Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage Det bobler av liv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oddenskogen barnehage. Årsplan for. Oddenskogen. Barnehage 2011-2012. - Det bobler av liv"

Transkript

1 Årsplan for Oddenskogen Barnehage Det bobler av liv 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Oddenskogens plattform Visjon Verdier Sosial kompetanse Empati og rolletaking Prososial adferd Selvkontroll Selvhevdelse Lek, glede og humor Barnehagen som læringsarena...5 Det undrende og lekende barnet...5 Danning gjennom omsorg, lek og læring Omsorg Lek Læring Språk og språkmiljø Fagområdene i prosjektarbeid og progresjonsplan Konfliktløsning Danning Barnas medvirkning Utegruppe Maxi Overgang barnehage/skole Aktiviteter for maxibarna det siste året i barnehagen: Årshjul for Maxigruppen Hvordan ser året ut? Dokumentasjon og vurdering Vurdering av barnehageåret 2010/ 2011: Foreldrenes medvirkning Personalarbeid og opplæring Kompetanseplan Styre og stell i Oddenskogen Eierstyret Samarbeidsutvalget Personalet i Oddenskogen barnehage Hvordan nå oss?

3 Det er stort å være liten i Oddenskogen barnehage! Velkommen som leser av Oddenskogen barnehage sin årsplan. Dette dokumentet gir en oversikt over og en innsikt i hvem Oddenskogen barnehage er, hva vi står for og hvilken pedagogisk forankring vi jobber etter. Barnehageloven og rammeplan for barnehagene har satt føringer og gitt oss konsekvenser for vår virksomhet. Barnehagen, - les personalet er i en konstant prosess, hvor vi diskuterer, lærer, evaluerer og tilpasser oss hele veien. Med dette etterstreber vi å opprettholde den gode kvaliteten barnehagen har, og at Oddenskogen skal være et godt sted å være, både for barn, foreldre og personalet, og hvor det skal boble av liv! 1. Oddenskogens plattform 1.1 Visjon Bobler av liv! Vi kan til en hver tid se, høre, føle og kjenne hvordan det bobler av liv i barnehagen, på alle områder, og på alle plan. Det skal ikke boble over, ei heller må det slutte å boble. Et viktig spørsmål vi ofte stiller oss: Hva skal til for at det skal boble? Hva skal til for at boblingen skal fortsette? 1.2 Verdier Oddenskogen skal være en romslig barnehage, som skal søke vekst gjennom ansvarlighet og glede. I våre verdier legger vi vekt på følgende; Romslighet: si ja, hilse Vekst: gi og ta utfordringer Ansvarlighet: ta initiativ og delta Glede: rose og anerkjenne 3

4 Vi ønsker at vår visjon og våre verdier skal synliggjøres gjennom vårt daglige virke i barnehagen. Temaet tas jevnlig opp i barnehagens møtevirksomhet, på medarbeidersamtaler og ikke minst i daglige situasjoner. 1.3 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å lære barn SOSIALE FERDIGHETER. I hele barnehagens levetid har vi hatt fokus på dette tema. Å lære barn å bli sosialt oppegående mennesker er definitivt voksnes ansvar. Vi er rollemodeller, og må selv ha positive holdninger, som vi viser i vår daglige omgang med hverandre. Vi deler sosial kompetanse inn i 5 hoveddeler: Empati og rolletaking Innlevelse i andre menneskers følelser og evnen til å ta hensyn til dette. Jeg må gjenkjenne følelsen i meg selv, før jeg kan gjenkjenne den hos andre! Det å lære å gjenkjenne og knytte ord til følelser er en stor styrke hos både små og store. Det reduserer ofte frustrasjon. Vi blir møtt på våre følelser og vi kan møte andres følelser Prososial adferd Frivillige positive sosiale holdninger og handlinger, som synes å være til nytte for andre. Eks; dele, inkludere, hjelpe. Ser jeg du er lei deg, må jeg også utføre handlingen med å trøste deg, ikke bare stå å se på, og tenke stakkars deg! Selvkontroll Å kunne utsette egne behov og ønsker, i situasjoner som krever turtaking og kompromisser. Jeg kan og bør ikke alltid være først, størst og mest! og det kan jeg leve med! Selvhevdelse Å ta initiativ ifht andre, for eksempel til deltakelse i samtaler, lek og felles aktiviteter. Det handler om å hevde sine egne meninger, ønsker og behov, og å kunne stå imot vennepress. Selv om alle andre har det, - eller gjør noe jeg synes er galt, klarer jeg å la være å gjøre det Lek, glede og humor Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Å kunne tre inn og ut av lekerammen, forstå lekesignalene, følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking, og å kunne involvere seg helt og fullt i lek. 4

5 2. Barnehagen som læringsarena Dette barnehageåret vil alle avdelinger jobbe med overskriftene Det undrende og lekende barnet og Danning gjennom omsorg, lek og læring. Det undrende og lekende barnet Undring er et uttrykk vi har tatt inn i vårt hverdagsvokabular. I vårt arbeid og samspill med barn og voksne må vi ha en åpen holdning. Vi stiller spørsmål, men skal ikke alltid gi svar. Å ha en kreativ holdning, vise åpenhet, fantasi og å tenke nytt. Vi skal pirre barns nysgjerrighet til ny innsikt i seg selv og verden rundt! Alle barn er født sosiale og ønsker å få respons og være sammen med andre mennesker. Først er det den sosiale leken på stellebordet med de voksne, turtaking og latter. Senere vil barna søke andre barn og skape felleskap ved å knytte vennskap. Å leke er det morsomste barn gjør og det er også mye gjennom lek barns læring foregår. De lærer sosiale ferdigheter, bruker språket og har det gøy! Når vi arbeider med barn, er det viktig å reflektere over hvilket pedagogisk grunnsyn vi har. Barnet er et sosialt individ med egne ressurser, som vi voksne skal hjelpe dem å bygge videre på! Danning gjennom omsorg, lek og læring. 2.1 Omsorg Alle barna i Oddenskogen skal oppleve at personalet viser dem omsorg hver dag. Omsorg gis i trygge relasjoner og fordrer at vi som jobber i Oddenskogen er sensitive for barnas følelser og behov. For å kunne yte god omsorg må vi: Se barnet og akseptere det som det er. Slik kan vi forholde oss til dem på måter som står i forhold til deres behov og muligheter. Engasjere oss positivt følelsesmessig i barnet - glede oss over å være sammen med dem. Dette bidrar til at barna utvikler positive forventninger, optimisme og evne til å glede seg og engasjere seg. Møte barnet med empati kunne leve seg inn i barnets opplevelser og kunne formidle denne innlevelsen både verbalt og i handling. Ha realistiske forventninger til barnets mestring slik at barnet slipper å bekymre seg for og ikke mestre, men kan oppleve glede og mestring i barnehagen. 5

6 2.2 Lek Barndommen er en tid for fantasi og undring, og leken er en vei inn i magiens verden. Personalet i Oddenskogen barnehage skal ha kunnskaper om og respekt for barns lek og den frihet som ligger i leken. Personalet skal være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Lek krever plass, tid og konsentrasjon. Barnehagen skal legge til rette for variert lek tilpasset barnas alder. Slik vil vi sikre at alle barna får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Vår oppgave er å trygge omgivelsene og legge til rette slik at barna er trygge og kan leke og utfolde seg. Barn som ikke mestrer å leke med andre barn på en positiv måte, som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må få hjelp og støtte til å lære lekens viktige koder. De yngste barna lever livet her og nå, med de menneskene som finnes her. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Den er et sted der barna danner og dannes. Derfor er barnehagen et viktig sted for også de yngste barna. De yngste barna har lite verbalt verktøy som de kan bruke, derfor kommuniserer de med hele kroppen, og former sin egen spesielle kultur. Det er derfor viktig at de yngste barna får tid og rom til å utfolde seg, bruke sine egne kropper og på den måten ble kjent med seg selv og andre, og danner vennskap. Det er nettopp her hos oss de yngste barna får møte jevnaldrende og jevnbyrdige. Og vi voksne må forstå dem og deres handlinger, samtidig som vi fungerer som støttespillere, veiledere og er oppmuntrende når det trengs. 2.3 Læring Språk og språkmiljø Et rikt språk, et rikt liv: Språk bruker vi til det meste. Vi setter ord på egne behov, spør om vi lurer på noe, og dermed utvider vi kunnskapen vår. Vi nekter om det er ting vi ikke vil være med på, vi argumenterer og kan være med i diskusjoner. Vi kan fortelle vår egen og andres historie, vi hilser, tuller, ler, lover hverandre, samhandler med andre og uttrykker egne erfaringer og følelser. En klok kvinne fortalte oss, at den beste måten å stimulere språkutviklingen til et barn på, var å ta dem på alvor som samtalepartnere! Vi har et mål hvor vi ønsker å trygge personalet med kunnskap- og gi dem en økt bevissthet i forhold til språkmiljø og språkstimulering. 6

7 Alle voksne rundt barnet er viktige språklige rollemodeller. Det følger vi opp med blant annet å ha fokus på den gode samtalen. Å bevisstgjøre de voksne rundt barnet på språket og ordene vi bruker, snakke i hele setninger, og lære å stille åpne spørsmål. Andre områder vi skal jobbe systematisk med er; rim, regler, rytme, lytting til lyder i språket og lytting til forlyder i ord. Å ha munnmotoriske leker hjelper barn til å bevisstgjøre seg bruken av tungen og styrker muskler for å få lyder klart frem. Et eksempel er den Lille kona som vasker huset sitt. Huset er inni munnen. Hun vasker taket, hun vasker vegger, hun vasket gulvet og rister tepper ut av vinduet. Dette gir bevissthet om tungens bevegelighet og måter og plassere den i munnen. BOKEN får en ekstra stor plass i barnehagen også dette året. Bøker utvider hverdagsspråket vårt. Boken gir nye uttrykksmåter, tilføyer og utvikler perspektivet vårt. Skriftspråket gir gjenkjenning, refleksjon og forsoning. Tenk at andre har det akkurat sånn som meg! Det gjør noe med deg! Veldig mange bøker tar opp tema følelser. Barn kan gjennom disse bøkene bli bedre kjent med seg selv, og de kan skjønne at feks nei-følelser som misunnelse og sjalusi, kan være ganske så allmenne! Boken gir et glimrende utgangspunkt for samtale. Hva tenker barnet om det vi leser? Litteratur gir et kikkehull ut, og utvider egen verden For å skape et godt språkmiljø deler vi barna i grupper etter alder og har aktiviteter ut fra barnas utvikling. Vi skaper rolige stunder og avskjermede kroker der man for eksempel kan lese en bok. Vi gir rom for samtaler i hverdager, bruker tid og undres oss sammen med barna Fagområdene i prosjektarbeid og progresjonsplan Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. (fra barnehage loven) Vi ønsker å ha et helhetlig og mangfoldig læringsbegrep. Rammeplanen forteller om 7 fagområder som vi må forholde oss til. Samlet skal barna ha vært igjennom og fått noe kjennskap til alle fagområdene hvert år. Dette er de samme fagene de vil møte igjen på skolen. For hvert fag er det formulert mål, og fagene må tilpasses alder, interesser, behov og barnegruppens sammensetning. Fagene heter: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Alle 7 fagområdene vil flettes inn i barnehagens øvrige tema, aktiviteter, hverdag og rutiner. I måten barnehagen har lagt opp sin dagsrytme på, verken vil eller kan vi jobbe med fagene isolert sett. 7

8 Prosjektarbeid I barnehager settes det ofte i gang ulike prosjekter for å få implementert fagområdet på en kreativ og strukturert måte. I år har vi i Oddenskogen bestemt oss for å lage små prosjekter med utgangspunkt i barn medvirkning. Barn lever her og nå! For at barna skal oppleve reel medvirkning og eierskap til prosjektet tenker vi at det er viktig at det ikke strekker seg over for lang tid. Prosjektene vil i hovedsak initieres og gjennomføres avdelingsvis. Hvilke aldersgrupper og voksne som skal delta i de ulike prosjektene avgjøres ut i fra behov og praktisk gjennomføring. De ulike fagområdene (nevnt over) omgir oss i hverdagen og kan trekkes inn i ulike prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være: Prosjekt eple. Varighet: 1 uke. Hvem: Midt i mellom Bakkeby. Vi har tre epler kjøpt i butikk, og tre epler som er plukket i hagen Fag: Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form og Kropp, bevegelse og helse. Barna bestemmer hvor vi skal legge dem: Vann? Uke? Inne? Varmt? Kaldt? (et kjøpt og et selvplukket legges samme sted for å se om de utvikles likt). Fag: Natur, miljø og teknikk Hvert barn følger opp sitt eple hva skjer med eplene i løpet av en uke? Fag: Natur, miljø og teknikk Samtaler: Hva skjer med eplene? Fag: Natur, miljø og teknikk Hvordan smaker epler? Fag: Kommunikasjon, språk og tekst Hvor kommer eplene fra? Fag: Etikk, religion og filosofi Vi tegner eplene. Fag: Kunst, kultur og kreativitet Barna eier prosjektet og medvirker hele veien! Progresjonsplan Personalet i Oddenskogen har laget en progresjonsplan for den enkelte aldersgruppen og for de enkelte fagområdene. I bunnen for vår progresjonsplan ligger ordtaket: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves - og barn fortjener å ha noe til gode! Fagområdene brukes daglig om hverandre. Grunnleggende ferdigheter som påkledning, støtte i språkutviklingen og kosthold med mer vil vi alltid jobbe med. Med denne planen ønsker vi 8

9 å ha fokus på ulike områder, og å sikre at barna får ulike opplevelser og erfaringer ved å gå i Oddenskogen barnhage over flere år! Fagområder 1-3 åringen 3-4 åringer 4-5 åringen 5-6 åringen Kommunikasj on, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Billedbøker Sanger, sangleker Rim og regler Fingerleker Enkle eventyr Støtte i språklig utvikling. Sette ord på Ting, følelser og behov. Lytteøvelser Knytte ord til handling. Munnmotorikk Utelek i all slags vær og årstider. Legge til rette for fysiske utfordringer inne. Navn på ulike kropps deler. Kroppsbeherskelse. Oppfordre til dotrening. Håndvask. Variert kosthold. Se, føle og smake. Påkledning. Gå tur i nærområdet. Se på bilder av kjente dyr og bli kjent med hvilke lyder de lager. Oppleve naturens skiftninger ved å være ute i allslags vær. Puttekasser, duplo, kappla. Kjenne igjen egen forbokstav. Videreutvikle begrepsforståelse. Variert ordforråd gjennom samtaler, bøker og andre medier. Rim og regler. Lytteøvelser. Uttrykke følelser og ønsker. Munnmotorikk. Leke med språket. Bruke kamera. Sangleker Turer i ulendt terreng. Klatre, krype, hoppe, ballansere, åle og rulle. Tilby finmotoriske akt. som puslespill, klippe, lime og lignende. Ballspill. Turer i nærmiljøet. Studere det som finnes på bakken, i skogen, i fjæra.. og bruke materialet som inspirasjon til estetiske uttrykk. Lære navn på noen vanlige insekter og dyr. Lære seg gode holdninger og respekt for naturen og undre seg over naturens mangfold gjennom årstidene. Sortere søppel. Duplo, lego, kappla. Støtte barnas initiativ til å leke med tall og bokstaver. Leke skrive. Rim og regler. Munnmotorikk. Lytteøvelser. Språkstimulerende spill. Biblioteket. Bruke kamera. Pc-spill Sangleker Gå turer i mer utfordrende terreng. Rett påkledning. Klippe, veve. Mat. Hvor blir den av? Kroppen vår. Lære om naturens mangfold og skiftninger gjennom årstidene. Studere været, temperatur snødybde osv.. Få kjennskap til bruk av tekniske hjelpemidler som for eksempel cdspiller, datamaskin, tekniske leker og hvordan teknikken brukes i lek og hverdagsliv. Fakta om ville dyr og bondegårdsdyr. Brannvern. Naturvern. Kildesortering. Konstruksjonslek. Tekstskaping. Fortelle vitser og gåter. Lytte til og kunne gjenfortelle en historie. Rim og regler. Rytme i ord. Lytting til lyder Forlyder Munnmotorikk Pc-spill Sangleker Skiskole, Skøyter, fotballkamp Regelleker, paradis, hoppe strikk hoppe tau. Sommertur Bestemme over egen kropp. Mat sunn og usunn. Vite hvordan vi ferdes i naturen og kunne kle seg etter været. Kjenne navn på de vanligste trær og planter i nærmiljøet. Utvikle ferdigheter i bruk av digitale verktøy, fotoapparat. Få erfaringer med naturfagene. Begynnende forståelse for bærekraftig utvikling - forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vite hvordan bålet blir tent. Kildesortering. Brannvern Konstruksjonslek Etikk, religion og filosofi Det første møte med alle de tradisjoner vi markerer i bhg Påske Karneval Fastelaven Julemesse Mer deltakende Undring rundt jul og hva det er. Barnesamtaler med de som kan dra nytte av det Konfliktløsning Større forståelse. Mer innsikt i jul og hva høytiden er/betyr Påskebudskapet. Konfliktløsning Gullkorn Full deltakelse og forståelse. Går i Luciatog Juletur til Sætern gård Påskebudskapet. Barnesamtaler med de som kan dra nytte av det. 9

10 Lucia Jul Gullkorn. Dele og vise hensyn. Kjenne igjen egne følelser. Konfliktløsning Gullkorn Vise omsorg. Se andres følelser. Barnesamtaler med de som kan dra nytte av det Hjelpe andre. Se hvordan egne handlinger påvirker andre. Gullkorn Konfliktløsning Samtale om følelser. Nærmiljø og samfunn Antall rom og form Kunst, kultur og kreativitet Tilhørighet. Hvilken avdeling går jeg på. Hvor er plassen i garderoben. Søppelbil Matbil Likestilling. Klosser, duplo, lego Enkel Pussel Bevegelse- over, under, bak, foran, på, i og ved siden av Tegne Hverdags sit, akt som å rydde, kle på seg, telle trappetrinn osv Få erfaring med maling. Leke med farger og etter hvert ha fokus på fargenavn. Se på bilder/kunstkort. Bli kjent med enkle eventyr, sanger og rytmeinstrumenter. Lytte til og bevege seg til musikk. Hvor bor jeg? Naboer. Melkebil Postmann Være med å påvirke barnehagehverdagen. bla. ved å hjelpe til i praktiske gjøremål. Likestilling. Erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å sammenligne og sortere. ( se på ulike former og farger). Øve på å telle en til en. Videreføre maling og presentere flere formingsteknikker. Se på kunstbilder. Introdusere flere eventyr og historier. Legge til rette for rollelek med utkledningstøy. Bruke instrumenter og skape musikk selv. Lytte og bevege seg til musikk. Sang, rim og regler Teaterbesøk Biblioteket, skøytebanen, Eldresenteret, Tur til skulpturene rundt Høvikodden, kunstsenteret Være med å påvirke barnehage hverdagen! Lære om grunnloven og 17. Mai! Likestilling. Eksperimenter Likheter og ulikheter Kunne telle en til en. Lære mengde ut fra terningsymboler. Videreutvikle formingsteknikker og materiell. Se utstillinger på Høvikodden. Presentere flere eventyr og historier og la barna dramatisere selv. Barna skal lage egne historier. Huset jeg bor i. Hvordan ser det ut? Sang, rim og regler. Lytte til andre og komponere egen musikk. Lage musikkeventyr. Teaterbesøk Besøke barneskolene Kunne stedsnavn til steder og bygninger i nærmiljøet. Trafikkopplæring Bli kjent med nærmiljøets historie. Blommenholm, jernbanen, busstopp, Veritas. Politi. Være med å påvike barnehagehverdagen. Tas med i planleggingen. Lære om Norge som demokrati. Overnatting i barnehagen. Leierskole. Likestilling. Vekt Avstander Tid Volum Symmetri Tall Sortering Lære fire geometriske figurer. Oppleve kunst, bl.a. på Høvikodden og bruke det til inspirasjon til egen kreativitet. Se på div byggeskikker i nærmiljøet. Dramatisere og gjenfortelle eventyr og historier. Sang, rim, regler. Skape egen, og oppleve stemninger ved å lytte til forskjellig musikk.. Teaterbesøk Konfliktløsning Konfliktløsning er et tema vi lærer barna, med et klart mål, at de etter hvert selv kan mekle og løse konflikter, uten innblanding fra voksne. Når barna lærer dette fører det til god mestringsfølelse og styrking av de sosiale ferdighetene i lek. 10

11 PROBLEMLØSNINGSSTRATEGI : Den voksne går inn i konflikten som veileder. Den voksne skal IKKE løse konflikten for barna, men HJELPE dem til å finne løsninger selv ( komme med forslag i starten). Klargjøring av problemet: Hva var det som skjedde? Hvordan skjedde det? Hvem var der? Her er det viktig ikke å bruke HVORFOR! Forslag til løsninger: La alle partene få snakke, en av gangen. Ikke la barna korrigere hverandre underveis. De skal også bli hørt og få prate. Vurdere løsningsforslagene: Ta frem løsningsforslagene som er kommet frem, og se sammen på hvordan disse løsningene vil virke på dem som er i konflikten. Er de gjennomførbare, rettferdige?? Valg av løsninger: Alle parter blir enige om en felles løsning. Alle må holde sin del av avtalen. Evaluering: De voksne må følge opp at leken fortsetter, og at avtalen overholdes Forenklet modell: Barnet får hjelp til å beskrive konflikten Hva skjedde? Barnet får hjelp til å sette ord på følelsene: -jeg ble så sint da - jeg ble så lei meg da -jeg likte ikke at.. Barnet får hjelp til å sette seg inn i motpartens situasjon: -hvordan hadde den andre det? Barnet får veiledning i hvordan de kan bli venner igjen. -gi og ta -inngå kompromisser Gi anerkjennelse når konflikten er løst! 2.4. Danning. Barnets danning skjer gjennom omsorg lek og læring. Med danning mener vi det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Å være i relasjon med ulike mennesker gir grunnlaget for barnets danning. Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon. Den foregår hele livet. Gjennom danning overføres verdier, normer, tanker, uttrykksmåter og handlemåter. Når vi får omsorg, leker og lærer dannes vi som mennesker! 3. Barnas medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barnas medvirkning betyr nødvendigvis ikke å gi barn flere valgmuligheter, og at de skal få bestemme hva som skal skje til enhver tid på dagen. Det handler mer om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns uttrykk og intensjon. Både fysisk og verbalt gir barn uttrykk for hvordan de har det. Det er DISSE uttrykkene som skal bli tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og til å stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for disse. 11

12 Personalet i Oddenskogen har dette tema ofte på agendaen. Hvordan kan vi på best mulig måte møte barna på dette? Da barnehagen også i år har UNDRING som stor overskrift, vil vi ha fokus på dette i all planlegging og i hverdagen vår. Hvordan kommer dette til syne i Oddenskogen? Gjennom de voksnes evne til å se, lytte, tolke og anerkjenne. Ved å ta tak i barnas nysgjerrighet, initiativ, behov, modenhet og opplevelser, da dette også er en unik inngangsport til læring Gjennom barnesamtaler med enkeltbarn og med barnegruppen. Ved å sette av god tid og mye rom for lek og egne prosjekter. Ved å skape balanse mellom hensynet til enkeltbarnet og hensynet til gruppen. Ved å ta i bruk barnas synspunkter i vurderingsarbeidet. 4. Utegruppe Dette er et tilbud til alle Maxi- og Midt-i-mellom-barna. Vi ønsker med denne gruppen å gi barna et mangfold av opplevelser, aktiviteter og kunnskaper, og at de skal oppleve glede og undring i naturen. Våre flotte nærområder tas aktivt i bruk, med grillhytta og Alfredskogen som base, men hvor sletter, røtter, stranden og havet brukes jevnlig. Spikke med kniv, bruk av tau i alle varianter, snekre fuglekasser, gå på sopptur, lage bålmat, fiske/pilke, praktisere miljøvern med søppel og resirkulering er noe av det som står på programmet. Å iaktta, lytte, undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale rundt et blad, en maur, en råtten trestokk, et skjell, noe rognebær, en hakkespett, å tegne, synge - alene eller i kor Her er det mange muligheter. Da gruppene er såpass mye og lenge ute av gangen, er det et tett samarbeid mellom leder for utegruppen og avdelingene angående barnas ve og vel. Gruppene er ute hele dagen, fra kl Midt-i-mellombarna fra mandag til fredag, og Maxibarna fra tirsdag til fredag. Midt-imellomgruppa er ute to uker i løpet av åtte uker, mens Maxibarna er uke 3 uker i løpet av åtte uker. Hvilke uker de forskjellige gruppene er ute, finner dere på våre nettsider. Det er viktig at dere foreldre følger opp dette, slik at barna til enhver tid har riktig utstyr på og med seg i sekken. Med Midt-i-mellomgruppa er to avdelinger sammen ute av gangen, mens for Maxigruppa er tre avdelinger sammen. Sammen med Midt-i-mellombarna er det to voksne og sammen med Maxibarna er det tre voksne. Benita Aasterud og Jørgen Benkholt er fast ute. Fra avdelingene alterneres det hvem som deltar. 5. Maxi 5.1 Overgang barnehage/skole Alle barnehager og skoler i Bærum kommune er forpliktet til å ta del i et helhetlig opplæringsløp. Målet er å utvikle et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barn og unge i kommunen. Det er laget forpliktende føringer for alle overgangene (fra barnehage til 12

13 barnehage barneskole ungdomskole videregående skole). Ingen barn skal starte med blanke ark. Dette vil sikre at alle barn får en best mulig start på det nye læringsstedet! I rammeplanen står det i kap 5.1, at barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse. Samarbeidet må fokusere på hva barnet kan og mestrer og på hva det kan trenge særskilt støtte til. Oddenskogen barnehage overfører barn hovedsakelig til Blommenholm og Høvik Verk skoler. Vi har følgende rutiner det siste året i barnehagen når det gjelder overgangen til barneskolen: Barnehagen inviterer til foreldremøte for maxibarn-foreldre (høsten). Barnehagens pedagoger er velkommen til å se hvordan 1.klasse jobber og fungerer, (høsten). Maxi barna fra i fjor blir invitert til å besøke barnehagen etter skoletid (høsten). Skolen inviterer barnehagens pedagoger til et samarbeids- og informasjonsmøte, (våren). Skolen inviterer til foreldremøte på skolen (våren). Barna får besøk i barnehagen av ansatte fra skolen (våren). Skolen inviterer maxibarna til en førskoledag i barnehagetiden (våren). Blommenholm skole har åpen skole en ettermiddag / kveld, hvor foreldre og barn blir invitert (våren). Avslutningssamtaler med foreldrene og pedagogisk leder på avdelingen, hvor man fyller ut et overføringsskjema til skolen med nødvendig informasjon om barnet. Alle som slutter i Oddenskogen får med seg en collage med bilder og tekst. 13

14 I Oddenskogen fokuserer vi på følgende for maxibarna før skolestart: Sosiale mål: o Tørre å stå frem i en gruppe o Si ifra til en voksen o Løse konflikter o Gi ros og komplimenter til andre o Hilse og si ha det o Tilby andre barn og voksne hjelp Praktiske mål: o Bli selvstendige i av og påkledningen o Ha orden på plassen sin i garderoben o Bli selvstendige på do o Øve på å rekke opp hånden o Riktig blyantgrep Faglige mål: o Lære å skrive navnet sitt o Fokusere på både språklyden og bokstaven o Lære rim og regler o Lære å skape tekst selv og gjenfortelle historier o Telle (oppover og nedover), kunne antallet 0-10 o Lære sangleker og regelleker. 5.2 Aktiviteter for maxibarna det siste året i barnehagen: Overnatting i barnehagen (oktober) Maxigruppe hver mandag. Se eget program. Førjulsdag på Sætern gård Lucia opptog Skiskole (januar og februar i regi av skiforeningen)(foreldrebetalt) Leirskole med overnatting på Sæteren gård i Vestmarka (våren)(foreldrebetalt) Skolebesøk (våren) 14

15 5.3 Årshjul for Maxigruppen TEMA MÅL DELMÅL ANSVAR og TID Den fantastiske Mikkel Rev. Undring og teknikk Oppleve spenning og glede ved høytlesing. Å skape et godt språkstimulerende miljø. Skape et undrende miljø Få større respekt for seg selv og for andre Stimulere barnets evne til å tenke Lytte til bok og til hverandre. Gjenfortelle, uttrykke seg, inspirere fantasien, ta imot en oppgave og le sammen. Være spent sammen, vente på tur, rekke opp hånden, snakke i gruppe, og utvide begrepsforståelsen og ordforrådet. Riktig blyantgrep. Erfare at det ikke alltid er en fasit, Skap nysgjerrigheten rundt ikke hverdagslige ting, Få kjennskap til åpne spørsmål, øve på at min fasit ikke nødvendigvis er din fasit, Få respekt for andres meninger, være en deltaker i samtalen. Synnøve fra uke Brit uke FORUT-prosjekt Skape nysgjerrighet, toleranse og kunnskaper om barn i andre land, og andre kulturer. Oppleve at det nytter å hjelpe barn hjelper barn Bli kjent med Indrani fra India. Hun bor i slummen i Bangalore. Få noen kunnskaper om India. Hjelp barn til å reflektere over likhet og ulikhet fra andre kulturer. Male et bilde for salg. Olga Uke 2 7 Basar mandag 14.2 Rim og Regler Antall, rom og form Hele perioden med UTEGRUPPEN Bli glad i språket Oppleve lyder og lydkombinasjoner, og høre språkets klang og rytme, Øke språklig bevissthet Oppleve glede over å utforske og leke med tall, former og begreper Lære å håndtere et fotoapparat og selv velge motiver.. Brannvernopplæring Trafikkopplæring Lære rim og regler Finn ord og navn som rimer Leke med ord og oppleve rytme Kunne telle en til en Leke med begreper; foran, bak, bakerst, i midten, over, under. sortere og sammenligne form, farge og størrelse, Kunne de geometriske formene: kvadrat, rektangel, sirkel og trekant, Følge en tankerekke og trekke slutninger. Bli kjent med enkle måleenheter; dl, l, cm og m. Se verden i annet perspektiv. Legge bilder inn på pc. Hvordan kan en brann oppstå? Hvordan unngå å starte en brann? Hva skal vi gjøre ved brann? Lære seg og ferdes som fotgjenger, Å krysse en vei Turid Uke 8-13 Vibeke Uke Benita og Jørgen 15

16 6. Hvordan ser året ut? AUGUST FOR Barn Tilvenning av barn. Utegrupper og Maxigrupper starter. ODDENSKOGEN Personal Introduksjonssamtaler med nye medarbeidere. 18. og 19. Plandag. BARNEHAGE Foreldre Introduksjonssamtale ang. nye barn. Helgedugnad starter. Se egen liste i garderobene. 18. og 19. plandag SEPTEMBER Musikk-grupper for Mini, Micro og Maxi starter. Evaluering og oppfølging m info fra foreldresamtaler for nye barn Eierstyremøte 27. Dugnad 21. Invitere fjorårets maxibarn 14.Personal møte OKTOBER 13. Maxi overnatting SU-møte Besøke 1. kl. på Blommenholm og Høvik Verk skoler? Uke Foreldresamtaler 11. Foreldremøte SU-møte 26. Foreldremøte maxi foreldre Uke Foreldresamtaler NOVEMBER DESEMBER Forberede julemarked 30.Pulverheksa og Julenissen (Riksteateret i Nydalen) 13. Lucia feiring ute. Uke 44 Foreldresamtaler Foreldresamt-info til assistenter 3.Personalmøte Eiermøte Formidle julebudskap Uke 44 Foreldresamtaler 19.Julemesse 13.Lucia feiring ute! Sæteren gård for Maxi Nissejulebord JANUAR Uke 2-7 Skiskole for maxibarna Halvårsevaluering 2.Plandag 2.Plandag FEBRUAR Ski / akedag Karneval. 13. Forut-Basar. Personalmøte 13. Forut basar. MARS Påskeforberedelse SU møte med opptak 30.Påskefrokost 30.Påskefrokost APRIL 30. Plandag Foreldresamtaler Foreldresamt-.info til assistenter. 30..Plandag Ferieplanlegging MAI Nasjonaldag-læring Gårdsbesøk for småbarna Leirskole for maxibarna på Sæteren gård 18.plandag Velkomstbrev nye barn Ferieplanlegging Lage collage til maxibarna Kontakte skoler Dugnad uke 19? 18.Plandag JUNI Sommerfest Fotballkamp mot Veritas Evaluering av barnehageåret. Legge føringer for høsten Uke 21 Foreldremøte for nye foreldre Uke 24 Sommerfest, 16

17 7. Dokumentasjon og vurdering Hensikt: Å vise og reflektere rundt eget arbeid, utvikling, progresjon og det som skjer i og mellom oss. Dokumentasjon: Web-side: Årsplan Månedsbrev (på nett) Driftspermer: Barn Foreldre Personal Administrasjon HMS Eierstyre Handlingsplaner Vurdering: Vi trenger refleksjon som et verktøy. Dette for å se og møte hverandre på en måte som utvikler oss i relasjoner, tanker, forståelse og ferdigheter Fokus på visjon og verdier Bevisst bruk av dokumentasjon; hva kan vi lære av dette? Personalet vurderer og reflekterer daglig i møte ved ulike innspill, forslag, endringer/utvikling Prosjektarbeid med fagområdene. Månedlig vurdering/evaluering av forrige måneds arbeid, legges på hjemmeside Halvårig vurdering av bhg s innhold TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) Alle med (observasjons skjema) Mio (Mattematikk-individet-omgivelsene) Barnesamtaler Observasjoner Fornøyde barn og foreldre 8. Vurdering av barnehageåret 2010/ 2011: Visjon og verdier: Coach, Arnt Sæther, har over tid ledet prosessen med personalet som endte fram i barnehagens visjon og verdier. For å implementere dette hos alle ansatte til enhver tid, settes dette på agendaen til stadighet, og det bevisstgjøres og reflekteres i forhold til dette. Hele personalgruppen har også tilbud om coaching enkeltvis. Her kan alle temaer tas opp. Har du det bra, gjør du en god jobb! Foreldremedvirkning: Vi har en positiv, aktivt deltagende foreldregruppe. Allerede før barnet starter her, inviteres foreldrene til et informasjonsmøte. Vi ønsker med det å gi dem et innblikk i hvem vi er, hva Oddenskogen barnehage står for, og ikke minst hvilke forventninger vi har til dem, og hvilke forventninger de kan ha til oss. Oddenskogen kom svært godt ut av siste brukerundersøkelse. Vi skåret 5,8 av 6 mulige. Det er vi svært fornøyd med. Foreldrenes deltakelse i eierstyret, SU, julemesse og foreldremøter er upåklagelig. Det er motiverende for personalet. Barns medvirkning: Dette er et viktig kapittel. At vi hadde Undring som hovedoverskrift, har gjort at vi har fått ordet undring inn i vår dagligtale. Vi stiller 17

18 spørsmål ved vår væremåte, og ser at ved å sette fokus, så skjer det noe med oss. Vi ser dette så viktig at vi ønsker å fortsette med dette fokusområdet også dette året. Barnesamtaler. Her setter vi av tid til samtaler med enkelte barn, som i perioder ikke har det så greit. Spennende resultater viser seg med å komme litt mer under huden på hvordan barn egentlig har det. Dette har inspirert oss til å fortsette dette arbeidet neste barnehage år. En helhetlig opplæring. Bærum Kommune har lagt føringer med hensikt å sikre en trygg og god start på alle nye institusjoner barn og unge starter ved; barnehage, barneskole, ungdomsskole og den videregående skole. Man ønsker å skape et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barna, og sikre barnet en bedre tilpasset opplæring. I eget foreldremøte for Maxi-foreldre og i foreldresamtaler ser vi nytten av dette. Utegruppen. I kombinasjonen med flotte uteområder og med mange barn og voksne som ønsket et mer aktivt uteliv, startet vi med utegrupper som et tilbud til Midt-imellombarna og Maxibarna på huset for 3 år siden. Og vi må si at det på de aller fleste områdene er vellykket. Barna koser seg og får erfaringer på mange ting et inneliv i barnehagen ikke ville bidratt til i samme målestokk. Så dette er et tilbud som er kommet for å bli. I år har det vært to voksne fast ute og en rullerende. Det har fungert bra. For Maxibarna har det fungert godt å være 3 uker ute i en 8 ukers periode, mens vi har erfart og fått tilbakemeldinger fra foreldrene om at det har vært litt mye for Midt-i-mellombarna. For Midt-i-mellombarna forandrer vi da til at de er ute 2 uker i en 8 ukers periode. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for å få gode dager ute, og med en mindre barnegruppe (8-10 barn) og de samme to voksne hver gang har vi et godt utgangspunkt for to utviklende og spennende år i utegruppen. Vi fikk satt opp en grillhytte ute i barnehagen og den har vært god å ha også på de kaldeste dagene i vinter. Ellers har bålplassen og stamstedet i Alfredskogen vært,- og er, fast holdepunkt for utegruppen. Sæteren gård. Vi har også i år samarbeidet med Sæteren gård som drives av Barnas Turlag og Den Norske Turistforeningen. På grunn av kulden i vinter var det bare to avdelingers maxi barn som fikk være med på førjulsmoro. Vi håper at alle får vært med til vinteren. Maxi barna har også vært på en vellykket leirskole overnatting på Sæteren gård. Overgang barnehage/skole. På oppfordring fra Bærum kommune har vi satt dette inn i et system i bhg. Vi har et bredere fokus på maxi-barna med mål og forventninger. Vi inviterer også foreldrene til egen møte om dette. Samarbeid er viktig. Fagområdene: Å sette etikk, religion og filosofi på agendaen så vi på som utfordrende, og det var det. Vi stilte mange spørsmål, og enda flere hadde barna. Hva er en sjef? Hvor stort er universet?, Hvorfor henger epler på trær?, og hvorfor er jeg meg? Personalet har trent på å lytte til barna, og stille videre spørsmål, mer enn å gi svar. Barns nysgjerrighet er pirret og voksne er blitt mer bevisst sin egen holdning og væremåte ifht dette. Gjennom å jobbe med språk har alle bevisst på hvor viktig de voksnes rolle er i barns språkutvikling. Vi har brukt forskjellig litteratur, jobbet med munnmotorikk og kjent på hvor i munnen har jeg tunga når jeg lager ulike lyder. Vi startet året med å bruke planleggingsdagen til fokusere på barns språkutvikling, gi ideer til språklek og gi forslag til litteratur man kan bruke i arbeidet med språkutvikling hos barn. Alt personalet har også i løpet av året vært på språkutviklings kurs med Helle Ibsen. I 18

19 løpet av året har vi laget mye språkmateriell vi kan bruke i hverdagen og språkgrupper i barnehagen. 9. Foreldremedvirkning I Oddenskogen har vi generelt lav terskel for å sette av tid til samtale med foreldrene. Det er viktig å klargjøre på et tidlig tidspunkt at foreldrene er hovedoppdragere av barna, mens vi har erfaring og kompetanse på barn. Med barnet i fokus har foreldre og barnehagen et godt utgangspunkt for godt samarbeid. Foreldre har flere møteplasser i barnehagen hvor de kan medvirke; foreldremøtene, /-samtalene, gjennom brukerundersøkelse, dugnader, julemarked, og ikke minst ved deltakelse i eierstyret og i samarbeidsutvalget. Våre forventninger til foreldrene: * At dere har vår hjemmeside som favoritt!! Og at dere leser våre månedsbrev HVER MÅNED. * At dere sier hei og ha det når dere kommer, - og når dere henter i barnehagen, så vi til enhver tid vet hvilke barn som er i barnehagen. * At klær og utstyr er på plass tilpasset årstidene, MED NAVN! *At barna på utegruppen til enhver tid har på seg og med seg riktig utstyr. * At dere gir beskjed til barnehagen før kl 9.00 om barnet ikke kommer den dagen. * At dere informerer bhg. om det har skjedd ting som kan ha konsekvenser for barnets dag. Dette gjelder for eksempel om barnet har sovet dårlig eller at barnet opplever sykdom i nærmeste familie, skillsmisse, konflikter el. * At dere engasjerer dere og gir tilbakemeldinger på en god måte, både når dere er fornøyde og ikke fornøyde. * At dere skriver dere opp på foreldresamtaler, og at dere samarbeider med barnehagen, for felles mål om barna. * At dugnadstimer blir fulgt opp. 19

20 10. Personalarbeid og opplæring Barnehagens rammeplan understreker hvor viktig voksenrollen er i barnehagen. Der det før sto bør, står det nå klart hva vi MÅ eller SKAL. Personalet har ulike ryggsekker å bære på, med ulik kompetanse og ressurser. I Oddenskogen barnehage har vi derfor fokus på bevisstgjøring av personalets rolle ifht sin væremåte og sine holdninger. Vi skal se barnets individuelle behov, og motivere dem til å undre seg, stille spørsmål og være nysgjerrige. Opplæringen og bevisstgjøringen skjer: *Intervju: Informasjon om visjon og verdier, og samtale rundt case for å få frem holdninger, tanker, erfaringer. og bevisstgjøringsarbeid er forhåpentligvis allerede i gang *Opplæring: Oddenskogen har egen opplæringsplan, og samtaler med tilbakemeldinger med daglig leder og pedagogisk leder (for assistenten) etter og 6. uke og 3 mnd. *Personalmøter og plandager: Gjennomføres ca. en gang pr. måned. Det gir personalet et faglig løft i fht faglig stoff, det styrker samarbeidet, kommunikasjonen og gir rom for personlig vekst. Vi bruker interne og eksterne foredragsholdere, vi jobber i grupper og i plenum. *Medarbeidersamtaler: Min. en gang i året med alle ansatte. *Nettverk: En gang pr.mnd med andre private barnehager i Bærum Vest, både for daglig leder og ped.ledere. Bevisstgjøringsarbeid, ide og kunnskapsutveksling i forhold til vårt ansvar som ledere. *Kursvirksomhet: I Oddenskogen får alle tilbud om relevante kurs. Disse arrangeres både av Bærum kommune, og av andre statlige og private aktører. I tillegg inviterer vi personer som har noe godt og interessant å tilføre oss til barnehagen. *Coaching: Barnehagen har ca 3 ganger i halvåret glede og nytte av coach, Arnt Sæther. Alle ansatte får tilbud om individuell coaching/ veiledning med han. Han er også til stede på noen plandager/ personalmøter, hvor han motiverer og drifter oss mot felles mål og verdier. 11. Kompetanseplan Coach Arnt Sæther kommer til bhg ca 4 ganger i halvåret. Han veileder i ene timer, på ledermøter og på personalmøter med tema: Visjon og verdier, holdningsskapende arbeid og LØFT Sosial kompetanse: Foredrag om lek og læring. Den voksnes rolle i lek! Prosjekt arbeid: Hvordan jobbe for å bevisstgjøre personalet og dokumenterer små og store prosjekter vi har i barnehagen i forhold til visjon, verdier og fagområder. Språk: Trygge personalet med kunnskap, og gi dem økt bevissthet i forhold til språkmiljø og språkstimulering. Teoretisk forankring og praktisk virke. Eksternt med Helle Ibsen / internt med egen kompetanse. De yngste barna i barnehagen. Kurs av May Brit Druglig Et god barnehagetilbud for de yngste hva skal til?. Kurs av Anne Greve: Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Kurs av Kristin Wolf: Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer. Tilknytning og trøst: kurs med Trine Klette 20

21 Veiledere av pedagogiske ledere på dispensasjon Intern og ekstern veiledning, Blant annet ang. barn som har større utfordinger i hverdagen enn andre. Temaer på personalmøter og planleggingsdager : Førstehjelps kurs Handlingsplan for sikkerhet Lek og sosial kompetanse Prosjektarbeid Hvilken hatt har jeg på meg og hvilken rolle har jeg? Antall, rom og form Visjon og verdier. Hvor er jeg? Fagområdene Språk og språkmiljø De yngste barna i barnehagen Ny formålsparagraf Danning! Hvordan jobber vi med det? 12. Styre og stell i Oddenskogen 12.1 Eierstyret Leder: Marte Strøm- Gundersen, Salt, Øk.ansvarlig: Einar Kirkebø, Lønn Byggansvarlig Stig Bratlie, Hakke Personal ansvarlig: Hans Vassgård Eid, Bakke Sekretær: Susanne Nagel- Erichsen Vara: Harald Seip-Stubbe Su-repr: Hans Vassgård Eid, Bakke Harald Seip Stubbe, Salt 12.2 Samarbeidsutvalget Leder: Olga Andersen, Ped. leder Lønn Personal: Turid Høyslåen, Hakke Foreldre: Kristine Haugaard, Lønn Foreldre: Maria Aamo Gullhav, Hakke Eierstyret: Hans Vassgård Eid, Bakkeby Eierstyret: Harald Seip Stubbe, Salt Daglig leder Gunn Malmstrøm har møterett. 21

22 13. Personalet i Oddenskogen barnehage Daglig leder: Stedfortreder: Gunn Malmstrøm Vibeke A. Solmyr Hakkebakkeskogen: Pedagogisk leder/ stedfortreder: Pedagogisk leder/ assistent: Vibeke A. Solmyr Turid Høyslåen Jorunn Ødegård Eva N. Wishman Torgeir S. Østensen Astrid Stensrud Camilla Bøgseth Bakkebygrenda: Pedagogisk leder: Saltkråkan: Pedagogisk leder: Lønneberget: Pedagogisk leder: Førskolelærer: Synnøve M. Feldborg Cecilie B. Røed Trine Sørlie Liv Merethe Martinsen Brit Pernille Tangen Nina Aaserud Hanne Beate Wilhelmsen Sofia Lindstrøm Olga F. Andersen Linda Nord Ingeborg Fossen Veronica Berg Isabell Iversen Torgeir Østensen Utegruppen: Leder: Benita Aasterud Jørgen Benkholt 14. Hvordan nå oss? Adresse: Mail: Web : Sonja Heniesvei 14, 1363 Høvik 22

23 Daglig leder: Hakkebakke: Bakkeby: Lønn: Saltkråkan: Utegruppen:

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE k e r p s g o rig k r e e l j sg og y g N n i r i læ PRESENTASJON AV PERSONALET BYGGEKLOSSEN KNØTTELITEN Pedagogisk leder 100 % stilling Sigrunn Mariell Eggesvik Ferdig utdannet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål

vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt beste til andre - setter vi oss høye mål Årsplan for Store Brevik barnehage 2015/2016 Vår visjon er: Vår fremragende barnehage har fokus på vennskap, mangfold og fellesskap I vår fremragende barnehage: - gjør vi alltid vårt beste og gir vårt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer