Medlemsblad for Telemark Doveforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Telemark Doveforening"

Transkript

1 5. argang Nr ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN

2 H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig er vi her igjen. Det var jo akonomiske grunner som gjorde at det hele stoppet opp for oss. Da Fritidskontoret ikke kunne gi oss gratis hjelp mer, matte vi selv betale alle utgifter, Og da ville hvert blad koste mellom 8 og 9 kroner, Derfor var det ingen vei utenom, vi matte slutte, Vi som hadde arbeidet med bladet synes det var trist, og hapet hele tiden pa a fa en raulighet til a starte opp igjen, Vi fikk jo ofte sprarsmal fra medlemmene ogsa, om ikke vi kunne komme igang igjen. For noen maneder siden fikk foreningen en ny, brukt, kopimaskin, og da ble det ogsa nye muligheter for bladet vart. Men det var ikke sa lett a komme igang. Bade redaktaren,og de som hjalp til far,var veldig opptatt. Men sa var det Per -Jonassen som kom med forslaget sitt pa arsmatet, han ville ha vedtak om at bladet skulle komme ut igjen, Og slik ble det, Det blir samme redaktaren som sist, og jeg haper pa mye hjelp fra medlemmene, Det nye blir at bladet na kommer bare to ganger i aret, mot fire ganger far, Vi far jo Daves Tidsskrift hver uke, sa vi synes to ganger i aret er nok, Vi vil farst og fremst satse pa a samle stoff som ikke har sa stor interesse for Daves Tidsskrift, men som kan vsere morsomt for oss her i Telemark a lese, Kom gjerne til Thor Gisholt eller til meg med ting dere vil vi skal skrive om, Denne gang faller det naturlig a ta med et detaljert referat fra arsmatet i foreningen. Her har vi tatt med alt som ikke kommer med i Daves Tidsskrift, Jeg synes det er morsomt a begynne med bladet igjen, og haper pa et godt samarbeide fra dere alle sammen. Ha en r i k t i g hyggelig og solrik var og sommer. Til hasten far dere hare fra oss igjen.

3 ol 9ia&m %is&u ^BIO BSLSf^bBioi kq ble avholdt lardag 7. april Av ialt 45 medlemmer som har stemmerett matte 34» dertil 1 uten stemmerett, Det er et meget godt fremmate, og det gleder oss at medlemmene er sa foreningsbevisste at de mater opp til arsmatene, Arne Skoglund ansket velkommen, og motet valgte ham som mateleder. For han begynte med arsmoteforhandlingene ba han Thor Gisholt komme frem, Han uttalte at styret ville foresla ham som aeresmedlem i Telemark Doveforening for hans mere enn 25 ars gode virke for foreningen og for de dove i Telemark, Medlemmene godtok dette med applaus, og Arne overrakte en blomst og en takk, Thor Gisholt sa at han var helt uforberedt pa dette, men ogsa meget glad, Han satte en slik utnevning meget hoyt, Fra for hadda han Norges Doveforbunds hedersmedalje, sa han, men det var i Telemark Doveforening han folte seg hjemme, det var hans "egen forening", a bli seresmedlem satte han like hayt som forbundets hedersmedalje, Arne fortsatte sa med arsberetningen for Bjarn Halvorsen sa pa vegne av Ase Halvorsen (hun var forhindret fra a mate) at Ungdomsutvalget ikke har hatt noe mate i 1983» de hadde ikke gjort godt nok arbeide heller, Inger Britt Paulsen sa pa vegne av Ungdomsutvalget at hun var helt enig i kritikken, men de hadde hatt et meget vanskelig arbeidsforhold, - Bjarn Arnesen papekte at det under posten sammenkomster ikke var tatt med at hovedprest Dueland besakte foreningen tidlig i Ved behandling av posten D0VES HUS mente Per Jonassen at setningen "Det er festene som gir overskudd mens torsdagsmotene ofte gir underskudd" burde strykes, Han mente at ogsa noen fester gir underskudd, Thor Gisholt forklarte at hvis det tas hensyn til innkjap av kaffe og mineralvann, vaskemidler og forbruk av stram, da er det virkelig underskudd

4 3 ae pa torsdagsmatene, Olav Haug mente foreningen burde kjape skikkelig kassaapparat med papirstrimmel, Odd Paulsen sa at slik det var skrevet i beretningen var det mest riktige, og at det derfor burde sta. Ved avstemming fikk Pers forslag bare 1 stemme,, Etter at Olav Haug hadde etterlyst bemerkninger om Daves Landslotteri ble arsberetningen godkjent, Thor Gisholt orienterte om regnskapene, Etter hvert har foreningens regnsk-aper blitt sa omfattende et de ofte kan vaere vanskelig a forsta. Det kom ingen merknader til regnskapene, og de ble dermed vedtatt. Det kom heller ingen merknader til davekonsulentens rapport. Innkomne forslag ble na delt ut, slik at medlemmene kunne lese dette mens vi tok pausen med mat og kaffe, Det var kommet inn 8 forslag, Farst et fra hyttekomiteen som Olav Haug la fram, Han foreslo at vedtaket fra 1982 om salg av feriehjemmet Solhay ble forkastet, og dette ble vedtatt uten diskusjon, Det var kommet 3 forslag som angikk lovendringer, og formannen mente at hvis det farste ble vedtatt fallt de 2 and-re ut. Per protesterte pa dette, han mente alle matte ' behandles, Etter en del diskusjon frem og tilbake ble der bestemt at farst legges Pers forslag om ny foreningslov frem. Per mente at den loven vi har na var for gammeldags, vi har na Daves Hus, vi har davekonsulent ansatt av for- -1C eningen, loven matte tilpasses dette, og foreslo at styr- ^ et utarbeider nye lover som legges frem pa neste arsmate, e Enstemmig vedtatt. Odd Paulsen trakk da tilbake sitt for- ~J slag om styresammensetning, formannen ba Per trekke sitt forslag tilbake ( foreningskasserer), noe Per sa ja til. Per kom deretter med forslag om at Daves Tele-Nytt utgis igjen, han, og mange andre savnet dette, Wenche Evensen som hadde veert redaktar for de tidligere utgaver, sa at det koster penger, vi har regnet ut at hvert nr, koster over kr, 3 0 0, -, Hun sa seg villig til a veere redaktar, men da matte medlemmene hjelpe til med a skaffe stoff, saerlig matte Per hjelpe til, siden han foreslar dette. Men det er mulig med 2 nummer pr ar, sa hun, Enstemmig vedtatt at Daves Tele-Nytt skal komme ut med 2 nr, pr, ar. O

5 Per foreslo at de som glemte a ta vakten sin i Doves Hus ma betale en "mulkt" pa kr. 5 0, -. Det er na en "mulkt" pa kr, 2 5» - > den har vi hatt i mange ar, sa han, alt har blitt dyrere, og kr, 25>- er sa lite at noen kanskje heller vil betale enn a ta vakten sin, Bjorn Arnesen var enig med Per, men Olav Haug var litt betenkt, han tenkte pa de som kanskje ble plutselig syke. Wenche presiserte da at vi har en klar regel om at alle som ilcke kan komme ma selv finne en annen som kan overta vakten, Selv om vi er dove, er det ikke helt umulig a fa gitt en beskjed. Bade Per og Bjorn A, var enige med Wenche, og Thor sa at si vidt han kunne huske var det bare en eneste gang pa 11 ar at noen hadde glemt vakten og ikke kjopt inn mat. Den gang kjopte de i all hast noen kaker pa en bensinstasjon, Det var imidlertid ingen som var uenig i Pers forslag, og det ble dermed vedtatt. Per hadde mange forslag til dette arsmotet, hans siste forslag var at foreningsstyret og hyttekomiteen skal sette opp dugaadslister over hvem som skal rydde opp i Doves Hus og pa Solhoy hver bar og host, De som glemmer eller skofter sin dugnadsvakt ma betale kr, 5 0, - i mulkt, I sitt innlegg sa Per at medlemmene var flinkere for til a gjore dugnad, na var de blitt mere late, sa han, - Inger Britt mente at da matte hyttekomiteen forst sporre medlemmene om det passet for dem den og den dagen, men Per mente at listen burde lages og sa settes opp pa tavlen i Doves Hus, Hvis noen ikke kunne arbeide den dagen matte de bytte med en annen, eller avtale med hyttekomiteen om a ta arbeidet en annen dag, Ingen var uenig med Per, og hans forslag ble enstemmig vedtatt, * ^ * u.^i,^, ^ Arne Karlsen hadde sendt inn forslag om nye oppholdspriser m,v, for Solhoy. Disse var meget spesifisert, men han trakk tilbake halvparten av de foreslatte prisene, slik at det var bare grunnprisene han foreslo endret, Disse grunnprisene var hyttekomiteen enige i sa Olav, og foreslo de vedtatt, sa kunne hyttekomiteen og styret lage de mere spesifisert, Bjorn A mente at prisen for dagsbesok burde strykes, men Inger Britt sa at dette ma de betale for strom m.v, som brukes, Arne K sa at ogsa bilparkeringsavgift var med i prisen for dagsbesok. Bjorn A mente da at hyttekomiteen matte passe bedre pa slik at alle som kom pa dagsbesok besok betalte sin avgift, og ikke "lurte" seg unda.

6 Bjorn H sa at den foreslatte prisen for dagsbesok er kr, 5» -» og syntes det ble for meget brak om dette lille belopet, Vedta den, og ferdig med det, sa han, Olav sa at det er arsmotet som skal bestemme prisene, forovrig synes han at noen medlemmer prater mye her pa arsmotet men er nesten addri a se pa Solhoy, Arne S foreslo deretter at forste halvdel av Arne Karlsens forslag skal sta, resten skal hyttekomiteen og styret utarbeide senere, og det ble vedtatt, ^ 5.,. r^'i ^4»f«.,» m+«rvn ffa->i mrsp Sa gikk vi over til valgene. Per Jonassen og Arne Paulsen var tidligere valgt til valgkomite. Arne P var forhindret fra a mote (han var pa skiftarbeide), Per matte derfor lede valgene alene. Som tellekorps ble valgt Einar og Borgar, Ved valg pa formann sa Arne S at han stilte opp pa gjenvalg, Mette Kari foreslo Odd, og det ble skriftlig avstemming, Resultat: Arne 1? stemmer. Odd 13 stemmer mens 2 stemte blank, - Olav onsket ikke gjenvalg som nestformann og foreslo Odd, han ble valgt enstemmig, - Mette Kari stilte pa gjenvalg som kasserer og Knut Ove foreslo Per. Ved den skriftlige avstemkingen fikk Per 18 stemmer, Mette Kari llf stemmer, 1 stemte blankt, - Det matte na velges nytt styremedlem for et ar da Odd var valgt som nestformann, Inger Britt foreslo Kirsten, Leif foreslo Borgar og Lillian foreslo Bjorn A, Ved skriftlig avstemming fikk Kirsten 15 stemmer, Bjorn A 10 stemmer og Borgar 8 stemmer Som 1, varamann til styret foreslo Kirsten Bjorn A, Arne S foreslo Lillian og??? foreslo Nils Nygaard. Skriftlig avstemming viste: Lillian 18 stemmer, Bjorn A 7 stemmer. Nils Nygaard 5 stemmer og 1 stemte blank varamann Olav foreslo Bjorn H som sa nei takk, dessuten ble foreslatt Borgar, Bjorn A og Nils N, Ved avstemming ble Borgar valgt med 13 stemmer, mens Bjorn A fikk 8 stemmer og Nils N fikk 9 stemmer, - Revisor: Bjorn K Halvorsen enstemmig gjenvalgt med Einar som varamann, - Som reprecentanter til landsmotet ble foreslatt Arne S, Wenche, Odd og Bjorn A, Arne S fikk 18 stemmer. Odd fikk 22 stemmer, Wenche 16 stemmer og Bjorn A 8 stemmer, Arne S og Odd var dermed valgt, og Wenche ble enstemmig valgt som varamann, Det var ogsa valg pa medlemmer i en hel del komiteer, Dett skal vi ikke ramse opp her, vi viser bare til listen pa side 7.

7 Det ble ogsa mange innlegg og sporsmal under "Fritt Ord" (Eventuelt), sa det er tydelig at medlemmene kommer frem med det de har pa hjertet under arsmatene, Og det er jo bare hyggelig. Inger Britt ba alle medlemmene vaere snille og hjelpe til sa godt de kunne med dugnadsarbeidene pa Solhoy, Hyttekomiteen trenger all den hjelp de kan fa, Bjor A spurte hvorfor det ikke ble foretatt valg pa representanter til Tuftes Fond, og Thor svarte at fondet har egne regler der det star at valg pa disse bare foretas hvert 4, ar, Neste ar skal det deles ut tilskudd av fondet. Per spurte om det ble betalt TV-avgift for fjernsynsapparatet pa Solhoy, -^et skulle ikke veere nodvendig mente han, det ble jo betalt for apparatet i Doves Hus, Arne S, svarte at det apparatet na var kassert, avgift ble ikke betalt na. Odd sa at vailgkomiteen ikke hadde vasrt sa god, Han mente at den burde gjore mere av arbeidet pa forhand og komme med et skikkelig forslag pa kandidater for arsmotet, I denne forbindelse sa Thor at vi matte huske pa dette nar det ble laget forslag til nye lover, der matte det komme regler for valgkomiteens arbeide, Bjorn A spurte om det kunne bli gitt noen opplysninger om forsikring pa et mote, det var sa meget innviklet i dagens forsikringsregler,. jjaoj^wj ^ Inger Britt ba om at alle interesserte meldte seg pa til Doves Kulturdager 1984» bade aktive og turister, Det er viktig a komme tidlig i gang med forberedelsene, Videre mente hun at den som var instruktor ikke samtidig ogsa skulle vsre aktiv deltak.er, ^et ble sa forvirrende for de andre aktive, i -'*v Arne S avsluttet med a minne om tillitsmannskurset som blir avholdt i Doves Hus 27, - 29, april, Han takket igjen for, tilliten ved a gjenvelge ham som formann, han skulle gjore sitt beste, QUio.. v,.^... Og dermed var et meget langt arsmote avsluttet.

8 VALGTE TILLITS-MENN OG -KVINNER VSD ARSM0TET 1984 STYRET: Formann Nestformann Sekretaer Kasserer Styremedlem OC 19 1, varamann 2. varamann sns REVISOR: Varamann lot 0fc REPRESENTANTER: Landsmatet: Varamann Kirkematet: Varamann FFO-Telemark: Varamann Hjelpem.sentr,: Doves Trykkeri: KOMITEER/UTVALG: Hyttekomite: i.ol x Ungdomsutvcilg; Arr, komite: Lotterikomite: Videokomite: Kuiturkomite: Arne Skoglund (for 1 ar) Odd Paulsen (Tor 2 ar) Wenche Evensen axis (for 1 ar) Per Jonassen (for 2 ar) Kirsten Ytterba ^ (for 1 ar) Lillian Hartveit (for 2 ar) Borgar Ramberg ill (for 1 ar) Bjorn K, Halvorsen Einar Hartveit Odd Paulsen Arne Skoglund Wenche Evensen Ase Halvorsen Olav Haug Odd Paulsen Thor Gisholt Wenche Evensen Wenche Evensen Bergen Doveforening Inger Britt Paulsen Mette Kari Jonassen Arne Karlsen Nils Nygaard Arne Haugerud Arne Haugerud Ove M, Karlsen Gunn Kari Vassbotten Thor Gisholt Odd Paulsen Olav Haug Thor Gisholt Knut Ove Westbye Per Jonassen i&b x I I 9XIx/3ia sa a eflia s Inntil videre fungerer styret som kuiturkomite. \ i O

9 JIT ^ " SMA-NYTT-SMA-NYTT-SMA-NYTT-SMA-NYT'] Vi begynner med gratulasjoner: RAGNHILD KARLSEN, Storgaten 31» 3660 Rjukan, som blir 70, ar 6, o^qi«~ OLAV HAUG, Moseveien 3 5, 3700 Skien, han blir 70 ar pa St, Hansdagen, 2 4, juni, H a H A 8 X > SMUKKESTAD, Stubben 2, Porsgrunn, feirer sin 80-arsdag 22, juli. err VI GRATULERER,23VeO tssotciahurah - Vi gratulerer ogsa Telemark Doveforening med lo-arsjubileet for DOVES HUS: Jubileet ble feiret med en stilg fest i huset. Mens vi er farta med gratulasjoner, kan vi jo ta med Thor ^ ogsa, Han ble valgt som sresmedlem av Telemark Doveforening pa arsmotet, og er det annet seresmedlemmet. Den forste er Olav Haug. (Det aller forste var Helga Skifjeld) I pasken forlovet Ove M. Karlsen seg med sin Mette Klype fra Nesbyen. - Vi gratulerer, -! Det har vsert avholdt 4 tegnsprakkurs i Doves Hus i var, Noen av kursene fortsetter til hosten, Dessuten har det vaert kurser i Drangedal og pa Myrene skole, I februar var det loppemarked i Doves Hus, De samme damene som f0r,patok seg denne jobben, og nettooverskuddet ble over kr , -. -A Torsdag for paske hadde vi "sminke-party" pa motet, Vi lasrte ^ ' l^lfei ^ bruke forskjelluge kosmetika, og fikk anledning til a kjope, Det var rengjoringshjelpen var, Linda Tindstad, som sto for demonstrasjonen, it-^ ^ ^ It": H 41 Wenche Evensen med familie har flyttet fra Klyve t i l Klosterskogen. Den nye adressen er Bambleveien 4, 500 Skien, Olav og Ruth Haug flytter ogsa snart. De holder pa a bygge ny generasjonsbolig sammen med datteren Berit pa Flatten utenfor Porsgrunn. NM i handball og volleyball ble en stor begivenhet for Porsgrunn Doves Sport. De hadde ansvaret for et kjempearrangement som ble avholdt i Skienshallen og Skien Sportell.

10 TIL f T Y M - 1 M a - T T Y VI - A M o - T 1 Y H - A tl, 0^ lixtf ^ tflsxaia OOSc nexsvsaom,o0ah VAJO.xnut.i^S»G BH iciu:?::.,aat.../i^ij TRYKKSAKER RETURADRESSE: D0VES TELE-NYTT' I Tordenskjoldsgate 15 I 3900 Porsgrunn aid X an xii > i H r 'l 3/5 Styremote 3 / 5 Medlemsmate 0 jfli.--..-^ Lillian - Knut Ove * 10/5 Hyggemate Kirsten - Nils e^i I i 17/5 APENT HUS Arrangementskomiteen 2i+/5 Mini-Bingo.0 «is Inger Britt - Leif Eoa «31/5 STENGT asqi 7/6 Styremate * offlsfe lol o;ta -a 7/6 Medlemsmate Gunn Kari - Bjarn H 14/6 Hyggemate Mette Kari - Odd 16/6 Besak av Aust-Agder d.f. Arrangementskomiteen 21/6 Sommer-Mini--Bingo Liv - Bjarn A 23/6 Midtsommerfest pa Solhay Hyttekomiteen «ixwj 11/8 Familiestevne pa Solhay Hyttekomiteen 16/8 "Det farste matet" Wenche - Per

emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN n Kurs nr. 25 6. 17. September NORSK-KURS Kurset er for voksne dove/sterkt tungfiorte. Hovedemne er norsk (skriftlig norsk og sprakforstaelse). I tillegg

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet 1 Forord Da vi fikk dette prosjektet begynte jeg med en gang å tenke på min bestemor, Jørdis Hodnemyr. Jeg visste at bestemor hadde vært med leder i

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang 2 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 2 10. april 2014 54. årgang. Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A

BUDSTIKKEN. Nr. 2 10. april 2014 54. årgang. Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 2 10. april 2014 54. årgang Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Info. Nytt fra Styret Nytt fra Skogstua. Båtførerkurs Påskegudtjeneste Vin og Mat Brannøvelse Frontrunner Utflukt i Mølen Show for døve m.

Info. Nytt fra Styret Nytt fra Skogstua. Båtførerkurs Påskegudtjeneste Vin og Mat Brannøvelse Frontrunner Utflukt i Mølen Show for døve m. Sommernummer 2 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: St. hans aften Sommerfest Skalldyrsfest Salg av brudekjole og sykkel Sommervakt? Sommeropphold på Døvesenteret

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Døves Telenytt. Terminlisten: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00. Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter Døves Telenytt nr. 1-2012 Døves Telenytt Nr. 1 februar/mars 2012 Det innkalles med dette til årsmøte i: Telemark Døveforening fredag 2. mars 2012 Kl. 18.00 Dagsorden: 1: Valg av møteleder og referenter

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt Juni/2015 Informasjon Styret: fra Fagforbundet Hovedtillitsvalgt: Baerum Leder: Bjørn M Johnsen 100% frikjøp bmj@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913 Nestleder/Hovedtillitsvalgt:

Detaljer

Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa

Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa r. ANSVARLIG UTGIVER: Odda Kjemiske Arb.forening. avd. 61 Styret 1 ai.d. 61 REDAKSJON: Erling Larsen, redakter. 1 Olav Sæd, Odd Knutsen Norzinkarbeideren Det er ikke så lenge-til far vi er midt oppe i

Detaljer

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer