Møteinnkalling. Fra kl blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Fra kl blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/ servicekontoret. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Kate Hovdegård seksjonsleder servicekontor

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 17/09 Sakstittel Søknad om støtte til videreutvikling av lokalmatkonsept "Mat fra Numedal Middelalderdalen". PS 18/09 Klage på vedtak etter jordlovens 12. PS 19/09 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål. Gnr. 149, bnr.4. Guri Sørlie, Rødberg PS 20/09 PS 21/09 PS 22/09 PS 23/09 PS 24/09 PS 25/09 Søknad om dispensasjon for mønehøyde, gnr. 169, bnr. 3, fnr. 1, Roe. Dispensasjon for tilbygg hytte på Imingfjell. Reguleringsplan Sloko. Endring av reguleringsbestemmelsene. Endring av reguleringsplan Hvamssetra I. Sluttbehandling. Reguleringsplan Lauvåsen Vest. Anmodning om utlegging til off. ettersyn. Begjæring om seksjonering av bolig, gnr. 56, bnr. 62, Bakkehaugan.

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2009/88 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Linda Johansson Søknad om støtte til videreutvikling av lokalmatkonsept "Mat fra Numedal Middelalderdalen". MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Søknad om støtte til videreutvikling av lokalmatkonsept Mat fra Numedal Middelalderdalen, samarbeidstiltak. Det vises til søknad datert Fakta: Matgruppa ble startet i 2003 etter ideen om ønske å stå samlet utad mot et stadig mer krevende marked. Gruppa har valgt å profilere seg som Mat fra Numedal Middelalderdalen i tråd med kommunens profilering og næringene generelt. Matgruppa er en åpen gruppe som ønsker å samle alle produsenter av lokalmat i Nore og Uvdal kommune. Matgruppa består i dag av følgende bedrifter: Fjellsmak, Kirkebygda Produkter, Uvdalsleiven Tradisjonsbakst, Bruse Ysteri, Spekeburet, Håvardsrud Rakørret, samt noen flere rakfiskprodusenter som deltar på messer i november/desember. Det søkes om støtte til nytt messe- og salgsutstyr for å kunne fremstå på samme nivå som eksempelvis Mat fra Kunstnerdalen og Hallingkost. Matgruppa ønsker også å være med i kommunens/næringsselskapets reiselivssatsing under slagordet Uvdal tettere på naturen. Lokal mat er en viktig del av opplevelsene i reiselivssammenheng i sammen med kultur og natur. Når gruppa er ute på messer og lignende markedsføres hele kommunen med den rike kulturen og historien vi har.

4 I 2009 har gruppa planlagt over 30 messedager bare i Buskerud. I år er lokalmatprodusentene i Uvdal forespurt av Sølvbyen Kongsberg og turistkontoret til å være hovedaktør og ansvarlig for servering av mat og drikke under Kongsberg Marken Produsentene ser nytten av å samarbeide om salg og markedsføring, og det nevnes i søknaden at samarbeidet har gitt betydelige resultater for den enkelte produsent. Målet er å skape et helhetlig inntrykk når matprodusentene deltar på arrangementene. Det søkes om støtte på kr fra Nore og Uvdal kommune. Gruppa ønsker å utvikle og bygge en disk som kan deles opp i seksjoner slik at den blir lettere å transportere og håndtere. Disken kan også brukes til andre formål enn kun til matgruppa. Det er også behov for eksternt utstyr som for eksempel kokeplater, kjøleelementer og kaffetrakter, fraktekasser (annet utstyr til stand) for å kunne oppbevare og tilberede maten. Det er også behov for kassaapparat for og mer effektivt kunne holde orden på regnskapet og kunne betjene produkter fra forskjellige tilbydere samtidig. Gruppa har også behov for å utarbeide nye bannere og standmateriell, samt nye og oppdaterte flygeblad, brosjyrer og lignende (markedsmateriell). I tillegg ønsker gruppa å få utviklet og produsert servietter som dem og andre næringer skal kunne benytte i servering og lignende. Budsjett: Utgifter Beløp Disk i seksjoner Kassaapparat Annet utstyr til stand Markedsmateriell Servietter Uforutsett SUM Finansieringsplan: Inntekter Beløp Fordeling % Nore og Uvdal kommune Matgruppa Egeninnsats SUM

5 Saksbehandlers vurdering: Retningslinjer for bruk av næringsfondet, jf. K-sak 64/99 gir bl.a. følgende føringer: Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % Inntil 75 % støtte kan gis ved nyetablering, kompetanseutvikling, miljørettede tiltak og prosjekter rettet mot kvinner og ungdom Tilskudd kan normalt gis med inntil 10 % når det oppnås annen offentlig finansiering og inntil 20 % uten annen offentlig finansiering. Investeringslån kan normalt gis med inntil 20 % når det oppnås annen offentlig finansiering og inntil 30 % uten annen offentlig finansiering. Søknaden behandles etter gjeldende retningslinjer for bruk av næringsfondet, NMK-sak 86/99 og K-sak 64/99. Det vises også til vedtatt strategisk næringsplan for kommunen ( ). Lokalmat er en viktig del av reiselivssatsing i sammen med kultur og natur. Norge er derimot full av natur, og lokalmat og kultur blir arenaene hvor vi kan skille oss ut fra andre reiselivsmål. Numedal Middelalderdal har vært kommunens profil og flere næringsaktører har brukt begrepet i sin markedsføring. Lokalmatgruppa ønsker å videreutvikle et samarbeid og markedsføre seg samlet under begrepet Mat fra Numedal Middelalderdalen. Aktørenes initiativ styrker kommunens egen markedsføring og bidrar dermed ved at kommunen blir markedsført på en positiv og helhetlig måte. Tiltaket er et samarbeidstiltak som er et prioritert område i kommunens handlingsplan for 2009 jf NMK-sak 2/09. Bedriftene vil ved å samle seg om en markedsføringsprofil oppnå større slagkraft enn om de står alene. Tiltaket det søkes om støtte til er i stor grad innkjøp av driftsmidler. Støtte til ikke varige driftsmidler er ikke tilrådd etter retningslinjene for bruk av næringsfondet. Imidlertid er tiltaket et samarbeidstiltak hvor flere aktører har gått sammen om profilering og markedsføring. Kommunen kan på grunnlag av at dette er et samarbeidstiltak friere vurdere å innvilge tilskudd til disse investeringene. Tiltaket er i stor grad ledd i profilering og markedsføring av kommunens lokalmatprodusenter med de ringvirkninger dette har for hele kommunen. Servietter vil normalt ikke inngå i støttegrunnlaget da dette er en ren forbruksvare. I dette tilfellet ønsker gruppen å utvikle og produsere servietter som kan brukes av dem selv og andre. Utviklingen av serviettene vil da være en type profileringsmateriell og kan derfor inngå i støttegrunnlaget. Markedsføring er et satsingsområde hvor kommunen kan gå inn med mer støtte. Kommunen kan ikke se at det vil være nødvendig med en post for uforutsett på kr Tiltaket har et begrenset omfang og kostnadene bør være kjent for søker. Posten uforutsett trekkes ut av kostnadsoverslaget. Støtte innvilges med følgende prosentsats: Utgifter Kostnad Støtteprosent Sum Disk i seksjoner Kassaapparat Annet utstyr til stand Markedsmateriell Servietter Uforutsett SUM

6 Oppsummert gir postene en støtteprosent på 38,5 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilskuddet er begrenset oppad til kr Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for Næring, Miljø og Kommunalteknikk innvilger tilskudd på 38,5 % av godkjent kostnadsoverslag, oppad begrenset til kr Tilskuddet dekkes over ansvar 4300 / konto tilskudd til næring. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter i samsvar med godkjent kostnadsoverslag på kr Vedlegg: Søknad datert

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 150/18 Saksmappe : 2008/1096 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Linda Johansson Klage på vedtak etter jordlovens 12. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Klage på vedtak etter jordlovens 12. Det vises til klage datert Fakta: Det er søkt om deling av eiendommen Grotdalen, gnr 150/18 i søknad datert Søknaden er behandlet delegert etter gjeldende delegasjonsreglement jfr. kommunestyresak nr. 34/95 med endringer jfr. kommunestyresak 2/98 og 4/98 og rådmannens skriv av Kommunestyresak 2/09 overfører klagesaker etter jordlovens 12 til behandling i hovedutvalget for Næring, miljø og kommunalteknikk. Klagebehandlingen har vært utsatt i påvente av kommunestyrets vedtak i sak 2/09. Sammendrag av fakta i saken (for øvrig vises til søknad datert og delegert vedtak 401/08): Eiendommen Grotdalen eies av Herbrand Haug og Yngvar Landsgård. Det søkes om deling av eiendommen i forbindelse med overdragelse til neste generasjon. Eiendommen består av (areal etter ØK og skogbruksplan)*: Eiendom Gnr Bnr Total areal Fulldyrka Beite Produktiv skog Anna areal Grotdalen

8 *) Eiendommens grenser/størrelse er uklare da økonomisk kartverk ikke eksisterer på hele eiendommen. Skogareal og totalareal er tatt fra skogbruksplanene. Tidligere eiere har hatt privat avtale om fordeling av eiendommen og fastmerker er gått opp. Privat fordeling av eiendommen i følge skogbruksplanene: Herbrand Haug: Total areal 3509 daa, produktiv skog 1082 daa Yngvar Landsgård: Total areal 1263 daa, produktiv skog 679 daa Yngvar Landsgård utnytter seterområdet til beite for sau. Herbrand Haug har bygget hytte på den del av eiendommen han disponerer. Det er tinglyst 10 fritidstomter på eiendommen hvor hjemmelshaverne har andel i en ½ part hver. Det er forøvrig opplyst i søknad at det er 16 hytter på området hvor disse er fordelt med 8 på hver av eierne. Etter vurderinger i henhold til jordlovens 12 ble det ikke gitt tillatelse til deling av eiendommen. Deling av eiendommen Grotdalen kunne ikke godkjennes da det ikke forelå samfunnsinteresser av stor vekt som talte for delingen. Oppløsing av sameie kan ha en viss samfunnsinteresse hvis løsningen er god nok. Sameie er en uønsket og problematisk eierform. En oppdeling av eiendommen i to mindre deler anses ikke å være en god løsning for eiendommen eller for dem som har sitt yrke i landbruket. Det er ved generasjonsskifter at sameier i hovedsak oppstår. Nytt sameie kan dermed oppstå ved neste skifte eller senere og oppløsning av sameie vil dermed ikke være noen permanent løsning. Eiendommen vil dermed stadig deles i mindre deler hvis kommunen åpner for en slik praksis. Delingen ble heller ikke sett forsvarlig ut fra eiendommens avkastning. Private avtaler kan ikke gi føringer for kommunal saksbehandling. Delingen kan heller ikke tilrås med bakgrunn i den presedens som dannes for etterfølgende saker. En åpning for deling av skogs- og utmarksteiger for å oppløse sameier vil få meget vidtrekkende konsekvenser da kommunen har mange eiendommer av slik karakter. Fakta i klagesaken: Vedtaket er påklaget med følgende begrunnelse: 1. Samfunnsmessige hensyn: Sameieformen i dette tilfellet er oppstått ved at to personer kjøpte eiendommen sammen og ikke ved generasjonsskifte. Disse eierne har overført sine andeler til senere generasjoner. Jo lenger man fjerner seg fra de opprinnelige sameierne, jo større grobunn for mulige konflikter. Etter generasjoner løste man dette ved å foreta en geografisk fordeling av arealet seg i mellom. Løsningen har fungert bra frem til nå, men det ligger en kime til mange konflikter om dette i fremtiden og sameieformen er problematisk. 2. Avkastning: Hele eiendommen samlet gir ingen avkastning til å leve av og utgjør ikke mer enn et tillegg til annen næring. Skogsdriften på delen til Herbrand Haug har de siste årene gitt inntekter på under kr Det er mye skrint fjell på

9 området og skogsdrift vil ikke være lønnsomt. Området har sin verdi som beiteområde, men dette vil evt. kunne løses også selv om eiendommen deles. De arealmål som er lagt til grunn, og som er hentet fra skogbruksplanen, reflekterer ikke den reelle fordelingen. Alle områder over 1000 m o h er ikke fordelt mellom eierne og disse arealene er her lagt til Haugs andel. 3. Private avtalers betydning: Søker sier i tråd med kommunens vurdering at private avtaler ikke gir noen rett, men poengterer at grunneiernes private avtaler vil være et viktig moment i vurderingen om hvorvidt løsningen er god eller ikke og om den fungerer i praksis. Ordningen har fungert i 50 år. 4. Presedens: Søker har fått den forståelse at kommunen sikter til sameieformer som etableres som en direkte konsekvens av generasjonsskifter og at faren for å bli fanget av presedensvirkningen forutsetter at det er mange tilsvarende tilfeller i kommunen. I dette tilfellet har eiendommen vært gjenstand for en faktisk geografisk deling i motsetning til de vanlige generasjonssameiene der man praktiserer andelseierform og saken skiller seg derfor fra andre saker på vesentlige punkter fra det som vanligvis praktiseres i sameier. Avgjørelsesmyndigheten i saken er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift av nr. 620 og rundskriv M-6/2003. Saksbehandlers vurdering i klagesaken: Momentene som angis i klagesaken er tidligere behandlet av kommunen. Sameier er en uønsket sameieform da den gir grobunn for konflikter og gir ofte en dårligere utnyttelse av eiendommens ressurser. Åpning av en praksis der man deler opp eiendommer for å løse opp sameie er ikke ønskelig. Sameieformens opprinnelse og den geografiske fordelingen sameierne har opprettet tidligere har ikke relevans i forhold til de samfunnsmessige interesser som vurderes. Det er ikke krav til at en eiendom skal være til å leve av for at jordlovens 12 blir gjeldende. Driften av eiendommen skal derimot kunne gi et visst overskudd. En eiendom av denne størrelsen bør kunne gi et overskudd i form av skogsdrift og utnyttelse av utmarksressursene. Ved behandling av søknaden har kommunen brukt skogbruksplanene som foreligger som grunnlag. Søker har selv fremlagt skogbruksplanen for Herbrand Haug. Arealfordelingen er ikke avgjørende for vedtaket i saken. Sameiets opprinnelse eller organisering, velfungerende eller ikke, er ikke momenter som inngår i vurderingen av presedens. Eiendommens beskaffenhet i form av størrelse, ressurser og plassering er noen av faktorene som er med i en vurdering når likebehandlingsprinsippet legges til grunn.

10 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for Næring, miljø og kommunalteknikk tar ikke klagen til følge. Det er ikke kommet vesentlige nye momenter i saken som skulle tilsi at vedtaket endres. Vedlegg: Søknad om deling av grunneiendom datert Vedtak 401/08 datert Klage på vedtak etter jordlovens 12 datert

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 149/4 Saksmappe : 2008/1262 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Kari Huseby Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål. Gnr. 149, bnr.4. Guri Sørlie, Rødberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon for deling av inntil 1,5 dekar tomt til friluftsformål, fra gnr. 149, bnr.4. Fakta: Saken behandles som dispensasjon etter Plan og bygningslovens 7 pga planformål og plankrav. Tomten er ubebygd og ligger i kommuneplanens LNF område. Viser til arealdelen av kommuneplanen godkjent av kommunestyre 26/6-2000, K-sak 49/00. Naboeiendommen gnr.149, bnr.1, 24 ved Edith og Tordis Remme er erververe av tomten. Bakgrunn for søknaden er sistnevnte grunneieres behov for tilleggsareal til tomt nr. 19 som ligger innenfor reguleringsplan Elvestrand omr. IVE godkjent i kommunestyre den 8/ K-sak 70/07. Kartkopi vedlagt i søknaden er ikke i samsvar med innholdet i brev av 13/ Kartkopi i søknaden viser et inntegnet areal i underkant av et 0,5 dekar, mens det i søknaden er søkt på fradeling av inntil 1,5 dekar. Saksbehandler har derfor korrigert kartkopien til areal i samsvar med søknaden dvs. 1,5 dekar og legger denne til grunn for videre behandling. Søknaden er ikke hørt hos Fylkesmannen og eller Fylkeskommunen da nasjonale eller regionale interesser vurderes til ikke å bli berørt. Nabovarsel for søknad om deling er ikke nødvendig i dette tilfelle da nabo er erverver av arealet, jfr brev av 13/

12 Hvis dispensasjon innvilges skal saken til behandling etter Jordlovens 12 og etter Plan og bygningslovens 93h. Saksbehandlers vurdering: Søknad om fradeling av areal fra gnr.149, bnr.4 har kommet i stand etter en avtale med nabo gnr.149, bnr.1, 24. Sistnevnte eiendommen har behov for tilleggsareal pga salg av tomt nr. 19. Opprinnelig ble søknad om fradeling av tomt nr. 19 fra gnr. 149, bnr1,24 godkjent med 1,5 dekar tomt i delegert NMK vedtak 33/08 den 29/ Det viser seg imidlertid ved oppmåling at tomtestørrelsen ikke er i samsvar med hva gnr.149, bnr.1, 24 har solgt og har derfor behov for tilleggsareal. Forholdene er uheldige for kjøper og selger av tomt nr. 19, men er i denne sammenheng privatrettslige forhold som ikke skal ha avgjørende vekt i saken. Tiltaket krever dispensasjon i fra kommuneplanens planformål og plankrav. I dispensasjonssaker skal særlige grunner foreligge dersom kommunen skal kunne gi varig eller midlertidig dispensasjon. I dispensasjonssaker skal areal- og ressursmessige forhold vurderes og følgende momenter vektlegges: Vil tiltaket sikre estetiske hensyn? Vil tiltaket sikre frilufts- og ferdselsinteresser? Vil tiltaket sikre landskapshensyn? Tomten er ubebygd. Estetiske forhold vurderes til ikke å bli berørt. Tiltaket vurderes til ikke å være til hinder for frilufts- og ferdselsinteresser. Som nærmeste nabo ligger et godkjent regulert område til frilufsformål. Tiltaket vurderes til ikke å gi uheldige konsekvenser for landskapet. Areal som søkes fradelt er minimal. Areal- og ressurser blir derfor i liten vesentlig grad berørt. Etter en samlet vurdering kan dispensasjon for fradeling av inntil 1,5 dekar til friluftsformål, anbefales. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7, innvilges dispensasjon fra planformål og plankrav for fradeling av inntil 1,5 dekar tomt fra gnr. 149, bnr.4 til gnr.149, bnr.1,24. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Dispensasjonen gjelder i 3 år med virkning fra Er ikke delingen gjennomført innen 3 år faller tillatelse til dispensasjon bort. Areal fradelt gnr.149, bnr.1 skal sammenføyes areal til gnr. 149, bnr.1,24 for tomt nr. 19 Samlet areal for tomt nr. 19 skal ikke overstige 2,0 dekar Arealet må være i samsvar med korrigert kartkopi av 13/1-2009, med forbehold om tilpassing til terreng ved oppmåling. Dispensasjonen begrunnes med at arealet ligger inntil et allerede regulert område til friluftsformål og at areal- og ressurser forøvrig i svært liten grad blir berørt. Vedlegg: - Korrigert kartkopi av 13/ Kopi av reguleringsplan.

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 169/3/1 Saksmappe : 2008/1493 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Mette Bjørnsen Saur Søknad om dispensasjon for mønehøyde, gnr. 169, bnr. 3, fnr. 1, Roe. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om maksimal mønehøyde for hytte på eiendommen gnr. 169, bnr. 3, fnr. 1, Roe i Nore. Fakta: Det søkes om dispensasjon fra bestemmelser om mønehøyde i kommuneplanens arealdel i forbindelse med riving og gjenoppføring av hytte på eiendommen gnr. 169, bnr. 3, fnr. 1 ved Roe i Nore. Ny hytte skal ha et bruksareal på 146 m2, og en mønehøyde på 5,6 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Ny hytte skal oppføres i tømmer, og mønehøyden er oppgitt til ferdig høyde etter sig. Hytta ligger innenfor disposisjonsplan for Myrann Roe seter, godkjent i Disposisjonsplanen har ikke egne bestemmelser. Slike gamle disposisjonsplaner er formelt ikke lengre godkjente planer, men kommunen har praktisert disse som gjeldende planer der bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er gjort gjeldende.

14 Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel tilsier at maksimal mønehøyde for fritidsbebyggelse ikke må oversige 5,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det søkes med bakgrunn i dette, dispensasjon fra bestemmelse om mønehøyde i kommuneplanens arealdel. Søknader vedrørende dispensasjon behandles i henhold til Plan- og bygningsloven 7. For at dispensasjon skal kunne innvilges må det foreligge særlige grunner som relaterer seg til areal og ressursdisponeringshensyn. Søknad om dispensasjon er mottatt Søknaden begrunnes med følgende: - Utkastet til bestemmelser for kommunedelplan for Nore og Uvdal vest tillater mønehøyde på inntil 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette er i samsvar med føringer til bestemmelser for kommuneplanens arealdel, vedtatt Tomta ligger i skrånende terreng og er egnet for et noe høyere bygg. Hytta kommer ikke i silhuett fra noen kant, og er omgitt av skog. - Det er arealmessig å foretrekke en noe høyere hytte framfor et større bygg under 5 m på grunn av nærhet til veg til nærliggende hytter. Kopi av dispensasjonssøknaden er vedlagt saksframlegget. Det er sendt varsel til aktuelle naboer og det er ikke mottatt merknader til tiltaket. Saksbehandlers vurdering: For at dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser skal kunne gis må det foreligge særlige grunner som relaterer seg til areal- og ressursdisponeringshensyn. En eventuell dispensasjon kan innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven 7. Hytta ligger innefor disposisjonsplan for Myrann Roe seter, godkjent i Disposisjonsplanen har ikke egne bestemmelser. Slike gamle disposisjonsplaner er formelt ikke lengre godkjente planer, men kommunen har praktisert disse som gjeldende planer der bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er gjort gjeldende. Spørsmålet blir om hva som skjer med disse gamle planene ved rullering av kommunedelplanen. Det er administrasjonens vurdering at det ikke bør være slik at gamle disposisjonsplaner blir automatisk oppdatert ved rullering av kommuneplanens arealdel. Dette vil virke urettferdig i forhold til de som har revidert plan eller lagd nye reguleringsplaner, da endringer i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke vil innvirke på reguleringsplaner med egne bestemmelser, jfr. 10 i forslag til bestemmelser for kommunedelplan Nore og Uvdal vest. Administrasjonens har som hovedprinsipp at endring av bestemmelser kun bør skje ved revisjon av plan eller ved utarbeidelse av ny plan. Nore og Uvdal kommunestyre vedtok føringer til bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Føringene tilsier at det kan tillates en mønehøyde på inntil 6 meter for fritidsbebyggelse. Ved kommunestyrets behandling av føringene ble det gitt

15 uttrykk for at det likevel måtte foretas vurderinger om tilpassinger til eksisterende bebyggelse og landskap. Dersom det blir slik at gamle planer automatisk får nye bestemmelser ved kommuneplanrullering, må det allikevel i hver enkelt sak foretas en konkret vurdering om hvordan tiltaket må tilpasses til omgivelsene. Det argumenteres med at tomta ligger i skrånende terreng, er egnet for et noe høyere bygg og at hytta ikke vil få silhuettvirkning fra noen kant. Saksbehandler befarte området sommeren 2008 i forbindelse med en tilsvarende sak. Tomta ligger i nordvestlig helling omgitt av skog. Ut i fra beliggenheten til tomta og terrenget rundt, er det er administrasjonens vurdering at en hytte med mønehøyde på 5,6 meter ikke vil bli eksponert i landskapet. Dette forutsetter at det tas spesielt hensyn til vegetasjonen, samt at terrenginngrepene holdes på et minimum. Tomta ligger i et hytteområde der bebyggelsen består av lave hytter. Det må vurderes hvorvidt en mønehøyde på 5,6 meter vil bryte helheten i hytteområdet. Planlagt hytte er på 1 etasje med oppstugu. Hoveddelen av hytta har en mønehøyde på ca. 4,1 meter, og oppstugudelen har en mønehøyde på 5,6 meter. Det at hoveddelen av hytta er forholdsvis lav er med på å dempe helhetsinntrykket av hytta. Utviklingen av gamle planområder bør i hovedsak ikke skje gjennom dispensasjoner eller rullering av kommuneplanes arealdel. Dersom det er behov for oppdateringer, bør dette skje gjennom en revisjon av planen. Men med bakgrunn i tomtas beliggenhet og hyttas utforming er det er administrasjonens vurdering at det kan gis dispensasjon for mønehøyde på 5,6 meter på denne tomta. Med bakgrunn i at tomta ligger innenfor disposisjonsplan og er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel, er det vurdert dit at saken ikke berører regionale eller nasjonale interesser. Det er derfor ikke behov for å sende saken på høring til statlige myndigheter. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 innvilger Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, for oppføring av hytte med mønehøyde på 5,6 meter. Begrunnelsen for vedtaket er følgende: - Tomtas beliggenhet i terrenget. Hytta vil ikke medføre silhuettvirkning i landskapet. - Hyttas utforming. Det at hoveddelen av hytta er forholdsvis lav er med på å dempe helhetsinntrykket av hytta. Dersom tiltak ikke er igangsatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. Tiltak må ikke igangsettes før det foreligger byggetillatelse. Det må ved bygging tas spesielt hensyn til vegetasjonen på tomta. Terrenginngrepene må holdes på et minimum.

16 Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon, datert , mottatt Kart 3. Tegninger Saksdokumenter: 1. Søknad om tillatelse til tiltak, datert , mottatt Øvrige dokumenter i saken

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 25/2/22 T51 Saksmappe : 2008/639 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Samuel Kemi Dispensasjon for tilbygg hytte på Imingfjell. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte, gnr.25, bnr.2,fnr.25, Langli på Imingfjell. Hytta ligger i LNF- område. Det søkes om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel. Hytta ligger i sone 2 i fylkesdelplan for Hardangervidda øst. Fakta: Hytta har et bruksareal på 71,4 m2 og vil med tilbygg få et bruksareal på 91,4 m2. Det er innhentet uttalelse for dispensasjonssøknaden fra Fylkesmannen i Buskerud og fra Villreinnemda for Hardangerviddaområdet. Villreinnemda for Hardangerviddaområdet uttaler i brev at tilbygget er betydelig utvidelse av bruksarealet og at heving av standard vil føre til økt bruk og mer ferdsel i området. De er kritisk til utvidelse av eksisterende fritidsboliger innenfor og i nærheten av villreinens leveområder og tilrår ikke dispensasjon for tilbygg til hytta. Fylkesmannen i Buskerud uttaler i brev at kommunen bør føre en restriktiv praksis for byggetiltak i områder med store natur- og friluftsinteresser. Men siden saken gjelder et mindre tilbygg til hytte av moderat størrelse og tiltaket vil bare ha begrenset virkning for andre interesser i området har Fylkesmannen ikke innvendinger mot dispensasjon i saken. Men for å redusere de landskapsmessige virkningene av tiltaket anbefaler Fylkesmannen at kommunen setter vilkår om utforming, farge og

18 materialbruk som gjør at bygningen i størst mulig grad blir tilpasset eksisterende bebyggelse og landskap. Saksbehandlers vurdering: Hytta ligger i et LNF- område, og omfattes av generell byggeforbud. Dispensasjon kan gis i saker der det foreligger særlig grunn, jf. Plan og bygningsloven 7. Eksisterende hytte har et bruksareal på 71,4 m2 og vil med tilbygg få et bruksareal på 91,4 m2. Dispensasjonssøknaden gjelder for tilbygg på 20 m2, som skal gi plass til nytt kjøkken og bad. Hytta ligger midt i et hytteområdet og er omkranset av andre hytter. Fylkesmannen har ikke innvending mot tilbygget om en tilpasser seg eksisterende bebyggelse og landskapet. Villreinnemda for Hardangerviddaområdet har innvending med begrunnelse i at dette er en betydelig utvidelse av bruksareal og heving av standard, som vil kunne føre til økt bruk og mer ferdsel i området. Saksbehandler mener at et tilbygg på 20 m2 ikke kan vurderes som betydelig utvidelse av bruksareal, men kan si seg enig i at utvidelsen og heving av standard kan gi økt bruk og mer ferdsel i området. Begrunnelsen for innvending fra Villreinnemda for Hardangerviddaområdet mot tilbygget kan ikke anses som tungtveiende nok da kommunen ved tidligere anledninger har gitt lignende dispensasjoner i området til tilbygg og en ny hytte. Denne søknaden skiller seg ikke fra tidligere lignende saker, det anbefales derfor at dispensasjon innvilges med bakgrunn i likebehandling. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 7 gis dispensasjon for oppføring av tilbygg på 20 m2 i.h.t. søknad og tegninger på gnr. 25, bnr. 2, fnr. 25 på Imingfjell. Dispensasjon begrunnes med: At hytta ikke er over 100 m2 og er derfor innenfor kommunestyrets føringer til nye hytteplaner, vedtatt Det er tidligere gitt dispensasjoner for tilbygg og en ny hytte i området. Tomta/hytta egner seg for tilbygg og tilbygget er ikke til hinder for alminnelig ferdsel i området. Vedlegg: - Søknad om dispensasjon av Kartskisse av Kopi av Fylkesdelplan Hardangervidda øst. - Uttalelse fra Villreinnemda for Hardangerviddaområdet av Uttalelse fra Fylkesmannen av

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 150/3 Saksmappe : 2007/1149 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Sloko. Endring av reguleringsbestemmelsene. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /09 Saken gjelder: Endring av bestemmelsene i reguleringsplan for Sloko for tomt 35 vedr. endring av mønehøyden fra 5 til 6 m. Fakta: Reguleringsplan Sloko ble godkjent av kommunestyret i møte 14/2-05. Som en generell bestemmelse ble det fastsatt at maks mønehøyde skulle være 5m over gjennomsnittlig planert terreng. Grunneier Gro Sevle og Aksel Børresen har nå søkt om å endre reguleringsbestemmelsene slik at hytta på tomt 35 kan godkjennes med en mønehøyde på 6 m. Søknaden er begrunnet med at tomta ligger i et naturlig kupert terreng og vil ikke være til sjenanse for resten av området. Søknaden er også begrunnet ut fra kjøpers ønske om en slik hytte. Som vedlegg til søknaden er det lagt ved erklæring fra nærmeste nabo som sier at hun ikke har innvendinger om at reguleringsbestemmelsene endres. Tomt 35 er den siste ubebygde tomta i feltet. 18/10-07 behandlet Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) en søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for endring av mønehøyden fra 5 til 6 m. for hytter på tomtene 37 og 38. Søknaden ble avslått under henvisning til at planen for området var ny, samt at avviket ble vurdert til å være vesentlig i forhold til de vedtatte reguleringsbestemmelsene. NMK behandlet 13/12-07 en ny søknad om endring av mønehøyden for de samme tomtene, men denne gang gjaldt søknaden endring av reguleringsbestemmelsene. NMK godkjente søknaden som en mindre vesentlig endring av reguleringsbestemmelsene og hyttene kunne bygges med mønehøyde 6 m. Endring av reguleringsbestemmelser kommer inn under Plan- og bygningslovens 28-1.

20 I forbindelse med en annen tilsvarende sak ble det avklart med Fylkesmannen juridiske avd. at endring av reguleringsbestemmelser er en vesentlig endring som må gjennom en ordinær planbehandling, inkludert kunngjøring om oppstart av planarbeidet samt utlegging av den konkrete endringen til off. ettersyn. I og med den foreliggende naboerklæring har tiltakshaver anmodet at man ser på dette som tilstrekkelig for å tilfredsstille lovens bestemmelser om varsling om oppstart planarbeid, samt off. ettersyn av endringen. Saksbehandler var på befaring på tomta 10/ Saksbehandlers vurdering: Kommunestyrets vedtok 14/3-05 føringer for bestemmelser til nye hytteplaner og det ble sagt at mønehøyden kunne være maks 6 m. Ved behandlingen av føringene i kommunestyret kom det til uttrykk at det ikke nødvendigvis var slik at alle hytter kunne bygges med mønehøyde 6m, men at dette måtte vurderes i forhold til terreng og landskap. Tomt 35 ved Sloko er plassert på et lite platå, ca. 5 m. høyere opp enn nærmeste hytte på tomt 36. Denne hytta har en mønehøyde på 4,5 m. Avstanden mellom tomtene er ca. 45 m. Hyttene på disse to tomtene er da naturlig å se i sammenheng. Beliggenheten til de to hyttene på tomtene 37 og 38, begge med mønehøyde 6 m, er slik at de ikke kan sees i direkte sammenheng med tomt 35. Særlig sett i forhold til hytta på tomt 35 vil en hytte på tomt 36 med mønehøyde på 6 m virke ruvende. Hytta vil således ikke tilfredsstille de hensyn man skal ta om tilpassing til omgivelsene. Saken illustrerer for øvrig nok en gang nødvendigheten av at planleggere gjennomarbeider hytteplaner på en slik måte at man kan differensiere mønehøydene på tomtene ut fra en vurdering av terrenget. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk kan ikke gå inn for den omsøkte endring av reguleringsbestemmelsene slik at mønehøyden på tomt 35 endres fra 5 til 6 m. Begrunnelsen for dette er at en hytte med mønehøyde på 6m på denne tomta ikke er tilpasset omgivelsene. Vedlegg. Søknad av 18/ Kartkopi reguleringsplan. Erklæring fra nabo. Bilder.

21 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 197/4 Saksmappe : 2008/612 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Endring av reguleringsplan Hvamssetra I. Sluttbehandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Endring av reguleringsplan Hvamssetra I i nordre Åsbøseterdalen for plassering av ny hyttetomt. Fakta: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) vedtok i møte 13/11-08 å legge forslag til endring av reguleringsplan Hvamssetra I ut til off. ettersyn. Endringen gjaldt plassering av en ny hyttetomt i feltet. NMK hadde tidligere akseptert at tomta kunne flyttes fra en annen eiendom og inn i dette feltet, men en endelig godkjenning kunne først skje etter at forslaget til endring av plan hadde vært til off. ettersyn. Det er kommet inn merknader fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune. Sistnevnte har ingen merknader. Fylkesmannen påpeker at gjeldende reguleringsbestemmelser ikke er i samsvar med Teknisk Forskrift. Han forutsetter derfor at det blir en ny høring av saken når dette har skjedd, og at han da samtidig får et oppdatert plankartet, ikke bare at tomta er vist med en håndtegnet sirkel. I høringsrunden er det ikke innkommet andre merknader til saken. Den nærmeste nabo til tomta tidligere har erklært at han ikke har innvendinger mot den nye tomta. Endring av en plan kan enten behandles som en vesentlig endring, eller en mindre vesentlig endring. Forskjellen går i hovedsak på om det skjer noen endring av det reguleringsformålet. NMK kan godkjenne mindre vesentlige endringer, kommunestyret de vesentlige. Ved forrige gangs behandling ble det oppgitt at tomta skulle plasseres i et

22 område som i reguleringsplanen som var avsatt til byggeområde (gult). Dette var feil, tomta skal plasseres i et område avsatt til landbruksformål (grønt). (Kartet som var vedlagt søknaden hadde gjennom kopieringen fått feil farge på området, nemlig gult istedenfor grønt). I kommuneplanen er den aktuelle tomta avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål med spredt hyttebebyggelse ( LNF-spredt ). Saksbehandlers vurdering: Høringsrunden har vist at det ikke er noen store motforestillinger mot plassering av den nye tomta. Det er rett at gjeldende reguleringsbestemmelser fra 1996 i dag ikke helt ut tilfredsstiller Teknisk Forskrift, men avviket er ikke større enn at de kan brukes i en praktisk byggesak. Det er for øvrig ikke uvanlig at en revisjon av et plankart skjer slik som i dette tilfelle, nemlig at en ny tomt håndtegnes inn med en sirkel. Plassering av tomta er innenfor det området som i kommuneplanen er avsatt til spredt hyttebebyggelse. Det er likevel slik at reguleringsplanens arealformål går foran kommuneplanens. I dette tilfelle er tomta i et område som i regulert til landbruksformål. I utgangspunktet er det altså snakk om en vesentlig endring av reguleringsformålet og som må godkjennes av kommunestyret. Plassering av tomta er godt innenfor den arealkategori som i kommuneplanen er fastsatt for området, nemlig LNF med spredt hyttebebyggelse. Når det da samtidig fra høringsinstansene ikke er tunge argumenter mot plassering av tomta, kan endringen av planen under tvil behandles som en mindre vesentlig endring. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk omsøkte endring av reguleringsplan Hvamssetra I for plassering av ny hyttetomt. Endringen godkjennes som en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen. Begrunnelsen for dette er at området i kommuneplanen er avsatt til LNF-område med spredt bebyggelse, samt at den nye tomta ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser. Plassering av tomta må være i samsvar med planforslag av 8/9-08. Vedlegg. Buskerud Fylkeskommune, 6/1-09. Buskerud Fylkeskommune, 13/1-09. Fylkesmannen i Buskerud, 22/1-09. Planforslag av 8/9-08.

23 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2007/743 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Lauvåsen Vest. Anmodning om utlegging til off. ettersyn. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Anmodning fra planlegger Lars Peder Larsgård om at forslag til reguleringsplan for deler av Lauvåsen Vest legges ut til off. ettersyn. Fakta: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) behandlet forslag til ny reguleringsplan for deler av Lauvåsen Vest første gang i møte 18/9-08. NMK kunne ikke gå inn for at planforslaget ble lagt ut til off. ettersyn. Før det kunne skje måtte følgende vilkår oppfylles: - Planen må omfatte også tidligere godkjente tomter og gis felles bestemmelser for alle tomtene. - Det må framlegges avtale om fordeling av tomtene mellom Lauvåsen Vest og området vest for Rølv. Etter den tid har Larsgård flere ganger kontaktet kommunen, både telefonisk og ved e-post. Ved kommunens brev av 2/10-08 ble opplyst nærmere om grunnlaget for de vilkår som NMK hadde stilt. Det ble bla. vist til Miljøverndepartementets veileder om reguleringsplaner for å kunne kreve at planen også omfattet tidligere tomter. Larsgård ble også gjort oppmerksom på at NMK sitt vedtak var et såkalt prosessuelt vedtak som stiller krav til den videre framdriften av planprosessen. Dette er en type vedtak som ikke er gjenstand for klagebehandling. I brev av 18/10-08 påklaget Lars Peder Larsgård NMK sitt vedtak. Etter den tid er Larsgård flere ganger muntlig blitt gjort oppmerksom

24 på at den videre framdrift av planprosessen er avhengig av at NMK sine vilkår oppfylles. Larsgård har i brev av 8/10-08 henvendt seg til grunneierne vest for Rølv med anmodning om at de skriftlig melder fra om eventuelle innvendinger mot den foreslåtte fordeling av 9 tomter til Lauvåsen Vest og 5 tomter til dem. Han har fått noen telefonhenvendelser om saken, men ingen skriftelige innvendinger. Ved brev av 3/12-08 har Larsgård også henvent seg til de grunneierne innenfor planområdet Lauvåsen Vest som ikke var omfattet av det nye planforslaget. Etter det kommunen er gjort kjent med fikk han en skriftlig og en muntlig tilbakemelding. Larsgårds vurdering av tilbakemeldingene, samt at mange ikke har svart, er at de aktuelle grunneierne ikke ser behovet for å være med i en ny plan ettersom de omfattes av den gamle. Som en konklusjon på ovennevnte mener Larsgård at de henvendelser han har gjort, og tilbakemeldingene han har fått, gir grunnlag for å legge planforslaget ut til off. ettersyn. Planforslaget inneholder 27 tomter, 17 av disse er nye. De gjenværende 10 tomtene er også er med i tidligere godkjent plan (1999). Det er 11 tomter i tidligere godkjent plan som nå ikke er med i planforslaget. Av hensyn til registrerte kulturminner har det skjedd noen små justeringer av planen, revidert planforslag er dat. 8/1-09. Forslag til reguleringsbestemmelser er som før og dat, 15/4-08. Saksbehandlers vurdering: NMK sitt vilkår om at reguleringsplan Lauvåsen Vest skal omfatte både gamle og nye tomter i området ble stilt ut fra planmessige hensyn. I denne sammenheng nevnes at MDs veileder (2006) om reguleringsplan sier at Planområdet bør omfatte de arealer som har en bruk som naturlig hører sammen eller bør høre sammen (kap.05.06). Larsgårds anmodning om at planen nå legget ut til off. ettersyn har ikke sin bakgrunn i dette, men at det er grunneierens ønsker som skal være avgjørende for en tjenelig og fornuftig avgrensning av planområdet. Det er en åpenbar fordel at hyttetomter som er plassert ved siden av hverandre sees i en planmessig sammenheng, feks i tilknytning til veg-, vann- og avløpsspørsmål. Blir det slik som forslaget er lagt fram vil det også være nabotomter som har forskjellige reguleringbestemmelser med forskjellige areal- og mønehøydebegrensninger, feks tomtene på gnr/bnr. 48/1, 48/2 og 49/1. Her er det i gammel og ny plan samlet 6 tomter med innbyrdes avstand på ca m. I gammel plan er maks bebygd areal (BYA) på 120 m2 for hytte og uthus, men det i ny plan er 170 m2 bruksareal (BRA). Tilsvarende er mønehøydene hhv. 5,5 m. og 6m.

25 Larsgårds henvendelse av 8/10-08 til grunneierne vest for Rølv er formulert slik at de må gi en tilbakemelding dersom de er uenige i at de skal ha 5 tomter av totaltallet på 14 tomter. I og med at det ikke foreligger noen tilbakemelding fra grunneierne, kan det oppfattes slik at de aksepterer den foreslåtte fordelingen. Det beste hadde selvfølgelig vært om de positivt bekreftet at de var enige i fordelingen. På denne bakgrunn bør det likevel kunne aksepteres at den nye plan Lauvåsen Vest kan planlegges med 9 nye tomter. Planforslaget nå inneholder 17 nye tomter, altså 8 flere enn kommuneplanen og fordelingen med grunneierne øst for Rølv forutsetter. Av de 17 tomtene er det 9 tomter som det tidligere har vært aksept for kan planlegges innenfor området. De resterende 8 tomtene har planlegger tidligere opplyst er tenkt overført fra andre områder. Det er ikke oppgitt hvilke, og det er heller ikke vært behandlet noen søknad om økning av tomtetallet i kommuneplanen. Kommuneplanen ble vedtatt i Skal det være en viss troverdighet i kommuneplanleggingen så må jo en detaljplanlegging skje i henhold til godkjent kommuneplan. På denne bakgrunn bør det ikke være flere enn 9 nye tomter i den foreslåtte plan. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk kan ikke gå inn for at det framlagte forslag til reguleringsplan Lauvåsen Vest legges ut til off. ettersyn. Før det kan legges ut til off. ettersyn må planen endres på følgende pkt: - Planen må omfatte også tidligere godkjente tomter og gis felles bestemmelser for alle tomtene. - Antallet nye tomter i Lauvåsen Vest må være i samsvar med tomtetallet i kommuneplanen (14) og fordelingen med 5 tomter til grunneierne vest for Rølv, alt 9 nye tomter, Vedlegg. NMK-sak 85/08. Brev fra N&U kommune, 2/ Lars Peder Larsgård, 8/ Lars Peder Larsgård, 8/ Kopi av brev til gr.eiere vest for Rølv. Lars Peder Larsgård, 7/1-09 m/vedlegg. Planforslag 8/1-09

26 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 56/62 Saksmappe : 2009/21 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Mette Bjørnsen Saur Begjæring om seksjonering av bolig, gnr. 56, bnr. 62, Bakkehaugan. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk /09 Saken gjelder: Søknad om seksjonering av bolig, gnr. 56, bnr. 62, Bakkehaugan boligfelt i Uvdal. Fakta: Saken må behandles etter Eierseksjonsloven av Kommunestyret vedtok i møte at det skal være Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) som har myndighet til å gi tillatelse til seksjonering etter eierseksjonsloven. Kommunen har nå mottatt begjæring om seksjonering til 2 boligseksjoner. Seksjonene er bestående bygg. Øvrig areal er fellesareal. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bakkehaugan boligfelt, godkjent i Planen viser byggeområde for bolig. Eierseksjonsloven stiller detaljerte krav til hva en seksjoneringsbegjæring skal inneholde og hvordan kommunen skal forholde seg til og behandle denne type saker. Dette dreier seg blant annet om: Hva seksjoneringen kan gå ut på. Hva en begjæring om seksjonering skal inneholde, herunder en egenerklæring der det bekreftes at lovens vilkår for seksjonering er oppfylt. Forholdet mellom bebygd og ubebygd grunn, herunder også krav til fellesareal for atkomst til den enkelte seksjon.

27 Krav om sameigevedtekter. At formålet med seksjoneringen må være i samsvar med gjeldene arealplanformål, med mindre det foreligger tillatelse til annen bruk etter Plan- og bygningsloven, jfr. 6. Eierseksjonsloven anviser 3 vilkår for å kunne nekte seksjonering: Dersom begjæringen ikke oppfyller vilkårene i 6 om hva seksjoneringen kan gå ut på. Dersom vilkårene i 7 om hva begjæringen skal inneholde ikke er oppfylt. Dersom et gebyr for behandlingen ikke er betalt innen en frist. Hvis derimot alle vilkårene er oppfylt skal det gis tillatelse til seksjonering. Saksbehandlers vurdering: Seksjonsbegjæringen synes å inneholde alle de nødvendige opplysninger, samt at vilkårene i eierseksjonsloven 6 og 7 er oppfylt. Det skulle da ligge til rette for å gi tillatelse til seksjonering i henhold til eierseksjonsloven 9. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i 9 i Eierseksjonsloven gis det tillatelse til seksjonering av bolighus, gnr. 56, bnr. 62, Bakkehaugan boligfelt i Uvdal. Tillatelsen gjelder oppdeling i 2 seksjoner med angitt brøk. Det seksjoneres til 2 boligenheter (fritidseiendom). Seksjoneringen skjer i henhold til kart datert og tegning datert Vedlegg: 1. Begjæring om seksjonering, datert Situasjonkart, datert Tegning, datert Sameigevedtekter. Saksdokumenter: 1. Øvrige dok. i saken.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 25/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalgene NMK, SBK og HSO kalles inn til et fellesmøte på kommunestyresalen kl. 14.00 15.00 til drøfting av følgende temaer:

Møteinnkalling. Hovedutvalgene NMK, SBK og HSO kalles inn til et fellesmøte på kommunestyresalen kl. 14.00 15.00 til drøfting av følgende temaer: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 60 68 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalgene NMK, SBK

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 95 96/2008 Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2008 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Møtet starter med befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg Dato: 28.06.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL Arkivsaksnr.: 11/288-14 Arkivnr.: GNR 115/6 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 115/6 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 153/11 AV 30.8.2011 STØRRELSE PÅ TOMT RUNDT VÅNINGSHUS TIL FRITIDSFORMÅL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2016/229-5 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Kolberg Terje - 187/4 - Ny fritidsbolig - Vikan 85 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 18:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbolig på Hellestøl, gnr. 257, bnr Hellestøl, planid

1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbolig på Hellestøl, gnr. 257, bnr Hellestøl, planid Arkiv: 257/32/L13 Saksmappe: 2015/2001-10045/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 16.06.2016 1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbolig på Hellestøl, gnr. 257,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Nils

Detaljer

Møteinnkalling. Presentasjon av Miljøringen reiselivsmessig infrastruktur i øvre Uvdal.

Møteinnkalling. Presentasjon av Miljøringen reiselivsmessig infrastruktur i øvre Uvdal. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-59 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 25.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Tema: Kl. 14.00 15.00 vil det være tema

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

gnr 151 bnr 49 - Klage på behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring av eiendom

gnr 151 bnr 49 - Klage på behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring av eiendom Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/6471-6 Saksbehandler: Tove Fossland Saksframlegg 1725 - gnr 151 bnr 49 - Klage på behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring av eiendom Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: *

Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Dahl Arkiv: GBNR 36/94 Arkivsaksnr.: 08/9023-20 Dato: * DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEPLANENS AREALDEL PKT 3.1 OG 3.3. - 36/94, SVELVIKVEIEN 386 A, SØKNAD OM

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

06/331 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling Planutvalget Klage på avslag. Søknad om anneks til eksisterende hytte på Vetterøya.

06/331 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling Planutvalget Klage på avslag. Søknad om anneks til eksisterende hytte på Vetterøya. BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2006 47566/06 04/6059 7/4 Saksnummer Utvalg Møtedato 06/331 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling Planutvalget 19.09.2006 Klage på avslag.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET

SØKNAD OM TOMT TIL OPPSYNSHYTTE I SKALLELVVASSDRAGET Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 12.12.2008 Klokkeslett: kl. 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ole Webjørn Lislelid Mai-Reidun Nørstebø møtte som vara til sak 25/16 da Ole Webjørn Lislelid var inhabil og forlot saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Ole Webjørn Lislelid Mai-Reidun Nørstebø møtte som vara til sak 25/16 da Ole Webjørn Lislelid var inhabil og forlot saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-27 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer