Styresak Vedlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 014-2011 Vedlegg"

Transkript

1 Styresak Vedlegg Revisjonsplaner 2011 på foretaksnivå 1 Målområder Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Stabsområde Helse Leveranse av IKTtjenester Medisinsk koding Lillehammer Meldepliktige hendelser til Helsetilsynet Informasjonssikkerhet Gjøvik Elverum-Hamar Kongsvinger Epikriser Smittevern Håndhygiene ortopedisk/revmato logisk avdeling Tynset Egenkontroll - medisinsk koding Side 1 av 25

2 Psykisk helsevern Prehospitale tjenester Vurdering av selvmordsrisiko Kontroll av ambulanse Ambulanse er kontrollert og utstyrt i henhold til sjekkliste og pakningsplan. Habilitering og rehabilitering Medisinsk Service Dokumentasjon av brannvernopplæring. Eiendom-og Internservice Rettighetsvurdering og bruk av prioriteringsveilederne. Antibiotikaveilederen (etterlevelse) Side 2 av 25

3 Lillehammer 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? - Meldepliktige hendelser som oversendes Helsetilsynet (etter lov om spesialisthelsetjenester 3-3) - Fristbrudd nevrologisk avdeling - Legemidler (generisk bytte, legemiddellager og medisinlister ved utskrivning) - Medisinsk koding (HF) 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? Nei, det ble ikke gjennomført revisjon på områdene pasientansvarlig lege og utskrivning av pasienter. På de andre områdene er revisjonene gjennomført 3. Egenvurdering Det er fortsatt for lang saksbehandlingstid på meldepliktige hendelser til Helsetilsynet, selv om denne er halvert siden Revisjonen av fristbrudd på nevrologisk avdeling avdekket systemsvikt (ledelsen mangler et system for å ha oversikt og rette opp feil og mangler) Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder 1 2 Målområder Pasientbehandling Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Lillehammer Meldepliktige hendelser (til HTIL) Fristbrudd Legemidler Opplæring MTU Side 3 av 25

4 Gjøvik 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? - en gjennomførte internrevisjon på utskrivningsklar pasient, og pasientansvarlig lege i Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? - Ja 3. Egenvurdering - en gjennomfører internrevisjoner 2 ganger i året, en på vår og en på høst. Revisjonsteamet består av 3 medlemmer, og har derfor ikke kapasitet til å gjennomføre flere internrevisjoner. Det er ønskelig at revisjonsleder gjennomfører revisjonslederutdanning i regi av SI/OUS. Revisjonsteamet har kun kompetanse til å gjennomføre systemrevisjoner, det er ønskelig også å gjennomføre fagrevisjoner. Teamet bør derfor utvides med legekompetanse alt. få støtte til dette fra Brumunddal sin side. en arbeider med implementering av internkontroll i 2011, divisjonen anbefaler derfor internrevisjon på temaet våren Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder 1 2 Målområder Pasientbehandling Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Gjøvik Taushetsplikt relatert til EPJ. Epikriser Side 4 av 25

5 : Elverum-Hamar 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? - Apotekrevisjoner vedr div. medikamenthåndtering på mange avdelinger. - sterilsentralen\ årlig resertifisering av ISO-godkjennelse - Internrevisjon strålevern før ekstern revisjon. - Internrevisjon innkjøp forbruksmateriell - akuttmedisin - Revisjon avfallshåndtering - Internrevisjoner vedr innkjøpsavtaler - Kir H revisjon x 4 vedr pal\notat 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? Ja bortsett fra Revisjon av renholdsrutiner på operasjons-avdelingen Kir E. 3. Egenvurdering Vanskelig å gjennomføre uten egnet revisjonskorps. Vankelig å få ansatte interessert i dette. En sentral oppgave å få frikjøpt personell selv om det i divisjonen finnes kompetanse. Mulig det bør være systemer for å sikre frikjøp av revisjonspersonalet. Finne revisorer utenfor ene er enda vanskeligere. For 2011 er det lagt en del planer som mer er ønsker spes fra kir E som er særlig interesserte. Problemet er gjennomføring krever kompetanse og frikjøp av personell som pt ikke finnes. Dette er en sak som vi ønsker å løfte felles pott av si- interne revisorer og kriterier for frikjøp. Det er egentlig bare apoteket der det finnes en avtale og her er det både revisjoner, stikkprøver, veiledning og undervisning. Senior oppgaver? SIKU sak? Side 5 av 25

6 Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeider e og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyri ng Elverum-Hamar Kurveføring \ legemiddel-håndtering\ Medikamentliste inn og ut apoteket har allokert 435 timer Sterilsentralen\ resertifisering av ISO. Revisjon merking av medisinsk utstyr (Tdok) av steriliseringsprosessen. (Steril sentralen E). Smitteregime intensiv H (KOMMET LENGRE I PLANFASE. Ans Amund Aasgaard) Rtg E smittevern ( felles E og H?-i tidlig planfase) Oppdragsforskning? ( ET ønske, i planfasedivisjonscontroller har saken) Revisjon av kirurgisk hånddesinfe ksjon på operasjonsa vdelingen for leger/sykepl eiere (kir E) Revisjon av håndhygien e på postene (KIR E). Renhold - Anestesi H ( I TIDLIG PLANFASE) Revisjon av renholdsrutiner på operasjonsavdelingen Kir E (Ble meldt opp i 2010, ikke utført) Ta pulsenknyttet oppfølgingsmøtene Innkjøp stikkprøve revisjoner Side 6 av 25

7 Kongsvinger 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? - Intensiv, Kir.avd og Med.avd. gjennomført PasOpp. - Laboratoriet gjennomført 5 revisjoner, analyser - Kir.avd. gjennomført på kurveføring - Revisjonsteamet gjennomførte revisjon i Renholdsavdelingen. - Apotek gjennomført tilsyn med legemiddelhåndtering/lager 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? Nei 3. Egenvurdering For knappe personalressurser til å gjennomføre intern-revisjoner Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Kongsvinger - Smitte/Rad.avd - Håndhyg./Ora - Isolering / sengeposter Tynset Side 7 av 25

8 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? - Legemiddelhåndtering, 3 seksjoner i avdelingene indremedisin og kirurgi/ortopedi - Pasientsikkerhet; Blodbank - Avfallshåndtering; felles intern revisjon ved alle divisjoner i SI, inkluderte avdelingene indremedisin og drift. - Egenkontroll ; totalt 4 kontroller. 2 kontroller vedr. kodepraksis og 2 kontroller vedrørende kvalitet på legedokumentasjon (bl.a. registrering av PAL, overføringsnotat ved tildeling av ny PAL) - Stikkprøvekontroller vedrørende innkjøpsrutiner. 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? Ja 3. Egenvurdering Vi har gjennomført alle planlagte interne revisjoner og egenkontroller i Gjenstår noe arbeid mediverksetting av tiltak etter revisjonene, da de fleste ble gjennomført høsten Sykehuset Innlandet har gjennomført interne revisjoner ved alle divisjoner innen noen av våre planlagte temaer (avfallshåndtering og Blodbank). Positiv erfaring at man benytter revisorer fra ulike divisjoner. Side 8 av 25

9 Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder Tynset Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning Ikke aktuelt i vår divisjon 3 Kunnskaps-utvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Indremedisin Blodbank Blodbank Indremedisin / kirurgi/ortopedi / Økonomi Egenkontroller - PAL - Koding Egenkontroller - Koding Kirurgi/ortopedi / Drift Indremedisin / Drift Hygiene - Arbeidsantrekk Hygiene - Smittevask / rengjøring pasientrom Hygiene - Arbeidsantrekk Hygiene - Smittevask / rengjøring pasientrom MTA - Registrering og gjennomføring av periodisk vedlikehold (PV) DIPS? Side 9 av 25

10 Psykisk helsevern 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? Innenfor pasientbehandling gjennomførte divisjonen følgende revisjoner i 2010: Revisjonsgrunnlag: Forskrift om. 1. DPS Gjøvik, Valdres døgnenhet 3 avvik Lukket 2. DPS Gjøvik, Valdres, dagenhet/poliklinikk 7 avvik Lukket 3. Avdeling akutt og korttidspsykiatri, akutt, Sanderud 2 avvik Lukket 4. Avdeling akutt og korttidspsykiatri, mottak, Sanderud 3 avvik Lukket 5. BUP døgnavdeling, enhet for ungdom, Elverum 2 avvik Frist for lukking BUP døgnavdeling, Kringsjåtunet, Lillehammer 3 avvik Frist for lukking I tillegg har alle avdelinger gjennomført månedlig gjennomgang av utvalgte journaler jfr sjekkliste. ( I hht Forskrift for m utvalgte fokusområder) Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? Planlagte revisjoner ved DPS Tynset, poliklinikk og DPS Lillehammer, poliklinikk, ble utsatt til 2011 Øvrige revisjoner gjennomført som planlagt. 3. Egenvurdering Planene for interne revisjoner etableres på bakgrunn av en samlet vurdering med utgangspunkt i ledelsens gjennomgåelse, tidligere hendelser og behov for oppfølging og utvikling av enkelte risiko- og forbedringsområder. sdirektør og avdelingssjefer bestiller revisjoner på utvalgte områder. ens ledermøte, divisjonsråd, og kvalitetsutvalg er sentrale ved utvelging av revisjonsområder og revisjonssteder. en har utviklet Håndbok i internkontroll i sosial- og helsetjenesten samt implementert flere divisjonsovergripende prosedyrer som er tett knytta til lovkrav. For å sikre oppfølging på disse områdene har en valgt å gjennomføre internrevisjoner med bakgrunn i Forskrift for. Journalene sjekkes ut i forhold til utarbeidet sjekkliste hvor en kan inkludere spesielle områder som en ønsker belyst spesielt, for eksempel vurdering av selvmordsrisiko og risiko for voldelig atferd. Psykisk helsevern har utdannet til sammen 11 revisorer. Dette har er ansett som nødvendig for å kunne opprette flere revisjonsteam i en så stor divisjon. en har fokus på kvalitetsarbeid i den enkelte avdeling og erfaringen er at det har vært en positiv utvikling og avdelingene har gjennomgående god, faglig utvikling innenfor kvalitetsarbeidet. Side 10 av 25

11 Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskaps-utvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Psykisk helsevern Forskrift for Fokusområde: Kvalitetskrav innleggelse, minimums standard. DPS Tynset, poliklinikk Tynset Forskrift for. Kvalitetskrav innleggelse, minimums standard. DPS Lillehammer Poliklinikk Otta Forskrift om BUP døgnavdeling enhet Hagen Side 11 av 25

12 Forskrift om Epikrise/ medikamenter BUP døgnavdeling enhet akutt Sanderud Forskrift om DPS Hamar, ruspoliklinikk Forskrift om Avd. rus og avhengighet, Sørlihaugen Forskrift om Avd. rus og avhengighet, familieenheten Hov Forskrift om Vurdering av selvmordsrisiko Epikrise/medikamenter Avd. akutt og korttid, Sanderud Enhet mottak Side 12 av 25

13 Forskrift om Vurdering av selvmordsrisiko Epikrise/medikamenter Avd. akutt og korttid, Sanderud Enhet akutt Ønsket i 2011 dersom nok revisjons kapasitet Ønsket i 2011 dersom nok revisjons kapasitet Ønsket i 2011 dersom nok revisjons kapasitet Forskrift om Epikrise/medikamenter Avdeling for alderspsykiatri Forskrift om Epikrise/medikament DPS Gjøvik Poliklinikk Gjøvik Forskrift om Epikrise/medikament DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland Side 13 av 25

14 Prehospitale tjenester 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? Kap. 6 Administrative rutiner: (Tilsvarer Målområde 3: Kunnskapsutvikling og god praksis) Prosedyreverk Pasientreiser Internkontroll-oppfølging utført av Pasientreiser ANS som ekstern revisjon (DL ) Resultat: Ingen avvik, 3 merknader / anbefalinger. Følges opp / anbefalinger er innført. Registreres i TQM Kap. 9 Personalfunksjon: (Tilsvarer Målområde 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere) Kompetanse ambulansetjeneste. Samsvarserklæring / jfr forskriftskrav fra 1/4.) Gjennomgått samlet kompetanseoversikt pr 1. april 2010: Resultat: 97.3 % tilfredsstilte forskriftskravene (403 av 414 fast ansatte og vikarer). Arbeidet mot full dekning videreføres fortløpende. Innhentet status på vakt (prevalens). Resultat: 98 % innenfor forskriftskrav Tatt ut oversikt over status på vakt (prevalens). Resultat: 98 % innenfor forskriftskrav. For framtiden ses dette i sammenheng med innføring av ny funksjonalitet i AMIS hvor den enkelte ambulanses samlede kompetansenivå vil framkomme i sann tid (fra vinter 2011). Følges opp fortløpende i linjen. Etterspørsel av Helsetilsynet forventes. Kap. 11 Anskaffelser / Innkjøp / Økonomiske fullmakter: (Tilsvarer Målområde 3: Kunnskapsutvikling og god praksis) Gjennomføre stikkprøver 2 stikkprøver gjennomført av innkjøpssjef i løpet av året i tråd med Innkjøpsavdelingens føringer. Tilbakemeldinger mottatt og fulgt opp i ledermøter. Kap. 17 Pasientbehandling: (Tilsvarer Målområde 1: Pasientbehandling) Bruk av AMIS - utfylling av ambulansejournal omfang for å dokumentere gjennomførte kliniske prosedyrer (handlingskompetanse). 2 statusrapporter over gjennomførte kliniske prosedyrer er tatt ut, vurdert av medisinsk rådgiver og meddelt seksjonsledere og den enkelte. Målsetting er å bedre kvalitet på registrering i ambulansejournal / AMIS, samt å bruke resultat til å sikre at den enkelte ambulansearbeider utfører tilstrekkelig antall kritiske prosedyrer til at kvalitet / erfaring opprettholdes, og som grunnlag for å øve / trene særskilt på områder hvor gjennomført praksis har (for) lav frekvens. Side 14 av 25

15 Kan ses i sammenheng med innføring av ny ambulansejournal 1 desember 2010 for økt fokus på vitale parametre i pasientobservasjon og innføring av ny funksjonalitet i AMIS hvor den enkelte ambulanses samlede kompetansenivå vil framkomme i sann tid (fra vinter 2011). Følges opp i linjen. Kap 21 Legemidler: (Tilsvarer Målområde 1: Pasientbehandling) Revisjon i ht Samarbeidsavtale mellom SI og Sykehusapotekene / Delavtale inngått mellom PHT og Sykehusapotekene: 1 begrenset revisjon ved ambulansetjeneste Gjøvik Resultat: 1 avvik. 1 merknad 2 legemiddelrevisjoner ved ambulansetjeneste Gjøvik og Lillehammer Resultat Gjøvik: 1 avvik. 7 merknader Resultat: Lillehammer: Ingen avvik. 7 merknader. Følges opp i linjen, registreres i TQM Kap. 23 Katastrofeplan / beredskap: (Tilsvarer Målområde 3: Kunnskaps-utvikling og god praksis) AMK personell sitt kjennskap til overordnet beredskapsplan og eget planverk beredskap Internrevisjon gjennomflørt Resultat: Ingen avvik. 1 merknad Følges opp i linjen, registreres i TQM 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? I hovedsak ble planen fulgt. I ft plan lagt ved årsskiftet 2009 / 2010 er følgende endringer / avvik: Endring i ht plan Kap. 6 Administrative rutiner: Prosedyreverk Pasientreiser Pasientreiser ANS varslet i juni internkontrollgjennomgang av virksomheten ved Pasientreiser Innlandet og Pasientreiser HSØ Oppgjørsenheten som en del av sitt oppfølgingsansvar på nasjonalt nivå for alle pasientreisekontorer. Denne gjennomgangen var en meget omfattende ekstern revisjon, som naturlig erstattet den planlagte internrevisjonen. I tillegg til plan: Kap 21 Legemidler: Revisjon i ht Samarbeidsavtale mellom SI og Sykehusapotekene / Delavtale inngått mellom PHT og Sykehusapotekene Ikke gjennomført / Forskyves til 2011 Side 15 av 25

16 Kap. 7 Avviks-behandling: Oppfølging på avdelingsnivå vurdere om effekt av tiltak evalueres. I 2010 har det vært fokusert på å følge opp avvik på ulike møtearenaer i divisjonen for skape læring / overføringsverdi av de hendelser som er registrert. Internrevisjon for å vurdere effekt at tiltak over tid forskyves derfor til Egenvurdering Samlet omfang av revisjoner og oppfølging internkontroll anses som tilfredsstillende ift til ressursbruk. Det er viktig å kunne benytte samarbeidende deler av organisasjonen i revisjonsoppfølging (ss. Innkjøpsavdeling, Sykehusapotekene, Pasientreiser ANS mv). Rutine med å rullere internrevisjonsplan årlig ut fra kritiske områder i virksomheten som erfares ut fra hendelser, avvik og risikovurderinger er hensiktsmessig. Omfanget at internrevisjoner må ses i sammenheng varslede / kjente tilsyn og eksterne revisjoner fra tilsynsmyndigheter, konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF og evt. andre eksterne aktører. Side 16 av 25

17 Revisjonsplaner divisjon Prehospitale tjenester 2011 i forhold til målområder Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskaps-utvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Prehospitale tjenester Ambulanse Legemidler I ht plan / avtale med Sykehusapotekene. Gjennomgang ved ambulansestasjoner i SI Pasientreiser HSØ Oppfølging klagesaker. Helsetilsynssaker: Plukke ut saker fra Helsetilsynet hvor vedtak er omgjort. Kontrollere om enheten har iverksatt rutiner for å endre saksbehandling i tilsvarende saker. PHT Oppfølging avviksbehandling / vurdere om effekt av tiltak evalueres (overført fra 2010) Ambulanse Kompetanse Kontroll av faktisk kompetanse hos personell på vakt jfr forskriftskrav ( x2 i 2011). Ambulanse Kontroll ambulanser Ambulanse er kontrollert og utstyrt iht sjekkliste og pakningsplan. PHT Innkjøp Gjennomføre stikkprøver etter plan for Innkjøpsavdeling / ledes av innkjøpssjef Pasientreiser Innlandet Økonomisk oppgjør mot transportører pasientreiser. Refusjon egenandel / frikort direkteoppgjør og enkeltoppgjør. Side 17 av 25

18 AMK: Ansattes kunnskap om prosedyrer knyttet til teknisk svikt og telefoni, inkl når og hvordan reserveløsninger for AMK etableres. Pasientreiser HSØ Kvalitet i saksbehandling. Plukke ut vilkårlig ordinære saker og gjennomgå disse i forhold til regelverk, og om de er saksbehandla etter regelverket. Målsetting er å se om avdelingen følger regelverk og god forvaltningsskikk. Side 18 av 25

19 Medisinsk service 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? Informasjonssikkerhet: Medisinsk biokjemi, Elverum Informasjonssikkerhet: Medisinsk biokjemi, Hamar Informasjonssikkerhet: Medisinsk biokjemi, Gjøvik Informasjonssikkerhet: Medisinsk biokjemi, Lillehammer Informasjonssikkerhet: Medisinsk biokjemi, Sanderud Informasjonssikkerhet nukleærmedisin Elverum, Gjøvik og Lillehammer Strålevern: Radiologi, Elverum Strålevern: Radiologi, Hamar Strålevern: Radiologi, Gjøvik Strålevern: Radiologi, Lillehammer Hjerneslagbehandling, Fysioterapi, Elverum Hjerneslagbehandling, Ergoterapi, Lillehammer Vertikal revisjon f.o.m. et blodgiverintervju t.o.m. transfusjon: Immunologi og transfusjonsmedisin, Elverum Vertikal revisjon f.o.m. et blodgiverintervju t.o.m. transfusjon: Immunologi og transfusjonsmedisin, Hamar Vertikal revisjon f.o.m. et blodgiverintervju t.o.m. transfusjon: Immunologi og transfusjonsmedisin, Gjøvik Smittevern og hygiene, Håndtering av urene og rene tekstiler i Sykehuset Innlandet og i Hedmark og Oppland vaskerier 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? 2010 planen er godt fulgt. Av meldte revisjoner er følgende ikke utført: Antibiotikaveileder, etterlevelse (ble foreslått som SI intern revisjon) Horisontal revisjon Immunologi og transfusjonsmedisin Lillehammer Vertikal revisjon genteknologi, Mikrobiologisk lab De to siste revisjonene overføres til 2011 og vil inngå i Dokumentasjon, virksomhetsstyring og internkontroll ved alle enheter innen lab. I tillegg ble det utført en internrevisjon ifm Informasjonssikkerhet: Medisinsk biokjemi, Sanderud og Informasjonssikkerhet nukleærmedisin Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Side 19 av 25

20 3. Egenvurdering en er godt fornøyd med de revisjoner som er utført i Vår revisjonsleder har fulgt godt opp og avdelingene har fulgt opp på en positiv og god måte. Antibiotikaveileder, etterlevelse ble forslått som SI revisjon, men divisjonen har ikke sett noen dokumentasjon på at denne er utført. Revisjonen Avdeling smittevern og hygiene gjorde ifm håndtering av urene og rene tekstiler har fått gode skussmål og er et eksempel på god gjennomføring av en revisjon. Avdelingen har også vært delaktige i revisjoner ved andre divisjoner som for eksempel ifm smitteavfall. Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Medisinsk service Antibiotikaveileder, etterlevelse (smittevern og hygiene) SI-regi? Dokumentasjon, virksomhetsstyring og internkontroll ved alle enheter innen lab. Registrering og gjennomføring av PV (periodisk vedlikehold) (Avdeling Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler Vedtak fra møte i KUMS (Kvalitetsutvalg divisjon Medisinsk service) 24. januar 2011 sak 4/2011:Interne revisjoner 2011 Hittil har vi hatt mange revisjoner på produksjon, ønsker nå å revidere på mer overordnet nivå, dvs. fokus på internkontroll, dokumentasjon og virksomhetsstyring. Ønsker revisjon på medisinsk mikrobiolog i forhold til akkreditering. Side 20 av 25

21 Eiendom og Intern service 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? Avdeling for servicetorg og avdeling for byggutvikling: Rutiner for saksbehandling og arkivering i byggeprosjekter. Avdeling for transport og forsyning: Farmasøytisk revisjon av lagrene for infusjons- og skyllevæsker Avdeling for renhold og tekstil: Prosedyrer ved sengevaskesentralene ved Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum (oppfølgingsrevisjon fra 2006) Avdeling for teknisk drift og vedlikehold: Reservekraft i psykiatrien, reservekraft i somatikken (oppfølgingsrevisjon fra 2006), samt avfallshåndtering. Avdeling for matforsyning: Opplæring, bruk og avviksbehandling i IK-matsystemet, temperaturregistrering og logging, mottak, oppbevaring og intern transport av kjølevarer, merking og varmholdning av mat. Oppfølgingsrevisjon for å se på effekten av beskrevne tiltak fra Innkjøp- og kontraktsavdelingen: To stikkprøvekontroller i alle divisjoner, samt temarevisjonene Økonomiske fullmakter og Forvaltning og bruk av rammeavtaleporteføljen innenfor medisinske forbruksvarer. 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? Revisjoner overført til plan for 2011 på grunn av ressurssituasjon: - Utbetaling i forbindelse med gjestepasienter - Utbetaling til Sykehusapotekene Øvrige revisjoner gjennomført som planlagt. 3. Egenvurdering Planene for interne revisjoner etableres på bakgrunn av en samlet vurdering med basis i ledelsens gjennomgåelse, tidligere hendelser og behov for oppfølging og utvikling av enkelte områder. ens kvalitetsutvalg er sentrale i etablering, gjennomføring og oppfølging av interne revisjoner og eventuelle avviksmeldinger. De siste årene har divisjonen hatt som mål å gjennomføre minst én internrevisjon i hver avdeling, og dette er i all hovedsak gjennomført. Etter en reorganisering av divisjonens kvalitetsutvalg vinteren 2010, er utvalget nå sammensatt med personer som benytter hele, eller deler, av sin tid til kvalitetsarbeid i den enkelte avdeling. Denne endringen har vært en positiv utvikling for divisjonen, og avdelingene har gjennomgående god, faglig utvikling innenfor kvalitetsarbeidet. ens ledergruppe gir positive tilbakemeldinger på hvordan revisjonene nyttes til forbedrings- og utviklingsarbeid i det daglige. Side 21 av 25

22 Flere av revisjonstemaene er av en slik art at vår divisjon ofte reviderer andre divisjoner, og flere av revisjonene er på det nærmeste å definere som foretaksrevisjoner. en har sju personer som har gjennomgått Grunnkurs i revisjonsteknikk. Tre personer gjennomfører de fleste revisjonene, men divisjonen har god erfaring med ulike sammensetninger av revisjonsteam. Flere av divisjonens internrevisjoner er rapportert til SIKU. Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder 1 2 Målområder Pasientbehandling Forskning 3 Kunnskaps-utvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Eiendom og Intern service Innkjøp: To stikkprøvekontroller i hver divisjon. Temarevisjoner - Utbetaling i forbindelse med gjestepasienter - - Utbetaling til Sykehusapotekene - oppfølgingsrevisjon - Utbetaling i forbindelse med kjøp av behandlingsplasser til fristbruddpasienter i psykiatrien Renhold: Bruken og oppfølging av NS INSTA 800 ved divisjonene Gjøvik Elverum. Servicetorg: Avlevering av arkivmateriell til fjernarkivering / depot ved divisjon Lillehammer Teknisk drift og vedlikehold / eiendomsforvaltning: - Prosedyrer vedr periodiske kontroller dokumentert i Plania Side 22 av 25

23 Teknisk drift og vedlikehold: - Dokumentasjon av brannvernopplæring. Forsyning og transport: Oppfølgingsrevisjon av farmasøytisk revisjon av lagrene for infusjons- og skyllevæsker gjennomført i Matforsyning: Produksjonskjøkken Lillehammer: -Sporbarhet. -Mistanke om matforgiftning/ matinfeksjon. -Kritisk styringspunkt: Nedkjøling av varm mat. Kantiner: Elverum, Gjøvik, Sanderud og Reinsvoll: -Bruk av vedtatt IKmatsystemet basert på Side 23 av 25

24 HACCP prinsippene. Kjennskap til aktuelle farer og nødvendig styring og kontroll med dem. Hamar, Kongsvinger og Lillehammer - Mottak og lagring av kjølevarer på seksjonskjøkken. Transport av kjølevarer fra seksjonskjøkken til avdelingskjøkken samt oppbevaring av mottatt kjølevarer. Psykisk helsevern -Bruk av vedtatt IKmatsystemet basert på HACCP prinsippene. Opplæring og avviksbehandling i IK- Mat/ HACCP systemet vil være tema på alle revisjoner Side 24 av 25

25 Habilitering og rehabilitering 1. På hvilke områder gjennomførte divisjonen interne revisjoner i 2010? - TQM kjennskap til og bruk av systemet - Individuell plan, lovverk, prosedyrer og igangsetting 2. Ble planen for interne revisjoner i 2010 fulgt? - Ja 3. Egenvurdering 1 avvik vedr. kjennskap til rutiner for avviksbehandling, 1 anmerkning ift. opplæring i TQM. Avd. bevisstgjøres på området. 2 anmerkninger på IP, ansvar for iverksetting og opplæring. Revisjonsplaner 2011 i forhold til målområder 1 2 Målområder Pasientbehandling Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere og ledere 6 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Habilitering og rehabilitering -Rettighetsvurdering og prioriteringsveieldere -Journalforskriften Side 25 av 25

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester Styresak 018-2012 Vedlegg Revisjonsplan 2012 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

praksis Side 1 av 13

praksis Side 1 av 13 Styresak 017-2013 Vedlegg Revisjonsplan 2013 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak 01-01 Vedlegg 1 Revisjonsplan 01 1 Eiendom- og Internservice Eiendom- og Internservice og Økonomi Oppfølging av kap. A i pasientrettighetsloven Interne revisjoner på foretaksnivå Strålevern Tilsyn

Detaljer

Plan for interne revisjoner 2014 - Vedlegg. Revisjonsplan 2014. Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service

Plan for interne revisjoner 2014 - Vedlegg. Revisjonsplan 2014. Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service Plan for interne revisjoner 0 - Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder og Interne revisjoner på foretaksnivå Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service Sykehusapoteket

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak Plan for interne revisjoner 0 Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder god Organisering Tilsyn med blodbankvirksomheten HR Helse Helse Helse Eiendom- Internservice Sykehusapoteket 0 Pasient-administrativt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Revisjonsprogram for SSHF 2014-2016

Revisjonsprogram for SSHF 2014-2016 Revisjonsprogram for SSHF 2014-2016 Vedtatt av adm. dir. i ledergruppemøte, 28.04.14 Sørlandet sykehus HF Innhold Mål for revisjonsprogrammet... 3 Styring av revisjonsprogrammet... 3 Omfang... 3 Prosedyrer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 070 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET IENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan

Detaljer

MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av og e-post av

MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av og e-post av Vedlegg til sak 015-2010 styremøte 28. februar 2011 MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av 24.11.10 og e-post av 04.02.11. Tema i Helsetilsynets

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 28/2013 REVISJONSPLAN 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslag til revisjonsplan

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...

Detaljer

Avdnr. Avdeling Leder. B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen. B0005 Stabsområde virksomhetsstyring og økonomi

Avdnr. Avdeling Leder. B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen. B0005 Stabsområde virksomhetsstyring og økonomi Avdnr. Avdeling Leder B00 Stab SI HF Morten Lang-Ree B0001 Stab Brumunddal Morten Lang-Ree B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen B0003 Stabsområde helse Hans Iver Børresen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst, 1.halvår 20, Vestre Viken HF 15.08. Rød skrift = 1.halvår 20 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk

Detaljer

Gjeldende lovverk for spesialisthelsetjenesten (HMS, smittevern, miljøstyring, legemiddelhåndtering, medisinteknisk utstyr, m.m.)

Gjeldende lovverk for spesialisthelsetjenesten (HMS, smittevern, miljøstyring, legemiddelhåndtering, medisinteknisk utstyr, m.m.) Program for internrevisjon - Internrevisorer gjennomfører interne systemrevisjoner/kvalitetsrevisjoner etter en fastsatt metode. Det utarbeides et årlig revisjonsprogram med gyldighet fra 1. mars til 1.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang Vedlegg 1 Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang og planlagte tiltak Risikoområde Årsak Virkning Tiltak 1 Investeringer utstyr og MTU (20) Det er et stort behov for utskifting/ nyinvestering

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2015

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2015 Tilsyn 2014 og status for lukking av Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven SSA 19.12.2014 Vedlegg

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 18.12.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111

Rapportering av avvik etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2010 Vestre Viken HF versjon 1.3 190111 Rapportering av etter eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst 2 Vestre Viken HF versjon.3 9 Helsetilsyn Pasientrettighetsen Helsepersonelen Spesialisthelsetjenesteen Lov om psykisk helsevern Smittevernen Lov

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 25/ Revisjonsplan overordnede kvalitetsrevisjoner Vestre Viken HF. Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 25/ Revisjonsplan overordnede kvalitetsrevisjoner Vestre Viken HF. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 16. april 2013 Saksbehandler: Kvalitetssjef Hilde Skredtveit Moen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Medisin og helsefag Drøftingssak om internkontroll

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Vedlegg sak 069-2017 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2016 (Oppdatert )

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2016 (Oppdatert ) Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2016 (Oppdatert 12.05.2016) Tilsyn og status for i 2014 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Brann- og eksplosjonsvernloven SSA 19.12.2014

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

UTK. Årsrapport Vedlegg 2. Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 2 Oppsummeringsrapport av revisjonsområdet utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.2.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Utførte revisjonsaktiviteter ved Oslo universitetssykehus fra forrige planperiode

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Vedlegg styresak 072-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Status etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens legemiddelverk Arbeidset Kommunalt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Internrevisjon smittevern. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern

Internrevisjon smittevern. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern Internrevisjon smittevern Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern Vår organisasjon Nordlandssykehuset HF De største lokaliseringene er i Bodø, Lofoten og Vesterålen Antall ansatte ca 3 800 Drøyt 25

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer