Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007"

Transkript

1 Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

2 1. MÅL OG RAMMER Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Prosjektmål Hovudmål Delmål Rammer Prosjektets tidsramme Geografisk ramme Deltakarar Økonomi Prosjektbeskriving Kortfatta prosjektbeskriving Prosjektets innovasjonsgrad Prosjektets verdiskapingsgrad OMFANG ORGANISERING Ansvarsforhold Oppdragsgjevar Prosjektansvarleg Prosjektleiar Øvrige roller og bemanning Styringsgruppe Anna personell BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING Styringsgruppemøte Beslutningspunkt RISIKOANALYSE Kritiske suksessfaktorar Risikoevaluering KVALITETSSIKRING SAMARBEID MED ANDRE PROSJEKT/KONSEPT GJENNOMFØRING Hovudaktivitetar Fase I Utviklingsfasen Fase II: Produkttesting Fase III Evaluering Framdrift Kostnader & Finansiering Næringssponsorar/samarbeidspartar SLUTTRAPPORT

3 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Tettstadane rundt i Åkrafjorden er ein av sju bygder i seks kommunar som er valt ut til å delta i verdiskapingsprogrammet for utvikling av Landskapsparkar i Hordaland haust 2006 i regi av Fylkesmann i Hordaland sin avdeling for landbruk (FMLA). Målet med å utvikla ein landskapspark frå Rullestad i øst til Skånevik og Utåker i sørvest, er at området, saman med Folgefonna Nasjonalpark, skal utvikla seg til å bli eit attraktivt reisemål i Sunnhordlandsregionen for natur- og kulturbaserte opplevingar. Nye reiselivsprodukt skal skapa lokale arbeidsplassar på eit berekraftig vis med utgangspunkt i lokale og regionale ressursar. Dette er i samsvar med Hordaland Fylkeskommune sitt Strateginotat for reiselivsutvikling sin visjon: Hordaland skal være det leiande fylket innan natur- og kulturbaserte opplevingar i Noreg og Norden. 20. mars 2007 ble formelt stifta med eigarinteresse frå dei to kommunane i Åkrafjorden Etne og Kvinnherad kommune - grunneigarar og næringsliv, totalt 16 aksjonærar (vedlegg 1). Dette var eit resultat av programmet for Landskapsparkar i Hordaland og deltakarar i Åkrafjorden Landskapspark. Forretningsideen er å dekke eit behov i reiselivsmarknaden for å pakke, profilere og selje aktivitets- og opplevingsprodukt med ein bestemt kvalitet. Dette omfattar og å setje saman produkt (pakking) og å utvikle ein felles sals-, info- og bookingfunksjon knytt til BIT-booking systemet. Virkeområde for produktpakking er i natur- og kulturlandskapet i Åkrafjorden og kring Etne og Kvinnherad Kommune retta mot internasjonale og nasjonale reiselivsmarknad Dette er nybrottsarbeid i denne delen av Hordaland og vil krev ein undersøking i form av ein reel test i marknaden for at produktutvikling og tilbodet skal vera i takt med marknaden sine forventningar og krav til kvalitet og sikkerheit. Åkrafjorden har mykje variert og spennande natur i lag med ein rik kulturhistorie siktemålet er derfor å stimulere til at natur- og kulturbaserte aktivitetar skapar innhald for turistane som kjem til området. Åkrafjorden er ein av dei få fjordane kor ein i dag ikkje har kommersiell båtrute for lokalbefolkning eller turistar. Det er fleire aktørar i Skånevik, Åkra, Teigland, Kvanndal, Eintveit, Eikemo, Eljarvik og Fjæra som kunne tenkt seg å tilby ymse kvalitetsprodukt innafor områda gardsturisme, suvenir, mat, vandring, sykkel, båtturisme og fiske. Desse treng ein aktør som knytt saman moglegheiter sjøvegen. Denne søknaden er tufta på ideen om at turistar kan vera interessert i å kjøpa ein oppleving i Åkrafjorden både på fjorden og i land. Dels fordi ein har lett tilgang til marknadskommunikasjon med eit stort, aukande og vegfarande turistmarknad som kjørar langs Åkrafjorden på europavegen E134 og som i tillegg kjem via Sunnhordland til Skånevik, og dels fordi ein har spektakulære element nok til at produktaspektet enkelt kan pakkas. 3

4 Prosjektmål Oppstart: mai 07 Avslutt: september 07 vil ta sikte på å få utført ein produkttesting under sommarsesong 2007 med bruk av ein sertifisert turistbåt som kan knytt transport av turistar til aktivitets-, overnattings-, og bevertningsaktørar som fins langs dei forskjellige stadar i Åkrafjorden. Ein vil dermed gjera eit prosjekt på å testa om kommersiell båtturisme i Åkrafjorden kan medverke til å styrkje landbaserte næringsaktørar og deira kassaapparat. Dermed få til ein formell etablering og allianse mellom dei ulike verksemde ifrå både småskala turisme og i landbruksnæringa til å samlas rundt eit felles salsapparat med produktpakking av aktivitetar, overnatting og bevertning knytt til BIT-booking systemet. Samstundes skal ein utvikla eit Fun Map (tekne illustrasjon) over Åkrafjorden Landskapspark inklusiv Skånevik som skal selja inn moglegheiter for aktivitetar, bevertning, turmoglegheiter, overnatting og transport. Slik at ein samordnar kommunikasjon ut til marknaden om destinasjonen og som i tillegg gjer det oversiktlig for turistar som vil ynskjer å opphalde seg i park området. Prosjektet tar også sikte på å kartleggje dei infrastruktur tiltaksbehov som må til for å betre den estetiske heilskap som trengs for at båe den norske og internasjonale marknaden skal oppfatta totalproduktet som gjennomført og berekraftig. Lokale omsyn skal liggje i botnen på bruk av kultur- og naturlandskapet. Dertil kai anlegg, skiltvegvisarar, informasjon, søppelhandtering, rydding av stiar, utsiktpunkt, rasteplassar, m.m Hovudmål Prosjektet har to overordna målsetningar; Skapa eit organisert kommersielt innhald for turistar tufta på Geoturisme dermed utvikle Åkrafjorden Landskapspark som ein attraktiv destinasjon Gi eit betre næringsgrunnlag for lokale tilbydarar som satsar på reiseliv Dermed legge til rette for at lokale grunneigarar og næringsaktørar, både nye og etablerte, kan stimuleras til breiare stasing mot turisme, med hjelp av fokus på overordna og eigen produktutvikling, kvalitetssikring, merkevarebygging, og felles salsapparat knytt til BITbooking systemet. Dette for å utnytte dei natur- og kulturhistoriske føresetnadene som fins slik kvar enkelt stad kan sette sitt lokale serpreg i fokus i knytt til sjøvegen Delmål Målsetjing for aktørar i tettstadar og gardar i Åkrafjorden: Auka verdiskaping for næringsdrivande Skapa nye verksemd innan reiseliv Utforma eit heilskapeleg profil for Åkrafjorden Landskapspark Målsetjing for aktørar i Skånevik og Etne: Skapa eit interessant tilbode for turistar med tanke på forlenga opphald Auke effekten på handelsnæringa Gjera overnatting meir attraktivt Auke bevertningsomsetning 4

5 1.2. Rammer Prosjektet vil ha ein total kostnadsramme på ,- for sommar Prosjektets tidsramme Planleggingsfase 20. april 15. juni Produkttesting 15. juni 29 juni Gjennomføringsfase 1. juli 31. august Evalueringsfase 31. august 15. september Geografisk ramme Prosjektet har på tilbydarsida geografisk tyngde rundt tettstadar og gardsbruk i Åkrafjorden som omfattar både Etne og Kvinnherad kommune. Aktørar i Skånevik, Kyrping, Teigland, Eikemo, Eljarvik og Fjæra i Etne kommune vil få eit bindeledd med turistruta. I Kvinnherad kommune vil bindeleddet omfatte Utåker, Matrefjorden og Åkra for turistar som ynskjer ein dagstur frå Husnes, Sunde, Uskedalen og Rosendal. 5

6 Deltakarar Det er i hovudsak ein samansatt deltakar liste i prosjektet som også eigarstruktur i tilsei. I tillegg til at Etne og Kvinnherad Kommune er det i hovudsak dei næringsaktørane nemnt under som er direkte eller indirekte involvert i dette prosjektet. Namn Rolle Stad Kontaktperson Prosjekteigar initiativtakar Åkrafjordtunet Nicholas Hoddevik - Styreformann Åkrafjordtunet AS Partnar formidling, sal, booking, informasjon, bevertning, overnatting Åkrafjordtunet John Karsten Hustveit Daglig leiar X-West Adventures AS Partnar formidlar, booking, Haugesund Børge Skeiseid transportør, bemanning, guide Daglig leiar Eikemo Fellesseter Partnar guida stølstur, overnatting, bevertning Eikemo Geir Arne Eikemo Nils Kjetil Eikemo Eljarvik Gard Partnar bevertning og guide Eljarvik Nina Kaltwasser Kyrping Camping Partnar aktivitet, fiske, formidling, Kyrping Vanny Sævareide overnatting Smiedal Gardsferie Partnar gards- og hesteturisme Åkra Trygve Øvstebø Stall Lundal Partnar hesteturisme Fjæra Vivi Lundal Fugl Fønix Partnar Overnatting Etne Audun Stene Langfoss Kiosk/Fjæra Partnar Suvenir Langfoss/Fjæra Harald & Else Fjæra Fjæra Gard Partnar gardsoppleving Fjæra Lars Fjæra Opheim Gard Partnar strandhogg Vannes John Kåre Opheim Knuten sjøaktivitet Tilbydar kajakk Skånevik Ole Funderud/Heidi Wannberg Skånevik Naturoppleving Tilbydar villmarksleir, utsiktspunkt, Skånevik Lars Rune Langhelle bevertning Skånevik Fjordsafari Tilbydar RIB turar Skånevik Finn Ove Solberg Skånevik Fjordhotell Tilbydar Overnatting Skånevik Inger Karin Larsen Fjeldberg Skyssbåttjeneste Leverandør Fjeldberg Even Landa I hovudsak er alle aktørar som driv innafor eit reiselivstilbode på dei impliserte ankrepunkt langs Åkrafjorden Fjord Sightseeing ruta velkomne til å promotere sitt tilbode på plassen; det vera seg vanleg handel, bevertning, overnatting, aktivitetar eller attraksjonar. Haugesund Turistforeining og Etne Turlag har eit betydelig rutenett og overnattingshyttar på sørsida av Åkrafjorden og dei er positive til å knytt seg til prosjektet for å auke overnatting og bruk av turmoglegheiter i denne regionen. Nærare opplysning om samarbeidsavtale kjem. Destinasjonsselskapet Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS vil vera ein sentral samarbeidspartnar for å marknadsføre prosjektet for denne sesongen, samt ha ein nøkkelrolle for produktutvikling og koordinering. I tillegg vil booking systemet BIT-reiseliv bli knyt til prosjektet og produktutviklinga gjennom destinasjonsselskapet Økonomi Økonomi vert omtalt i eige punkt i planen; sjå punkt 9.3. Finansieringa av prosjektet vil vera tufta på billettinntekter, tilskott frå RUP-midlar frå Hordaland Fylkeskommune, tilskott frå Etne og Kvinnherad Kommune, tilskott frå Samarbeidsrådet i Sunnhordland og sponsormidlar frå privat sektornæring med naturleg tilknyting til Etne og Åkrafjorden. 6

7 2. Prosjektbeskriving Kortfatta prosjektbeskriving Prosjektet går ut på å skapa synergi effektar på stadar i Åkrafjorden som elles ikkje har noko bindeledd mellom nord og sørsida av fjorden gjennom eit kommersielt båt opplegg som har formidlingskompetanse om natur- og kulturattraksjonar i fokus til turistar på fleire språk. Ein vil difor stimulere dei enkelte tettstadane og gardsbruka til å gi reiselivet i Åkrafjorden eit breiare innhald innafor områda guida vandring, aktivitetar, gardsturisme, fisketurisme, bevertning og overnatting Prosjektets innovasjonsgrad Det er venta at prosjektet har ein stor innovasjonsgrad for denne delen av Hordaland Prosjektets verdiskapingsgrad Prosjektet vil gi ei høg verdiskaping for aktørar i eit stort område som både strekker seg inn i Kvinnherad og Etne Kommune. Det er berekna at eit slik tilbode vil medverke til: Gi vegfarande turistar langs E134 eit innhaldsrikt tilbode o kjøretøy passarar i juli og august o 100% belegg på planlagt produkttilbod = 1800 personar Gi overnattande turistar i Etne og Kvinnherad eit tilbode samt utvidning av opphaldet o 10% auking av overnattande pga tilbod 180 ekstra personar o Snitt kr. 600,- per person = kr ,- Skapa ei auke i handel og kjøp av suvenir, mat og dagligvare i produktområde o Snitt kr. 200,- per person = kr ,- Grunnlag til auke i omsetnad på nye og eksisterande kassaapparat for aktørar o Sjå liste over deltakarar o 10% auke i omsetnad til dei enkelte verksemd Sysselsetting av lokale ressurspersonar o Prosjektet vil sysselsetta 5 til 10 lokale personar i prosjekt perioden 3. OMFANG Dette prosjektet tar sikte på å gjera fjordlandsbygdene i Åkrafjorden meir tilgjengelig som ein attraktiv del av reiselivstilbodet i Sunnhordland. Aktørar i dei nemnte områdane kor ruta blir lagt opp får moglegheit til å synleggjera tilbode som fins på desse plassane. Prosjektet skal gjennomføras i løpet av denne sommarsesong 2007 innafor ei kostnadsramme på kr ,-. Dette skal gjeve eit grunnlag til å kunne satsa vidare og meir produkttilspissa for andre delar av året og komande sommarsesongar. Det understrekas at rundt kr ,- er grunninvesteringar som selskapet kan dra nytteverdi av til vidare drift, til dømes profil, logo, brosjyremal, tilhengartransport, diverse utstyr (samband/uniform) til guidar og turistar (poncho regntøy). 7

8 4. ORGANISERING 4.1. Ansvarsforhold Oppdragsgjevar Oppdragsgjevar er Prosjektansvarleg Prosjektansvarleg er John Karsten Hustveit: styreleiar i Åkrafjorden Landskapspark Prosjektleiar Prosjektleiar vert Nicolas Hoddevik (sjå ): styreleiar i Åkrafjorden Oppleving AS 4.2. Øvrige roller og bemanning Støtteapparat Børge Skeiseid guideansvarleg aktivitetsselskapet X-West Adventures AS John Karsten Hustveit dagleg leiar Åkrafjordtunet AS Even Landa dagleg leiar Fjelberg Båtskysstjeneste AS Asbjørn Moe fungerande dagleg leiar Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Audun Stene dagleg leiar Fugl Fønix Hotel Etne Bemanning Mannskap båt Fjelberg Båtskysstjeneste Guidar tilknytt X-West Adventures AS Lokale guidar i området (Eikemo, Eljarvik, Åkra, Kyrping, Kvanndal, Eintveit) Lokal guide til Sightseeing båttur Styringsgruppe Det vert oppretta ei styringsgruppe for prosjektet sett saman på følgjande vis; Representant frå: Etne Kommune/Kvinnherad Kommune Samarbeidsrådet for Sunnhordland Hordaland Fylkeskommune Styrerepresentant frå Åkrafjorden Landskapspark Destinasjonsselskapet i regionen Anna personell Ein viktig støttefunksjon for prosjektet er prosjektleiar i prosjekt Auka Verdiskaping mellom landbruk og reiseliv i Etne Kommune, Egil Ørjan Thorsen. Denne støttefunksjonen vil ha eit overordna koordineringsansvar og medverke til produktutviklingsfasen. 8

9 5. BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING 5.1. Styringsgruppemøte Møte i styringsgruppa fungerar som statusmøte. Styringsgruppa fastlegg prosjektet sin handlingsplan og til møte skal det rapporterast ihht fastlagt handlingsplan Beslutningspunkt Beslutningspunkt vert av praktiske grunner lagt til dei kvartalsvise styringsgruppemøta. Dokumentasjon ihht fastlagt plan. 6. RISIKOANALYSE 6.1. Kritiske suksessfaktorar Produktutvikling til rett tid og rett pris Utvikling av brosjyremateriell (sjå vedlegg eksempel frå Lysefjorden Fjordhopping) Produktutvikling på land Formidling og utplassering av tilbodet til kritiske stadar som Rosendal Utarbeide eit godt manus til lokal guide (snakkar fleire språk) 6.2. Risikoevaluering Ettersom båten som skal brukas har ein totalkapasitet på 30 passasjerar bør det vera gode sjansar for at ein klarar å få eit optimalt belegg på dei turane prosjektet er operativt. Prosjektet reknas for å ha eit godt nok grunnlag til å nå fram i marknaden ettersom ein vel å satsa på 2 dagar i veka i den travlaste sesongen med utgangspunkt i både overnattingsgjestar i Haugesund, Etne, Skånevik, Rosendal, Husnes, og Åkra. I tillegg kjem vegfarande trafikk frå E134 som i løpet av juli og august utgjer rundt kjøretøy passeringar langs Åkrafjorden (måling frå Rullestad). Som diagrammet under visar er det ein auking i trafikk frå år til år på ca. 5 % og juli og august er månadene med størst trafikk (yrkestrafikk lågast, ferietrafikk høgast). Trafikkstatistikk Antall passeringer pr døgn Lineær (2006) - Figur 1 Kilde: Bro & tunnelselskapet AS 9

10 7. KVALITETSSIKRING Prosjektet skal gjera alt som er mogeleg for å sikra at prosjektet vert gjennomført med høg kvalitet. Den daglege kvalitetssikringa vil skje gjennom den ordinere prosjektoppfølging som prosjektansvarleg og prosjektleiar skal utføre. Denne kvalitetssikringa vil styrkast gjennom møter i styringsgruppa. 8. SAMARBEID MED ANDRE PROSJEKT/KONSEPT For tida vert frå ulikt hald arbeidd med fleire prosjekt/konsept som i meir eller mindre grad og tar opp geoturisme. Det er avgjerande for dette prosjektet at ein søker å få til eit godt gjensidig samarbeid med desse prosjekta. Vi vil difor legge stor vekt på at frå starten av samarbeider tett med; Landskapsparkar i Hordaland FMLA Åkrafjorden Landskapspark styre Bluesbygda Skånevik Auka Verdiskaping mellom landbruk og reiseliv i Etne, Etne Kommune - prosjektleiar Prosjekt Lysefjorden Utvikling Fjordhopping 10

11 9. GJENNOMFØRING 9.1. Hovudaktivitetar Prosjektet har tre hovudaktivitetar produkttestingar - ein ynskjer å produktutvikla ein rundturoppleving (Sightseeing) i Åkrafjorden med fleirspråklig lokal formidlingsguide om bord i båten med forteljing om utvalte kulturhistoriske stadar og spesielle naturattraksjonar (Langfoss, Folgefonna Nasjonalpark) kor ein går i land med guide på visse delar av rundtura; til dømes Fjæra, Eljarvik, Mosnes, Bakka, Bjelland, Åkra, Kyrping. ein ynskjer å produktutvikla ein kombotur i Åkrafjorden fjord og land som gjer at turistar kan vel å kjøpa ein landbaserte aktivitet i kombinasjon med båttransport til den veglause nordsida av Åkrafjorden med innføring i geitestølsdrift og gardsbesøk på Eikemo garden. (TouchEnjoySmellTaste A GOAT!!!) Ein vil dermed få testa ut forskjellige element i produktutviklinga til dømes; ruteopplegg, rutetidar, tidsbruk, frekvens, driftskostnad, billettprisar, manus for natur- og kulturattraksjonar og formidling av desse, formidling og guiding, samarbeidsavtalar, ankrepunkt og kaianlegg, marknadsmateriell, vegleiing og skilting, salsapparat, logistikk, koordinering, identifisera nye kassaapparat. Dette vil gi eit grunnlag for ein rapport som kan sei noko om vidare satsingsstrategiar for verksemde og framtidig produktpakking mellom båt og landbaserte aktivitetar Fase I Utviklingsfasen Stikkord: Synfaring og testing av båtrute, guiding, beverting, prising, brosjyremateriell, Internett, bemanning, skranke Åkrafjordtunet. Båtrute Ein ynskjer å teste båttur 2 faste dagar i veka i perioden 1. juli 31. august. Eit forslag er tysdagar og laurdagar i denne perioden frå Fjelberg Skyssbåttjeneste, noko som skulle utgjera 20 operative prosjektdagar. Det endelige opplegget for eit ruteopplegg er førebels ikkje klar ettersom dette vil ta til i løpet av fase 1 saman med leverandøren av båttransport og guideopplegget på land. I hovudtrekk vil ein gjera eit val mellom to alternative ruteopplegg. Den eine vil ta utgangspunkt i bestemte rutar som kjørar t/r frå Skånevik og Utåker til inst i fjorden Fjæra, under ein operativ dag, mens det andre alternativet tek utgangspunkt i start Teigland (kai nede frå Åkrafjordtunet) og deretter rundtur i fjorden (sightseeing tur). 11

12 Guiding/båtvert Det vil vera ein språksterk guide som er godt kjent i område som er med å utvikle eit manus for sightseeing turen (manus er klar). Guiding/Eikemo (eventuelt Kvanndal Eintveit Djuve) Det vil vera ein av dei lokale guidane/gardsbrukarar frå Eikemo som vil ta seg av formidling på sjølve garden, det vil bli knytt saman med ein profesjonell guide med frå ettersom ein knytt tilbodet saman med guida busstransport frå Haugesund (eige opplegg). På Eikemo er det avstandar frå kai til sjølve garden som gjer eit organisert turprogram tungt og langvarig om ein ikkje har eit godkjent transport verkemiddel. Turen opp til sjølve Eikemo er rundt 50 minutters fottur oppover frå kaien på grusveg, deretter er det nye 50 minutters fottur opp til sjølve stølen. Om ein som turist då skal kunna oppleva støl, fjord, Langfoss vil eit slik program fort bli 5 til 6 timar, med eit transportverktøy vil ein kunna korta ned turen til 3 timar. Dermed om ein skal selja inn eit effektivt og attraktivt stølsoppleving som ikkje bare er eit tilbod til dei spreke, men også eldre og funksjonshemma, er det viktig med eit opplegg for transport av grupper opp til sjølve garden. Eit forslag er derfor ein godkjent tilhengar med bremser og sitteplassar til traktor for transport av personar opptil 30 per last. 12

13 Bevertning Førebels ser det ut som Åkrafjordtunet vil stå for bevertningstilbode gjennom catering av ymse lokal matprodukt (Spekemat) a la Det er snakk om å gjera opplegg på Eikemo i knytt til Eikemo turen, og bruka Eljarvik til sjølve sightseeing produktet. Prising Dette er under utvikling, men ein vil ta døme etter liknande tilbode frå Flåm, Fyksesundet, Lysefjorden, eit sentralt element er enkelheit og at det må vera lika enkelt for ein familie å gjera kjøp samt eit nederlandsk par. Brosjyremateriell Ein tar sikte på noko liknande brosjyrefolder frå Fjordhopping i Lysefjorden (vedlegg 2) saman med eit reklamebyrå og trykkeri. Desse skal distribueras til viktige knutepunkt I- punktar for regionen. 13

14 Internett Ein vil laga ein enkel heimeside med pdf av brosjyre folder for i år. Ellers vil ein knytt tilbodet til og alle andre naturlege marknadskanalar for denne sesongen. Knytt til skranke og infosenter på Åkrafjordtunet Formidlingssenteret til Folgefonna Nasjonalpark i Åkrafjorden vil vera ein viktig brikke for sal, booking og formilding av produkta for prosjektet. Dermed vil ein leggja ned eit arbeid for å synleggjera produktsatsing til dømes gjennom Roll-ups som fortel enkelt om produkta saman med skranke funksjonen. Forretningsplan I fase 1 må det også lagast ein forretningsplan med alle dei elementa som høyrer under dette. Sentralt her står marknadsplan, budsjett og organisering Fase II: Produkttesting I denne fasen skal selskapet teste dei ulike produkta som er utvikla under fase 1. Denne fasen skal inkludere: Terping av involverte aktørar internt Ein må her sette seg i gjestens posisjon og gjennomføre aktivitetar heilt i frå kjøp til oppfølging i etterkant. Involverte aktørar vil her være tenesteytarar innan marknadsføring og sal, transport, guideformidling, overnatting og mat etc. I denne fasen har vi moglegheit til å teste våre eigne evner og på den måten korrigere produktet meste mogleg opp i mot fase 3. Visningstur Under fase 2 bør vi etter terping internt invitere lokale samarbeidspartnarar og media på visningstur. Her er det viktig å få med hotell, destinasjonsselskapet, investorar, eventselskap osv. Her kan vi presentere framgang for investorar og finansielle partnarar, samtidig ein nyttar høve til å marknadsføre produktet mot andre reiselivsleverandørar. Korrigeringar Siste del av fase 2 vil gå til å korrigere produkta i forhold til terping og visningstur. Gjennom terpinga og visningsturen vil vi ha fått mykje tilbakemeldingar som det er viktige at vi tar omsyn til. Dette formidlar prosjektleiar til involverte aktørar slik at produkta til selskapet er optimale når vi kjem inn i fase 3. Generell marknadsføring Under fase 2 er det også særs viktig at vi kjem i gang med målretta marknadsføring. Innan dette må sjølvsagt nødvendig marknadsmateriell og marknadsføringsplan vere på plass. Selskapet vil her fokusere på å bruke midlane opp mot marknadar som vi utganspunktet veit kan være interessert i produkta vi har å tilby. 14

15 Fase III Under denne fasen skal vi sette produkta til livs. Her er det viktig at selskapet fremstår som ein heilprofesjonell reiselivsaktør. For å få til det må vi samarbeide med partnarar innan sal, marknadsføring, overnatting, mat og formidling. På denne måten kan vi innhente kompetanse samtidig som vi fordel noko av risikoen på fleire aktørar. Tidsplan og detaljerte planar for tider og turar er under utarbeiding. Her vil vi sette fokus på å kombinere avgangar med enkeltprodukt og linke dette opp mot marknaden og samarbeidspartnarar for å gjære det heile mest mogleg tilgjengelig. 15

16 Evaluering Prosjektet vil verta fortløpande evaluert knytt opp til det arbeidet som styringsgruppa skal gjera. Sluttevaluering vert gjort i samband med avslutting av prosjektet og skal vera ferdig innan 15 september

17 9.2. Framdrift 2007 : 2008 Aktivitetar 1.kv. 2.kv. 3. kv. 4.kv. : 1.kv. 2.kv. 3.kv 4. kv 1. Planlegging Naturlos kurs kompetanseheving Produkttesting Lansering Resultatmåling/Evaluering Strategivurdering og plan til sesong Implementering til sesong Kostnader & Finansiering Prosjektet skal gjennomføras i løpet av denne sommarsesong 2007 innafor ei kostnadsramme på kr ,-. Dette skal gjeve eit grunnlag til å kunne satsa vidare og meir produkttilspissa for andre delar av året og komande sommarsesongar. Det understrekas at rundt kr ,- er grunninvesteringar som selskapet kan dra nytteverdi av til vidare drift, til dømes profil, logo, brosjyremal, tilhengartransport, diverse utstyr (samband/uniform) til guidar og turistar (poncho regntøy). Kostnader Prosjektleiing inklusiv løn, koordinering, kjøring, kontor, adm., sluttrapport kr Testturar reiser produktutvikling kr Båt 20 dagsturar fordelt i perioden 1/7 31/8-07 inklusiv mannskap kr Marknadsføring Profil, FUN Map materiell brosjyre - konsulentkjøp kr Guide om bord båt (20 dagar 1200,- inkl. sos.kostn. adm. og opplæring) kr Eikemo guide (20 dagar 1200,- inkl. sos. kostn. adm. og opplæring) kr Godkjent persontilhenger m/bremser til traktor Eikemo tur kap. 30 pers. kr Uniform - friluftsantrekk 10 personar & poncho regnutstyr til turistar kr Kommunikasjonsutstyr walk-talk sambandsutstyr kr Kompetansehevingskurs - Naturloskurs for lokale guider kr Total kostnad kr Alle kostnader inkl.mva. Finansiering Billettinntekter nettoverdi båt+guiding+mat(stipulert 60% belegg) kr Hordaland Fylkeskommune RUP midlar kr Kommunar (Etne - Kvinnherad) kr Næringstilskott frå privat sektor (sponsorar - partnar) kr Samarbeidsrådet for Sunnhordland kr kr Åkrafjorden landskapspark kr Total finansiering kr

18 9.4. Næringssponsorar/samarbeidspartar Følgjande betydelege næringsaktørar vil bli presentert ein søknad om sponsor tilskott som kan knytte sin verksemde i eit naturleg lys til Åkrafjorden.. Utvalet er tatt på grunnlag av at dei einskilde verksemde har ein betydeleg næringsverksemd tufta på ressursar knytt til naturlandskapet og kulturlandskapet i satsingsområdet. Kraftselskap Oppdrettsselskap Finansselskap Diverse Sunnhordland Sjøtroll AS Sparebank Vest AS Destinasjon Kraftlag AS Haugesund & Skånevik & Ølen Kraftlag BA Marine Harvest AS Haugalandet AS TINE Meieriet Sør Haukeli I tillegg vil det vert naturleg å knytt kontakt med potensielle sports- og fritidskler verksemd for uniform sponsor. Det er også aktuelt å knytte kontakt til andre sponsorar lokalt og regionalt som til dømes Haugesund Avis, Radio Haugalandet, overnattingsbedrifter, mat leverandørar m.m. 10. SLUTTRAPPORT Sluttrapport med anbefalingar for vidareføring av prosjektet og selskapet vil vera klar innan 30. september 2007 Etne, Hordaland 30. april 2007 For styre Styreleiar Nicholas Hoddevik Egil Ørjan Thorsen Prosjektleiar Etne kommune Vedlegg: 2 18

19 Vedlegg 1. Aksjonærliste Namn Rolle Aksjekapital 1 Etne Kommune Offentlig kr Kvinnherad Kommune Offentlig kr Fugl Fønix Hotel Næring - reiseliv kr Kyrping Camping Næring - reiseliv kr Mitt Distrikt Invest AS Næring - investering kr Eljarvik Gard Næring - landbruk/reiseliv kr Stall Lundal Næring - landbruk/reiseliv kr Etne Sparebank Næring - finans kr Johan Hamre Privat - investering kr John Kåre opheim Næring - landbruk/reiseliv kr Harald Fjæra Privat - grunneigar/reiseliv kr Håkon Hustveit Privat - investering kr Lars Fjæra Privat - grunneigar/reiseliv kr Åkrafjordtunet Næring - reiseliv kr Bogsnes Marine & landbruksservice Næring - landbruk/reiseliv kr X-West Adventures Næring - reiseliv kr Totalt kr * * aksjekapital minus stiftingsomkostnader Styre Rolle Bakgrunn Nicholas Hoddevik Styreleiar Vito Holding AS, X-West Adventures AS Nina Kaltwasser Styremedlem Grunneigar Eljarvik Else Fjæra Styremedlem Grunneigar Fjæra, Langfoss kiosk Johan Hamre Styremedlem Investor, Hamre AS Ole Torbjørn Holmedal Styremedlem Næringsdrivande, grunneigar, politikar Børge Skeiseid Vara styremedlem Dagleg leiar Platou, guideansvarleg X-West Adventures AS Trygve Øvstebø Vara styremedlem Grunneigar Åkra, gardsturisme, hesteturisme, vandring 19

20 Vedlegg 2 Døme på brosjyre 20

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Reiselivsstrategi for Lærdal

Reiselivsstrategi for Lærdal Reiselivsstrategi for Lærdal 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FØREMÅL OG PLANPROSESS... 3 2. STATUS FOR REISELIVET I LÆRDAL, HEILSKAP OG DEFINISJONAR... 4 2.1 SKILDRING AV BEDRIFTER OG ATTRAKSJONAR... 4 2.2 SWOT-ANALYSE...

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

Vurdering av potensialet for cruiseturisme i kommunane Sogndal, Luster og Leikanger

Vurdering av potensialet for cruiseturisme i kommunane Sogndal, Luster og Leikanger VF-rapport 01/08 Vurdering av potensialet for cruiseturisme i kommunane Sogndal, Luster og Leikanger Ståle Brandshaug (Høgskulen i Sogn og Fjordane) VF Prosjektrapport Rapport tittel Vurdering av potensialet

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Rapport 3/2007 Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Ståle Brandshaug (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Carlo Aall, Jan Erik Weinbach og Hogne Sataøen (Vestlandsforsking)

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009.

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Vest-Telemarkrådet Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Sak 77/2009 Referat frå rådsmøte 13.oktober 2009. Sak 78/2009 Saker til møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 - Forslag til sakliste -

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan

Breiband i Sogn og Fjordane. Handlingsplan VF-rapport nr. 15/2000 Breiband i Sogn og Fjordane Handlingsplan versjon 1.0 Odd Erik Loftesnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Svein Ølnes, Vestlandsforsking VF Rapport Tittel Breiband i Sogn og Fjordane

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer