HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 04.09.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers kontor Kl 09:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 116/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 117/12 PS 118/12 Overformynderi - suppleringsvalg Søknad om tilskudd til utvikling av ett opplevelseskonsept hos Dal Pro AS PS 119/12 Fritak som meddommer Tingretten - ut perioden 2012 PS 120/12 PS 121/12 PS 122/12 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Skatteregnskapet - marginavsetning Etiske retningslinjer - ETTERSENDES PS 123/12 Møteplan for 2. halvår Ny behandling - ETTERSENDES PS 124/12 Økonomisk rapportering pr ETTERSENDES Referatsaker RS 14/12 Søknad om startlån (delegert sak nr. 34/12D, 36/12D og 38/12D)

4 PS 116/12 Godkjenning av protokoll fra møte den

5 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: X47 Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Overformynderi - suppleringsvalg Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommunestyre valgte i k.sak 109/11 nytt overformynderi for perioden Som fast medlem ble valgt Siri Skarpnes, som også fungerer som forretningsfører. Siri Skarpnes har fått permisjon fra sin stilling i Hitra kommune og flytter til Trondheim Hun kan da ikke ivareta sin funksjon som medlem i overformynderiet og som forretningsfører. Saksopplysninger Forretningsførerfunksjonen for overformynderiet er lagt til en ansatt i Hitra kommune, ut fra at oppgaven er omfattende og krever kontinuerlig oppfølging. Overformynderiet skal overføres til fylkesmannen fra Hitra kommunes ansvar vil da bli vesentlig redusert, men informasjonsplikt vil vi fortsatt ha. Vurdering Det vil ut fra rådmannens synspunkt være riktig å oppnevne ny person som overformynder med ansvar for forretningsførsel. Funksjonen bør knyttes opp mot økonomiseksjonen.

7 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Ole Sundnes Dato: Søknad om tilskudd til utvikling av opplevelseskonsept hos DalPro AS Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Vedlegg: 1 Søknad om tilskudd til utvikling av ett opplevelseskonsept Innstilling: 1. Dal Pro AS innvilges tilskudd med inntil kr fra Næringsfondet i Hitra kommune for dekning av kostnader i forbindelse utvikling av opplevelsestilbud, og til investering i forbindelse med oppgradering av lokalene i Fjøset hos DalPro. 2. Tilskuddet er gyldig til 1. september Utbetaling av tilskudd skjer mot framlagt regnskap med dokumentasjon på utgifter og egeninnsats. Tilskuddet utbetales i forhold til netto fakturabeløp. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Ole Sundnes Kultur- og næringssjef

8 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Dal Pro AS, org nr , ved Daglig leder Edvard Ulvan, søkte 24. august 2012 om tilskudd til utvikling av et opplevelseskonsept for turister, fritidsbeboere og fastboende på sin eiendom på Hitra. Konseptet er enkelt beskrevet i søknadsbrevet. Bedriften ønsker å utvikle dette konseptet til å bli et omfattende opplevelsestilbud som vil gi et breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud til reiselivsaktører og andre. Dal Pro AS er medeier i det nyetablerte destinasjonsselskapet Kystkulturveien AS. Bedriften søker om støtte på kr fra Hitra kommune. Saksopplysning DalPro skriver i sin søknad at de har kortreist mat i verdensklasse. Her har de mottatt flere nasjonale priser. Det er i første rekke på eiendommer i Hammerstaddalen og Øvervolden det vil bli utviklet opplevelsestilbud. Tilbudet vil blant annet være følgende: o o o o o o Gårdsbesøk med foring av hjort og villsau og besøk i gartneri Jakt på hjort og rådyr Fiskemuligheter-/tilbud i flere fiskerike vann Turmuligheter til fots og på sykkel i fjell og ved sjøen Rehabilitering og aktivitet i terreng og trimrom m/godkjente treningsapparater Lokaler for møter med serveringsmuligheter Den ene halvparten av midlene med inntil kr skal, for det første, brukes til å utvikle opplevelseskonseptet for reiseliv knyttet til Hammerstaddalen og Øvervolden, og for det andre, brukes til utvikling av et breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud knyttet opp mot opplevelser. I begge tilfeller skal prosjektet ende opp med en beskrivelse på innhold og kostnad inkludert finansieringsforslag. Her kan det være aktuelt å benytte konsulent. Den andre halvparten av midlene på inntil kr skal benyttes til investering i forbindelse med en oppgradering av fjøset primært i forhold til kjøkken og toalettfasiliteter. Vurdering DalPro mener å ha gode muligheter for opplevelsestilbud på flere enkeltområder, som i riktig kombinasjon skaper synergi. DalPros markedsposisjon som prisbelønnet kvalitetsleverandør av hjort- og villsauprodukter vil være med å underbygge både opplevelsestilbudet og serveringstilbudet. En ser også for seg at opplevelsesarenaen kan også bli attraktiv for personer på tiltak/rehabilitering, noe som vil være positivt. En anser at dette prosjektet ikke vil være i direkte konkurranse med andre næringslivsaktører med heller et supplement der de kan sende sine turister. Et godt samarbeid mellom reiselivsaktører og flere gode opplevelsesprodukter er viktig for å videreutvikle turisme. Bedriftens regionale status vil styrke mulighetene for regionalt samarbeid innen reiselivet. I følge DalPro vil Frøya kommune bli utfordret på å være med på finansiering av konkrete enkelttiltak. Det er viktig for den gode regionale følelsen at Frøya blir med. En ser for seg at det er mulig å skape noe unikt med et betydelig potensial. Det er imidlertid meget viktig med en kompetent planlegging og utvikling av tilbudet.

9 Side 3 av 3 Det er mulig å bevilge midler fra Næringsfondet i Hitra kommune til dette formålet. I følge KDR sine retningslinjer i kapittel 551, post 60, «Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling, delegert til kommunene kan direkte bedriftsstøtte bare gis innenfor sonene III og IV». «Kommisjonsforordningane om SMB gjeld forutan støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling kan ein berre gi til små og mellomstore bedrifter (SMB)». Dette gjelder også DalPro AS. Under Punkt 7 i overnevnte retningslinjer om SMB-støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling, såkalt mjuk støtte, står følgende: «Den maksimale støttesatsen er 50 prosent av totale kostnader, og gjelder blant annet for evaluering av nye forretningsområder». Dette skulle bety at prosjektet inkludert egne midler og/eller egeninnsats må ha en ramme på minimum kr for at det omsøkte beløp på kr kan utbetales.

10 HITRA KOMMUNE.r)t Hitra kommune 7240 Hitra 29 AUG.2012 Hitra SØKNADOM TILSKUDDTIL UTVIKLING EVELSESKONSEPT Det vises til tidligere positive samtaler med Hitra kommune, og det søkes om støtte til utvikling av et opplevelseskonsept for DalPro AS for kr DalPro AS sine eiendommer i Hammerstaddalen og på øvervolden kan tilby en rekke opplevelser: Kortreist mat i verdensklassen Oppdrettshjort og villsau med foring Gartneri med blomster og planter Jaktvald på hjort og rådyr Tilgang til flotte fiskevann Flotte turområder Ved sjøen med fjære og holmer (Barmanfjorden) Flotte trimmuligheter (terreng og moderne trimrom) Rehabiliterings- og aktivitetstilbud Lokaler for bespising, møter og opplevelser (fjøset) DalPro As ønsker å utvikle et opplevelsestilbud kommersielt som A) et supplement til reiselivet ved å utvikle spennende opplevelser som er økonomisk bærekraftig breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud. og Bjved å gi et enda mer allsidig, Hitra og Frøya er perler på trøndelagskysten og Hammerstaddalen og øvervolden en diamant for øyregionen. Ved å utvikle et opplevelseskonsept her vil vi kunne gjøre øyregionen mer attraktiv og tilgjengelig i reiselivssammenheng - ikke i konkurranse med andre reiseselskap i regionen, men som et positivt supplement som kan styrke den øvrige reiselivsnæringen i øyregionen. Midlene det søkes om skal brukes til: Utvikling av et opplevelseskonsept for reiseliv knyttet til Hammerstaddalen og øvervolden (innhold og kostnad, inkl finansieringsforslag): kr Utvikling av et breiere rehabiliterings- og aktivitetstilbud knyttet opp mot opplevelseskonseptet: (innhold og kostnad, inkl finansieringsforslag): kr Konkrete tiltak for å forbedre opplevelsestilbudet på kort sikt (Igangsetting av en oppgradering av fjøset som innebase for opplevelse med vekt på kjøkken- og toalettforhold som i dag er for mangelfulle/tungvinte): kr På bakgrunn av det opplevelseskonseptet vi får utviklet ved hjelp av midlene ovenfor, vil vi i neste omgang måtte få på plass en mer omfattende finansiering der vi vil måtte bruke flere finansieringskilder. Er det noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med undertegnede. behandling. Med vennlig hilsen DalPro AS Håper på en positiv, snarlig Evard ulvan daglig leder

11 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Fritak som meddommer Tingretten - ut perioden 2012 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass.rådmann/økonomisjef

12 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I k.sak 176/07 ble Per Kristian Haugen valgt som meddommer til Fosen Tingrett for perioden Per Kristian Haugen flyttet til Trondheim i 2009, og kan dermed ikke lenger representere Hitra kommune i Fosen Tingrett. Selv om det er kort tid igjen av perioden er det nødvendig å velge en ny person for denne tiden. Det vil være fornuftig å velge en person, og da en mann, som er valgt for perioden Følgende nye personer er valgt: Edvard Hjertås Knut Ansnes Jan Egil Handberg Olaf Strand Arve Glørstad

13 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 010 Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Wiviann Selvåg Dato: Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: Hitra kommune holder valg mandag 9. september Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Wiviann Selvåg Leder Servicetorget

14 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert , meldes det om at valgdagen for Stortings- og Sametingsvalget er fastsatt til mandag 9. september Vurdering Ved valgene fra 1995 til og med valget i 2011, har det i Hitra kommune vært avholdt en dags valg. Rådmannen kan ikke se det er noen nye momenter som tilsier at dette ikke bør videreføres.

15 HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Edel Ø. Myhren Dato: Skatteregnskapet - marginavsetning Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Beregning - marginavsetning Innstilling: Marginavsetningen i Hitra kommunes skatteregnskap økes fra 12 % til 14 %, med virkning fra Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Assisterende rådmann/økonomisjef

16 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Ved hvert månedsoppgjør for skatt holdes det tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin, som blir stående på kommunens bankkonto for skatt. Marginen blir nyttet til oppgjør med skatteytere som får overskytende forskudd ved avregningen det enkelte år. Det har de siste årene vist seg at avsatt margin ikke er tilstrekkelig til å dekke inn det som skal utbetales som overskytende forskudd for det enkelte år. Saksopplysninger Marginavsetningen i Hitra kommune har vært 12 % i en rekke år. I forskrift om gjennomføringen av fordelingen av skatt mv mellom skattekreditorene heter det i 12: «Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende forskudd og totalt utlignet beløp for personlige skatteytere i kommunen for de tre nærmeste foregående skatteoppgjørene.» Marginbeløpene etter utbetaling av tilgodebeløp, har for Hitra kommunes vedkommende vist at det har vært alt for lite, i 2009 var det avsatt kr. 3,6 mill. kr. for lite, og for mill. kr. Vurdering Avsatt margin de tre foregående skatteoppgjørene er for lave til å dekke overskytende forskudd de enkelte år. Marginprosenten er i forskriften sagt ikke bør overstige 12 prosent. For skatteoppgjørene i Hitra er dette en for lav prosentsats. Det finnes ingen gode forklaringer på hvorfor satsen må være høyere enn anbefalt. Trolig skyldes at mange skatteytere synes det er greit å innbetale for mye skatt, at enkelte skatteytere er mer fortrolig med å få til gode enn å måtte betale restskatt. Ut fra de beregninger som er foretatt må marginprosenten økes fra 12 til 14 %, som da får virkning fra

17 Sak til kommunestyret Hitra kommune - økning av sats for marginavsetning. Marginprosent pr % Inntekstår Avsetning Overskytende forskudd Differanse (= for lite avsatt) Totalt avsetningsgrunnlag %-sats som dekker overskytende forskudd 0, , Avrundet %-sats 13 % 13 % Anbefalt økning av marginavsetning til 14 % Marginavsetning 14 % Overskytende forskudd Differanse (= for mye avsatt) Kilde: Discoverer-rapport "Margin - avsetning og bruk" Utvalgskriterier: > Kommnr. 1617, Regnskapsår tom 2011, periodenr. tom 12 Utvalgskriterier: > Kommnr. 1617, Regnskapsår tom 2010, periodenr. tom 12

18 PS 122/12 Etiske retningslinjer - ETTERSENDES PS 123/12 Møteplan for 2. halvår Ny behandling - ETTERSENDES PS 124/12 Økonomisk rapportering pr ETTERSENDES

19 Referatsaker

20 Referatsaker

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.)

Til orientering: Status i SiO - en orientering ved Svein Jarle Midtøy (ca. 45 min.) HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.5.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 19.05.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL 033 3 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 10.02.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 1/11 11/59 FOLKETS TALERSTOL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer