Eventuelle forfall må meldes på telefon , eller til Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side 14/12 12/ /12 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll fra Oppvekst, skole- og kulturutvalget Godkjenning av protokoll fra Oppvekst-, skole- og kulturutvalget , og /12 12/ Kulturmidler Musikk og idrettslag 5 17/12 12/ Kulturmidler Grendehus 6 18/12 12/ Kulturmidler Skytterlag, bomiljø og barn/ungdom 8 19/12 12/ Status barnehageopptak 2012/ /12 12/ Delegasjonsreglementet for Nes kommune 11 21/12 12/ Rammetildeling/økonomiplan Referatsaker 10/12 Eventuelle forfall må meldes på telefon , eller til 12/ Økonomirapport enhet barnehage april /12 12/ Økonomirapport mars 2012 Nes ungdomsskole / Nes og Flå kulturskole 32 12/12 12/ Økonomirapport kulturenheten april

2 13/12 12/ Økonomirapport enhet Nes barneskole pr Nesbyen, Per Rune Andersen utvalgsleder 2

3 Saker til behandling 14/12 Godkjenning av protokoll fra Oppvekst, skole- og kulturutvalget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 030 Saksbehandler Anne Mykkeltveit Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 3

4 15/12 Godkjenning av protokoll fra Oppvekst-, skole- og kulturutvalget , og Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst-, skole- og kulturutvalget 4

5 16/12 Kulturmidler Musikk og idrettslag Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen. Dokument i saka: Søknad fra Nesbyen IL. Saksopplysninger: Det er en søker på midler til idrettslag. Det er ingen søkere på midler til musikk. Det er satt av kr ,- i driftsmidler til idrettslag. Nesbyen IL søker om kr ,- i støtte til drift. Vurdering: Det er som vanlig stor aktivitet i Nesbyen IL. NIL betyr mye for barn og unges (samt en del voksnes) fysiske aktivitetsmuligheter. I tillegg kommer det sosiale fellesskapet idretten drar med seg. Siden det bare er en søker, anbefaler administrasjonen at Nesbyen IL imøtekommes med hele søknadsbeløpet, kr ,-. Rådmannens innstilling: Driftstilskudd til idrettslag fordeles slik: Nesbyen IL kr ,- Tilskudd belastes kontostreng

6 17/12 Kulturmidler Grendehus Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen. Dokument i saka: Søknader fra grendehus. Saksopplysninger: Det er satt av kr ,- til fordeling. Det er søkt om til sammen kr ,-, fordelt på Espeseth grendehus kr ,- Sjugersrud grendahus kr ,- Lie grendehus kr ,- Bromma idretts- og grendehus kr ,- Sollys kr ,- Grendehusene hadde i følge årsmeldingene følgende aktiviteter siste år: Espeseth grendehus: Det var ingen aktivitet. Søker ber om støtte for å pusse opp og rydde i og ved huset, slik at det igjen kan bli aktivitet der. Sjugersrud grendehus: Kvinneforeningen har aktivitet en dag pr. uke, spinning 2 dager pr. uke, felekurs, toraderkurs, noen møter/selskaper. Lie grendehus: To basarkvelder, juletretenning, juletrefest, bukkefest, noen private arrangement og møter i lag/foreninger. Bromma idretts- og grendehus: Idrettslaget og skytterlaget har faste arrangement, Brommadagen, miniatyrskyting ukentlig, juletrefest. Sollys: Barneleikarringen en dag pr. uke, juletrefest, karneval, ukentlig trim, fester/selskaper. Vurdering: Årsmeldingene er omtrentlige i omtalen av aktivitetsnivået, og vurderingen av dette må derfor i noen grad baseres på skjønn fra administrasjonens side. Både Sollys og Bromma idretts- og grendehus har aktivitetsnivå omtrent som tidligere år. Begge husene har relativt mange brukere i løpet av året og mye av de avsatte midlene går derfor til disse. Sjugersrud grendahus har et relativt høyt aktivitetsnå og får derfor også et stort stønadsbeløp. 6

7 Lie grendehus har noen enkeltstående arrangement, men ingen faste leietagere og får derfor et mindre stønadsbeløp. Espeseth grendehus har ingen aktivitet og skulle således ikke vært tildelt støtte, men da det er planer om å sette huset/området i stand for deretter å få til aktivitet, gis de et mindre beløp. Rådmannens innstilling: Kulturmidler til grendehus fordeles slik: Espeseth grendehus kr ,- Sjugersrud grendahus kr ,- Lie grendehus kr ,- Bromma idretts- og grendehus kr ,- Sollys kr ,- Tildelte stønadsbeløp belastes kontostreng

8 18/12 Kulturmidler Skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Søknader fra skytterlag og barne-/ungdomsforeninger. Saksopplysninger: Det er satt av kr ,- til fordeling skytterlag. Det er søkt om totalt kr ,-,- fordelt på Bromma skytterlag (20 ungdommer i rekruttgruppe) kr ,- Nes skytterlag (12 ungdommer i rekruttgruppe) kr ,- Det er satt av kr ,- til fordeling til barne-/ungdomsforeninger. Det er søkt om kr ,-, fordelt på Nes ungdomslag (17 barn/unge) ikke oppgitt stønadsbeløp Barne- og ungdomsarbeidet Betel (19 barn/unge) kr ,- Nes spel- og dansarlag, juniorgruppa (11 barn/unge) kr ,- Bedehuset søndagsskole, Rukkedalen (18 medlemmer) kr ,- Aktivitetsnivå. Nes ungdomslag: Barneleikaring en gang hver uke gjennom skoleåret, opptredener på fem arrangement. Barne- og ungdomsarbeidet Betel: Samling annenhver fredag gjennom skoleåret. Nes spel og dansarlag, juniorgruppa: ca. 22 kurskvelder gjennom året. Deltok på 17. maiarrangementet på museet. Bedehuset søndagsskole, Rukkedalen: Samling annenhver søndag gjennom skoleåret. Det er ingen velforeninger (bomiljø) som har søkt om kulturmidler i år og midlene deles derfor ikke ut. Vurdering: Skytterlag får tildelt midler i forhold til størrelsen på rekruttlagene. Det foreslås derfor at Bromma skytterlag tildeles det største beløpet. 8

9 Barne- og ungdomsforeninger har ulikt detaljeringsnivå i årsmeldinger og de er derfor ikke direkte sammenlignbare. For å kunne beregne tilskudd har administrasjonen fordelt medlemstallet på dager/uker det er aktivitet, slikt at aktivitetsnivået kan sammenlignes. Nes ungdomslag har det høyeste aktivitetsnivået og anbefales derfor tildelt det største stønadsbeløpet. Rådmannens innstilling: Kulturmidler til skytterlag og barne- og ungdomsforeninger tildeles slik: Bromma skytterlag kr ,- Nes skytterlag kr ,- Stønadsbeløp belastes kontostreng Nes ungdomslag kr ,- Barne- og ungdomsarbeidet Betel kr ,- Nes spel- og dansarlag kr ,- Bedehuset søndagsskole, Rukkedalen kr 5.000,- Stønadsbeløp belastes kontostreng

10 19/12 Status barnehageopptak 2012/2013 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 10

11 20/12 Delegasjonsreglementet for Nes kommune Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 044 Saksbehandler Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg /12 2 Helse- og sosialutvalget 3 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 4 Formannskapet 5 Kommuneplanutvalget 9/12 Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Helse- og sosialutvalget Oppvekst, skole- og kulturutvalget Formannskap Vedlegg: Prop 49 ( ) Endringar i kommunelova m.m Dokument i saka: Delegasjonsreglementetdel inkl endringer når det gjelder kommuneplanen se vedlegg i permen og i kommunestyresak 2/12. Saksopplysninger: Redaksjonsgruppa for gjennomgang av delegasjonsreglementet er konstituert og slik sammensatt: Ap: Tommy Johnsen BL: Alf Majormoen FrP: Anita Thoen H: Rune Ihle KrF: Reidun Brusletten Sp: Gerd Eli Berge(leder) Med bakgrunn i endring i kommunelova der fristen for behandling av delegasjonsreglementet i kommunestyret er satt til 31.des. året etter det konstituerende møte i kommunestyret, har redaksjonsgruppa lagt en framdriftsplan med endelig behandling i kommunestyret i november: Tidsplan: - Redaksjonsgruppa ferdig med utkast i juni - Gjennomgang i utvalgene i august - Formannskapet i oktober - Kommunestyret i november 11

12 Redaksjonsgruppa ønsker at utvalgene kommer med innspill innen sitt ansvarsområde til neste møte i redaksjonsgruppa som er 30.mai., dvs at det er tas opp på utvalgsmøtene i mai. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling 12

13 21/12 Rammetildeling/økonomiplan Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 145 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget Oppvekst, skole- og kulturutvalg /12 1 Teknisk utvalg /12 2 Formannskapet 3 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2013, Kirkelig Fellesråd Resolusjon Utdanningsforbundet Forslag til tiltak Forslag til investeringer Saksopplysninger: Saksopplysninger: Kommuneplanene med tilhørende delplaner er sentrale i plan- og budsjettarbeide, og vil således være de viktigste rettesnorene i økonomiplanperioden. Det er derfor i dette budsjettarbeidet satt spesielt fokus på dette. Budsjettkonsekvenser for 2013 under hvert enkelt tjenesteområde er basert på satsningsområder for 2013 som både kan være poltiske vedtak og ønsker fra administrasjonen. Tiltak som er kommentert under budsjettkonsekvenser for 2013 for hvert enkelt enhetsområde, er basert på politiske målsettinger i henhold til overornede planer. Sentralt i kommuneplanen er Nes kommunes visjon: Nes kommune - Sammen får vi det til I tillegg har vi også fokusert på våre fem utfordringer: Øke andelen av befolkningen under 50 år. Dimensjonære pleie- og omsorgstjenester til det økende antall eldre. Legge til rette for god helse for alle innbyggere. Videreutvikle kommunen som en attraktiv turist- og hyttekommune hele året Nesbyen bygdebyen med et pulserende handels- og opplevelsessentrum. Mål og prioriteringer i økonomiplanperioden 13

14 Vilkårene for økonomiplanperioden oppleves som svært vanskelig. Det er derfor nødvendig å holde nye prosjekter og tiltak på et minimum. Vurdering: Basis eller bunden drift er de utgifter og inntekter som er strengt nødvendige for den daglige drift av tjenestene kommunen yter. Basisen justeres som følge av lønns eller prisjusteringer. Basisen er som følge av dette justert på lønn til faktiske kjente lønnsutgifter pr Forslag til basisrammer opp mot politisk hovedutvalg fremgår av påfølgende tabell. Det presenteres som basis for 2013, men vil også bli gjort gjeldende for de 3 kommende år. Forslag basisramme 2013 Regnskap Budsjett Budsjett tall i hele tusen TIL FORDELING DRIFT FELLESTJENESTENE Utgifter Inntekter NETTO DRIFTSRAMME OPPVEKST OG KULTUR Utgifter Inntekter NETTO DRIFTSRAMME HELSE OG SOSIAL Utgifter Inntekter NETTO DRIFTSRAMME TEKNISK Utgifter Inntekter NETTO DRIFTSRAMME Fordelt til drift til fordeling I forslag til rammer for er avskrivinger utelatt. Dette gjør spesielt stort utslag på teknisk. Totalt vil det utgjøre i overkant av 7 millioner.. 14

15 1 Fellestjenestene Beskrivelse av tjenestekategorien Fellestjenestene skal samordne og ha støttefunksjoner for kommunens informasjonsvirksomhet, merkantile tjenester og sekretariatsfunksjoner, arkiv, post, IKT, personaladministrasjon, økonomi, beredskap, pedagogisk samordning og branntjeneste. Servicetorgets kommunale virksomhet er organisert som en del av fellestjenestene, og skal primært drive utadrettet virksomhet. Strategiske mål 2013 til 2016 Kommuneplanen slår fast at Nes kommune skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Det slås samtidig fast at de ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk og personalarbeid er viktig for å få utnyttet denne ressursen optimalt. Personalpolitiske retningslinjer må brukes aktivt i samtlige enheter. I en tid med stram økonomi, krever hovedmålsettingen om at tjenestetilbudene skal opprettholdes i størst mulig grad, at effektivisering, rasjonalisering og interkommunalt samarbeid er helt nødvendig. Felles opplæringstiltak i Hallingdalskommunene er brukt i utstrakt grad. Servicetorgets funksjoner skal videreutvikles, herunder informasjonstjenesten og hjemmesidene. Kommunens omdømme både innad i kommunen og blant brukere og innbyggere skal være i forkus også i Sykefraværet har vært inne i en positiv utvikling,, og målet må være å få dette ytterligere ned, til 6% (gjelder hele kommunen i IA-handlingsplan). Arbeidsmiljøforbedringstiltak må foregå kontinuerlig. Satsningsområder 2013 Koordinering og forpliktende samarbeid innen og mellom områdene i fellestjenestene skal videreutvikles. Informasjonsarbeid internt og eksternt. Gi enhetene best mulig støtte og ressurser til kompetanseutvikling innen personal, ledelse og økonomi.. 15

16 Være aktivt delaktig i interkommunale samarbeidsprosjekt. Budsjettkonsekvenser for 2013 Basisen ligger netto i underkant av nivå for All lønnsutvikling i Nes kommune som ikke er kjent pr , er budsjettert på fellestjenester. For Inndekning ved bruk av næringsfond er prosjektet bolyst lagt inn i tillegg til det som ligger inne i budsjett Tiltak/investeringer På investeringssiden forutsettes: IKT og Hallingdalsmagneten videreført. ØLF er budsjettert som eget prosjekt, da dette kreves regnskapsteknisk. Stilling som controller på økonomiavdelingen. Stillingen vil også fungere som ressurs i personalarbeidet 2 Grunnskole, barnetrinn Beskrivelse av tjenestekategorien Aktiviteter knyttet til grunnskolens barnetrinn inkl. SFO og fremmedspråkundervisning. Strategiske mål 2013 til 2016 kommunens langsiktige planer inkluderer (4 prioriterte områder ) barn og unges oppvekstmiljø (ligger under ansvarsområdet til grunnskolen) a) som et hovedmål er vedtatt følgende: Nes kommune skal tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø med attraktive bomuligheter. som et delmål er nevnt: Kommunen skal ha en god skole med stimulerende og trygge læringsmiljø. i sak 9/07 vedtok Oppvekst-, skole og kulturutvalget bl.a. følgende utviklingsmål for skolene i Nes: elevene skal få et tilrettelagt opplæringstilbud med vekt på fagmål og de grunnleggende ferdigheter, samt tilpasset opplæring for den enkelte elev bruketidlig innsats, i barnehage og skole, skal gi et godt grunnlag for en god utvikling, sosial og faglig læring Satsingsområder 2013 i tråd med vedtatte kommunale mål og statlige føringer satser barneskolen videre på tilpasset opplæring med klare faglige og sosiale målsettinger dette burde tilsi en sterkere vekt på tidlig innsats enn vi har klart de siste årene grunnleggende ferdigheter (tale, lese, skrive, regne og bruk av IKT) skal vektlegges ( dette ønsker vi å kunne prioritere mer neste skoleå.r ) (elevmedvirkning og selvstendiggjøring av den enkelte elev er viktige elementer i skolehverdagen, samtidig som fellesskapsfølelsen og samarbeidet også må på plass) et regionalt atferdsprosjekt videreføres på skolen. Fire ART-instruktører skal bruke sine ferdigheter ift aktuelle elever. Ytterligere ansatte skoleres i LØFT. utvidet satsing på vurdering og tilbakemelding til elev/foreldre/foresatte 16

17 Målsettinger 2013 spesialundervisningen mindre enn 8 % av elevene har enkeltvedtak mindre enn 20 % av skolens timetall går til spesialundervisning sykefraværet skal vurderes om fraværet skyldes forhold på skolen (i så fall skal tiltak settes inn) bidra til at kommunens samlete mål blir nådd Budsjettkonsekvenser for 2013 Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i budsjett 2013 på grunnskolen. 3 Nes ungdomsskole/ Nes og Flå Kulturskole Beskrivelse av tjenestekategorien Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen år som er bosatt i Nes kommune. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova, læreplan L-06 og ungdomsskolemeldingen. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 6-19 år. Strategiske mål 2013 til 2016 Nes ungdomsskole skal være en skole som i nært samarbeid med hjemmet skal gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger være inkluderende være en skole der elevene lærer for livet gi elevene fysiske og intellektuelle utfordringer være preget av trygghet, trivsel, godt læringsmiljø og læring utvikle elevene til å ta medansvar for egen utvikling og for fellesskapet individuell vurdering som fremmer læring og mestring Nes og Flå kulturskole skal kunne tilby eksiterende tilbud innen musikk og dans: Sang, klaver, messingblåsere, treblåsere, korps i skolen, korpsdireksjon, dans innen jazz og klassisk og Musikk for alle, et samspilltilbud for funksjonshemmede. Enheten skal ha et personale der god kommunikasjon, godt samarbeid og romslighet overfor hverandre rår. Målsetting bidra til at kommunens samlete mål for redusert sykefravær blir nådd 17

18 Budsjettkonsekvenser for 2013 Det er ikke gjort vesentlige endringer i budsjett for Nes ungdomsskole/ Nes og Flå kulturskole. 4 Barnehage Beskrivelse av tjenestekategorien Tjenestekategorien består i hovedsak av å tilby trygge og utviklende barnehageplasser til alle barn i førskolealder, samt å legge til rette for barn med spesielle behov. Strategiske mål (Kommuneplanens samfunnsdel) Hovedmål: «Nes kommune skal ha full barnehagedekning» Strategi: «Tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø» «Ha god standard på barnehage- og skolebygg» Overordna mål: Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass. Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud basert på faglige satsingsområder og god kompetanse Barnehagepersonalet skal være i stand til å gi omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger. Styringsmål: Brukertilfredshet på 5,0 (på en skala fra 1-6) Medarbeidertilfredshet på 5,0 (på en skala fra 1-6) Holde sykefraværet under 5 %. Satsingsområder 2013 Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning - også ved sykefravær. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet ved bla. annet gjennomføring prosjektet Felles løft for tidlig innsats del 2 overgang barnehage - skole i samarbeid med Øverby kompetansesenter, PPT, helsestasjon, skolen og de andre kommunene i Hallingdal. 18

19 Budsjettkonsekvenser 2013 Permanent nedleggelse av Ytre Nes barnehage. Økt bemanning og gruppestørrelse i Rukkedalen barnehage. Økt bemanning og gruppestørrelse i Friskussen barnehage. Økt ressurs for barn med spesielle behov. 5 Barnevern. Barnevernet er en interkommunal tjeneste, med Ål kommune som vertskommune. Det er i 2013 budsjettert med tilsvarende administrative kostnader til barneverntjenesten som i Barnevernstiltakene budsjetters i og finansieres i den enkelte kommune. Det er budsjettert med samme utgiftsnivå som i 2012 selv om signalene går på at det kan komme en økning i antall barn i fosterhjem. 6 Kultur. Beskrivelse av tjenestekategorien Kulturenheten skal søke å gi barn og unge trygge og stimulerende oppvekstvilkår, legge til rette for idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter, inkl. kinodrift og bibliotek, saksbehandle kulturrelaterte søknader/andre henvendelser og være kontaktorgan i forhold til eksterne offentlige etater, lag/foreninger/andre, samt drifte kulturbygg. Strategiske mål 2013 Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Nes kommune skal legge til rette for trygge og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Satsingsområder i Fortsatt deltagelse i MOT-programmet på ungdomsskolen. -Drift av Nes kino -Opprettholde aktivitet ved Mortensløkka ungdomshus -Oppfølging av driftsavtale for idrettssenteret. -Videreutvikle biblioteket. -Ferdigstille Gards- og slektshistorie for Nes og Flå. Budsjettkonsekvenser for 2013 Husleieutgiftene for biblioteket, kulturhuset og Nes kino er oppjustert noe, da Nes Prestegjelds sparebank har hevet husleien i.h.t avtale med Nes kommune. 7 Helsetjenester Beskrivelse av tjenestekategorien 19

20 Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder: Alkohol- og serveringsbevillinger, tildeling av sosiale boliger, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon, jordmor og fysio-/ergoterapi. Strategiske mål Kommuneplan blir lagt til grunn for budsjett og økonomiplanarbeidet. I kommuneplanen for Nes er det valgt følgende visjon: «Samhandling og engasjement for trivsel og utvikling. Nes kommune sammen får vi det til» Kommuneplanen inneholder utfordringer og gjennomgående temaer med mål og strategier. For enhet helsetjenester er det et mål at Nes kommune skal yte god forebyggende og kurativ helsehjelp til befolkningen innenfor de rammene som lover, forskrifter og bevilgende myndigheter setter. Satsningsområder 2013 Satsningsområdene framgår av kommuneplan og delplaner I tillegg til satsingene blir det viktig med videre utvikling av organisasjonen og helhetstenkning/samarbeid i kommunen. Interkommunalt samarbeid er under stadig vurdering på flere områder. I forbindelse med samhandlingsreformen er det gjennom prosjekt lokalmedisinsk senter foreslått flere samarbeidstiltak i Hallingdal. Dette vil gi kommunen flere utfordringer men også muligheter. Forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet for 2013 er satt opp for å møte nye utfordringer i forhold til samhandlingsreformen samt og tilbakeføre noen av tjenestene som er blitt redusert tidligere. Fysio- og ergoterapitjenesten er foreslått utvidet spesielt av hensyn til økt rehabiliteringsbehov innen pleie- og omsorgstjenestene. Det er også ønskelig med økt satsning på forebyggende helsearbeid og folkehelse. Blant annet er det sterke sentrale signal om at frisklivsordning skal bli en obligatorisk helsetjeneste, og det bør derfor legges til rette for at dette blir etablert igjen på en eller annen måte. Kommunehelsetjenesten har fått økte oppgaver ved oppstart av asylmottak i kommunen. Stilling som helsekoordinator er opprettet i budsjettet for 2012 men er ikke besatt pga manglende budsjettdekning. Lønnsmidler er lagt inn i basis for I samsvar med legeplanen er det foreslått å utvide det offentlige legearbeidet samt utvikle og modernisere legekontoret. Dette må sees i sammenheng med at driftsutgiftene skal tilpasses reduserte budsjettrammer. Nes kommune ønsker en positiv befolkningsutvikling, og det må derfor legges til rette for næringsetablering, rekruttering og bosetting. Etter innstramminger fra finanstilsynet har det blitt vanskelig for mange å skaffe finansiering for å etablere seg med egen bolig. Kommunen bør benytte husbankens virkemidler til finansiering av utleieboliger og videretildeling av startlån. Budsjettkonsekvenser for

21 Budsjettet videreføres med følgende forslag til nye tiltak: Kommunefysioterapeut bør være minst en hel stilling og inkludere friskliv. Økning fra 60 til 80 % er lagt inn i budsjettet. Eventuell ytterligere økning til 120 % har en kostnad på kr Ergoterapeutstilling bør opprettes. 50 % stilling utgjør ca kr Helsetjenester for asylsøkere er et kommunalt ansvar. Det er lagt inn 50 % stilling som helsekoordinator i budsjettet i samsvar med budsjettvedtak for Offentlig legetjeneste bør økes fra 60 til 80 % og fordeles på fire stillinger som fastleger. Legetjenesten bør styrkes på flere områder for å oppfylle lovkrav og økte behov. Økte utgifter til lønn og praksiskompensasjon er ca kr Sykepleier på legekontoret har spesialkompetanse innen kreftomsorg og bør brukes i hele kommunen for å møte økte oppgaver. 20 % økt stilling er ca kr Det foreslås at det avsettes midler til behandlingsutstyr for kommunefysioterapeut og til legekontoret med til sammen kr Summen er avhengig av hva som blir tatt med i byggebudsjettet ved ombygging av helse- og servicesenteret. 8 Pleie- og omsorgs Beskrivelse av tjenestekategoriene Enhet for pleie og omsorg innehar avdelinger som yter: hjemmebasert omsorg, heldøgns tjenester i sykehjem, tjenester i bokollektiv for demente, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste. Strategisk mål o Sette pasienten i sentrum o Vektlegge brukermedvirkning o Være utviklingsorientert og prioritere innsats etter definerte mål o Utføre ledelse med fokus på mål og resultater o Føre en personalpolitikk som bidrar til å rekruttere fagpersoner og beholde og videreutvikle de ansatte o Fremme samarbeid med andre kommuner o Til en hver tid å ha en organisasjon som optimaliserer bruken av tildelte ressurser o Effektivisere og utvikle bruk av IKT for bedre kommunikasjon internt i organisasjonen og effektiv saksbehandling o Være best mulig i stand til å møte utfordringene ved innføring av Samhandlingsreformen gjennom kompetansebygging og optimal bruk av tilgjengelig kompetanse. o Satsingområder Forebyggende arbeid. Prosjektet Tilrettelegging og oppbygging av almenntilstanden for forlenget periode som hjemmeboende starter i 2011 og videreføres i 2012 og Prosjektet skal bidra til at eldre skal få økt livskvalitet og kunne klare å bo lengre hjemme. - Effektiv kompetanseutnyttelse. Gjennom Prosjektet Kompetanseløft sykeavdelingen som starter i 2011, settes det fokus på bruk av tilgjengelig kompetanse og kartlegging av behov 21

22 for økt eller endret kompetanse i den nye rehabiliteringsavdelingen. Dette arbeidet videreføres i Videreutvikle ressursteamet. Ressursteamet består nå av sykepleiere. Teamet videreutvikles til også å omfatte vernepleiere og helsefagarbeidere med påbygget kompetanse av betydning. - Gjennom økt, samlet fagmiljø forventes kvalitetssikring av tjenestene, redusert sykefravær og forsterket rekruttering. Økonomisk vinning sees på bakgrunn av dette. - Samarbeidet mellom avdelingslederne videreutvikles med forankring i felles forståelse av vår organisasjonskultur. - Det settes igjen økt fokus på sykefravær med målsetting om sykfravær på 6,5 %.. Budsjettkonsekvenser Samhandlingsreformen tilsier at pasienter blir tidligere utskerevet fra ykehus. Dette krever høy kompetanse på våre ansatte. Det legges derfor opp til nyrekruttering og kompetanseutvikling for å møte fremtidige behov. 9 NAV NES Beskrivelse av tjenestekategori Utover kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, råd og veiledning, arbeid med individuelle planer og kvalifiseringsprogrammet(minimumsløsningen), skal kontoret også dekke følgende tjenester: - Arbeid med å få brukere inn i ulike former for arbeid og aktivitet. - Flyktninger Strategiske mål Nav Nes skal være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til alle tjenester som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, samt kommunale tjenester som har et selvhjelpsperspektiv og bredt arbeidsrettet fokus. - Vi skal ha fokus på at våre brukere skal ha et verdig liv og riktige ytelser. - Nav Nes skal knytte til seg samarbeidspartnere for å gi brukerne det tilbud de har behov for, så langt det kan la seg gjøre. - Nav Nes skal være en god arbeidsplass for de ansatte med humor, optimisme og godt samarbeid! Mottoet vårt er: sammen er vi gode, og vi gir mennesker muligheter! - Opprettholde fullverdig Nav kontor på Nes. 22

23 Satsningsområder Kvalifiseringsprogrammet - Flyktninger i arbeid - Arbeidsledighet/markedstiltak - Oppfølging KVP - Oppfølging sykemeldte i fokusbedrift etter IA avtale - Opprettholde kompetanse for å og gi best mulig service til innbyggerne i Nes kommune. Budsjettkonsekvenser Satsningsområdene som har budsjettkonsekvenser er i hovedsak endring av KVP utgifter som er etter delingsmodell. 40/60, er lagt inn i rammetilskudd ikke øremerkede midler. Målet er også at 1-2 personer som har kvalifiseringsprogram skal i løpet av 1-2 år, kommet i ordinært arbeid (m. evt. statl. tiltak) eller avklart i forhold til annen ytelse. Vi ønsker også å følge med på etableringen av inn på tunet tiltak, og benytte oss av det for enkelte brukergrupper. Målet er at ingen skal gå på sosial stønad over flere år. Vi vil fortsette utvikling og samarbeide med psykisk helse/rus i oppfølgingsarbeidet av våre brukere. 10 Teknisk Beskrivelse av tjenestekategorien. Følgende hovedaktiviteter er knyttet til enhet Teknisk: Kommunale veger og gatelys, grøntområder, vann- og avløp, septik, slam, renovasjon, idrettsbane og kommunale bygg. Kommuneplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner, bygge- og delingssaker, oppmåling og kartverk, jord- og skogbruksforvaltning, friluftslivs-, vilt- og fiskeforvaltning, samferdsel, miljø- og forurensningsproblematikk samt sekretærfunksjon for næringsforvaltning. Strategiske mål Kommunen skal ha vakre og tilgjengelige grøntområder i sentrum for opphold, rekreasjon og fysisk aktivitet. Kommunen skal utvikle grøntområder i sentrum, med spesiell vekt på aktivitetstilbud; lekeplasser, anlegg for spill, bading etc. Satsning på samordning og utbygging av kommunaltekniske anlegg og opprydding og kartlegging av eksisterende vann- og kloakkledninger. Satsning på å utbedre gang- og sykkelvegnettet på særlig vanskelige punkt. Sentrumsutvikling Næringsutvikling, inkl. turisme/reiseliv Natur, utmark og arealøkonomisering 23

24 Satsningsområder 2013 Utarbeide plan for utbedring av VA-infrastruktur i Natten Vedlikehold kommunale bygg. Vedlikehold veger og bruer Vedlikehold VA Næringsarealer: Avslutte arbeidet med reguleringsplan for Påverudlia Arbeide for å redusere etterslepet av oppmålingssaker Gjennom planlegging, og i samarbeid med aktuelle grunneiere, arbeide for å legge til rette for nye aktiviteter i fjellet. (Eks.v. gjennom egen kommunedelplan for utvalgte områder). Gjennom behandlingen av kommunale og private arealplaner arbeide for arealøkonomisering. Utarbeide beitebruksplan for å øke samarbeidet turisme primærnæring Gjennom behandlingen av kommunale og private arealplaner sikre produktiv mark. Arbeide for å øke verdiskapningen innen jord- og skogbruksnæringen. Budsjettkonsekvenser 2013 Økt kjøp av tjenester for å ivareta kommunens økte omfang av planarbeid. 11 Nes brannvesen Beskrivelse av tjenestekategori Tjenestekategorien omfatter en forebyggende og en beredskapsmessig del. Den forebyggende består av feievesenet (boligtilsyn og feiing), tilsynsdelen (særskilte brannobjekt) på brannsiden samt informasjon og opplæring. Beredskapsavdelingen er en utrykningsenhet som bl.a. ivaretar brann, trafikkulykker, farlig gods-uhell, akutt forurensning samt div. andre redningsaksjoner. Vi har i tillegg et samarbeid med Flå på ledelse, tilsyn og overordnet vakt. (Nedre Hallingdal brann- og redningstjeneste) Strategiske mål Etterutdanning av mannskapene i.h.h.t. nye forskriftskrav. Innføring av nytt kommunikasjonssystem (TETRA) Revisjon av brannordningsdokumentene. Revisjon av HMS-systemet inkl. risikovurderinger. Ta i bruk nytt overordna system i tillegg til eller i stedet for eksisterende Holte-system. Økt satsing på forebyggende brannvern (opplæring, kurs). Ny/brukt større og raskere tankbil. Tilbygg til brannstasjonen (garasjer, vaskehall, personalrom) Budsjettkonsekvenser Vi har startet opp igjen med deltidsreformen (grunnutdanning for deltidsmannskaper). Kostnadene til dette ligger inne i 2012-budsjettet. Pålagt utdanning av utrykningsledere, røykdykkere og sjåfører må utsettes påbegynt til 2013 (skulle egentlig vært gjennomført innen utgangen av 2012). 24

25 - Nytt kommunikasjonssystem vil bli en betydelig merkostnad men dette vil nok ikke gjøre seg gjeldene i , selv om det var intensjonen. - Tankbil og garasjeutvidelse må vi prøve å få inn i langtidsbudsjettet. 12 Finansiell virksomhet Tjenestekategorien består av: Skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd, renter, utbytte og lån, interne finanstransaksjoner og regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk. Strategiske mål Kommunens økonomi skal innrettes slik at kommunens handlefrihet til å videreføre prioriterte tjenester på et tilfredsstillende nivå. Kravet om årlig netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter er et praktisk mål for å oppnå denne hovedmålsetting. En vesentlig del av inntektene i Nes kommune kommer fra skatt og rammetilskudd. Skatteanslaget baserer seg på anslag, men vil ved budsjettbehandlingen i desember basere seg på tall fra statsbudsjettet. Rådmannen har lagt inn en økning i frie inntekter på 12,6 millioner som tilsvarer en økning på 9,0 %. Generelt Rentenivået er for tiden lavt. Det meste av våre lån er på fast rente med rentesats på 4,7 % med rentebinding over 5 år. Det lave rentenivået fører til at våre renteinntekter blir vesentlig lavere enn i de siste år. Det forventes imidlertid at rentenivået vil bli gradvis høyere. Utgiftene til renter og avdrag øker. Dette skyldes at kommunen har og skal ta opp forholdsvise store lån. Det foreligger også investeringsforslag som vil føre til ytterligere låneopptak. Nes kommune har for tiden lån i Husbanken, Kommunalbanken, Klp og Nes Prestegjelds Sparebank. 25

26 Forslag til rammer 2012 Fordelt på kostraart Nettoutgifter i hele tusen. Tjenestekategori 1: Fellesutgifer Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER OVERFØRINGER TIL UTEN KRAV OM MOTYTELSE FINANSINNTEKTER T O T A L T Tjenestekategori 2: Grunnskole Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER T O T A L T

27 Tjenestekategori 3: Ungdomsskole/ Kulturskole Tjenestekategori 4: Barnehager Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER T O T A L T Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER T O T A L T

28 Tjenestekategori 5: Barnevern Tjenestekategori 6: Kultur Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE OVERFØRINGSINNTEKTER T O T A L T Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER T O T A L T

29 Tjenestekategori 7: Helsetjenester Tjenestekategori 8: Pleie og omsorg Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER OVERFØRINGER TIL UTEN KRAV OM MOTYTELSE T O T A L T Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER OVERFØRINGER TIL UTEN KRAV OM MOTYTELSE FINANSINNTEKTER T O T A L T

30 Tjenestekategori 9: Nav Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER T O T A L T Tjenestekategori 10: Teknisk Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER T O T A L T

31 Tjenestekategori 11: Brann Budsjett Budsjett Avvik Regnskap LØNNSUTGIFTER VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER UTEN MOTYTELSE FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER OVERFØRINGSINNTEKTER T O T A L T Tjenestekategori 12: Finansiell virksomhet Budsjett Budsjett Avvik Regnskap FINANSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL UTEN KRAV OM MOTYTELSE FINANSINNTEKTER T O T A L T Rådmannens innstilling: Foreliggende forslag til basisrammer , med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene balanseres mot forventede inntekter og vedtas. 31

32 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 10/12 12/ Økonomirapport enhet barnehage april /12 12/ Økonomirapport mars 2012 Nes ungdomsskole / Nes og Flå kulturskole 12/12 12/ Økonomirapport kulturenheten april /12 12/ Økonomirapport enhet Nes barneskole pr

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 13.11.2012 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side 35/12 12/02443-1

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 1 INNHOLD: SAKSFREMSTILLING... 3 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN... 15 POLITISK ORGANISERING... 17 STRATEGISKE UTFORDRINGER...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 1 Innhold Kommunestyrets behandling... 7 Innledning... 21 Langsiktig bærekraft... 22 Risiko...

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer