Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder"

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat Møteprotokoll (NP) Møtested: Fjellheim, Vingelen Dato: Fredag 12.september 2014 Tid: Kl Til stede - nasjonalparkstyret: Navn Erling Lenvik Leif Vingelen Birgit Wikan Berg Kristin Bendos Heidi Lundstedt Bersvend Salbu Hans Vintervold Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder Tolga kommune, varamedlem Os kommune, styremedlem Holtålen kommune, styremedlem Hedmark fylkeskommune, varamedlem Tynset kommune, styremedlem Røros kommune, styremedlem Meldt frafall: Gunn Iversen Stokke, styremedlem Sør-Trøndelag fylkeskommune Ola T. Lånke, styremedlem Rennebu kommune Andre (innledere, forvaltning og oppsyn): Navn Representerer Berit Broen SNO Forollhogna Erik Ydse SNO Forollhogna Astrid Alice Haug nasjonalparkforvalter, sekretariat Styremøtet ble ledet av styreleder Erling Lenvik. Dagen var todelt og besto av en temadel (åpent for kommentarer og spørsmål) og formelt vedtaksmøte. Underskrift: Jeg bekrefter med min underskrift at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent pr. e-post Birgit Wikan Berg (sign) Hans Vintervold (sign) SIDE 1 AV 11

2 Temadel Orientering om Vingelen nasjonalparklandsby Vingelen nasjonalparklandsby sin status er gitt for en ti-års periode ( ). Nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av naturog kulturarv. Leif Vingelen orienterte om arbeidet i nettverket mellom de fem nasjonalparklandsbyene Geilo, Jondal, Vingelen, Storslett og Lom. Natur- og kulturkunnskap har vært sentralt i arbeidet. Nasjonalparklandsbyene jobber med tilhørighet til og kunnskap om nasjonal-parkene. Like viktig som reiselivet og «kassaapparatet» er innbyggerne selv. Tiltak skal være med på å opprettholde og videreutvikle attraktiviteten til bygdene slik at folk flytter til/flytter tilbake og blir boende i bygdene. Det arbeides nå med et felles nettverk/overbygning mellom nasjonalparklandsbyer og nasjonalparkkommuner. I Forollhogna er det i dag en nasjonalparklandsby (Vingelen) og en nasjonalparkkommune (Midtre Gauldal). Det ble orientert om det konkrete arbeidet som er gjennomført i Tolga/Vingelen, organisering, tiltak mv. og tanker om arbeidet videre. Foredraget (powerpoint) blir lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret. Tema merkevarestrategi, informasjons- og besøksstrategi Drøfting av opplegg og innhold for høstens møter (uke 43 og 44). Foreløpig arbeidstittel: «Natur- og kulturarv: kunnskap, formidling og opplevelse». Merk datoene for bygdamøter i kalenderen. Dette er kveldsmøter med start ca. kl (etter fjøstid J). Endelig tittel for møtene er ikke avklart. NINA sitt prosjekt i Forollhogna vil se nærmere på hvem og hvor de besøkende er, mens bygdemøtene skal se nærmere på bygda/lokalsamfunnets egne holdninger/ønsker og hva slags handlingsrom som finnes i forhold til å tilrettelegge for kunnskapsformidling og opplevelse av natur- og kulturarven. Dato Sted Lokal hovedkontakt/arrangør Torsdag Ålen, Holtålen kommune Olve Morken, enhetsleder næring og kultur i Holtålen kommune Mandag Dalsbygda Roar Eckermann, Dalsbygda næring og utvikling Tirsdag Vingelen Hege Hovd, Vingelen Utvikling Onsdag Torsdag Kvikne (fellesmøte for Kvikne/Innset) Budal (felles møte for områdene i MG) Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd /Kvikne nasjonalparksenter Ingebrigt Dragset, Budal Bygdeutvikling Nasjonalparkstyret var opptatt av å se hele området under ett, samtidig som det også er noen ulike utfordringer i de enkelte bygdene og innfallsportene. Viktig å få opp spørsmål i møtene som engasjerer folk positivt. Hva vil vi med områdene i framtida? Hvordan kan vi skape positive ringvirkninger/næringsutvikling av Forollhogna-navnet lokalt? (eks. mat fra Forollhogna) Ønsker vi besøk? Hvor vil vi ha de besøkende? Hvordan formidle kunnskap om natur- og kulturverdier (inklusive landbruk) både til den oppvoksende slekt og de som besøker området? Kan vi få til positive ringvirkninger/positivt engasjement? Se muligheter i fellesskap. SIDE 2 AV 11

3 Møtene legges opp med noen få korte innlegg, spørsmål og diskusjon etter «kafèmodell». Representant fra nasjonalparkstyret orienterer kort om hva de ønsker ut fra møtene. Lokalt innlegg i tillegg. SIDE 3 AV 11

4 Sakliste vedtaksmøte NP-sak Type sak Arkivsak 46/2014 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 47/2014 Valg av to personer til å underskrive protokollen Vedtakssaker etter verneforskriftene 48/2014 Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune) søknad om oppføring av eldre tømmerbygning på fritidseiendom. Søker: Berit Broen 49/2014 Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune) søknad om utvidelse av eksisterende parkeringsplasser Søker: Synnerdalsveien v/odd Vårvik Drøftingssaker og orienteringssaker 50/2014 Orientering om vedtak fattet i sak 40-45/2014 i arbeidsutvalget (AU) 51/2014 Grøntjønnan naturreservat (Tynset kommune) drøfting av AU-sak 45/2014, tillatelse til telting i Grøntjønnan naturreservat. Dette etter innspill fra villreinnemda om å begrense tillatelsen til 1 år. Vurdere delvis omgjøring av vedtak. 52/2014 Forollhogna nasjonalpark - Mottatt rapport fra SNO om byggearbeid og motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark. 53/2014 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde Kopi av brev fra Os kommune til tiltakshaver om retting av byggetiltak. 54/2014 Høring bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Vurdering av om nasjonalparkstyret ønsker i avgi uttalelse. 55/2014 Orientering om og drøfting av kommende saker (byggesaker) 2014/ / / / / /984 56/2014 Orientering om status mht. prosjekter, tiltak og økonomi 57/2014 Eventuelt neste møte i nasjonalparkstyret SIDE 4 AV 11

5 Vedtakssaker etter verneforskriftene Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 46/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Ingen merknader. Innstilling enstemmig vedtatt. Møteinnkalling og sakliste godkjennes Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 47/ Valg av to personer til å godkjenne protokollen Innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Behandling: Birgit Wikan Berg og Hans Vintervold ble foreslått til å godkjenne protokollen. Enstemmig vedtatt. Birgit Wikan Berg og Hans Vintervold velges til å godkjenne protokollen. SIDE 5 AV 11

6 Arkivsaksnr: 2014/6249 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 48/ Budalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av vedskjul i gammelt laftetømmer på fritidseiendommen Myrslåtten, GID 211/11 Søker: Berit Broen Innstilling til vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Berit Broen dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Budalen landskapsvernområde for oppføring av eldre tømmerbygning på 5 m 2 BRA som omsøkt for bruk til vedskjul/lagerplass på fritidseiendommen GID 211/11. Ut fra bygningens alder vil den bli registrert som et kulturminne.vilkår: - Takutstikk og takoverheng skal være knapt og tilpasset bygningen og byggeskikken i området. Det vises til retningslinjer gitt i forvaltningsplanens byggeskikkveileder. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket er av beskjeden størrelse, at det tas vare på et eldre bygg fra området som passer godt inn i det eksisterende bygningsmiljøet og at bygningen skal brukes til vedlagring. Tiltaket strider ikke mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48» Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Berit Broen dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Budalen landskapsvernområde for oppføring av eldre tømmerbygning på 5 m 2 BRA som omsøkt for bruk til vedskjul/lagerplass på fritidseiendommen GID 211/11. Ut fra bygningens alder vil den bli registrert som et kulturminne.vilkår: - Takutstikk og takoverheng skal være knapt og tilpasset bygningen og byggeskikken i området. Det vises til retningslinjer gitt i forvaltningsplanens byggeskikkveileder. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket er av beskjeden størrelse, at det tas vare på et eldre bygg fra området som passer godt inn i det eksisterende bygningsmiljøet og at bygningen skal brukes til vedlagring. Tiltaket strider ikke mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48» SIDE 6 AV 11

7 Arkivsaksnr: 2014/6225 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/ Budalen landskapsvernområde - søknad om tillatelse til utvidelse av parkeringsplasser (Midtre Gauldal kommune) Søker: Synnerdalsveien v/odd Vårvik Innstilling til vedtak: «Nasjonalparkstyret gir Synnerdalsveien v/odd Vårvik dispensasjon fra vernebestemmelsene for Budalen landskapsvernområde 3, punkt 1 for å anlegge parkeringsplasser for besøkende på følgende steder: 1. Parkering langs seterveg ved avkjørsel til museumssetra med omfang og plassering som omsøkt. 2. Parkering ved avkjørsel til «Dype stille» med omfang og plassering som omsøkt. 3. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltakene anses nødvendig for å styre bilparkering i tilknytning til attraktive og tilrettelagte besøksmål for allmennheten. Det legges vekt på at parkeringene er lagt i tilknytning til eksisterende avkjørsler ved hovedsetervegen i Synnerdalen. Tiltakene vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.» Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. «Nasjonalparkstyret gir Synnerdalsveien v/odd Vårvik dispensasjon fra vernebestemmelsene for Budalen landskapsvernområde 3, punkt 1 for å anlegge parkeringsplasser for besøkende på følgende steder: 1. Parkering langs seterveg ved avkjørsel til museumssetra med omfang og plassering som omsøkt. 2. Parkering ved avkjørsel til «Dype stille» med omfang og plassering som omsøkt. 3. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltakene anses nødvendig for å styre bilparkering i tilknytning til attraktive og tilrettelagte besøksmål for allmennheten. Det legges vekt på at parkeringene er lagt i tilknytning til eksisterende avkjørsler ved hovedsetervegen i Synnerdalen. Tiltakene vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.» SIDE 7 AV 11

8 Drøftingssaker og orienteringssaker Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 50/ Orientering om vedtak fattet i AU-sak 40-45/2014 Det ble gitt en kort orientering om saker behandlet i arbeidsutvalget siden forrige møte i nasjonalparkstyret i juni. AU-sak Søker Tillatelse til Verneområde Hjemmel Arkivsaksnr. 40/2104 Conrad Schärer Oppføring av Forollhogna NP Nmfl /2527 platting 41/2014 Lars Borren Ny Øyungen LV Nmfl /5695 innkjørsel/ad komstveg 42/2014 Steinar Ytterhaug Riving og nybygg seter Vangrøftdalen og Kjurrudalen Nmfl. 48 v.forskrift 2017/ /2014 Jon Oskar Berntsen 44/2014 Soknedal beitelag v/olav Edvin Heggvold 45/2014 Jaktlaget Kvam v/ove Kvam Byggetiltak, motorferdsel Motorferdsel sommerstid, 1 tur Telting under rypejakt LV 5, 1 og 9 Forollhogna NP Nmfl. 48 v.forskrift 3, punkt 5.3 b) 2014/6400 Forollhogna NP Nmfl /5938 Grøntjønnan NR Nmfl /6000 SIDE 8 AV 11

9 Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 51/ Grøntjønnan naturreservat (Tynset kommune) drøfting av AU-sak 45/2014, vurdere omgjøring av vedtak Saksopplysninger: Under sak 50/2014 ble det gitt en kort orientering om AU-sak 45/2014 og behandlingen av denne. I etterkant av behandlingen er det innkommet skriftlig uttalelse fra Villreinnemda og oppsyn Ingebrigt Storli i forhold til at teltingen som det er gitt tillatelse til er uheldig for villreinen i området. Begge uttalelsene ble lest opp i møtet. Det er verneforskriften for Grøntjønnan naturreservat som hjemler tillatelser og avslag til telting i dette området. Ser man isolert på formålet med naturreservatet som er vernet som et viktig våtmarksområde med et spesielt rikt og interessant fugleliv, så vil ikke teltingen som omsøkt være i konflikt med dette. I formålsparagrafen står det imidlertid også at formålet med fredningen er å bevare «og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området». I dette tilfellet vil det være forholdet til villreintilhold og villreintrekk som er det sentrale. Grøntjønnan naturreservat ligger som ei øy omkranset av Forollhogna nasjonalpark. I nasjonalparken er villreinen spesifikt nevnt i formålsparagrafen. Området ligger også innenfor nasjonalt villreinområde i regional plan for villrein i Forollhogna. Området inn mot Grøntjønnan er også en av to akser i Forollhogna som er utpekt som viktige fokusområder både i regional plan for villrein og i forvaltningen av verneområdene i Forollhogna. Disse aksene er prioritert i forhold til kartlegging av ferdsel og aktiviteter, der det må ses nærmere på eksempelvis styring av trafikk i forhold til villrein. Forvaltningen av naturreservatet må derfor ses i sammenheng med områdene utenfor når det gjelder villrein. Nasjonalparkforvalter påpekte i møtet at normal prosedyre er at det innhentes uttalelse fra villreinutvalg og/eller villreinnemd i saker som angår villreinen. I dette tilfellet ble dette ikke gjort, noe som er beklagelig. Dersom slik uttalelse ble innhentet på forhånd er det sannsynlig at innstillingen og tillatelsen (vedtak) hadde vært begrenset til 1 år i påvente av de utredninger som pågår. Nasjonalparkforvalter foreslo med bakgrunn i dette at styret kunne vurdere omgjøring eller delvis omgjøring av arbeidsutvalgets vedtak (eks. begrense tillatelsen til 1 år), med bakgrunn i manglende opplysninger i saksutredningen forut for vedtaket i AU. Styret har anledning til å omgjøre vedtak som er fattet av arbeidsutvalget når det foreligger tungtveiende grunner for dette. Samtidig ble det i møtet påpekt at søker kan telte i nasjonalparken, utenfor naturreservatet i nærheten av omsøkte lokalitet uten å søke. Styrets vurdering og konklusjon: Nasjonalparkstyret drøftet saken, men ønsket ikke å omgjøre arbeidsutvalgets vedtak. Styret mente derimot at dersom villreininteressene representert ved villreinnemd eller andre ville påklage saken, måtte det komme inn en formell klage på arbeidsutvalgets vedtak. Nasjonalparkforvalter ble bedt om å orientere partene om dette. SIDE 9 AV 11

10 Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 52-53/ Mottatte rapport om byggearbeider og motorferdsel (Os kommune) Det ble gitt en kort orientering fra SNO v/erik Ydse om ulovlige byggetiltak i Forollhogna nasjonalpark og i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Os kommune følger opp tiltakshaver med brev om krav om retting og/eller søknad. Nasjonalparkforvalter har kontakt med kommunen i forhold til oppfølging av sakene, og for avklaring av videre saksgang. Styret tar sakene til foreløpig orientering Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 54/ Høring bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Vurdering av om nasjonalparkstyret ønsker å avgi uttalelse. Saksopplysninger: Selve ordningen vil ikke berøre verneområdene direkte, da mulighetene for å tilrettelegge for fornøyelseskjøring ikke vil gjelde innenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Større muligheter til bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring vil kreve økt oppsyn og økte overføringer til SNO og politiet for å utføre dette. Dersom det ikke tilføres tilstrekkelige «friske» midler til dette arbeidet, vil SNO s eksisterende ressurser bli tatt i bruk. Dette kan føre til at SNO sin rolle i verneområdene blir begrenset til oppsyn- og tilsynsoppgaver (såkalte «skal-oppgaver»). Det er viktig i forvaltningen av verneområdene at SNO også i framtida gis tilstrekkelige ressurser til at de også kan utføre informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, skjøtsel -og tilretteleggingstiltak («kan-oppgaver»). Det bør derfor følge med friske midler med ei lov og forskriftsendring. Det ble foreslått fra nasjonalparkforvalter at styret sender en bekymringsmelding/høringsuttalelse knyttet til dette. Behandling: Styret er enige i nasjonalparkforvalters vurderinger. Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å utforme en kort høringsuttalelse/bekymringsmelding til Klima- og miljødepartementet i tråd med nasjonalparkforvalters innspill og styrets drøftinger i møtet. SIDE 10 AV 11

11 Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 55/ Orientering om og drøfting av kommende saker Det ble gitt en kort orientering om kommende saker for styret. Nasjonalparkforvalter gir en del råd i forhold til spesielt byggesaker ut fra verneforskrifter, forvaltningsplaner og erfaringer fra behandling av tidligere saker. Samarbeid med fylkeskommunene, kommunene, fjellstyrer, Statskog mv. i forhold til byggesaker, nydyrking, inngjerding mv er viktig. Nasjonalparkforvalter orienterte om en del uformelle vurderinger og innspill til søkerne. Konklusjon: Styret slutter seg til nasjonalparkforvalters vurderinger, og tar de ulike drøftingssakene til foreløpig orientering. Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 56/ Orientering om status mht. prosjekter, tiltak og økonomi Konklusjon: Saken utsatt til neste møte. Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 57/ Eventuelt - temamøte Neste møte i nasjonalparkstyret er tidligere fastsatt til fredag 5.desember. Det ble foreslått i møtet at styret kan møtes torsdag 4.desember ettermiddag/kveld for temamøte med overnatting og vedtaksmøte påfølgende dag. Aktuelt tema er bygningsforvaltning, der vi inviterer innledere og setter forvaltningsplan for bygninger på dagsorden. Dette som grunnlag for revidering av forvaltningsplanene på tema bygninger/byggeskikk. Konklusjon: Nasjonalparkforvalter sender ut forespørsel til styremedlemmene om det er mulig å få til et temamøte torsdag om kvelden i forbindelse med styrets møte den SIDE 11 AV 11

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Framtidsverksted for Forollhogna:

Framtidsverksted for Forollhogna: Grunnlag informasjons- og besøksstrategi for Forollhogna NOTAT desember 2014 Framtidsverksted for Forollhogna: «Natur- og kulturarv som ressurs for bosetting og verdiskaping.» Oppsummering av bygdemøter

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Deres referanse Dato 15.06.2010 Vår referanse 2008/802-0 432.2 AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf. 61 26 60 63 Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/796-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 08.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Jan Petter

Detaljer

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 29.04.2009 Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud, Gunnar Båsen, Lars Inge Enerstvedt (SNO), Kjell Ove Hovde Sted: Sigdal kommunehus Tid: 29.04.2009

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen. Møtested: Bolme Pensjonat, Rindal Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15.

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen. Møtested: Bolme Pensjonat, Rindal Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15. Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Bolme Pensjonat, Rindal Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola T. Lånke

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer