. Til saman har vi fått svar frå 550 drosjesjåførar. I følge Brønnøysundregisteret/ Ravninfo var det per sept drosjesjåførar i Bergensområdet. Vi har ingen garanti for at alle desse har fått skjemaet tilsendt, men om vi legg dette talet til grunn får vi ein svarandel på 60 % Statistikk og data frå andre kjelder Statistikk frå drosjesentralane Bergen Taxi og Norgestaxi har levert tal for disposisjon av drosjebilparken i seks utvalde veker i sommarhalvåret 2007 (veke 21, 22, 23, 24, 33 og 34). Norgestaxi har også levert slike tal for I desse dataene er statusen drosjebilane har til eikvar tid delt inn i fire kategoriar - Opptatt, pause, ledig og logout (ikkje i drift). Bergen Taxi og Taxi 1 har levert månadlege tal for køyreoppdrag fordelt på type. Bergen Taxi har delt inn køyreoppdraga i fire kategoariar Førehandsbestilt Direkte bestilt, Praiing/ frå haldeplass og Faste oppdrag. Tala frå Taxi 1 er delt inn i to kategoriar Gateturar (Praiing/ frå haldeplass) og Bestillingsturar. Norgestaxi leverte ikkje fullstendige tal for månadlege køyreoppdrag. 9

11 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Bergen Taxi har dessutan levert tal som viser utvikling i tidsbruken for ein drosjetur på to utvalde strekningar. Løyveregisteret/ Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune fører i samarbeid med Samferdselsdepartemenetet eit register over alle registrerte transportløyve, Frå dette registeret er det henta informasjon om løyver og løyvehavar i Bergensområdet, fordelt på m.a. bustad, drosjesentral og type drosjeløyve. Statistisk sentralbyrå/ Brønnøysundregisteret Det er henta inn statistikk frå Statistisk sentralbyrå om talet på drosjebilar, og økonomiske tal som viser m.a. utviklinga i lønsemda i drosjenæringa. Informasjon om sysselsette frå Brønnøysundregisteret/ Ravninfo er nytta som supplement til informasjonen i Løyveregisteret. 10

12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar Regulering av drosjenæringa Næringslovutvalet formulerte eit sett med overordna målsettingar for drosjareguleringa i Desse gjeld framleis: Rasjonell ressursutnytting Trafikksikkerheit Fråver av overgrep og svindel Økonomisk ryddige forhold I tillegg skal reguleringa vere kostnadseffektiv. I det ligg det at næringa må kunne kontrollerast effektivt utan for store administrative kostnader. Ei meir detaljert regulering krev større administrative ressursar, og kostnadene ved desse bør avvegast mot dei gevinstane som eventuelt kan oppnåast gjennom meir utstrakt regulering. 3.1 Historikk Konsesjonskravet for å utøve drosjetransport blei innført første gong med samferdselslova i Grunngjevnaden for konsesjonssystemet var hovudsakeleg at oppbygginga av Noreg etter 2. verdskrigen kravde effektiv utnytting av alle tilgjengelege transportmidlar. Lovgjevar meinte at utnyttinga av transportmidlane best kunne kontrollerast ved direkte statleg regulering. Reguleringa av drosjenæringa har vore oppe til vurdering fleire gongar i etterkrigstida utan at det har skjedd store endringar. Grunngjevinga har endra seg noko frå å beskytte rutegåande transport mot konkurranse frå drosjar til å sikre den økonomiske stillinga til den einskilde løyvehavaren. I 1995 foreslo næringslovsutvalet å erstatte tildeling av løyve basert på behovsprøving med ei kvalifikasjonsbasert ordning. Samferdselsdepartementet si høyring av dette framlegget møtte stor motstand i fylkeskommunane. Berre fire fylkeskommunar stilte seg positiv til framlegget. Etter at Konkurransetilsynet foreslo å oppheve prisreguleringa i drosjemarknaden i 1998, fekk tilsynet klarsignal til å oppheve maksimalprisreguleringa i område med to eller fleire drosjesentralar dersom det elles låg til rette for tilstrekkeleg konkurranse mellom sentralane. Opphevinga innebar ikkje endringar i behovsprøvinga. Regjeringa Bondevik II hadde intensjonar om å liberalisere drosjenæringa, men det har så langt ikkje vore fleirtal i Stortinget for dette. Mykje av motstanden har vore basert på eit ønske om å gje næringa stabile og likeverdige rammevilkår. Samferdselsdepartementet seier at dei vil kontinuerleg vurdere tiltak som kan betre drosjetenestene, og vil evt. kome tilbake til Stortinget på eigna måte. 11

13 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN 3.2 Dagens ordning Drosjenæringa er i dag regulert på tre måtar: Behovsprøving, som regulerer tal drosjar i eit gitt område. Maksimalprisen (prising av tenester gjennom maksimalprisforskrifta), som skal sikre at prisen på tenestene ikkje blir for høg. Frå 1998 har Bergensområdet og nokre andre storbyområde fritak frå prisreguleringa. Køyreplikt, som pålegg drosjeeigarane å tilby tenester heile døgnet Behovsprøving av løyve Tal løyve i eit geografisk område blir i dag fastsett av fylkeskommunane etter ei behovsprøving. Løyva blir normalt tildelt drosjesjåførar etter ansiennitet. Ansiennitet kan berre opparbeidast som tilsett sjåfør hos ein drosjeeigar. Dei lokale samferdselsstyresmaktene gjev også samtykke til å opprette drosjesentralar og fastset grensene for det geografiske området kvar einskild sentral skal operere i. Drosjeløyve til kvar einskild drosjeeigar blir ofte gjeve tilslutningsplikt til ein sentral i dei områda der sentralar er etablert. Tidlegare var ofte kvar kommune eit løyvedistrikt, men i dag har mange fylke utvida løyvedistrikta til å gjelde heile fylket. I geografiske område der køyregrunnlaget for drosjar er så lite at det ikkje er grunnlag for å danne ein sentral, gjev styresmaktene såkalla bopelsløyve til drosjeeigarane. Bopelsløyvehavarar opererer med utgangspunkt i det distriktet dei blir tildelt gjennom løyvet, og blir derfor ikkje pålagt tilslutningsplikt til ein sentral. Kvar drosjebil må ha eige løyve. Det vil seie at ein drosjeeigar eig ein bil og har fått eitt ordinært drosjeløyve. Innehavar av ordinært løyve kan i tillegg tildelast reservedrosjeløyve. Bruk av reserveløyve blir fastsett av løyvestyresmaktene. I områda med sentral, set sentralane opp køyreplan for alle løyva som er tilknytta sentralen. Her inngår også reserveløyva, som blir sett inn ved særskilt høg etterspurnad etter drosjetenester. Ifølgje ein evalueringsrapport frå ECON, Behov for behovsprøving? Vurdering av løyveordningen i drosjenæringen, 91/02, er det til dels store skilnader mellom fylka i kor stramt regelverket blir praktisert og forvalta Køyreplikt Køyreplikta skal sikre tilbod også i trafikksvake periodar og inneber at innehavar av drosjeløyvet pliktar å stille opp heile døgnet, heile veka. Der det er etablert drosjesentralar er dette ivareteke ved at sentralane koordinerer 12

14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 vaktlister, slik at det heile tida er drosjar på vakt. I område der trafikkgrunnlaget er for lite til å ha sentralar, må bopelsløyvehavarane i prinsippet vere i beredskap heile tida. Køyreplikta vert handheva av fylkeskommunen, men det er usikkert i kva grad den faktisk blir etterprøvd (ECON ). Køyreplikta skulle vere eit motsvar til behovsprøvinga; drosjeeigarane fekk fordelane av å vere i ein beskytta marknad der tilgangen var regulert, mot at dei var viljuge til å ta på seg oppdrag heile døgnet. Køyreplikta er knytt til løyvet og løyvehavaren kan i prinsippet bli fråteken løyvet om ikkje køyreplikta vert overhalden Maksimalpris Drosjeprisane er regulert gjennom ei eiga forskrift om maksimalprisar for køyring med drosjebil, fastsett av Konkurransetilsynet. Maksimalprisen varierer med nær- og fjerntrafikk og etter tid på døgnet, og gjeld ikkje for kontraktskøyring. Maksimalprisreguleringa er oppheva i sentrale strøk, dvs. i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen. Nokre stader er reguleringa også oppheva i kommunane rundt den sentrale bykommunen. Drosjesentralane i desse områda set prisane fritt. Omsetninga i desse områda utgjer om lag 60 prosent av totalomsetninga i drosjenæringa i Noreg (Kjelde: ECON) Behovsprøving vs. køyreplikt Behovsprøving og køyreplikt er innretta mot ulike marknader. Behovsprøving er innretta mot marknader der etterspurnaden er stor, medan køyreplikta er retta mot marknader der etterspurnaden er liten. Behovsprøving og køyreplikt kan sjåast på som to verkemidlar som må verke saman for den einskilde drosjeeigar. Behovsprøvinga bidreg med ekstra overskot til løyvehavaren i ein marknad, som gjennom køyreplikta skal nyttast til ulønsame transportar i ein annan. Å begrense tal løyvehavarar gjennom behovsprøving bidreg ifølgje ECON sin rapport til at tilbodet blir redusert, og at prisane blir haldne kunstig oppe. Dette reduserer tilbodet i kontraktsmarknaden og i høgtrafikkperiodar i spotmarknaden. Høgtrafikkperiodar i spotmarknaden er gjerne helgekøyring. Behovsprøving har ingen positiv verknad i marknader der ein ønskjer at drosjetilbodet skal vere betre, fordi behovsprøvinga berre kan verke begrensande på tilbodet. 13

15 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN 4 Vurdering av løyvetal basert på generelle statistiske mål Innleiingsvis argumenterte vi for at utviklinga i folketalet og talet på arbeidsplassar i regionen er eit nøytralt, relativt objektivt og letthandterleg kriterium for vurdering av behovet for for drosjetenester. For å kunne gjere ei slik vurdering må dette sjåast i samanheng med utviklinga i tal løyve og drosjebilar. 4.1 Folketals- og arbeidsplassutvikling % endring I perioden Per år Innbyggjartal ,6 1,2 Arbeidsplassar ,1 2,8 Sum, endring 15,7 3,9 Tabell 4-1 Folketals- og arbeidsplassutvikling i Bergensområdet. Kjelde: SSB Tabellen ovanfor viser utviklinga i folketalet og tal arbeidsplassar i Bergensområdet i perioden Dersom vi ser på kvar av faktorane som ein sjølvstendig indikator for endring i behovet for drosjetenester, og føreset at behovsutviklinga utviklar seg i same takt som utviklinga i folketal/ arbeidsplassar, kan vi ved å ta gjennomsnittet for veksten i dei faktorane som omfanget av drosjeverksemda avhenger mykje av, finne eit mogleg nivå på kor stor auke i løyvetalet som må til for å halde tritt med veksten i regionen generelt. 4.2 Løyve og løyvehavarar i Bergensområdet I følgje Løyveregisteret var det per sept tildelte løyve i Bergensområdet. 436 løyve er tildelt drosjeeigarar knytt til Bergen Taxi, 174 til drosjeeigarar knytt til Norgestaxi og 35 er i Taxi 1. Taxi 1 fekk tildelt 30 ekstra løyve i sommaren Desse er enno ikkje aktivisert og derfor ikkje inne i løyveregisteret Hovudløyve og reserveløyve I Bergensområdet opererer ein med to typar løyve hovudløyve og reserveløyve. Hovudløyva kan køyre til alle tider, medan reserveløyva berre kan køyre til bestemte tider der ein vurderer behovet til å vere særleg stort. I denne evalueringa er det berre delvis teke omsyn til dei to typane løyve. Sentralane skiljer ikkje mellom løyvetypane i dei tala dei har rapportert inn, og det er uklart kor stor forskjell det er på dei to løyvetypane i 14

16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 praksis. Frå løyvestyresmaktene si side har det heller ikkje vore gjort noko forsøk på å kontrollere om reserveløyve vert brukt slik som dei i prinsippet skal. Systemet med to løyvekategoriar må oppfattast som eit system som har oppstått i ein situasjon der ein drosjesentral hadde monopolog løyvestyresmaktene dermed hadde eit visst behov for å detaljregulere verksemda. I dagens situasjon der tre drosjesentralar med til saman over 600 løyve konkurrerer innanfor ein stor byregion, er det vanskeleg å sjå at det er tenleg eller mogleg å styre utnyttinga av løyve gjennom fleire løyvekategoriar. Drosjesentralane si viktigaste oppgåve er nettopp å styre drosjekapasiteten slik at der til eikvar tid er mange nok, men ikkje for mange, drosjar på vegen. Det vil derfor vere naturleg at styresmaktene gjer ei vurdering av om det framleis er behov for å ha fleire løyvekategoriar. 15

17 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Løyveoversikt 2007 Bergen Taxi Norgestaxi Taxi 1 I alt Bergens- Løyve regionen Av dette reserveløyve Løyvehavarar Tilsette Løyvehavarar + tilsette Hovudløyve Andel reserveløyve, % 26,4 29,9 8,6 26,4 Løyve (alle) per løyvehavar 1,4 1,6 1,5 Hovudløyve per løyvehavar 1,0 1,2 1,1 Tilsette per løyve 1,5 1,1 2,0 1,4 Tilsette per løyvehavar 2,0 1,8 2,1 Etter registreringsområde: Bergen Hovudløyve Reserveløyve Løyve i alt Løyvehavarar Tilsette Løyvehavarar + tilsette Askøy Hovudløyve Reserveløyve Løyve i alt Løyvehavarar Tilsette Løyvehavarar + tilsette Fjell, Hovudløyve Sund Reserveløyve Løyve i alt Løyvehavarar Tilsette Løyvehavarar + tilsette Andre Hovudløyve Reserveløyve Løyve i alt Løyvehavarar Tilsette Løyvehavarar + tilsette Tabell 4-2 Løyve, løyvehavarar og tilsette etter sentral. Kjelde 1 : Transportloyve.no/ Hordaland fylkeskommune; Brønnøysundkatalogen/ Ravninfo. sept Tal for løyve/ reserveløyve er henta frå Transportløyveregisteret. Tal for tilsette er henta frå Brønnøysundregisteret. Gjeld foretak (org. nr.) som er registrert i næring Drosjebiltransport. Nokre få foretak er samtidig registrert i andre næringar, og nokre kan ha annan næringsverksemd enn drosje utan at det går fram av registreringa på næring i Brønnøysundregisteret. Dette kan medføre ei viss overvurdering av talet på tilsette. 16

18 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 Løyveregisteret er ikkje administrert på ein slik måte at ein lett kan finne fram til kor mange løyve det har vore til eikvar tid. Informasjon om endringane i løyveregisteret skil ikkje mellom Bergensområdet og Hordaland elles, og er heller ikkje fordelt på drosjesentral eller på hovud- og reserveløyve. Det har derfor ikkje vore mogleg å nytte løyveregisteret direkte til å hente ut nøyaktig informasjon om utviklinga i løyvetalet over tid. I Evaluering av drosjesituasjonen i Bergensområdet frå september 2003 vart det oppgjeve løyvetal for tidspunktet evalueringa vart gjort på, fordelt på sentral og hovud/ reserveløyve. Tala gjeld aktive løyve 2. Med dette som grunnlag er det mogleg å seie noko om utviklinga i tal løyve i perioden (sjå tabell 4.3) Endr Bergen Taxi Norgestaxi I alt Bergen Taxi Norgestaxi Taxi 1 I alt I alt Hovudløyve Reserveløyve I alt Tabell 4-3 Løyvetalet i 2003 og tala er per september. Kjelde: Løyveregisteret; Evaluering av drosjesituasjonen i Bergensområdet Totalt sett er det 87 fleire løyve i Bergensområdet i 2007 enn i Nesten kvart fjerde nye løyve er eit reserveløyve. Norgestaxi har hatt den største auken i løyvetalet, med 55 nye løyve, om lag halvparten reserveløyve. Bergen Taxi har 7 fleire hovudløyve i 2007 enn i 2003, men har nokre færre reserveløyve. Taxi 1 har kome til sidan 2003 og er i 2007 registrert med 35 løyve i alt. Bergen Taxi har oppgjeve eit høgare løyvetal for 2003 enn det som vart nytta i evaluerinnga frå Ifølgje desse tala hadde dei 322 hovudløyve og 138 reserveløyve i Dersom ein legg dette talet til grunn, har det samla løyvetalet i Bergensområdet auka med 66 frå 2003 til 2007, og ikkje 87 som oppgjeve i tabellen. 4.3 Drosjebilar Ein drosjebil utgjer eitt drosjeløyve og statistikk for registrerte drosjebilar basert på tal frå køyretyregisteret kan derfor vere interessant for å belyse løyvesituasjonen. I dei aller fleste tilfella kan ein føresetje at drosjebilane er registrert i same kommune som løyvehavar er registrert (heimstadkommune for enkeltmannsforetak). Som det går fram av løyvestatistikken i kap. 4.2 er det Nokre løyve er registrert på foretak som er registrert i andre næringar enn Drosjebiltransport. Tilsette- tal for desse er ikkje brukt, men er sett til gjennomsnittet per løyve for sentralen. Alle foretaka unnateke Taxi 1 er enkeltmannsforetak. Innehavar er dermed ikkje rekna som tilsett, og kjem i tillegg. Det er ikkje mogleg å vite om innehavar faktisk arbeider i selskapet. For Taxi 1 kan tilsett- tala inkludere nokre administrativt tilsette. 2 Det kan forekome at vedteke oppretta løyve ikkje vert aktivisert eller vert aktivisert seinare. 17

19 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN likevel nokre få løyvehavarar som er busett/ registrert utanfor løyveområdet. Dette vil ikkje utgjere nokon feilkjelde av betydning for samanlikningar mellom ulike løyvedistrikt/ fylke og for samanlikningar over tid. Vanleg drosje Minibuss Drosjar i alt Bergen Askøy Sotra Bergensområdet Hordaland elles Hordaland Oslo Oslo + Akershus Rogaland Sør-Trøndelag Norge Tabell 4-4 Drosjebilar i Hordaland og utvalde regionar. Endr , drosjar i alt Innb. per % mini- Tal % drosje (2006) buss (2006) Bergen Askøy Sotra Bergensområdet Hordaland elles Hordaland Oslo Oslo + Akershus Rogaland Sør-Trøndelag Noreg Tabell 4-5 Talet på drosjar etter storleik og kommune/ region, med endringstal og måltal. Kjelde: SSB. Det var i 2006 registrert 686 drosjar i løyvedistrikt Bergen (her kalt Bergensområdet). Av desse var 82 minibussar (10-17 seter). 91 av drosjene var heimehøyrande i Askøy eller på Sotra. I Bergen hadde talet på drosjar auka med 28 % sidan 2003, på Sotra var auken noko mindre, medan det var ein nedgang på Askøy. I 2006 var det i Bergensområdet 424 innbyggjarar per drosje. I Bergen kommune var det langt færre innbyggjarar per drosje, altså tettare mellom drosjene, enn på Askøy og Sotra. Berre Oslo/ Akershus og då særleg Oslo, har større drosjetettleik enn Hordaland. I Rogaland, Sør-Trøndelag og andre storbydominerte fylke er drosjetettleiken noko lågare enn i Hordaland. Aller lågast drosjetettleik er det i Østfold og Vestfold. 18

20 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 % av nivået i Bergensregionen Oslo + Akershus Rogaland Sør Trøndelag Figur 4-1 Utviklinga i talet på drosjebilar i utvalde regionar Kjelde: SSB. Som vist i Figur 4-1 har Bergensområdet dei siste åra hatt ein klart sterkare auke i talet på drosjar enn dei andre storbyfylka. Hordaland har hatt ein sterk auke i talet på drosjar etter 2004, medan veksten har flata ut i dei andre fylka, særleg i Oslo og Akershus. Det er naturleg at drosjetettleiken aukar med bystorleiken, og at den er særleg høg i hovudstaden og andre sentrale område. I lys av dette og i den grad statistikk for talet på drosjebilar er eit godt mål på omfanget av drosjeverksemd, kan tala oppfattast som at Bergensområdet i 2006 har ein drosjetettleik som er omlag på vanleg norsk nivå, teke omsyn til regionen sin storleik og sentralitet. Vidare kan statistikken oppfattast som at den sterke veksten i talet på drosjar i Bergensområdet har vore nødvendig for å kome opp på eit rimeleg nivå, men det er ikkje dermed sikkert at det vil vere tenleg at veksten held fram med å vekse sterkare enn i dei andre storbyregionane. 19

21 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Endring Tal % Østfold ,7 Akershus ,1 Oslo ,8 Hedmark ,8 Oppland ,8 Buskerud ,0 Vestfold ,8 Telemark ,0 Aust-Agder ,0 Vest-Agder ,3 Rogaland ,0 Hordaland ,0 Sogn og Fjordane ,5 Møre og Romsdal ,0 Sør-Trøndelag ,3 Nord-Trøndelag ,6 Nordland ,8 Troms ,8 Finnmark ,0 Bergensområdet ,8 Norge ,6 Tabell 4-6 Talet på drosjebilar i fylka. Drosjar per 1000 innb Drosjar per 1000 arb. pl Østfold 1,1 1,1 1,1 1,1 2,6 2,6 2,7 2,5 Akershus 2,2 2,4 2,3 2,3 5,0 5,3 5,2 5,0 Oslo 3,2 3,4 3,6 3,5 4,3 4,7 4,8 4,6 Hedmark 1,4 1,4 1,4 1,4 3,2 3,2 3,3 3,1 Oppland 1,3 1,3 1,3 1,4 2,8 2,8 2,9 2,9 Buskerud 1,7 1,7 1,7 1,8 3,7 3,8 3,8 3,8 Vestfold 1,0 1,0 1,0 1,1 2,3 2,2 2,4 2,4 Telemark 1,4 1,5 1,4 1,4 3,2 3,4 3,2 3,2 Aust-Agder 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,4 2,5 2,4 Vest-Agder 1,4 1,4 1,5 1,7 3,0 3,0 3,2 3,4 Rogaland 1,6 1,6 1,7 1,7 3,3 3,3 3,4 3,2 Hordaland 1,8 1,9 2,0 2,0 3,7 3,9 4,1 4,0 Sogn og Fjordane 1,5 1,5 1,6 1,5 3,0 3,1 3,3 3,1 Møre og Romsdal 1,1 1,1 1,1 1,2 2,4 2,4 2,3 2,4 Sør-Trøndelag 1,5 1,6 1,6 1,6 3,0 3,1 3,1 3,0 Nord-Trøndelag 1,6 1,5 1,7 1,7 3,5 3,5 3,8 3,8 Nordland 1,7 1,7 1,6 1,6 3,6 3,7 3,6 3,5 Troms 1,7 1,7 1,7 1,7 3,5 3,5 3,5 3,4 Finnmark 1,8 1,8 1,8 1,9 3,8 3,8 3,8 3,9 Bergensområdet 2,0 2,1 2,3 2,4 3,7 4,0 4,3 4,2 Noreg 1,7 1,8 1,8 1,8 3,5 3,7 3,7 3,6 Tabell 4-7 Drosjar per 1000 innb./ arbeidsplassar. Kjelde: SSB. 20

22 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar Kor mange løyve bør det vere? Basert på tal på fylkesnivå for talet på drosjar og folketal/ arbeidsplassar, viser korrelasjonsberekningar at det er svært nær samanheng mellom talet på drosjar og folketalet og mellom talet på drosjar og talet på arbeidsplassar i eit fylke - til meir menneskeleg aktivitet i form av innbyggjarar og arbeidsplassar, til fleire drosjar er det i fylket. Samanhengen er aller størst i forhold til arbeidsplassar (sjå Figur 4-2) Oslo Arbeidsplassar Sør Tr. Hordaland Rogaland Akershus Sogn og Fj. Finnmark Drosjer Figur 4-2 Forholdet mellom talet på drosjar og arbeidsplassar i fylka, Korrelasjonen mellom drosjar per innbyggjar og folketettleik uttrykt som innbyggjarar per km2 er ikkje fullt så høg, men med ein korrelasjonskoeffisisent på 0,79 er det ein klar samanheng også her - til tettare befolka eit fylke er, til tettare er det mellom drosjene (sjå Figur 4-3). 21

23 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Hordaland Rogaland Akershus Oslo Folketal Sør Tr. Sogn og Fj. Finnmark Drosjer Figur 4-3 Forholdet mellom talet på drosjar og folketalet i fylka, Den sterke samanhengen mellom drosjetalet og folketal/ arbeidsplassar gjer det mogleg å gjere seg opp ei meining om korleis talet på drosjar er i Hordaland i høve til det som er vanleg i andre fylke. I Hordaland var det registert 926 drosjebilar i Er det omlag som ein kan forvente ut frå kor mange drosjar det er i andre fylke, eller er det kanskje noko høgare eller lågare? Som Figur 4-3 viser, er det ein nær samanheng mellom talet på drosjar og folketalet i eit fylke. Samanhengen er logaritmisk (eksponentiell), dvs. ettersom storleiken på fylket aukar, aukar drosjetalet i stadig større takt. Dette er uttrykk for at det i større byområde er større tilbøyelegheit til å bruke drosje, dels fordi drosjar er meir tilgjengelege, dels fordi det er meir vanleg at lokalbefolkninga brukar drosje, t.d. nattestid i helgene og til flyplass/ jernbanestasjon/ sjukehus. Vidare er det i større byar til ei kvar tid mange på gjennomreise eller på korttidsopphald som ikkje har eigen bil og heller ikkje har høve til å nytte kollektivtilbodet. Samanhengen mellom drosjar og arbeidsplassar er derimot lineær, og svært sterk (sjå Figur 4-2). Ettersom storleiken på fylket (og byen) aukar, aukar drosjetalet i same forhold. På begge figurane ligg Hordaland litt over trendlinja i dei to figurane, som uttrykker det gjennomsnittlege forholdet mellom dei to variablane. Pilen som går utover mot høgre frå markeringa for Hordaland viser differansen mellom faktisk drosjetal i fylket og det det "skulle ha vore" dersom Hordaland hadde vore heilt gjennomsnittleg. Sett opp mot folketalet i fylket skulle Hordaland hatt drosjar, 134 fleire enn i dag, for å ha den teoretisk rette drosjetettleiken. I forhold til talet på arbeidsplassar er differansen mindre; fylket skulle hatt 951 drosjar, 22

24 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar 2008 eller 25 fleire enn i dag. Ut frå ei slik vurdering av kva drosjetettleik som ville vere normal i eit fylke, ser det dermed ut til at drosjetettleiken i Hordaland kunne vore litt høgare enn den faktisk er. For å kome fram til eit konkret tal å legge til grunn for Bergensområdet, kan vi først ta gjennomsnittet for dei to måla ( /2 = 1005), og så nedjustere det med Bergensområdet sin andel av drosjene i fylket (1006 * (686/926) = 745). Sjølv om ein drosjebil i prinsippet er lik eitt løyve, samsvarer tal på drosjebilar i køyretyregisteret ikkje heilt med tal løyve frå løyveregisteret, sidan dei to registra førast av ulike instansar med ulike retningsliner og føremål. For å finne det rette nivået må vi derfor nedskalere tala frå køyretyregisteret, slik at nivået kan samanliknast med dei noko lågare tala ein opererer med i løyveregisteret. 23

25 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN Tal løyver 1. jan 2007: 855 Tal drosjar 2006: /926 * 745= registerte drosjebilar i Bergensområdet tilsvarar 688 løyve i løyveregisteret. 688 er då det løyvetalet Bergensområdet teoretisk sett kan forventast å ha, medan regionen 1. januar 2007 hadde 643 løyve. Differansen på 45 løyve kan seiast å vere det antalet løyve som Bergensområdet har for lite. Det er i desse berekningane ikkje skilt mellom hovudløyve og reserveløyve. I 2007 er omlag 26 % av løyva i Bergensområdet reserveløyve, medan 74 % er hovudløyve. Dersom ein ønskjer å oppretthalde dette forholdstalet kan dei "manglande" 45 løyva delast opp i 33 hovudløyve og 12 reserveløyve. Denne måten å rekne på inneber at ein ikkje tek stilling til om det generelt er over- eller underkapasitet av drosjer i fylka. Ut frå tala kan vi ikkje vite om Hordaland kjem ut med unormalt låg drosjetettleik fordi fylket har underdekning, eller om Hordaland tvert imot er mellom fylka som har ein relativt låg overkapasitet. 24

26 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar Vurdering av tal løyve basert på den faktiske situasjonen i Bergensområdet For å utfylle og forstå det biletet som vart teikna i kap. 4 vil vi her sjå nærare på faktorar som kan beskrive situasjonen i drosjenæringa i Bergensområdet, dvs. organisering, tidsbruk i trafikken, utnytting av løyve og bilar, lønsemd og marknadssituasjonen. Vi vil også sjå nærare på situasjonen på Askøy og Sotra. 5.1 Organisering av sentralane I Bergen er drosjesentralane organisert på tre ulike måtar: Bergen Taxi Bergen Taxi er organisert som eit andelslag med om lag 320 drosjeeigarar. Alle drosjeeigarane eig ein andel. Kvar drosjeeigar har eit hovudløyve. Resten er reserveløyve. Til saman har dei omlag 440 løyve (hovudløyve og reserveløyve). På generalforsamlinga vel eigarane eit styre som vedtek dei viktigaste retningslinene. Tre løyvehavarar er representert i styret, i tillegg til ein politikar som er kommunalt oppnemnd. Administrasjonen har ansvaret for drifta. Norgestaxi Norgestaxi er heileigd av det svenske taxiselskapet Taxi Kurir. I Noreg er det eit morselskap og fire dotterselskap i Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger. Kvart dotterselskap har drosjeeigarar som er tilslutta sentralen. Selskapa har ein dagleg leiar. Konsernsjefen for Taxi Kurir sit i styret for Norgestaxi Bergen. Drosjeeigarane er ikkje representert i styret til Norgestaxi Bergen. Det er etablert eit trafikkutval med to representantar frå drosjeeigarane, 1 representant for callsenteret og 1 representant for administrasjonen. Drosjeeigarane betalar ei sentralavgift pluss eit kreditthandteringsgebyr og nokre kroner for profilering. Taxi 1 Taxi 1 er eit aksjeselskap og disponerer alle løyva. Sjåførane er tilsette i selskapet. Det er etablert eit trafikkutval som skal kome med innspel til leiinga. Skilnaden mellom Bergen Taxi og Norgestaxi er at i Bergen Taxi er det eit mykje tettare samarbeid mellom leiinga og drosjeeigarane. Norgestaxi får alle sine inntekter gjennom sentralavgifta og kreditthandteringsgebyret. Bergen Taxi er litt meir sårbar, fordi dei har eit større ansvar for drosjeeigarane. I Taxi 1 skal driftsresultatet dekkje driftskostnadene på bilane, løn og administrative kostnader. 5.2 Tidsbruk i trafikken Både drosjeeigarane og drosjesjåførane fekk spørsmål om kva dei synest om framkommelegheita i Bergensområdet i dag samanlikna med for 3 år sida. Eit klårt fleirtal (68 %) seier at den er blitt mykje eller litt dårlegare. 25

27 DROSJER OG DROSJELØYVE I BERGENSREGIONEN 60 % Hvordan synes du som drosjesjåfør at framkommeligheten er i Bergensområdet i dag sammenlignet med for 3 år siden? 50 % 51 % Totalt Eigarar 40 % 38 % Sjåførar 30 % 32 % 30 % 29 % 24 % 22 % 20 % 10 % 0 % Mye dårligere Litt dårligere 12 % 13 % 11 % Omtrent like god 14 % 7 % 6 % 7 % 2 % 1 % 1 % 1 % Litt bedre Mye bedre Vet ikke Figur 5-1 Drosjeeigarane og drosjesjåførane si oppleving av utviklinga i framkomelegheita i trafikken. 35 Bergen sentrum Flesland flyplass Minutt Man fre rush Man fre elles Laur søn Figur 5-2 Registrert tidsbruk per tur på strekninga Bergen sentrum - Flesland flyplass veke og 33-34, Tal frå Bergen Taxi viser at gjennomsnittleg køyretid mellom Bergen sentrum og Flesland flyplass (takstsonene som desse stadene ligg i) auka frå 30,1 min. i gjennomsnitt per tur i rushtida (man-fre 7-10 og 15-18) i 2004 til 31,4 min. per tur i 2006, for så å gå ned til 29,4 min. per tur i Til andre tider er der ingen større endringar i køyretida. 26

28 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon januar Flesland flyplass Loddefjord/ Vestkanten 25 Minutt Man fre rush Man fre elles Laur søn Figur 5-3 Registrert tidsbruk per tur på strekninga Flesland flyplass - Loddefjord/ Vestkanten, Veke og 33 og 34, Kjelde: Bergen Taxi. Gjennomsnittleg køyretid mellom Flesland flyplass og Loddefjord/ Vestkanten i rushtida har auka markert frå 2004 til I 2005 tok det i gjennomsnitt 21,7 minutt å køyre denne strekninga, i ,5 minutt. Til andre tider i veka er der ingen større endringar i køyretida. Flesland flyplass omfattar berre haldeplassen på Flesland. Bergen sentrum omfattar ikkje Nordnes, Danmarksplass og Sandviken. Vestkanten/Loddefjord omfattar eit område rundt Vestkanten ( i Loddefjord). Tal frå Bergen taxi for tilordningstid - tida det tar frå bestilling er registrert til ein drosje har akseptert oppdraget - har auka frå 2004 til 2007, for alle tider i veka, men mest i rushtida. Mest sannsynleg ligg noko av forklaringa på den auka tilordningstida i rushtida i at framkomelegheita er blitt dårlegare, slik at drosjene er meir bundne opp i trafikken. 5.3 Utnytting av løyve og bilar Alle drosjeeigarar har 24 timars køyreplikt for bilane sine. Det kan gjerast avvik frå denne regelen, dersom drosjesentralane utarbeider ein køyreplan og får denne godkjend av løyvestyresmaktene. Det er ei felles erkjenning at dersom alle bilane hadde vore ute heile døgnet, hadde det vore overkapasitet i periodar. Det er difor nødvendig at drosjeeigarane toppar ut frå behovet Løyveutnytting Bergen Taxi og Norgestaxi har levert tal for disposisjon av drosjebilparken i seks utvalde veker i sommarhalvåret 2007 (veke 21, 22, 23, 24, 33 og 34). Norgestaxi har også levert slike tal for I desse 27

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Difi rapport 2010:10 ISSN 1890-6583 Innhald 1. Samandrag... 4 1 Bakgrunn og føremål

Detaljer

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod? TILBODET FRÅ DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TIL DEI PRIORITERTE GRUPPENE, OVERSYN OVER BEMANNINGSSITUASJONEN OG OPPSUMMERING AV RAPPORTERINGA FRÅ HELSETILSYNET I FYLKA Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid - nye tiltak på klimaområdet Underlagsnotat knytt til kommunane sitt handlingsrom og kvantifisering av tiltak Rolv Lea og Rune Opheim,

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Vedteke av kommunestyret 29.04.04

Vedteke av kommunestyret 29.04.04 Vedteke av styret 29.04.04 Innhald Innhald... 2 Vi treng ein bustadpolitisk handlingsplan... 3 1. OPPSUMMERING... 4 2. INNLEIING... 5 Ny bustadmelding... 7 Organisasjon framdrift - arbeidsmåte... 8 3.

Detaljer

Reiselivsundersøking i Setesdal 2004

Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 HiT skrift nr 3/2005 Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 Anne Aasmundsen, Per Isaksen, Ragnar Prestholdt Avdeling for allmenne fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2005 HiT skrift nr 3/2005 ISBN 82-7206-246-1

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer