Innkalling til styremøte 23. april- Møte 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 23. april- Møte 4"

Transkript

1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: Vår ref. Tlf.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. april- Møte 4 Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: Tirsdag 23. april kl til kl Møtestad: Avdeling for lærerutdanning, Landåssvingen 15, møterom D : Styremøte : Lunsj : Styremøtet held fram Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Parkering kan vere eit problem. Bom til parkeringsplassar vil vere opne i tida før møtestart for styremedlemmer som nyttar bil til møtet. Alternativ parkeringsplass denne dagen kan vere langs vegen ved Landås kyrkje. Med venleg helsing Sign. Bjørg Kristin Selvik prorektor Sign. Audun Rivedal høgskuledirektør Postadresse: Postboks 7030, N 5020 Bergen Tlf: Besøksadr. Nygårdsgt Bergen Bankgironr.: Fakturaadresse: Høgskolen i Bergen fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, N-0614 Oslo

2 STYREMØTE: MØTE: 4/2013 SAKSLISTE: Sak 34/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 35/13 Møtebok frå møte 3/2013 Sak 36/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 37/13 Styret møter Avdeling for lærarutdanning Sak 38/13 Ny organisering av driftspersonalet og utvikling av en fellsenhet for drift og arealforvaltning ved HiB Sak 39/13 Sak 40/13 Sak 41/13 Sak 42/13 Godskjenning av kvalitetssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) Risikovurdering av samlokaliseringsprosjekta Rapport frå Ernst & Young Innkjøpsstrategi for Høgskolen i Bergen Sak 43/13 Opptaksrammer og regulering av studier (12/3142) Sak 44/13 Sak 45/13 Sak 46/13 Sak 47/13 Sak 48/13 Tilsetting av utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen (SA) (u.off.) Oppnemning av sakkyndig utval for vurdering av professor i Programvare (Software engineering) (AI) (u.off) Søknad om opprykk til professor i matematikk (AI) (u.off) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (AL) (u.off) Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (AL) (u.off.) Eventuelt Dei som ynskjer å stille spørsmål under eventuelt, og få svar i møtet, må melde frå til Ståle Berglund seinast kl dagen før styremøtet.

3 SAK 36/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: brev frå NHD - Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Brev frå KD - Salg av NCE Subesea drift AS og medlemskap i NCE Subsea samvirkeforetak brev frå KD - Høgskolen i Bergen - Rapport fra dialogmøte i januar 2013 (u.off.) brev frå KD - Forlengelse av overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgangen til høyere utdanning brev frå KRD - Oversending av Meld.St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Brev frå NOKUT - Avvisning av søknad om mastergradsstudium i teknologiledelse, realfaglig retning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen Brev frå NOKUT- Avvisning av søknad om mastergradsstudium i teknologiledelse, samfunnsfaglig retning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen Årsrapport læringsmiljøutvalget brev frå NOKUT- Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) brev frå KD - Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper- statsrådens beretning til Riksrevisjonen for Brev til KD - Kompensasjon for økt husleie ved innflytting i nytt høgskolebygg på Kronstad i brev til KD - Prosjekt Metningsdykkerutdanning Avvikling Brev til KD - Søknad om igangsetting av prosjektering av kurantbygg referat frå møte på verksemdsnivå Brev frå KD - Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet brev frå KD - Riksrevisjonens orientering om nye formater for rapportering av resultatene fra regsnaksprevisjonen brev frå KD - Møte i Kunnskapsdepartementet om avvikling av prosjekt metningsdykkerutdanning referat frå møte på verksemdsnivå brev frå Riksrevisjonen - Revisjon av Høgskolen i Bergen 2012 (u.off.) Fullmaktsaker: Fullmaktsak - Godkjenning av studium - Om undervisning av unge og voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn 30 sp Fullmaktsak - Søknad om opprykk til professor II i pedagogikk Referatsaker og orienteringssaker på bordet: - Møte på verksemdsnivå

4 SAK 37/2013 STYRET MØTER AVDELING FOR LÆRERUTDANNING (ref. 13/378) Dokument i saken Saken gjelder Styret vil våren og høsten 2013 møte de tre avdelingene ved høgskolen samt Studentparlamentet ved HiB. I første omgang går turen til AL. Vurdering Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen er en av landets største lærerutdanninger. Avdelingen har et regionalt ansvar og et mål om å være en viktig nasjonal aktør. Lærerutdanningene har vært under omstilling. Likeledes skal førskolelærerutdanningen legges om og fra høsten av er det opptak til denne utdanningen med ny profil under navnet barnehagelærerutdanningen. Styret har tidligere fått en gjennomgang på denne fagplanen. Avdelingen har arbeidet med utviklingen av en doktorgradsutdanning. Styret skal i dette møte få forelagt for godkjenning søknaden som skal sendes NOKUT. Avdelingen er invitert til å gi en kort presentasjon av de utfordringer og mål som preger arbeidet ved avdelingen i tiden fremover. Det anmodes om at avdelingen gir en kort redegjørelse for hvordan en jobber med frafallsproblematikk i lærerutdanningen. Styret inviteres til å stille spørsmål til avdelingsledelsen og til studentrepresentantene fra avdelingen. Innstilling til vedtak Styret takker for møtet med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Audun Rivedal høgskoledirektør Ståle Berglund rådgiver

5

6 SAK 38/13: NY ORGANISERING AV DRIFTPERSONALET OG UTVIKLING AV EN FELLESENHET FOR DRIFT OG AREALFORVALTNING VED HiB Sakens bakgrunn Høgskolen skal fra og med 1. mai 2014 flytte inn i ny og tilrettelagt campus på Kronstad og i Møllendalsveien. På Kronstad er det Statsbygg som er huseier og utleier og sørger for det verdibevarende og bygningsmessige vedlikeholdet av eiendommen. Statsbygg har allerede etablert sin driftsorganisasjon på Kronstad og er avventende til at HiB organiserer sine plikter og oppgaver knyttet til interne drifts- og vedlikeholdsoppgaver. I Møllendalsveien er det privat utleier og høgskolen kjøper vaktmestertjenester av denne, tilsvarende ett årsverk, herunder inngår også vaktmestertjenester for Haukelandsbakken og på Nordnes. I dag har høgskolen en desentral driftsstruktur, der intern drift og vedlikehold knyttet til de bygningene høgskolen disponerer/leier er i hovedsak knyttet til dekanenes ansvarsområder og dels sentraladministrasjonen. Dagens drift og vedlikehold utføres dels av egne ansatte, dels ved innleid personale på kontrakt og dels kjøpes disse av Statsbygg eller andre. Dagens organisering preges av at det finnes fem studiesteder med ulik organisering, og behovet for drift og vedlikehold varierer i type og omfang. Saken er tatt opp i ledermøter, med dekanene, i Samlokaliseringsrådet og i informasjonsmøter med de tillitsvalgte. Det synes være en utbredt konsensus om at etablering av ny og tilrettelagt campus på Kronstad og i Møllendalsveien gir grunnlag for å etablere en fellesenhet for arealforvaltning og drift ved HiB. Sakens fakta Bygninger og innleid areal Dagens situasjon: Statsbygg (Landås, Haukelandsbakken, Nordnes, Skålevik) til sammen m2 Backer AS(Møllendalsveien 6-8), til sammen ca 9600 m2 GC Rieber (Nyskapingsparken på Marineholmen) 613 m2 Odfjell eiendom (privat) Nygårdsgaten , ca m2 Straumegruppen (Straume Undervannsteknologi) 641 m2 Flora utvikling/sogn og fjordane fylkeskommune, ca 12 m2 Spelhaugen, lager ca 50 m2 Situasjonen per 1. mai 2014: Statsbygg (Kronstad) til sammen m2/51000 m2 med parkering Statsbygg (Skålevik) om lag 2455 m2 Backer AS (Møllendalsveien 6-8), til sammen m2 (inkl. ny kantine) Straumegruppen (Straume - Undervannsteknologi), 641 m2

7 Helse Bergen (Ferdighetssenteret Barneklinikken) ca 300 m2 GC Rieber (Nyskapingsparken på Marineholmen) 613 m2 Flora utvikling/sogn og fjordane fylkeskommune, ca 12 m2 Spelhaugen, lager ca 50 m2 Sistnevnte gjelder leie av lager for bortsetting av bord/stoler knyttet til eksamen. I tillegg kommer eventuell korttidsleie av eksamensarealer. Personale Per i dag har høgskolen følgende ansatt personale knyttet til arealforvaltning og intern drift av bygninger. Tilknyttet Landås er det to stillinger, tilknyttet Nygårdsgaten , tre stillinger. En nytilsatt driftssjef er per i dag primært knyttet til samlokaliseringsoppgaver på Kronstad og i Møllendalsveien, i alt seks stillinger. I tillegg kommer delvis innleid personale på kontrakt eller innarbeidet i leiekontrakten, anslått til tilsvarende 1,5 stillinger. I tillegg er det ved IT-avdelingen under tilsetting i en stilling som skal ha ansvarsområde drift av AV-utstyr. Til sammen tilsvarer dette 8,5 stillinger. Høsten 2014 kan det anslås at samlet areal vil være redusert med om lag m2. Samtidig vokser høgskolen både i antall ansatte og i antall studenter, hvilket medfører en vesentlig høyere intensitet i arealutnyttelsen enn i tilsvarende lokaler for dagens situasjon, både når det gjelder flere personenheter per m2 og en viss økning i arbeidsdagens lengde. Gjennomførte simuleringer for undervisningsaktivitet viser en gjennomsnittlig utnyttelse på rundt 70 % for alle undervisningsarealer innenfor alle arbeidsdager. Bygget er samtidig mer krevende både utstyrsmessig, teknologisk og miljømessig. Likevel, det er forventet når byggene i hhv. Kronstad og i Møllendalsveien kommer i ordinær drift så vil dette kunne gi en viss effektiviseringsgevinst. Men en må også ta høyde for behovet for høyere kompetanse i driftstjenestene på flere av gjøremålene knyttet til indre og dels ytre driftstjenester som høgskolen vil ha ansvaret for. I tillegg kommer eventuelle forventninger fra brukerne om høyere kvalitet i sørvis- og tjenesteleveranser. Tilrettelegging og overgang til å ta i bruk ny campus på Kronstad og i Møllendalsveien Samlokaliseringsprosjektet har vist at oppgavemengden og tilretteleggingstjenestene øker vesentlig i arbeidet med å klargjøre bygget for bruk fram til overtaking i mai neste år og ved studiestart i august Dette gjelder dels oppfølging av kontrakter og mottak av leveranser etter egne innkjøp og dels kontrakter og leveranser som byggherren Statsbygg og øvrige leverandører leverer for høgskolen. I tillegg kommer behovet for planlegging og utvikling av driftsfunksjoner som høgskolen selv vil ha ansvaret for etter innflytting. For å kunne ta dette ansvaret på en optimal måte er det behov for å samle alt av dagens driftspersonale under en felles prosjektledelse og bruke disse fleksibelt, dels for å videreføre ordinære og nødvendige driftsoppgaver i eksisterende bygg, dels for å utvikle nye oppgaver og dels for å klargjøre de ansvarsområder høgskolen selv vil ha for den daglige driften i nye lokaler etter innflytting.

8 Perioden fra nå og fram til og med 2015 vil bli særs krevende før en kommer over i en mer normal driftsfase. Det samlede driftspersonale vil derfor måtte påregne å delta på tre hovedarenaer. For det første å sørge for at de mest nødvendige oppgavene blir utført i eksisterende lokaliteter, for det andre må de påregne å måtte delta i byggprosjektet for å løse prosjektoppgaver samtidig som de er med i planprosesser for utvikling av driftsfunksjoner knyttet til ny og tilrettelagt campus. For det tredje vil de måtte inngå i et delprosjekt under Organisasjonsprosjektet både for å kartlegge kompetansen og kartlegge behov for driftskompetanse som trengs på ny og tilrettelagt campus. Dessuten antas at det for noen av disse også vil være behov for å utvikle ny kompetanse knyttet til ulike gjøremål som vil være forskjellige fra dagens gjøremål. Deltakelse i samlokaliseringsprosjektet - Bygg Under det pågående Byggprosjektet bidrar enkelte av driftspersonalet allerede, og det er nå behov for at alle blir engasjert i samlokaliseringsprosjektet Bygg både generelt og knyttet til spesifikke delprosjekter og oppgaver. Det kan gis flere eksemplifiseringer av dette, det vises i den sammenheng til vedlegg. Men generelt gjelder det at driftspersonalet vil måtte påregne å: Delta i prosjektorganisasjonen og utføre gjøremål knyttet til ulike delprosjekter. Bistå Prosjektdirektør og driftssjef i samarbeidet med Statsbygg for å etablere et funksjonelt grensesnitt mellom Statsbygg Drift og forvaltning og høgskolens egne ansvarsområder. Bidra til utvikling av funksjoner og tjenester i forkant av innflytting. Bistå med å få på plass et tjenlig og felles FDV-system for HiB Deltakelse i samlokaliseringsprosjektet - Organisasjon Driftspersonalet inngår samtidig i Delprosjekt felles bygningsdrift under organisasjonsprosjektet med formål å utvikle gode støttefunksjoner for kjernevirksomhetene utdanning, forskning og formidling på intern drift og vedlikehold. Av særlig relevante oppgaver knyttet til Delprosjektet Bygningsdrift kan nevnes: Kartlegging av kompetanse og ressurser i forhold til dagens driftsløsninger Analysere behov og ressursbruk i forhold til å utvikle en ny driftsenhet med ansvar for både Kronstad og Møllendalsveien og andre lokasjoner høgskolen leier Analyse av oppgaver og ressursbehov i en ny driftsenhet og vurdere eksisterende og nye funksjoner og oppgaver mht. økte kvalitetskrav og effektivitet En organisering av driftsfunksjonene som bidrar til åpenhet, et godt arbeidsmiljø og god dialog med brukerne

9 Prosjektorganisering og videreutvikling av Delprosjekt bygningsdrift og arealforvaltning Med henvisning til det ovenstående foreslår høgskoledirektøren i denne omgang at det samlede driftspersonale ved HiB inngår i en felles prosjektorganisasjon for optimal ressursdisponering av driftspersonalet i samlokaliseringsprosjektet. Det vises også til behovet for risikoreduserende tiltak i samlokaliseringsprosjektet (jf. Sak 41/13). Virkningstidspunktet foreslås satt til 1. mai Innplassering i prosjektorganisasjonen er tatt opp med de aktuelle ansatte som ser positivt på å kunne bidra i samlokaliseringsprosjektet, Bygg. Prosjektorganisasjonen ledes som tidligere av prosjektdirektør og der prosjektdirektør vil ha personalansvaret. Driftsleder koordinerer arbeidet og har den daglige arbeidsledelsen av samlet driftspersonale og i dialog med dekanene for oppgaver knyttet til den ordinære bygningsdriften. Prosjektorganisasjonen vil fra og med denne dato bestå av samlet driftspersonale og midlertidig omdisponert prosjektpersonale i henhold til vedlagt liste. Delprosjektet felles bygningsdrift og arealforvaltning videreutvikles i prosjektperioden og inngår i en samlet plan for organisering av driftsfunksjoner og arealdisponering ved HiB med virkning fra 1. mai I tiden fram til prosjektperiodens avslutning må det avsettes tid til å utvikle driftspersonalet for nye oppgaver og delta i planlegging og etablering av permanente driftsfunksjoner og oppgaver. Som del av prosjektet må det vurderes om driften kan optimaliseres eller forbedres ved å legge andre tjenester og funksjoner under en felles driftsenhet som f.eks., arkiv, IT/AV, 0- linje, rombooking o.a. Høgskoledirektøren vil komme tilbake med en samlet plan for slik organisering innen utgangen av høstsemesteret Forslag til vedtak: Styret tar til etterretning at høgskoledirektøren samler alt driftspersonale i en prosjektorganisasjon knyttet til Samlokaliseringsprosjektet, Bygg, med virkning fra 1. mai Styret ber om å få saken tilbake når Delprosjekt felles bygningsdrift og arealforvaltning er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret Høgskoledirektør Personaldirektør Vedlegg: Skisse av mulige oppgaver i prosjektfasen og videreutvikling av delprosjektet «Felles bygningsdrift og arealforvaltning»

10 Vedlegg 1: Sak 38/13 Hvilke oppgaver kan ivaretas av en Fellesenhet for arealforvaltning og bygningsdrift? Overordnet må det rigges en felles driftsenhet som kan forvalte og drifte byggene opp mot huseierne og i grenselinjen mot våre brukere og som kan levere tjenester som brukerne forventer mht. effektivitet og kvalitet. Brukerne kan inndeles i primærbrukere og sekundærbrukere som alle vil ha forventninger til å motta tjenester med høy kvalitet og god sørvis. Primærbrukere kan defineres som daglige brukere i byggene: - Studentene - Ansatte - Eksterne leverandører (Studia, SiB, Statsbyggs folk på bygget) - Gjester (gjesteforelesere, kursdeltakere m.fl.) Sekundærbrukere kan omfatte følgende brukere som mer sporadisk etterspør tjenester: - Andre leverandører (post, varer mv) - Oppdragspersonale (renhold, håndverkertjenester mv) - Leietakere (ved eventuell fremleie) - Huseier (MDV) - Pensjonister - Naboer - Media Av disse vil også andre enheter enn driftspersonalet være involvert. Nedenfor gis punktvis skisser av utviklingsoppgaver og gjøremål som kan ligge til en fellesenhet. Det tas også med oppgaver som må utvikles og etableres i den prosjektfasen høgskolen er inne i fram til innflytting og oppgaver/gjøremål som primært er knyttet til en permanent driftsfase. Det legges til grunn av Organisasjonsprosjektets Delprosjekt felles bygningsdrift og arealforvaltning kommer opp med avklarende forslag til hvordan disse oppgavene kan prioriteres og organiseres i en permanent fellesenhet. Utvikling av funksjoner, oppgaver og ansvar som kan ligge til en fellesenhet for bygningsdrift og arealforvaltning: Nedenfor følger eksempler på oppgaver som må eller kan inngå i en fellesenhet. Utgangspunktet må være at brukerne skal møte holdninger og sørvisinnstilthet som høgskolen kan være stolt av og som best mulig tar vare på inntrykket av en ny, moderne og

11 spesielt tilrettelagt Campus. Listen over oppgaver er neppe uttømmende, men må gjennomgås og det må gjøres prioriteringer mellom må, bør og kan gjøremål: Bidra til videreutvikling av ny og tilrettelagt campus på Kronstad/ Møllendalsveien Bidra i prosesser knyttet til campusutvikling, Kronstad Nord avlastningsbygg/kurantbygg m.m. Ha beredskap på eventuell fremleie av deler av bygningsmassen Leieavtaler inngåelse, oppfølging, kommunikasjon mot huseier, opphør av leieforhold Utarbeidelse av arealplaner hva skal arealet benyttes til, hvem er bruker, størrelse, teknisk innretning, utstyr, vedlikehold, oppgradering, tilpasninger Bidra til effektiv og god arealutnyttelse Utvikle et tjenlig drifts- og vedlikeholdsbudsjett for høgskolen samlet. Utvikle hensiktsmessige systemer for sikkerhet, beredskap og adgangskontroll/kortsenter og låsesystemer Utvikle systemer for kvalitet i tjenesteleveransen og responstid Arealkoordinering: bookingsystem for bruk av fellesarealer, undervisningsrom, møterom mv Relaterte IT- og AV-tjenester Innkjøp knyttet til driftsfunksjonene Bidra til utvikling av plan for renhold og kvalitetskontroll av renholdstjenester, kontraktsoppfølging. Utvikle plan for miljøvennlig drift - energibruk, arealutnyttelse, avfallshåndtering, transport Utvikle og drifte et system for fordeling av parkeringsplasser Hustekniske tjenester i hovedsak Statsbygg, men noe hos HiB: eks oppfølging av brukerutstyr, avtrekk fra labber, røntgenutstyr, behandlingsutstyr Tekniske tjenester som trenger spesialkompetanse: AV-utstyr, scenerigg, lydsystemer mv. Servicesenter: Sentralbord, adgangskort, besøkende, taxi, el-biler. Rombooking: undervisningsrom, møterom, kultursal Utvikle et konsept for utnyttelse av kultursalen Kontakt- og oppfølgingsansvar i forhold til brukerne av Studenthuset Oppfølging, dialog og kvalitetskontroll av tjenester levert av SiB og Studia Oppfølging- og oppdatering av tegningsarkiv Postfordeling Serviceavtaler? Etablering og drift av FDV-system Felles varemottak utpakking, kontroll og distribusjon, kontroll mot innkjøp. Tøyvask (labfrakker, helsepersonell mv) Etablere systemer for intern/ekstern Transporttjeneste Vedlikehold: møbler, utstyr, fellesarealer, miljøbiler, sykler, fasade- og vindusvask mv. Enøk Statsbygg blir målt og premiert, men leietaker (oss) er premissleverandør.

12 Infoskjermer: drift og oppfølging (kobling til booking), grense mot studieadministrasjon. Vakthold og CCTV Skilting: Justering og tilpasning Ansvar for utskiftning/supplering av møbler og spesialinnredning HMS: Oppfølging av det fysiske miljø, brannorganisering, gjennomføring av øvelser, håndtering av trusler og kriser, varsling (talevarsling), sikre bygg, evakuere mv. Beredskap i forhold til drift utover vanlig arbeidstid vakthold m.m. Samlet driftspersonales bidrag i samlokaliseringsprosjektet Bygg prosjekt- og utviklingsfasen: I den prosjektfasen vi er inne i nå og fram til innflytting er det noen oppgaver og funksjoner som tør være viktigere enn andre. Nedenfor er opplistet tentativt oppgaver som må ha prioritet fram til innflytting. Det må gjøres en nærmere vurdering og prioritering av funksjoner og oppgaver, men disse synes å være de viktigste. Noen av utviklingsoppgavene og gjøremålene vil ha grensesnitt mot andre administrative enheter ved høgskolen: Etablering og utvikling av et FDV-system for høgskolen samlet, inkludert reklamasjoner, avviksrapportering og responstid Utvikling av bestillingssystemer bl. a. rombookingsystem Sørviskvalitetsavtaler, tjenesteleveranser og vareleveranser Utvikling av miljøplan og avfallshåndtering Bidra til utvikling av opplegg for energieffektiv drift og energioppfølging Bidra til utvikling av opplegg for renholdsplanlegging og renholdskontroll Etablering og videreutvikling av kortsenter/låsekortsystemer Oppgaver knyttet til mottak av leveranser og vakthold Utvikling av brannorganisasjon Oppfølging av undervisningsarealer og AV-systemer Utvikling av skiltsystemer for kontorer, spesialrom og undervisningsarealer Utvikling av beredskaps-sikkerhets- og øvelsesopplegg Bidra til installasjon av kunstobjekter og møblering Utvikle et optimalt grensesnitt i forhold til Statsbygg sine oppgaver/tjenester Oppgaver knyttet til installasjoner og utprøving av spesialutstyr, lyd, lys og senerigg utstyr i kultursalen og i enkelte spesialrom

13 Driftspersonalets oppgaver og gjøremål i ordinær driftsfase: De ulike oppgavene og gjøremålene må avstemmes med Statsbygg, drift, tentativt og summarisk listes følgende: Følge opp serviceavtaler (ulike leverandører) : Standard utstyr (kopimaskiner, printere, kontorutstyr, AV-utstyr mv Spesialutstyr: arbeidsdeling mellom faglig virksomhet (egenkontroll) og drift (periodisk kontroll) på spesialutstyr. Håndtere avvik og reklamasjoner (feil på teknisk utstyr) skille mellom avvik som skader/har skadepotensiale (RUH) og avvik som begrenser tingens funksjonalitet. Kontrollere for avvik: på dører, vinduer, trapper mv, slitasjepunkter på overflater, dørautomatikk, nødutganger, rømningsveier, branndører, røkluker. Rydde/feie tekniske rom, ved komprimator, ved containere Renhold Periodiske kontrolloppgaver på brukerutstyr Avfallshåndtering Utenomhus boss, måking, strøing, beplantning Distribusjon av varer Oppfølging av leveranser Posthåndtering Adgangskort Rigging og flytting av inventar, tilrettelegging av undervisningsareal og fellesareal Reparasjon av inventar Melde behov vedr. vedlikehold budsjettinnspill Belysning, ventilasjon, varme Brannvern: opplæring, håndslukkeutstyr, øvelser og vedlikehold av brannorganisasjon Listen må bearbeides videre i samråd med Statsbygg

14 Vedlegg 2: Sak 38/13 Tilknyttet prosjektorganisasjonen - arealforvaltning og drift Følgende vil være tilknyttet enheten i prosjektperioden. Ansatte: Prosjektdirektør Endre Laastad Prosjektleder Knut Erik Kismul Driftssjef Øivind Henne Driftsleder Rune Sæbø Driftsleder Rune Jacobsen Driftstekniker Tor Arne Fossdal Driftstekniker Anders Midtun Driftstekniker Morten Lund Spesialrom, lys, lyd, rigg Innleide konsulenter: Erstad & Lekven Bergen AS ved Kjartan Åsmul. Fylkesnes AS ved Ronny Abrahamsen og Jan Åge Fasmer. Metropolis AS ved Hanne Arvik. Kjell Bård Danielsen. Andre Eli Bergsvik Innkjøp/inventar/spesialutstyr Møllendalsveien Møbler/interiør Utvikling av renholdsplan Estetikk og kunstprosjektet

15 SAK 39/13 GODKJENNING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR ph.d.-utdanning VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Dokumenter i saken 1. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref 2008/4438) 2. Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 3. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Høgskolen i Bergen (legges fram i møtet) 4. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438). 5. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 6. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 7. Kvalitetsmanifest - mål og rammer for arbeidet med kvalitet ved HiB 8. Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning (vedlegg 1) 9. Diverse retningslinjer som skal legges ved søknaden til NOKUT, og som ennå ikke har vært styrebehandlet (vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6) 2. Saken gjelder Høgskolen vil søke NOKUT om akkreditering av ph.d.-utdanningen «Studier av danning og didaktiske praksiser». Det vises her til etterfølgende styresak 40/2013. Som vedlegg til søknaden, skal høgskolen legge ved en beskrivelse av hvordan kvalitetssikring av ph.d.-utdanning er innlemmet i institusjonens øvrige kvalitetssikringssystem. I denne saken legger vi fram kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning som planlegges ved høgskolen, og beskriver hvordan dette utgjør en del av høgskolens kvalitetssikringssystem. 3. Vurdering Høgskolens totale kvalitetssikringssystem er forankret i strategisk plan og høgskolens overordnede målsettinger. Kvalitetsmanifestet gir mål, retningslinjer og rammer for arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved Høgskolen i Bergen.

16 Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning er basert på etablerte prinsipper i høgskolens arbeid med kvalitet, jf. Kvalitetsmanifestet. Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning har en oppbygging tilsvarende kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten. NOKUT godkjente systemet for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i juni Kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning beskriver sentrale prosesser, aktører og fora som deltar i arbeidet med å sikre kvalitet i ph.d.-utdanning. Systemet viser hvordan arbeids- og ansvarsforhold mellom ulike aktører og fora er fastsatt. Det beskriver også hvordan den informasjonen systemet frembringer, blir lagt fram for ansvarlige fora og nivå i organisasjonen. Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen, godkjent av styret og endelig vedtatt av rektor , har vært et sentralt dokument i utviklingen av systemet. I etterkant av styrets godkjenning er forskriften vesentlig endret på ett punkt. Klageinstans for klage på avslag om godkjenning av avhandling, prøveforelesning og disputas er endret fra høgskolestyret til høgskolens klagenemnd. Endringen skjer etter en juridisk vurdering av en klagesak ved UiB. Forskriften er sendt Lovdata og er gjort gjeldende fra Andre sentrale retningslinjer og dokument som er utviklet for søknad om akkreditering av ph.d.-utdanning og anbefalt av FoU-utvalget er følgende: Avtale om opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av styret Retningslinjer for behandling av søknader om opptak til ph.d.-studier ved Høgskolen i Bergen vedtatt av FoU-utvalget (vedlegg 2) Retningslinjer for opptaksperiode på et ph.d.-studium ved Høgskolen i Bergen, vedtatt av FoU-utvalget (vedlegg 3) Retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid, vedtatt av FoU-utvalget i (sak 06/2011). (vedlegg 4) Retningslinjer for utvidelse av stipendiatperioden på særskilte vilkår, vedtatt av FoU-utvalget (vedlegg 5) Retningslinjer og rutinebeskrivelser for utlysning-, tilsetting og oppfølging av stipendiatstillinger ved Høgskolen i Bergen, vedtatt i 2009, og justert og vedtatt av FoU-utvalget i forbindelse med behandling av søknad om akkreditering av ph.d.-studiet «Studium av danning og didaktiske praksiser». (vedlegg 6) I et vedlegg til dokumentet om kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning, gir vi i tillegg oversikt over skjema, avtaler og retningslinjer som vil bli utviklet parallelt med søknadsbehandlingen i NOKUT.

17 Systemet er designet for å håndtere de tre første ph.d.-utdanningene som høgskolen søker godkjenning for i Det er naturlig at det sentrale ph.d.-utvalget foretar en årlig gjennomgang med eventuelle påfølgende revisjoner av kvalitetssikringssystemet basert på evalueringer og årsrapportering fra de første studiene som blir etablert. Høgskoledirektøren viser til premissene i saken og legger med dette kvalitetssikringssystemet fram for styret for godkjenning. 4. Innstilling til vedtak 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen 2. Styret tar til etterretning regelsamlingen som FoU-utvalget har vedtatt i utviklingen av ph.d.-utdanning Bergen Audun Rivedal Høgskoledirektør Margareth Hauge Haagensen Utdanningsdirektør (s) Astrid Bårdgard Forskningsdirektør (s)

18 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen 1

19 Innhold 1. Innledning Organisering Det sentrale ph.d.-utvalget Ph.d.-utvalg på avdelingsnivå (programutvalg) Fagansvarlig for ph.d.-studiet Administrasjon Tilsetting i stipendiatstillinger Opptak ph.d.-avtalen Opplæringsdelen Veiledning Evaluering av studiene Rapportering Avhandlingen Innlevering Oppnevning av bedømmelseskomiteen Innstilling fra bedømmelseskomiteen Offentliggjøring av avhandlingen Prøveforelesning Disputas Godkjenning av doktorgradsprøven Vedlegg Skjema og avtaler Lov, forskrift og retningslinjer Rutiner

20 1. Innledning I januar 2013 vedtok høgskolen forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen. Forskriften er sendt til Norsk Lovtidende og gjort gjeldende fra 1. april I juni 2011 godkjente NOKUT systemet for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten ved HiB. Høgskolen arbeider kontinuerlig med å utvikle kvaliteten i utdanningene. Arbeidet er basert på de formelle kravene fra myndighetene og høgskolen sine egne målsettinger for kvalitet i utdanningene. Kvalitetssystem for ph.d.-utdanning er en del av det helhetlige kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bergen. 2. Organisering Høgskolestyret har det overordnete ansvaret for ph.d.-utdanningen ved HiB. Det sentrale ph.d.-utvalget skal være rådgivende overfor institusjonsledelsen. Høgskolestyret oppnevner utvalget og har delegert utvalget myndighet i enkeltsaker som vist i pkt 2.1 Et ph.d.-utvalg på avdelingsnivå (programutvalg) er rådgivende for avdelingsledelsen. Høgskolestyret oppnevner et programutvalg for hver akkreditert ph.d- utdanning. Utvalget er delegert myndighet fra styret i enkeltsaker, og har blant annet ansvar for opptak til ph.d.-studiet. Fagansvarlig for ph.d.-studiet er sekretær for programutvalget, og har ansvar for daglige drift av studiet som beskrevet i pkt 2.3. Fagansvarlig rapporterer til dekan, og legger ellers fram saker til behandling i programutvalget, som vist i pkt 2.2. Dekanen har det faglige og administrative ansvaret for opptak til og gjennomføring av ph.d.-utdanningen ved sin avdeling. Studiet administreres og forvaltes operativt av Seksjon for forskning og ekstern samhandling som vist i pkt 2.4. Dekanen, forskningsdirektøren og det sentrale ph.d.-utvalget rapporterer til høgskoledirektøren. 3

21 2.1 Det sentrale ph.d.-utvalget Ph.d.-utvalget er oppnevnt av og handler på fullmakt fra høgskolestyret. Utvalget skal utarbeide og forvalte felles retningslinjer og rutiner i henhold til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen. Det er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker. Ph.d.-utvalget har følgende mandat: være rådgivende overfor institusjonen delegert myndighet fra styret i disse enkeltsakene: fastsette studie- og emneplaner for ph.d.- studiet opprette komitéer for bedømmelse av avhandling og disputas etter innstilling fra programutvalget godkjenne endelig doktorgradsprøve behandle policy og klager Ph.d.-utvalget skal ha 7-9 medlemmer og bestå av: rektor, eller en person som rektor bemyndiger, er leder for utvalget dekan eller prodekan for forsking fra høgskolens tre avdelinger en professor fra hvert ph.d.-studium (inntil 3) en stipendiat en ekstern professor fra annet ph.d.-miljø Studentparlamentet kan peke ut en masterstudent som observatør i utvalget. Forskningsdirektøren er sekretær for utvalget. Utvalget oppnevnes for en periode på fire år, unntatt stipendiatrepresentanten, som oppnevnes for to år. Studentobservatøren oppnevnes for ett år om gangen. Det oppnevnes personlige varamedlemmer. Sammensetningen av utvalget skal følge reglene i Likestillingslovens 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg. 2.2 Ph.d.-utvalg på avdelingsnivå (programutvalg) Et programutvalg for hver akkreditert ph.d.-utdanning blir oppnevnt av høgskolestyret. Utvalget er forankret i avdelingen. Dekan fremmer forslag til medlemmer for høgskoledirektøren. Programutvalget har følgende mandat: være rådgivende overfor ledelsen ved avdelingen delegert beslutningsmyndighet fra styret innen følgende enkeltområder: 4

22 vedta hvilke utdanningsområder som kan godkjennes som grunnlag for opptak til det aktuelle ph.d.-studiet godkjenne opptak til ph.d.-studiet godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på studiet gjennomføre tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen motta og behandle søknad om å få avhandlingen bedømt innstille medlemmer til bedømmelseskomite overfor ph.d.-utvalget avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat Programutvalget har 5 medlemmer og består av: leder for utvalget: vitenskapelig tilsatt med professorkompetanse tre vitenskapelig ansatte knyttet til undervisning, veiledning eller forskning rettet mot ph.d.-studiet en stipendiat Totalt skal minst tre av medlemmene i utvalget skal ha professorkompetanse. Fagansvarlig for ph.d.-studiet er sekretær for utvalget. Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, unntatt stipendiatrepresentanten, som oppnevnes for to år. Det oppnevnes personlige varamedlemmer. Sammensetning av utvalget skal følge reglene i Likestillingslovens 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg. 2.3 Fagansvarlig for ph.d.-studiet Den fagansvarlige for ph.d.-studiet har ansvar for tilrettelegging og daglig drift av studiet. Sentrale oppgaver er å holde oppstartsmøter med ph.d.-kandidater, organisere og utvikle kurstilbudet i opplæringsdelen, sluttevaluering av kursene, årlige oppfølgingsmøter med veiledere og studenter inkludert midtveisevaluering. Fagansvarlig er sekretær for programutvalget og sørger for årlig rapportering til utvalget, se pkt 8. Den fagansvarlige vil samarbeidet tett med seksjon for forskning og ekstern samhandling, og rapporterer til dekan. Den fagansvarlige for et ph.dstudium skal ha professorkompetanse. 2.4 Administrasjon Seksjon for forskning og ekstern samhandling har det forvaltningsmessige ansvaret for ph.d.-utdanningen. Forskningsdirektøren er sekretær for det sentrale ph.d.- utvalget. 5

23 Seksjon for forskning og ekstern samhandling legger til rette for at ph.d.-kandidatene får tilbud om og gis optimal støtte, i samarbeid med de øvrige seksjonene i Sentraladministrasjonen. Seksjon for utdanning har det overordnete ansvaret for administrasjon av eksamen for ph.d.-emnene ved blant annet registrering av kandidater, oppmelding til eksamen og utskriving av vitnemål/ds. Seksjon for økonomi legger til rette for prosjektkontoer med egne driftsmidler for alle ph.d.-kandidater. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling har ansvaret for utlysning av og tilsetting i stipendiatstillinger. Høgskolen har utarbeidet skjema og avtaler for ph.d.-utdanningen, se vedlegg. 3. Tilsetting i stipendiatstillinger Tilsetting i stipendiatstillinger skjer etter forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, og høgskolens egne rutiner for tilsetting i vitenskapelige stillinger. Seksjon for personal og organisasjonsutvikling har ansvar for prosessen med utlysning av og tilsetting i stipendiatstillinger. Instituttleder/senterleder/programansvarlig innstiller for tilsetting i stipendiatstillinger. Høgskolens tilsettingsutvalg tilsetter stipendiatene. Høgskolens rutiner er samlet i rekrutteringshåndbok for HiB og i de generelle retningslinjer og rutiner for tilsetting, opptak og oppfølging av stipendiater som søker ph.d. studium ved Høgskolen i Bergen, se vedlegg. Høgskolen har egne retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid ved HiB, og retningslinjer for innvilgelse av permisjon og utvidelse av stipendiatperioden. Seksjon for forskning og ekstern samhandling har ansvar for saksbehandling av sentrale ressurser og prioritering av områder for utlysing av stillinger. Seksjonen har også ansvaret for koordinering av tilsettings- og opptaksprosess. 4. Opptak Opptak til ph.d.-utdanningen skjer etter forskrift for graden graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HiB og opptakskriterier gitt i studieplan. Det sentrale ph.d.-utvalget fastsetter skjema for søknad om opptak til ph.d.-studium ved HiB, se vedlegg. 6

24 Det sentrale ph.d.-utvalget kan fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere, dersom det er flere søkere enn studieplasser. Programutvalget ved avdelingen har ansvaret for opptak til ph.d-utdanningen. Det kan fastsette krav til dokumentasjon utover det skjema for søknad om opptak krever. Kravene skal være i tråd med kriterier som er åpent tilgjengelig og i samsvar med HiB sin rekrutteringspolitikk og faglige profil. Kandidaten sender sin søknad om opptak til HiB. Normalt skal kandidaten søke opptak innen tre måneder etter oppstarten av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Programutvalget vedtar opptak utfra en samlet vurdering av søknaden. I vedtaket skal programutvalget: oppnevne minst én veileder plassere ansvaret for å håndtere andre behov som er skissert i søknaden fastsette avtaleperiode med start- og sluttdato. Startdato er lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av avtaleperioden skal følge forskriften for graden philosophia doctor ved Høgskolen i Bergen og vedtatte retningslinjer som følger av den, se vedlegg. Programutvalget kan avslå opptak dersom: avtaler med ekstern tredjepart hindrer offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen de immaterialrettslige avtaler som er inngått, er så urimelige at Høgskolen i Bergen ikke bør medvirke i prosjektet søkeren ikke kan oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp til ph.d. utdanningen, jf. 5-1 Søker kan klage på avslag på søknad om opptak etter forvaltningsloven 28. Det sentrale ph.d-utvalget kan oppheve eller endre vedtaket. Hvis vedtaket ikke blir endret, sendes klagen til Klagenemnda ved HiB. 4.1 ph.d.-avtalen Opptaket er formelt når kandidat, fagansvarlig, veileder og dekan har signert avtale om opptak ved ph.d.-utdanningen. Det sentrale ph.d.-utvalget fastsetter skjema for avtale om opptak til ph.d.-utdanning, se vedlegg. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden. Den 7

25 skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at kandidaten kan gjennomføre ph.d. utdanningen til avtalt tid. Seksjon for forskning og ekstern samhandling har administrativt ansvar for Avtale om opptak til ph.d.-utdanning. Ph.d. kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part skal inngå egen avtale med institusjonen og den eksterne part, jf. fastsatte retningslinjer. Skal ph.d. kandidaten ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må høgskolens retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på fastsatte skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med opptaksavtalen. Programutvalget for ph.d.-studiet skal godkjenne betydelige endringer i avtalen, som vil påvirke gjennomføringen av forskningsprosjektet eller opplæringsdelen. Programutvalget kan forlenge avtaleperioden etter en begrunnet søknad. Får kandidaten forlenget avtaleperioden, kan programutvalget sette ytterligere betingelser, jf retningslinjer for utvidelse av opptaksperioden. 5. Opplæringsdelen Det sentrale ph.d.-utvalget godkjenner studie- og emneplaner for ph.d.- utdanningen. Studieplanen spesifiserer kravene til innhold i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng (sp), der minst 20 sp skal være fullført etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Dekan har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå og i samsvar med internasjonal standard. Programutvalget godkjenner opplæringsdelen, når de gjør vedtaket om opptak til ph.d.-studiet. Plan for opplæringsdelen er et punkt i ph.d.-kandidaten sin søknad om opptak. Dersom høgskolen ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal HiB legge forholdene til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner. Godkjenner programutvalget opplæring ved andre institusjoner, skal fagansvarlig og veileder legge til rette for dette. Kurs på doktorgradsnivå ved annen institusjon skal godkjennes i samsvar med reglene i Lov om universiteter og høyskoler, 3, 3 5 første ledd. 8

26 Eventuelle endringer i godkjent plan for opplæring skal kandidaten utarbeide i samråd med sin hovedveileder. Endringer i opplæringsdelen må godkjennes av programutvalget. Kandidaten søker på eget skjema, se vedlegg Seksjon for utdanning registrerer kandidatene i FS ut fra de opplysningene i søknadsskjemaet. Seksjonen legger til rette at oppmelding til, gjennomføring av og eksamensresultat for emner i opplæringsdelen blir registrert i FS. Kandidaten kan klage på karakterfastsetting og formelle feil ved eksamen, jf lov om universiteter og høyskoler 5 2 og 5 3. Forskrift om eksamen for HiB og retningslinjer ved plagiat og fusk ved HiB gjelder også ph.d.-utdanningen. 6. Veiledning Ph.d.- kandidaten skal normalt ha to veiledere, en hovedveileder og en medveileder. Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Dersom programutvalget har oppnevnt en ekstern hovedveileder, skal medveileder være tilsatt ved HiB Begge veilederne skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen fagfeltet og være aktive forskere. Minst en av veilederne skal ha professorkompetanse. Alle nye veiledere ved HiB skal ha gjennomført kurs i ph.d.-veiledning/forskerveiledning. Dekan, fagansvarlig og veiledere skal sikre at ph.d. kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. Ph.d.-kandidaten skal gjøre seg tilgjengelig for jevnlig veiledning og følge de plikter som et forskningsprosjekt krever, slik det går fram av Høgskolen i Bergens internkontrollsystem for etikk i forskning. Kandidaten og veilederne skal signere Avtale om opptak til ph.d.-utdanning, Del B: Avtale om faglig veiledning. Denne avtalen fastsetter partenes rettigheter og plikter knyttet til veiledning i avtaleperioden, se vedlegg. Seksjon for forskning og ekstern samhandling har administrativt ansvar for Avtale om opptak til ph.d.-utdanning. Programutvalget kan oppnevne ny veileder, dersom ph.d. kandidat og veileder ber om det. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Programutvalget behandler og avgjør tvister om veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter, dersom partene ber om det. 9

27 7. Evaluering av studiene Studentenes evaluering av studier gir høgskolen grunnlag for å vurdere og dokumentere kvaliteten i utdanningen. Midtveis i ph.d.-studiet arrangeres en obligatorisk midtveisevaluering, der kandidaten presenterer og evaluerer fremdriften i eget studium og ph.d.-prosjekt, for sin veileder, en ekstern forsker og fagansvarlig for ph.d.-studiet. Programutvalget oppnevner den eksterne forskeren. I evalueringen kan studenten ta opp forhold som er av betydning for fremdriften i studiet, og drøfte hvordan framdriften kan sikres videre. Fagansvarlig legger til rette for at kandidatene sluttevaluerer emner i opplæringsdelen. Seksjon for utdanning utarbeider opplegg for sluttevalueringen, etter prinsippene for evaluering i kvalitetssikringssystemet ved HiB. 8. Rapportering Fagansvarlig oppsummerer evalueringene i en rapport og presenterer den for det sentrale ph.d.- utvalget. Dekanen og fagansvarlig har ansvar for å følge opp eventuelle vedtak om endringer. Veiledere og ph.d.-kandidaten rapporterer årlig om framdriften i ph.d.-utdanningen. Partene har forpliktet seg til dette da de signerte avtale om opptak til ph.d.-utdanning, Del A. De bruker et skjema for framdriftsrapport som det sentrale ph.d-utvalget har fastsatt. Progresjon og eventuelle avvik i forhold til godkjent plan for utdanningen, skal rapporteres til fagansvarlig innen 1. november hvert år. Se egne retningslinjer og rutiner. Fagansvarlig skal på bakgrunn av rapporten holde separate oppfølgingssamtaler med ph.d.-student og veileder. Framdriftsrapportene legges fram for programutvalget. Rapporten skal vise om kandidaten holder framdriften som planlagt og om partene møter kravene til veiledning. Fagansvarlig legger fram sin egen rapport for hver kandidat basert på oppfølgingssamtalene. Programutvalget vedtar eventuelle tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen. Mangelfull eller utilfredsstillende rapportering fra kandidaten til programutvalget kan føre til tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før utløpet av opptaksperioden, jf ph.d.- forskrift HiB 5-5. Programutvalget sender samlet rapport om status for ph.d.-utdanningen og ph.d.- kandidatenes framdrift til dekan og det sentrale ph.d.-utvalget Dekan og det sentrale ph.d.-utvalget rapporterer årlig til høgskoledirektøren. Høgskoledirektøren rapporterer til styret i forbindelse med årsrapport og plan. 10

28 Styret fastsetter eventuelle tiltak i forbindelse med årsplaner. 9. Avhandlingen 9.1 Innlevering Kravene til avhandlingen framgår av høgskolens ph.d.-forskrift 10. Hovedveileder skal gjøre ansvarlig instans oppmerksom på at kandidaten snart leverer avhandlingen, slik at nødvendig forberedelse kan starte. Ph.d.-kandidaten søker om å få bedømt sin avhandling. Søknaden og de nødvendige vedlegg sender kandidaten til høgskolen. Programutvalget behandler søknaden. Dersom søknad ikke fyller kravene gitt i ph.d.-forskriften 13-1, skal programutvalget avvise den. Programutvalget kan avvise søknaden dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komite. Oppfyller søknaden kravene og programutvalget godkjenner søknaden, starter prosessen med å oppnevne en bedømmelseskomite. Det skal normalt ikke gå mer enn 5 måneder fra innlevering til disputas. 9.2 Oppnevning av bedømmelseskomiteen Programutvalget for ph.d.-utdanningen innstiller medlemmer til en sakkyndig komite som skal bedømme avhandling og disputas. Krav til sammensetning av komiteen er gitt i ph.d.-forskriften 14. I innstillingen skal programutvalget begrunne sammensetning av komiteen og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Habilitetsreglene i forvaltningslovens 6 gjelder for komiteens medlemmer. Det sentrale ph.d.-utvalget oppnevner bedømmelseskomiteen utfra innstillingen, og peker ut en leder av komiteen. Styret fastsetter prosedyren for oppnevning av komiteen. Fagansvarlig gir ph.d.-kandidaten melding om forslaget til sammensetning av komitéen. Kandidaten kan gi skriftlige merknader til forslaget innen en uke etter at vedkommende ble gjort kjent med dette. Hvis kandidaten ikke har merknader, så må fagansvarlig få beskjed snarest. 11

29 9.3 Innstilling fra bedømmelseskomiteen Bedømmelseskomiteen skal avgi innstilling om avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Komiteen skal levere sin innstilling seinest 3 måneder etter den mottok avhandlingen til bedømmelse. Innstillingen og eventuell dissenser skal være begrunnet når den sendes til programutvalget. Programutvalget legger innstillingen fram for ph.d. kandidaten. Kandidaten får en frist på 10 arbeidsdager til å gi skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke har merknader, skal programutvalget ha skriftlig beskjed om dette så fort som mulig. Har kandidaten merknader til innstillingen, skal disse sendes til det sentrale ph.d.- utvalget. Programutvalget sender innstillingen fra bedømmelseskomiteen til det sentrale ph.d.- utvalget. Det sentrale ph.d.-utvalget vedtar om avhandlingen er verdig til å forsvares. Ph.d.-forskriften 16 gir retningslinjer for hvordan ph.d.-utvalget behandler enstemmige eller delte innstillinger fra bedømmelseskomiteen. Ph.d.-forskriften 15-2 gir retningslinjer for omarbeiding av innlevert avhandling, 15-4 om retting av formelle feil i avhandlingen og 17 Ny innlevering. 9.4 Offentliggjøring av avhandlingen Når avhandlingen er funnet verdig til forsvar, leverer kandidaten avhandlingen til høgskolen i godkjent format og i henhold til høgskolens bestemmelser, jf. ph.d.- forskriften Kandidaten leverer også et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk, som skal publiseres offentlig. Avhandlingen blir offentliggjort i den form den ble levert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig ved HiB senest 2 uker før dato for offentlig forsvar. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling, med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. 12

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådets styre 29. april 2011. Oppdatert og endret 16.01.13 og 18.09.13. Ny endring 29.01.15. DEL I INNLEDENDE

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526

Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45. Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2014 Møtetid: Onsdag 30. april kl. 09.00-14.45 Møtestad: Nygårdsgaten 112, Rom A 526 Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Ole-Gunnar Søgnen, for

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 15.12.2011. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus Håndbok for ph.d.-kandidater tatt opp på et ph.d.-program ved Høgskolen i Oslo og Akershus revidert april 2013 Innhold 1. Forord... 4 2. Opptak... 5 Opptak... 5 Tid på ph.d.-programmet... 5 Behandling

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Vedtatt av Programstyret 12.09.2014 DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Retningslinjenes virkeområde Disse retningslinjene gjelder

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Denne forskriften gjelder all utdanning som fører frem til graden philosophiae

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl. 1600-1815 Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl. 0900-1330 Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH PhD

KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH PhD KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH PhD Vedtatt i PDU 07.06.2012 Strukturen på kvalitetssikringssystemet for doktorgradsprogrammet følger utviklingen i forskerutdanningsløpet

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga.

Driftsdirektør Steinar Harberg, studentparlamentets leiar Gustav Mikael Dahl. Det var ingen merknader til innkallinga. STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 2/2009 Møtetid styreseminar Tysdag 24. februar 2009 kl. 1400 1930 Møtetid styremøte Onsdag 25. februar 2009 kl. 1000-1615 Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2013 Møtetid: Torsdag 17. desember kl. 09.00-15.22 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A825. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS. Asbjørn Salthe. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. april 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes,

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Agenda for søkerseminaret (A) Solveig Christensen: Generelt om ph.d.-utdanningen og det å være stipendiat (B)

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet

Diskusjon om innholdet i kvalitetssystemet for ph.d.-programmet UNIVERSITETET I OSLO Det samfunnsvitenskapelige fakultet PR-sak: 27/15 Møtedato: 24.09.15 Til: Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet Fra: Sekretæren Dato: 22. september 2015 DISKUSJONSSAK

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Oslo 14 september 214 Agenda Presentasjon av deltakere Virksomheten i Stipendiatprogrammet Erfaringsutveksling nye retningslinjer Dokumentasjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl. 09.00-14.10. Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet Fastsatt av Universitetsstyret 15.05.2014, med hjemmel i lov av 01.04.2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer