Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007"

Transkript

1 Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

2 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Prosjektmål Hovudmål Delmål Rammer Prosjektets tidsramme Geografisk ramme Deltakarar Økonomi Prosjektbeskriving Kortfatta prosjektbeskriving Prosjektets innovasjonsgrad Prosjektets verdiskapingsgrad OMFANG ORGANISERING Ansvarsforhold Oppdragsgjevar Prosjektansvarleg Prosjektleiar Øvrige roller og bemanning Styringsgruppe Anna personell BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING Styringsgruppemøte Beslutningspunkt RISIKOANALYSE Kritiske suksessfaktorar Risikoevaluering KVALITETSSIKRING SAMARBEID MED ANDRE PROSJEKT/KONSEPT GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Fase I Utviklingsfasen Fase II: Produkttesting Fase III Evaluering Framdrift Kostnader & Finansiering Næringssponsorar/samarbeidspartar SLUTTRAPPORT

3 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Tettstadane rundt i Åkrafjorden er ein av sju bygder i seks kommunar som er valt ut til å delta i verdiskapingsprogrammet for utvikling av Landskapsparkar i Hordaland haust 2006 i regi av Fylkesmann i Hordaland sin avdeling for landbruk (FMLA). Målet med å utvikla ein landskapspark frå Rullestad i øst til Skånevik og Utåker i sørvest, er at området, saman med Folgefonna Nasjonalpark, skal utvikla seg til å bli eit attraktivt reisemål i Sunnhordlandsregionen for natur- og kulturbaserte opplevingar. Nye reiselivsprodukt skal skapa lokale arbeidsplassar på eit berekraftig vis med utgangspunkt i lokale og regionale ressursar. Dette er i samsvar med Hordaland Fylkeskommune sitt Strateginotat for reiselivsutvikling sin visjon: Hordaland skal være det leiande fylket innan natur- og kulturbaserte opplevingar i Noreg og Norden. 20. mars 2007 ble formelt stifta med eigarinteresse frå dei to kommunane i Åkrafjorden Etne og Kvinnherad kommune - grunneigarar og næringsliv, totalt 16 aksjonærar (vedlegg 1). Dette var eit resultat av programmet for Landskapsparkar i Hordaland og deltakarar i Åkrafjorden Landskapspark. Forretningsideen er å dekke eit behov i reiselivsmarknaden for å pakke, profilere og selje aktivitets- og opplevingsprodukt med ein bestemt kvalitet. Dette omfattar og å setje saman produkt (pakking) og å utvikle ein felles sals-, info- og bookingfunksjon knytt til BIT-booking systemet. Virkeområde for produktpakking er i natur- og kulturlandskapet i Åkrafjorden og kring Etne og Kvinnherad Kommune retta mot internasjonale og nasjonale reiselivsmarknad Dette er nybrottsarbeid i denne delen av Hordaland og vil krev ein undersøking i form av ein reel test i marknaden for at produktutvikling og tilbodet skal vera i takt med marknaden sine forventningar og krav til kvalitet og sikkerheit. Åkrafjorden har mykje variert og spennande natur i lag med ein rik kulturhistorie siktemålet er derfor å stimulere til at natur- og kulturbaserte aktivitetar skapar innhald for turistane som kjem til området. Åkrafjorden er ein av dei få fjordane kor ein i dag ikkje har kommersiell båtrute for lokalbefolkning eller turistar. Det er fleire aktørar i Skånevik, Åkra, Teigland, Kvanndal, Eintveit, Eikemo, Eljarvik og Fjæra som kunne tenkt seg å tilby ymse kvalitetsprodukt innafor områda gardsturisme, suvenir, mat, vandring, sykkel, båtturisme og fiske. Desse treng ein aktør som knytt saman moglegheiter sjøvegen. Denne søknaden er tufta på ideen om at turistar kan vera interessert i å kjøpa ein oppleving i Åkrafjorden både på fjorden og i land. Dels fordi ein har lett tilgang til marknadskommunikasjon med eit stort, aukande og vegfarande turistmarknad som kjørar langs Åkrafjorden på europavegen E134 og som i tillegg kjem via Sunnhordland til Skånevik, og dels fordi ein har spektakulære element nok til at produktaspektet enkelt kan pakkas. 3

4 Prosjektmål Oppstart: mai 07 Avslutt: september 07 vil ta sikte på å få utført ein produkttesting under sommarsesong 2007 med bruk av ein sertifisert turistbåt som kan knytt transport av turistar til aktivitets-, overnattings-, og bevertningsaktørar som fins langs dei forskjellige stadar i Åkrafjorden. Ein vil dermed gjera eit prosjekt på å testa om kommersiell båtturisme i Åkrafjorden kan medverke til å styrkje landbaserte næringsaktørar og deira kassaapparat. Dermed få til ein formell etablering og allianse mellom dei ulike verksemde ifrå både småskala turisme og i landbruksnæringa til å samlas rundt eit felles salsapparat med produktpakking av aktivitetar, overnatting og bevertning knytt til BIT-booking systemet. Samstundes skal ein utvikla eit Fun Map (tekne illustrasjon) over Åkrafjorden Landskapspark inklusiv Skånevik som skal selja inn moglegheiter for aktivitetar, bevertning, turmoglegheiter, overnatting og transport. Slik at ein samordnar kommunikasjon ut til marknaden om destinasjonen og som i tillegg gjer det oversiktlig for turistar som vil ynskjer å opphalde seg i park området. Prosjektet tar også sikte på å kartleggje dei infrastruktur tiltaksbehov som må til for å betre den estetiske heilskap som trengs for at båe den norske og internasjonale marknaden skal oppfatta totalproduktet som gjennomført og berekraftig. Lokale omsyn skal liggje i botnen på bruk av kultur- og naturlandskapet. Dertil kai anlegg, skiltvegvisarar, informasjon, søppelhandtering, rydding av stiar, utsiktpunkt, rasteplassar, m.m Hovudmål Prosjektet har to overordna målsetningar; Skapa eit organisert kommersielt innhald for turistar tufta på Geoturisme dermed utvikle Åkrafjorden Landskapspark som ein attraktiv destinasjon Gi eit betre næringsgrunnlag for lokale tilbydarar som satsar på reiseliv Dermed legge til rette for at lokale grunneigarar og næringsaktørar, både nye og etablerte, kan stimuleras til breiare stasing mot turisme, med hjelp av fokus på overordna og eigen produktutvikling, kvalitetssikring, merkevarebygging, og felles salsapparat knytt til BITbooking systemet. Dette for å utnytte dei natur- og kulturhistoriske føresetnadene som fins slik kvar enkelt stad kan sette sitt lokale serpreg i fokus i knytt til sjøvegen Delmål Målsetjing for aktørar i tettstadar og gardar i Åkrafjorden: Auka verdiskaping for næringsdrivande Skapa nye verksemd innan reiseliv Utforma eit heilskapeleg profil for Åkrafjorden Landskapspark Målsetjing for aktørar i Skånevik og Etne: Skapa eit interessant tilbode for turistar med tanke på forlenga opphald Auke effekten på handelsnæringa Gjera overnatting meir attraktivt Auke bevertningsomsetning 4

5 1.2. Rammer Prosjektet vil ha ein total kostnadsramme på ,- for sommar Prosjektets tidsramme Planleggingsfase 20. april 15. juni Produkttesting 15. juni 29 juni Gjennomføringsfase 1. juli 31. august Evalueringsfase 31. august 15. september Geografisk ramme Prosjektet har på tilbydarsida geografisk tyngde rundt tettstadar og gardsbruk i Åkrafjorden som omfattar både Etne og Kvinnherad kommune. Aktørar i Skånevik, Kyrping, Teigland, Eikemo, Eljarvik og Fjæra i Etne kommune vil få eit bindeledd med turistruta. I Kvinnherad kommune vil bindeleddet omfatte Utåker, Matrefjorden og Åkra for turistar som ynskjer ein dagstur frå Husnes, Sunde, Uskedalen og Rosendal. 5

6 Deltakarar Det er i hovudsak ein samansatt deltakar liste i prosjektet som også eigarstruktur i tilsei. I tillegg til at Etne og Kvinnherad Kommune er det i hovudsak dei næringsaktørane nemnt under som er direkte eller indirekte involvert i dette prosjektet. Namn Rolle Stad Kontaktperson Prosjekteigar initiativtakar Åkrafjordtunet Nicholas Hoddevik - Styreformann Åkrafjordtunet AS Partnar formidling, sal, booking, informasjon, bevertning, overnatting Åkrafjordtunet John Karsten Hustveit Daglig leiar X-West Adventures AS Partnar formidlar, booking, Haugesund Børge Skeiseid transportør, bemanning, guide Daglig leiar Eikemo Fellesseter Partnar guida stølstur, overnatting, bevertning Eikemo Geir Arne Eikemo Nils Kjetil Eikemo Eljarvik Gard Partnar bevertning og guide Eljarvik Nina Kaltwasser Kyrping Camping Partnar aktivitet, fiske, formidling, Kyrping Vanny Sævareide overnatting Smiedal Gardsferie Partnar gards- og hesteturisme Åkra Trygve Øvstebø Stall Lundal Partnar hesteturisme Fjæra Vivi Lundal Fugl Fønix Partnar Overnatting Etne Audun Stene Langfoss Kiosk/Fjæra Partnar Suvenir Langfoss/Fjæra Harald & Else Fjæra Fjæra Gard Partnar gardsoppleving Fjæra Lars Fjæra Opheim Gard Partnar strandhogg Vannes John Kåre Opheim Knuten sjøaktivitet Tilbydar kajakk Skånevik Ole Funderud/Heidi Wannberg Skånevik Naturoppleving Tilbydar villmarksleir, utsiktspunkt, Skånevik Lars Rune Langhelle bevertning Skånevik Fjordsafari Tilbydar RIB turar Skånevik Finn Ove Solberg Skånevik Fjordhotell Tilbydar Overnatting Skånevik Inger Karin Larsen Fjeldberg Skyssbåttjeneste Leverandør Fjeldberg Even Landa I hovudsak er alle aktørar som driv innafor eit reiselivstilbode på dei impliserte ankrepunkt langs Åkrafjorden Fjord Sightseeing ruta velkomne til å promotere sitt tilbode på plassen; det vera seg vanleg handel, bevertning, overnatting, aktivitetar eller attraksjonar. Haugesund Turistforeining og Etne Turlag har eit betydelig rutenett og overnattingshyttar på sørsida av Åkrafjorden og dei er positive til å knytt seg til prosjektet for å auke overnatting og bruk av turmoglegheiter i denne regionen. Nærare opplysning om samarbeidsavtale kjem. Destinasjonsselskapet Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS vil vera ein sentral samarbeidspartnar for å marknadsføre prosjektet for denne sesongen, samt ha ein nøkkelrolle for produktutvikling og koordinering. I tillegg vil booking systemet BIT-reiseliv bli knyt til prosjektet og produktutviklinga gjennom destinasjonsselskapet Økonomi Økonomi vert omtalt i eige punkt i planen; sjå punkt 9.3. Finansieringa av prosjektet vil vera tufta på billettinntekter, tilskott frå RUP-midlar frå Hordaland Fylkeskommune, tilskott frå Etne og Kvinnherad Kommune, tilskott frå Samarbeidsrådet i Sunnhordland og sponsormidlar frå privat sektornæring med naturleg tilknyting til Etne og Åkrafjorden. 6

7 2. Prosjektbeskriving Kortfatta prosjektbeskriving Prosjektet går ut på å skapa synergi effektar på stadar i Åkrafjorden som elles ikkje har noko bindeledd mellom nord og sørsida av fjorden gjennom eit kommersielt båt opplegg som har formidlingskompetanse om natur- og kulturattraksjonar i fokus til turistar på fleire språk. Ein vil difor stimulere dei enkelte tettstadane og gardsbruka til å gi reiselivet i Åkrafjorden eit breiare innhald innafor områda guida vandring, aktivitetar, gardsturisme, fisketurisme, bevertning og overnatting Prosjektets innovasjonsgrad Det er venta at prosjektet har ein stor innovasjonsgrad for denne delen av Hordaland Prosjektets verdiskapingsgrad Prosjektet vil gi ei høg verdiskaping for aktørar i eit stort område som både strekker seg inn i Kvinnherad og Etne Kommune. Det er berekna at eit slik tilbode vil medverke til: Gi vegfarande turistar langs E134 eit innhaldsrikt tilbode o kjøretøy passarar i juli og august o 100% belegg på planlagt produkttilbod = 1800 personar Gi overnattande turistar i Etne og Kvinnherad eit tilbode samt utvidning av opphaldet o 10% auking av overnattande pga tilbod 180 ekstra personar o Snitt kr. 600,- per person = kr ,- Skapa ei auke i handel og kjøp av suvenir, mat og dagligvare i produktområde o Snitt kr. 200,- per person = kr ,- Grunnlag til auke i omsetnad på nye og eksisterande kassaapparat for aktørar o Sjå liste over deltakarar o 10% auke i omsetnad til dei enkelte verksemd Sysselsetting av lokale ressurspersonar o Prosjektet vil sysselsetta 5 til 10 lokale personar i prosjekt perioden 3. OMFANG Dette prosjektet tar sikte på å gjera fjordlandsbygdene i Åkrafjorden meir tilgjengelig som ein attraktiv del av reiselivstilbodet i Sunnhordland. Aktørar i dei nemnte områdane kor ruta blir lagt opp får moglegheit til å synleggjera tilbode som fins på desse plassane. Prosjektet skal gjennomføras i løpet av denne sommarsesong 2007 innafor ei kostnadsramme på kr ,-. Dette skal gjeve eit grunnlag til å kunne satsa vidare og meir produkttilspissa for andre delar av året og komande sommarsesongar. Det understrekas at rundt kr ,- er grunninvesteringar som selskapet kan dra nytteverdi av til vidare drift, til dømes profil, logo, brosjyremal, tilhengartransport, diverse utstyr (samband/uniform) til guidar og turistar (poncho regntøy). 7

8 4. ORGANISERING 4.1. Ansvarsforhold Oppdragsgjevar Oppdragsgjevar er Prosjektansvarleg Prosjektansvarleg er John Karsten Hustveit: styreleiar i Åkrafjorden Landskapspark Prosjektleiar Prosjektleiar vert Nicolas Hoddevik (sjå ): styreleiar i Åkrafjorden Oppleving AS 4.2. Øvrige roller og bemanning Støtteapparat Børge Skeiseid guideansvarleg aktivitetsselskapet X-West Adventures AS John Karsten Hustveit dagleg leiar Åkrafjordtunet AS Even Landa dagleg leiar Fjelberg Båtskysstjeneste AS Asbjørn Moe fungerande dagleg leiar Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Audun Stene dagleg leiar Fugl Fønix Hotel Etne Bemanning Mannskap båt Fjelberg Båtskysstjeneste Guidar tilknytt X-West Adventures AS Lokale guidar i området (Eikemo, Eljarvik, Åkra, Kyrping, Kvanndal, Eintveit) Lokal guide til Sightseeing båttur Styringsgruppe Det vert oppretta ei styringsgruppe for prosjektet sett saman på følgjande vis; Representant frå: Etne Kommune/Kvinnherad Kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Hordaland Fylkeskommune Styrerepresentant frå Åkrafjorden Landskapspark Destinasjonsselskapet i regionen Anna personell Ein viktig støttefunksjon for prosjektet er prosjektleiar i prosjekt Auka Verdiskaping mellom landbruk og reiseliv i Etne Kommune, Egil Ørjan Thorsen. Denne støttefunksjonen vil ha eit overordna koordineringsansvar og medverke til produktutviklingsfasen. 8

9 5. BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING 5.1. Styringsgruppemøte Møte i styringsgruppa fungerar som statusmøte. Styringsgruppa fastlegg prosjektet sin handlingsplan og til møte skal det rapporterast ihht fastlagt handlingsplan Beslutningspunkt Beslutningspunkt vert av praktiske grunner lagt til dei kvartalsvise styringsgruppemøta. Dokumentasjon ihht fastlagt plan. 6. RISIKOANALYSE 6.1. Kritiske suksessfaktorar Produktutvikling til rett tid og rett pris Utvikling av brosjyremateriell (sjå vedlegg eksempel frå Lysefjorden Fjordhopping) Produktutvikling på land Formidling og utplassering av tilbodet til kritiske stadar som Rosendal Utarbeide eit godt manus til lokal guide (snakkar fleire språk) 6.2. Risikoevaluering Ettersom båten som skal brukas har ein totalkapasitet på 30 passasjerar bør det vera gode sjansar for at ein klarar å få eit optimalt belegg på dei turane prosjektet er operativt. Prosjektet reknas for å ha eit godt nok grunnlag til å nå fram i marknaden ettersom ein vel å satsa på 2 dagar i veka i den travlaste sesongen med utgangspunkt i både overnattingsgjestar i Haugesund, Etne, Skånevik, Rosendal, Husnes, og Åkra. I tillegg kjem vegfarande trafikk frå E134 som i løpet av juli og august utgjer rundt kjøretøy passeringar langs Åkrafjorden (måling frå Rullestad). Som diagrammet under visar er det ein auking i trafikk frå år til år på ca. 5 % og juli og august er månadene med størst trafikk (yrkestrafikk lågast, ferietrafikk høgast). Trafikkstatistikk Antall passeringer pr døgn Lineær (2006) - Figur 1 Kilde: Bro & tunnelselskapet AS 9

10 7. KVALITETSSIKRING Prosjektet skal gjera alt som er mogeleg for å sikra at prosjektet vert gjennomført med høg kvalitet. Den daglege kvalitetssikringa vil skje gjennom den ordinere prosjektoppfølging som prosjektansvarleg og prosjektleiar skal utføre. Denne kvalitetssikringa vil styrkast gjennom møter i styringsgruppa. 8. SAMARBEID MED ANDRE PROSJEKT/KONSEPT For tida vert frå ulikt hald arbeidd med fleire prosjekt/konsept som i meir eller mindre grad og tar opp geoturisme. Det er avgjerande for dette prosjektet at ein søker å få til eit godt gjensidig samarbeid med desse prosjekta. Vi vil difor legge stor vekt på at frå starten av samarbeider tett med; Landskapsparkar i Hordaland FMLA Åkrafjorden Landskapspark styre Bluesbygda Skånevik Auka Verdiskaping mellom landbruk og reiseliv i Etne, Etne Kommune - prosjektleiar Prosjekt Lysefjorden Utvikling Fjordhopping 10

11 9. GJENNOMFØRING 9.1. Hovudaktivitetar Prosjektet har tre hovudaktivitetar produkttestingar - ein ynskjer å produktutvikla ein rundturoppleving (Sightseeing) i Åkrafjorden med fleirspråklig lokal formidlingsguide om bord i båten med forteljing om utvalte kulturhistoriske stadar og spesielle naturattraksjonar (Langfoss, Folgefonna Nasjonalpark) kor ein går i land med guide på visse delar av rundtura; til dømes Fjæra, Eljarvik, Mosnes, Bakka, Bjelland, Åkra, Kyrping. ein ynskjer å produktutvikla ein kombotur i Åkrafjorden fjord og land som gjer at turistar kan vel å kjøpa ein landbaserte aktivitet i kombinasjon med båttransport til den veglause nordsida av Åkrafjorden med innføring i geitestølsdrift og gardsbesøk på Eikemo garden. (TouchEnjoySmellTaste A GOAT!!!) Ein vil dermed få testa ut forskjellige element i produktutviklinga til dømes; ruteopplegg, rutetidar, tidsbruk, frekvens, driftskostnad, billettprisar, manus for natur- og kulturattraksjonar og formidling av desse, formidling og guiding, samarbeidsavtalar, ankrepunkt og kaianlegg, marknadsmateriell, vegleiing og skilting, salsapparat, logistikk, koordinering, identifisera nye kassaapparat. Dette vil gi eit grunnlag for ein rapport som kan sei noko om vidare satsingsstrategiar for verksemde og framtidig produktpakking mellom båt og landbaserte aktivitetar Fase I Utviklingsfasen Stikkord: Synfaring og testing av båtrute, guiding, beverting, prising, brosjyremateriell, Internett, bemanning, skranke Åkrafjordtunet. Båtrute Ein ynskjer å teste båttur 2 faste dagar i veka i perioden 1. juli 31. august. Eit forslag er tysdagar og laurdagar i denne perioden frå Fjelberg Skyssbåttjeneste, noko som skulle utgjera 20 operative prosjektdagar. Det endelige opplegget for eit ruteopplegg er førebels ikkje klar ettersom dette vil ta til i løpet av fase 1 saman med leverandøren av båttransport og guideopplegget på land. I hovudtrekk vil ein gjera eit val mellom to alternative ruteopplegg. Den eine vil ta utgangspunkt i bestemte rutar som kjørar t/r frå Skånevik og Utåker til inst i fjorden Fjæra, under ein operativ dag, mens det andre alternativet tek utgangspunkt i start Teigland (kai nede frå Åkrafjordtunet) og deretter rundtur i fjorden (sightseeing tur). 11

12 Guiding/båtvert Det vil vera ein språksterk guide som er godt kjent i område som er med å utvikle eit manus for sightseeing turen (manus er klar). Guiding/Eikemo (eventuelt Kvanndal Eintveit Djuve) Det vil vera ein av dei lokale guidane/gardsbrukarar frå Eikemo som vil ta seg av formidling på sjølve garden, det vil bli knytt saman med ein profesjonell guide med frå ettersom ein knytt tilbodet saman med guida busstransport frå Haugesund (eige opplegg). På Eikemo er det avstandar frå kai til sjølve garden som gjer eit organisert turprogram tungt og langvarig om ein ikkje har eit godkjent transport verkemiddel. Turen opp til sjølve Eikemo er rundt 50 minutters fottur oppover frå kaien på grusveg, deretter er det nye 50 minutters fottur opp til sjølve stølen. Om ein som turist då skal kunna oppleva støl, fjord, Langfoss vil eit slik program fort bli 5 til 6 timar, med eit transportverktøy vil ein kunna korta ned turen til 3 timar. Dermed om ein skal selja inn eit effektivt og attraktivt stølsoppleving som ikkje bare er eit tilbod til dei spreke, men også eldre og funksjonshemma, er det viktig med eit opplegg for transport av grupper opp til sjølve garden. Eit forslag er derfor ein godkjent tilhengar med bremser og sitteplassar til traktor for transport av personar opptil 30 per last. 12

13 Bevertning Førebels ser det ut som Åkrafjordtunet vil stå for bevertningstilbode gjennom catering av ymse lokal matprodukt (Spekemat) a la Det er snakk om å gjera opplegg på Eikemo i knytt til Eikemo turen, og bruka Eljarvik til sjølve sightseeing produktet. Prising Dette er under utvikling, men ein vil ta døme etter liknande tilbode frå Flåm, Fyksesundet, Lysefjorden, eit sentralt element er enkelheit og at det må vera lika enkelt for ein familie å gjera kjøp samt eit nederlandsk par. Brosjyremateriell Ein tar sikte på noko liknande brosjyrefolder frå Fjordhopping i Lysefjorden (vedlegg 2) saman med eit reklamebyrå og trykkeri. Desse skal distribueras til viktige knutepunkt I- punktar for regionen. 13

14 Internett Ein vil laga ein enkel heimeside med pdf av brosjyre folder for i år. Ellers vil ein knytt tilbodet til og alle andre naturlege marknadskanalar for denne sesongen. Knytt til skranke og infosenter på Åkrafjordtunet Formidlingssenteret til Folgefonna Nasjonalpark i Åkrafjorden vil vera ein viktig brikke for sal, booking og formilding av produkta for prosjektet. Dermed vil ein leggja ned eit arbeid for å synleggjera produktsatsing til dømes gjennom Roll-ups som fortel enkelt om produkta saman med skranke funksjonen. Forretningsplan I fase 1 må det også lagast ein forretningsplan med alle dei elementa som høyrer under dette. Sentralt her står marknadsplan, budsjett og organisering Fase II: Produkttesting I denne fasen skal selskapet teste dei ulike produkta som er utvikla under fase 1. Denne fasen skal inkludere: Terping av involverte aktørar internt Ein må her sette seg i gjestens posisjon og gjennomføre aktivitetar heilt i frå kjøp til oppfølging i etterkant. Involverte aktørar vil her være tenesteytarar innan marknadsføring og sal, transport, guideformidling, overnatting og mat etc. I denne fasen har vi moglegheit til å teste våre eigne evner og på den måten korrigere produktet meste mogleg opp i mot fase 3. Visningstur Under fase 2 bør vi etter terping internt invitere lokale samarbeidspartnarar og media på visningstur. Her er det viktig å få med hotell, destinasjonsselskapet, investorar, eventselskap osv. Her kan vi presentere framgang for investorar og finansielle partnarar, samtidig ein nyttar høve til å marknadsføre produktet mot andre reiselivsleverandørar. Korrigeringar Siste del av fase 2 vil gå til å korrigere produkta i forhold til terping og visningstur. Gjennom terpinga og visningsturen vil vi ha fått mykje tilbakemeldingar som det er viktige at vi tar omsyn til. Dette formidlar prosjektleiar til involverte aktørar slik at produkta til selskapet er optimale når vi kjem inn i fase 3. Generell marknadsføring Under fase 2 er det også særs viktig at vi kjem i gang med målretta marknadsføring. Innan dette må sjølvsagt nødvendig marknadsmateriell og marknadsføringsplan vere på plass. Selskapet vil her fokusere på å bruke midlane opp mot marknadar som vi utganspunktet veit kan være interessert i produkta vi har å tilby. 14

15 Fase III Under denne fasen skal vi sette produkta til livs. Her er det viktig at selskapet fremstår som ein heilprofesjonell reiselivsaktør. For å få til det må vi samarbeide med partnarar innan sal, marknadsføring, overnatting, mat og formidling. På denne måten kan vi innhente kompetanse samtidig som vi fordel noko av risikoen på fleire aktørar. Tidsplan og detaljerte planar for tider og turar er under utarbeiding. Her vil vi sette fokus på å kombinere avgangar med enkeltprodukt og linke dette opp mot marknaden og samarbeidspartnarar for å gjære det heile mest mogleg tilgjengelig. 15

16 Evaluering Prosjektet vil verta fortløpande evaluert knytt opp til det arbeidet som styringsgruppa skal gjera. Sluttevaluering vert gjort i samband med avslutting av prosjektet og skal vera ferdig innan 15 september

17 9.2. Framdrift 2007 : 2008 Aktivitetar 1.kv. 2.kv. 3. kv. 4.kv. : 1.kv. 2.kv. 3.kv 4. kv 1. Planlegging Naturlos kurs kompetanseheving Produkttesting Lansering Resultatmåling/Evaluering Strategivurdering og plan til sesong Implementering til sesong Kostnader & Finansiering Prosjektet skal gjennomføras i løpet av denne sommarsesong 2007 innafor ei kostnadsramme på kr ,-. Dette skal gjeve eit grunnlag til å kunne satsa vidare og meir produkttilspissa for andre delar av året og komande sommarsesongar. Det understrekas at rundt kr ,- er grunninvesteringar som selskapet kan dra nytteverdi av til vidare drift, til dømes profil, logo, brosjyremal, tilhengartransport, diverse utstyr (samband/uniform) til guidar og turistar (poncho regntøy). Kostnader Prosjektleiing inklusiv løn, koordinering, kjøring, kontor, adm., sluttrapport kr Testturar reiser produktutvikling kr Båt 20 dagsturar fordelt i perioden 1/7 31/8-07 inklusiv mannskap kr Marknadsføring Profil, FUN Map materiell brosjyre - konsulentkjøp kr Guide om bord båt (20 dagar 1200,- inkl. sos.kostn. adm. og opplæring) kr Eikemo guide (20 dagar 1200,- inkl. sos. kostn. adm. og opplæring) kr Godkjent persontilhenger m/bremser til traktor Eikemo tur kap. 30 pers. kr Uniform - friluftsantrekk 10 personar & poncho regnutstyr til turistar kr Kommunikasjonsutstyr walk-talk sambandsutstyr kr Kompetansehevingskurs - Naturloskurs for lokale guider kr Total kostnad kr Alle kostnader inkl.mva. Finansiering Billettinntekter nettoverdi båt+guiding+mat(stipulert 60% belegg) kr Hordaland Fylkeskommune RUP midlar kr Kommunar (Etne - Kvinnherad) kr Næringstilskott frå privat sektor (sponsorar - partnar) kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland kr kr Åkrafjorden landskapspark kr Total finansiering kr

18 9.4. Næringssponsorar/samarbeidspartar Følgjande betydelege næringsaktørar vil bli presentert ein søknad om sponsor tilskott som kan knytte sin verksemde i eit naturleg lys til Åkrafjorden.. Utvalet er tatt på grunnlag av at dei einskilde verksemde har ein betydeleg næringsverksemd tufta på ressursar knytt til naturlandskapet og kulturlandskapet i satsingsområdet. Kraftselskap Oppdrettsselskap Finansselskap Diverse Sunnhordland Sjøtroll AS Sparebank Vest AS Destinasjon Kraftlag AS Haugesund & Skånevik & Ølen Kraftlag BA Marine Harvest AS Haugalandet AS TINE Meieriet Sør Haukeli I tillegg vil det vert naturleg å knytt kontakt med potensielle sports- og fritidskler verksemd for uniform sponsor. Det er også aktuelt å knytte kontakt til andre sponsorar lokalt og regionalt som til dømes Haugesund Avis, Radio Haugalandet, overnattingsbedrifter, mat leverandørar m.m. 10. SLUTTRAPPORT Sluttrapport med anbefalingar for vidareføring av prosjektet og selskapet vil vera klar innan 30. september 2007 Etne, Hordaland 30. april 2007 For styre Styreleiar Nicholas Hoddevik Egil Ørjan Thorsen Prosjektleiar Etne kommune Vedlegg: 2 18

19 Vedlegg 1. Aksjonærliste Namn Rolle Aksjekapital 1 Etne Kommune Offentlig kr Kvinnherad Kommune Offentlig kr Fugl Fønix Hotel Næring - reiseliv kr Kyrping Camping Næring - reiseliv kr Mitt Distrikt Invest AS Næring - investering kr Eljarvik Gard Næring - landbruk/reiseliv kr Stall Lundal Næring - landbruk/reiseliv kr Etne Sparebank Næring - finans kr Johan Hamre Privat - investering kr John Kåre opheim Næring - landbruk/reiseliv kr Harald Fjæra Privat - grunneigar/reiseliv kr Håkon Hustveit Privat - investering kr Lars Fjæra Privat - grunneigar/reiseliv kr Åkrafjordtunet Næring - reiseliv kr Bogsnes Marine & landbruksservice Næring - landbruk/reiseliv kr X-West Adventures Næring - reiseliv kr Totalt kr * * aksjekapital minus stiftingsomkostnader Styre Rolle Bakgrunn Nicholas Hoddevik Styreleiar Vito Holding AS, X-West Adventures AS Nina Kaltwasser Styremedlem Grunneigar Eljarvik Else Fjæra Styremedlem Grunneigar Fjæra, Langfoss kiosk Johan Hamre Styremedlem Investor, Hamre AS Ole Torbjørn Holmedal Styremedlem Næringsdrivande, grunneigar, politikar Børge Skeiseid Vara styremedlem Dagleg leiar Platou, guideansvarleg X-West Adventures AS Trygve Øvstebø Vara styremedlem Grunneigar Åkra, gardsturisme, hesteturisme, vandring 19

20 Vedlegg 2 Døme på brosjyre 20

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeidslag reiseliv Arkivsak 200801981-11 Arkivnr. 854 Saksh. Pettersen, Kjartan Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn for MICE Hordaland 1 Medan Nordhordland, Hardanger og Sunnhordland dei siste åra har hatt fin utvikling innan ferie og fritidsmarknaden,

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Prosjektplan. - Hardangerfjordruta - forprosjekt

Prosjektplan. - Hardangerfjordruta - forprosjekt Prosjektplan - Hardangerfjordruta - forprosjekt Prosjektansvarleg: Hovudprosjektet v. Gro Røhne Andersen Prosjektleiar: Vert utpeika seinare (RHF eller Voss Statens vegvesen?) Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Prosjektplan for Båt- og kystturisme i Hordaland 1 Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Sunnhordland og Nordhordland 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Gode økonomiske tider i Norge og meir fritid,

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet er starta av tidlegare Reisemål Sunnfjord as, Stiftinga Jansbua og Fjord Tours as for å få meir

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Utkast til besøksstrategi for Stølsheimen landskapsvernområde, versjon Prosjektplan besøksstrategi. Stølsheimen landskapsvernområde

Utkast til besøksstrategi for Stølsheimen landskapsvernområde, versjon Prosjektplan besøksstrategi. Stølsheimen landskapsvernområde Prosjektplan besøksstrategi Stølsheimen landskapsvernområde Handsaming i Stølsheimen verneområdestyre på møte den 22.02.2017 1 Innhald Målsetting og forventningar til prosjektet... 3 Føremål, bakgrunn

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 MÅL FOR TRAFIKK OG OMSETNING Auke i talet på overnattingar frå 600 000 til 1 000 000 i løpet av 10 år. Auke i talet på passasjerar på båtrutene med 50 000 frå 2011 50

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

Syklistvelkommen destinasjon Sunnhordland

Syklistvelkommen destinasjon Sunnhordland Syklist Velkommen Destinasjon Sunnhordland Prosjektplan Prosjektnavn: Syklist Velkommen Destinasjon Sunnhordland Prosjektansvarlig(PA): Gro Jensen Gjerde Prosjektleder(PL): Gro Røhne Andersen Prosjektperiode:

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver 2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver Katrina Rønningen, Reidun Heggem, Agnes Brudvik Engeset Bygdeforskning, Vestlandsforskning Fagseminar Norsk senter for Bygdeforskning Røros

Detaljer

DESTINASJONSUTVIKLING

DESTINASJONSUTVIKLING FYLKESPLANEN I SOGN OG FJORDANE 2005 2008 SATSINGSOMRÅDE NYE NÆRINGAR OG TENESTER Foto: Terje Eggum REISELIV DESTINASJONSUTVIKLING Innspel frå Sogn og Fjordane Reiselivsråd Destinasjonsselskapa i Sogn

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten

Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten Utvikling og verdiskaping rundt Sognebåten Tiltaka er basert på undersøkingar, analysar og arbeidsmøte mellom involverte aktørar. Dette er samla i rapporten Utgreiing om endringar i rutetilbodet for Sognebåten,

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Forprosjekt nydyrking BLEKJE

Forprosjekt nydyrking BLEKJE Forprosjekt nydyrking BLEKJE Foto: Deler av dyrkingsområdet sett frå møllepunkt B2 Prosjekteigar Styringsgruppe Forprosjektleiar/rådgjevar Fitjar Grunneigarlag Harald Rydland (leiar) Reidar Kloster Tore

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.

Fossenes dal - ei reise verdt. Dalen med dei 7 fossane. Gunvor Riim Opedal OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN. Utkast Prosjektplan TITTEL Hardanger Fossenes dal - ei reise verdt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Eitrheim 57501 ODDA Næringshagen 53650711 53 65 07 01 Dalen med dei 7 fossane Foretaksregisteret:

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT SAK 41/12 HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT Saksopplysningar I sak 34/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal er samd i dei strategiske vegval

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30

REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 REFERAT Sak: SMB-programmet evaluering av forprosjektet Sted Dato Varigheit Ålvik 31.08.2010 13.30 16.30 Referent Underskrift Roald A Johansen Hensikt: Evaluere SMB-programmet hva er oppnådd Dokumentasjon:

Detaljer

REISELIVSPROSJEKTET PERLER I VEST 1

REISELIVSPROSJEKTET PERLER I VEST 1 REISELIVSPROSJEKTET PERLER I VEST 1 1 Det er viktig for merkevaren Sotra-Øygarden at regionen på sikt får eit felles namn - for illustrasjons skuld bruker vi "Perler i Vest" som arbeidsnamn. s. 1 av8 REISELIVSPROSJEKTET

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

- innovativ bygdeutvikling med. blues & coaching. som drivkraft

- innovativ bygdeutvikling med. blues & coaching. som drivkraft - innovativ bygdeutvikling med blues & coaching som drivkraft Fjord- og fjellbygd midt mellom Haugesund og Bergen. Ca. 750 fastbuande Bakgrunn for prosjektet: nedlegging av fabrikken fråflytting Visjon

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3

Prosjektplan. Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober v.3 Prosjektplan Framtidskommunen Høyanger. 06. oktober 2008 - v.3 1. Mål og rammer.1 Bakgrunn Høyanger kommune har over lengre tid hatt negativ folketalsutvikling, i hovudsak knytt til aldersgruppa 20-40

Detaljer

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE Saksopplysning Det er eit uttalt nasjonalt mål for Norge at det skal leggjast til rette for auka verdiskapning, basert på å få fleire internasjonale film- og serieproduksjonar

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Prosjektnamn: Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Ole Bakkebø, Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Torbjørn Guggedal K2 - U64 17/297. Saksnr Utval Type Dato 018/17 Kommunestyret PS

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Torbjørn Guggedal K2 - U64 17/297. Saksnr Utval Type Dato 018/17 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Torbjørn Guggedal K2 - U64 17/297 Saksnr Utval Type Dato 018/17 Kommunestyret PS 21.03.2017 Berekraftig reisemålsutvikling - invitasjon til Suldal kommune som utviklingspartnar

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer