KOMPETANSEPLAN 2003 FOR STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN 2003 FOR STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN 2003 FOR STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget des Avdeling for økonomi og personal Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

2 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedavtalerevisjonen i 2002 er en kommet fram til følgende: 7 Kompetanseutvikling Partene erkjenner den store betydning øket kompetanse har for den enkelte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. Den enkelte kommune/fylkeskommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Kommunen/fylkeskommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. I tillegg har KS følgende merknad: Bestemmelsen krever at kommunen/fylkeskommunen utarbeider en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, etter å ha kartlagt og analysert kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. Det er ingen formalkrav til hvordan en slik plan skal utarbeides eller se ut. Steinkjer kommune har etter hvert fått lang erfaring med utarbeidelse av opplærings-/kompetansehevingsplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper utarbeidet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. De tidligere etatene og nåværende avdelingene har utarbeidet egne planer, som så er blitt samordna i en felles plan. Denne metodikken er videreført i arbeidet med å utforme kompetanseplanen for år Som tidligere er planene lagt med utgangspunkt i kommuneplan, med formulerte visjoner, målsettinger og strategiske innsatsområder som der kommer til uttrykk. Videre bygger planen for år 2003 på fireårsplanen som ble utarbeidet for perioden En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyrets endelige behandling av budsjett for kommende år, vil derfor være førende for i hvor stor grad den enkelte avdeling er i stand til å gjennomføre sine planlagte tiltak. Ansvaret for gjennomføring er også lagt til den enkelte avdeling, med unntak av felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak. En del planlagte tiltak vil derfor kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Årets kompetanseplanutvalg består av rådmannen, leder for avdeling for organisasjon Karsten Saugestad, leder for avdeling for bistand og omsorg nord Iren Hovstein Haugen, leder for avdeling for PPT og barnevern Gunlaug Rønsberg, representant for Norsk Kommuneforbund, Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

3 avd. Steinkjer Solvår Øksnes, representant for samarbeidende organisasjoner i Steinkjer Iver K. Bjartan, representant for utdanningsorganisasjonene Hilde Henriksen Karlsen. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for utarbeidelsene i avdelingene, samt å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en svær ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. All slik personalplanlegging, kompetansestyring og utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier. Det nå foreliggende plandokumentet har tatt utgangspunkt i disse forutsetninger, og håpet er at de foreslåtte tiltak i sum vil gjøre kommunens ansatte enda mer i stand til å utføre kommunens oppgaver på en kvalitativt god måte. Det gjøres samtidig oppmerksom på at plandokumentet er bygget opp med utgangspunkt i den organiseringen kommunen hadde på det tidspunkt da dokumentet ble vedtatt, slik at nåværende avdelingsstruktur avviker fra denne planens oppbygging. De tiltak som er beskrevet er det likevel de nåværende avdelingers ansvar å gjennomføre. Avdeling for økonomi og personal, feb. 03 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

4 INNHOLD Side Avdeling for barnehager 5 Avdeling for bistand og omsorg nord 7 Avdeling for bistand og omsorg sør 10 Avdeling for brannvern og byggesak 12 Avdeling for eiendomsforvaltning 14 Avdeling for helsetjenester 15 Avdeling for informasjon IKT 20 Avdeling for kommunaltekniske tjenester 23 Avdeling for kultur 28 Avdeling for natur og landbruk 30 Avdeling for ppt og barnevern 32 Avdeling for rehabilitering 35 Avdeling for skole 45 Avdeling for sosiale tjenester 48 Avdeling for plan og anlegg 52 Avdeling for økonomi 53 Avdeling for organisasjon 56 Felles opplæring Lederskolen 59 Fellestiltak 61 Generell opplæring 62 HMS 63 IT-opplæring 64 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

5 AVDELING FOR BARNEHAGER KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: AVDELING FOR BARNEHAGER HOVEDMÅL FOR AVDELING FOR BARNEHAGER: Barnehagene i Steinkjer skal sammen med foreldrene ivareta barns behov for trygghet, trivsel og utvikling BARNEHAGEAVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: *Barnehagene skal gi foreldre og barn et fleksibelt og brukertilpasset tilbud som i størst mulig grad dekker den enkelte families behov. *Barnehagene skal utnyttes slik at flest mulig barn gis et barnehagetilbud av god kvalitet samtidig med at det økonomiske fundamentet sikres. *Det skal opprettes gode og forpliktende samarbeidsrutiner mellom de private barnehagene og kommuneen. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

6 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Avdeling for barnehager år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1. BFD`s satsing; Den gode barnehagen kvalitet i barnehagen/utvikling av barns sosiale kompetanse og voksenrolen. Alle ansatte i barnehagene 2. IT-opplæring Styrere/barnehageansatte 3. Tegnspråkopplæring Ansatte i barnehagene. 4. Utvikling av barns sos.komp./ Lek og læring i naturen i bhg. 5. Kompetanseheving hvor barnehagene selv tilrettelegger for kurs/tiltak gjennom egne kursmidler. 6. Kompetansehevingstiltak for private bhg.eiere. Ansatte i barnehagene Ansatte i barnehagene Private barnehageeiere E Gjennomføring *** Kommunale kursdager Tidspunkt Vår og høst 2003 I Dagsamlinger Vinter/Vår 2003 E Kveldskurs Vår og høst 2003 Budsjett/ finansiering Barnehagenes kurskonto Avd. for barnehager. Avd. for barnehager. E Dagskurs Vår/høst 2003 Barnehagenes kurskonto. I Dagskurs Vår og høst 2003 Barnehagenes kurskonto E Kvledskurs Høst 2003 Avd. for barnehager. Ansvarlig for gjennomføringen Avdeling for barnehager. Avd. for barnehager/iktavd. Avd. for barnehager. Avd. for barnehager. Den enkelte barnehage. Avd. for barnehager Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

7 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG NORD KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Iren Hovstein Haugen. HOVEDMÅL FOR AVDELING BISTAND OG OMSORG NORD Avdelingen skal yte bistand og omsorg, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i henhold til lover og forskrifter, og til enhver tid har brukeren i fokus. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER I forhold til kompetanseplanlegging. Økonomikunnskap til avdelingsleder / tjenesteenhetslederne og økonomiforståelse i hele organisasjonen. Bevissthet om saksbehandling, for å få gjort rette faglige avgjørelser. Dyktiggjøre alle medarbeiderne i våre fagprogram. Faglig bevissthet blant alle medarbeiderne. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

8 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for avdeling Bistand og omsorg nord år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 PROFIL - IPLOS Tjenesteenhetsledere. 2 Grunnutdanning Spl. / vernepl. / hj.pl. / omsorgsarb. Sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter. Ufaglærte medarbeidere 3 Saksbehandling i PROFIL. Gruppekoordinatorer. 4 Videreutdanning i klinisk sykepleie. I Gjennomføring *** Kursopplegg etter behov. Intern opplæring Tidspunkt Vår Budsjett/ finansiering Noe vikarinnleie. Kr E Kontinuerlig 2003 Permisjon u/lønn I Kursopplegg etter behov. Intern opplæring. Vår Høst sykepleier. E Deltid Vår 2003 Høst PROFIL Alle ny-ansatte. I Etter behov. Kontinuerlig prosess. Tilskudd 1500,- pr.studieår Noe vikarinnleie. Kr Søkes tilskudd fra Fylkeslegen Uten kostnad. Ansvarlig for gjennomføringen Avdelingsleder Fagkonsulenter. HINT Videregående skole Friundervisning Avdelingsleder Fagkonsulenter. HINT Tjenesteenhetsleder. 6 Medikamenthåndteringskurs. Hjelpepleiere og omsorgsarbeide re. I x 2 pr. år. Vår 2003 Høst Noe vikarinnleie. Belastes hver enkel Tjenesteenhet. Tjenesteenhetsleder. Fagkonsulent 7 Opplæring i faglige oppgaver etter behov. Geriatri / Senil demens (Ressurshuset, Videokonferansesenteret) 8 Videreutdanning i psykatri, tverrfaglig Alle ansatte I Kontinuerlig 2003 Kr , Leie videokonferanses. 1 ansatt E Deltidsstudie 2003 Permisjon u/lønn Søke stipend fra Avdelingsleder Fagkonsulenter. Tjenesteenhetsledere. HINT Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

9 9 Opplæring i forhold til Sosialtjenesteloven 6A Ansatte i boliger Psykatrimidlene I Kontinuerlig 2003 Øremerkede midler fra Fylkesmann 10 Brannvernopplæring. Alle ansatte. I x 2 pr. år. Vår 2003 Høst 2003 Noe vikarinnleie. Belaste hver enkel Tjenesteenhet. Tjenesteenhetsleder Fagutvikler Tjenesteenhetsleder. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

10 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG SØR KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder: Kirsten Lange HOVEDMÅL FOR *AVDELINGEN: Avdelingen skal yte bistand og omsorg, være effektiv og målrettet oppimot de ressurser avdelingen har til rådighet. Avdelingen skal til enhver tid drive tjenesteyting i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Avdelingen skal ha fokus på avdelingenes økonomiske og menneskelige ressurser AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Økonomikunnskap blant avdelingsleder og enhetsledere. Økonomiforståelse i hele avdelingen. Videreutvikle faglige verktøy i den hensikt til enhver tid å ha bedre oversikt over den totale ressursbruken som omsettes til tjenesteyting innen avdelingen. Nytte verktøy til kvalitetssikret saksbehandling Medikamentopplæring blant sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og andre. Lovverket stiller klare krav ift kvalitetssikret profesjonsutøvelse Utvikle ressurshusmodellen, rugekassetankegangen. Ivareta og nyttegjøre kompetanse innen avdelingen og i Steinkjer Kommune. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

11 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK avdeling for Bistand og omsorg, sør -- år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 Økonomiopplæring A.leder E.ledere I Gjennomføring *** Internkurs i steinkjer kommune Lederskole 2 IPLOS fagpersonell I internkurs i regi av avdelingen samarbeid med helesedept. 3 Medikamentopplæring Fagpersonell I internkurs i regi av avdelingen 4 Ressurshuset Rugekassen alle i avd 1 internkurs i regi av avdelingen og avdeling for organisasjon Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 2003 rådmann VÅR 2003 HØST 2003 innleie av vikarar div utgifter kto: kostnad: innleie av vikarer div utgifter kto: kostnad: innleie av vikarer komp. til kursholdere kto: evt avdeling for org?? kostanad: sentraladm avdelingsleder fagkonsulent avdelingsleder fagkonsulent avdelingsleder tjensteenhetsleder fagkonsulent 5 PROFIL alle ny -ansatte Kontinuerlig 2003 uten kostnad tjenesteenhetsledere 6 Brannvernopplæring alle I X 2 pr.år VÅR 2003 HØST 2003 Noe innleie Belastes den enkelte tjen.enh. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

12 AVDELING FOR BRANNVERN OG BYGGESAK KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder HOVEDMÅL FOR AVDELING FOR BRANNVERN OG BYGGESAK Følge opp kommuneplanens og omstillingsprogrammets satsning på byutvikling Utøve kommunens myndighet i saker som gjelder bygg, anlegg og tomtedeling Sørge for redningsberedskap for mennesker, dyr og materielle verdier AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: * Kompetanseutvikling innen fagområdet byggesak. Tilretteleegging for nettbaserte tjenester * Kompetanseutvikling innen fagområdet brannvern * Overgang til nytt fastmerkegrunnlag (EUREF) * Kompetanseutvikling helhetlig GAB-løsning for kommunen * Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

13 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Avdeling for brannvern og byggesak 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Grunnkurs Norges Brannskole 2 konstabler E 5 uker 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 2 Kurs for alarmsentraloperatører 2 konstabler E 3 uker 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 3 Beredskapsutdanning trinn 3 Overbr.mester E 3 uker 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 4 Grunnkurs kjemikalievern 4 konstabler (2 fra egen komm + 2 fra medl.komm) E 1 uke 2003 Ansv Styret i IIUA /NBS 5 Brevkurs i brannvern 4 deltidskonst. E 5 mnd 2002/2003 Ansv Tjenesteenhetsleder/NBS 6 Plan- og bygningslov Saksbehandlere I Selvstudie/foredra Tjenesteenhetsleder 7 Nettbaserte tjenester Saksbehandlere E Prosjekt 2003 Ansv Avdelingsleder 8 Tilsyn/ kvalitetstyring Saksbehandlere E Nettverksmøter Tjenesteenhetsleder 9 EUREF 89 Oppmålingsing E 2d/ 3 ing 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder 10 GPS-målinger Oppmålingsing E 2d/ 3 ing 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder 11 GAB/GIS Oppmålingsing E 2d/ 3 ing 2003 Ansv Tjenesteenhetsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

14 AVDELING FOR EIENDOMSFORVALTNING KOMPETANSEHEVINGSTILTAK, AVDELING FOR EIENDOMSFORVALTNING \\ADM1\FELLES\KOMPETANSEPLANLEGGING\KOMPETANSEPLAN \2003-PLAN\Avd.eiendom\KOMPETANSE2003.DOC Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Målgruppe I** E** Gjennomføring *** År Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Nye lover og forskrifter Adm E Fylkesmannen og lignende 2 Prosjektledelse E Fylkesmannen og lignende 3 Administrasjon og ledelse I Interne 4 Energi / renhold Adm E Enøksenter 5 Energi / renhold Alle I Adm 6 Økonomisk styring Adm E 1 semester MVU / HiNT 7 Bruk av elektroniske styringssystemer 5 Vaktm. E 1 uke 2003 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

15 AVDELING FOR HELSETJENESTER KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder for helsetjenester HOVEDMÅL FOR HELSEAVDELINGEN Helseavdelingen skal være en service avdeling som med sin virksomhet, innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i henhold til lovverk, bidrar til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet for kommunens innbyggere. Helse er et strategisk satsingsområde i forslag til kommuneplan AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER: Med utgangspunkt i hovedmål: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Øvrige mål er beskrevet i utkast til kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

16 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for helseavdelingen år 2003 Nr. Planlagte tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Allergi Helsesøstre E Info møte med personell fra Sykehuset Levanger Nyfødt medisin Helsesøstre/ jordmor E Info møte med personell fra Sykehuset Levanger Helsesøstre E I samarbeid med Rixklubben, kveldskurs 2-3 x/år Syn og hørsel Helsesøstre E Studiedag til Sykehuset Namsos Kommunikasjon - veiledning Tverrfaglig samarbeid videreutvikling Psykiatri: Personlighets-forstyrrelse Barn og unges psykiske helse Forebyggende tiltak for barn og unge med foreldre med psykiske lidelser Helsesøstre/jordmødre/ Psykiatrisk sykepleiere/ kreftsykepleier Helsesøstre/ jordmor/ fysio/ergo, barnevern, PPT, skole- / barnehage personell Ansatte som arbeider med barn og unge. Ansatte i helsestasjon/ skolehelsetj., psykiatriskesykepleiere Forebyggende tiltak forts. Helsesøstre/ psykiatrisk sykepleiere Tidspkt Budsjett/ Finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 2003 Eget budsjett Enhetsleder kontakter Allergilab. ved Sykehuset Levanger 2003 Enhetsleder i samarbeid med Sykehuset Levanger Oppdatering i nye vaksiner/ vaksinasjonsveiledning Ekstern dekning/ eget budsjett I/E Fagkurs 2003 Eget budsjett Ansvarlig ved vaksinasjonskontoret/ Rixklubben 2003 Eget budsjett Enhetsleder avtaler med Sykehuset Namsos I Habiliteringsgruppa 2003 Eget budsjett Enhetsleder i samarbeid med Habiliteringsgruppa I I samarbeid med avdeling for barnevern og PPT kr. 5000? I/E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett 1 helsesøster E Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Tverrfaglig psykiatriutdanning, HIST/ HINT 2003/ 2005 Søker eksterne midler Fylkesmannen (statsstøtte 50%) Lønn under utdanning E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett Enhetsleder i samarbeid med enhetsledere for barnevern og PPT Helseleder i samarbeid med Fylkesmannen Fagkurs: Rusmiddelarbeid i helsestasjon/ skole Helsesøstre E Div. fagkurs 2001/ 2004 Eget budsjett I samarbeid med HiST Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

17 Flyktningearbeid, fokus på kultur, traumer Helsesøstre, psykiatrisk sykepleiere Smittevern Helsesøstre I/E Div. fagkurs, i samarbeid med fylkeslegen Ungdom : seksualitet, samliv, kropp, mestring Arbeidsgiverpolitikk Lederkurs i kommunen Helsesøstre/ jordmor/ psykiatriske sykepleiere Helseleder/ Tjenesteenhetsleder I/E 2003 Eget budsjett Tjenesteenhetsleder i samarbeid med flyktningekonsulent/ UDI 2003 Eget budsjett E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett Offentlig adm. og ledelse Tjenesteenhetsleder E Deltidsstudie HINT 2003/ 2004 Videreføre/ vedlikeholde bruken av HsPro Telemedisin, teknologi Datakompetanse, ulike nivå Videre utdanning i psykiatri SEPREP Oppfølging av fagsystem, Profil /IPLOS Kognintiv terapi Psykiske lidelser rusmiddelproblematikk Oppdatering på nye behandlingsmetoder, medikamentell, operativbehandling Barneperspektivet i kreftomsorgen barn som pasient / pårørende Ansatte i helsestasjon/ skolehelsetjeneste Leger/ sykepl./ helsesøstre/ jordmor/ psykiatrisk og kreft sykepleiere I Dagsamlinger 2003 Uten kostnad Organisasjonsavdelingen I I samarbeid med Hiadata Eget budsjett I/E 2001/04 Kr Eget budsjett Helseleder Tjenesteenhetsleder Alle sykepleiere I 2003 Eget budsjett Tjenesteenhetsleder Tilbud til 1 pr år E Deltid 2003 Permisjon m/ lønn + tilskudd kr Psykiatriske sykepleiere og kreft sykepleier Psykiatrisk sykepleiere, kreftsykepleier I 2003 Deltar gratis sammen med Bistand og omsorg HINT Enhetsleder Profil- ansvarlig i Bistand og omsorg. E Kurs 2003 Psykiatrimidler Enhetsleder i samarbeid med Helseleder og andre avdelingsledere Psykiatriske sykepleiere E Div. fagkurs 2003 Eget budsjett Kreftsykepleier E Hospitering ved Sykehuset Levanger 2 x 2 dager pr. år Kreftsykepleier E Fagkurs 2003 Eget budsjett 2003 Tjenesteenhetsleder og kreftsykepleier avtaler med SL Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

18 Smertebehandling Kreftsykepleier E Fagkurs 2003 Eget budsjett Alternative behandlingsmetoder, kostbehandling Spesialutdanning i akuttsykepleie Kreftsykepleier E Fagkurs 2003 Eget budsjett Legevaktsykepleier E 6 mnd, delvis Tromsø,/Trondheim, via telemedisin, heltidsstudie Høst/vår Søker fylkeslegen om midler, kommunal støtte til vikar Søker i samarbeid med enhetsleder Kurs i legevaktarbeid Akuttbehandling - ulike tema Leger, LV-sykepleiere, ambulansefolk i hele fylket E 2 dager vår/høst 2003 Samarbeid med Fylkeslegen Redusert kursavgift, Kr for LV Medisinsk faglig ansvarlig/enhetsleder Redningsøvelse/gruppearbeid med de andre redningsinstanser. Skadestedsarbeid Katastrofeplan i praksis Nasjonale/regionale kurs for legevaktsledere/ Prehospitale konferanser Lokal møteserie med tema akuttmedisin, øvinger i prosedyrer, ATLS, hjertesterter, resuscitering Utdanne instruktør i AHLR/DHLR TNCC Leger og sykepleiere ved Legevakta/politi/brann/ ambulanse/fig Seksjonsleder + med.fagl ansvarl Leger og sykepleiere med vikarer ved LV 2 LV sykepl + med. fagl ansvarlig lege I/E Møte våren Øvelse høsten Konto Kr vikarbudsjett E Høst 2003 Konto 13271? Enhetsleder I 3-4 kvelder i løpet av året Konto Kostnad 2000 Konto Vikarinnleie E Vår 2003 Søker midler fra Luftambulanse-fondet. Kostnad Medisinsk faglig ansvarlig og ledere fra de andre redningsetatene Medisinsk faglig ansvarlig Enhetsleder Enhetsleder i samarbeid med utvalgte representanter, samt Luftambulanse, ledelsen regionalt Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

19 Legevaktsforum 2 sykepl E Høst Kurs AMK/LV ansatte 2 sykepleiere E Vår Kurs i førstehjelp Kurs i prehospital medisin. Oppdatering ulike fagtema: astma, diabetes, lab, akutt og lignende. Hospitering AMK, mottakelse hudpoliklinikk laboratorie andre avd. sykehuset Emosjonell kriseberedskap- ulike kurs med krisetema Krisehåndtering. Sivilforsvarets skole i Trondheim Kurset tilbys andre private/offentlige instanser i hele fylket E Ved etterspørsel Kostnad flyreise Konto Konto Kr 1000 Enhetsleder AMK- sentralene i NT og ST Spesialutdannede instruktører Steinkjer LV Sykepleiere ved Rådhuset LS I/E Ved tilbud 2003 Eget budsjett Enhetsleder Sykepleiere ved legekontor/ legevakt I/E 2003 Eget budsjett Enhetsleder i samarbeid med sykehuset Levanger Alle deltakere i støtteteamet I medl fra støtteteamet E kr Psyk.iatrimidler Psykiatrimidler Enhetsleder Enhetsleder Turnuslegekurs 1 turnuslege vår E/I vår Helseleder Nidaroskongressen Sykepleiere ved legekontor E Høsten 2003 Kr Eget budsjett Enhetsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

20 AVDELING FOR INFORMASJON IKT KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 118 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Ole J. Hammervold HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN Avdeling for informasjon IKT skal yte god service til kommunens folkevalgte, innbyggere, ansatte og media. Det oppnås i samspill mellom ansatte som yter sitt beste i et utviklende og godt arbeidsmiljø. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Tjenesteenhet Informasjon skal være preget av god service og forutsigbarhet i folks kontakt med kommunen. Løpende nyttig informasjon til innbyggerne, ansatte og media, skal produseres. Utøve god veiledning og service til folkevalgte og utøve effektive fellestjenester for avdelingene i deres tjenesteproduksjon. Det skal utøves fullført saksbehandling over disk og nett i et felles kundemottak for saker av kurant karakter i saksområder som ikke krever samordning eller behandling i folkevalgte organ. Servicetorget skal betjene alle som kontakter kommunen. (Besøk, telefoni, nett) Tjenesteenhet Arkiv skal være kommunens fagorgan som har ansvaret for en effektiv dokumentbehandling og lagring i kommunen. Dette skjer gjennom samordning og en fastlagt ansvarsfordeling med avdelinger og tjenesteenheter som har lokale arkiv. Tjenesteenhet IKT skal gjennom planlegging, forvaltning og drift av kommunikasjonssystemer, databaser og verktøy gi folkevalgte, innbyggerne og ansatte stabile gode hjelpemidler. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

21 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** Gjennomføring *** finansiering gjennomføringen Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig for E** Opplæringstiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** År Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Servicetorg info I 3 d 03 egen IKT 2 Intranett/Internett Info ledere I 1 d 03 egen IKT 3 GIS, praktisk bruk Info I 1 d 03 egen IKT 4 Ecxel kurs Ledere mfl. I 3x3 t 02 felles IKT 5 Access programmerere I 4x3 t 2002 felles IKT 6 Samling Husbanken boligkonsulent E 1 d 2003 egen Husbanken 7 Fotobehandlingskurs info E 1 el. (1/2) d 2003 eget Avd 8 Outlookkurs Alle I 2-3 t 2003 eget IKT 9 Win Tid Sentralbordtjen esten E/I? 2003 eget IKT 10 Kundebehandling Info mfl. I 1 d 2003 eget Avd/eksternt 11 Boligkonferanse Boligkontoret E 1 (2) d 2003 egen Eksternt 12 Agresso lønn Alle I 1 d 2003 Felles Org 13 Agresso økonomi Alle I 1 d 2003 Felles Øk 14 Arkivlære Arkiv I/E 1 d 2003 Egen Arkiv 15 Lønn- og personal p- støttetjenesten I 1 d 2003 Felles Org 16 Agresso fakturering Fakt.tjenesten I 1 d 2003 Felles Øk 17 Serverprogram IKT E 2 d 2003 Egen IKT/eksternt 18 Serviceprogram IKT E 2 d 2003 Egen IKT/eksternt 19 Telefoni systemer TKT E 1 d 2003 Egen IKT/eksternt 20 PPI (dataprogram PPT kurs for Systemansvarli E 2 d 2003 Egen IKT/eksternt Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

22 systemansvarlige) g PPI Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

23 AVDELING FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER OPPLÆRINGSPLANSKJEMA FOR KOMMUNEPLANPERIODEN AVDELING: ANSVAR: Kommunaltekniske tjenester Roald Steinmo HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN: Avdelingen skal ivareta de av kommunens tjenester som tilbys ved hjelp av teknisk infrastruktur, og betjene kommunens innbyggere på en måte som tilfredsstiller deres behov best mulig innenfor disponible ressursrammer. På tilsvarende vis skal avdelingen utøve kommunens myndighet i saker som gjelder infrastruktur og deler av naturmiljøet. Bidra til at næringslivet, inkludert primærnæringene, gis grunnlag for fortsatt opprettholdelse og vekst gjennom å ta vare på investert kapital i vegnettet. Økt bæreevne på kommunale veger og bruer er en prioritert oppgave slik at kommunevegene ikke framstår som barrierer i det samlede vegnett. Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen er også et viktig element innen kommunens vegpolitikk. Følge opp kommuneplanens/kommunestyrets og omstillingsprogrammets satsing på byutvikling. Steinkjer skal framstå som BYEN i regionen, samt at det er et uttalt mål å bringe aktivitet tilbake til Sørsia bydel. Bidra til at i primærnæringene er i forkant av utviklingen og at produksjonsvolumet opprettholdes. Være pådriver i utvikling av alternative næringer slik at sysselsetting og bosetting på bygdene sikres Øke fokuseringen på den faglige delen av virksomheten i tjenesteenhetene Oppdatering av administrasjonens kunnskaper innenfor IT og økonomistyring Hvordan kan vi bli flinkere til å håndtere media/få ut riktig budskap? Kan vi bli enda flinkere til å markedsføre vårt tjenestetilbud? Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

24 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for alle tjenesteenhetene i avdeling KOMT 2003 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Oppfølging av brukaav dataverktøy som windows, outlook, word og excel i administrasjonen. Utvidet bruk av timeregistreringsprogram met TIME Truckførere bevis Målgruppe I** E** Gjennom- Føring *** Administrasjonen I / E 20 dager fordelt på 1/2-1 år med trening imellom År 2003 og 2004 Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen RS Ansatte i utestyrken E 1 gang i måneden SB/ ERO Aktuelle ansatte i utestyrken E Når det arrangeres eksterne kurs kr, eller HMS dag Alle ansatt I/E Hver høst årlig 5000 kr Tjenesteenhetslederne Mediakurs Tjenesteenhetsleder ne JKH E 1-2 dager 2003 Lederskolen? Digitalt skiltverktøy Trafikkleder E 1-2 dager Hvert år trafikk Støtte og oppfølging på innkjøpt program. Må påregne opplæring Budsjett og regnskap - sammenhenger, dyktiggjøring for totalansvar Personaleansvar Tjenesteenhetsleder ne Tjenesteenhetsleder ne I/E Fortløpende og fokus inntil det er på plass Lederskolen E 1-2 dager 2003 Lederskolen? Driftsoperatørkurs Driftsoperatører E ca. 4 uker 2003 kr , Ekstern kursholder Opplæringskurs salg/markedsføring. Renovatører E 1 dag 2003 kr , RETURA AS Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

25 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for enhet tjenesteenhet for park og idrett 2003 til 2004 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Vedlikehold av Idrettsanlegg Vedlikehold av kunstgress Vedlikehold av grøntområder Plantekunskap og praktisk etableringsarbeid Målgruppe I** E** Gjennom- Føring *** Idrett E 3 dager 2003 og 2004 Idrett E 2 dager 2003 og 2004 Park E 2 dager 2003 og 2004 Park E 2 dager 2003 og 2004 År Budsjett/ finansiering Park Park Park Park Ansvarlig for gjennomføringen Mediehåndtering Leder E 1 dag 2003 Driftsavdelingen Sentralt i organisasjonen Markedsføring av kunstgrassbanen Enhetsleder + driftsansvarlig Idrett E 1 2 dager Park Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

26 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for enhet parkering og trafikksikkerhet 2003 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Alle i trafikkseksjonen skal beherske grunnleggende dataverktøy som windows, utforsker, word og excel Grunnkurs trafikkbetjenter Skilting og oppmerking Skiltkurs Budsjett og regnskap - sammenhenger, dyktiggjøring for totalansvar Målgruppe I** E** Gjennom- Føring *** Trafikkbejtentene I / E 20 dager fordelt på 1/2-1 år med trening imellom Nytilsatte betjenter, vi rekrutterer 2 nye Enhetsleder + formann År 2003 og 2004 Budsjett/ finansiering Hvis vi må kjøpe ekstern tjeneste - eget budsjett. Bør imidlertid være overordnet mål i kommunen Ansvarlig for gjennomføringen Trafikkleder E 2 x 3 uker trafikk Trafikklederen og NORPARK E 1-5 dager trafikk Trafikkleder, vegvesenet Enhetsleder I/E Fortløpende og fokus inntil det er på plass Avdelingen Avdelingen / økonomikontakt Mediehåndtering Leder E 1 dag??? 2003 Driftsavdelingen Sentralt i organisasjonen Markedsføring Trafikkleder E 1-10 dager?? Sentralt i org. Etat eller avdeling eler seksjon. Kjenner på behov G Digitalt skiltverktøy Trafikkleder E 1-2 dager Hvert år trafikk Støtte og oppfølging på innkjøpt program. Må påregne opplæring Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

27 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for tjenesteenhet veg og gatelys 2003 Prioritet * KOMPETANSEHEVIN GSTILTAK Behandling av overvannskader, jus og praktisk. Aktuelle felleskurs med vegkontoret. Effektiviseringsmulighete r gatelys Målgruppe Tjenesteenhetsleder/ saksbehandler I** E** E Gjennom- Føring *** År 2003 og 2004 Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen Aktuell eksternt felleskurs Utestyrken E Tjenesteenhetsleder/ oppsynsmann Tjenesteenhetsleder/ saksbehandler E Tjenesteenhetsleder Entreprenøransvar Oppsynsmann E Oppsynsmann Felleskurs for vegholdere i kommunal sektor Vegansvarlige E Tjenesteenhetsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

28 AVDELING FOR KULTUR KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 141* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: AVDELINGSLEDER HOVEDMÅL FOR KULTURAVDELINGEN Avdeling for kultur skal bidra til å gi alle innbyggerne en rimelig mulighet til å få dekket behovet for kulturell utfoldelse og deltakelse i det interessefellesskap som gir størst mulig kulturopplevelse og rekreasjonsverdi for den enkelte. Kommunens kulturtilbud skal være attraktivt for hele regionen. Avdelinga skal bidra til å utvikle en grunnleggende bevissthet hos innbyggerne om Steinkjers kulturarv og kulturelle fellesskap * AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Opprettholde det breie og kvalitativt høye kulturtilbudet som gis på Dampsaga kulturhus gjennom Steinkjer bibliotek, Saga kino og dampsaga kulturarrangement. I så stor grad som budsjett og bemanning tillater, å støtte det frivillige kulturliv. Å gi kommunens ungdommer tilbud gjennom Tjenesteenhet for barne- og ungdomskultur ved Kafe og Ølvegt. 16. Å opprettholde tjenestetilbudene på Steinkjer Aktivitetssenter og Kontakten Gjennomføre nødvendige interne og delta på høvelige eksterne kurs for å oppdatere egne ansatte Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

29 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Kulturavdelingen år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Bibliotekfaglig kurs Fagkurs Rusforebygging Ansatte ved biblioteket Barne- og ungdomsarbeid ere i N-T Ansatte i enheten Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ Finansiering Ansvarlig for gjennomføringen I evt.e 2003, 2004 Eget driftsbudsjett Biblioteksjefen, Norsk bibliotekforening, Statens bibliotektilsyn I og E 2003, 2004 Eget driftsbudsjett, egenbetaling deltakerne Tjenesteenhet barne- og ungdomskultur I 2003, 2004 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhet barne- og ungdomskultur Ung motivasjon og medvirkning Ungdom I og E 2003, 2004 Ekstern finansiering Utstillingsteknikk Arrangement- og sceneteknikk, lys- og lydteknikk Ansatte v/dampsaga Lys- og lydansvarlig Dampsaga Tjenesteenheten, Prosjekt Open for busines I og E 2003, 2004 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder Dampsaga kulturarrangement, Riksutstillingene E 2003 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder Dampsaga kulturarrangement Filmkjøring, lyd Kinomaskinist E 2003 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder Saga kino Hospitering kinodrift Kinoansatte E 2003 Eget driftsbudsjett Tjenesteenhetsleder saga kino Datakurs for betjening/utnytting av kommunens programmer Samtlige ansatte I 2003 Avdelingsleder Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

30 AVDELING FOR NATUR OG LANDBRUK KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1431 og 1433 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Gunnar Vorum HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Økt effektivisering og lønnsomhet i prmærproduksjon Utvikling av landbruksbaserte tilleggsoppnæringer Økologisk råvareproduksjon Sikre tilfredsstillende infrastruktur Utøve en god tilskudds- og lovforvaltning Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

31 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for avdelingen år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for Gjennomføringen 1 Felles fagsamling Alle E 2 dager November 3000 Fylkesmannen, landbruk 2 Fagsamling jord 3 personer E 4 dager 2000 Fylkesmannen, landbruk 3 Fagsamling skog 1 person E 2 dager 1000 Fylkesmannen, landbruk 4 Fagsamling utmark 1 person E 2 dager 1000 Fylkesmannen, miljø 5 BU-samling 2 personer E 2 dager Juni 1000 SND 6 Kurs i GIS-bruk av kart 2 personer I 3 timer Avd. leder 7 Kurs i Pover-point 2 personer I 2 timer Avd. leder 8 Kurs i presentasjon på internett 1 person I 1 time Avd. leder 9 Miljøkurs 1 person E 6 dager Fylkesmannen, landbruk 10 Kurs "Kvinners arena" 1 person E 1 dag 1500 Fylkesmannen, landbruk 11 Prosjektledelse 1 person E 12 Entrepenørskap 1 person E 13 Selskaps-/foretaksjus 1 person E 14 Utmaksnæringer - jus 1 person Tiltak 9, 11, 12, 13 og 14 er foreløpig svært usikker med hensyn på ressursbruk Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

32 AVDELING FOR PPT OG BARNEVERN, FELLES KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 123* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Gunlaug Rønsberg HOVEDMÅL FOR AVDELINGEN Tidlig og riktig hjelp til barn og unge, til positiv utfoldelse og utvikling, der de er, i heim, barnehage, skole og fritidsmiljø. Delmål: I samarbeid med foreldre skal Avdeling for PPT og barnevern gi hjelp til barn og unge med særskilte behov, gi veiledning til foreldre og til personale som har utsatte barn og unge som arbeidsområde. Etterspørselen etter avdelingens tjenester skal forsøkes redusert gjennom forebyggende arbeide i skoler og barnehager og gjennom samarbeidstiltak på tvers av profesjoner. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Hovedsatsningsområde: Forebygge/ redusere psykososiale vansker blant barn og unge Skape større sammenheng i tjenestetilbudet Videreutvikling av samarbeidet mellom PPT og barneverntjenesten. Integrering av PP-tjenester for videregående skoler i tiltaksavdelingen Videreføring og videreutvikling av multisystemisk hjelp til barn/ familier i samarbeid med helsetjenester, barnehager og skoler, mv. Følge opp nye prosedyrer for tilpasset hjelp og undervisning for barn og unge med særskilte behov Stimulere til at nye personellgrupper kommer inn i barnehager og skoler for å styrke det sosialpedagogiske arbeidet og forbindelseslinjene mellom heim, barnehager og skoler Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

33 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING FOR PPT OG BARNEVERN, FELLES år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 Kompetansehveing innen systemarbeid. Tema: Klasse/gruppeledelse, kollegaveiledning, organisering av opplæringa, mobbing, psykiske vansker, sjølmord, språk-utvikling, lese-og skriveopplæring, sammensatte lærevansker. 2 Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Medarbeidere i avd. 1-2 medarbeidere i avd. 3 Fagkurs for Home-Start Home-Startkoordinator 3 Systematisk veiledning Medarbeidere i avd. 4 Kriseteam-arbeid Medarbeidere i avd.+ledere 5 Multisystemisk tilnærming Medarbeidere i avd. I/E Gjennom- Føring *** Intern- og ekstern kursplan. B.la. regionalt samarbeid. Tidspunkt Budsjett/ finansiering 2002 Interne-og eksterne kursmidler E HIST, 20 vt Tilskudd fylkeslegen+ noe kommunale midl. E I I Home-Start FK Norge+ i fylket Utarbeide ny veiledningsplan Delta i komm. kurs / spesialkurs om barn i krise 6 Lederutdanning Ledere i avd. I Delta i kommunens tilbud 7 Bruk av testmateriell, bla. Wisc-R, matte- vansker Medarbeidere i PPT 2003 Del av psykiatrimidler Ansvarlig for Gjennomføringen Ledere i avd. Privat Avd.leder 2003 Interne midler Ledere i avd Kommunale/ interne kursmidler Ledere i avd. I Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. I/E Utarbeide egen kursplan 2003 Komm. Sentralt Rådmannen 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. 8 Marte meo/ Sosialt samspill Medarbeidere i avd. I/E Internt kurs+nt kompetanse-senter 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. 9 Trening i løsningsfokusert Medarbeidere i I Utarbeide egen 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

34 metode avd. kursplan 10 Dataopplæring, egne fagprogram Medarbeidere i avd. 11 Spiseforstyrrelser Medarbeidere i avd. 12 Flyktningearbeid Medarbeidere i avd. 13 Pedagogisk programvare Medarbeidere i PPT 14 Fagkurs for logopeder og audiopedagoger Medarbeidere i PPT 15 Incest,/ sex.overgrep Medarbeidere i avd. 16 Barn av psykisk syke foreldre / Psykisk helsearbeid Medarbeidere i avd. 17 Engstelige og deprimerte barn Medarbeidere i avd. 18 Familiearbeid Medarbeidere i avd. 19 Gestaltterapi Medarbeidere i avd. 20 Karlstadmodellen / Sue Berkley-modellen Medarbeidere i PPT 21 Rusarbeid Medarbeidere i BVT(avd.) I I E E I/E Utarbeide egen kursplan Samarbeid med Innherred s.h. Samarb. Med flyktningekons. Delta på eksterne kurstilbud Delta på eksterne kurstilbud 2003 Interne kursmidler Ledere i avd Inngå i veilednings-møter 2003 Kursmidler flyktningekons. Ledere i avd. Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd. I Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. I Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. I I E I/E Intern kursplan, samarbeid BUP Samarbeid med familievernktr Interne kursmidler Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd. Intern kursplan 2003 Interne kursmidler Ledere i avd. Delta på eksterne tilbud Interne/eksterne kurs 2003 Interne kursmidler Ledere i avd Interne kursmidler Ledere i avd. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

35 AVDELING FOR REHABILITERING KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 133 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Ingeborg Laugsand HOVEDMÅL FOR AVDELING FOR REHABILITERING Hovedmål: Personer med funksjonsproblemer i Steinkjer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse. Verdigrunnlag: Vi ønsker at vår tjenesteyting skal være preget av brukerorientering, helhetstenkning, tverrfaglig forståelse og samarbeid. AVDELINGENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Koordinere og kvalitetssikre tiltakskjeden i rehabprosessen Redusere langtidspasienter ved døgnrehabilitering Fokus på fysisk, psykisk og sosial fungering Videreutvikle Liaprosjektet Videreutvikle Steinkjer Habiliteringssenter Ivareta kommunens oppgaver i nye forskrifter Få på plass fagsystemer i data og tilstrekkelig kompetanse slik at dataverktøyet blir brukt riktig Utarbeide gode serviceerklæringer Videreutvikle systemer for brukermedvirkning både på system og individnivå Alle ansatte skal ha god kompetanse i re-/habilitering. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

36 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Avdeling for rehabilitering år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen 1 Videreutdanning i økonomi enhetslederne E 2 semester 2003 Ca kr Steinkjer komm?/hint 2 Kurs i Excel, Power Point, Windows, Agresso osv 3 Rehabiliteringskonferanse 1 Avdleder + 1 enhetsleder enhetslederne I Halve dager fordelt ut over året 2003 Intern Avdeling for økonomi, Info IKT E 2 dager i Bodø Februar 2003 Ca. kr. 6000,- Fylkesmannen 4 Rehabiliteringskonferanse 2 Enhetsledere E 2 dager Oktober 2003 Ca , søker eksterne midler 5 Hospitering ved eksterne rehab.insstitusjoner SKUR Helseforetaket Enhetsledere E 1 dag til 1 uke 2003 Intern Avd. for rehabilitering 6 Helserett Konsulent E Samlinger 2003 Ca. 5000,- Fylkesmannen 7 Planleggingsdager Enhetsledere I 2 dager 2003 Intern Avdelingsleder 8 Avdelingsmøter Ansatte/priv praktiserende HINT I 2 halve dager 2003 Intern Avdelingsleder 9 Lederutdanning Ledere I Ledersamlinger 2003 Intern Rådmannen 10 Temadager i rehabilitering Tverrfaglig I Dagseminar 2003 Intern Overordna team rehab Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

37 DAGREHABILITERINGSENHETEN KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1331 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marit Strugstad HOVEDMÅL FOR DAGREHABILITERINGSENHETEN: Personer med funksjonsproblemer i Steinkjer kommune skal oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse DAGREHAB. ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: Tilby de riktige tilbud til rette målgrupper og med overføring i tiltakskjeden til rett tid. Fleksibilitet Godt tverrfaglig arbeide og brukermedvirkning Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

38 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Dagrehabiliteringsenheten år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Tverrfagl.videreutd. i rehabilitering Videreutd. I psykiatri Veiledning Geriatri Fysio.-eller ergoterapeut Aud Irene Aunvold Dagrehab.enhet en Dagrehab.enhet en E Gjennomføring *** Ukesamlinger (ca 20) E Ca 3 ukessamlinger Tidspunkt Budsjett/ finansiering Egenfinans. HiNT Egenfinans. HiST? E? Egenfinans. HiNT E evt I? 2003-? Ansvarlig for gjennomføringen Budsjett/økonomi Enhetsleder E 2003 HiNT evt.? Rehab.konferanse Hospitering Dagrehab.enhet en Dagrehab.enhet en E 2 dager 2003 Egenfinans Helse Nord-Trøndelag E 2003 Egenfinans Rehab.avd.Sykehuset Levanger,Bobath i Bergen, Munkvoll Nettverksarbeid Rehab.avd. I 2003 Eksterne midler Rehab.avd Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

39 ENHET FOR HABILITERING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1332 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Enhetsleder Anne Grete Hjulstad HOVEDMÅL FOR ENHETEN FOR HABILITERING: VISJON: ALLE BARN I STEINKJER UTVIKLER SEG TIL EN GLAD OG SELVSTENDIG PERSON. BARN + BEVEGELSE = SANT 3-delt spesifisering av hovedmålsetninga: 1. Enheten skal prioritere barn med sansemotorikk, funksjonshemmede og kronisk syke. 2. Enheten skal bidra til å fremme god sansemotorisk utvikling og bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere til psykososial læring og trygghet. 3. Enheten skal tilstrebe god utnyttelse av ressursene og høg kvalitet på tjenestene. * ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER *Etablere ansvarsgrupper, bidra til tverrfaglig samarbeid. *Brukere får tilbud om individuelle planer. *God kvalitet på tjenestene innen fysio- og ergoterapi for barn og unge. *Gi rom for kompetanseheving (kurs og hospitering) *Informasjon og veiledning til foreldre og andre samarbeidspartnere. *Gruppetilbud, gjerne i samarbeid med andre yrkesgrupper. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

40 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for habiliterings-enheten år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering Bevegelsesutvikling 1 og 2 fysioterapi E 2 uker 2003? kursbudsjett,( egen finansiering?) Musikk og bevegelse ergoterapeut E? 2003??? Ortopedi for barn fysioterapeut E 1 uke 2003 Ca.8000,-? NFF Gruppeledelse i praksis. Hvordan organisere tilbud i form av grupper? Direkte rettet mot barnegrupper. Fagdag om autisme og ADHD Fysio., ergo. Og andre samarbeidspart nere Hab.tj. og PPT og evt. andre? Ansvarlig for gjennomføringen NFF I 1 dag 2003 Ca 1000,-? Flere tjenesteenhetsledere? I 1 dag 2003 Ca 1000,- Enhetsledere hab. Og PPT Nettverksarbeid tverrfaglig I 1 dag 2003 Intern? Habilitering, ansvarsgrupper og individuelle planer. tverrfaglig I 1 dag 2003 Intern Tverrfaglig ansvar? Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

41 ENHET FOR DØGNREHABILITERING KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 133 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Kari Brønstad HOVEDMÅL FOR ENHETEN Enhet for døgnrehabilitering skal til enhver tid ha 15 rehabiliteringsplasser ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Med utgangspunkt i hovedmål: *Bedre kompetanse og verktøy innen data *Godt samarbeid med alle distriktene, slik at vi får en god tiltakskjede for pasientene *God kompetanse innen rehabilitering og arbeid med Individuelle planer *Godt arbeidsmiljø KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for døgnenheten år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering 1 Veiledningspedagogikk 2 Sykepleiere E Dagsamlinger 2003 Kr HINT 2 Videreutdanning i rehabilitering 2 hjelpepleiere E Dag/ukesamlinger 2003 Kr Fylkesmannen 3 Hospitering Munkvold 1 hjpl+1spl E En uke 2003 Kr Fylkesmannen Ansvarlig for gjennomføringen HINT Avd. for rehab/fylkesmannen 4 Temadager Alle I 2 halve dager 2003 Intern Dag/døgnrehab 5 IPLOS Alle I Halv dag 2003 Intern BO- konsulenter Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

42 ENHET Rehabilitering og kvalifisering KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1334 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder HOVEDMÅL FOR Rehabilitering og kvalifisering Utvikle et rehabiliteringstilbud for målgruppen som kan bidra til en bedre og mer innholdsrik hverdag. Etablere gode relasjoner og metoder som fører til utvikling og vekst innen psykisk, fysisk og sosial helse, samt gi mulighet til variert arbeidsutprøving ut fra den enkeltes ønsker og ressurser. * ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Rekruttere personer fra målgruppen som har et reelt rehabiliteringspotensiale Koordinere tiltakskjeden i den enkeltes rehabiliteringsprosess Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp Kompetanseheving blant ansatte Fullføre restaurering av Lia til ny arena for enheten Markedsføre tilbudet til andre kommuner KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for Rehabilitering og kvalifisering år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** Gjennomføring Tidspunkt E** *** 1 Tverrfaglig veiledningspedagogikk 10vt Budsjett/ finansiering Ansvarlig for gjennomføringen psykiatrikons E HINT Intern Torill Ertsaas 2 Temadag nettverk alle ansatte I Rehab.avd 2003 Ekstern, fylkesmannen Avdelingsleder 3 Dataundervisning alle ansatte I Rehab.avd 2003 Intern Tjenesteenhetsleder 4 Hospitering, KIF Miljøterapeut I Enheten 2003 Intern Miljøterapeut Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

43 ENHET AVLASTNING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLANSKJEMA FOR ÅR 2003 ANSVAR: 1335 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Inger Elin Moen HOVEDMÅL FOR AVLASTNING BARN OG UNGE: Gjennom avlastningstilbud skal kommunen samordne og prioritere fordelingen av avlastningsopphold til mennesker med psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming, og dermed bidra til videreutvikling av åpen omsorg. Tjenesten omfatter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkelte klients behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket. ENHETENS STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER *Tilpasse tilbudet v/ avlastning for barn og unge *Kvalitetssikre avlastningstilbudet generelt *Opprettholde / videreutvikle et godt foreldresamarbeid *Bedre brukermedvirkning, legge til rette for individuelle ønsker og behov *Bedre samarbeidet innenfor enheten, og med andre viktige samarbeidspartnere. Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

44 KOMPETANSEHEVINGSTILTAK for enhet avlastning barn og unge år 2003 Nr Planlagt tiltak Målgruppe I** E** 1 Medikamentkurs for nyansatte og vikarer 2 Oppfølging av nettverksgrupper For avlastningsboliger 3 Opplæring/ kurs ang. pubertet/ seksualitet 4 Veilledning /kurs ang etikk / holdninger/ kommunikasjon 5 Veilledning ang. utfordr. Adferd alternative tiltak 6 Deltakelse på evt. Nettverksamlinger arr. Av hab.tjenesten for barn Gjennomføring *** Tidspunkt Budsjett/ finansiering G I 3timer x 2 Jan - 03 Komp. for kurs fra Møte/kurs budsj. Ansvarlig for gjennomføringen Enh. Leder kontakter lege i kom. S (2 pers.) E 2-3 møter 2003 Evt. innleie Ledere v/avl. Boliger i fylket G I el. E 2003? Enh. Leder undersøker m/hab. tjenesten G I el E 2003? Enhetsleder tar kontakt med habiliteringstjenesten G I 1 dag el. over flere samarb.møter M/ veil. Fra hab.tj Evt. Innleie hvis 1 dag Enh. Leder tar kontakt med hab. tjenesten G E ,- Hab. tjenesten Kompetanseplan for Steinkjer kommune år

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 21.01.10 1 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 6 Avdeling for helse og rehabilitering s. 17 Avdeling for

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Brønnøy kommune Kompetanseplan for perioden 2013-2016

Brønnøy kommune Kompetanseplan for perioden 2013-2016 Brønnøy kommune Kompetanseplan for perioden 2013-2016 Vedtatt 17. oktober 2012 Brønnøy kommunestyre Vedlegg: Retningslinjer for stipend 1 1. Innledning Brønnøy kommune yter tjenester innen et bredt spekter

Detaljer

www.steinkjer.kommune.no

www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no Bi st and og om sorg Bi st and og om sorg Brannvern og byggesak H el se og rehabi l i t e ring H el se og rehabi l i t eri ng Kom m u nal t ek ni ske tje ne ste r Kom m u nal t

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Pleie og omsorgsplanen 2008-2025

Pleie og omsorgsplanen 2008-2025 Levanger kommune Rådmannen Pleie og omsorgsplanen 2008-2025 Bistand, pleie og omsorg der du er! Vedtatt av Levanger kommunestyret 25.06.08 sak 52/08 Levanger, 25.06.08 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISERING:...

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 2011-2013 Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 1 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING 3 1.1 Plansystemet 2 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 4 2.1 Innledning 2.2 Planavgrensning

Detaljer

Psykiatriplan 2007 2010

Psykiatriplan 2007 2010 Psykiatriplan 2007 2010 Rygge kommune Vedtatt i kommunestyret 14.12.2006 1.0 Plan psykisk helse fellesdel...4 1.1 Innledning...4 1.2 Sammendrag...5 1.3 Intensjonen i opptrapningsplan for psykisk helse...5

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer