KOMPETANSEPLAN 2003 FOR STEINKJER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN 2003 FOR STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN 2003 FOR STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget des Avdeling for økonomi og personal Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

2 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedavtalerevisjonen i 2002 er en kommet fram til følgende: 7 Kompetanseutvikling Partene erkjenner den store betydning øket kompetanse har for den enkelte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. Den enkelte kommune/fylkeskommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Kommunen/fylkeskommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. I tillegg har KS følgende merknad: Bestemmelsen krever at kommunen/fylkeskommunen utarbeider en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, etter å ha kartlagt og analysert kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. Det er ingen formalkrav til hvordan en slik plan skal utarbeides eller se ut. Steinkjer kommune har etter hvert fått lang erfaring med utarbeidelse av opplærings-/kompetansehevingsplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper utarbeidet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. De tidligere etatene og nåværende avdelingene har utarbeidet egne planer, som så er blitt samordna i en felles plan. Denne metodikken er videreført i arbeidet med å utforme kompetanseplanen for år Som tidligere er planene lagt med utgangspunkt i kommuneplan, med formulerte visjoner, målsettinger og strategiske innsatsområder som der kommer til uttrykk. Videre bygger planen for år 2003 på fireårsplanen som ble utarbeidet for perioden En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyrets endelige behandling av budsjett for kommende år, vil derfor være førende for i hvor stor grad den enkelte avdeling er i stand til å gjennomføre sine planlagte tiltak. Ansvaret for gjennomføring er også lagt til den enkelte avdeling, med unntak av felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak. En del planlagte tiltak vil derfor kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Årets kompetanseplanutvalg består av rådmannen, leder for avdeling for organisasjon Karsten Saugestad, leder for avdeling for bistand og omsorg nord Iren Hovstein Haugen, leder for avdeling for PPT og barnevern Gunlaug Rønsberg, representant for Norsk Kommuneforbund, Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

3 avd. Steinkjer Solvår Øksnes, representant for samarbeidende organisasjoner i Steinkjer Iver K. Bjartan, representant for utdanningsorganisasjonene Hilde Henriksen Karlsen. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for utarbeidelsene i avdelingene, samt å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en svær ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. All slik personalplanlegging, kompetansestyring og utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier. Det nå foreliggende plandokumentet har tatt utgangspunkt i disse forutsetninger, og håpet er at de foreslåtte tiltak i sum vil gjøre kommunens ansatte enda mer i stand til å utføre kommunens oppgaver på en kvalitativt god måte. Det gjøres samtidig oppmerksom på at plandokumentet er bygget opp med utgangspunkt i den organiseringen kommunen hadde på det tidspunkt da dokumentet ble vedtatt, slik at nåværende avdelingsstruktur avviker fra denne planens oppbygging. De tiltak som er beskrevet er det likevel de nåværende avdelingers ansvar å gjennomføre. Avdeling for økonomi og personal, feb. 03 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

4 INNHOLD Side Avdeling for barnehager 5 Avdeling for bistand og omsorg nord 7 Avdeling for bistand og omsorg sør 10 Avdeling for brannvern og byggesak 12 Avdeling for eiendomsforvaltning 14 Avdeling for helsetjenester 15 Avdeling for informasjon IKT 20 Avdeling for kommunaltekniske tjenester 23 Avdeling for kultur 28 Avdeling for natur og landbruk 30 Avdeling for ppt og barnevern 32 Avdeling for rehabilitering 35 Avdeling for skole 45 Avdeling for sosiale tjenester 48 Avdeling for plan og anlegg 52 Avdeling for økonomi 53 Avdeling for organisasjon 56 Felles opplæring Lederskolen 59 Fellestiltak 61 Generell opplæring 62 HMS 63 IT-opplæring 64 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

5 AVDELING FOR BARNEHAGER KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: AVDELING FOR BARNEHAGER HOVEDMÅL FOR AVDELING FOR BARNEHAGER: Barnehagene i Steinkjer skal sammen med foreldrene ivareta barns behov for trygghet, trivsel og utvikling BARNEHAGEAVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: *Barnehagene skal gi foreldre og barn et fleksibelt og brukertilpasset tilbud som i størst mulig grad dekker den enkelte families behov. *Barnehagene skal utnyttes slik at flest mulig barn gis et barnehagetilbud av god kvalitet samtidig med at det økonomiske fundamentet sikres. *Det skal opprettes gode og forpliktende samarbeidsrutiner mellom de private barnehagene og kommuneen. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

6 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Avdeling for barnehager år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1. BFD`s satsing; Den gode barnehagen kvalitet i barnehagen/utvikling av barns sosiale kompetanse og voksenrolen. Alle ansatte i barnehagene 2. IT-opplæring Styrere/barnehageansatte 3. Tegnspråkopplæring Ansatte i barnehagene. 4. Utvikling av barns sos.komp./ Lek og læring i naturen i bhg. 5. Kompetanseheving hvor barnehagene selv tilrettelegger for kurs/tiltak gjennom egne kursmidler. 6. Kompetansehevingstiltak for private bhg.eiere. Ansatte i barnehagene Ansatte i barnehagene Private barnehageeiere E Gjennomføring *** Kommunale kursdager Tidspunkt Vår og høst 2003 I Dagsamlinger Vinter/Vår 2003 E Kveldskurs Vår og høst 2003 Budsjett/ finansiering Barnehagenes kurskonto Avd. for barnehager. Avd. for barnehager. E Dagskurs Vår/høst 2003 Barnehagenes kurskonto. I Dagskurs Vår og høst 2003 Barnehagenes kurskonto E Kvledskurs Høst 2003 Avd. for barnehager. Ansvarlig for gjennomføringen Avdeling for barnehager. Avd. for barnehager/iktavd. Avd. for barnehager. Avd. for barnehager. Den enkelte barnehage. Avd. for barnehager Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

7 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG NORD KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Iren Hovstein Haugen. HOVEDMÅL FOR AVDELING BISTAND OG OMSORG NORD Avdelingen skal yte bistand og omsorg, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i henhold til lover og forskrifter, og til enhver tid har brukeren i fokus. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER I forhold til kompetanseplanlegging. Økonomikunnskap til avdelingsleder / tjenesteenhetslederne og økonomiforståelse i hele organisasjonen. Bevissthet om saksbehandling, for å få gjort rette faglige avgjørelser. Dyktiggjøre alle medarbeiderne i våre fagprogram. Faglig bevissthet blant alle medarbeiderne. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

8 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for avdeling Bistand og omsorg nord år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 PROFIL - IPLOS Tjenesteenhetsledere. 2 Grunnutdanning Spl. / vernepl. / hj.pl. / omsorgsarb. Sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter. Ufaglærte medarbeidere 3 Saksbehandling i PROFIL. Gruppekoordinatorer. 4 Videreutdanning i klinisk sykepleie. I Gjennomføring *** Kursopplegg etter behov. Intern opplæring Tidspunkt Vår Budsjett/ finansiering Noe vikarinnleie. Kr E Kontinuerlig 2003 Permisjon u/lønn I Kursopplegg etter behov. Intern opplæring. Vår Høst sykepleier. E Deltid Vår 2003 Høst PROFIL Alle ny-ansatte. I Etter behov. Kontinuerlig prosess. Tilskudd 1500,- pr.studieår Noe vikarinnleie. Kr Søkes tilskudd fra Fylkeslegen Uten kostnad. Ansvarlig for gjennomføringen Avdelingsleder Fagkonsulenter. HINT Videregående skole Friundervisning Avdelingsleder Fagkonsulenter. HINT Tjenesteenhetsleder. 6 Medikamenthåndteringskurs. Hjelpepleiere og omsorgsarbeide re. I x 2 pr. år. Vår 2003 Høst Noe vikarinnleie. Belastes hver enkel Tjenesteenhet. Tjenesteenhetsleder. Fagkonsulent 7 Opplæring i faglige oppgaver etter behov. Geriatri / Senil demens (Ressurshuset, Videokonferansesenteret) 8 Videreutdanning i psykatri, tverrfaglig Alle ansatte I Kontinuerlig 2003 Kr , Leie videokonferanses. 1 ansatt E Deltidsstudie 2003 Permisjon u/lønn Søke stipend fra Avdelingsleder Fagkonsulenter. Tjenesteenhetsledere. HINT Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

9 9 Opplæring i forhold til Sosialtjenesteloven 6A Ansatte i boliger Psykatrimidlene I Kontinuerlig 2003 Øremerkede midler fra Fylkesmann 10 Brannvernopplæring. Alle ansatte. I x 2 pr. år. Vår 2003 Høst 2003 Noe vikarinnleie. Belaste hver enkel Tjenesteenhet. Tjenesteenhetsleder Fagutvikler Tjenesteenhetsleder. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

10 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG SØR KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder: Kirsten Lange HOVEDMÅL FOR *AVDELINGEN: Avdelingen skal yte bistand og omsorg, være effektiv og målrettet oppimot de ressurser avdelingen har til rådighet. Avdelingen skal til enhver tid drive tjenesteyting i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Avdelingen skal ha fokus på avdelingenes økonomiske og menneskelige ressurser AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Økonomikunnskap blant avdelingsleder og enhetsledere. Økonomiforståelse i hele avdelingen. Videreutvikle faglige verktøy i den hensikt til enhver tid å ha bedre oversikt over den totale ressursbruken som omsettes til tjenesteyting innen avdelingen. Nytte verktøy til kvalitetssikret saksbehandling Medikamentopplæring blant sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og andre. Lovverket stiller klare krav ift kvalitetssikret profesjonsutøvelse Utvikle ressurshusmodellen, rugekassetankegangen. Ivareta og nyttegjøre kompetanse innen avdelingen og i Steinkjer Kommune. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

11 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK avdeling for Bistand og omsorg, sør -- år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 Økonomiopplæring A.leder E.ledere I Gjennomføring *** Internkurs i steinkjer kommune Lederskole 2 IPLOS fagpersonell I internkurs i regi av avdelingen samarbeid med helesedept. 3 Medikamentopplæring Fagpersonell I internkurs i regi av avdelingen 4 Ressurshuset Rugekassen alle i avd 1 internkurs i regi av avdelingen og avdeling for organisasjon Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 2003 rådmann VÅR 2003 HØST 2003 innleie av vikarar div utgifter kto: kostnad: innleie av vikarer div utgifter kto: kostnad: innleie av vikarer komp. til kursholdere kto: evt avdeling for org?? kostanad: sentraladm avdelingsleder fagkonsulent avdelingsleder fagkonsulent avdelingsleder tjensteenhetsleder fagkonsulent 5 PROFIL alle ny -ansatte Kontinuerlig 2003 uten kostnad tjenesteenhetsledere 6 Brannvernopplæring alle I X 2 pr.år VÅR 2003 HØST 2003 Noe innleie Belastes den enkelte tjen.enh. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

12 AVDELING FOR BRANNVERN OG BYGGESAK KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder HOVEDMÅL FOR AVDELING FOR BRANNVERN OG BYGGESAK Følge opp kommuneplanens og omstillingsprogrammets satsning på byutvikling Utøve kommunens myndighet i saker som gjelder bygg, anlegg og tomtedeling Sørge for redningsberedskap for mennesker, dyr og materielle verdier AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: * Kompetanseutvikling innen fagområdet byggesak. Tilretteleegging for nettbaserte tjenester * Kompetanseutvikling innen fagområdet brannvern * Overgang til nytt fastmerkegrunnlag (EUREF) * Kompetanseutvikling helhetlig GAB-løsning for kommunen * Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

13 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Avdeling for brannvern og byggesak 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Grunnkurs Norges Brannskole 2 konstabler E 5 uker 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 2 Kurs for alarmsentraloperatører 2 konstabler E 3 uker 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 3 Beredskapsutdanning trinn 3 Overbr.mester E 3 uker 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 4 Grunnkurs kjemikalievern 4 konstabler (2 fra egen komm + 2 fra medl.komm) E 1 uke 2003 Ansv Styret i IIUA /NBS 5 Brevkurs i brannvern 4 deltidskonst. E 5 mnd 2002/2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 6 Plan- og bygningslov Saksbehandlere I Selvstudie/foredra Tjenesteenhetsleder 7 Nettbaserte tjenester Saksbehandlere E Prosjekt 2003 Ansv Avdelingsleder 8 Tilsyn/ kvalitetstyring Saksbehandlere E Nettverksmøter Tjenesteenhetsleder 9 EUREF 89 Oppmålingsing E 2d/ 3 ing 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder 10 GPS-målinger Oppmålingsing E 2d/ 3 ing 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder 11 GAB/GIS Oppmålingsing E 2d/ 3 ing 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

14 AVDELING FOR EIENDOMSFORVALTNING KOMPETANSEHEVINGSTILTAK, AVDELING FOR EIENDOMSFORVALTNING \\ADM1\FELLES\KOMPETANSEPLANLEGGING\KOMPETANSEPLAN \2003-PLAN\Avd.eiendom\KOMPETANSE2003.DOC Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Målgruppe I** E** Gjennomføring *** År Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Nye lover og forskrifter Adm E Fylkesmannen og lignende 2 Prosjektledelse E Fylkesmannen og lignende 3 Administrasjon og ledelse I Interne 4 Energi / renhold Adm E Enøksenter 5 Energi / renhold Alle I Adm 6 Økonomisk styring Adm E 1 semester MVU / HiNT 7 Bruk av elektroniske styringssystemer 5 Vaktm. E 1 uke 2003 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

15 AVDELING FOR HELSETJENESTER KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder for helsetjenester HOVEDMÅL FOR HELSEAVDELINGEN Helseavdelingen skal være en service avdeling som med sin virksomhet, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i henhold til lovverk, bidrar til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet for kommunens innbyggere. Helse er et strategisk satsingsområde i forslag til kommuneplan AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER: Med utgangspunkt i hovedmål: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Øvrige mål er beskrevet i utkast til kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

16 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for helseavdelingen år 2003 Nr. Planlagte tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Allergi Helsesøstre E Info møte med personell fra Sykehuset Levanger Nyfødt medisin Helsesøstre/ jordmor E Info møte med personell fra Sykehuset Levanger Helsesøstre E I samarbeid med Rixklubben, kveldskurs 2-3 x/år Syn og hørsel Helsesøstre E Studiedag til Sykehuset Namsos Kommunikasjon - veiledning Tverrfaglig samarbeid videreutvikling Psykiatri: Personlighets-forstyrrelse Barn og unges psykiske helse Forebyggende tiltak for barn og unge med foreldre med psykiske lidelser Helsesøstre/jordmødre/ Psykiatrisk sykepleiere/ kreftsykepleier Helsesøstre/ jordmor/ fysio/ergo, barnevern, PPT, skole- / barnehage personell Ansatte som arbeider med barn og unge. Ansatte i helsestasjon/ skolehelsetj., psykiatriskesykepleiere Forebyggende tiltak forts. Helsesøstre/ psykiatrisk sykepleiere Tidspkt Budsjett/ Finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 2003 Eget budsjett Enhetsleder kontakter Allergilab. ved Sykehuset Levanger 2003 Enhetsleder i samarbeid med Sykehuset Levanger Oppdatering i nye vaksiner/ vaksinasjonsveiledning Ekstern dekning/ eget budsjett I/E Fagkurs 2003 Eget budsjett Ansvarlig ved vaksinasjonskontoret/ Rixklubben 2003 Eget budsjett Enhetsleder avtaler med Sykehuset Namsos I Habiliteringsgruppa 2003 Eget budsjett Enhetsleder i samarbeid med Habiliteringsgruppa I I samarbeid med avdeling for barnevern og PPT kr. 5000? I/E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett 1 helsesøster E Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Tverrfaglig psykiatriutdanning, HIST/ HINT 2003/ 2005 Søker eksterne midler Fylkesmannen (statsstøtte 50%) Lønn under utdanning E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett Enhetsleder i samarbeid med enhetsledere for barnevern og PPT Helseleder i samarbeid med Fylkesmannen Fagkurs: Rusmiddelarbeid i helsestasjon/ skole Helsesøstre E Div. fagkurs 2001/ 2004 Eget budsjett I samarbeid med HiST Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

17 Flyktningearbeid, fokus på kultur, traumer Helsesøstre, psykiatrisk sykepleiere Smittevern Helsesøstre I/E Div. fagkurs, i samarbeid med fylkeslegen Ungdom : seksualitet, samliv, kropp, mestring Arbeidsgiverpolitikk Lederkurs i kommunen Helsesøstre/ jordmor/ psykiatriske sykepleiere Helseleder/ Tjenesteenhetsleder I/E 2003 Eget budsjett Tjenesteenhetsleder i samarbeid med flyktningekonsulent/ UDI 2003 Eget budsjett E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett Offentlig adm. og ledelse Tjenesteenhetsleder E Deltidsstudie HINT 2003/ 2004 Videreføre/ vedlikeholde bruken av HsPro Telemedisin, teknologi Datakompetanse, ulike nivå Videre utdanning i psykiatri SEPREP Oppfølging av fagsystem, Profil /IPLOS Kognintiv terapi Psykiske lidelser rusmiddelproblematikk Oppdatering på nye behandlingsmetoder, medikamentell, operativbehandling Barneperspektivet i kreftomsorgen barn som pasient / pårørende Ansatte i helsestasjon/ skolehelsetjeneste Leger/ sykepl./ helsesøstre/ jordmor/ psykiatrisk og kreft sykepleiere I Dagsamlinger 2003 Uten kostnad Organisasjonsavdelingen I I samarbeid med Hiadata Eget budsjett I/E 2001/04 Kr Eget budsjett Helseleder Tjenesteenhetsleder Alle sykepleiere I 2003 Eget budsjett Tjenesteenhetsleder Tilbud til 1 pr år E Deltid 2003 Permisjon m/ lønn + tilskudd kr Psykiatriske sykepleiere og kreft sykepleier Psykiatrisk sykepleiere, kreftsykepleier I 2003 Deltar gratis sammen med Bistand og omsorg HINT Enhetsleder Profil- ansvarlig i Bistand og omsorg. E Kurs 2003 Psykiatrimidler Enhetsleder i samarbeid med Helseleder og andre avdelingsledere Psykiatriske sykepleiere E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett Kreftsykepleier E Hospitering ved Sykehuset Levanger 2 x 2 dager pr. år Kreftsykepleier E Fagkurs 2003 Eget budsjett 2003 Tjenesteenhetsleder og kreftsykepleier avtaler med SL Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

18 Smertebehandling Kreftsykepleier E Fagkurs 2003 Eget budsjett Alternative behandlingsmetoder, kostbehandling Spesialutdanning i akuttsykepleie Kreftsykepleier E Fagkurs 2003 Eget budsjett Legevaktsykepleier E 6 mnd, delvis Tromsø,/Trondheim, via telemedisin, heltidsstudie Høst/vår Søker fylkeslegen om midler, kommunal støtte til vikar Søker i samarbeid med enhetsleder Kurs i legevaktarbeid Akuttbehandling - ulike tema Leger, LV-sykepleiere, ambulansefolk i hele fylket E 2 dager vår/høst 2003 Samarbeid med Fylkeslegen Redusert kursavgift, Kr for LV Medisinsk faglig ansvarlig/enhetsleder Redningsøvelse/gruppearbeid med de andre redningsinstanser. Skadestedsarbeid Katastrofeplan i praksis Nasjonale/regionale kurs for legevaktsledere/ Prehospitale konferanser Lokal møteserie med tema akuttmedisin, øvinger i prosedyrer, ATLS, hjertesterter, resuscitering Utdanne instruktør i AHLR/DHLR TNCC Leger og sykepleiere ved Legevakta/politi/brann/ ambulanse/fig Seksjonsleder + med.fagl ansvarl Leger og sykepleiere med vikarer ved LV 2 LV sykepl + med. fagl ansvarlig lege I/E Møte våren Øvelse høsten Konto Kr vikarbudsjett E Høst 2003 Konto 13271? Enhetsleder I 3-4 kvelder i løpet av året Konto Kostnad 2000 Konto Vikarinnleie E Vår 2003 Søker midler fra Luftambulanse-fondet. Kostnad Medisinsk faglig ansvarlig og ledere fra de andre redningsetatene Medisinsk faglig ansvarlig Enhetsleder Enhetsleder i samarbeid med utvalgte representanter, samt Luftambulanse, ledelsen regionalt Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

19 Legevaktsforum 2 sykepl E Høst Kurs AMK/LV ansatte 2 sykepleiere E Vår Kurs i førstehjelp Kurs i prehospital medisin. Oppdatering ulike fagtema: astma, diabetes, lab, akutt og lignende. Hospitering AMK, mottakelse hudpoliklinikk laboratorie andre avd. sykehuset Emosjonell kriseberedskap- ulike kurs med krisetema Krisehåndtering. Sivilforsvarets skole i Trondheim Kurset tilbys andre private/offentlige instanser i hele fylket E Ved etterspørsel Kostnad flyreise Konto Konto Kr 1000 Enhetsleder AMK- sentralene i NT og ST Spesialutdannede instruktører Steinkjer LV Sykepleiere ved Rådhuset LS I/E Ved tilbud 2003 Eget budsjett Enhetsleder Sykepleiere ved legekontor/ legevakt I/E 2003 Eget budsjett Enhetsleder i samarbeid med sykehuset Levanger Alle deltakere i støtteteamet I medl fra støtteteamet E kr Psyk.iatrimidler Psykiatrimidler Enhetsleder Enhetsleder Turnuslegekurs 1 turnuslege vår E/I vår Helseleder Nidaroskongressen Sykepleiere ved legekontor E Høsten 2003 Kr Eget budsjett Enhetsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

20 AVDELING FOR INFORMASJON IKT KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 118 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Ole J. Hammervold HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN Avdeling for informasjon IKT skal yte god service til kommunens folkevalgte, innbyggere, ansatte og media. Det oppnås i samspill mellom ansatte som yter sitt beste i et utviklende og godt arbeidsmiljø. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Tjenesteenhet Informasjon skal være preget av god service og forutsigbarhet i folks kontakt med kommunen. Løpende nyttig informasjon til innbyggerne, ansatte og media, skal produseres. Utøve god veiledning og service til folkevalgte og utøve effektive fellestjenester for avdelingene i deres tjenesteproduksjon. Det skal utøves fullført saksbehandling over disk og nett i et felles kundemottak for saker av kurant karakter i saksområder som ikke krever samordning eller behandling i folkevalgte organ. Servicetorget skal betjene alle som kontakter kommunen. (Besøk, telefoni, nett) Tjenesteenhet Arkiv skal være kommunens fagorgan som har ansvaret for en effektiv dokumentbehandling og lagring i kommunen. Dette skjer gjennom samordning og en fastlagt ansvarsfordeling med avdelinger og tjenesteenheter som har lokale arkiv. Tjenesteenhet IKT skal gjennom planlegging, forvaltning og drift av kommunikasjonssystemer, databaser og verktøy gi folkevalgte, innbyggerne og ansatte stabile gode hjelpemidler. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

21 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** Gjennomføring *** finansiering gjennomføringen Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig for E** Opplæringstiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** År Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Servicetorg info I 3 d 03 egen IKT 2 Intranett/Internett Info ledere I 1 d 03 egen IKT 3 GIS, praktisk bruk Info I 1 d 03 egen IKT 4 Ecxel kurs Ledere mfl. I 3x3 t 02 felles IKT 5 Access programmerere I 4x3 t 2002 felles IKT 6 Samling Husbanken boligkonsulent E 1 d 2003 egen Husbanken 7 Fotobehandlingskurs info E 1 el. (1/2) d 2003 eget Avd 8 Outlookkurs Alle I 2-3 t 2003 eget IKT 9 Win Tid Sentralbordtjen esten E/I? 2003 eget IKT 10 Kundebehandling Info mfl. I 1 d 2003 eget Avd/eksternt 11 Boligkonferanse Boligkontoret E 1 (2) d 2003 egen Eksternt 12 Agresso lønn Alle I 1 d 2003 Felles Org 13 Agresso økonomi Alle I 1 d 2003 Felles Øk 14 Arkivlære Arkiv I/E 1 d 2003 Egen Arkiv 15 Lønn- og personal p- støttetjenesten I 1 d 2003 Felles Org 16 Agresso fakturering Fakt.tjenesten I 1 d 2003 Felles Øk 17 Serverprogram IKT E 2 d 2003 Egen IKT/eksternt 18 Serviceprogram IKT E 2 d 2003 Egen IKT/eksternt 19 Telefoni systemer TKT E 1 d 2003 Egen IKT/eksternt 20 PPI (dataprogram PPT kurs for Systemansvarli E 2 d 2003 Egen IKT/eksternt Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

22 systemansvarlige) g PPI Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

23 AVDELING FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OPPLÆRINGSPLANSKJEMA FOR KOMMUNEPLANPERIODEN AVDELING: ANSVAR: Kommunaltekniske tjenester Roald Steinmo HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN: Avdelingen skal ivareta de av kommunens tjenester som tilbys ved hjelp av teknisk infrastruktur, og betjene kommunens innbyggere på en måte som tilfredsstiller deres behov best mulig innenfor disponible ressursrammer. På tilsvarende vis skal avdelingen utøve kommunens myndighet i saker som gjelder infrastruktur og deler av naturmiljøet. Bidra til at næringslivet, inkludert primærnæringene, gis grunnlag for fortsatt opprettholdelse og vekst gjennom å ta vare på investert kapital i vegnettet. Økt bæreevne på kommunale veger og bruer er en prioritert oppgave slik at kommunevegene ikke framstår som barrierer i det samlede vegnett. Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen er også et viktig element innen kommunens vegpolitikk. Følge opp kommuneplanens/kommunestyrets og omstillingsprogrammets satsing på byutvikling. Steinkjer skal framstå som BYEN i regionen, samt at det er et uttalt mål å bringe aktivitet tilbake til Sørsia bydel. Bidra til at i primærnæringene er i forkant av utviklingen og at produksjonsvolumet opprettholdes. Være pådriver i utvikling av alternative næringer slik at sysselsetting og bosetting på bygdene sikres Øke fokuseringen på den faglige delen av virksomheten i tjenesteenhetene Oppdatering av administrasjonens kunnskaper innenfor IT og økonomistyring Hvordan kan vi bli flinkere til å håndtere media/få ut riktig budskap? Kan vi bli enda flinkere til å markedsføre vårt tjenestetilbud? Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

24 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for alle tjenesteenhetene i avdeling KOMT 2003 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Oppfølging av brukaav dataverktøy som windows, outlook, word og excel i administrasjonen. Utvidet bruk av timeregistreringsprogram met TIME Truckførere bevis Målgruppe I** E** Gjennom- Føring *** Administrasjonen I / E 20 dager fordelt på 1/2-1 år med trening imellom År 2003 og 2004 Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen RS Ansatte i utestyrken E 1 gang i måneden SB/ ERO Aktuelle ansatte i utestyrken E Når det arrangeres eksterne kurs kr, eller HMS dag Alle ansatt I/E Hver høst årlig 5000 kr Tjenesteenhetslederne Mediakurs Tjenesteenhetsleder ne JKH E 1-2 dager 2003 Lederskolen? Digitalt skiltverktøy Trafikkleder E 1-2 dager Hvert år trafikk Støtte og oppfølging på innkjøpt program. Må påregne opplæring Budsjett og regnskap - sammenhenger, dyktiggjøring for totalansvar Personaleansvar Tjenesteenhetsleder ne Tjenesteenhetsleder ne I/E Fortløpende og fokus inntil det er på plass Lederskolen E 1-2 dager 2003 Lederskolen? Driftsoperatørkurs Driftsoperatører E ca. 4 uker 2003 kr , Ekstern kursholder Opplæringskurs salg/markedsføring. Renovatører E 1 dag 2003 kr , RETURA AS Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

25 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for enhet tjenesteenhet for park og idrett 2003 til 2004 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Vedlikehold av Idrettsanlegg Vedlikehold av kunstgress Vedlikehold av grøntområder Plantekunskap og praktisk etableringsarbeid Målgruppe I** E** Gjennom- Føring *** Idrett E 3 dager 2003 og 2004 Idrett E 2 dager 2003 og 2004 Park E 2 dager 2003 og 2004 Park E 2 dager 2003 og 2004 År Budsjett/ finansiering Park Park Park Park Ansvarlig for gjennomføringen Mediehåndtering Leder E 1 dag 2003 Driftsavdelingen Sentralt i organisasjonen Markedsføring av kunstgrassbanen Enhetsleder + driftsansvarlig Idrett E 1 2 dager Park Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

26 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for enhet parkering og trafikksikkerhet 2003 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Alle i trafikkseksjonen skal beherske grunnleggende dataverktøy som windows, utforsker, word og excel Grunnkurs trafikkbetjenter Skilting og oppmerking Skiltkurs Budsjett og regnskap - sammenhenger, dyktiggjøring for totalansvar Målgruppe I** E** Gjennom- Føring *** Trafikkbejtentene I / E 20 dager fordelt på 1/2-1 år med trening imellom Nytilsatte betjenter, vi rekrutterer 2 nye Enhetsleder + formann År 2003 og 2004 Budsjett/ finansiering Hvis vi må kjøpe ekstern tjeneste - eget budsjett. Bør imidlertid være overordnet mål i kommunen Ansvarlig for gjennomføringen Trafikkleder E 2 x 3 uker trafikk Trafikklederen og NORPARK E 1-5 dager trafikk Trafikkleder, vegvesenet Enhetsleder I/E Fortløpende og fokus inntil det er på plass Avdelingen Avdelingen / økonomikontakt Mediehåndtering Leder E 1 dag??? 2003 Driftsavdelingen Sentralt i organisasjonen Markedsføring Trafikkleder E 1-10 dager?? Sentralt i org. Etat eller avdeling eler seksjon. Kjenner på behov G Digitalt skiltverktøy Trafikkleder E 1-2 dager Hvert år trafikk Støtte og oppfølging på innkjøpt program. Må påregne opplæring Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

27 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for tjenesteenhet veg og gatelys 2003 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Behandling av overvannskader, jus og praktisk. Aktuelle felleskurs med vegkontoret. Effektiviseringsmulighete r gatelys Målgruppe Tjenesteenhetsleder/ saksbehandler I** E** E Gjennom- Føring *** År 2003 og 2004 Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen Aktuell eksternt felleskurs Utestyrken E Tjenesteenhetsleder/ oppsynsmann Tjenesteenhetsleder/ saksbehandler E Tjenesteenhetsleder Entreprenøransvar Oppsynsmann E Oppsynsmann Felleskurs for vegholdere i kommunal sektor Vegansvarlige E Tjenesteenhetsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

28 AVDELING FOR KULTUR KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 141* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: AVDELINGSLEDER HOVEDMÅL FOR KULTURAVDELINGEN Avdeling for kultur skal bidra til å gi alle innbyggerne en rimelig mulighet til å få dekket behovet for kulturell utfoldelse og deltakelse i det interessefellesskap som gir størst mulig kulturopplevelse og rekreasjonsverdi for den enkelte. Kommunens kulturtilbud skal være attraktivt for hele regionen. Avdelinga skal bidra til å utvikle en grunnleggende bevissthet hos innbyggerne om Steinkjers kulturarv og kulturelle fellesskap * AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Opprettholde det breie og kvalitativt høye kulturtilbudet som gis på Dampsaga kulturhus gjennom Steinkjer bibliotek, Saga kino og dampsaga kulturarrangement. I så stor grad som budsjett og bemanning tillater, å støtte det frivillige kulturliv. Å gi kommunens ungdommer tilbud gjennom Tjenesteenhet for barne- og ungdomskultur ved Kafe og Ølvegt. 16. Å opprettholde tjenestetilbudene på Steinkjer Aktivitetssenter og Kontakten Gjennomføre nødvendige interne og delta på høvelige eksterne kurs for å oppdatere egne ansatte Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

29 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Kulturavdelingen år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Bibliotekfaglig kurs Fagkurs Rusforebygging Ansatte ved biblioteket Barne- og ungdomsarbeid ere i N-T Ansatte i enheten Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ Finansiering Ansvarlig for gjennomføringen I evt.e 2003, 2004 Eget driftsbudsjett Biblioteksjefen, Norsk bibliotekforening, Statens bibliotektilsyn I og E 2003, 2004 Eget driftsbudsjett, egenbetaling deltakerne Tjenesteenhet barne- og ungdomskultur I 2003, 2004 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhet barne- og ungdomskultur Ung motivasjon og medvirkning Ungdom I og E 2003, 2004 Ekstern finansiering Utstillingsteknikk Arrangement- og sceneteknikk, lys- og lydteknikk Ansatte v/dampsaga Lys- og lydansvarlig Dampsaga Tjenesteenheten, Prosjekt Open for busines I og E 2003, 2004 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder Dampsaga kulturarrangement, Riksutstillingene E 2003 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder Dampsaga kulturarrangement Filmkjøring, lyd Kinomaskinist E 2003 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder Saga kino Hospitering kinodrift Kinoansatte E 2003 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder saga kino Datakurs for betjening/utnytting av kommunens programmer Samtlige ansatte I 2003 Avdelingsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

30 AVDELING FOR NATUR OG LANDBRUK KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1431 og 1433 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Gunnar Vorum HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Økt effektivisering og lønnsomhet i prmærproduksjon Utvikling av landbruksbaserte tilleggsoppnæringer Økologisk råvareproduksjon Sikre tilfredsstillende infrastruktur Utøve en god tilskudds- og lovforvaltning Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

31 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for avdelingen år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for Gjennomføringen 1 Felles fagsamling Alle E 2 dager November 3000 Fylkesmannen, landbruk 2 Fagsamling jord 3 personer E 4 dager 2000 Fylkesmannen, landbruk 3 Fagsamling skog 1 person E 2 dager 1000 Fylkesmannen, landbruk 4 Fagsamling utmark 1 person E 2 dager 1000 Fylkesmannen, miljø 5 BU-samling 2 personer E 2 dager Juni 1000 SND 6 Kurs i GIS-bruk av kart 2 personer I 3 timer Avd. leder 7 Kurs i Pover-point 2 personer I 2 timer Avd. leder 8 Kurs i presentasjon på internett 1 person I 1 time Avd. leder 9 Miljøkurs 1 person E 6 dager Fylkesmannen, landbruk 10 Kurs "Kvinners arena" 1 person E 1 dag 1500 Fylkesmannen, landbruk 11 Prosjektledelse 1 person E 12 Entrepenørskap 1 person E 13 Selskaps-/foretaksjus 1 person E 14 Utmaksnæringer - jus 1 person Tiltak 9, 11, 12, 13 og 14 er foreløpig svært usikker med hensyn på ressursbruk Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

32 AVDELING FOR PPT OG BARNEVERN, FELLES KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 123* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Gunlaug Rønsberg HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN Tidlig og riktig hjelp til barn og unge, til positiv utfoldelse og utvikling, der de er, i heim, barnehage, skole og fritidsmiljø. Delmål: I samarbeid med foreldre skal Avdeling for PPT og barnevern gi hjelp til barn og unge med særskilte behov, gi veiledning til foreldre og til personale som har utsatte barn og unge som arbeidsområde. Etterspørselen etter avdelingens tjenester skal forsøkes redusert gjennom forebyggende arbeide i skoler og barnehager og gjennom samarbeidstiltak på tvers av profesjoner. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Hovedsatsningsområde: Forebygge/ redusere psykososiale vansker blant barn og unge Skape større sammenheng i tjenestetilbudet Videreutvikling av samarbeidet mellom PPT og barneverntjenesten. Integrering av PP-tjenester for videregående skoler i tiltaksavdelingen Videreføring og videreutvikling av multisystemisk hjelp til barn/ familier i samarbeid med helsetjenester, barnehager og skoler, mv. Følge opp nye prosedyrer for tilpasset hjelp og undervisning for barn og unge med særskilte behov Stimulere til at nye personellgrupper kommer inn i barnehager og skoler for å styrke det sosialpedagogiske arbeidet og forbindelseslinjene mellom heim, barnehager og skoler Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

33 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING FOR PPT OG BARNEVERN, FELLES år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 Kompetansehveing innen systemarbeid. Tema: Klasse/gruppeledelse, kollegaveiledning, organisering av opplæringa, mobbing, psykiske vansker, sjølmord, språk-utvikling, lese-og skriveopplæring, sammensatte lærevansker. 2 Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Medarbeidere i avd. 1-2 medarbeidere i avd. 3 Fagkurs for Home-Start Home-Startkoordinator 3 Systematisk veiledning Medarbeidere i avd. 4 Kriseteam-arbeid Medarbeidere i avd.+ledere 5 Multisystemisk tilnærming Medarbeidere i avd. I/E Gjennom- Føring *** Intern- og ekstern kursplan. B.la. regionalt samarbeid. Tidspunkt Budsjett/ finansiering 2002 Interne-og eksterne kursmidler E HIST, 20 vt Tilskudd fylkeslegen+ noe kommunale midl. E I I Home-Start FK Norge+ i fylket Utarbeide ny veiledningsplan Delta i komm. kurs / spesialkurs om barn i krise 6 Lederutdanning Ledere i avd. I Delta i kommunens tilbud 7 Bruk av testmateriell, bla. Wisc-R, matte- vansker Medarbeidere i PPT 2003 Del av psykiatrimidler Ansvarlig for Gjennomføringen Ledere i avd. Privat Avd.leder 2003 Interne midler Ledere i avd Kommunale/ interne kursmidler Ledere i avd. I Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. I/E Utarbeide egen kursplan 2003 Komm. Sentralt Rådmannen 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. 8 Marte meo/ Sosialt samspill Medarbeidere i avd. I/E Internt kurs+nt kompetanse-senter 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. 9 Trening i løsningsfokusert Medarbeidere i I Utarbeide egen 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

34 metode avd. kursplan 10 Dataopplæring, egne fagprogram Medarbeidere i avd. 11 Spiseforstyrrelser Medarbeidere i avd. 12 Flyktningearbeid Medarbeidere i avd. 13 Pedagogisk programvare Medarbeidere i PPT 14 Fagkurs for logopeder og audiopedagoger Medarbeidere i PPT 15 Incest,/ sex.overgrep Medarbeidere i avd. 16 Barn av psykisk syke foreldre / Psykisk helsearbeid Medarbeidere i avd. 17 Engstelige og deprimerte barn Medarbeidere i avd. 18 Familiearbeid Medarbeidere i avd. 19 Gestaltterapi Medarbeidere i avd. 20 Karlstadmodellen / Sue Berkley-modellen Medarbeidere i PPT 21 Rusarbeid Medarbeidere i BVT(avd.) I I E E I/E Utarbeide egen kursplan Samarbeid med Innherred s.h. Samarb. Med flyktningekons. Delta på eksterne kurstilbud Delta på eksterne kurstilbud 2003 Interne kursmidler Ledere i avd Inngå i veilednings-møter 2003 Kursmidler flyktningekons. Ledere i avd. Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd. I Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. I Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. I I E I/E Intern kursplan, samarbeid BUP Samarbeid med familievernktr Interne kursmidler Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd. Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. Delta på eksterne tilbud Interne/eksterne kurs 2003 Interne kursmidler Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

35 AVDELING FOR REHABILITERING KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 133 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Ingeborg Laugsand HOVEDMÅL FOR AVDELING FOR REHABILITERING Hovedmål: Personer med funksjonsproblemer i Steinkjer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse. Verdigrunnlag: Vi ønsker at vår tjenesteyting skal være preget av brukerorientering, helhetstenkning, tverrfaglig forståelse og samarbeid. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Koordinere og kvalitetssikre tiltakskjeden i rehabprosessen Redusere langtidspasienter ved døgnrehabilitering Fokus på fysisk, psykisk og sosial fungering Videreutvikle Liaprosjektet Videreutvikle Steinkjer Habiliteringssenter Ivareta kommunens oppgaver i nye forskrifter Få på plass fagsystemer i data og tilstrekkelig kompetanse slik at dataverktøyet blir brukt riktig Utarbeide gode serviceerklæringer Videreutvikle systemer for brukermedvirkning både på system og individnivå Alle ansatte skal ha god kompetanse i re-/habilitering. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

36 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Avdeling for rehabilitering år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Videreutdanning i økonomi enhetslederne E 2 semester 2003 Ca kr Steinkjer komm?/hint 2 Kurs i Excel, Power Point, Windows, Agresso osv 3 Rehabiliteringskonferanse 1 Avdleder + 1 enhetsleder enhetslederne I Halve dager fordelt ut over året 2003 Intern Avdeling for økonomi, Info IKT E 2 dager i Bodø Februar 2003 Ca. kr. 6000,- Fylkesmannen 4 Rehabiliteringskonferanse 2 Enhetsledere E 2 dager Oktober 2003 Ca , søker eksterne midler 5 Hospitering ved eksterne rehab.insstitusjoner SKUR Helseforetaket Enhetsledere E 1 dag til 1 uke 2003 Intern Avd. for rehabilitering 6 Helserett Konsulent E Samlinger 2003 Ca. 5000,- Fylkesmannen 7 Planleggingsdager Enhetsledere I 2 dager 2003 Intern Avdelingsleder 8 Avdelingsmøter Ansatte/priv praktiserende HINT I 2 halve dager 2003 Intern Avdelingsleder 9 Lederutdanning Ledere I Ledersamlinger 2003 Intern Rådmannen 10 Temadager i rehabilitering Tverrfaglig I Dagseminar 2003 Intern Overordna team rehab Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

37 DAGREHABILITERINGSENHETEN KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1331 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marit Strugstad HOVEDMÅL FOR DAGREHABILITERINGSENHETEN: Personer med funksjonsproblemer i Steinkjer kommune skal oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse DAGREHAB. ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Tilby de riktige tilbud til rette målgrupper og med overføring i tiltakskjeden til rett tid. Fleksibilitet Godt tverrfaglig arbeide og brukermedvirkning Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

38 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Dagrehabiliteringsenheten år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Tverrfagl.videreutd. i rehabilitering Videreutd. I psykiatri Veiledning Geriatri Fysio.-eller ergoterapeut Aud Irene Aunvold Dagrehab.enhet en Dagrehab.enhet en E Gjennomføring *** Ukesamlinger (ca 20) E Ca 3 ukessamlinger Tidspunkt Budsjett/ finansiering Egenfinans. HiNT Egenfinans. HiST? E? Egenfinans. HiNT E evt I? 2003-? Ansvarlig for gjennomføringen Budsjett/økonomi Enhetsleder E 2003 HiNT evt.? Rehab.konferanse Hospitering Dagrehab.enhet en Dagrehab.enhet en E 2 dager 2003 Egenfinans Helse Nord-Trøndelag E 2003 Egenfinans Rehab.avd.Sykehuset Levanger,Bobath i Bergen, Munkvoll Nettverksarbeid Rehab.avd. I 2003 Eksterne midler Rehab.avd Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

39 ENHET FOR HABILITERING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1332 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Enhetsleder Anne Grete Hjulstad HOVEDMÅL FOR ENHETEN FOR HABILITERING: VISJON: ALLE BARN I STEINKJER UTVIKLER SEG TIL EN GLAD OG SELVSTENDIG PERSON. BARN + BEVEGELSE = SANT 3-delt spesifisering av hovedmålsetninga: 1. Enheten skal prioritere barn med sansemotorikk, funksjonshemmede og kronisk syke. 2. Enheten skal bidra til å fremme god sansemotorisk utvikling og bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere til psykososial læring og trygghet. 3. Enheten skal tilstrebe god utnyttelse av ressursene og høg kvalitet på tjenestene. * ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER *Etablere ansvarsgrupper, bidra til tverrfaglig samarbeid. *Brukere får tilbud om individuelle planer. *God kvalitet på tjenestene innen fysio- og ergoterapi for barn og unge. *Gi rom for kompetanseheving (kurs og hospitering) *Informasjon og veiledning til foreldre og andre samarbeidspartnere. *Gruppetilbud, gjerne i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

40 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for habiliterings-enheten år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Bevegelsesutvikling 1 og 2 fysioterapi E 2 uker 2003? kursbudsjett,( egen finansiering?) Musikk og bevegelse ergoterapeut E? 2003??? Ortopedi for barn fysioterapeut E 1 uke 2003 Ca.8000,-? NFF Gruppeledelse i praksis. Hvordan organisere tilbud i form av grupper? Direkte rettet mot barnegrupper. Fagdag om autisme og ADHD Fysio., ergo. Og andre samarbeidspart nere Hab.tj. og PPT og evt. andre? Ansvarlig for gjennomføringen NFF I 1 dag 2003 Ca 1000,-? Flere tjenesteenhetsledere? I 1 dag 2003 Ca 1000,- Enhetsledere hab. Og PPT Nettverksarbeid tverrfaglig I 1 dag 2003 Intern? Habilitering, ansvarsgrupper og individuelle planer. tverrfaglig I 1 dag 2003 Intern Tverrfaglig ansvar? Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

41 ENHET FOR DØGNREHABILITERING KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 133 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Kari Brønstad HOVEDMÅL FOR ENHETEN Enhet for døgnrehabilitering skal til enhver tid ha 15 rehabiliteringsplasser ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: *Bedre kompetanse og verktøy innen data *Godt samarbeid med alle distriktene, slik at vi får en god tiltakskjede for pasientene *God kompetanse innen rehabilitering og arbeid med Individuelle planer *Godt arbeidsmiljø KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for døgnenheten år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering 1 Veiledningspedagogikk 2 Sykepleiere E Dagsamlinger 2003 Kr HINT 2 Videreutdanning i rehabilitering 2 hjelpepleiere E Dag/ukesamlinger 2003 Kr Fylkesmannen 3 Hospitering Munkvold 1 hjpl+1spl E En uke 2003 Kr Fylkesmannen Ansvarlig for gjennomføringen HINT Avd. for rehab/fylkesmannen 4 Temadager Alle I 2 halve dager 2003 Intern Dag/døgnrehab 5 IPLOS Alle I Halv dag 2003 Intern BO- konsulenter Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

42 ENHET Rehabilitering og kvalifisering KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1334 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder HOVEDMÅL FOR Rehabilitering og kvalifisering Utvikle et rehabiliteringstilbud for målgruppen som kan bidra til en bedre og mer innholdsrik hverdag. Etablere gode relasjoner og metoder som fører til utvikling og vekst innen psykisk, fysisk og sosial helse, samt gi mulighet til variert arbeidsutprøving ut fra den enkeltes ønsker og ressurser. * ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Rekruttere personer fra målgruppen som har et reelt rehabiliteringspotensiale Koordinere tiltakskjeden i den enkeltes rehabiliteringsprosess Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp Kompetanseheving blant ansatte Fullføre restaurering av Lia til ny arena for enheten Markedsføre tilbudet til andre kommuner KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Rehabilitering og kvalifisering år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** Gjennomføring Tidspunkt E** *** 1 Tverrfaglig veiledningspedagogikk 10vt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen psykiatrikons E HINT Intern Torill Ertsaas 2 Temadag nettverk alle ansatte I Rehab.avd 2003 Ekstern, fylkesmannen Avdelingsleder 3 Dataundervisning alle ansatte I Rehab.avd 2003 Intern Tjenesteenhetsleder 4 Hospitering, KIF Miljøterapeut I Enheten 2003 Intern Miljøterapeut Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

43 ENHET AVLASTNING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1335 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Inger Elin Moen HOVEDMÅL FOR AVLASTNING BARN OG UNGE: Gjennom avlastningstilbud skal kommunen samordne og prioritere fordelingen av avlastningsopphold til mennesker med psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming, og dermed bidra til videreutvikling av åpen omsorg. Tjenesten omfatter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkelte klients behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket. ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER *Tilpasse tilbudet v/ avlastning for barn og unge *Kvalitetssikre avlastningstilbudet generelt *Opprettholde / videreutvikle et godt foreldresamarbeid *Bedre brukermedvirkning, legge til rette for individuelle ønsker og behov *Bedre samarbeidet innenfor enheten, og med andre viktige samarbeidspartnere. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

44 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for enhet avlastning barn og unge år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 Medikamentkurs for nyansatte og vikarer 2 Oppfølging av nettverksgrupper For avlastningsboliger 3 Opplæring/ kurs ang. pubertet/ seksualitet 4 Veilledning /kurs ang etikk / holdninger/ kommunikasjon 5 Veilledning ang. utfordr. Adferd alternative tiltak 6 Deltakelse på evt. Nettverksamlinger arr. Av hab.tjenesten for barn Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering G I 3timer x 2 Jan - 03 Komp. for kurs fra Møte/kurs budsj. Ansvarlig for gjennomføringen Enh. Leder kontakter lege i kom. S (2 pers.) E 2-3 møter 2003 Evt. innleie Ledere v/avl. Boliger i fylket G I el. E 2003? Enh. Leder undersøker m/hab. tjenesten G I el E 2003? Enhetsleder tar kontakt med habiliteringstjenesten G I 1 dag el. over flere samarb.møter M/ veil. Fra hab.tj Evt. Innleie hvis 1 dag Enh. Leder tar kontakt med hab. tjenesten G E ,- Hab. tjenesten Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

2006 KOMPETANSEPLAN 2006 FOR STEINKJER KOMMUNE

2006 KOMPETANSEPLAN 2006 FOR STEINKJER KOMMUNE KOMPETANSEPLAN 2006 FOR STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 06.04.06 Avdeling for økonomi og personal Side 1 INNHOLD Forord s. 3 Overordnet mål for kommunens virksomhet s. 5 Avdeling for

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2004 FOR STEINKJER KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN 2004 FOR STEINKJER KOMMUNE KOMPETANSEPLAN 2004 FOR STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 15.01.04 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2004 Vedtatt 15.01.04 1 Avdeling for økonomi og personal Kompetanseplan for

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2004 FOR STEINKJER KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN 2004 FOR STEINKJER KOMMUNE KOMPETANSEPLAN 2004 FOR STEINKJER KOMMUNE Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2004 Vedtatt 15.01.04 1 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 15.01.04 Avdeling for økonomi og personal Kompetanseplan for

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008

Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2008 Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008 Personaltjenesten Side 1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2008 INNHOLD Forord s. 3 Overordnet mål for kommunens

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008

Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2009 Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008 Personaltjenesten Side 1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2009 INNHOLD Forord s. 3 Steinkjer kommunes økonomiplan

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

KURSKATALOG 2004. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004:

KURSKATALOG 2004. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2004 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2004: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2004 KURSKATALOG STEINKJER

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Kompetanse 2011-14. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Kompetanse -14 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Innledning Kravet til kompetanseplanlegging har lenge ligget i Hovedavtalen, nærmere bestemt i del B 7. Ved hovedtariffoppgjøret i 2008, ble kravet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

KURSKATALOG 2003. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003:

KURSKATALOG 2003. Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring. Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003: STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR ØKONOMI OG PERSONAL KURSKATALOG 2003 Felleskurs i Kompetanseplan for år 2003: Lederopplæring Generell opplæring HMS-opplæring IT-opplæring Mars 2003 KURSKATALOG STEINKJER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Askøy, et lite stykke Norge

Askøy, et lite stykke Norge Askøy, et lite stykke orge 28 002 innbyggere + 2 nye hver dag 2300 ansatte + Private + Frivillige + pesialisthelsetjenesten/ Helseforetak Uten koordinering og system for samarbeid faller noen mellom Hva

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2005 KOMPETANSEPLAN 2005 FOR STEINKJER KOMMUNE

Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2005 KOMPETANSEPLAN 2005 FOR STEINKJER KOMMUNE KOMPETANSEPLAN 2005 FOR STEINKJER KOMMUNE Godkjent i Administrasjonsutvalget 17.feb. 2005. Dokumentet er i tråd med overordnet mål for kommunens virksomhet jfr. vedtatt kommuneplan for 2004 2007. Side

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Kultur + helse = SANT

Kultur + helse = SANT Kulturenheten Kultur + helse = SANT Foto: Carl Erik Eriksson HANNE JENSEN SOUSA, PROSJEKTLEDER KARIN AMBLE, DAGLIG LEDER Hva vil vi snakke om? Hvordan vi har arbeidet med kultur og helse i Trondheim Kommune?

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering.

Eidskog kommune. Koordinerende enhet og god koordinering. Eidskog kommune Koordinerende enhet og god koordinering. Tilsyn i 2006. Opplæringsplan innen habilitering og rehabilitering. IP-forum ble etablert. Eidskog og Kongsvinger søkte midler fra fylket. Utarbeidet

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

«Vi sprenger grenser» - inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte. Landsdelssamlinga

«Vi sprenger grenser» - inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte. Landsdelssamlinga «Vi sprenger grenser» - inkluderende læringsmiljø og økt læringsutbytte Landsdelssamlinga 13.10.2016 Disposisjon Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser» Glimt fra barnehagepiloten i Statped nord Glimt

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester!

Forsvarlige barnevernstjenester! 1 Milepælsplan justert 19.06.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! 2 Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester Mål for hovedprosjektet

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer