Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage Det bobler av liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage 2011-2012. - Det bobler av liv"

Transkript

1 Årsplan for Oddenskogen Barnehage Det bobler av liv 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Oddenskogens plattform Visjon Verdier Sosial kompetanse Empati og rolletaking Prososial adferd Selvkontroll Selvhevdelse Lek, glede og humor Barnehagen som læringsarena...5 Det undrende og lekende barnet...5 Danning gjennom omsorg, lek og læring Omsorg Lek Læring Språk og språkmiljø Fagområdene i prosjektarbeid og progresjonsplan Konfliktløsning Danning Barnas medvirkning Utegruppe Maxi Overgang barnehage/skole Aktiviteter for maxibarna det siste året i barnehagen: Årshjul for Maxigruppen Hvordan ser året ut? Dokumentasjon og vurdering Vurdering av barnehageåret 2010/ 2011: Foreldrenes medvirkning Personalarbeid og opplæring Kompetanseplan Styre og stell i Oddenskogen Eierstyret Samarbeidsutvalget Personalet i Oddenskogen barnehage Hvordan nå oss?

3 Det er stort å være liten i Oddenskogen barnehage! Velkommen som leser av Oddenskogen barnehage sin årsplan. Dette dokumentet gir en oversikt over og en innsikt i hvem Oddenskogen barnehage er, hva vi står for og hvilken pedagogisk forankring vi jobber etter. Barnehageloven og rammeplan for barnehagene har satt føringer og gitt oss konsekvenser for vår virksomhet. Barnehagen, - les personalet er i en konstant prosess, hvor vi diskuterer, lærer, evaluerer og tilpasser oss hele veien. Med dette etterstreber vi å opprettholde den gode kvaliteten barnehagen har, og at Oddenskogen skal være et godt sted å være, både for barn, foreldre og personalet, og hvor det skal boble av liv! 1. Oddenskogens plattform 1.1 Visjon Bobler av liv! Vi kan til en hver tid se, høre, føle og kjenne hvordan det bobler av liv i barnehagen, på alle områder, og på alle plan. Det skal ikke boble over, ei heller må det slutte å boble. Et viktig spørsmål vi ofte stiller oss: Hva skal til for at det skal boble? Hva skal til for at boblingen skal fortsette? 1.2 Verdier Oddenskogen skal være en romslig barnehage, som skal søke vekst gjennom ansvarlighet og glede. I våre verdier legger vi vekt på følgende; Romslighet: si ja, hilse Vekst: gi og ta utfordringer Ansvarlighet: ta initiativ og delta Glede: rose og anerkjenne 3

4 Vi ønsker at vår visjon og våre verdier skal synliggjøres gjennom vårt daglige virke i barnehagen. Temaet tas jevnlig opp i barnehagens møtevirksomhet, på medarbeidersamtaler og ikke minst i daglige situasjoner. 1.3 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å lære barn SOSIALE FERDIGHETER. I hele barnehagens levetid har vi hatt fokus på dette tema. Å lære barn å bli sosialt oppegående mennesker er definitivt voksnes ansvar. Vi er rollemodeller, og må selv ha positive holdninger, som vi viser i vår daglige omgang med hverandre. Vi deler sosial kompetanse inn i 5 hoveddeler: Empati og rolletaking Innlevelse i andre menneskers følelser og evnen til å ta hensyn til dette. Jeg må gjenkjenne følelsen i meg selv, før jeg kan gjenkjenne den hos andre! Det å lære å gjenkjenne og knytte ord til følelser er en stor styrke hos både små og store. Det reduserer ofte frustrasjon. Vi blir møtt på våre følelser og vi kan møte andres følelser Prososial adferd Frivillige positive sosiale holdninger og handlinger, som synes å være til nytte for andre. Eks; dele, inkludere, hjelpe. Ser jeg du er lei deg, må jeg også utføre handlingen med å trøste deg, ikke bare stå å se på, og tenke stakkars deg! Selvkontroll Å kunne utsette egne behov og ønsker, i situasjoner som krever turtaking og kompromisser. Jeg kan og bør ikke alltid være først, størst og mest! og det kan jeg leve med! Selvhevdelse Å ta initiativ ifht andre, for eksempel til deltakelse i samtaler, lek og felles aktiviteter. Det handler om å hevde sine egne meninger, ønsker og behov, og å kunne stå imot vennepress. Selv om alle andre har det, - eller gjør noe jeg synes er galt, klarer jeg å la være å gjøre det Lek, glede og humor Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Å kunne tre inn og ut av lekerammen, forstå lekesignalene, følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking, og å kunne involvere seg helt og fullt i lek. 4

5 2. Barnehagen som læringsarena Dette barnehageåret vil alle avdelinger jobbe med overskriftene Det undrende og lekende barnet og Danning gjennom omsorg, lek og læring. Det undrende og lekende barnet Undring er et uttrykk vi har tatt inn i vårt hverdagsvokabular. I vårt arbeid og samspill med barn og voksne må vi ha en åpen holdning. Vi stiller spørsmål, men skal ikke alltid gi svar. Å ha en kreativ holdning, vise åpenhet, fantasi og å tenke nytt. Vi skal pirre barns nysgjerrighet til ny innsikt i seg selv og verden rundt! Alle barn er født sosiale og ønsker å få respons og være sammen med andre mennesker. Først er det den sosiale leken på stellebordet med de voksne, turtaking og latter. Senere vil barna søke andre barn og skape felleskap ved å knytte vennskap. Å leke er det morsomste barn gjør og det er også mye gjennom lek barns læring foregår. De lærer sosiale ferdigheter, bruker språket og har det gøy! Når vi arbeider med barn, er det viktig å reflektere over hvilket pedagogisk grunnsyn vi har. Barnet er et sosialt individ med egne ressurser, som vi voksne skal hjelpe dem å bygge videre på! Danning gjennom omsorg, lek og læring. 2.1 Omsorg Alle barna i Oddenskogen skal oppleve at personalet viser dem omsorg hver dag. Omsorg gis i trygge relasjoner og fordrer at vi som jobber i Oddenskogen er sensitive for barnas følelser og behov. For å kunne yte god omsorg må vi: Se barnet og akseptere det som det er. Slik kan vi forholde oss til dem på måter som står i forhold til deres behov og muligheter. Engasjere oss positivt følelsesmessig i barnet - glede oss over å være sammen med dem. Dette bidrar til at barna utvikler positive forventninger, optimisme og evne til å glede seg og engasjere seg. Møte barnet med empati kunne leve seg inn i barnets opplevelser og kunne formidle denne innlevelsen både verbalt og i handling. Ha realistiske forventninger til barnets mestring slik at barnet slipper å bekymre seg for og ikke mestre, men kan oppleve glede og mestring i barnehagen. 5

6 2.2 Lek Barndommen er en tid for fantasi og undring, og leken er en vei inn i magiens verden. Personalet i Oddenskogen barnehage skal ha kunnskaper om og respekt for barns lek og den frihet som ligger i leken. Personalet skal være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Lek krever plass, tid og konsentrasjon. Barnehagen skal legge til rette for variert lek tilpasset barnas alder. Slik vil vi sikre at alle barna får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Vår oppgave er å trygge omgivelsene og legge til rette slik at barna er trygge og kan leke og utfolde seg. Barn som ikke mestrer å leke med andre barn på en positiv måte, som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må få hjelp og støtte til å lære lekens viktige koder. De yngste barna lever livet her og nå, med de menneskene som finnes her. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Den er et sted der barna danner og dannes. Derfor er barnehagen et viktig sted for også de yngste barna. De yngste barna har lite verbalt verktøy som de kan bruke, derfor kommuniserer de med hele kroppen, og former sin egen spesielle kultur. Det er derfor viktig at de yngste barna får tid og rom til å utfolde seg, bruke sine egne kropper og på den måten ble kjent med seg selv og andre, og danner vennskap. Det er nettopp her hos oss de yngste barna får møte jevnaldrende og jevnbyrdige. Og vi voksne må forstå dem og deres handlinger, samtidig som vi fungerer som støttespillere, veiledere og er oppmuntrende når det trengs. 2.3 Læring Språk og språkmiljø Et rikt språk, et rikt liv: Språk bruker vi til det meste. Vi setter ord på egne behov, spør om vi lurer på noe, og dermed utvider vi kunnskapen vår. Vi nekter om det er ting vi ikke vil være med på, vi argumenterer og kan være med i diskusjoner. Vi kan fortelle vår egen og andres historie, vi hilser, tuller, ler, lover hverandre, samhandler med andre og uttrykker egne erfaringer og følelser. En klok kvinne fortalte oss, at den beste måten å stimulere språkutviklingen til et barn på, var å ta dem på alvor som samtalepartnere! Vi har et mål hvor vi ønsker å trygge personalet med kunnskap- og gi dem en økt bevissthet i forhold til språkmiljø og språkstimulering. 6

7 Alle voksne rundt barnet er viktige språklige rollemodeller. Det følger vi opp med blant annet å ha fokus på den gode samtalen. Å bevisstgjøre de voksne rundt barnet på språket og ordene vi bruker, snakke i hele setninger, og lære å stille åpne spørsmål. Andre områder vi skal jobbe systematisk med er; rim, regler, rytme, lytting til lyder i språket og lytting til forlyder i ord. Å ha munnmotoriske leker hjelper barn til å bevisstgjøre seg bruken av tungen og styrker muskler for å få lyder klart frem. Et eksempel er den Lille kona som vasker huset sitt. Huset er inni munnen. Hun vasker taket, hun vasker vegger, hun vasket gulvet og rister tepper ut av vinduet. Dette gir bevissthet om tungens bevegelighet og måter og plassere den i munnen. BOKEN får en ekstra stor plass i barnehagen også dette året. Bøker utvider hverdagsspråket vårt. Boken gir nye uttrykksmåter, tilføyer og utvikler perspektivet vårt. Skriftspråket gir gjenkjenning, refleksjon og forsoning. Tenk at andre har det akkurat sånn som meg! Det gjør noe med deg! Veldig mange bøker tar opp tema følelser. Barn kan gjennom disse bøkene bli bedre kjent med seg selv, og de kan skjønne at feks nei-følelser som misunnelse og sjalusi, kan være ganske så allmenne! Boken gir et glimrende utgangspunkt for samtale. Hva tenker barnet om det vi leser? Litteratur gir et kikkehull ut, og utvider egen verden For å skape et godt språkmiljø deler vi barna i grupper etter alder og har aktiviteter ut fra barnas utvikling. Vi skaper rolige stunder og avskjermede kroker der man for eksempel kan lese en bok. Vi gir rom for samtaler i hverdager, bruker tid og undres oss sammen med barna Fagområdene i prosjektarbeid og progresjonsplan Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. (fra barnehage loven) Vi ønsker å ha et helhetlig og mangfoldig læringsbegrep. Rammeplanen forteller om 7 fagområder som vi må forholde oss til. Samlet skal barna ha vært igjennom og fått noe kjennskap til alle fagområdene hvert år. Dette er de samme fagene de vil møte igjen på skolen. For hvert fag er det formulert mål, og fagene må tilpasses alder, interesser, behov og barnegruppens sammensetning. Fagene heter: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Alle 7 fagområdene vil flettes inn i barnehagens øvrige tema, aktiviteter, hverdag og rutiner. I måten barnehagen har lagt opp sin dagsrytme på, verken vil eller kan vi jobbe med fagene isolert sett. 7

8 Prosjektarbeid I barnehager settes det ofte i gang ulike prosjekter for å få implementert fagområdet på en kreativ og strukturert måte. I år har vi i Oddenskogen bestemt oss for å lage små prosjekter med utgangspunkt i barn medvirkning. Barn lever her og nå! For at barna skal oppleve reel medvirkning og eierskap til prosjektet tenker vi at det er viktig at det ikke strekker seg over for lang tid. Prosjektene vil i hovedsak initieres og gjennomføres avdelingsvis. Hvilke aldersgrupper og voksne som skal delta i de ulike prosjektene avgjøres ut i fra behov og praktisk gjennomføring. De ulike fagområdene (nevnt over) omgir oss i hverdagen og kan trekkes inn i ulike prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være: Prosjekt eple. Varighet: 1 uke. Hvem: Midt i mellom Bakkeby. Vi har tre epler kjøpt i butikk, og tre epler som er plukket i hagen Fag: Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form og Kropp, bevegelse og helse. Barna bestemmer hvor vi skal legge dem: Vann? Uke? Inne? Varmt? Kaldt? (et kjøpt og et selvplukket legges samme sted for å se om de utvikles likt). Fag: Natur, miljø og teknikk Hvert barn følger opp sitt eple hva skjer med eplene i løpet av en uke? Fag: Natur, miljø og teknikk Samtaler: Hva skjer med eplene? Fag: Natur, miljø og teknikk Hvordan smaker epler? Fag: Kommunikasjon, språk og tekst Hvor kommer eplene fra? Fag: Etikk, religion og filosofi Vi tegner eplene. Fag: Kunst, kultur og kreativitet Barna eier prosjektet og medvirker hele veien! Progresjonsplan Personalet i Oddenskogen har laget en progresjonsplan for den enkelte aldersgruppen og for de enkelte fagområdene. I bunnen for vår progresjonsplan ligger ordtaket: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves - og barn fortjener å ha noe til gode! Fagområdene brukes daglig om hverandre. Grunnleggende ferdigheter som påkledning, støtte i språkutviklingen og kosthold med mer vil vi alltid jobbe med. Med denne planen ønsker vi 8

9 å ha fokus på ulike områder, og å sikre at barna får ulike opplevelser og erfaringer ved å gå i Oddenskogen barnhage over flere år! Fagområder 1-3 åringen 3-4 åringer 4-5 åringen 5-6 åringen Kommunikasj on, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Billedbøker Sanger, sangleker Rim og regler Fingerleker Enkle eventyr Støtte i språklig utvikling. Sette ord på Ting, følelser og behov. Lytteøvelser Knytte ord til handling. Munnmotorikk Utelek i all slags vær og årstider. Legge til rette for fysiske utfordringer inne. Navn på ulike kropps deler. Kroppsbeherskelse. Oppfordre til dotrening. Håndvask. Variert kosthold. Se, føle og smake. Påkledning. Gå tur i nærområdet. Se på bilder av kjente dyr og bli kjent med hvilke lyder de lager. Oppleve naturens skiftninger ved å være ute i allslags vær. Puttekasser, duplo, kappla. Kjenne igjen egen forbokstav. Videreutvikle begrepsforståelse. Variert ordforråd gjennom samtaler, bøker og andre medier. Rim og regler. Lytteøvelser. Uttrykke følelser og ønsker. Munnmotorikk. Leke med språket. Bruke kamera. Sangleker Turer i ulendt terreng. Klatre, krype, hoppe, ballansere, åle og rulle. Tilby finmotoriske akt. som puslespill, klippe, lime og lignende. Ballspill. Turer i nærmiljøet. Studere det som finnes på bakken, i skogen, i fjæra.. og bruke materialet som inspirasjon til estetiske uttrykk. Lære navn på noen vanlige insekter og dyr. Lære seg gode holdninger og respekt for naturen og undre seg over naturens mangfold gjennom årstidene. Sortere søppel. Duplo, lego, kappla. Støtte barnas initiativ til å leke med tall og bokstaver. Leke skrive. Rim og regler. Munnmotorikk. Lytteøvelser. Språkstimulerende spill. Biblioteket. Bruke kamera. Pc-spill Sangleker Gå turer i mer utfordrende terreng. Rett påkledning. Klippe, veve. Mat. Hvor blir den av? Kroppen vår. Lære om naturens mangfold og skiftninger gjennom årstidene. Studere været, temperatur snødybde osv.. Få kjennskap til bruk av tekniske hjelpemidler som for eksempel cdspiller, datamaskin, tekniske leker og hvordan teknikken brukes i lek og hverdagsliv. Fakta om ville dyr og bondegårdsdyr. Brannvern. Naturvern. Kildesortering. Konstruksjonslek. Tekstskaping. Fortelle vitser og gåter. Lytte til og kunne gjenfortelle en historie. Rim og regler. Rytme i ord. Lytting til lyder Forlyder Munnmotorikk Pc-spill Sangleker Skiskole, Skøyter, fotballkamp Regelleker, paradis, hoppe strikk hoppe tau. Sommertur Bestemme over egen kropp. Mat sunn og usunn. Vite hvordan vi ferdes i naturen og kunne kle seg etter været. Kjenne navn på de vanligste trær og planter i nærmiljøet. Utvikle ferdigheter i bruk av digitale verktøy, fotoapparat. Få erfaringer med naturfagene. Begynnende forståelse for bærekraftig utvikling - forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vite hvordan bålet blir tent. Kildesortering. Brannvern Konstruksjonslek Etikk, religion og filosofi Det første møte med alle de tradisjoner vi markerer i bhg Påske Karneval Fastelaven Julemesse Mer deltakende Undring rundt jul og hva det er. Barnesamtaler med de som kan dra nytte av det Konfliktløsning Større forståelse. Mer innsikt i jul og hva høytiden er/betyr Påskebudskapet. Konfliktløsning Gullkorn Full deltakelse og forståelse. Går i Luciatog Juletur til Sætern gård Påskebudskapet. Barnesamtaler med de som kan dra nytte av det. 9

10 Lucia Jul Gullkorn. Dele og vise hensyn. Kjenne igjen egne følelser. Konfliktløsning Gullkorn Vise omsorg. Se andres følelser. Barnesamtaler med de som kan dra nytte av det Hjelpe andre. Se hvordan egne handlinger påvirker andre. Gullkorn Konfliktløsning Samtale om følelser. Nærmiljø og samfunn Antall rom og form Kunst, kultur og kreativitet Tilhørighet. Hvilken avdeling går jeg på. Hvor er plassen i garderoben. Søppelbil Matbil Likestilling. Klosser, duplo, lego Enkel Pussel Bevegelse- over, under, bak, foran, på, i og ved siden av Tegne Hverdags sit, akt som å rydde, kle på seg, telle trappetrinn osv Få erfaring med maling. Leke med farger og etter hvert ha fokus på fargenavn. Se på bilder/kunstkort. Bli kjent med enkle eventyr, sanger og rytmeinstrumenter. Lytte til og bevege seg til musikk. Hvor bor jeg? Naboer. Melkebil Postmann Være med å påvirke barnehagehverdagen. bla. ved å hjelpe til i praktiske gjøremål. Likestilling. Erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å sammenligne og sortere. ( se på ulike former og farger). Øve på å telle en til en. Videreføre maling og presentere flere formingsteknikker. Se på kunstbilder. Introdusere flere eventyr og historier. Legge til rette for rollelek med utkledningstøy. Bruke instrumenter og skape musikk selv. Lytte og bevege seg til musikk. Sang, rim og regler Teaterbesøk Biblioteket, skøytebanen, Eldresenteret, Tur til skulpturene rundt Høvikodden, kunstsenteret Være med å påvirke barnehage hverdagen! Lære om grunnloven og 17. Mai! Likestilling. Eksperimenter Likheter og ulikheter Kunne telle en til en. Lære mengde ut fra terningsymboler. Videreutvikle formingsteknikker og materiell. Se utstillinger på Høvikodden. Presentere flere eventyr og historier og la barna dramatisere selv. Barna skal lage egne historier. Huset jeg bor i. Hvordan ser det ut? Sang, rim og regler. Lytte til andre og komponere egen musikk. Lage musikkeventyr. Teaterbesøk Besøke barneskolene Kunne stedsnavn til steder og bygninger i nærmiljøet. Trafikkopplæring Bli kjent med nærmiljøets historie. Blommenholm, jernbanen, busstopp, Veritas. Politi. Være med å påvike barnehagehverdagen. Tas med i planleggingen. Lære om Norge som demokrati. Overnatting i barnehagen. Leierskole. Likestilling. Vekt Avstander Tid Volum Symmetri Tall Sortering Lære fire geometriske figurer. Oppleve kunst, bl.a. på Høvikodden og bruke det til inspirasjon til egen kreativitet. Se på div byggeskikker i nærmiljøet. Dramatisere og gjenfortelle eventyr og historier. Sang, rim, regler. Skape egen, og oppleve stemninger ved å lytte til forskjellig musikk.. Teaterbesøk Konfliktløsning Konfliktløsning er et tema vi lærer barna, med et klart mål, at de etter hvert selv kan mekle og løse konflikter, uten innblanding fra voksne. Når barna lærer dette fører det til god mestringsfølelse og styrking av de sosiale ferdighetene i lek. 10

11 PROBLEMLØSNINGSSTRATEGI : Den voksne går inn i konflikten som veileder. Den voksne skal IKKE løse konflikten for barna, men HJELPE dem til å finne løsninger selv ( komme med forslag i starten). Klargjøring av problemet: Hva var det som skjedde? Hvordan skjedde det? Hvem var der? Her er det viktig ikke å bruke HVORFOR! Forslag til løsninger: La alle partene få snakke, en av gangen. Ikke la barna korrigere hverandre underveis. De skal også bli hørt og få prate. Vurdere løsningsforslagene: Ta frem løsningsforslagene som er kommet frem, og se sammen på hvordan disse løsningene vil virke på dem som er i konflikten. Er de gjennomførbare, rettferdige?? Valg av løsninger: Alle parter blir enige om en felles løsning. Alle må holde sin del av avtalen. Evaluering: De voksne må følge opp at leken fortsetter, og at avtalen overholdes Forenklet modell: Barnet får hjelp til å beskrive konflikten Hva skjedde? Barnet får hjelp til å sette ord på følelsene: -jeg ble så sint da - jeg ble så lei meg da -jeg likte ikke at.. Barnet får hjelp til å sette seg inn i motpartens situasjon: -hvordan hadde den andre det? Barnet får veiledning i hvordan de kan bli venner igjen. -gi og ta -inngå kompromisser Gi anerkjennelse når konflikten er løst! 2.4. Danning. Barnets danning skjer gjennom omsorg lek og læring. Med danning mener vi det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Å være i relasjon med ulike mennesker gir grunnlaget for barnets danning. Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon. Den foregår hele livet. Gjennom danning overføres verdier, normer, tanker, uttrykksmåter og handlemåter. Når vi får omsorg, leker og lærer dannes vi som mennesker! 3. Barnas medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barnas medvirkning betyr nødvendigvis ikke å gi barn flere valgmuligheter, og at de skal få bestemme hva som skal skje til enhver tid på dagen. Det handler mer om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns uttrykk og intensjon. Både fysisk og verbalt gir barn uttrykk for hvordan de har det. Det er DISSE uttrykkene som skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og til å stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for disse. 11

12 Personalet i Oddenskogen har dette tema ofte på agendaen. Hvordan kan vi på best mulig måte møte barna på dette? Da barnehagen også i år har UNDRING som stor overskrift, vil vi ha fokus på dette i all planlegging og i hverdagen vår. Hvordan kommer dette til syne i Oddenskogen? Gjennom de voksnes evne til å se, lytte, tolke og anerkjenne. Ved å ta tak i barnas nysgjerrighet, initiativ, behov, modenhet og opplevelser, da dette også er en unik inngangsport til læring Gjennom barnesamtaler med enkeltbarn og med barnegruppen. Ved å sette av god tid og mye rom for lek og egne prosjekter. Ved å skape balanse mellom hensynet til enkeltbarnet og hensynet til gruppen. Ved å ta i bruk barnas synspunkter i vurderingsarbeidet. 4. Utegruppe Dette er et tilbud til alle Maxi- og Midt-i-mellom-barna. Vi ønsker med denne gruppen å gi barna et mangfold av opplevelser, aktiviteter og kunnskaper, og at de skal oppleve glede og undring i naturen. Våre flotte nærområder tas aktivt i bruk, med grillhytta og Alfredskogen som base, men hvor sletter, røtter, stranden og havet brukes jevnlig. Spikke med kniv, bruk av tau i alle varianter, snekre fuglekasser, gå på sopptur, lage bålmat, fiske/pilke, praktisere miljøvern med søppel og resirkulering er noe av det som står på programmet. Å iaktta, lytte, undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale rundt et blad, en maur, en råtten trestokk, et skjell, noe rognebær, en hakkespett, å tegne, synge - alene eller i kor Her er det mange muligheter. Da gruppene er såpass mye og lenge ute av gangen, er det et tett samarbeid mellom leder for utegruppen og avdelingene angående barnas ve og vel. Gruppene er ute hele dagen, fra kl Midt-i-mellombarna fra mandag til fredag, og Maxibarna fra tirsdag til fredag. Midt-imellomgruppa er ute to uker i løpet av åtte uker, mens Maxibarna er uke 3 uker i løpet av åtte uker. Hvilke uker de forskjellige gruppene er ute, finner dere på våre nettsider. Det er viktig at dere foreldre følger opp dette, slik at barna til enhver tid har riktig utstyr på og med seg i sekken. Med Midt-i-mellomgruppa er to avdelinger sammen ute av gangen, mens for Maxigruppa er tre avdelinger sammen. Sammen med Midt-i-mellombarna er det to voksne og sammen med Maxibarna er det tre voksne. Benita Aasterud og Jørgen Benkholt er fast ute. Fra avdelingene alterneres det hvem som deltar. 5. Maxi 5.1 Overgang barnehage/skole Alle barnehager og skoler i Bærum kommune er forpliktet til å ta del i et helhetlig opplæringsløp. Målet er å utvikle et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i kommunen. Det er laget forpliktende føringer for alle overgangene (fra barnehage til 12

13 barnehage barneskole ungdomskole videregående skole). Ingen barn skal starte med blanke ark. Dette vil sikre at alle barn får en best mulig start på det nye læringsstedet! I rammeplanen står det i kap 5.1, at barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse. Samarbeidet må fokusere på hva barnet kan og mestrer og på hva det kan trenge særskilt støtte til. Oddenskogen barnehage overfører barn hovedsakelig til Blommenholm og Høvik Verk skoler. Vi har følgende rutiner det siste året i barnehagen når det gjelder overgangen til barneskolen: Barnehagen inviterer til foreldremøte for maxibarn-foreldre (høsten). Barnehagens pedagoger er velkommen til å se hvordan 1.klasse jobber og fungerer, (høsten). Maxi barna fra i fjor blir invitert til å besøke barnehagen etter skoletid (høsten). Skolen inviterer barnehagens pedagoger til et samarbeids- og informasjonsmøte, (våren). Skolen inviterer til foreldremøte på skolen (våren). Barna får besøk i barnehagen av ansatte fra skolen (våren). Skolen inviterer maxibarna til en førskoledag i barnehagetiden (våren). Blommenholm skole har åpen skole en ettermiddag / kveld, hvor foreldre og barn blir invitert (våren). Avslutningssamtaler med foreldrene og pedagogisk leder på avdelingen, hvor man fyller ut et overføringsskjema til skolen med nødvendig informasjon om barnet. Alle som slutter i Oddenskogen får med seg en collage med bilder og tekst. 13

14 I Oddenskogen fokuserer vi på følgende for maxibarna før skolestart: Sosiale mål: o Tørre å stå frem i en gruppe o Si ifra til en voksen o Løse konflikter o Gi ros og komplimenter til andre o Hilse og si ha det o Tilby andre barn og voksne hjelp Praktiske mål: o Bli selvstendige i av og påkledningen o Ha orden på plassen sin i garderoben o Bli selvstendige på do o Øve på å rekke opp hånden o Riktig blyantgrep Faglige mål: o Lære å skrive navnet sitt o Fokusere på både språklyden og bokstaven o Lære rim og regler o Lære å skape tekst selv og gjenfortelle historier o Telle (oppover og nedover), kunne antallet 0-10 o Lære sangleker og regelleker. 5.2 Aktiviteter for maxibarna det siste året i barnehagen: Overnatting i barnehagen (oktober) Maxigruppe hver mandag. Se eget program. Førjulsdag på Sætern gård Lucia opptog Skiskole (januar og februar i regi av skiforeningen)(foreldrebetalt) Leirskole med overnatting på Sæteren gård i Vestmarka (våren)(foreldrebetalt) Skolebesøk (våren) 14

15 5.3 Årshjul for Maxigruppen TEMA MÅL DELMÅL ANSVAR og TID Den fantastiske Mikkel Rev. Undring og teknikk Oppleve spenning og glede ved høytlesing. Å skape et godt språkstimulerende miljø. Skape et undrende miljø Få større respekt for seg selv og for andre Stimulere barnets evne til å tenke Lytte til bok og til hverandre. Gjenfortelle, uttrykke seg, inspirere fantasien, ta imot en oppgave og le sammen. Være spent sammen, vente på tur, rekke opp hånden, snakke i gruppe, og utvide begrepsforståelsen og ordforrådet. Riktig blyantgrep. Erfare at det ikke alltid er en fasit, Skap nysgjerrigheten rundt ikke hverdagslige ting, Få kjennskap til åpne spørsmål, øve på at min fasit ikke nødvendigvis er din fasit, Få respekt for andres meninger, være en deltaker i samtalen. Synnøve fra uke Brit uke FORUT-prosjekt Skape nysgjerrighet, toleranse og kunnskaper om barn i andre land, og andre kulturer. Oppleve at det nytter å hjelpe barn hjelper barn Bli kjent med Indrani fra India. Hun bor i slummen i Bangalore. Få noen kunnskaper om India. Hjelp barn til å reflektere over likhet og ulikhet fra andre kulturer. Male et bilde for salg. Olga Uke 2 7 Basar mandag 14.2 Rim og Regler Antall, rom og form Hele perioden med UTEGRUPPEN Bli glad i språket Oppleve lyder og lydkombinasjoner, og høre språkets klang og rytme, Øke språklig bevissthet Oppleve glede over å utforske og leke med tall, former og begreper Lære å håndtere et fotoapparat og selv velge motiver.. Brannvernopplæring Trafikkopplæring Lære rim og regler Finn ord og navn som rimer Leke med ord og oppleve rytme Kunne telle en til en Leke med begreper; foran, bak, bakerst, i midten, over, under. sortere og sammenligne form, farge og størrelse, Kunne de geometriske formene: kvadrat, rektangel, sirkel og trekant, Følge en tankerekke og trekke slutninger. Bli kjent med enkle måleenheter; dl, l, cm og m. Se verden i annet perspektiv. Legge bilder inn på pc. Hvordan kan en brann oppstå? Hvordan unngå å starte en brann? Hva skal vi gjøre ved brann? Lære seg og ferdes som fotgjenger, Å krysse en vei Turid Uke 8-13 Vibeke Uke Benita og Jørgen 15

16 6. Hvordan ser året ut? AUGUST FOR Barn Tilvenning av barn. Utegrupper og Maxigrupper starter. ODDENSKOGEN Personal Introduksjonssamtaler med nye medarbeidere. 18. og 19. Plandag. BARNEHAGE Foreldre Introduksjonssamtale ang. nye barn. Helgedugnad starter. Se egen liste i garderobene. 18. og 19. plandag SEPTEMBER Musikk-grupper for Mini, Micro og Maxi starter. Evaluering og oppfølging m info fra foreldresamtaler for nye barn Eierstyremøte 27. Dugnad 21. Invitere fjorårets maxibarn 14.Personal møte OKTOBER 13. Maxi overnatting SU-møte Besøke 1. kl. på Blommenholm og Høvik Verk skoler? Uke Foreldresamtaler 11. Foreldremøte SU-møte 26. Foreldremøte maxi foreldre Uke Foreldresamtaler NOVEMBER DESEMBER Forberede julemarked 30.Pulverheksa og Julenissen (Riksteateret i Nydalen) 13. Lucia feiring ute. Uke 44 Foreldresamtaler Foreldresamt-info til assistenter 3.Personalmøte Eiermøte Formidle julebudskap Uke 44 Foreldresamtaler 19.Julemesse 13.Lucia feiring ute! Sæteren gård for Maxi Nissejulebord JANUAR Uke 2-7 Skiskole for maxibarna Halvårsevaluering 2.Plandag 2.Plandag FEBRUAR Ski / akedag Karneval. 13. Forut-Basar. Personalmøte 13. Forut basar. MARS Påskeforberedelse SU møte med opptak 30.Påskefrokost 30.Påskefrokost APRIL 30. Plandag Foreldresamtaler Foreldresamt-.info til assistenter. 30..Plandag Ferieplanlegging MAI Nasjonaldag-læring Gårdsbesøk for småbarna Leirskole for maxibarna på Sæteren gård 18.plandag Velkomstbrev nye barn Ferieplanlegging Lage collage til maxibarna Kontakte skoler Dugnad uke 19? 18.Plandag JUNI Sommerfest Fotballkamp mot Veritas Evaluering av barnehageåret. Legge føringer for høsten Uke 21 Foreldremøte for nye foreldre Uke 24 Sommerfest, 16

17 7. Dokumentasjon og vurdering Hensikt: Å vise og reflektere rundt eget arbeid, utvikling, progresjon og det som skjer i og mellom oss. Dokumentasjon: Web-side: Årsplan Månedsbrev (på nett) Driftspermer: Barn Foreldre Personal Administrasjon HMS Eierstyre Handlingsplaner Vurdering: Vi trenger refleksjon som et verktøy. Dette for å se og møte hverandre på en måte som utvikler oss i relasjoner, tanker, forståelse og ferdigheter Fokus på visjon og verdier Bevisst bruk av dokumentasjon; hva kan vi lære av dette? Personalet vurderer og reflekterer daglig i møte ved ulike innspill, forslag, endringer/utvikling Prosjektarbeid med fagområdene. Månedlig vurdering/evaluering av forrige måneds arbeid, legges på hjemmeside Halvårig vurdering av bhg s innhold TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) Alle med (observasjons skjema) Mio (Mattematikk-individet-omgivelsene) Barnesamtaler Observasjoner Fornøyde barn og foreldre 8. Vurdering av barnehageåret 2010/ 2011: Visjon og verdier: Coach, Arnt Sæther, har over tid ledet prosessen med personalet som endte fram i barnehagens visjon og verdier. For å implementere dette hos alle ansatte til enhver tid, settes dette på agendaen til stadighet, og det bevisstgjøres og reflekteres i forhold til dette. Hele personalgruppen har også tilbud om coaching enkeltvis. Her kan alle temaer tas opp. Har du det bra, gjør du en god jobb! Foreldremedvirkning: Vi har en positiv, aktivt deltagende foreldregruppe. Allerede før barnet starter her, inviteres foreldrene til et informasjonsmøte. Vi ønsker med det å gi dem et innblikk i hvem vi er, hva Oddenskogen barnehage står for, og ikke minst hvilke forventninger vi har til dem, og hvilke forventninger de kan ha til oss. Oddenskogen kom svært godt ut av siste brukerundersøkelse. Vi skåret 5,8 av 6 mulige. Det er vi svært fornøyd med. Foreldrenes deltakelse i eierstyret, SU, julemesse og foreldremøter er upåklagelig. Det er motiverende for personalet. Barns medvirkning: Dette er et viktig kapittel. At vi hadde Undring som hovedoverskrift, har gjort at vi har fått ordet undring inn i vår dagligtale. Vi stiller 17

18 spørsmål ved vår væremåte, og ser at ved å sette fokus, så skjer det noe med oss. Vi ser dette så viktig at vi ønsker å fortsette med dette fokusområdet også dette året. Barnesamtaler. Her setter vi av tid til samtaler med enkelte barn, som i perioder ikke har det så greit. Spennende resultater viser seg med å komme litt mer under huden på hvordan barn egentlig har det. Dette har inspirert oss til å fortsette dette arbeidet neste barnehage år. En helhetlig opplæring. Bærum Kommune har lagt føringer med hensikt å sikre en trygg og god start på alle nye institusjoner barn og unge starter ved; barnehage, barneskole, ungdomsskole og den videregående skole. Man ønsker å skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barna, og sikre barnet en bedre tilpasset opplæring. I eget foreldremøte for Maxi-foreldre og i foreldresamtaler ser vi nytten av dette. Utegruppen. I kombinasjonen med flotte uteområder og med mange barn og voksne som ønsket et mer aktivt uteliv, startet vi med utegrupper som et tilbud til Midt-imellombarna og Maxibarna på huset for 3 år siden. Og vi må si at det på de aller fleste områdene er vellykket. Barna koser seg og får erfaringer på mange ting et inneliv i barnehagen ikke ville bidratt til i samme målestokk. Så dette er et tilbud som er kommet for å bli. I år har det vært to voksne fast ute og en rullerende. Det har fungert bra. For Maxibarna har det fungert godt å være 3 uker ute i en 8 ukers periode, mens vi har erfart og fått tilbakemeldinger fra foreldrene om at det har vært litt mye for Midt-i-mellombarna. For Midt-i-mellombarna forandrer vi da til at de er ute 2 uker i en 8 ukers periode. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for å få gode dager ute, og med en mindre barnegruppe (8-10 barn) og de samme to voksne hver gang har vi et godt utgangspunkt for to utviklende og spennende år i utegruppen. Vi fikk satt opp en grillhytte ute i barnehagen og den har vært god å ha også på de kaldeste dagene i vinter. Ellers har bålplassen og stamstedet i Alfredskogen vært,- og er, fast holdepunkt for utegruppen. Sæteren gård. Vi har også i år samarbeidet med Sæteren gård som drives av Barnas Turlag og Den Norske Turistforeningen. På grunn av kulden i vinter var det bare to avdelingers maxi barn som fikk være med på førjulsmoro. Vi håper at alle får vært med til vinteren. Maxi barna har også vært på en vellykket leirskole overnatting på Sæteren gård. Overgang barnehage/skole. På oppfordring fra Bærum kommune har vi satt dette inn i et system i bhg. Vi har et bredere fokus på maxi-barna med mål og forventninger. Vi inviterer også foreldrene til egen møte om dette. Samarbeid er viktig. Fagområdene: Å sette etikk, religion og filosofi på agendaen så vi på som utfordrende, og det var det. Vi stilte mange spørsmål, og enda flere hadde barna. Hva er en sjef? Hvor stort er universet?, Hvorfor henger epler på trær?, og hvorfor er jeg meg? Personalet har trent på å lytte til barna, og stille videre spørsmål, mer enn å gi svar. Barns nysgjerrighet er pirret og voksne er blitt mer bevisst sin egen holdning og væremåte ifht dette. Gjennom å jobbe med språk har alle bevisst på hvor viktig de voksnes rolle er i barns språkutvikling. Vi har brukt forskjellig litteratur, jobbet med munnmotorikk og kjent på hvor i munnen har jeg tunga når jeg lager ulike lyder. Vi startet året med å bruke planleggingsdagen til fokusere på barns språkutvikling, gi ideer til språklek og gi forslag til litteratur man kan bruke i arbeidet med språkutvikling hos barn. Alt personalet har også i løpet av året vært på språkutviklings kurs med Helle Ibsen. I 18

19 løpet av året har vi laget mye språkmateriell vi kan bruke i hverdagen og språkgrupper i barnehagen. 9. Foreldremedvirkning I Oddenskogen har vi generelt lav terskel for å sette av tid til samtale med foreldrene. Det er viktig å klargjøre på et tidlig tidspunkt at foreldrene er hovedoppdragere av barna, mens vi har erfaring og kompetanse på barn. Med barnet i fokus har foreldre og barnehagen et godt utgangspunkt for godt samarbeid. Foreldre har flere møteplasser i barnehagen hvor de kan medvirke; foreldremøtene, /-samtalene, gjennom brukerundersøkelse, dugnader, julemarked, og ikke minst ved deltakelse i eierstyret og i samarbeidsutvalget. Våre forventninger til foreldrene: * At dere har vår hjemmeside som favoritt!! Og at dere leser våre månedsbrev HVER MÅNED. * At dere sier hei og ha det når dere kommer, - og når dere henter i barnehagen, så vi til enhver tid vet hvilke barn som er i barnehagen. * At klær og utstyr er på plass tilpasset årstidene, MED NAVN! *At barna på utegruppen til enhver tid har på seg og med seg riktig utstyr. * At dere gir beskjed til barnehagen før kl 9.00 om barnet ikke kommer den dagen. * At dere informerer bhg. om det har skjedd ting som kan ha konsekvenser for barnets dag. Dette gjelder for eksempel om barnet har sovet dårlig eller at barnet opplever sykdom i nærmeste familie, skillsmisse, konflikter el. * At dere engasjerer dere og gir tilbakemeldinger på en god måte, både når dere er fornøyde og ikke fornøyde. * At dere skriver dere opp på foreldresamtaler, og at dere samarbeider med barnehagen, for felles mål om barna. * At dugnadstimer blir fulgt opp. 19

20 10. Personalarbeid og opplæring Barnehagens rammeplan understreker hvor viktig voksenrollen er i barnehagen. Der det før sto bør, står det nå klart hva vi MÅ eller SKAL. Personalet har ulike ryggsekker å bære på, med ulik kompetanse og ressurser. I Oddenskogen barnehage har vi derfor fokus på bevisstgjøring av personalets rolle ifht sin væremåte og sine holdninger. Vi skal se barnets individuelle behov, og motivere dem til å undre seg, stille spørsmål og være nysgjerrige. Opplæringen og bevisstgjøringen skjer: *Intervju: Informasjon om visjon og verdier, og samtale rundt case for å få frem holdninger, tanker, erfaringer. og bevisstgjøringsarbeid er forhåpentligvis allerede i gang *Opplæring: Oddenskogen har egen opplæringsplan, og samtaler med tilbakemeldinger med daglig leder og pedagogisk leder (for assistenten) etter og 6. uke og 3 mnd. *Personalmøter og plandager: Gjennomføres ca. en gang pr. måned. Det gir personalet et faglig løft i fht faglig stoff, det styrker samarbeidet, kommunikasjonen og gir rom for personlig vekst. Vi bruker interne og eksterne foredragsholdere, vi jobber i grupper og i plenum. *Medarbeidersamtaler: Min. en gang i året med alle ansatte. *Nettverk: En gang pr.mnd med andre private barnehager i Bærum Vest, både for daglig leder og ped.ledere. Bevisstgjøringsarbeid, ide og kunnskapsutveksling i forhold til vårt ansvar som ledere. *Kursvirksomhet: I Oddenskogen får alle tilbud om relevante kurs. Disse arrangeres både av Bærum kommune, og av andre statlige og private aktører. I tillegg inviterer vi personer som har noe godt og interessant å tilføre oss til barnehagen. *Coaching: Barnehagen har ca 3 ganger i halvåret glede og nytte av coach, Arnt Sæther. Alle ansatte får tilbud om individuell coaching/ veiledning med han. Han er også til stede på noen plandager/ personalmøter, hvor han motiverer og drifter oss mot felles mål og verdier. 11. Kompetanseplan Coach Arnt Sæther kommer til bhg ca 4 ganger i halvåret. Han veileder i ene timer, på ledermøter og på personalmøter med tema: Visjon og verdier, holdningsskapende arbeid og LØFT Sosial kompetanse: Foredrag om lek og læring. Den voksnes rolle i lek! Prosjekt arbeid: Hvordan jobbe for å bevisstgjøre personalet og dokumenterer små og store prosjekter vi har i barnehagen i forhold til visjon, verdier og fagområder. Språk: Trygge personalet med kunnskap, og gi dem økt bevissthet i forhold til språkmiljø og språkstimulering. Teoretisk forankring og praktisk virke. Eksternt med Helle Ibsen / internt med egen kompetanse. De yngste barna i barnehagen. Kurs av May Brit Druglig Et god barnehagetilbud for de yngste hva skal til?. Kurs av Anne Greve: Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Kurs av Kristin Wolf: Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer. Tilknytning og trøst: kurs med Trine Klette 20

21 Veiledere av pedagogiske ledere på dispensasjon Intern og ekstern veiledning, Blant annet ang. barn som har større utfordinger i hverdagen enn andre. Temaer på personalmøter og planleggingsdager : Førstehjelps kurs Handlingsplan for sikkerhet Lek og sosial kompetanse Prosjektarbeid Hvilken hatt har jeg på meg og hvilken rolle har jeg? Antall, rom og form Visjon og verdier. Hvor er jeg? Fagområdene Språk og språkmiljø De yngste barna i barnehagen Ny formålsparagraf Danning! Hvordan jobber vi med det? 12. Styre og stell i Oddenskogen 12.1 Eierstyret Leder: Marte Strøm- Gundersen, Salt, Øk.ansvarlig: Einar Kirkebø, Lønn Byggansvarlig Stig Bratlie, Hakke Personal ansvarlig: Hans Vassgård Eid, Bakke Sekretær: Susanne Nagel- Erichsen Vara: Harald Seip-Stubbe Su-repr: Hans Vassgård Eid, Bakke Harald Seip Stubbe, Salt 12.2 Samarbeidsutvalget Leder: Olga Andersen, Ped. leder Lønn Personal: Turid Høyslåen, Hakke Foreldre: Kristine Haugaard, Lønn Foreldre: Maria Aamo Gullhav, Hakke Eierstyret: Hans Vassgård Eid, Bakkeby Eierstyret: Harald Seip Stubbe, Salt Daglig leder Gunn Malmstrøm har møterett. 21

22 13. Personalet i Oddenskogen barnehage Daglig leder: Stedfortreder: Gunn Malmstrøm Vibeke A. Solmyr Hakkebakkeskogen: Pedagogisk leder/ stedfortreder: Pedagogisk leder/ assistent: Vibeke A. Solmyr Turid Høyslåen Jorunn Ødegård Eva N. Wishman Torgeir S. Østensen Astrid Stensrud Camilla Bøgseth Bakkebygrenda: Pedagogisk leder: Saltkråkan: Pedagogisk leder: Lønneberget: Pedagogisk leder: Førskolelærer: Synnøve M. Feldborg Cecilie B. Røed Trine Sørlie Liv Merethe Martinsen Brit Pernille Tangen Nina Aaserud Hanne Beate Wilhelmsen Sofia Lindstrøm Olga F. Andersen Linda Nord Ingeborg Fossen Veronica Berg Isabell Iversen Torgeir Østensen Utegruppen: Leder: Benita Aasterud Jørgen Benkholt 14. Hvordan nå oss? Adresse: Mail: Web : Sonja Heniesvei 14, 1363 Høvik 22

23 Daglig leder: Hakkebakke: Bakkeby: Lønn: Saltkråkan: Utegruppen:

Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage. -Det bobler av liv. Innholdsfortegnelse:

Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage. -Det bobler av liv. Innholdsfortegnelse: Årsplan for Oddenskogen Barnehage 2010 2011 -Det bobler av liv Innholdsfortegnelse: 1 1. Visjon og verdier s. 3 2: Barnehagens dypdykk s. 4 3. Barns medvirkning s. 6 4. Foreldrenes medvirkning s. 6 5.

Detaljer

Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage 2012-2013. Det bobler av liv

Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage 2012-2013. Det bobler av liv Årsplan for Oddenskogen Barnehage 2012-2013 Det bobler av liv 1 Innholdsfortegnelse: 1. Det er stort å være liten i Oddenskogen barnehage!... 3 2. Oddenskogens plattform... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Verdier...

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Maxibarna i Søråsen barnehage Søråsens tanker om livslang læring:

Maxibarna i Søråsen barnehage Søråsens tanker om livslang læring: Maxibarna i Søråsen barnehage Forventningsfulle og undrende tar vi fatt på det siste året i barnehagen. Maxibarna møter lærerike, morsomme opplevelser der trygghet og sosial kompetanse er viktigst. Å være

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Oddenskogen Barnehage

Oddenskogen Barnehage Årsplan for Oddenskogen Barnehage 2009 2010 -Det bobler av liv 1 Det er stort å være liten i Oddenskogen barnehage! I 2006 kom det både ny barnehagelov og ny rammeplan for barnehagene. Dette har gitt konsekvenser

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

Hovedmål for Lønneberget:

Hovedmål for Lønneberget: Hovedmål for Lønneberget: Vi ønsker at Lønneberget skal være en barnehage for alle, med felles fokus, felles gleder og felles gjennomføring! En barnehage med TID - tid til undring, tid til omsorg og tid

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Maxibarna i Søråsen barnehage Søråsens tanker om livslang læring:

Maxibarna i Søråsen barnehage Søråsens tanker om livslang læring: Maxibarna i Søråsen barnehage Forventningsfulle og undrende tar vi fatt på det siste året i barnehagen. Maxibarna møter lærerike, morsomme opplevelser der trygghet og sosial kompetanse er viktigst. Å være

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur.

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur. Månedsplan\ Goliat Oktober 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 3 -tur 4 5 6 41 9 10 -tur\ biblioteket 11 12 13 42 16 17 tur\biblioteket. Barn født 18 19 20 43 23 24 FN-dagen -tur 25 26 27

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune Holtålen Kommune Høsten 2010 Elvland barnehage Holtålen kommune Halvårsplan Elvland naturbarnehage Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer