Grimstad. kommune Kommunaltekniske tjenester. Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grimstad. kommune Kommunaltekniske tjenester. Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL"

Transkript

1 Grimstad kommune Kommunaltekniske tjenester Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref: 2010/264-15/GEKNU Deres ref: Arkiv: M42 Dato: /1627/FMAAINO Gangdalen komposteringsanlegg - Søknad om ny utslippstillatelse Viser til tilsyn med Gangdalen komposteringsanlegg og inspeksjonsrapport med dato Vi søker med dette om ny utslippstillatelse for Gangdalen komposteringsanlegg. Gangdalen komposteringsanlegg komposterer våtorganisk avfall (slarn) fra Groos avløpsrenseanlegg (Groos RA) og Homborsund avløpsrenseanlegg (Homborsund RA). Ved Groos RA renses avløp i en aktiv slam prosess, uten tilsetning av fellingskjemikalier. Ved Homborsund RA renses avløp i en SBR-prosess, som er en biologisk prosess med en begrenset tilsetning av jernklorid som fellingskjemikalie. Gangdalen mottar årlig tonn slam fra Groos RA og Homborsund har en TS på ca 22 %. Slammet lastes direkte inn i en slamsilo ved levering. RA. Mottatt slam Tilsatsmateriale som benyttes i prosessen er flis og spon av ubehandlet trevirke fra Industritre AS i Østerhus. Flis tømmes på plassen ved anlegget og kjøres inn i flislager eller direkte i flissilo med hjullaster. Flislageret har en kapasitet på maksimalt 500 m3 og flissiloen omkring 50 m3. Slam og flis blandes i en mikser for deretter å mates inn i de to komposteringsreaktorene med skruer. Slamsilo og flissilo er utstyrt med veieceller for kontroll av blandingsforhold og mengder. I reaktorene har komposten en oppholdstid på minimum 10 døgn. I løpet av denne tiden skal komposten som minimum ha en temperatur på 65 grader i tre påfølgende døgn. Hvis komposten ikke har overholdt dette kravet blir den kjørt gjennom reaktoren en gang til. Det vises for øvrig til "Prosedyre for prøvetaking ved Gangdalen komposteringsanlegg" som vedlegges. Etter reaktorkomposteringen blir komposten kjørt ut i utmatergropen. Herfra blir den lastet direkte opp på lastebil for videre transport og behandling av Agder Vekst AS. GPIMSTAD Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad E-post: pimotlikli Besøksadresse: Areridalsveien 23 Org.nr.: Telefon:

2 Avløpsvann fra anlegget samles opp i tett tank på 6 m3. Avløpsvannet består av kloakk fra toalett/dusj og spylevann fra innvendige renner. Tett tank tømmes ved behov av tankbilfirma, som tømmer avløpet ved Groos RA. Grimstad kommune etablerer for tiden offentlig avløp i området ved Gangdalen, og når dette er i drift vil den tette tanken på Gangdalen bli erstattet av pumpestasjon. Den store asfalterte plassen som var tiltenkt rankekompostering er i dag ikke del i prosessen. Lukt fra anlegget håndteres med et kraftig entilasjonsanlegg som fører luften ut gjennom en pipe som har utløp på omkring 100 moh, på Agreheia. Gangdalen ligger på omkring 45 moh. Denne løsningen ble gjennomført etter at det ble inngått forlik med anleggets naboer. Utvendig støy fra anlegget består utelukkende av begrenset trafikkstøy. Vedlagt ligger også oppdatert internkontrollsystem for anlegget. Med hilsen _ Geir Knudsen - Fagansvarlig VAR Tlf.dir Vedlegg 1 Gangdalen komposterinsanlegg - Internkontroll 2 Gangdalen komposteringsanlegg - Rosanalyse dieselsøl 3 Gangdalen komposteringsanlegg - Rosanalyse overløp i tanker 4 Gangdalen komposteringsanlegg - Risikovurdering all elektrisk aktivitet over 50 volt 5 Gangdalen komposteringsanlegg - Risikovurdering arbeid på maskiner og utstyr 6 Gangdalen komposteringsanlegg - Risiokovurdering bruk av kjemikalier, diesel 7 Gangdalen komposteringsanlegg - Risikovurdering bruk av løfteutstyr 8 Gangdalen komposteringsanlegg - Risikovurdering feil på ventilasjonsanlegg 9 Gangdalen komposteringsanlegg - Risikovurdering nedstigning i kummer og bassenger 10 Gangdalen komposteringsanlegg - Prosedyre for prøvetakning 11 Gangdalen komposteringsanlegg - Kompostdeklarasjon Side 2

3 Grimstad kommune Internkontrollsystem for Gangdalen komposteringsanlegg Grimstad kommune internkontrollsystem for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

4 1.0 KOMPOST 1.01 GENERELT GANGDALEN KOMPOSTERINGSANLEGG Kompostering er en biologisk prosess som utnytter mikroorganismenes evne til å nedbryte og omdanne organisk materiale til humus, vann og CO2. Komposteringsprosessen foreår i 2 parallelle reaktorer som mates med en blanding av slam og strukturmateriale bestående av flis. Prosessen er kontinuerlig ved at det mates inn og lastes ut materiale 4-5 dager i uken. Oppholdstiden i reaktoren er stipulert til ca. 10 dager, men må tilpasses under kjøring. Anlegget er dimensjonert for å motta en 8 m3 container med slam 5 ganger i uken. Slammet er en blanding av mekanisk (primærslam) og biologisk (organisk) slam ph i slammet bør ligge over 5,8 dette for å oppnå tilfredsstillende temperatur i reaktorene Slam og strukturmaterialet leveres i hver sin silo, hvor massene blir veid. Utmating fra siloene skjer automatisk ut fra et bestemt vektforhold og TS forhold mellom slam og flis. Etter utmating fra siloer blandes slam og flis i en blandemaskin før det skrues inn i reaktorene. Reaktorene roterer under innmating av blandingen og under utmating av råkompost. Resten av døgnet foregår rotasjonene etter et fastsatt program som styres av en PLS. Tilstrekkelig oksygentilførsel er viktig for å unngå dannelsen av organiske gasser som f.eks. metan. Under nedbrytingen dannes bl.a. CO, og vanndamp og dette suges ut gjennom ventilasjonsanleqget og reduserer lukt i et fotooksydasjonsanlegg. Råkomposten som skrues ut av reaktoren hentes av Grønn vekst for etterbehandling og videreforedlir-m. Hensikten med etterbehandle er å stabilisere komposten og bringe mikro floraen fra en termofil "reaktorflora" til en mesofil "jordflora". Grimstad kommune internkontro11stem for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

5 1.02 MÅL Komposten som produseres i Gangdalen, skal tilfredsstille myndighetenes krav for anvendelse til jordbruksareal eller eventuelt grøntareal. Det betyr bl.a at innholdet av tungmetall skal være lavere enn gitte grenseverdier og at slammet skal være stabilisert og hygienisert DOKUMENTASJON Temperatur Det er 6 temperaturfølere i hver reaktor. Avlesningene av disse logges kontinuerlig på data. I tillegg leses temperaturen av på hver temperaturføler og i avgassen fra reaktorene når det er mest hensiktsmessig for driften. Det lages en batch-seddel for hver utkjøring fra reaktorene. På batch-seddelen noteres hvilke slamcontainere som inngår i batchen, hvilke datoer batchen har vært i reaktoren og temperatur ved midnatt de datoene batchen var i reaktoren. Modningsgrad Det ble kjørt en såkalt SOUR-test (Specific Oxygen Uptake Rate) på komposten som kommer ut av reaktorene i oppstartsfasen. Testen er en ny metode for å måle om komposten er stabilisert. Og bygger på målinger av kompostens oksygenforbruk. Da metoden er ny, trenger man noe tid for å ta den nødvendige erfaring og for å kunne tolke resultatene fra testen. Hygiene Det skal tas prøver av salmonellabakterier, parasittegg og termotolerante koliforme bakterier. Det tas ut delprøver for hver utmating. Prøver fra utmating settes sammen til 1 prøve. Den øvrige dokumentasjon på at komposten er hygienisert vil være prosessdokumentasjon.(temperatur i reaktor og oppholdstiden) Tungmetaller Det skal tas følgende prøver av tungmetaller: kadmium, bly, kvikksølv, nikkel, sink, kobber og krom. Tungmetaller av slam skal etter slamforskriften tas etter at slam og flis er blandet og matet ut. Videre skal vi senere finne tilbake til det slammet analyseresultatene representerer. For å ta dette til skal det tas ut 2 prøver fra hver. Den ene prøven skal brukes til å sette sammen en blandprøve. Blandprøven sendes til analyselaboratoriet for analyser. Grimstad kommune internkontrollsystem for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

6 Det andre settet med prøver blir liggende i Gangdalen til analyseresultatene fra blandprøven foreligger. Grønn vekst ffir kopi av analyseresultatene, og dersom resultatene er tilfredsstillende kan de tilsvarende prøver i Gangdalen kastes. Dersom resultatene ikke er tilfredsstillende, må prøvene i Gangdalen sendes til analyse på den eller de parameterne som er for høye. Dersom man finner hvilke(n) utkjøring som har forurenset slammet, kan Grønn vekst ta slammet fra denne ut av ranken/produksjon. Den videre søkingen etter kilden for forurensningen må utføres av Grønn vekst. Dersom slammet inneholder mer tungmetall er enn det som er tillatt brukt på grøntareal, må Grønn vekst søke Fylkesmannen/kommunelegen om en alternativ disponeringsmåte. Det må søkes i hvert enkelt tilfelle. Varedeklarasjon. Det er utarbeidet varedeklarasjon for den bruk Grønn vekst ønsker å bruke den ferdigbehandlede komposten. Denne deklarasjonen ras ved henvendelse til Grønn vekst eller kommunen. Hyppigheten av disse prøvene avhenger av hva komposten skal brukes til. Ved bruk i jordbruket vil det bli hyppigere prøvetaking i forhold til bruk på f.eks. vei skråninger. Godkjenning av bruk Grønn vekst henter inn de nødvendige tillatelser til bruk av komposten. Grimstad kommune internkontrollsystem for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

7 1.04 TILTAK VED AVVIK Driftsleder fyller ut avviksmelding og leverer denne til fagleder for avløpsinstallasjonene. Fagleder tar kopi av avviksmelding og arkiverer denne i Ephorte. Kopi sendes til Fylkesmannen om dette er nødvendig. For avvik på tungmetaller analyseres det på nytt for den/de aktuelle parametre som ikke tilfredsstiller forskriften. Analyser tas da av reserve prøver som er frosset ned i Gangdalen. Ved avvik fra hygieneparametre tar fagleder VA kontakt med Agder vekst som tar kontakt med kommunelegen for å avklare hva som skal gjøres videre NÅR SENDES AVVIKSMELDING? Avviksmelding sendes når det fremkommer prøveresultater som ikke tilfredsstiller kravene i slamforskriften. Ved alvorlig feil på anlegget som varer eller forventes å vare i mer enn 12 timer. Fylkesmannen skal varsles når kompost ikke kan brukes p.g.a. kravene til tungmetall er for høye og hygiene ikke kan oppfylles, eller ved feil på anlegget som forventes å sette komposteringsprosessen ut av drift. Fagleder VA sammen med Grønn vekst er ansvarlig for varsling til Fylkesmannen. Grimstad kommune internkontrollsystern for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

8 1.06 DRIFTSVEDLIKEHOLD Det skal registreres hva som kjøres inn på anlegget av flis og slam. Dette registreres som antall lass og vekt/m3 i egen månedsrapport for anlegget. I tillegg skal det på samme skjema registreres antall lass og vekt for rejektvann fra anlegget. Dette vannet samles i nedgravde tanker på utsiden av anlegget. Det er tilkoplet alarm for høyt nivå i tanken. Tankene skal tømmes straks det er volum nok til å fylle opp en bil, dvs. 12 m3. Ved melding om store nedbørsmengder skal tankene tømmes tidligere dersom det kan være mulig at tankene vil bli fulle og gå i overløp. Driftsleder er ansvarlig for tømming av tanken. Resultatene for de 12 månedsrapportene skal samles i en årsrapport. Årsrapport sendes Fylkesmannen inne 1. mars hvert år.(1 henhold til gjeldende utslippsti 11atelse) 1.07 MOTTAK OG INNKJØRING AV FLIS Flis kommer vanligvis direkte fra leverandør i container og tømmes i flissilo, eller foran flislager (600m3). Ved innkjøring av flis er følgende forhold viktige: Driftsleder skal være tilstede ved tømming av flis i silo. Vekten av tilført flis skal registreres og føres i skjema for dette. Ved tømming av flis i silo skal vifte i rommet startes før tømming begynner. Dette for å redusere støvplagene. Det må være minst 1.5 tonn flis i siloen før det startes innkjøring av en batch. Dette p.g.a. jevn innmating. Ved utkjøring av flis fra silo, må det kontrolleres at flistro blir full og stangmater i silo starter. Vektene på siloen skal inntil videre kalibreres 1-2 ganger i året. TS og volumvekt av flis tas som stikkprøve. Hyppighet vurderes avhengig av flis-kvalitet. Grimstad kommune internkontrollsystem for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

9 1.08 MOTTAK/INNKJØR1NG AV SLAM Slam kommer i konteinere fra renseanlegget på Groos, og ca 6-8 konteinere i året fra renseanlegget i Homborsund som tømmes i slamsilo. Ved innkjøring av flis er følgende forhold viktige; Innkjøring av 1 batch med slam til reaktorene må være avsluttet før innlasting av nytt slam. Dette p.g.a. styringssystemet for innmating. Dersom dette ikke skjer, må prosedyre for ny oppstart følges. Denne ligger i dokumentasjon på anlegget. Det må være 1,5 tonn flis igjen i flissilo ved stopp av en batch. Dvs, det må være minst 6 tonn slam i siloen ved start av innmating. Dette for å fa jevn innmating av slam. Alarmlampe er montert ved port. Når denne lyser må det ikke tømmes slam i siloen. Vekten av tilført slam skal registreres for hver container og føres i skjema for dette. Ved innkjøring av slam skal portene være åpne så kort tid som mulig for å redusere lukt til omgivelsene. Husk å orientere sjåførene om dette. Det må rengjøres rundt silo for hver container. TS-måling av slam skal utføres av driftsleder i Gangdalen. Ved evt. uregelmessigheter i slamkvaliteten fra Groos, skal driftsleder i Gangdalen varsles Grimstad kommune internkontrollsystemfor komposteringsanleggeti Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

10 1.09 INN/UTMATING AV REAKTOR Det er driftsleder som setter i gang inn/utmatingsprosess av reaktor når det er tilstrekkelig slam og flis i siloene. Reaktor I er lengst bort fra kontoret. Følgende forhold er viktige å ta hensyn til: Før innmating settes i gang må det legges inn data for TS på slam og flis. Forholdet mellom slam og flis blir så regnet ut for å få en TS på 35 % ferdig blandet. Anlegget stilles på en innmating av 4 tonn slam (10,3 m3 ferdig blandet), som tilsvarer et segment i reaktor. - Alle 4 grupper på ozon anlegg må være i drift. Reaktor må ikke rotere når innmating startes. Returskruene må også være stoppet. Kontroller på skjerm at alle skruer går og ventiler er åpne. Sjekk at ikke utmater spjeld er frosset / henger fast. Kontroller under utmating at det ikke bygger seg kompost opp til utmaterskruen UTMATET KOMPOST Etter behandling i reaktor blir komposten hentet av Agder vekst Grimstad kommune internkontrollsystemfor komposteringsanleggeti Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

11 1.11 DOKUMENTASJON PROSESS For kontroll av prosessen er følgende momenter viktige: Avlesning av temperaturkurver skal daglig gjøres for alle 6 segmentene i hver reaktor. Dette føres i regneark på anlegget. Følge med spesielt ved oppstart at innmating ser bra ut på skjerm (blandingskonsistensen) Luftmengder måles 1 gang pr. år, eller oftere ved behov BEREDSKAPSPLAN TEKNISKE PROBLEMER Dersom anlegget ikke kan ta imot slam må følgende gjøres: Vurdere om slam kan holdes igjen på renseanlegget. Vurdere om slam kan lagres i silo på anlegget. Dette forutsettes at anlegget kommer i gang i løpet av 1 døgn og at det ikke vil medføre andre større problemer. Dersom det må leveres slam fra Groos og det ikke er mulig å ta imot slam i Gangdalen, må slammet kjøres til Heftingdalen i Arendal eller Støleheia i Kristiansand. Grimstad kommune internkontrollsystem for komposteringsanlegget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

12 1.13 KVALITET PÅ FERDIG KOMPOST Hygiene Dersom kravene i slamforskriften ikke o\ erholdes m.h.t. hygiene på den ferdige komposten, må det tas kontakt med kommunelegen som er med i urderingen av hka som må gjøres. Aktuelle tiltak er: Kjøre komposten gjennom anlegget på nytt. Lagre komposten lengre hvis le\ ert Grønn vekst Komposten kan ikke brukes før den ligger innenfor kravene og kommunelegen har gitt tillatelse til utkjøring YTRE MILJØ Dokumentasjon på kjemikalier Det skal oppbevares et sett av HMS datablad av alle kjemikalier som er på anlegget. Det skal også laminere et sett som henger ved det aktuelle kjemikaliet, eller der det tas i bruk. Tett dieseltank innvendig - Det oppbevares Diesel i en dobbeltbunnet tett tank Tanken har eget aggregat for fylling på maskinene Tanken fylles av dieselleverandør Tette tanker utvendig Alle tanker utvendig har varling før de når fyllingsgraden sin Tankene tømmes av egnet firma for dette og le eres på Groos renseanlegg Ved melding av store nedbørmengder sjekkes nivå i tankene, og om det er behov for å tømme dem før de når fyllingsgraden Tankene tetthetsprøves minst hvert 5 år, dette må gjøres under oppholdsvær. Lukt fra anlegget Det er inngått forlik med naboene angående luktplager. Lufterør er ført opp på høyeste topp nær anlegget ca 250 meter rør ca. 100 meter over havet Porter holdes mest mulig lukket. 1"rendelen" er det montert aktiv kullfilter for å ra en bedre atmosfære inne på kontoravdeling. Kullet ski ftes ut hvert 4. år. Grimstad kommune intemkontrollsy stem for komposteringsanleuget i Gangdalen Revisjon nr. 2 Dato:

13 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplon Ytre miljø Risikovurdering Vurderingen er utført Dato: av: VA avdelingen Grimstad kommune Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten Dieselsøl Uønsket dieselsøl Hva kan gå galt? Tanken kan begynne å lekke Forurensing av Grunnen området anlegget, bekkeløp Hva kan vi gjøre for å Hva kan vi gjøre for å redusere forhindre dette? konsekvensen dersom noe skjer? Kontrollere daglig at det ikke er Personalet rykker ut for å gjøre eventuell lekkasjer rundt tanken. skade så liten som mulig. Tetthetstest I. gang i året Ta opp så mye som mulig av dieselsølet Vakten varsler overordnet ved behov. Henvisning til lov, forskrift m.m. Forurensingslov/ forskriften. Interne krav

14 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplan Ytre miljø Risikovurdering Vurderingen er utført Dato: av: VA avdelingengrimstad kommune Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten Overløp av avløpstanker Uønsket overløp Hva kan gå galt? Tanken kan fylle seg opp ved lekkasje i toalettskål og dusj. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Kontrollere toalett, dusj at alt er avstengt og ser tett ut før man forlater anlegget, spesielt før høytider Kontrollere nivået 1tanken(e) før ferier Bestille tomming av tankene før ferier Etablere pumpestasjon med driftsovervåkning Hva kan vi gjøre for å redusere Henvisningtil lov, konsekvensendersom noe skjer? forskrift m.m. Vaktpersonalet rykker ut for å gjøre Forurensings eventuell skade så liten som mulig. forskriften. Bestille tanktømming Interne krav

15 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplon Risikovurdering 4,1% ~ Vurderingen er utført av: Arbeidsgruppen Dato: Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten ALL ELEKTRISK AKTIVITET OVER 50 VOLT Utskifting av komponenter tilhørende elektromotorer og det elektriske anlegg generelt. Utførelse av internkontroll på de elektriske anleggene Hva kan ga galt? Hva kan vi gjøre for 8 Hva kan vi gjøre for a redusere Henvisning til forhindre dette? konsekvensen dersom noe skjer? forskrift m.m. Man kan få strøm i seg Opplæring av personell årlig FSE Hvis personen henger fast i det elektriske Forskrift om Klemfare kurs anlegg, ta på egnede hansker ta tak i internkontroll ved Brann i det elektriske Det skal brukes egnet verktøy og klærne til personen og rykk løs arbeid i og av anlegget verneutstyr Brannvernopplæring av personalet elektriske anlegg Arbeidet kan være av slik art at Sørge for at brannslokningsapparatene er Interne krav det kreves to personer til stede. kontrollerte og i orden til enhver tid Etablere minst 2 barrierer der Hvis alvorlig hendelse skal de rette dette er mulig før arbeide med instanser varsles utskifting påbegynnes Ha brannslukningsutstyr tilgjengelig på anlegget og i biler Ha et eksternt elektrofirma til å ivareta internkontrollen av de elektriske anleggene Sørge for at anmerkninger fra internkontroll blir reparert lov,

16 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplan Risikovurdering.1=11 Vurderingen er utført Dato: av: Arbeidsgruppen Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten Arbeid på maskiner og utstyr Rengjøring av transportskruer etc. Hva kan gagalt? Hva kan vi gjøre for å Hva kan vi gjøre for å redusere Henvisning til forhindre dette? konsekvensen dersom noe skjer? forskrift m.m. Man kan sette seg fast Så sant det er mulig skal Stoppe maskiner Interne krav Det er klemfare maskinen være avslått med 2 Få personen løs/ hjelpe til hvis fall Det er fallfare barrierer når arbeidet pågår Ha oppdatert forstehjelpskrin i rimelig Påse at en har forsvarlige nærhet arbeidsforhold Hvis alvorlig hendelse skal det straks Bruke egnet verneutstyr varsles medisinsk personell og leder Alltid være 2 personer til stede lov,

17 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplan Risikovurdering,4,1% Vurderingen er utført Dato: av: Arbeidsgruppen Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten BRUK AV KJEMIKALIER, D1ESEL Rengjøring av gulver, lamper etc. Smøring av komponenter Dieselbruk Hva kan gagalt? Man kan få kjemikaliet, dieselen på seg Man kan få kjemikaliet, dieselen i seg Hva kan vi gjøre forhindre dette? for a For kjemikaliet, dieselen tas i bruk skal HMS-datablad for kjemikaliet være lest og man skal ta forholdsregler som er anbefalt i databladet. Rommet kan luftes godt mens man bruker kjemikaliet, dieselen Bruke egnet verneutstyr Hva kan vi gjøre for aredusere konsekvensen dersom noe skjer? Ha HMS-datablad i nærheten av kjemikaliet, dieselen Ha oppdatert førstehjelpskrin i rimelig nærhet Nøddusj både for øyne og kropp plassert rundt i anlegget. Hvis alvorlig hendelse skal det straks varsles medisinsk personell og leder Henvisning til lov, forskrift m.m. Forskrift om oppbygging av stoffkartotek for helsefarlige stoffer best. 565 Interne krav

18 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplan Risikovurdering Vurderingen er utført Dato: av: Arbeidsgruppen BRUK AV LØFTEUTSTYR Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten HALING, SENKING AV PUMPER OG ANNET. Hva kan gagalt? Løfteutstyret kan bryte sammen Man kan komme i klem under gjenstanden som lates Hva kan vi gjøre for a forhindre dette? Etablere årlig tilsyn på løfteutstyr av sertilisert personell At vi selv kontrollerer lofteutstyr før det tas i bruk Aldri være nede i sumpen mens pumpa er på vei opp av sumpen Bruke vernesko Hva kan vi gjøre for aredusere konsekvensendersom noe skjer? Ha nødvendige hjelpemidler og førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig Ha gitt ansatte opplæring i bruk av førstehjelpsutstyr Henvisningtil lov, forskrift m.m. Interne krav

19 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplan Ytre miljø Risikovurdering Vurderingen er utført av: Arbeidsgruppen Doto: Kritisk aktivitet Beskrivelse av aktiviteten Feil på ventilasjonsanlegg, dårlig lukt for naboer Hovedvifte for avtrekk fra reaktorer og hall Hva kan gagalt? Hva kan vi gjøre for å Hva kan vi gjøre for aredusere Henvisning til lov, forhindre dette? konsekvensen dersom noe skjer? forskrift m.m. Viften kan svikte Kontrollere innvendige rør hvert Ha alarm på ventilasjonsviften Interne krav Tett rør opp til høyden år Vi må bruke friskluftsutstyr Ventilasjonsrør kan Kontroller ventilasjonsvifte for Reparere feilene skades ulyder 1.g i uken Kontrollere 1. gang i mnd at utvendig rør ikke er tett

20 Helse-, Miljø- og Sikkerhetsplan Risikovurdering Vurderingen er utført av: Arbeidsgruppen/driftspersonell Dato: Kritisk aktivitet NEDSTIGNING I KUMMER OG BASSENG ETTER AT DE ER TØMT Beskrivelse av aktiviteten Kontroll og reparasjon av kummer og basseng nede i bunnen Nedstigning i stige, leider og lignende. Hva kan gagalt? Hva kan vi gjøre for a Hva kan vi gjøre for aredusere Henvisning til lov, forhindre dette? konsekvensen dersom noe skjer? forskrift m.m. Fallskader/omkomme Bruke livline med latesele Opplæring av personalet Interne krav Gasspåvirkning, kan Bruke gassmåler som måler 02, Det skal alltid være 2 personer tilstede Forskrift om arbeid besvime/ omkomme H2S og eksplosive gasser hvor den enes oppgave skal være å passe ved kommunale Mangel på oksygen, kan Bruke munn/ nesefilter. på ovenfra. Den som passer på ovenfra avløpsanlegg best. besvime/omkomme Filtermaske eventuelt skal ha tilstrekkelig hjelpemidler, verne og 542 Man kan få uønskede åndedrettsvern med friskluft førstehjelpsutstyr til rådighet Forskrift vern mot aerosoler og Tilføre friskluft ned i bassenget Ringe etter hjelp og hjelpe til med å få opp eksponering for mikroorganismer Bruke hjelm vedkommende etter å ha forsikret seg om biologiske faktorer (biologiske faktorer) i Vedkommende som står oppe at det ikke er farlige gasser eller mangel på best. 550 seg hindrer ting i å falle ned oksygen Ting kan falle ovenfra Hvis alvorlig hendelse skal det straks varsles medisinsk personell og leder

21 Prosedyre for prøvetaking ved Gangdalen Komposteringsanlegg. Det tas en primærprøve og en backup-prøve med kompost fra hver bortkjøring. Prøvene merkes med dato. Primærprøvene blandes og det tas en stor prøve, og det tas ut en delprøve av denne blandingen som blir sendt til analyse. På grunnlag av alle tidligere svært gode analysedata leveres denne prøven 3 ganger i året. Backup-prøvene oppbevares til resultat fra analysen foreligger. Når resultatet foreligger varsles Agder Vekst om prøven er godkjent eller underkjent. Ved underkjent prøve skal det foretas analyse av hver enkelt bortkjøring (oppbevarte backup-prøver), for å finne hvilken bortkjøring som skal forkastes.

22 Bio-PN kompost ve ::11en i avirij VAREDEKLARASJON Bio-PN komposten er resultat av trommelkompostering og ettermodning av biologisk slam fra Groos renseanlegg i Grimstad. Slammet skiller seg ut ved at så vel fosfor som nitrogen fjernes fra avløpet gjennom mikrobielle prosesser. Bare unntaksvis tilføres kjemikalier for å justere utløpet mht innhold av fosfor. Slamkonnposten er vel dokumentert som gjødsel i ulike sammenhenger, da med særlig fokus rettet mot nettopp fosfortilgjengelighet. Slammet hygieniseres og del stabiliseres gjennom lukket kompostering i trommelanlegg i Gangdalen. Produksjonen er underlagt en internkontroll som sikrer kvaliteten i produktet før avsluttende stabilisering (modning) skjer ved rankekompostering i regi av Agder Renovasjon på Heftingsdalen, utenfor Arendal. Slamkomposten tilfredsstiller kvalitetsklasse 1 (0) i.h.t. Forskrift om gjødselvarermv.av organiskopphav.komposten inneholder ikke spiredyktige ugrasfrø. Slamkomposten tilfører en rik mikrofauna og skal som sådan ikke anvendes i umiddelbar nærhet av brønner eller drikkevannskilder dersom disse ikke på forhånd er sikret. ANVENDELSEi GRØNTOMRÅDER Når Bio-PN komposten brukes i grøntarealer kan det legges ut et lag på maksimalt 13 cm tykkelse i løpet av en 10 års periode (= 13 m3/100 m2). Komposten kan blandes inn i de stedegne massene eller brukes som dekklag. Slamkomposten er næringsrik, slik at bruk av tilleggsgjødsel vil være unødvendig i etableringsåret. KJEMISKEANALYSER(N=4) Tørrstoff % 37,2 Fosfor % 0,76 Organisk innhold % TS 87,9 Kalium % 0,41 Omdanning % Kalsium % 0,78 ph 7,2 Magnesium w.. 0,2 Total-N % 1,64 C/N 25,7 NH4-N mg/100g 330 mg/i 98,3 NO213-N mg/100g < 30 mg/i 13,4 ANVENDELSEI LANDBRUK Bio-PN kompost fra Grimstad kommune kan etter gjeldende regelverk anvendes med inntil 4 tonn tørrstoff/da. i løpet av en 10 års periode. Produktet utmerker seg ved særdeles lave nivåer av samtlige tungmetall som beskrives med grenseverdier i Forskriftom gjødselvarermv. av organiskopphav. Dette tilsvarer rundt 11 tonn vare pr da. Bio-PN kompost skal kun brukes til korn og eventuelt grasproduksjon. Ved sistnevnte anvendelse kreves 3 års karantene før produksjon av andre kulturer. Siden produktet er særdeles næringsrikt er det av vesentlig betydning at anvendelsen i landbruket tilpasses behovet for spesielt fosfor (jfr. Krav om gjødselplaner). JORDFORBEDRENDEVIRKNING Tilførsel av kompost gir en bedre og mer stabil jordstruktur. Dette gjør jorda mer motstandsdyktig mot erosjon og mekaniske skader. Det organiske materialet gir jorda større evne til å holde på vann, økt evne til å holde på næringsstoffer, økt innhold av mikronæringsstoffer og økt mikroliv i jord. En positiv effekt av en mer allsidig mikrofauna er økt motstandsevne mot plantesykdommer. Ansvarlig produsent: Grimstad kommune. Markedsansvarlig: Agder Vekst as, Hasseldalen 3, 4878 Grimstad Tlf Telefaks Mobiltelefon Komposten er registrert hos Mattilsynei: Registreringsnummer: 4487

Bransjenorm for slam Erfaringer med kurs og implementering

Bransjenorm for slam Erfaringer med kurs og implementering Bransjenorm for slam Erfaringer med kurs og implementering Ragnar Kløverød daglig leder Lillevik renseanlegg Kurset Tidsplan for Lillevik fase 1 og 2: Oppstartsmøte: 18. oktober 2010 Arbeidsmøte 1: 27.

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse - Gangdalen komposteringsanlegg - Grimstad kommune

Oversendelse av utslippstillatelse - Gangdalen komposteringsanlegg - Grimstad kommune Miljøvernavdelingen Grimstad kommune Postboks 123 4891 Grimstad Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2010/264 Sak nr. 2014/2726 / FMAAVSK 16.01.2014 Oversendelse av utslippstillatelse - Gangdalen

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler.

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. Arbeidsmiljø for driftsoperatøren Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. IVAR s vann- og avløpsanlegg Offentlig selskap (IKS) med ca. 175 årsverk Eiet av

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen VEIDEKKE DOKKEN MILJØ - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974108011 0301.1393.01 2014.030.I.FMOA 2014/715 3/2-2014 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

CLAIRS Clean Air Systems

CLAIRS Clean Air Systems Rødmyrlia 16B Telefon 35 54 41 80 3740 Skien Org.nr.: 979 618 840 Kunde: Meldal Miljøanlegg Att: Torbjørn Evjen Rev.nr. 0 CLAIRS Clean Air Systems Kundens ref.: - Ordre nr.: - Annen referanse: O.nr 2015-672

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011

DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 DRIFTSOPERATØRSAMLING MØRE OG ROMSDAL 2011 INNHOLD Hvem er Vestteknikk AS Forskrift 542 Farer ved arbeid i vann og avløp Typer verneutstyr og valg av riktig type Målebegreper Typer detektorer Test og kalibreringsrutiner

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Nytt fra Mattilsynet Kampanjetilsyn 2016 Arbeid med revisjon av gjødselvareforskrift Nye risikovurderinger

Nytt fra Mattilsynet Kampanjetilsyn 2016 Arbeid med revisjon av gjødselvareforskrift Nye risikovurderinger Nytt fra Mattilsynet Kampanjetilsyn 2016 Arbeid med revisjon av gjødselvareforskrift Nye risikovurderinger Norsk Vann, Fagtreff 08.02.17 Anne Bøen, Mattilsynet (Hovedkontoret) anne.boen@mattilsynet.no

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Ulike løsningsdesign for avløpsrenseanlegg

Ulike løsningsdesign for avløpsrenseanlegg Ulike løsningsdesign for avløpsrenseanlegg Svein Storø Salsnes Filter AS Salsnes Filter er mest kjent for sine renseløsninger for primærrensing og passende rensing. Produserer og bygger komplette renseanlegg.

Detaljer

Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder?

Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder? Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder? Stockholm 24. november 2010 Slamhygienisering slik har vi løst det i Norge Bjarne Paulsrud, Aquateam Steinar Nybruket,

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Gangdalen slambehandlingsanlegg i Grimstad kommune

Oversendelse av inspeksjonsrapport - Gangdalen slambehandlingsanlegg i Grimstad kommune Miljøvernavdelingen Grimstad kommune Postboks 123 4891 Grimstad Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1627 / FMAAINO 06.05.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Gangdalen slambehandlingsanlegg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hagaskogen komposteringsanlegg ( I.FMBU)

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hagaskogen komposteringsanlegg ( I.FMBU) Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi Næringspark 31 3570 ÅL Vår dato: 24.10.2016 Vår referanse: 2016/6595 Arkivnr.: Deres referanse: Svein Eide Saksbehandler: Michel Brunes Berg Innvalgstelefon: 32266824 Brevet

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet. Innledning Dette prosjektet handler om vann og vannkvalitet. Formålet var og finne ut om renseprosessen på Hias. Vi skulle se hvordan de renset vannet/slammet, og om det var forurenset. Vi har skrevet

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Erfaring fra drift av silanlegg

Erfaring fra drift av silanlegg Erfaring fra drift av silanlegg RA 10, Måndalen Driftsoperatørsamling D 27 Molde, 15.12.10 Geir Skoglund Rauma kommune RA 10 Måndalen RA 10 Måndalen: Driftsatt 01.03.09 RA 10 RENSERESULTAT BIOAEROSOLER

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Sinkaberg Hansen AS Marøya, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Eskil Laukvik (fabrikksjef) Marit

Detaljer

/5976/ANML/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

/5976/ANML/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2016 2010/5976/ANML/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagansvarleg Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Detaljer

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften.

Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE. Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften. Syrdal renseanlegg LINDESNES KOMMUNE - På lag med framtia Kommunen har et topp moderne anlegg som oppfyller alle krav i forurensningsforskriften. Organisk stoff spises av bakterier og slam omdannes til

Detaljer

Erfaring med behandling og bruk av slam.

Erfaring med behandling og bruk av slam. Erfaring med behandling og bruk av slam. Rankekompostering, jordprodukter, langtidslagring, marked Vestlandet etc. Slamløsninger for Vestlandet 26.mai 2016 Sveinung Folkvord HØST med sine Grønn Vekst selskaper

Detaljer

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no Hvorfor er organisk materiale i jord så viktig? Organisk materiale er en kilde til mat for jordbunnsfaunaen og

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO Deres ref.: Vår dato: 22.03.2016 Vår ref.: 2016/1695 Arkivnr.: 473 Reve Kompost AS Nordsjøvegen 522 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM LAGRING OG SPREDING AV SLAM - ANDERS LIEN - GNR 29 BNR 4 M.M.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM LAGRING OG SPREDING AV SLAM - ANDERS LIEN - GNR 29 BNR 4 M.M. Anders Landbruk Lien Vikerkleiva 115 3370 VIKERSUND Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 17/1129 V33 TEK/ALM/AA 22.02.2017 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM LAGRING OG SPREDING AV SLAM -

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelningen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: posttak@fmaa.no Vår dato18.01.2010 Arkiv nr. Vår referanse: 2010/36/INO Deres referanse Inspeksjonsrapport Informasjon

Detaljer

DRIFTSASSISTANSEN I MØRE OG ROMSDAL EKSEMPEL PÅ DRIFTSINSTRUKS FOR RANKEKOMPOSTERINGSANLEGG FOR AVLØPSSLAM TINGVOLL KOMMUNE

DRIFTSASSISTANSEN I MØRE OG ROMSDAL EKSEMPEL PÅ DRIFTSINSTRUKS FOR RANKEKOMPOSTERINGSANLEGG FOR AVLØPSSLAM TINGVOLL KOMMUNE DRIFTSASSISTANSEN I MØRE OG ROMSDAL EKSEMPEL PÅ DRIFTSINSTRUKS FOR RANKEKOMPOSTERINGSANLEGG FOR AVLØPSSLAM TINGVOLL KOMMUNE Eksempel på driftsinstruks for rankekomposteringsanlegg for avløpsslam I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Testing av plantetilgjengelig fosfor i svartvann fra et Jets vakuumtoalettsystem ved Kaja studentboliger, Campus Ås

Testing av plantetilgjengelig fosfor i svartvann fra et Jets vakuumtoalettsystem ved Kaja studentboliger, Campus Ås Bioforsk Jord og miljø Ås Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Tlf: 03 246 jord@bioforsk.no Notat Sak: Til: Fra: Testing av plantetilgjengelig fosfor i svartvann fra et Jets vakuumtoalettsystem ved Kaja studentboliger,

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

HMS og prøvetaking av mindre avløpsanlegg

HMS og prøvetaking av mindre avløpsanlegg HMS og prøvetaking av mindre avløpsanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO HMS ved kontroll av mindre avløpsanlegg Arbeidssituasjon som kan gi eksponering for aerosoler

Detaljer

Kontroll ved Røra Fabrikker AS

Kontroll ved Røra Fabrikker AS Kontroll ved Røra Fabrikker AS 28.4.2016 Virksomhet: Røra Fabrikker AS Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7670 Inderøy Virksomhetens adresse: kontaktperson: Organisasjonsnummer: 916915144 Deltagere

Detaljer

Metoder for slamhåndtering

Metoder for slamhåndtering Metoder for slamhåndtering Bjarne Paulsrud, Aquateam COWI VA-Konferansen 2016 18-19 oktober Innhold Mulighetene for slamdisponering bestemmer valg av slambehandlingsmetoder Slamdisponering på Vestlandet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.030.I Dato for inspeksjonen: 12.08.2009

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.030.I Dato for inspeksjonen: 12.08.2009 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.10.2009 2009/16797 Saksbehandler, innvalgstelefon Torild K. Halvorsen, 22 00 36 41 Arkiv nr. Deres referanse 520 001 Pukkverk

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord NorBetong AS, avd. Sandefjord Gneissveien 9 3221 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/835 03.10.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter

Detaljer

Frilandskomposteringsanlegget Hagaskogen, Ål kommune - Endring av utslippstillatelse

Frilandskomposteringsanlegget Hagaskogen, Ål kommune - Endring av utslippstillatelse Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 04.03.2004 2003/13212 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Knut A. Moum 32 26 68 24 471 19.02.2004 Hallingdal Renovasjon

Detaljer

Erfaring med behandling og bruk av slam i mindre kommuner. Rankekompostering, langtidslagring etc.

Erfaring med behandling og bruk av slam i mindre kommuner. Rankekompostering, langtidslagring etc. Erfaring med behandling og bruk av slam i mindre kommuner. Rankekompostering, langtidslagring etc. Norsk Vann Fagtreff 9. februar 2016 Sveinung Folkvord HØST med sine Grønn Vekst selskaper Ansvar for bruk

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS 19. november 2015

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS 19. november 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Tingstad, 5557 2031 Vår dato 11.12.2015 Deres dato Vår referanse 2015/15128 461.3 Deres referanse OneSubsea Processing AS Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing

Detaljer

Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam

Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam v/ Oddvar Tornes, IVAR IKS Erik Norgaard, HØST Verdien i avfall Fagtreff Norsk Vannforening. Fosforgjenvinning fra avløpsvann. Miljødirektoratet

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS Miljøvernavdelingen Voss Production AS Vatnestrøm 4730 IVELAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/6250/FMAALRA 8.10.2015 Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Røra Fabrikker , varsel om vedtak om risikoklasse og saksbehandlingsgebyr

Rapport fra tilsyn ved Røra Fabrikker , varsel om vedtak om risikoklasse og saksbehandlingsgebyr Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Deres ref.: Vår dato: 22.06.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 93 E-post: lip@fmnt.no Vår ref.: 2010/3849 Arkivnr: 461.3 Røra Fabrikker AS 7670 Inderøy Rapport fra tilsyn ved

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Reve Kompost AS den

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Reve Kompost AS den Vår ref.: 2012/10163 Dato: 03.12.2012 Inspeksjon ved Reve Kompost AS Dato for inspeksjonen: 20.11.2012 Rapportnummer: 2012.014.FMRO Saksnr.: 54523/2012 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Midt-Norge Slakteri AS Deltagere fra Kirkegata 70 virksomheten 7600 Levanger

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Grødaland Dato for kontroll: Rapportnummer: I.FMRO Saksnr.

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Grødaland Dato for kontroll: Rapportnummer: I.FMRO Saksnr. Deres ref.: Vår dato: 21.05.2015 Vår ref.: 2015/3293 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Praktiske erfaringar med handtering av slam frå settefiskproduksjon

Praktiske erfaringar med handtering av slam frå settefiskproduksjon Praktiske erfaringar med handtering av slam frå settefiskproduksjon Florø - februar 2013 Oversikt slam Anlegget Fôrforbruk Fôrfaktor Primært rensefilter Rensekrav Filtereffekt Dukåpning Slamavvanning Effekt

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ / Miljøvernavdelingen Haslum krematorium Gamle Ringeriksvei 88 1356 BEKKESTUA Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3 Hias IKS Avløp Hias IKS er et interkommunalt selskap som er anleggs eier og tjenesteleverandør for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann og avløp. I denne delen av brosjyren følger

Detaljer

Behandling av biologisk fraksjon i en MBT og disponering av biologisk rest. Jarle Marthinsen, Mepex

Behandling av biologisk fraksjon i en MBT og disponering av biologisk rest. Jarle Marthinsen, Mepex Behandling av biologisk fraksjon i en MBT og disponering av biologisk rest. Jarle Marthinsen, Mepex Behandlingsmetoder Input 100 % Mekanisk behandling 40-60 % Biologisk behandling 30 50 % Stabilisert organisk

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

PFELT VAL3 VALIDERING AV FORURENSINGSBIDRAG

PFELT VAL3 VALIDERING AV FORURENSINGSBIDRAG Side 1 av 7 PFELT VAL3 VALIDERING AV FORURENSINGSBIDRAG Gjennomføres i forhold til krav i NSISO 566710 og veileder for prøvetakning og analyse av miljøgifter (TA 2378/2008) Felt Dato Medvirkende Rapportnr.

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ / Miljøvernavdelingen Alfaset krematorium Nedre Kalbakkvei 99 1081 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø Biogass Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv Leif Ydstebø Oversikt foredrag - Hva er og hvordan dannes metan/biogass - Biogass og avfallsbehandling - Miljøgevinster ved anaerob behandling

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Oredalen slamkompostering Kontrollnummer: I.FMBU

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Oredalen slamkompostering Kontrollnummer: I.FMBU Fylkesmannen i Buskerud LINDUM OREDALEN AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Drammen, 10. april 2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Aud Helene Rosenvinge 2017/2480 Saksbehandler: Michel Brunes Berg

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

kalket slam som jordforbedringsmiddel

kalket slam som jordforbedringsmiddel kalket slam som jordforbedringsmiddel «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» Kalket slam som jordforbedringsmiddel

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/vann- og avløpsetaten. Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Vann- og avløpsetaten

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/vann- og avløpsetaten. Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Vann- og avløpsetaten BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/vann- og avløpsetaten Fagnotat Saksnr.: 201005595-1 Emnekode: VAA-5442 Saksbeh: HHJ Til: Seksjon byutvikling v/ Marit Sørstrøm Kopi til: Fra: Vann- og avløpsetaten

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS 08-09.10.2013 Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: 08-09.10.2013 Virksomhetens adresse: Ravlovegen 324, 7650 Verdal Virksomhetens kontaktperson: Tore Fløan, daglig

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema: Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 21.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/10201 Deres referanse Backer Bolig AS Postbok 583 Sentrum 5806 BERGEN Rapport fra inspeksjon ved Backer

Detaljer

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012

Lukt fra poller, etc. Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås november 2012 Lukt fra poller, etc Driftsoperatørsamling Westland Hotel, Lindås 20. 21. november 2012 Prøvetaking i avløpsrenseanlegg Et par små tips på veien. 1) Prøvetakingen skal omfatte hele renseprosessen, dvs

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

HYGIENISERING, MEN LIKEVEL TKB

HYGIENISERING, MEN LIKEVEL TKB HYGIENISERING, MEN LIKEVEL TKB HVORDAN VI VED HØVRINGEN RA ARBEIDER MED DENNE UTFORDRINGEN UTEN Å FINNE LØSNINGEN DAG BREVIK, RAMBØLL NORGE AS HØVRINGEN RENSEANLEGG Et av Trondheim to store renseanlegg.

Detaljer

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging Saksbeh.: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Vår dato 17.03.2017 Deres dato 17.02.2017 Vår ref. 2017/875 Deres ref. 17/09413-1 Skien kommune Vann og avløp Postboks 158 3701 SKIEN Att. Anette Hoppestad Hardli Midlertidig

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014 Veidekke Entreprenør AS Massehotell Verkseier Furulunds Vei 23, Alnabru Søknad om forlenget tillatelse til mellomlagring

Detaljer