Årsmelding Ski tryggere lokalsamfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. Ski tryggere lokalsamfunn"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Ski tryggere lokalsamfunn Skade og ulykkesforebyggende arbeid i Ski kommune med underpunkt: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) i Ski kommune Folkehelse

2 2 1 Ansvarsområde Overordnet mål for Ski kommune Verdens helseorganisasjons (WHO) 6 indikatorer for et trygt lokalsamfunn Nasjonale føringer Lovgrunnlag Tiltak for å oppfylle indikatorene for et trygt lokalsamfunn En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverretatlig gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldrer, miljøer og situasjoner Trafikksikkerhet Seniorkontakten Sikkerhetsuka år Kjempebjørnekjeks Universell utforming Beredskap Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og - miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn Partnerskap for folkehelse Vedlegg... 10

3 3 1 Ansvarsområde Ski kommune skal oppfylle sin forpliktelse som et trygt lokalsamfunn og bidra til at utvikling av arbeidet er i tråd med WHO s 6 indikatorer for et trygt lokalsamfunn. 2 Overordnet mål for Ski kommune Trygge lokalsamfunn er nedfelt i Ski kommunes kommuneplan i planforutsetning 3 og i delmål for omsorg og helse: Innbyggerne skal kunne mestre sin livssituasjon ut fra egne forutsetninger og livsfaser, gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid og få hjelp til å opprettholde funksjonsnivå og gjenvinne tapte funksjoner. 3 Verdens helseorganisasjons (WHO) 6 indikatorer for et trygt lokalsamfunn 1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverretatlig gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn; 2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldrer, miljøer og situasjoner; 3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og - miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper; 4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader; 5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer; 6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn. 4 Nasjonale føringer St.meld. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge stadfester arbeidet med Trygge lokalsamfunn som en del av folkehelsearbeidet i Norge. Forebygging av skader og ulykker en strategiplan for sektorovergripende samarbeid. IS.1280 fra Sosial- og helsedirektoratet. 5 Lovgrunnlag Kommunehelsetjenesteloven 1-2 står det bl.a at kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Arbeidet innen tryggere lokalsamfunn er en måte å følge opp intensjoner i kommunehelsetjenesteloven på 6 Tiltak for å oppfylle indikatorene for et trygt lokalsamfunn Indikatorene som et trygt lokalsamfunn skal gjenkjennes på, er overskriftene som arbeidet i 2007 settes inn i. 6.1 En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverretatlig gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn Alle etatene var representert i kommunens tverretatlige gruppe for Ski tryggere lokalsamfunn

4 4 Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer i 2007: Barnehageetat: Anne Marie Haug, styrer i Gjedsjø naturbarnehage Helse- og sosialetat: Bjørn Sjøvold, virksomhetsleder avd. for helsetjenester til sept Kultur og opplæringsetat Nina Sandvik, inspektør ved Ski skole, Teknisk etat: Bjørn-Olav Østebø, avdelingsingeniør Pleie og omsorgetat: Wenche Arnesen ass.virksomhetsleder hjemmetjenesten Stab og støtte: miljøvernrådgiver Anita Myrmæl Frivillighetssentralen: Kirsten Grøstad, leder av frivillighetssentralen Koordinator Liv Marit Bølset Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Ski kommune har flere tverrfaglige arbeidsgrupper som arbeider med temaer innen det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet. 6.2 Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldrer, miljøer og situasjoner Trygge lokalsamfunn er nedfelt i Ski kommunes kommuneplan i planforutsetning 3 og i delmål for omsorg og helse: Innbyggerne skal kunne mestre sin livssituasjon ut fra egne forutsetninger og livsfaser, gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid og få hjelp til å opprettholde funksjonsnivå og gjenvinne tapte funksjoner. I økonomiplanen er også noen delmål i arbeidet nedfelt. Arbeidet med Trygge lokalsamfunn er også nedfelt som tiltak i Akershus fylkesplan i Handlingsprogrammet for folkehelse med Ski kommune som tiltakshaver. Det er utarbeidet en handlingsplan for tverretatlig samarbeid barn, unge og deres familier Planen har også et vedlegg som beskriver Ski politistasjons prioriteringer i det forebyggende samarbeidet Trafikksikkerhet Skoleveg Kommunalt FAU har satt trafikksikkerhet på sin dagsorden. Representanter fra flere FAU har gjennomført aksjoner på sine skoler for å bevisstgjøre foreldre på deres trafikkatferd ved skolene ved skoledagens begynnelse og slutt. Rullering av kommunal trafikksikkerhetsplan har vært gjennomført. Publikum har sendt inn behov for tiltak på skolevegene både på kommunale veger, fylkeskommunale - og statlige veidestrekninger innen kommune. Disse er prioritert i planen. En tverrfaglig gruppe, Barn på skoleveg som bistår skolekontoret med å vurdere farlige skoleveistrekninger som kan kvalifisere for skoleskyss innen 2 og 4 km s grensen, er videreført. Trafikalt grunnkurs: Det er ønskelig at alle ungdomskolene kan tilby dette, men pr i dag er det bare 3 av ungdomskolene som kan det. Høsten 2007 starter et prøveprosjekt ved Grunnskolen16-20år. 2 lærere har gjennomført kompetansegivende videreutdanning for å kunne undervise i trafikalt grunnkurs. De skal tilrette for trafikkalt grunnkurs slik at ungdom med minoritetsbakgrunn får en bedre forutsetning for å tilegne seg trafikkteori. Prosjektet støttes av Akershus fylkeskommune gjennom Statens vegvesen.

5 5 Refleks 3 nye kommunale barnehager har fått refleksvester til alle barn og voksne samt at slitte vester er blitt erstattet. 1.årtrinns elevene har også i 2007 fått utdelt refleksvester fra Statens vegvesen, region øst. Elevene på 5.årstrinn har fått refleksbånd fra Trygg Trafikk. NAF tildelte refleksvester til alle elever på 5. årstrinn, samt til lærerne ved alle grunnskolene i Ski kommune i forbindelse med sitt 75 års jubileum i Etatsrepresentantene i arbeidsgruppen tryggere lokalsamfunn har delt ut reflekser i 4 år på rad ved trafikknutepunktene Vevelstad, Langhus, Ski, Kråkstad og Skotbu stasjon samt i Siggerud tettsted i forbindelse med nasjonal refleksdag. I tillegg får nytilsatte refleks i sin informasjonsmappe Brosjyrer om skolevegen Ut på tur la bilen stå For å øke oppmerksomheten på å gå til skolen er det utarbeidet en brosjyre Ut å gå la bilen står. Brosjyren legger trafikksikkerhet, helse og miljø som ramme rundt skolevegen. Ved skolestart høsten 2007, ble den delt ut til foresatte ved alle grunnskolene fra 1.til og med 4. årstrinn. Brosjyren er også distribuert til alle barnehager og helsestasjoner i kommune og Trygg Trafikk. Statens vegvesen region øst har distribuert brosjyren til alle skolene i Akershus. Brosjyren er laget ved Vevelstadåsen skole og arbeidet med brosjyren har bidratt til at Vevelstad åsen skole også for skoleåret 2007/2008 får videreføre sin sertifisering for Grønt Flagg. Brosjyren vil i 2008 bli oversatt til flere språk Følgevenn ordning 6 skoler har søkt og fått innvilget til følgevennordning fra Statens vegvesen, region øst. Skolene selv dekker opp 50 % egenandel. Både foreldre og skole gir positive tilbakemeldinger på ordningen. 65+ Bilførerkurs for eldre Kursene arrangeres i samarbeid med Statens vegvesen, region øst. I Ski kommune er kursene forankret i Sikkerhetsuka, og arrangeres 2 ganger pr. år. I 2007 deltok 37 stk på kurs i alderen 65 til 88 år. Bilførerkurset går over 12 timer. En kjørelærer er foredragsholder og kursene inneholder både teori og praktisk kjøring. Deltakerne sier at kusene er nyttige og vil anbefale dem til andre. Interessen for kursen er sterkt økende. Se vedlegg 1. Se vedlegg Seniorkontakten Sikkerhetsuka år Kjempebjørnekjeks Arbeidet med bekjempelsen av planten fortsetter. Det var lite nedfall av frø i 2007 fra planten fordi plantene ble kappet ned, grav opp eller sprøytet. Arbeidet følges opp videre Universell utforming Universell utforming er nedfelt i kommuneplanen både under mål og strategier samt i plan forutsetning 3. I utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer vedrørende kommuneplanens arealdel, der står det: Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I alle plansaker skal det gjøres rede for hvordan hensynet til universell utforming er i varetatt. Ski kommune har arbeidet med å endre sin forvaltningsprosess for å sikre at universell utforming i varetas bl.a. gjennom at temaet tas opp i sjekklister. Temaet tas også opp i ulike møter mellom kommune og utbyggere.

6 Beredskap Kommunens beredskapsarbeid er forankret Ski kommunes kommuneplan der det heter: Beredskapsarbeidet i kommunen skal bidra til å redusere omfang og skader av uønskede hendelser både i krig og fred. Overordnet beredskapsplan med underliggende temaplaner rulleres jevnlig. Beredskapsarbeidet koordineres i Beredskapsrådet under ledelse av ordfører. I tillegg består dette rådet av kommunens øverste ledelse og aktuelle fagpersoner samt faste representanter fra politi, brannvesen og sivilforsvar. I fall krisesituasjon vil kommunens kriseledelse tre sammen under ledelse av ordfører. I 2007 hadde kommunen særlig fokus på etablering av det nye nødnettet som skal sikre skjermet og uhindret kommunikasjon for blålysetatene og kommune/fylkesmann ved krisesituasjoner. I tillegg er det etablert løsning for fordeling av telefontrafikk for krisesituasjon for å sikre informasjonsflyt for publikum Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) SLT er et samarbeid om barn, unge og deres familier. Dette arbeidet i varetas i den daglige drift. Koordinator ressurs tilsvarende 50 % er opprettholdt. I 2007 har den kommunale organisasjon gjennomgått et større endrings- og omstilingsarbeid der bl.a. et av områdene har vært tverrfaglig samarbeid. Dette har vært helt sammenfattende med hovedintensjonen i SLT- arbeidet i Ski kommune. Derfor har deltagelse i dette endringsarbeidet vært høyt prioritert i Det er stor tro på at effekten av dette arbeidet vil synes etter hvert. Ansvarsområdet Bidra til utvikling av godt samarbeid der kommune og politi som etater skal utvikle og bedre sine samarbeidsrutiner både internt og med hverandre, samt å inkludere lokalsamfunnet i arbeid for å bedre oppvektmiljøet for barn og unge. Målgruppen er -0,9 år til 23 år. Nasjonale føringer Stortingsmelding 17 ( ) Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet Stortingsmelding 16 ( ) "Resept for et sunnere Norge" folkehelsemeldingen, Helsedepartementet Handlingsplan. Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet ( ) Lovgrunnlag Barnevernsloven 1-1 loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 3 forplikter barnevernet på samarbeid. Kommunehelsetjenesteloven 1-2 fremhever at helsetjenesten skal fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold Politiloven 2. ledd 2 og 6 står det bl.a. at politiet skal forebygge kriminalitet og samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner. I politiinstruksen 15-1 står det at politiet skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner når deres oppgaver berører politiets virkefelt og lov eller forskrift ikke er til hinder for dette. Særlig påligger det politiet å innlede et nært samarbeid med skole- og sosialmyndighetene og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres virksomhet. Opplæringsloven 1-2 vektlegger samarbeid mellom hjem og skole, tilpasset opplæring og opplæringsmiljø samt å forhindre at elever og lærlinger utsettes for skade eller krenkende ord og handlinger. 15 omhandler opplysningsplikt til barnevern og sosialtjeneste. Sosialloven 3-1 omhandler sosialtjenesten forebyggende virksomhet. Bl.a. om oppsøkende virksomhet og motvirke til misbruk av alkohol og andre rusmidler. Samarbeid Ski kommune og Ski politistasjon Felles satsningsområder for Ski kommune og Ski politistasjon er: Bekjempe bruk av rusmidler blant barn og unge Videreutvikle samarbeidsformene mellom de ulike offentlige etatene Bekjempe vold mellom familiemedlemmer / vold i nære relasjoner

7 7 Det er utarbeidet en handlingsplan for tverretatlig samarbeid rundt barn, unge og deres familier i Ski kommune Planen har et eget vedlegg som omhandler politiets arbeid. Aktivitetsplan for SLT status pr se vedlegg 3 SLT-arbeidsutvalg SLT-Au har bare hatt 3 møter i 2007 fordi arbeidet i prosjektet Helhetlig styring var sammenfallende med grunnlaget for tverrfaglig samarbeid. SLT-Au har hatt følgende medlemmer i 2007: Barnehageetat: Bente Aronsen, etatssjef, med vara Hanne Frang Helse- og sosialetat: Espen Witzøe, avdelingsleder Miljø og tiltak med vara Bjørn Erik Pedersen, fra til aug.07. Mariann Ralmo, ledende helsesøster avd. forebyggende helsearbeid med vara Eva Steffensen Ole Christian Aartun, fagleder barnevernet med vara Nina Olaussen Kultur og opplæringsetat: Arnfinn Almås, leder av PPT med vara Britt Dahl. Mette Myklebust, rektorkollegiet med vara Vibeke Noer Ski politistasjon: Rikke Hallgren, politiførstebetjent, med vara Thea Kaabel Barnekoordinator Gerd Andreassen SLT-koordinator Liv Marit Bølset, Stab og støtte i avdeling plan og utvikling Aktivt lokalsamfunn (AL) Aktivt lokalsamfunn har også vært et møteforum for kommune, politi og aktører i lokalsamfunnet i Det har vært avholdt 4 møter på ettermiddagstid. Oppmøtet i 2007 har vært svært varierende. På grunn av stort arbeidspress med felles prosjektarbeid i Ski kommune som organisasjon, har ikke kommunens representanter kunnet prioriterer dette forumet så høyt, men forumet vil bli videreført i På møtene i AL har følgende personer deltatt i 2007: Leder / SLT-koordinator: Liv Marit Bølset Nestleder / leder av Kjeller n fritidssenter Stein Nøsting Nattravnene: Øistein Stallerud Forebygger Jostein Sandvik. KFAU / Aktiv voksen: Anne Skaarud, Ungdomsrådet: Martin Rønningen Ski Næringsråd: Ragnar Loen Kultur og opplæring: Harald Haugan Idrettsrådet: Kjell Kvifte Ski kulturråd: Knut Falla Aktiv voksen: Terje Borgersen 6.3 Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og - miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper Aktivitetsplan for 2007 tilknyttet handlingsplan for tverretatlig samarbeid barn, unge og deres familier er gjennomført. Se vedlegg 3. Etatenes prioriteringer i 2007 Kjempebjørnekjeks Barnehage etat Helse- og sosial inkl frivillighetsentralen Kultur og opplæring: Teknisk etat Stab og støtte/ Plan og utvikling Pleie og omsorg

8 8 Brannvern opplæring av alle ansatte i hjemmebaserte tjenester Opplæring i hjerte lungeredning Livredning Risikovurdering Trafikksikkerhet Lokalskade / hendelsesregistrering HMS for elever Tilsyn Lekeapparater og idrettsutstyr Sikkerhetsuka Opplæring småbarnsforeldre Sikkerhetsbag Seniorkontakten Salg av tekniske hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede Beredskap ved kriser og brann Beredskap Stavgangsgrupper Sandbøtte og kontroll av røykvarsler Universell utforming Bygnings tekniske krav- følges opp i henhold til standarder Tilrettelegging for et godt og allsidig friluftsliv SLT- samordning av lokal kriminalitetsforebyggende tiltak Tiltak for fysikk aktivitet Det er fortsatt en utfordring å få synliggjort alt det arbeidet som etatene arbeider med som tilhører området skade og ulykkesforebyggende arbeid. Derfor er ikke listen uttømmende. Status etatenes prioriteringer pr vedlegg Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader Den lokale skade/hendelsesdatabase er operativ. I 2007 var det 26 virksomheter som brukte registreringsskjema. Virksomhetene får tilsendt rapport 1 gang pr.år. Rapportene er bare til intern bruk i virksomhetene. 6.5 Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer Etatene prioriterer sine satsningsområder. Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser som er med på å danne grunnlag for forbedringer. Rapportene som sendes virksomheten på bakgrunn av hendelsesregistreringen, gir virksomheten et grunnlag for å evaluere skadeutviklingen samt i verksette hensiktsmessige tiltak i egen virksomhet. 6.6 Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn Nasjonalt nettverk. Nasjonalt Råd for Trygge Lokalsamfunn har fått laget en felles rapport for de trygge lokalsamfunnene i Norge. Materialet er samlet i en egne rapport som Skadeforebyggende

9 9 forum har gitt ut På vei mot et tryggere Norge årsrapport fra norske utnevnte Trygge lokalsamfunn Nettverksrådet har hatt 2 møter i I tillegg er partnerskap for folkehelse i Akershus fylke fulgt opp ved deltagelse av ulike fagpersoner på ulike nettverkssamlinger. Deltagelse i nasjonale møtepunkter : Nasjonal trafikksikkerhetskonferanse mars 2007 arranger av Alvdal og Tynset kommuner Gode småhusområder hvordan skape gode boligområder for alle i Arendal. 4 personer deltok Deltagelse i nettverkssamlinger innen ulike tema i folkehelse arrangert av Akershus fylkeskommune. Ski kommune har et eget område for tryggere lokalsamfunn på kommunen hjemmesider. Internasjonalt nettverk: Ski kommune deltar i et nordisk prosjekt om universell utforming initiert av Nordisk ministerråd sammen med Skanska, Byggekostnadsprogrammet og Husbanken. 4 personer deltok på konferanse i København Boliger for alle i et nordisk perseptiv 2 representanter fra Ski kommunene deltok på arbeidsmøte i Venezia for å danne et nettverk om rusforebyggende arbeid i Europa Flere skoler har hatt utveksling både for elever og lærere Arbeidet med å publisere informasjon på engelsk på kommunen hjemmeside om trygge lokalsamfunn er startet. 7 Partnerskap for folkehelse Ski kommune deltar i partnerskap for folkehelse med Akershus fylkeskommune. Representanter fra kommunen har deltatt både på koordinatorsamlinger og konferanser. Dette bidrar både til kunnskapsheving og til bevisstgjøring av hva det vide begrepet folkehelse omfatter. Noen tiltak i Ski kommune er nedfelt i handlingsprogrammet for folkehelse tilknyttet fylkesplanen i Akershus. Dette medfører at det tilføres øremerkede midler til aktivitetskurs for 65+. Seniorkontakten tilrettelegger for kursene som bekjentgjøres i Follo kommunene. Tildelte økonomiske midler til folkehelsearbeid, settes på egne tiltaksnummer. Arbeidet med fysikk aktivitet er fortsatt organisert som prosjekt i Ski kommune. Den tverretatlig prosjektgruppen for fysikk aktivitet, har deltagere fra virksomheter i kultur og opplæringsetaten, virksomhet miljø- og tiltak, virksomhet for forebyggende helsetjenester, personalavdelingen og Ski kommuneskoger og frivillighetssentral. Gruppa ledes av koordinator for fysikk aktivitet. Gruppen har regelmessige møter ca. hver annen måned. Samarbeidet med Frivillig sektor skjer gjennom alle de ovennevnte virksomhetene. Både kultur, skogbestyrer, miljø og tiltak, helsetjenesten har bred kontakt med frivillige lag og foreninger. En handlingsplan for fysikk aktivitet er vedtatt. Flere tiltak i handlingsplanen er nedfelt i handlingsprogrammet for folkehelse i Akershus. Det har også gitt øremerkede midler til arbeidet. Det arbeides med å tilrettelegge for lavterskel aktiviteter innen fysisk aktivitet. Status på handlingsplan for fysikk aktivitet. se vedlegg 5 I 2007 ble Ski kommunes kultur plan - kultur for alle og Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv revidert. Begge planene knytter sine temaer opp mot det overordnede begrepet folkehelse.

10 10 8 Vedlegg Seniorkontakten, årsmelding for vedlegg 1 Sikkerhetsuka år rapport for vedlegg 2 Aktivitetsplan SLT i 2007 med status pr vedlegg 3 Status etatenes prioriteringer for forebygging av skader og ulykker pr vedlegg 4 Handlingsplan for fysikk aktivitet med status pr vedlegg 5 30.april 2008 Liv Marit Bølset, Rådgiver helsefremmende og forebyggende arbeid

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset

Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset 1 Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset Plan og utvikling Kjempebjørnekjeks Barnehageetat Bilfridag Risikovurdering. Bekjempe planten kjempebjørnekjeks

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig HARSTAD KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging og sikkerhet Innhold 1. BESKRIVENDE DEL... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Planarbeidet... 4 1.2.1 Bakgrunn... 4 1.2.2 Formål og mål...

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Statusrapport fra etatene om forebygging av skader og ulykker - Ski tryggere lokalsamfunn 2005

Statusrapport fra etatene om forebygging av skader og ulykker - Ski tryggere lokalsamfunn 2005 Barnehageetat Frivillighetssentralen (FVHS) Risikovurdering av utet i barnehagen. Trafikk sikkerhet Stavganggrupper Sandbøtter og røykvarsler- Barnehagen skal ha et trygt ute, som er med på å styrke barns

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 1 Forord. Balsfjord kommune utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret i 2002, og planperioden var frem til

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Balsfjord kommune. - for framtida

Balsfjord kommune. - for framtida Balsfjord kommune - for framtida HANDLINGSPLAN SAMMEN MOT VOLD 2013-2016 1 1.0. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for planen 3 1.2 Formålet med planen 3 1.3. Avgrensning 4 2.0. VOLD I NÆRE RELASJONER 4 2.1. Definisjon

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE Helsemessige og sosiale utfordringer, mål og anbefalte tiltak Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅL OG MÅLGRUPPE...

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer