Medlemsblad for Telemark Doveforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Telemark Doveforening"

Transkript

1 5. argang Nr ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN

2 H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig er vi her igjen. Det var jo akonomiske grunner som gjorde at det hele stoppet opp for oss. Da Fritidskontoret ikke kunne gi oss gratis hjelp mer, matte vi selv betale alle utgifter, Og da ville hvert blad koste mellom 8 og 9 kroner, Derfor var det ingen vei utenom, vi matte slutte, Vi som hadde arbeidet med bladet synes det var trist, og hapet hele tiden pa a fa en raulighet til a starte opp igjen, Vi fikk jo ofte sprarsmal fra medlemmene ogsa, om ikke vi kunne komme igang igjen. For noen maneder siden fikk foreningen en ny, brukt, kopimaskin, og da ble det ogsa nye muligheter for bladet vart. Men det var ikke sa lett a komme igang. Bade redaktaren,og de som hjalp til far,var veldig opptatt. Men sa var det Per -Jonassen som kom med forslaget sitt pa arsmatet, han ville ha vedtak om at bladet skulle komme ut igjen, Og slik ble det, Det blir samme redaktaren som sist, og jeg haper pa mye hjelp fra medlemmene, Det nye blir at bladet na kommer bare to ganger i aret, mot fire ganger far, Vi far jo Daves Tidsskrift hver uke, sa vi synes to ganger i aret er nok, Vi vil farst og fremst satse pa a samle stoff som ikke har sa stor interesse for Daves Tidsskrift, men som kan vsere morsomt for oss her i Telemark a lese, Kom gjerne til Thor Gisholt eller til meg med ting dere vil vi skal skrive om, Denne gang faller det naturlig a ta med et detaljert referat fra arsmatet i foreningen. Her har vi tatt med alt som ikke kommer med i Daves Tidsskrift, Jeg synes det er morsomt a begynne med bladet igjen, og haper pa et godt samarbeide fra dere alle sammen. Ha en r i k t i g hyggelig og solrik var og sommer. Til hasten far dere hare fra oss igjen.

3 ol 9ia&m %is&u ^BIO BSLSf^bBioi kq ble avholdt lardag 7. april Av ialt 45 medlemmer som har stemmerett matte 34» dertil 1 uten stemmerett, Det er et meget godt fremmate, og det gleder oss at medlemmene er sa foreningsbevisste at de mater opp til arsmatene, Arne Skoglund ansket velkommen, og motet valgte ham som mateleder. For han begynte med arsmoteforhandlingene ba han Thor Gisholt komme frem, Han uttalte at styret ville foresla ham som aeresmedlem i Telemark Doveforening for hans mere enn 25 ars gode virke for foreningen og for de dove i Telemark, Medlemmene godtok dette med applaus, og Arne overrakte en blomst og en takk, Thor Gisholt sa at han var helt uforberedt pa dette, men ogsa meget glad, Han satte en slik utnevning meget hoyt, Fra for hadda han Norges Doveforbunds hedersmedalje, sa han, men det var i Telemark Doveforening han folte seg hjemme, det var hans "egen forening", a bli seresmedlem satte han like hayt som forbundets hedersmedalje, Arne fortsatte sa med arsberetningen for Bjarn Halvorsen sa pa vegne av Ase Halvorsen (hun var forhindret fra a mate) at Ungdomsutvalget ikke har hatt noe mate i 1983» de hadde ikke gjort godt nok arbeide heller, Inger Britt Paulsen sa pa vegne av Ungdomsutvalget at hun var helt enig i kritikken, men de hadde hatt et meget vanskelig arbeidsforhold, - Bjarn Arnesen papekte at det under posten sammenkomster ikke var tatt med at hovedprest Dueland besakte foreningen tidlig i Ved behandling av posten D0VES HUS mente Per Jonassen at setningen "Det er festene som gir overskudd mens torsdagsmotene ofte gir underskudd" burde strykes, Han mente at ogsa noen fester gir underskudd, Thor Gisholt forklarte at hvis det tas hensyn til innkjap av kaffe og mineralvann, vaskemidler og forbruk av stram, da er det virkelig underskudd

4 3 ae pa torsdagsmatene, Olav Haug mente foreningen burde kjape skikkelig kassaapparat med papirstrimmel, Odd Paulsen sa at slik det var skrevet i beretningen var det mest riktige, og at det derfor burde sta. Ved avstemming fikk Pers forslag bare 1 stemme,, Etter at Olav Haug hadde etterlyst bemerkninger om Daves Landslotteri ble arsberetningen godkjent, Thor Gisholt orienterte om regnskapene, Etter hvert har foreningens regnsk-aper blitt sa omfattende et de ofte kan vaere vanskelig a forsta. Det kom ingen merknader til regnskapene, og de ble dermed vedtatt. Det kom heller ingen merknader til davekonsulentens rapport. Innkomne forslag ble na delt ut, slik at medlemmene kunne lese dette mens vi tok pausen med mat og kaffe, Det var kommet inn 8 forslag, Farst et fra hyttekomiteen som Olav Haug la fram, Han foreslo at vedtaket fra 1982 om salg av feriehjemmet Solhay ble forkastet, og dette ble vedtatt uten diskusjon, Det var kommet 3 forslag som angikk lovendringer, og formannen mente at hvis det farste ble vedtatt fallt de 2 and-re ut. Per protesterte pa dette, han mente alle matte ' behandles, Etter en del diskusjon frem og tilbake ble der bestemt at farst legges Pers forslag om ny foreningslov frem. Per mente at den loven vi har na var for gammeldags, vi har na Daves Hus, vi har davekonsulent ansatt av for- -1C eningen, loven matte tilpasses dette, og foreslo at styr- ^ et utarbeider nye lover som legges frem pa neste arsmate, e Enstemmig vedtatt. Odd Paulsen trakk da tilbake sitt for- ~J slag om styresammensetning, formannen ba Per trekke sitt forslag tilbake ( foreningskasserer), noe Per sa ja til. Per kom deretter med forslag om at Daves Tele-Nytt utgis igjen, han, og mange andre savnet dette, Wenche Evensen som hadde veert redaktar for de tidligere utgaver, sa at det koster penger, vi har regnet ut at hvert nr, koster over kr, 3 0 0, -, Hun sa seg villig til a veere redaktar, men da matte medlemmene hjelpe til med a skaffe stoff, saerlig matte Per hjelpe til, siden han foreslar dette. Men det er mulig med 2 nummer pr ar, sa hun, Enstemmig vedtatt at Daves Tele-Nytt skal komme ut med 2 nr, pr, ar. O

5 Per foreslo at de som glemte a ta vakten sin i Doves Hus ma betale en "mulkt" pa kr. 5 0, -. Det er na en "mulkt" pa kr, 2 5» - > den har vi hatt i mange ar, sa han, alt har blitt dyrere, og kr, 25>- er sa lite at noen kanskje heller vil betale enn a ta vakten sin, Bjorn Arnesen var enig med Per, men Olav Haug var litt betenkt, han tenkte pa de som kanskje ble plutselig syke. Wenche presiserte da at vi har en klar regel om at alle som ilcke kan komme ma selv finne en annen som kan overta vakten, Selv om vi er dove, er det ikke helt umulig a fa gitt en beskjed. Bade Per og Bjorn A, var enige med Wenche, og Thor sa at si vidt han kunne huske var det bare en eneste gang pa 11 ar at noen hadde glemt vakten og ikke kjopt inn mat. Den gang kjopte de i all hast noen kaker pa en bensinstasjon, Det var imidlertid ingen som var uenig i Pers forslag, og det ble dermed vedtatt. Per hadde mange forslag til dette arsmotet, hans siste forslag var at foreningsstyret og hyttekomiteen skal sette opp dugaadslister over hvem som skal rydde opp i Doves Hus og pa Solhoy hver bar og host, De som glemmer eller skofter sin dugnadsvakt ma betale kr, 5 0, - i mulkt, I sitt innlegg sa Per at medlemmene var flinkere for til a gjore dugnad, na var de blitt mere late, sa han, - Inger Britt mente at da matte hyttekomiteen forst sporre medlemmene om det passet for dem den og den dagen, men Per mente at listen burde lages og sa settes opp pa tavlen i Doves Hus, Hvis noen ikke kunne arbeide den dagen matte de bytte med en annen, eller avtale med hyttekomiteen om a ta arbeidet en annen dag, Ingen var uenig med Per, og hans forslag ble enstemmig vedtatt, * ^ * u.^i,^, ^ Arne Karlsen hadde sendt inn forslag om nye oppholdspriser m,v, for Solhoy. Disse var meget spesifisert, men han trakk tilbake halvparten av de foreslatte prisene, slik at det var bare grunnprisene han foreslo endret, Disse grunnprisene var hyttekomiteen enige i sa Olav, og foreslo de vedtatt, sa kunne hyttekomiteen og styret lage de mere spesifisert, Bjorn A mente at prisen for dagsbesok burde strykes, men Inger Britt sa at dette ma de betale for strom m.v, som brukes, Arne K sa at ogsa bilparkeringsavgift var med i prisen for dagsbesok. Bjorn A mente da at hyttekomiteen matte passe bedre pa slik at alle som kom pa dagsbesok besok betalte sin avgift, og ikke "lurte" seg unda.

6 Bjorn H sa at den foreslatte prisen for dagsbesok er kr, 5» -» og syntes det ble for meget brak om dette lille belopet, Vedta den, og ferdig med det, sa han, Olav sa at det er arsmotet som skal bestemme prisene, forovrig synes han at noen medlemmer prater mye her pa arsmotet men er nesten addri a se pa Solhoy, Arne S foreslo deretter at forste halvdel av Arne Karlsens forslag skal sta, resten skal hyttekomiteen og styret utarbeide senere, og det ble vedtatt, ^ 5.,. r^'i ^4»f«.,» m+«rvn ffa->i mrsp Sa gikk vi over til valgene. Per Jonassen og Arne Paulsen var tidligere valgt til valgkomite. Arne P var forhindret fra a mote (han var pa skiftarbeide), Per matte derfor lede valgene alene. Som tellekorps ble valgt Einar og Borgar, Ved valg pa formann sa Arne S at han stilte opp pa gjenvalg, Mette Kari foreslo Odd, og det ble skriftlig avstemming, Resultat: Arne 1? stemmer. Odd 13 stemmer mens 2 stemte blank, - Olav onsket ikke gjenvalg som nestformann og foreslo Odd, han ble valgt enstemmig, - Mette Kari stilte pa gjenvalg som kasserer og Knut Ove foreslo Per. Ved den skriftlige avstemkingen fikk Per 18 stemmer, Mette Kari llf stemmer, 1 stemte blankt, - Det matte na velges nytt styremedlem for et ar da Odd var valgt som nestformann, Inger Britt foreslo Kirsten, Leif foreslo Borgar og Lillian foreslo Bjorn A, Ved skriftlig avstemming fikk Kirsten 15 stemmer, Bjorn A 10 stemmer og Borgar 8 stemmer Som 1, varamann til styret foreslo Kirsten Bjorn A, Arne S foreslo Lillian og??? foreslo Nils Nygaard. Skriftlig avstemming viste: Lillian 18 stemmer, Bjorn A 7 stemmer. Nils Nygaard 5 stemmer og 1 stemte blank varamann Olav foreslo Bjorn H som sa nei takk, dessuten ble foreslatt Borgar, Bjorn A og Nils N, Ved avstemming ble Borgar valgt med 13 stemmer, mens Bjorn A fikk 8 stemmer og Nils N fikk 9 stemmer, - Revisor: Bjorn K Halvorsen enstemmig gjenvalgt med Einar som varamann, - Som reprecentanter til landsmotet ble foreslatt Arne S, Wenche, Odd og Bjorn A, Arne S fikk 18 stemmer. Odd fikk 22 stemmer, Wenche 16 stemmer og Bjorn A 8 stemmer, Arne S og Odd var dermed valgt, og Wenche ble enstemmig valgt som varamann, Det var ogsa valg pa medlemmer i en hel del komiteer, Dett skal vi ikke ramse opp her, vi viser bare til listen pa side 7.

7 Det ble ogsa mange innlegg og sporsmal under "Fritt Ord" (Eventuelt), sa det er tydelig at medlemmene kommer frem med det de har pa hjertet under arsmatene, Og det er jo bare hyggelig. Inger Britt ba alle medlemmene vaere snille og hjelpe til sa godt de kunne med dugnadsarbeidene pa Solhoy, Hyttekomiteen trenger all den hjelp de kan fa, Bjor A spurte hvorfor det ikke ble foretatt valg pa representanter til Tuftes Fond, og Thor svarte at fondet har egne regler der det star at valg pa disse bare foretas hvert 4, ar, Neste ar skal det deles ut tilskudd av fondet. Per spurte om det ble betalt TV-avgift for fjernsynsapparatet pa Solhoy, -^et skulle ikke veere nodvendig mente han, det ble jo betalt for apparatet i Doves Hus, Arne S, svarte at det apparatet na var kassert, avgift ble ikke betalt na. Odd sa at vailgkomiteen ikke hadde vasrt sa god, Han mente at den burde gjore mere av arbeidet pa forhand og komme med et skikkelig forslag pa kandidater for arsmotet, I denne forbindelse sa Thor at vi matte huske pa dette nar det ble laget forslag til nye lover, der matte det komme regler for valgkomiteens arbeide, Bjorn A spurte om det kunne bli gitt noen opplysninger om forsikring pa et mote, det var sa meget innviklet i dagens forsikringsregler,. jjaoj^wj ^ Inger Britt ba om at alle interesserte meldte seg pa til Doves Kulturdager 1984» bade aktive og turister, Det er viktig a komme tidlig i gang med forberedelsene, Videre mente hun at den som var instruktor ikke samtidig ogsa skulle vsre aktiv deltak.er, ^et ble sa forvirrende for de andre aktive, i -'*v Arne S avsluttet med a minne om tillitsmannskurset som blir avholdt i Doves Hus 27, - 29, april, Han takket igjen for, tilliten ved a gjenvelge ham som formann, han skulle gjore sitt beste, QUio.. v,.^... Og dermed var et meget langt arsmote avsluttet.

8 VALGTE TILLITS-MENN OG -KVINNER VSD ARSM0TET 1984 STYRET: Formann Nestformann Sekretaer Kasserer Styremedlem OC 19 1, varamann 2. varamann sns REVISOR: Varamann lot 0fc REPRESENTANTER: Landsmatet: Varamann Kirkematet: Varamann FFO-Telemark: Varamann Hjelpem.sentr,: Doves Trykkeri: KOMITEER/UTVALG: Hyttekomite: i.ol x Ungdomsutvcilg; Arr, komite: Lotterikomite: Videokomite: Kuiturkomite: Arne Skoglund (for 1 ar) Odd Paulsen (Tor 2 ar) Wenche Evensen axis (for 1 ar) Per Jonassen (for 2 ar) Kirsten Ytterba ^ (for 1 ar) Lillian Hartveit (for 2 ar) Borgar Ramberg ill (for 1 ar) Bjorn K, Halvorsen Einar Hartveit Odd Paulsen Arne Skoglund Wenche Evensen Ase Halvorsen Olav Haug Odd Paulsen Thor Gisholt Wenche Evensen Wenche Evensen Bergen Doveforening Inger Britt Paulsen Mette Kari Jonassen Arne Karlsen Nils Nygaard Arne Haugerud Arne Haugerud Ove M, Karlsen Gunn Kari Vassbotten Thor Gisholt Odd Paulsen Olav Haug Thor Gisholt Knut Ove Westbye Per Jonassen i&b x I I 9XIx/3ia sa a eflia s Inntil videre fungerer styret som kuiturkomite. \ i O

9 JIT ^ " SMA-NYTT-SMA-NYTT-SMA-NYTT-SMA-NYT'] Vi begynner med gratulasjoner: RAGNHILD KARLSEN, Storgaten 31» 3660 Rjukan, som blir 70, ar 6, o^qi«~ OLAV HAUG, Moseveien 3 5, 3700 Skien, han blir 70 ar pa St, Hansdagen, 2 4, juni, H a H A 8 X > SMUKKESTAD, Stubben 2, Porsgrunn, feirer sin 80-arsdag 22, juli. err VI GRATULERER,23VeO tssotciahurah - Vi gratulerer ogsa Telemark Doveforening med lo-arsjubileet for DOVES HUS: Jubileet ble feiret med en stilg fest i huset. Mens vi er farta med gratulasjoner, kan vi jo ta med Thor ^ ogsa, Han ble valgt som sresmedlem av Telemark Doveforening pa arsmotet, og er det annet seresmedlemmet. Den forste er Olav Haug. (Det aller forste var Helga Skifjeld) I pasken forlovet Ove M. Karlsen seg med sin Mette Klype fra Nesbyen. - Vi gratulerer, -! Det har vsert avholdt 4 tegnsprakkurs i Doves Hus i var, Noen av kursene fortsetter til hosten, Dessuten har det vaert kurser i Drangedal og pa Myrene skole, I februar var det loppemarked i Doves Hus, De samme damene som f0r,patok seg denne jobben, og nettooverskuddet ble over kr , -. -A Torsdag for paske hadde vi "sminke-party" pa motet, Vi lasrte ^ ' l^lfei ^ bruke forskjelluge kosmetika, og fikk anledning til a kjope, Det var rengjoringshjelpen var, Linda Tindstad, som sto for demonstrasjonen, it-^ ^ ^ It": H 41 Wenche Evensen med familie har flyttet fra Klyve t i l Klosterskogen. Den nye adressen er Bambleveien 4, 500 Skien, Olav og Ruth Haug flytter ogsa snart. De holder pa a bygge ny generasjonsbolig sammen med datteren Berit pa Flatten utenfor Porsgrunn. NM i handball og volleyball ble en stor begivenhet for Porsgrunn Doves Sport. De hadde ansvaret for et kjempearrangement som ble avholdt i Skienshallen og Skien Sportell.

10 TIL f T Y M - 1 M a - T T Y VI - A M o - T 1 Y H - A tl, 0^ lixtf ^ tflsxaia OOSc nexsvsaom,o0ah VAJO.xnut.i^S»G BH iciu:?::.,aat.../i^ij TRYKKSAKER RETURADRESSE: D0VES TELE-NYTT' I Tordenskjoldsgate 15 I 3900 Porsgrunn aid X an xii > i H r 'l 3/5 Styremote 3 / 5 Medlemsmate 0 jfli.--..-^ Lillian - Knut Ove * 10/5 Hyggemate Kirsten - Nils e^i I i 17/5 APENT HUS Arrangementskomiteen 2i+/5 Mini-Bingo.0 «is Inger Britt - Leif Eoa «31/5 STENGT asqi 7/6 Styremate * offlsfe lol o;ta -a 7/6 Medlemsmate Gunn Kari - Bjarn H 14/6 Hyggemate Mette Kari - Odd 16/6 Besak av Aust-Agder d.f. Arrangementskomiteen 21/6 Sommer-Mini--Bingo Liv - Bjarn A 23/6 Midtsommerfest pa Solhay Hyttekomiteen «ixwj 11/8 Familiestevne pa Solhay Hyttekomiteen 16/8 "Det farste matet" Wenche - Per

5. årgang Nr 'nøves TELE-NYTT. Medlemsblad for Telemark Døveforening ,.. DØVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15,3900 PORSGRUNN

5. årgang Nr 'nøves TELE-NYTT. Medlemsblad for Telemark Døveforening ,.. DØVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15,3900 PORSGRUNN 5. årgang Nr. 1-1984 'nøves TELE-NYTT Medlemsblad for Telemark Døveforening.- r I.-

Detaljer

Medlemsblad for Telemark Doveforening

Medlemsblad for Telemark Doveforening 5. argang Nr. 1-1934 1 1 ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig

Detaljer

Medlemsblad fortelemark Doveforening

Medlemsblad fortelemark Doveforening Argang 3 Nr. 2 1982 Medlemsblad fortelemark Doveforening \J:: avholdes i lardag 20. mars 1982 kl. 18. r/;,/\ j-i dflj DA'GSORDEN : 1 Beretning for 1981 2 Regnskaper for 1981 3 Dovekonsulentens rapporter

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. 1. Innkalling og dagsorden.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Medlemsblad for Telemark D0veforening

Medlemsblad for Telemark D0veforening a r g a n g Nr.:^-1984. Medlemsblad for Telemark D0veforening D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 75, 3900PORSGRUNN 4^ C' v.^ i REDAKT0RENS SPALTE Endelig er tiden konunet for det andre nummeret av bladet vart,

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Referat fra Årsmøte i NFOI. Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen

Referat fra Årsmøte i NFOI. Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen Referat fra Årsmøte i NFOI Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen 27.-28.04.2002 Møtet åpnet 1ørdag27.04.02 kl 14.05 Leder Ingunn Westerheim ønsket velkommen. 38 stemmeberettigede til stede 0-02 Godkjenning

Detaljer

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag

Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Referat arsmete - Jomfruslettfjell loypelag Tidspunkt: Lordag 4. oktober 2014 kl 17.00 Sted: Gamlestolen fjellstue Tilstede, fra interimsstyret: Erik Wilmar (Gamlestolen), Formann Hanne Werner (Gamlestolen),

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

IIJ)ØWES 1982. TlEILJE NYTT. Medlemsblad for Telemark Døveforening. avholdes. D0YES HUS To:::;;!,::;':r:rlir::.;t. 15. :;':200 For:.

IIJ)ØWES 1982. TlEILJE NYTT. Medlemsblad for Telemark Døveforening. avholdes. D0YES HUS To:::;;!,::;':r:rlir::.;t. 15. :;':200 For:. Argang 3 Nr. 2 IIJ)ØWES 1982 TlEILJE NYTT ol Medlemsblad for Telemark Døveforening avholdes i D0YES HUS To:::;;!,::;':r:rlir::.;t. 15 :;':200 For:.;rJnn lørdag 20. mars 1982 kl. 18. DAUSORDEN: 1 Beretning

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN

D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN V W U I w ( i Iv.* i Oi.U I PJ i Te! JOS emark Deveforeni n D0VESHUS, TORDENSKJGLDSGT. 15, 390G PORSGRUNN avholdog j D0yES ''US Tord8n3k!C = i:,v;:- '5 3S00 POi-:;^.-"'n lordag W;-, mare l9o1 k l. 13.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke

Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/M-speidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Referat fra kretstingets årsmøte til Romerike krets av Norges KFUK/Mspeidere, torsdag 13. februar 2014 kl. 1900 i Jessheim Arbeidskirke Tilstede: Meldt forfall: Totalt 19 personer, hvorav 16 stemmeberetigede

Detaljer

PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Arsmste Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Arsmste 02.03-17 Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL - ARSMOTE 02.03.17 1. Apning v/lederen Styreleder 6pnet 6rsmotet og onsket velkommen til Arsmote 02'03'17 i Havnefortet pa Oscarsborg Festning.

Detaljer

Alesund Motorbatforening. ARSM0TE, 19.Mars 2014 IGASEIDVIKA. Motet ble salt Kl. 1900,

Alesund Motorbatforening. ARSM0TE, 19.Mars 2014 IGASEIDVIKA. Motet ble salt Kl. 1900, Alesund Motorbatforening ARSM0TE, 19.Mars 2014 IGASEIDVIKA. Motet ble salt Kl. 1900, 19.03.14. Det var ingen innvendinger mot innkallingen for motet, og arsmotet lovlig satt. Vare medlemmer som har gatt

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Referat fra javabin årsmøte 2016

Referat fra javabin årsmøte 2016 Referat fra javabin årsmøte 2016 Årsmøtet ble avholdt på Teknologihuset 28. mai 2016 klokken 12.00 14.00 1. Valg av møteleder og referent Rustam Mehmandarov ble valgt som møteleder. Espen Herseth Halvorsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Generalforsamlingsreferat 2006

Generalforsamlingsreferat 2006 Generalforsamlingsreferat 2006 i BRF INSEKTEN 27 mai 2006. Sted: Cafe Holmen 1 SAK nr.1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. Styreformann Per Andrèn ønsket velkommen. Holdt en kort velkomsttale på vegne av styret.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

AGENDA. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent og moteleder. 3. Valg av 2 medlemmer til e undenskrive protokoll. 4.

AGENDA. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent og moteleder. 3. Valg av 2 medlemmer til e undenskrive protokoll. 4. llorurr*temfforhtnd brlntrnrdmrhorcndoru tvdeling Xristiansand Dato: 3. feb.2011 Protokoll fra irsmote for 2O10 for NVIO avd. Kristiansand i Offisersmessen Gimlemoen torsdag 20. januar 2011 kl 1900 AGENDA

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

FU FOR. NKt5. AnsMaTE. FUNKIS Telemark. 16. april 2015 STUT}IE BUNDHT. Skagerak Arena

FU FOR. NKt5. AnsMaTE. FUNKIS Telemark. 16. april 2015 STUT}IE BUNDHT. Skagerak Arena STUT}IE BUNDHT FU FOR NKt5 AnsMaTE FUNKIS Telemark 16. april 2015 Skagerak Arena SAK 1. KONSTITUERING sak z. ARsggRttNrNc SAK 3. REVIDERT REGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2014 SAK4. INNKOMNE FORSLAG sak s. Ans-

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Årsmøteprotokoll Norsk Stabijhoun klubb, 28 mai 2016

Årsmøteprotokoll Norsk Stabijhoun klubb, 28 mai 2016 Årsmøteprotokoll Norsk Stabijhoun klubb, 28 mai 2016 Sted: Torpomoen Ål i Hallingdal Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av to til å undertegne protokollen og

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2017 i Apenes Vel

Referat fra årsmøtet 2017 i Apenes Vel Referat fra årsmøtet 2017 i Apenes Vel Fredag 24. mars 2017 ble det avholdt årsmøte i Apenes Vel. Møtet fant sted på Apenesgården, i Falkenstensveien 29, og til sammen 21 medlemmer hadde funnet veien.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Feriehjemmet So/høy på Oksøyo. Telemark Døveforening. 50å~ 1921 ' 13. februar ' 1971

Feriehjemmet So/høy på Oksøyo. Telemark Døveforening. 50å~ 1921 ' 13. februar ' 1971 Feriehjemmet So/høy på Oksøyo. Telemark Døveforening 50å~.. 1921 ' 13. februar ' 1971 Lørdag 13/2 1971 kl. 18: Jubileumsfest i «Skipperstuem>. Hotell Vie, Porsgrunn. Søndag J4/2 J971 kl. I I: Jubileumsgudstjeneste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL fra. årsmøte 2015 i SKEDSMO HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

PROTOKOLL fra. årsmøte 2015 i SKEDSMO HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG PROTOKOLL fra årsmøte 2015 i SKEDSMO HUSFLIDSLAG 08.02.16 Protokoll 2015 for lokallag 1 DAGSORDEN: 1. Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede *Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

REFERAT FRA ORDIN/ERT ARSM0TE 1993 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

REFERAT FRA ORDIN/ERT ARSM0TE 1993 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB REFERAT FRA ORDIN/ERT ARSM0TE 1993 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Ordinaert arsm0te ble avholdt tirsdag 30. november 1993 kl. 18.00 pa Tokerud skole. Til behandling forela folgende saker: 1. Arsberetning fra

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer