Budsjett 2015 Høgskolen i Gjøvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Høgskolen i Gjøvik 05.12.14"

Transkript

1 Budsjett 2015 Høgskolen i Gjøvik

2 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER INNLEDNING ØKONOMISKE RAMMER FOR AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE (HOS) AVDELING FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK (IMT) AVDELING FOR TEKNOLOGI, ØKONOMI OG LEDELSE (TØL) FELLESADMINISTRASJON STUDIE- OG FORSKNINGSSEKSJONEN PERSONAL HIG FELLES (BIBLIOTEK, IT OG DRIFT) ØKONOMI- OG DRIFTSSEKSJONEN BIBLIOTEK IT-DRIFT

3 1 Budsjettkommentarer Innledning Det foreliggende budsjettdokument gir de overordnede økonomiske rammer for høgskolens virksomhet i De viktigste føringene for budsjettdokumentet er gitt i: Statsbudsjettet for 2015 Langtidsbudsjett Etter høgskolestyrets vedtak i budsjettsaken vil det etter vanlig prosedyre bli utarbeidet et detaljert periodisert budsjett og virksomhetsplaner for avdelingene. 1.2 Økonomiske rammer for 2015 Budsjettet for 2014 er utarbeidet ut fra resultatforutsetningene i langtidsbudsjettet for vedtatt av høgskolestyret 13. juni Innenfor disse rammene er hovedprinsippene i budsjettmodellen videreført med noen justeringer. I HiGs budsjettmodellen har til nå 90 % av inntekter fra utdanningsinsentivene og 100 % av inntektene for forskningsinsentivene blitt fordelt til avdelingene. I budsjettet for 2015 er 80 % av inntekter for forskningsinsentivene og 80 % av inntekter fra forskningsinsentivene fordelt på avdelingene. For IMT er inntekter fra forskningsinsentiver ikke behandlet på denne måten. Dette skyldes avdelingens ekstraordinært store nedgang i forskningsinntekter i Avdelingens nedgangen i disse inntektene fra 2014 på 8,2 mill.kr er fordelt mellom avdelingen (-5,2 mill.kr) og FA/HiG felles (-3 mill.kr). Bakgrunnen for denne justeringen av budsjettmodellen, som også ble signalisert i under budsjettbehandlingen for 2014, er foreslått for å sikre balanse mellom avdelingenes insentiver og HiGs dekning av nødvendige felleskostnader, samt fremskaffe budsjettmessig rom for nybygg. Kd-tildeling for videreføring av nye studieplasser fordeles med 50 % på avdelingene og 50 % til FA og HiG felles. Høgskolen er i forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslått tildelt en budsjettramme på mill.kr, eller 15,2 mill.kr dvs. 5,6 % mer enn for Endringen fra 2014 skyldes i tillegg til lønnsog prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdanningsinsentiver (9,0 mill.kr), reduserte inntekter fra forskningsinsentiver (-7,6 mill.kr) og videreføring av nye studieplasser fra 2011 og 2012 (3,0 mill.kr). Høgskolen er videre tildelt en ny stipendiatstilling i Høgskolen har i 2014 hatt 16 KD-stipendiatstillinger som videreføres i I tillegg har høgskolen fått en ny stipendiatstilling i Det foreslås at IMT får beholde de 5 stipendiatstillingene som blir ledige på avdelingen neste år i tillegg til 3 som er besatt. HOS tildeles 2 nye (en fra 2014 som ikke er fordelt og 1 fra 2015). Fordelingen av stipendiatstillingene for 2015 blir da IMT 8, HOS 5 og TØL 4. Finansieringen av KD-stipendiater (3 år fulltid) vil som før bli avsluttet når tre år er gått, og midlene vil omfordeles til nye KD-stipendiater. Avdelingene må ha tett budsjett- og regnskapsoppfølging som medfører avsetninger fra KD-rammen. Avsetningene gjør det mulig å holde tilbake deler av finansieringen fra et budsjettår til et annet når hovedmodellen er at kun 75 % av årsverksressursen skal benyttes til forskerutdanningen (4-årige stipendiatløp). Det er også viktig å sørge for budsjettmessig dekning for 4-årige løp med 25 % arbeidsplikt. I alt har HiG p.t. 64 phd-studenter. 3

4 Det gis en samlet rammebevilgning til høgskolen. Denne omfatter både de langsiktige og strategiske bevilgningene som er fastsatt på bakgrunn av særskilte prioriteringer over tid, og de resultatbaserte uttellingene på utdanningsinsentivene og forskningsinsentivene. Oversikt over HiGs totale inntekter og kostnader i perioden : HIG Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Opplandsfondet Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Avsetninger Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat Det er sentralt satt av midler til: Lønnsoppgjør Studiekvalitet 500 Personal/lederseminar 100 Nye stipendiatstillinger Tilskudd Kallerudhallen 250 Læringsmiljøutvalget 50 Likestillingsutvalget 25 Virksomhetskapital (disponibel oppsamlet reserve)*

5 Sum Tall i kr *OBS! Ikke egen sentral budsjettpost til oppdukkende behov i budsjett 2015! 2 Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS) 1. Talloversikt drift og investeringer HOS Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger 1) Strategiske midler 339 Andre interne prosjekter Opplandsfondet Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 0 Tall i 1000 kr 1) 2,490 mill.kr er avsatt til stipendiatstillinger ( ) Eksterne inntekter 2015 Nasjonal Paramedic-utdanning Andre salgsinntekter Sum øvrige inntekter Oppdragsvirksomhet Prosjekt undervisningshjemmetjeneste 600 5

6 Eksterne inntekter 2015 Forskningsnettverk Nasjonalt program for velferdsteknologi 350 Formidlingstiltak - tidsskrift Vestre Toten kommune - velferdsteknologi 300 MIRID (RFF) 318 HCENAT 550 Andre mindre prosjekter 483 NFR Regional FoU Nasjonal koordinering Prosessevaluering av Samhandlingsreformen Resultatevaluering av Omsorgsplan Frivillighet Flyttefot 250 Sum inntekter NFR HOS kompetanseprofil Stillingskode Totalt Kvinner % Mål Status Kvinner % PROFESSOR 6,5 52,5 7 6,0 58,5 8,2 PROFESSOR II 0, ,2 0,2 100,0 0,4 FORSKER 1, ,1 95,2 2,0 FØRSTEAMANUENSIS 10, ,2 16,5 84,2 19,8 FØRSTELEKTOR 4,9 96 8,6 6,5 93,8 7,5 HØGSKOLELEKTOR 34, ,1 37,5 82,0 35,2 HØGSKOLELÆRER 7,3 73 8,1 7,6 86,8 6,8 Sum 65, ,2 76,4 79,9 Andel førstestillinger 36,4 % 72,8 % 43,3% 40,7% 47,4 STIPENDIAT 7, ,0 4,5 100,0 7,0 ANDRE STILLINGER 7,8 42 8,4 8,6 9,9% 9,8 Kilde for resultat: DBH pr Merknad til DBHs tabell: Kompetanseprofilen til HOS påvirkes negativt av at erstatningspersonell for sykmeldte regnet med som årsverksressurser. Økning i årsverksressurser er primært knyttet til ekspansjon i eksternfinansiert aktivitet ved Senter for omsorgsforskning, Nasjonal paramedic og full drift av bachelor i ergoterapi. Avdelingen får også tildelt to nye KD-stipendiater fra og med Kommentarer En vesentlig årsak til økning i lønnskostnader er knyttet til etableringen av bachelor i ergoterapi høsten 2013 med full drift fra og med høsten 2015, oppstart av Nasjonal paramedicutdanning (overføring av ansvar fra HiL til HiG) januar 2015, effekt av lønnsoppgjør, kompetanseopprykk for ansatte og lavere budsjetterte refusjonsinntekter enn tidligere år. Det er forutsatt driftskostnader i 2015 noe høyere enn tidligere på grunn av aktivitetsøkningen knyttet til ergoterapi (inkl. leie av UU-laboratoriet) og Nasjonal paramedic. Mål 6

7 Det er overført interne driftsinntekter fra oppdrag tilsvarende 2,774 millioner kroner. I hovedsak ventes slike inntekter for 2015 fra NFR til Senter for omsorgsforskning (lønn og drift av internt ansatte). I tillegg kommer NFR finansiering videreformidlet fra UIO samt prosjektbevilgninger fra Helsedirektoratet. Senterets hovedforskningsprosjekt ( Flyttefot ) var planlagt sluttført i Dette vil nå skje i løpet av 2015 fordi utlevering av data fra SSB har tatt lengre tid enn først antatt. I 2015 avsluttes også samarbeidsprosjektene ledet av UiO knyttet til evaluering av Samhandlingsformen og Omsorgsplan Senteret startet i 2013 et nytt stort forskningsprosjekt med finansiering fra NFR (frivillighet), med tildeling på totalt 9 mill.kr over fire år, avslutning våren Prosjektet gjennomføres i samarbeid med senteret i Vest og andre eksterne samarbeidspartnere slik at om lag 1/3 av beløpet skal videreformidles. Over revidert statsbudsjett 2013 fikk sentrene for omsorgsforskning økt bevilgning knyttet til oppgave som nasjonalt dokumentasjonssenter. Dette utgjør totalt 1,7 mill.kr i økt grunnfinansiering. Denne tildelingen ble videreført i statsbudsjettet for 2014 og Over statsbudsjettet i 2014 og 2015 er det også bevilget 1 mill. kr til formidlingsaktivitet (tidsskrift). Som oppfølging av St.meld Morgendagens omsorg og etableringen av Nasjonalt program for implementering av velferdsteknologi i kommunene, er senteret gitt ansvar for koordinering av forskernettverket i dette programmet. Senteret har også økende pågang fra eksterne miljøer som ønsker bistand til gjennomføring av mindre og mellomstore oppdrag. Avdelingen arbeider for å øke eksterne inntekter som reelt sett kan avlaste budsjettet i Dette er en krevende ettersom kapasiteten knyttet til ordinær virksomhet er begrenset. Aktiviteten til drift av studieprogram er i 2015 samlet sett høyere enn i Dette skyldes blant annet bachelor i ergoterapi og Nasjonal paramedic. Avdelingen ble i 2013 sammen med Høgskolen i Lillehammer tildelt ansvaret for Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Innovasjonsskolen er fullfinansiert gjennom studentbetaling. Inntekter og kostnader knyttet til denne gjennomføringen er ikke omfattet av budsjettet, ettersom kontrakt fra HiL ikke er ferdigstilt når det gjelder opptak av kull i januar Aktiviteten vil ikke gi noen nettoeffekter ettersom kompetansen som benyttes fra HiGs side engasjeres inn som midlertid ansatt personell. I relasjon til dette er det også iverksatt samarbeidsløp mellom HiG/HiL og Sintef Raufoss Manufacturing om kompetanseklynge på offentlig-privat innovasjon. Prosjektet MIRID ble i 2014 tildelt finansiering fra NFR/RFF Innlandet som vil løpe over fire år. Det arbeides med etablering av en næringsklynge «å leve og bo i et bærekraftig samfunn» jfr. HiGs strategiske plan. Mål er å oppnå Arena-status i løpet av Investeringer i røntgenlaboratorium og treningskjøkken for ergoterapi ble planlagt realisert i Ettersom dette er utsatt til 2015 i påvente av avklaringer (prosjektering) på utvidelse av Simuleringssenteret, er det gjort en avsetning i 2014 tilsvarende denne investeringskostnaden. Denne kostnaden (ca 1 million kroner) er dermed budsjettert som en inntekt og kostnad på ordinær virksomhet i Det er for øvrig budsjettert med økning i driftskostnader (ca 0,5 million kroner) som svarer til estimerte økte husleiekostnader i forbindelse med planlagt utvidelse av Simuleringssenteret. 3. Utdanning spesielle utfordringer knyttet til avdelingens studieportefølje Avdelingen startet høsten 2013 et nytt bachelorprogram i ergoterapi. Rekruttering av fagpersonell og innfasing av drift vil være en utfordrende og spennende oppgave som vil kunne bringe fagmiljøene ved HOS, TØL og IMT enda tettere sammen. Med bakgrunn i oppstart av Master i gerontologi høsten 2011 og nytt kull i 2013, er det også i 2015 planlagt bruk av kompetanseressurser fra Senter for omsorgsforskning. Det er igangsatt et arbeid for å rekruttere kritisk kompetanse knyttet til nøkkelpersonells avgang i løpet av

8 Det pågår et arbeid med gjennomgang av studieplan for Master i klinisk sykepleie og AIO. Målet er å kunne tilby videreutdanning i AIO blir som et fullverdig masterløp ved at denne på en sømløs måte integreres i masteren. HiG har de siste to årene hatt utfordringer med å sikre stabilitet i stillingen som faglærer for operasjonssykepleie. Rekruttering av lektor- eller førstekompetanse innen fagfeltet operasjonssykepleie er en utfordring som HiG deler med flere utdanningssteder, da det nasjonalt er få operasjonssykepleiere med mastergrad, eller doktorgrad. HiG og Høgskolen i Hedmark vil f.o.m inngå et nærere samarbeid om videreutdanningen i AIO, som også innebærer en arbeidsdeling mellom institusjonene. Rekrutteringen av studenter til videreutdanningen er i stor grad avhengig av stipendtildeling fra helseforetaket, samt at videreutdanningen er avhengig av tilgang på praksisplasser på spesialavdelinger i SI. Her varierer det fra år til år, hvor mange praksisplasser som foretaket kan stille med, noe som også gjør utdanningen uforutsigbare på hvor mange studenter som til enhver tid kan tas opp. Avdelingen er involvert i SAK-prosjekt om TPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring) i tråd med intensjonene i St.meld. 13 Fremtidens velferdsutdanninger. Prosjektet omfatter bachelorprogrammer innen helse- og sosialfeltet ved HiG, HiL og HiHm. Seksjon for sykepleie har en stor gruppe seniormedarbeidere og dette innebærer både muligheter og trusler i forhold til fremtiden. I et omstilllingsperspektiv gir en slik alderssammensetning muligheter til å gjennomføre endringer, samtidig innebærer alderssammensetningen vesentlige farer i forhold til å holde på relevant erfaringskompetanse. Det arbeides med en rekrutteringsstrategi slik at vi i fremtiden skal holde på nåværende kompetansenivå og øke andelen førstekompetanse. Det er samtidig grunnleggende å ta hensyn til at et profesjonsstudium som bachelor i sykepleie er avhengig av at det både er kompetent personell med akademisk og forskningsmessig kompetanse, samt personell med god klinisk erfaring og praksisnær kompetanse. Avdelingen overtar fra og med januar 2015 ansvaret for drift av Nasjonal paramedic-utdanning som er tidligere har vært organisert som et oppdragsstudium ved SELL/HiL. Finansiering skjer ved inntekter fra studentbetaling. Avdelingen arbeider for å styrke elæring for forbedring av pedagogiske metoder og effektivisering i utdanningene. Dette innebærer identifisering og prioritering av de utdanningsaktiviteter som er best tjent med teknologistøttet pedagogikk/elæring. Dette arbeidet sees i sammenheng med HiGs institusjonsstrategi på utdanningskvalitet og elæring. 4. Forskning og utviklingsarbeid Avdelingen har i løpet av de siste årene hatt en meget positiv utvikling, og kan vise til relativt gode publiseringsresultater. Det er et mål å videreføre denne produksjonen. Publiseringene hviler fortsatt på relativt få ansatte, selv om det er en positiv trend med flere bidragsytere. Det er fortsatt en utfordring å få til økt ekstern finansiering av nåværende internfinansiert FoU (som i hovedsak benyttes til veiledning av master- og phd-studenter, samt samarbeidsprosjekter med praksisfeltet). I tillegg trenger avdelingen på sikt å frigjøre mer tid fra undervisningsaktiviteter som kan benyttes til FoU-arbeid, og som primært er eksternfinansiert. Senter for omsorgsforskning kan spesielt vise til god tilgang på eksterne oppdrag, og det ligger fortsatt et inntektspotensial for avdelingen i å involvere flere ansatte i disse prosjektene og andre eksternt finansierte prosjekter. Det ble høsten 2013 besluttet å styrke forskningsledelse i avdelingen ved tilsetting av prodekan for forskning. Seksjon sykepleie var i 2013 involvert i søknad om etablering av Senter for fremragende utdanning sammen med Universitetet i Oslo (Medisinsk fakultet) og Høgskolen i Oslo og Akershus. Samarbeidet og søknaden oppnådde høy kvalitet, men fikk ikke tildelt status som SFU. Partene fortsatte samarbeidet og utarbeidet søknad som førte frem til Finnut midler via Forskningsrådet med UIO som prosjekteier. Hvilke innsatsområder/tiltak som skal iverksettes er under vurdering. 8

9 Avdelingen har inngått avtale med Universitetet i Stavanger (UiS), for å samarbeide om forskning innen pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. UiS er med sin programsatsing på forskning innen pasientsikkerhet ansett for å være et av de ledende miljøene i Norge på dette feltet. HiG og UiS har identifisert felles mål og interesse i å styrke forskningsaktiviteten ved å formalisere et samarbeid. Dette vil omfatte deltakelse i felles forskningsgruppe, utvikling og generering av nye forskningsprosjekter i tett samarbeid med tjenestefeltet, samt forskerutdanning. Ved seksjon for sykepleie utvikles et større forskningsprosjekt relatert til «menneskelige faktorers» innflytelse på pasientens sikkerhet. Avdelingen har fått tildelt én KD stipendiatstilling i 2014 og én i 2015 som begge vil inngå i dette prosjektet. Det arbeides målrettet med etablering av forskningsgrupper i avdelingen, og organisering og tematisk innretning av disse vil foreligge i løpet av Velferdsteknologi og innovasjon i omsorg er et viktig område avdelingen sammen med de andre avdelingene arbeider med. Dette omfatter både integrering av tema i aktuelle studieprogram, samt utvikling av konkrete prosjekter. Det ble i januar 2014 etablert en tverrfaglig forskningsgruppe innen kommunal innovasjon og velferdsteknologi. De to KD-stipendiatene som ble tilsatt i 2013 inngår i denne gruppen. Avdelingen har siden 2012 ledet det nasjonale nettverket for kunnskapsdeling innen innovasjon i helse- og omsorgsfeltet (Arena Ny Omsorg). Det ble i 2013 formalisert en samarbeidsavtale mellom Senter for omsorgsforskning - Østlandet og Senter for innovasjon i tjenesteyting ved HiL for å forsterke den samlede forskerkompetansen på tjenester og innovasjon i omsorg. Dette samarbeidet er i positiv utvikling og vil forsterkes gjennom MIRID samt intensjonen om å styrke samarbeidet mellom HiG/HiL/SRM om innovasjon i offentlig sektor med særlig fokus på kommunale tjenester. Det arbeides med avklaring på hvordan kompetansemiljøene skal bli en del av den nasjonale piloten for modernisering i kommunesektoren i Oppland. 3 Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) 1. Talloversikt drift og investeringer (alle tall i 1000 kr) IMT Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Strategiske midler 0 0 Andre interne prosjekter CCIS ( Bevilgninger og partnerfinansiering ) Opplandsfondet Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Lønn CCIS Partnerfinansiert

10 Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 0 Totalresultat Eksterne inntekter 2015 NFR/RFF COINS Forskerskole SmartNet 157 HyperCept ASSET (Adaptive Security for Smart internet of Things in e-health) 906 CrowdAir 344 Color Visual 540 Sum NFR/RFF Andre Forskningsprosjekter Tactics Sum Andre EU ORIGINS 856 INGRESS Fidelity (Fast and trustworthy Identity Delivery and Check with E passports Leveraging Traveller privacy) CP 7.0 Marie Curie Sum EU SUM NFR, Andre og EU

11 IMT kompetanseprofil Stillingskode Kvinner Kvinner Totalt Mål Status % % Mål PROFESSOR 9, ,8 10,2 % 10,2 PROFESSOR II 0, ,6 33,3 % 1 FORSKER 1 3,2 6,5 POSTDOKTOR 4, ,8 2 FØRSTEAMANUENSIS 14, ,5 17,1 19,3 17,8 FØRSTELEKTOR 1,2 17 1,2 1,2 16,7 1,2 HØGSKOLELEKTOR ,5 8,5 HØGSKOLELÆRER 0,2 1 0,5 Sum 40, ,5 48,0 Andel førstestillinger 77,8 % 16,0 % 80,7 % 16,0 % 78,5 % STIPENDIAT ,3 Andre stillinger 7,5 53 6,8 8,3 64 8,6 Kilde for resultat: DBH pr Kommentarer Avdelingen har i 2015 hatt store utfordringer med å legge frem et balansert budsjett. Avdelingen har budsjettert med et underskudd på 2,748 mill.kr i Dette er gjort i tråd med avdelingens langtidsbudsjettering. Innbetalinger fra EU som to år senere gir effekt på RBO-uttellingen i rammefinansieringer har store svingninger fra år til år. RBO uttellingen er lav i 2015, grunnet lave innbetalinger fra EU i Underskuddet vil dekkes opp av forventede høye RBO inntekter i Avdelingen vil oppnå rekordhøy innbetaling fra EU i Økningen i personalkostnader skyldes tilsetning av faglige og administrative stillinger i CCIS. Det er budsjettert med tilsvarende inntekter. I tillegg får man effekt av lønnsoppgjøret på ca 0,4 mill.kr. Lønnsrefusjoner og egenandeler er redusert i tråd med at egeninnsatsen på prosjektene er redusert. Avdelingen fortsetter sitt arbeid med å forbedre budsjetteringsrutiner, kontrollrutiner og prosjektstøtte. I tett samarbeid med FA, fortsetter avdelingens administrasjon å forbedre budsjett og rapporteringsverktøy for prosjekter. Det vil være stort fokus på søknader innenfor EUs nye rammeprogram Horizon 2020 og etter hvert Forskningsrådets nye satsning IKT PLUSS. I tillegg til den faglige innsatsen krever dette stor administrativ innsats på avdelingen. Avdelingens eksterne driftsinntekter fra oppdrag er i samme størrelsesorden som i Det er fortsatt stor deltakelse i en rekke prosjekter innenfor NFR, RFF og FP7. Prosjektene HyperCept og forskerskolen COINS ( Research School of Computer and Information Security ), begge finansiert gjennom NFR, er fortsatt pågående. Avdelingen har fortsatt to store EU prosjekter pågående, i tillegg til at vi har fått finansiering for to nye. Dette resulterer i en samlet prosjektinntekt på 22,6 mill. kr. Egenandeler og indirekte kostnader reduseres da krav til egeninnsats i prosjektene er redusert. Dette er en trend i sektoren, da krav til budsjettering med totale direkte kostnader nå innfases både nasjonalt og internasjonalt (TDI-systemet). 3. Utdanning spesielle utfordringer knyttet til avdelingens studieportefølje Avdelingen tilbyr studieprogrammer på alle nivå: 3 årsstudier, 9 bachelorutdanninger, 6 masterutdanninger og 2 Ph.D.-utdanninger. Avdelingens studieportefølje er matriseorganisert i 11

12 forhold til emneporteføljen. Dette har økonomiske fordeler og medfører at studieprogrammene bærer seg finansielt selv om de i perioder kan ha lave studenttall. Ulempen med denne organiseringen er at det skaper organisatorisk og finansiell avhengighet imellom programmene, noe som (a) gjør det vanskeligere å vurdere økonomien til hvert enkelt program for seg (økonomien må vurderes for porteføljen under ett), og (b) vanskeliggjør endringer eller nedlegginger av programmer. I tillegg krever det mer av lærerne å tilfredsstille behovene til store studentgrupper med varierende forutsetninger og forventninger til emnet. Fortsatt har avdelingen en utfordring med at enkelte studieprogrammer er bygget rundt en fast ansatt fagperson med støtte fra deltidsansatte. Det er derfor løpende fokus på robustheten til fagmiljøene tilknyttet avdelingens studieprogrammer. Enkelte av studiene har lav gjennomstrømning, men over tid ser vi en variasjon i hvilke programmer dette gjelder. Profilen på avdelingens studieprogrammer, med unntak av masterprogrammene, er dessuten mindre ettertraktet som fleksible og nettbaserte studier for etter- og videreutdanning. Årsaken til dette er at mange av emnene har ferdighetstunge læringsmål som forutsetter tett samarbeid med medstudenter og undervisningspersonale. Søkervolumet på noen av programmene har økt. Bachelor i Medieteknikk gikk fra å ha svært få søkere til å være fylt opp etter at studieprogrammet ble lagt om og navnet ble endret til Bachelor i webutvikling. Masterprogram under Erasmus Mundus kalt «Color in Informatics and Media Technology» (CIMET) har ikke lenger finansiering fra Erasmus Mundus. Konsortiet ble i 2013 gitt mulighet til å benytte Erasmus-navnet på studiet enda ett år, og studiet ble derfor utlyst som Erasmus-program for opptak av nytt kull høsten CIMET konsortiet har fått Erasmus+ finansiering til nytt studieprogram COSI, Colour in Science and Industry. Dette programmet har blitt utviklet med elementer fra CIMET men med flere nye element, bl.a. sterkere forankring til eksterne industripartnere. 4. Forskning og utviklingsarbeid Avdelingens to Ph.D.-utdanninger er offisielt organisert i et felles Ph.D.-program. Et viktig poeng er at avdelingen har full faglig søyler i både informasjonssikkerhet og informatikk i den forstand av vi tilbyr høyere utdanning i alle tre sykler (B M PhD). HiG har fortsatt arbeidet med å bygge opp forskningskompetanse og forskningskapasitet innen informatikk. Fargelaboratoriet har blitt omdøpt til Color and Vision Computing Laboratory og fått helt nødvendig administrativ støtte. Dette laboratoriet nærmer seg metning i veiledningskapasitet. Høgskolen har nå et av de største akademiske forskningsgruppene i Europa innen informasjonssikkerhet, og en unik og sterk forskningsgruppe i fargeteknologi. Avdelingen har per i dag over 40 Ph.D.-studenter på egne Ph.D.-studier, og målsetningen er å øke dette ytterligere. Avdelingen har de siste årene jobbet hardt for å styrke fagmiljøet innen informasjonssikkerhet og informatikk, lokal og regional næringsutvikling og nasjonalt fokus på sentrale utfordringer innen informasjonssikkerhet og informatikk. Dette er både for å sikre eksistensen til høgskolens fagmiljø og for å legge til rette for at institusjonen kan understøtte den kommende utvikling av IKT i offentlig forvaltning, industri og arbeidsliv. Resultatet av denne satsningen er etableringen av 12

13 Center for Cyber and Information Security (CCIS). Sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv, personvern og akademia etablerer med et tiårs perspektiv et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet. CCIS vil bli et av de største akademiske forskningsmiljøene i informasjons- og cybersikkerhet i Europa og etablere seg som et nasjonal forsknings- og kompetanseutviklingssenter og et kontaktpunkt for nasjonens internasjonale partnere. Bak etableringen av CCIS står i tillegg til HiG: Cyberforsvaret, Eidsiva, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets Ingeniørhøgskole, Høgskolen i Lillehammer, IBM, Justis- og beredskapsdepartementet, Kripos, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), mnemonic, Nasjonalt ID-senter, NC-Spectrum, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Oppland Fylkeskommune, Oslo Politidistrikt, Politidirektoratet, Politihøgskolen, PwC, Statkraft, Statnett, Telenor, Vestoppland Politidistrikt, Watchcom Security Group og Økokrim. CCIS hadde offisiell åpning den 15. august 2014 og p.t. er vi i prosess med ansettelse av senterleder og de første partnerfinansierte vitenskapelige stillingene. For øvrig har avdelingen har fortsatt ansvaret for å lede den nasjonal forskerskole i informasjonssikkerhet COINS. Oppbyggingen av forskningskapasiteten har i stor grad vært finansiert med ulike strategiske midler og PIU-midler. Etter hvert har avdelingen begynt å generere direkte og indirekte inntekter fra denne aktiviteten. De direkte inntektene kommer fra en sterkt økt kapasitet til å hente inn forskningsprosjekter, i hovedsak fra de ulike programmene i Norges Forskningsråd, Regionalt Forskningsfond og EUs rammeprogrammer, men også fra næringslivet. Dette har igjen generert en betydelig andel resultatbaserte midler fra KD (RBO-midler). Denne aktiviteten har trolig medført en sterk bedring i omdømme med bedret rekruttering og derved økt produksjon av studiepoeng. På tross av dette er bortfallet av finansieringen fra KUF-fondet (etter ) en utfordring for avdelingens og HiGs økonomi. Ph.D.-studenter er viktig for forskningen. En betydelig andel av avdelingens Ph.D.-studenter finansieres via regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, og i stor grad i samarbeid med næringslivspartnere. Akkrediteringen av Ph.D. in Computer Science medfører at avdelingen vil produsere flere Ph.D.-studenter under eget program, og dermed øke forskningsbaserte RBO-inntekter ytterligere. Avdelingen arbeider med å øke evnen til å hente inn forskningsfinansiering, men slik finansiering bidrar primært til å øke forskningsvolumet, ikke til å bedre bunnlinjen! For at avdelingen skal bedre sine finanser, må antall studenter økes og studentgjennomstrømningen må forbedres. Bedre omdømme og klarere profil er blant flere tiltak. Avdelingen ser i framtiden en mulighet for at Forskningsrådets rammer vil bli redusert som en følge av den store finansieringen som går fra Regjeringen til EUs nye rammeprogram. Regjeringen estimerer at Norges returratio vil ligge på 60 %. Kombinert med en høy kontingent på grunn av Norges høye BNP, gir dette en situasjon som regjeringen kaller ikke bærekraftig, og sier at det vil få konsekvenser for nasjonal forskningsfinansiering. På den annen side kan enkelte nye programmer og trender i Forskningsrådet kan komme IMTs Forskningsmiljøer spesielt til gode, som for eksempel økt fokus på informasjonssikkerhet og IKT. Dette er sist synliggjort gjennom Langtidsplan for forskning og høyere utdanning hvor informasjonssikkerhet fremheves som et område hvor det er særlig viktig å utvikle den nasjonale kompetansen innen IKT. 13

14 4 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) 1. Talloversikt drift og investeringer TØL Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Strategiske midler 0 0 Andre interne prosjekter PIU Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Tall i 1000 kr Eksterne inntekter 2015 Undervisning fagskolen (geomatikk) 148 Energilaug innlandet 600 Fornybar energi Undervisningstjenester til Forsvarets Ingeniørhøgskole HERD Energy Ka-band Software målinger finansiert av ESA 135 Nordic Built 84 Oppdrag forskning Aditive Manufacturing lab 350 Oppdrag forskning UU lab EU-prosjekter (REALISM og SHOWS-IT) VRI-3 - prosjekter Wireless Sensor Network

15 Eksterne inntekter 2015 Ski-Innovasjon 648 BIP-prosjekt TIP Hovedprosjekt MultiMat 632 Andre NFR /RFF prosjekter Andre prosjekter med overføring av saldo 102 Egenandeler Sum Investeringer 2015 Laboratorium utstyr It/ Audiovisuelt utstyr 961 Sum Andre interne prosjekter/øvrige inntekter (lab-prosjekter) 2015 Norsk forskningslaboratorium for universell utforming 600 Oppdragslaboratorium 242 Laser sintering laboratorium Bruk av prosjekt Stipendiater (avsetning 4. år) 149 Bruk av prosjekt Tiltakspakke Laug Økonomi 500 Byggesakskolen 795 Andre interne prosjekter 224 Sum TØL- kompetanseprofil Stillingskode Kvinner Totalt Kvinner % Mål Status % Mål PROFESSOR 6,2 8,1% 9 7,8 74 % 10 PROFESSOR II 1,6 12,5% 1,6 0,6 0,2 DOSENT FORSKER FØRSTEAMANUENSIS 16 18,8% 16 17,8 17 % 24,9 FØRSTELEKTOR 2,4 2,4 2 3 HØGSKOLELEKTOR 22,4 26,8 % 23,4 19,2 27 % 19,2 HØGSKOLELÆRER 0,6 50 % 1 0,6 50 % 0,6 Sum 50,2 19,3 % 54,4 47,9 19 % 58,9 Andel førstestillinger 54,2 % 13,6 % 55,1 % 59 % 13 % 60,8 % STIPENDIAT 11 36,4 % % 13 Andre stillinger 11,1 33,3 % 13,1 12,9 23 % 11 15

16 2. Kommentarer Betydelige økning i personalkostnadene skyldes lønnsoppgjør og ansettelser innenfor seksjoner, særlig styrkning av kompetanse på økonomi og ledelse i forbindelse med utvikling av forskningsmiljøet og planlagt ny master i økonomi. Bevilgningen fra departementet øker på grunn av økt studiepoengproduksjon. Netto eksterne inntekter inklusive NFR/RFF har økt i forhold til Inntektene er inkl. HERD 3,4 mil, som overføres direkte til innleid prosjektselskap. Det ligger en risiko i forhold til laboratorier når det gjelder oppdrag (både UU og Sustainable Manufacturing). Risikoen er mindre enn tidligere. Avdelingen budsjetterer med egenandel på BOA-prosjekter av 1,3 mil. Inntektene kan bli høyere i løpet av året dersom søknader til NFR og RFF blir godkjent. Det betyr at egenandel kan økes, derimot skal lønnskostnader gå ned da (pga. lønnsrefusjon timer på prosjekter.) Det er som tidligere lagt inn mulighet for å redusere kostnader ved inntektssvikt. Avdelingen har tatt hensyn til risikoen i tilknytning til eksterne inntekter. Investeringen i laboratorier har sammenheng med ny rammeplan for ingeniørutdanning og forventede inntekter. I sammenheng med satsningen på «Additive Manufacturing» planlegges det å investere i en metallsintringsmaskin. Det planlegges en leasing avtale med gjennkjøpsplikt, slik at høgskolens risiko minimeres. 3. Utdanning spesielle utfordringer knyttet til avdelingens studieportefølje Rekrutteringen er fortsatt inne i en stigende trend. Det budsjetteres med at denne trenden vil fortsette, fordi det nå er plassmangel vil det være naturlig å lukke studier med særlig dårlig gjennomstrømning. Vi mener dette vil være med på å øke gjennomstrømningen av studenter, som ett av mange tiltak. Rekrutteringen til teknologi studiene, særlig ingeniørutdanningene, er fortsatt ikke god nok. Her satses det videre på Y-vei og TRES. Avdelingens mastersatsing, Sustainable Manufacturing har kommet godt i gang med akseptabel rekruttering. Målet om en internasjonal klasse med studenter fra mange land, med ulike utfordringer innenfor fagområdet er oppfylt. Fagavdelingen har lyktes med å rekruttere en solid fagstab, og har nå Norges største fagmiljø innenfor høgskolesektoren på område bærekraftig vareproduksjon. Sammen med miljøet som bygges opp innenfor fagområdet «Sustainable Economics» (MBA), vil TØL ha et særdeles slagkraftig forskningsmiljø. Totalt sett vil forskningsmiljøet være godt rustet til å delta i tildelt SFI og EU prosjekter. Fokus på markedsføring og profilering skal økes. Utdanningsinstitusjonene stilles overfor stadig større krav når det gjelder markedsforståelse og strategisk tenking. Samarbeid med næringslivet har fortsatt høyeste prioritet. Andelen av eksterne inntekter forventes å stige jevnt framover. Avdelingens høye andel førstekompetanse og nært samarbeid med næringslivet gjør dette nødvendig. NOKUTs ingeniørevaluering ble lagt fram høsten De største utfordringene for HiG er knyttet til rekruttering og gjennomstrømning. Særlig tiltak rundt gjennomstrømning og frafall fortsetter i Realfagene er et spesielt satsningsområde, og her er det tilført ekstra ressurser. Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber intensiv med gjennomstrømmingsproblematikken. 4. Forskning og utviklingsarbeid Tidligere FoU strategi blir videreført. Det vil si: 16

17 Fokus på regionens behov bedriftsstyrte prosjekter der HiG bidrar til verdiskaping og innovasjon Bredt langsiktig samarbeid med klynger/næring (Laug/ forskningssamarbeid) Fortrinnsvis fullfinansierte prosjekter Delta i EU og NFR prosjekter Videre oppbygging av forskning/student/oppdragslaboratorium. Her fortsetter avdelingen å investere i utstyr av interesse for studenter, forskning og oppdragsvirksomhet. Oppbyggingen av fagmiljøet rundt mastersatsingen gir en øking i forskning og internasjonale publiseringer. Publiseringen viser en jevn økende trend. Utviklingsarbeidet rettet mot regionen fører normalt ikke til internasjonale og poeng givende publiseringer. Det er nå viktig å merke seg at FoU er og blir en stadig viktigere kilde til finansiering av avdelingen. 5 Fellesadministrasjon 1. Talloversikt drift og investeringer FA Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Avsetninger Opplandsfondet Sum totale driftskostnader Driftsresultat Planlagte årsverk i 2015: H.DIR STUDIE ØKONOMI PERSONAL REKTOR IT BIBLIOTEK ARKIV DRIFT SUM 2 21,5 8,5 3 2,2 12,1 6,0 1,5 13,7 70,7 Fellesadministrasjon (FA) er underlagt høgskoledirektøren. FA har to hovedoppgaver: Bidra til effektivt lederskap og gjennomføring av høgskolens kjerneaktiviteter undervisning, FoU og formidling gjennom kompetent administrativ støtte og service til studenter og ansatte Ivareta høgskolens forvaltningsoppgaver (sekretariat for rektorat og høgskolestyret, økonomi- og driftsseksjonen, studie- og forskningsadministrasjon, personaladministrasjon) På bakgrunn av gjennomgang av de administrative funksjonene sammen med avdelingene i 2014 er det utarbeidet en utviklingsplan for FA. Den vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet i

18 5.1 Studie- og forskningsseksjonen Seksjonens hovedoppgaver er service og støtte til studenter og fagavdelinger, forvaltning av studieadministrative oppgaver (eksamen, vitnemål, studentsaker m.m.), markedsføring, rekruttering, studentopptak, rapportering til styre og myndigheter, studieadministrative utredningsoppgaver, drift og oppfølging av HiGs kvalitetssystem, student- og studieveiledning, koordinering av EVU, studentutveksling og internasjonalisering, samt administrativ støtte til FoUoppgaver. De siste årene har det vært en sterk økning i arbeidsoppgaver for seksjonen. Siden 2008 har studenttallet økt med 51 %, produserte studiepoeng med 43 % som antall årsverk ved HiG med 44 %, mens Fellesadministrasjon bare har økt med 14 % (seksjonen med 11 %)! Den nye utviklingsplanen for FA legger mange nye oppgaver til seksjonen, mange av tiltakene ligger foreløpig utenfor budsjettrammen, noe vi kommer tilbake til i langtidsbudsjettet i juni. Følgende områder i Fellesadministrasjonens utviklingsplan for er lagt til Studie- og forskningsdirektørens ansvarsområde: Utviklingsområder i 2014/2015: Innenfor Utenfor Kommentar budsjett budsjett Digital eksamen Utredes Innføring av RT-kø for FA-tjenester Prosjekt Digitalisering av studentsaker Bedre utnyttelse av TimeEdit og romplanleggingssystem Ekstrakostnader for økt lisens Webutvikling Gjenbruke Cristin-data inn i HiGs webpresentasjon av den enkelte fagansatte Optimalisere HiGs web for bedre uttelling på Webometrics Utvikle nye vitnemålsmaler + Økte utgifter med design og maler Revidering av ph.d.-forskriften Etablere FoU-råd Etablere retningslinjer på Cotutelle-avtaler Forbedre forskningssidene på nett Profesjonalisere bistand til EU-finansiert forskning EU-team og økt kompetanse Utvikle retningslinjer for bruk av helseforskningsserver Sikring av sensitive data. Profesjonalisering av ph.d.-utdanningen Rutiner for framdriftsrapportering Profesjonalisere studierådgivn. til fagavdelingene Kvalitetssikring av fleksible studier Koordinering Intern revisjon av kvalitetssystemet Utvikle rutiner for betalingsstudier/kurs Oppfølging av HiGs kommunikasjonsstrategi Utvikle plan for internkommunikasjon Utredes nå Iverksette delplan for internasjonalisering Se tiltak i delplanen 18

19 På Internasjonal enhet må i tillegg Erasmus+ implementeres, NordPlus-konsortiet må avklares og det må tilrettelegges for økt studentmobilisering i hht. nasjonale målsettinger. I Studenttorget merkes studentøkningen godt og det jobbes med effektiviseringstiltak i form av digitalisering av studentsaker, RT-kø og chat. Opptakskontoret har samme bemanning i dag som i Med økt opptak, økning i internasjonale søkere og økt kompleksitet i saksbehandlingen er disse presset. Innenfor eksamen og systemadministrasjon er det mye arbeid med nasjonale krav om nye vitnemålsmaler og sikring av god kvalitet på grunnlagsdata for bygging av utdanningsplaner og korrekt rapportering. Studierådgivning må profesjonaliseres bedre mot fagavdelingene og det arbeides med systematisering av dette. Kommunikasjonsenheten er involvert i mange prosesser i utviklingsplanen og kommende strukturendringer forventes å utfordre enheten ytterligere. I tillegg ligger nye pålegg fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), krav og tilhørende dokumentasjon vil kreve ekstra ressurser. I forbindelse med EU-satsning og CCIS antas at FoU-administrasjonen får flere oppgaver. Seksjonen opplever en betydelig presset hverdag. Full gjennomføring av utviklingsplanen og fortsatt studentøkning vil kreve ekstra ressurser til seksjonen, foreløpig beregnet til 4 stillinger (1 på Internasjonal enhet, 1 på FoU, 1 på eksamen/systemadministrasjon, 0,5 på Kommunikasjonsenheten og 0,5 på Opptakskontoret). Studentdemokrati og velferd HiG gir økonomisk støtte til ulike tiltak omkring utviklingen av studentdemokrati og studentvelferd, bl.a. gis det lønn til studentrådsleder og organisasjonssekretær. Stillingsandelen for organisasjonssekretær og nestleder i Studentparlamentet ble utvidet til 25 % på hver i Dette blir videreført i budsjettet for Studentrådet har gratis kontorer og rekvisita. I tillegg bidrar høgskolen med betydelige midler til drift av Studenthuset. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) har stor virksomhet på Gjøvik. Her bidrar høgskolen med fristasjon (også gratis) til bokhandel, kantine og SOPPs kontorer. Verdien av fristasjon er av KD anslått til 2,5 mill. kr. ved HiG. Budsjett 2015 Lønn leder studentparlamentet + organisasjonssekretær 200 Driftskostnader studentparlamentet 40 Honorar studentdeltakelse i høgskolestyre, studienemnd 80 Støtte studenthelsetjeneste SOPP 250 Støtte studentenes Hus 85 Sum 655 Tall i kr 5.2 Personal I personalheten inngår personer som arbeider med HR-området, herunder hele tilsettingsprosessen, variabel lønn og reiseregninger, IA-saker, diverse avtaleverk, HMS mm. Personalseksjonen er også faglig ansvarlig for samordning og kompetanseutvikling for ledere og ansatte ved fagavdelingene med personalansvar. Personaldirektør og avdelingsdirektør har deltatt/deltar i nasjonale styringsgrupper i UNINETT innføring av nytt arkivsystem og nytt rekrutteringsverktøy for sektoren. Dette er viktig for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Tiltak fra FAs utviklingsplan i 2015: Fullføre implementering av personaladministrative systemer (HEVN og ESS) Organisering av informasjon og opplæring av ansatte i bruk av systemene i alle seksjonene. 19

20 Kompetanseheving av ledere - Personalkontoret vil i strategiperioden gjennomføre minikurs innen relevant lovverk Bedre rekrutteringsprosessen i henhold til «Tids- og aktivitetsplan rekrutterings- og tilsettingsprosessen» - Personalkontoret vil ha en gjennomgang av planen med seksjonsledere. For 2015 planlegges det forøvrig bl.a. følgende: Innføring av et nytt rekrutteringsverktøy opplæring for dekaner og seksjonsledere i januar Mener at dette vil være tidsbesparende for alle parter. Videreføring av HMS-koordineringsmøter Opplæring av ledere innenfor personalområdet 2 ganger pr år Hovedavtalen, Tjenestemannsloven, Offentlighets-/Forvaltningsloven m.m Høgskolepedagogikk fortsette med allerede igangsatte opplæringsprogrammer Obligatorisk for alle nytilsatte i undervisningsstillinger som mangler pedagogikk fra før Fortsatt fokus på oppfølging av utenlandske ansatte for deres og familiens trivsel i regionen, jfr. Strategisk delplan vedrørende internasjonalisering ansattpolitikk Videre arbeid med 1.lektorprogram i samarbeid med innlandshøgskolene Personalseminar 2015 Fortsettelse av sosiale arrangementer Dialogmøter om FA-tjenester med avdelingene Det har i de senere år vært drevet aktivt kompetanseoppbygging ved HiG, med fokus på fagområdene hvor utvikling av mastergrads- og ph.d - tilbud har stått sentralt. Med bakgrunn i HiGs strategiplan , er det fortsatt prioritert å øke andelen førstekompetente ved institusjonen, primært ved utvikling av førstelektorkompetanse. I denne forbindelse er det videreført rest strategiske midler (kr ) for budsjettåret Høgskolen er en inkluderende arbeidslivsbedrift, og helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil derfor fortsatt være et viktig område. Det planlegges å videreføre samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV trygd i HMS-spørsmål. Høgskolen har lykkes bra med forebyggende arbeid med jobbrelaterte helseplager samt oppfølging av sykemeldte. Det er fortsatt aktuelt å søke om midler gjennom NAV i tillegg til egeninnsats for å kunne nå høgskolens mål på dette område. Det fokuseres på forebygging og oppfølging av sykemeldte. Eksisterende planer og retningslinjer vil bli revidert, og nye utarbeidet som ledd i det pågående forbedringsarbeidet i HMS-systemet. 6 HiG felles (Bibliotek, IT og drift) 1. Talloversikt drift og investeringer HiG felles Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn

21 HiG felles Budsjett 2014 Budsjett 2015 Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Økonomi- og driftsseksjonen I Økonomi- og driftsseksjonen inngår en økonomienhet og en driftsenhet. I økonomienheten inngår personer som arbeider med regnskap, herunder lønn, økonomistyring og innkjøp. Økonomiseksjonen er også faglig ansvarlig for samordning og kompetanseutvikling for økonomipersonalet ved fagavdelingene. Seksjonen fortsetter teamorganiseringen i 2015 med følgende team: Regnskap, økonomistyring, innkjøp og team for EU-prosjekter. Det vil være viktig for seksjonen å være pådriver i EU-teamet for å få på plass gode rutiner i forhold til Horizon Flere av seksjonens medarbeidere deltar i nasjonale og regionale grupper/samarbeid. Dette er viktig for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Innføring av TDI-modellen (Tid i vitenskapelige stillinger som kostnadsdriver for direkte og indirekte kostnader) med leiested for beregning av kostnader i forskningsprosjekter fortsetter i Tiltak fra FAs utviklingsplan i 2015: Følge opp tiltaksplan for anskaffelser Fortsette innføring av e-handel, herunder utvide bruken av Basware PM i forhold til inngåtte avtaler Utvikle felles rapportering (Agresso web-rapportering, Planner og Ecelerator) Sikre kvalitet og robusthet ved prosjektrapportering Profesjonalisere bistand til EU-finansiert forskning Inngå leveranseavtale med TØL og IMT Gjøre økonomirutinene mer robuste med felles økonomihåndbok Sørge for innsparinger og robusthet ved oppfølging av handlingsplan for innkjøp I 2015 vil det bli etablert digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra arbeidsgivere til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå. I driftsenheten inngår personer som arbeider med forvaltning, drift, vedlikehold og renhold. Inneværende år er det tilsatt ny overingeniør innenfor FDV. For seksjonen er det budsjettert med til sammen 13,7 årsverk i En viktig oppgave i 2015 vil være prosjektering og planlegging av et nybygg ferdig i august Nybygget skal inneholde kontorarbeidsplasser for fagtilsatte, administrasjon og ledelse, undervisningsrom og arbeidsplasser for studenter. Andre større drifts- og vedlikeholdsoppgaver som planlegges er ombygging av Simuleringssenteret på HOS i H-bygget, ny innredning i K-102 og K-105, ombygging SOPPs bokhandel og utvendig solavskjerming i A-bygget. Nytt system for å registrere at nytilsatte har fått tilstrekkelig brannvernopplæring (Branntest.no) vil bli tatt i bruk fra Det er budsjettert med 34,4 mill.kr i husleie, inklusive driftsavtaler for m 2 lokaler til Statsbygg og Industribygg AS. Det er videre budsjettert med 3,2 mill.kr til strøm og 1,0 mill.kr til 21

22 fyringsolje. Andre store budsjettposter er avgifter til tjenesteavgift til Uninett 1,6 mill.kr og avgift til Kopinor for opphavsbeskyttet materiale 1,3 mill.kr. 6.2 Bibliotek Høgskolebiblioteket vil konsentrere innsatsen og tjenestene rundt høgskolens faglige aktiviteter: undervisning, forskning og formidling. I tråd med Strategisk plan og FAs utviklingsplan vil høgskolebiblioteket i 2015 ha et spesielt fokus på tjenester knyttet til læringssenterfunksjonen. Etablering av flere studentarbeidsplasser (grupperom, gruppearbeidsplasser og lesesalsplasser) sammen med ubemannet åpningstid har økt kapasiteten betraktelig og vil være et bidrag i å forbedre studiekulturen og bedre gjennomstrømning. Høgskolebibliotekets pedagogiske plattform ble sluttført i 2014 og danner grunnlaget for undervisnings- og veiledningsaktiviteten de neste to årene. Arbeidsmåte, kapasitet og prioriteringer av ulike brukergrupper er forankret i avdelingene, og høgskolebiblioteket vil i 2015 jobbe med å realisere målsetningene i den pedagogiske plattformen. Mediebudsjettet øker noe i 2015 og gjør det mulig å etablere noen nye fullteksttjenester. Store deler av budsjettøkningen vil imidlertid gå med til å dekke økte kostnader pga. svekkelsen av norske kroner i forhold til euro, pund og dollar. Det vil bli tatt bort en fullteksttjeneste pga. kombinasjonen høy prisstigning og valutasvingninger. Høgskolebiblioteket vil jobbe videre med å redusere antallet papirbaserte tidsskriftabonnementer. UH-sektorens biblioteksystem Bibsys skal byttes ut i 2015, og overgangen til det nye systemet Alma vil kreve en stor innsats av bibliotekpersonalet, særlig i første halvår. Det er et mål å gjennomføre overgangen uten vesentlige konsekvenser for brukerne og den daglige driften. I takt med høgskolens økte forskningsaktivitet vil registrering og kvalitetssikring av forskningsarbeider, samt tilgjengeliggjøring av flere faglige og vitenskapelige arbeider i HIGIA, kreve en støtte andel av personalressursene. Det vil bli vurdert å gjennomføre anbudsutlysning for bokinnkjøp i Det nye sak- arkivsystemet Public 360 er i ferd med å bli innført i hele organisasjonen, og i 2015 vil arbeidet med opplæring og implementering gå videre. Arkivet tilføres en halv stilling i 2015, og det vil bli lyst ut stilling som arkivleder i 100 % for å sikre og utvikle bedre dokumentasjon- og arkivrutiner i høgskolen, jf. FAs utviklingsplan. En viktig del av arkivarbeidet i 2015 vil være å jobbe videre med integrasjon mellom fagsystemene (studentsystemet FS og nytt personalsystem) og Public 360, samt å ta i bruk flere moduler. Det ligger rasjonaliserings- og kvalitetsgevinster i å automatisere og redusere omfanget av manuelle og tidkrevende arbeidsoperasjoner. Læringslaboratoriet Læringslaboratoriet, som i hovedsak vil rette sine aktiviteter/tjenester mot høgskolens undervisnings-personale, blir opprettet i 2015 og organisert som et prosjekt med 1,5 årsverk (ytterligere opptrapping til 3 årsverk fra 2016) og organisert under høgskolebiblioteket.. «LearningLab» vil ha et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle pedagogisk bruk av IKT i undervisningen ved HIG. Det vil bli etablert et råd for «LearningLab» ledet av prorektor for å ivareta koordinering, kommunikasjon og forankring mot fagavdelingene/undervisningspersonalet 6.3 IT-drift IT-tjenesten ved Høgskolen i Gjøvik har som overordnet mål om å være blant de beste i sektoren har vært utfordrende og hektisk der vi har gjennomført noen av de største løftene på infrastruktur noen sinne. Det nye A-bygget fremstår som topp moderne IT-teknisk, og vårt 22

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik 03.12.15

Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik 03.12.15 Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik 03.12.15 1 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER 2016... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 ØKONOMISKE RAMMER FOR 2016... 3 2 AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE (HOS)... 5 3 AVDELING

Detaljer

Budsjett 2014 Høgskolen i Gjøvik

Budsjett 2014 Høgskolen i Gjøvik Budsjett 2014 Høgskolen i Gjøvik 04.12.13 1 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER 2014... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 ØKONOMISKE RAMMER FOR 2014... 3 2 AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE (HOS)... 5 3 AVDELING

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Budsjett 2012 Høgskolen i Gjøvik 07.12.11 08.12.2011 12:04

Budsjett 2012 Høgskolen i Gjøvik 07.12.11 08.12.2011 12:04 Budsjett 2012 Høgskolen i Gjøvik 07.12.11 08.12.2011 12:04 1 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER 2012... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 STRATEGI OG UTVIKLING... 3 1.3 HOVEDUTFORDRINGER 2012:... 4 1.4 ØKONOMISKE RAMMER

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Budsjett 2011 Høgskolen i Gjøvik 03.12.10

Budsjett 2011 Høgskolen i Gjøvik 03.12.10 Budsjett 2011 Høgskolen i Gjøvik 03.12.10 1 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER 2011... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 STRATEGI OG UTVIKLING... 3 1.3 HOVEDUTFORDRINGER 2011:... 4 1.4 ØKONOMISKE RAMMER FOR 2011...

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet.

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til Kunnskapsdepartementet. NTNU S-sak 12/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Jørn Wroldsen Saksbehandler: Kai Robert Jakobsen og Lise M. Konow Linnerud N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Styremøte nr. 6/2013

Styremøte nr. 6/2013 Styremøte nr. 6/2013 Tid: Fredag 13. desember 2013, kl. 09:00 13:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 61/13 Innkalling til styremøte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

For å synliggjøre de foreløpige føringene for Nasjonalt senter for e-helseforskning så bygges prosjektporteføljen opp rundt to hoveddeler.

For å synliggjøre de foreløpige føringene for Nasjonalt senter for e-helseforskning så bygges prosjektporteføljen opp rundt to hoveddeler. Sak: Til: Fra: Møtedato: Sak 18/2016 - Budsjett 2016 Styringsgruppen Senterleder 24. juni 2016 Bakgrunn Budsjettet til Nasjonalt senter for e-helseforskning skal understøtte de strategiske satsingene for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Årsplan Fakultetet skal fremme forskningssamarbeid og vitenskapelig publisering, og bidra til å skape bærekraftige forskningsmiljøer

Årsplan Fakultetet skal fremme forskningssamarbeid og vitenskapelig publisering, og bidra til å skape bærekraftige forskningsmiljøer Årsplan 2010 Innledning Fakultetets årsplan beskriver de områder der fakultetet skal sette inn spesielle tiltak for å nå strategiske mål. Planen omhandler derfor bare et fåtall av de mange aktiviteter

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast Høgskolen i Telemark Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan Utkast 04.06.2009 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) fastslår at evalueringsrapportens hovedkonklusjoner

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK Bemanningsplanen gjelder administrative stillinger ved følgende enheter: 1. Institutter: 1.1. Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer