Framlegg frå Gol Senterparti: «Gol SP foreslår å ta ut kr 7 mill til biblioteket i investeringsbudsjettet i økonomiplanen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framlegg frå Gol Senterparti: «Gol SP foreslår å ta ut kr 7 mill til biblioteket i investeringsbudsjettet i økonomiplanen."

Transkript

1 Arkivsak-dok. 15/03535 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring /15 2 Utval for kultur og levekår /15 3 Formannskapet /15 4 Utval for kultur og levekår /15 5 Formannskapet /15 6 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /15 funksjonsevne 7 Arbeidsmiljøutvalet /15 8 Administrasjonsutvalet /15 9 Kommunestyret /15 SAKSPROTOKOLL Handlingsprogram og økonomiplan , årsbudsjett 2016 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 103/15 Behandling Saksordførar: Roger Toppen. Desse hadde ordet i saka: Svein Eide (AP), Herbrand Jegleim (SP), Hallvor Lilleslett (V), ordførar Heidi Granli (AP), Hallvor Lilleslett (V), Sigrun Eng (AP), Roger Toppen (H), rådmann Hege Mørk, møtesekretær Mona Hagen, Kristin Bakke Haugen (SP), Sigrun Eng (AP), Hallvor Lilleslett (V), ordførar Heidi Granli (AP), Tor Helge Bergh (FRP), Svein Eide (AP), Anne Gerd Jorde (KRF), Hanne Brunborg (AP), Silje Marie Søgnen (AP) replikk, Kristin Bakke Haugen (SP) replikk, Hanne Brunborg (AP) replikk, Tom Rune Skr. Blakkestad (H), Svein Eide (AP). Pause i møtet. Etter pausa hadde desse ordet: Kari Anita Brenna (SP), Roger Toppen (H), Hallvor Lilleslett (V) replikk, Helge Feet (V), Roger Toppen (H) replikk, Tore Ness (H), Roger Toppen (H). Anne Gerd Jorde (KRF) er tilsett som kyrkjeverje i Gol kyrkjeleg fellesråd og ba kommunestyret ta stilling til sin habilitet ved votering over framlegg som gjeld Kyrkjeleg Fellesråd. Anne Gerd trådte ifrå og Ludvig Munkejord (KRF) tok hennar plass. Kommunestyret vedtok samrøystes at Anne Gerd var inhabil ved votering over framlegg som gjeld Kyrkjeleg Fellesråd. Framlegg frå Gol Senterparti: «Gol SP foreslår å ta ut kr 7 mill til biblioteket i investeringsbudsjettet i økonomiplanen.

2 SP foreslår å ta vekk hjemmel til næringskonsulent og stillingen til spesialrådgiver.» Under votering av formannskapet sitt framlegg til vedtak trakk Kristin Bakke Haugen (SP) framlegget om å ta vekk heimlar etter at økonomisjefen hadde informert om at det kjem eigen sak om inndragning av heimlar på nyåret. Framlegg frå Venstre «Gol kommune sel bustader og aktuelle formålsbygg som kommunen ikkje lenger skal nytte til eigen tenesteproduksjon. Salet skal gjennomførast tidleg i Renteinntekt 1,8 mill pr år (3% rentesats). Meirinntekta skal nyttast til å auke overskotet. Salsverdi 70 mill. (Stipulert - eigedomane skal seljast til høgstbydande). Skal nyttast til å auke disposisjonsfondet.» Framlegg frå Venstre: Redusert politikargodtgjersle (Neg 1) kr. 0. Vart votert saman med Høyre sitt framlegg og formannskapet sitt framlegg under Neg 1. Framlegg frå Arbeiderpartiet: «Arbeiderpartiet ynskjer å ta inn skolebibliotekar i 80% med halvårsverknad i 2016 med kr og heilårsverknad med kr i Beløpet i 2016 finansierast ved å redusere netto driftsoverskot og 2017 med å nytte inntekter frå fylkeskommunen for leige av lokala i dagens ungdomsskule.» Sigrun Eng (AP) gjorde framlegg på vegne av Arbeiderpartiet om at formannskapet går igjennom reglementet for budsjettbehandling og legg føringar for at store endringar,og konsekvensane av dei, må utredast slik at alle politiske parti kan ta stilling til dei omfattande endringane forslaga inneber. Gjerne med ein tidsfrist for innspel. Framlegget var meint som eit innspel og vart ikkje votert over. Framlegg frå Høyre: Investeringstiltak Inv 5 -Bibliotek-avsatt økonomiplan tas ut hele perioden. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 10 røyster (FRP, H og SP) og fell. Negative tiltak endringstiltak del2 Neg 1 Redusert politikergodtgjersle kommunestyremedl. og medl. i utval. Neg 14 Næringskonsulent kostnader tas inn igjen frå Neg 23 Alternative løysingar legetenestene auke innsparing frå

3 Neg 35 Integreringstilskot flyktningar 24 i året Neg 36 Galleri Gol Neg 37 Redusert lønnsauke prioritet for minstelønnssatsene Neg 38 Reduksjon i stillingar Neg 39 Auka leigeinntekter BFK-Gol VGS Positive tiltak endringstiltak del 3 Pos 2 Gol skule ref.vertskommune fosterborn takast ut. Pos 4 Bruk av Gol skule til læringssenteret drift netto takast ut. Pos 10 Utvida opningstid dagsenteret takast ut. Pos 12 Auke i stilling som kreftsjukepleiar (frå 10% til 20%)-takast ut. Pos 23 Gol helsetun beising og maling takast ut Pos 24 Helsetunvegen PU beising og maling takast ut. Pos 25 Gol kyrkjeleg fellesråd kompensasjon prisauke. Takast ut. Pos 25 Gol kyrkjelege fellesråd meir enn prisauke takast ut. Pos 27 Tilskotsportalen Pos 28 Næringskonsulent Framlegg frå Gol fremskrittsparti : Sitat: «1.Ingen økning i Eiendomsskatten i Fjerne vakante stillinger i kommunen. Mellom 5 og 10 stillinger som utgjør ca ,- pr. stilling. 3.Første halvår 2015 merforbruk på 3,9 millioner til sosialutgifter direkte til flyktninger ifølge regnskapsavdelinga til Gol kommune. Vi er imot nye flyktninger siden vi har problemer med å skaffe de arbeid og integrere dem. Vi må ta vare på de som allereie er her. 4.Få inn NAV og frivillige på dagsenteret eller aldershjemmet. Dagsenteret bør brukes av alle eldre, også demente. Da fleire partier mener vi skal kutte i dagsenteret. 3

4 5.Legge ned 2 barnehageavdelinger. Åsgardane og Øygardane. Vi har få unger samt at disse barnehagene driver på disp. Ca pr. barnehage i driftsutgifter. Votering: framlegget frå Fremskrittspartiet fekk 2 (FRP) røyster og vart ikkje vedteke.. 6.Vi ønsker kutt i administrasjonen. Vi har en kommune med ca innbyggere og vi har like mange ansatte i administrasjonen som Hønefoss med sine ca innbyggere. «Formannskapet sitt framlegg: 1. Handlingsprogram A. Handlingsprogram for vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 2. Økonomiplan vert vedteke som retningsgjevande for perioden Årsbudsjett 2016 vert vedteke med følgjande hovudpunkt: A. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. B. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 0 / 00 av takst for eigedomsskatt, med heimel i esktl ii. Med heimel i esktl. 12 a) blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 0 / 00 av takst for eigedomskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar.. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2015, jf. esktl. 10. iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsett ved siste alminnelege taksering gjennomførd i år v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd.. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/10 (fritak som i ). vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2 terminer, jfr. esktl. 25 første lekk. Terminforfall er sett til 1. april og 15. september C. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr Netto utgifter til renter og avdrag kr

5 Netto avsetningar kr Til fordeling på driftssektorane kr D. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B». E. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til og gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar.. F. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2016 på kr kroner for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. G. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme. H. Godtgjersle til folkevalde for 2016 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke I. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2016 blir fordelt med kr 500 i grunntilskot og kr pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med vedlegg 16.1 i Handlingsprogram og Økonomiplan for gjerast gjeldande frå ikkje anna er fastsett i regulativet. dersom 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå Økonomiavdelinga reduksjon 0,5 stillingsheimel Helsehjelp i heimen reduksjon 2,9 stillingsheimlar Kjøken auke 0,08 auke i stillingheimel Votering Om voteringa: I forkant av voteringsorden ba ordførar gruppeleiarane kome fram for å avklare forhold rundt votering då det hadde kome inn fleire likelydande framlegg. Det vart semje om at framlegget frå Senterpartiet skulle sjåast i samanheng med framlegget frå Gol Høyre og adminstrasjonen sitt framlegg. Fremskrittspartiet sitt framlegg, punkt 1, 2 og 6 vart sett i samanheng med Høyre sitt framlegg. Punktet om nedlegging av barnehagane vart votert separat. 5

6 Det var fyrst votert over framlegget frå Gol Høyre: Investeringstiltak Inv 5 -Bibliotek-avsatt økonomiplan tas ut hele perioden. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 10 røyster (FRP, H og SP) og fell. Negative tiltak endringstiltak del2 Neg 1 Redusert politikergodtgjersle kommunestyremedl. og medl. i utval. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 11 røyster (AP, FRP KRF og SV) og vart vedteke. Venstre sitt framlegg fekk 5 røyster (SP og V) og fell. Neg 14 Næringskonsulent kostnader tas inn igjen frå Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Neg 23 Alternative løysingar legetenestene auke innsparing frå Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Neg 35 Integreringstilskot flyktningar 24 i året Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Neg 36 Galleri Gol Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og vart ikkje vedteke. Neg 37 Redusert lønnsauke prioritet for minstelønnssatsene Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og vart ikkje vedteke. Neg 38 Reduksjon i stillingar Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H og FRP) og vart ikkje vedteke. Neg 39 Auka leigeinntekter BFK-Gol VGS Votering: Høyre sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Positive tiltak endringstiltak del 3 Pos 2 Gol skule ref.vertskommune fosterborn takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og vart ikkje vedteke. Pos 4 Bruk av Gol skule til læringssenteret drift netto takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 røyster (H, Brenna og Bakke Haugen SP) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. 6

7 Pos 10 Utvida opningstid dagsenteret takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 12 Auke i stilling som kreftsjukepleiar (frå 10% til 20%)-takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 23 Gol helsetun beising og maling takast ut Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 røyster (H) og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 24 Helsetunvegen PU beising og maling takast ut. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 25 Gol kyrkjeleg fellesråd kompensasjon prisauke. Takast ut. Anne Gerd Jorde (KRF) trådte ifrå som inhabil. Ludvig Munkejord tok hennar plass. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 5 (H) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 16 røyster og vart vedteke. Pos 25 Gol kyrkjelege fellesråd meir enn prisauke takast ut. Anne Gerd Jorde (KRF) trådte ifrå som inhabil. Ludvig Munkejord tok hennar plass. Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 ( H og FRP) røyster og fell. Formannskapet sitt framlegg fekk 14 røyster og vart vedteke. Pos 27 Tilskotsportalen Votering: Høyre sitt framlegg fekk 8 (H, FRP og Kari Anita Brenna SP) røyster og vart ikkje Vedteke. Pos 28 Næringskonsulent Votering: Høyre sitt framlegg fekk 7 (H og FRP) røyster og vart ikkje vedteke. Eigedomsskatt: Votering: Høyre og FRP sitt framlegg vart sett opp mot formannskapet sitt framlegg. Formannskapet sitt framlegg vart vedteke mot 7 (H og FRP) røyster. Det vart deretter votert over framlegget frå Gol Venstre: «Gol kommune sel bustader og aktuelle formålsbygg som kommunen ikkje lenger skal nytte til eigen tenesteproduksjon. Salet skal gjennomførast tidleg i Renteinntekt 1,8 mill pr år (3% rentesats). Meirinntekta skal nyttast til å auke overskotet. Salsverdi 70 mill. (Stipulert - eigedomane skal seljast til høgstbydande). Skal nyttast til å auke disposisjonsfondet.» Kristin Bakke Haugen (SP) stilte spørsmål til Hallvor Lilleslett under voteringa. Hallvor Lilleslett (V) svara på spørsmålet. Tom Rune Skredderberget Blakkestad H) hadde ordet. 7

8 Votering: Framlegget fekk 2 røyster (V) og vart ikkje vedteke. Neste votering var framlegget frå Gol Arbeiderparti: «Arbeiderpartiet ynskjer å ta inn skolebibliotekar i 80% med halvårsverknad i 2016 med kr og heilårsverknad med kr i Beløpet i 2016 finansierast ved å redusere netto driftsoverskot og 2017 med å nytte inntekter frå fylkeskommunen for leige av lokala i dagens ungdomsskule.» Votering: Framlegget vart vedteke med 11 mot 10 røyster (FRP, H og SP). Neste votering var punkt 5 i framlegget frå Fremskrittspartiet: «Legge ned 2 barnehageavdelinger. Åsgardane og Øygardane. Vi har få unger samt at disse barnehagene driver på disp. Ca pr. barnehage i driftsutgifter.» Votering: framlegget frå Fremskrittspartiet fekk 2 (FRP) røyster og vart ikkje vedteke.. Det vart votert over formannskapet sitt framlegg punkt for punkt: Punkt 1: Vedteke med 14 mot 7 (H og FRP) røyster. Punkt 2: Vedteke med 14 mot 7 (H og FRP) røyster. Punkt 3: A-Samrøystes vedteke. B-Samrøystes vedteke. i.-samrøystes vedteke. ii.-vedteke med 14 mot 7 (H og FRP) røyster. iii.-samrøystes vedteke. iv.-samrøystes vedteke. v. -Samrøystes vedteke. vi.-samrøystes vedteke. vii.-samrøystes vedteke. C.-Vedteke med 16 mot 5 (H) røyster. D.-Vedteke mot 7 (H og FRP) røyster. E.-Samrøystes vedteke. F.-Samrøystes vedteke. G.-Samrøystes vedteke. H.-Samrøystes vedteke. I.-Samrøystes vedteke. Punkt 4: Samrøystes vedteke. Punkt 5: Samrøystes vedteke. Til slutt vart det votert over budsjettet som helhet. Vedteke med 16 mot 5 (H) røyster. 1. Vedtak Handlingsprogram A. Handlingsprogram for vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 8

9 2. Økonomiplan vert vedteke som retningsgjevande for perioden Årsbudsjett 2016 vert vedteke med følgjande hovudpunkt: A. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. B. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 0 / 00 av takst for eigedomsskatt, med heimel i esktl ii. iii. iv. Med heimel i esktl. 12 a) blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 0 / 00 av takst for eigedomskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jf. esktl. 10 Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsett ved siste alminnelege taksering gjennomførd i år v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. vii. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/10 (fritak som i ) Eigedomsskatten blir skrive ut i 2 terminer, jfr. esktl. 25 første lekk. Terminforfall er sett til 1. april og 15. september 9

10 C. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr Netto utgifter til renter og avdrag kr Netto avsetningar kr Til fordeling på driftssektorane kr D. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» E. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke i samsvar med delegasjonsreglementet sine fullmakter frå budsjettansvarleg organ. Formannskapet og utvala (UNN og UKL) får fullmakt til og gjera vedtak om omdisponering innafor eigne budsjettrammer. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. F. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2016 på kr kroner for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar G. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme H. Godtgjersle til folkevalde for 2016 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke I. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2016 blir fordelt med kr 500 i grunntilskot og kr pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med vedlegg 16.1 i Handlingsprogram og Økonomiplan for gjerast gjeldande frå ikkje anna er fastsett i regulativet dersom 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå Økonomiavdelinga reduksjon 0,5 stillingsheimel Helsehjelp i heimen reduksjon 2,9 stillingsheimlar Kjøken auke 0,08 auke i stillingheimel 10

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 12.12.2017 kl. 17:00-21:30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Heidi Granli (Arbeiderpartiet), Sigrun

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 11.12.2018 kl. 17:00-20:20. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 30.01.2018 kl. 18:00-20:00. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 30.04.2019 kl. 18:00-19:40. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Heidi Granli (Arbeiderpartiet), Sigrun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF og

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet /Kommuneplanutvalet

Møteprotokoll. Formannskapet /Kommuneplanutvalet Gol kommune Møteprotokoll Formannskapet /Kommuneplanutvalet Dato: 21.09.2017 kl. 09:00-15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar:

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

Leiar sekretariat og tenestetorg Mona Hagen. - Nytt inntektssystem - Veiledningskorps - Tilsetjingsprosess kommunalsjef

Leiar sekretariat og tenestetorg Mona Hagen. - Nytt inntektssystem - Veiledningskorps - Tilsetjingsprosess kommunalsjef MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.01.2016 kl. 11.15-16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Tilstades: Møtande varamedlemer: Svein Eide (Felles liste AP, V, KRF, SV og FRP), Heidi Granli (Felles

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap)

Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Tor Grøthe (Frp), Odd Holde (H), Håvard Venås (KrF), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 12:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Rådmann Hege Mørk og kommunalsjef Svein Eide.

Møteprotokoll. Formannskapet. Rådmann Hege Mørk og kommunalsjef Svein Eide. Gol kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 09.02.2017 kl. 09:00-11:00. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Møteleiar: Tilstades: Leif Norhaug (Felles liste AP, V, KRF, SV og FRP), Heidi Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 19.03.2019 kl. 18:00-21:50. Stad: Gol skule - Aulaen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre:

Detaljer

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen.

Rådmann Hege Mørk. Avdelingsleiar UB-avd., Hanne Cecilie Nes og Økonomisjef Arne Fredriksen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2013 kl. 15:30-18.10. Stad: Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Orienteringar: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 20.03.2018 kl. 18:00-21:30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Heidi Granli (Arbeiderpartiet), Sigrun

Detaljer

Rådmann Hege Mørk og Økonomisjef Arne Fredriksen. Tore Ness i sak 83/12.

Rådmann Hege Mørk og Økonomisjef Arne Fredriksen. Tore Ness i sak 83/12. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 18.12.2012 kl. 17:00-22.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 20.11.2018 kl. 18:00-19:20. Stad: Kommunestyresalen. Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Varaordførar Helge Anders Feet. Tilstades: Jon Anders Hefte (Arbeiderpartiet),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2014 Møtetid: Kl. 11:30 12:30 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 06.11.2013 kl. 8:30 16.30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV)), Svein Eide (Felles liste

Detaljer

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg.

Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2011 Behandling: Ordføraren bad om gruppemøte. Etter gruppemøtet vart det lagt fram 2 framlegg til vedtak. Administrasjonssjefen trekte sitt framlegg. (raude tal i

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2018-2021 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2017/393 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 17/92 Kommunalutvalet

Detaljer

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak:

Inntekter. Utgifter. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2014 Vedtak: 1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2015 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner): Driftsinntekter eksterne 2015 Skatt og inntektsutjamning

Detaljer

Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I

Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2011 Behandling: Martin Kjøpstad (V) sette fram følgjande framlegg til vedtak frå AP,Sp,Kr.f.,V Framlegg I Eigedomsskatt 8 300 Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 417 900

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02029-8 Saksbehandlar Trine Trintrud Budsjett og økonomiplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) 21.11.2016 75/16 2 Kommunestyret

Detaljer

Dag Wollebæk (Felles liste AP, V, KRF og SV).

Dag Wollebæk (Felles liste AP, V, KRF og SV). MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.03.2013 kl. 9:00-12.45. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Møteleiar: Orienteringssaker: Hanne

Detaljer

Utval for kultur og levekår

Utval for kultur og levekår MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 05.06.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (felles liste AP,

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret 2019-2023 Dato: 08.10.2019 kl. 18:00-19:00 Stad: Kommunestyresalen. Arkivsak: 19/02132 Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar: Heidi Granli

Detaljer

Ved alternativ votering mellom framlegg frå Margit Smeland og formannskapet si tilråding, vart Margit Smeland sitt framlegg samrøystes vedteke.

Ved alternativ votering mellom framlegg frå Margit Smeland og formannskapet si tilråding, vart Margit Smeland sitt framlegg samrøystes vedteke. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 17/36 04.12.2017 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 17/104 04.12.2017 Formannskapet 17/145 14.12.2017 Kommunestyret Arkivref:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 05.09.2017 kl. 18:00-21:05. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Heidi Granli (Arbeiderpartiet), Sigrun

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.12.2012 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torunn Mølsæter Modolf Hareide

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 04.09.2018 kl. 18:00-23:15 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Formannskapet /17 3 Kommunestyret Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/02088-17 Saksbehandler Trine Trintrud Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 06.11.2017 69/17 2 Formannskapet 20.11.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sak nr. Dato 096/18 Formannskap 27.11.2018 Kommunestyre 020/18 Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2018 Årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 09.10.2012 kl. 18:15-21.20 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti), Svein Eide (Det norske Arbeiderparti), Heidi

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Gol kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 19.01.2017 kl. 09:00-14:45. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar:

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Varaordførar Medlem. H H Henry Mæland Medlem SP Beate Marie Dahl Eide Medlem SP. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: 09:00-15:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 19.02.2019 kl. 18:00-22:00. Stad: Kommunestyresalen. Arkivsak: 15/02299. Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre:

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (Felles liste

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

2 av 10 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 10 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 og 20.11.2014 Møtetid: 08:30-15.30 og 08.30 12.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalet 114/17 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalet 114/17 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Juul, Wictor K1-150 17/820 «Beskrivelse» «Paragraf» Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalet PS 114/17 Formannskapet PS 21.11.2017 Kommunestyret PS Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Gol kommune. Økonomiplan

Gol kommune. Økonomiplan Gol kommune Økonomiplan 2017 2020 INNHALDSLISTE DEL 1 Økonomiplan og budsjett 1 Innleiing 1-8 2 Finansiell status 9-11 3 Kommunalsjefane oversyn nye investeringstiltak 12 4 Kommunalsjefane oversyn negative

Detaljer

Leiar sekretariat og tenestetorg Mona Hagen.

Leiar sekretariat og tenestetorg Mona Hagen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.02.2016 kl. 11:25-15:20 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02308 Tilstades: Møtande varamedlemer: Svein Eide (Felles liste AP, V, KRF, SV og FRP), Heidi Granli (Felles

Detaljer

I`Ntitt.LrårLA. Møteprotokoll 033. Formannskapet. SAKSKART Side. Nes Kommune

I`Ntitt.LrårLA. Møteprotokoll 033. Formannskapet. SAKSKART Side. Nes Kommune Nes Kommune Møteprotokoll 033 Formannskapet I`Ntitt.LrårLA Dato: 01.11.2018 kl. 09:15 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 28.12.2017 Tid: 16:00 17:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret /18

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret /18 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 06.11.2018 075/18 Kommunestyret 11.12.2018 111/18 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Rune Lid N - 101.6 18/2166 - Økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Gol kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 12.06.2018 kl. 17:00-19:38 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/02299 Møteleiar: Ordførar Heidi Granli. Tilstades: Møtande varamedlemar: Forfall: Andre: Protokollførar:

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 19.12.2013 Møtet starta 10:00 Møtet slutta 10:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Arkiv: K1-210 Vår ref: 17/969-29 Journalpostid: 17/29163 Saksbeh.: Reid Ivar Bjorland Dahl ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Arbeidsmiljøutvalet 030/17 07.11.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

For bustader/fritidsbustader med tomt til desse, samt ubebygde tomter til dette formål, settast eigedomsskatten til 3,5 promille, jfr eskl 12.

For bustader/fritidsbustader med tomt til desse, samt ubebygde tomter til dette formål, settast eigedomsskatten til 3,5 promille, jfr eskl 12. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 18/72 26.11.2018 Formannskapet 18/33 26.11.2018 Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 18/140 13.12.2018 Kommunestyret Arkivref: 2018/329-22

Detaljer

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 Saksnr til og frå: 074/14-082/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer