Årsmelding Ski tryggere lokalsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. Ski tryggere lokalsamfunn"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Ski tryggere lokalsamfunn Skade og ulykkesforebyggende arbeid i Ski kommune med underpunkt: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) i Ski kommune Folkehelse

2 2 1 Ansvarsområde Overordnet mål for Ski kommune Verdens helseorganisasjons (WHO) 6 indikatorer for et trygt lokalsamfunn Nasjonale føringer Lovgrunnlag Tiltak for å oppfylle indikatorene for et trygt lokalsamfunn En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverretatlig gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldrer, miljøer og situasjoner Trafikksikkerhet Seniorkontakten Sikkerhetsuka år Kjempebjørnekjeks Universell utforming Beredskap Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og - miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn Partnerskap for folkehelse Vedlegg... 10

3 3 1 Ansvarsområde Ski kommune skal oppfylle sin forpliktelse som et trygt lokalsamfunn og bidra til at utvikling av arbeidet er i tråd med WHO s 6 indikatorer for et trygt lokalsamfunn. 2 Overordnet mål for Ski kommune Trygge lokalsamfunn er nedfelt i Ski kommunes kommuneplan i planforutsetning 3 og i delmål for omsorg og helse: Innbyggerne skal kunne mestre sin livssituasjon ut fra egne forutsetninger og livsfaser, gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid og få hjelp til å opprettholde funksjonsnivå og gjenvinne tapte funksjoner. 3 Verdens helseorganisasjons (WHO) 6 indikatorer for et trygt lokalsamfunn 1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverretatlig gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn; 2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldrer, miljøer og situasjoner; 3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og - miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper; 4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader; 5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer; 6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn. 4 Nasjonale føringer St.meld. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge stadfester arbeidet med Trygge lokalsamfunn som en del av folkehelsearbeidet i Norge. Forebygging av skader og ulykker en strategiplan for sektorovergripende samarbeid. IS.1280 fra Sosial- og helsedirektoratet. 5 Lovgrunnlag Kommunehelsetjenesteloven 1-2 står det bl.a at kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Arbeidet innen tryggere lokalsamfunn er en måte å følge opp intensjoner i kommunehelsetjenesteloven på 6 Tiltak for å oppfylle indikatorene for et trygt lokalsamfunn Indikatorene som et trygt lokalsamfunn skal gjenkjennes på, er overskriftene som arbeidet i 2007 settes inn i. 6.1 En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverretatlig gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn Alle etatene var representert i kommunens tverretatlige gruppe for Ski tryggere lokalsamfunn

4 4 Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer i 2007: Barnehageetat: Anne Marie Haug, styrer i Gjedsjø naturbarnehage Helse- og sosialetat: Bjørn Sjøvold, virksomhetsleder avd. for helsetjenester til sept Kultur og opplæringsetat Nina Sandvik, inspektør ved Ski skole, Teknisk etat: Bjørn-Olav Østebø, avdelingsingeniør Pleie og omsorgetat: Wenche Arnesen ass.virksomhetsleder hjemmetjenesten Stab og støtte: miljøvernrådgiver Anita Myrmæl Frivillighetssentralen: Kirsten Grøstad, leder av frivillighetssentralen Koordinator Liv Marit Bølset Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Ski kommune har flere tverrfaglige arbeidsgrupper som arbeider med temaer innen det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet. 6.2 Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldrer, miljøer og situasjoner Trygge lokalsamfunn er nedfelt i Ski kommunes kommuneplan i planforutsetning 3 og i delmål for omsorg og helse: Innbyggerne skal kunne mestre sin livssituasjon ut fra egne forutsetninger og livsfaser, gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid og få hjelp til å opprettholde funksjonsnivå og gjenvinne tapte funksjoner. I økonomiplanen er også noen delmål i arbeidet nedfelt. Arbeidet med Trygge lokalsamfunn er også nedfelt som tiltak i Akershus fylkesplan i Handlingsprogrammet for folkehelse med Ski kommune som tiltakshaver. Det er utarbeidet en handlingsplan for tverretatlig samarbeid barn, unge og deres familier Planen har også et vedlegg som beskriver Ski politistasjons prioriteringer i det forebyggende samarbeidet Trafikksikkerhet Skoleveg Kommunalt FAU har satt trafikksikkerhet på sin dagsorden. Representanter fra flere FAU har gjennomført aksjoner på sine skoler for å bevisstgjøre foreldre på deres trafikkatferd ved skolene ved skoledagens begynnelse og slutt. Rullering av kommunal trafikksikkerhetsplan har vært gjennomført. Publikum har sendt inn behov for tiltak på skolevegene både på kommunale veger, fylkeskommunale - og statlige veidestrekninger innen kommune. Disse er prioritert i planen. En tverrfaglig gruppe, Barn på skoleveg som bistår skolekontoret med å vurdere farlige skoleveistrekninger som kan kvalifisere for skoleskyss innen 2 og 4 km s grensen, er videreført. Trafikalt grunnkurs: Det er ønskelig at alle ungdomskolene kan tilby dette, men pr i dag er det bare 3 av ungdomskolene som kan det. Høsten 2007 starter et prøveprosjekt ved Grunnskolen16-20år. 2 lærere har gjennomført kompetansegivende videreutdanning for å kunne undervise i trafikalt grunnkurs. De skal tilrette for trafikkalt grunnkurs slik at ungdom med minoritetsbakgrunn får en bedre forutsetning for å tilegne seg trafikkteori. Prosjektet støttes av Akershus fylkeskommune gjennom Statens vegvesen.

5 5 Refleks 3 nye kommunale barnehager har fått refleksvester til alle barn og voksne samt at slitte vester er blitt erstattet. 1.årtrinns elevene har også i 2007 fått utdelt refleksvester fra Statens vegvesen, region øst. Elevene på 5.årstrinn har fått refleksbånd fra Trygg Trafikk. NAF tildelte refleksvester til alle elever på 5. årstrinn, samt til lærerne ved alle grunnskolene i Ski kommune i forbindelse med sitt 75 års jubileum i Etatsrepresentantene i arbeidsgruppen tryggere lokalsamfunn har delt ut reflekser i 4 år på rad ved trafikknutepunktene Vevelstad, Langhus, Ski, Kråkstad og Skotbu stasjon samt i Siggerud tettsted i forbindelse med nasjonal refleksdag. I tillegg får nytilsatte refleks i sin informasjonsmappe Brosjyrer om skolevegen Ut på tur la bilen stå For å øke oppmerksomheten på å gå til skolen er det utarbeidet en brosjyre Ut å gå la bilen står. Brosjyren legger trafikksikkerhet, helse og miljø som ramme rundt skolevegen. Ved skolestart høsten 2007, ble den delt ut til foresatte ved alle grunnskolene fra 1.til og med 4. årstrinn. Brosjyren er også distribuert til alle barnehager og helsestasjoner i kommune og Trygg Trafikk. Statens vegvesen region øst har distribuert brosjyren til alle skolene i Akershus. Brosjyren er laget ved Vevelstadåsen skole og arbeidet med brosjyren har bidratt til at Vevelstad åsen skole også for skoleåret 2007/2008 får videreføre sin sertifisering for Grønt Flagg. Brosjyren vil i 2008 bli oversatt til flere språk Følgevenn ordning 6 skoler har søkt og fått innvilget til følgevennordning fra Statens vegvesen, region øst. Skolene selv dekker opp 50 % egenandel. Både foreldre og skole gir positive tilbakemeldinger på ordningen. 65+ Bilførerkurs for eldre Kursene arrangeres i samarbeid med Statens vegvesen, region øst. I Ski kommune er kursene forankret i Sikkerhetsuka, og arrangeres 2 ganger pr. år. I 2007 deltok 37 stk på kurs i alderen 65 til 88 år. Bilførerkurset går over 12 timer. En kjørelærer er foredragsholder og kursene inneholder både teori og praktisk kjøring. Deltakerne sier at kusene er nyttige og vil anbefale dem til andre. Interessen for kursen er sterkt økende. Se vedlegg 1. Se vedlegg Seniorkontakten Sikkerhetsuka år Kjempebjørnekjeks Arbeidet med bekjempelsen av planten fortsetter. Det var lite nedfall av frø i 2007 fra planten fordi plantene ble kappet ned, grav opp eller sprøytet. Arbeidet følges opp videre Universell utforming Universell utforming er nedfelt i kommuneplanen både under mål og strategier samt i plan forutsetning 3. I utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer vedrørende kommuneplanens arealdel, der står det: Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I alle plansaker skal det gjøres rede for hvordan hensynet til universell utforming er i varetatt. Ski kommune har arbeidet med å endre sin forvaltningsprosess for å sikre at universell utforming i varetas bl.a. gjennom at temaet tas opp i sjekklister. Temaet tas også opp i ulike møter mellom kommune og utbyggere.

6 Beredskap Kommunens beredskapsarbeid er forankret Ski kommunes kommuneplan der det heter: Beredskapsarbeidet i kommunen skal bidra til å redusere omfang og skader av uønskede hendelser både i krig og fred. Overordnet beredskapsplan med underliggende temaplaner rulleres jevnlig. Beredskapsarbeidet koordineres i Beredskapsrådet under ledelse av ordfører. I tillegg består dette rådet av kommunens øverste ledelse og aktuelle fagpersoner samt faste representanter fra politi, brannvesen og sivilforsvar. I fall krisesituasjon vil kommunens kriseledelse tre sammen under ledelse av ordfører. I 2007 hadde kommunen særlig fokus på etablering av det nye nødnettet som skal sikre skjermet og uhindret kommunikasjon for blålysetatene og kommune/fylkesmann ved krisesituasjoner. I tillegg er det etablert løsning for fordeling av telefontrafikk for krisesituasjon for å sikre informasjonsflyt for publikum Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) SLT er et samarbeid om barn, unge og deres familier. Dette arbeidet i varetas i den daglige drift. Koordinator ressurs tilsvarende 50 % er opprettholdt. I 2007 har den kommunale organisasjon gjennomgått et større endrings- og omstilingsarbeid der bl.a. et av områdene har vært tverrfaglig samarbeid. Dette har vært helt sammenfattende med hovedintensjonen i SLT- arbeidet i Ski kommune. Derfor har deltagelse i dette endringsarbeidet vært høyt prioritert i Det er stor tro på at effekten av dette arbeidet vil synes etter hvert. Ansvarsområdet Bidra til utvikling av godt samarbeid der kommune og politi som etater skal utvikle og bedre sine samarbeidsrutiner både internt og med hverandre, samt å inkludere lokalsamfunnet i arbeid for å bedre oppvektmiljøet for barn og unge. Målgruppen er -0,9 år til 23 år. Nasjonale føringer Stortingsmelding 17 ( ) Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet Stortingsmelding 16 ( ) "Resept for et sunnere Norge" folkehelsemeldingen, Helsedepartementet Handlingsplan. Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet ( ) Lovgrunnlag Barnevernsloven 1-1 loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 3 forplikter barnevernet på samarbeid. Kommunehelsetjenesteloven 1-2 fremhever at helsetjenesten skal fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold Politiloven 2. ledd 2 og 6 står det bl.a. at politiet skal forebygge kriminalitet og samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner. I politiinstruksen 15-1 står det at politiet skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner når deres oppgaver berører politiets virkefelt og lov eller forskrift ikke er til hinder for dette. Særlig påligger det politiet å innlede et nært samarbeid med skole- og sosialmyndighetene og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres virksomhet. Opplæringsloven 1-2 vektlegger samarbeid mellom hjem og skole, tilpasset opplæring og opplæringsmiljø samt å forhindre at elever og lærlinger utsettes for skade eller krenkende ord og handlinger. 15 omhandler opplysningsplikt til barnevern og sosialtjeneste. Sosialloven 3-1 omhandler sosialtjenesten forebyggende virksomhet. Bl.a. om oppsøkende virksomhet og motvirke til misbruk av alkohol og andre rusmidler. Samarbeid Ski kommune og Ski politistasjon Felles satsningsområder for Ski kommune og Ski politistasjon er: Bekjempe bruk av rusmidler blant barn og unge Videreutvikle samarbeidsformene mellom de ulike offentlige etatene Bekjempe vold mellom familiemedlemmer / vold i nære relasjoner

7 7 Det er utarbeidet en handlingsplan for tverretatlig samarbeid rundt barn, unge og deres familier i Ski kommune Planen har et eget vedlegg som omhandler politiets arbeid. Aktivitetsplan for SLT status pr se vedlegg 3 SLT-arbeidsutvalg SLT-Au har bare hatt 3 møter i 2007 fordi arbeidet i prosjektet Helhetlig styring var sammenfallende med grunnlaget for tverrfaglig samarbeid. SLT-Au har hatt følgende medlemmer i 2007: Barnehageetat: Bente Aronsen, etatssjef, med vara Hanne Frang Helse- og sosialetat: Espen Witzøe, avdelingsleder Miljø og tiltak med vara Bjørn Erik Pedersen, fra til aug.07. Mariann Ralmo, ledende helsesøster avd. forebyggende helsearbeid med vara Eva Steffensen Ole Christian Aartun, fagleder barnevernet med vara Nina Olaussen Kultur og opplæringsetat: Arnfinn Almås, leder av PPT med vara Britt Dahl. Mette Myklebust, rektorkollegiet med vara Vibeke Noer Ski politistasjon: Rikke Hallgren, politiførstebetjent, med vara Thea Kaabel Barnekoordinator Gerd Andreassen SLT-koordinator Liv Marit Bølset, Stab og støtte i avdeling plan og utvikling Aktivt lokalsamfunn (AL) Aktivt lokalsamfunn har også vært et møteforum for kommune, politi og aktører i lokalsamfunnet i Det har vært avholdt 4 møter på ettermiddagstid. Oppmøtet i 2007 har vært svært varierende. På grunn av stort arbeidspress med felles prosjektarbeid i Ski kommune som organisasjon, har ikke kommunens representanter kunnet prioriterer dette forumet så høyt, men forumet vil bli videreført i På møtene i AL har følgende personer deltatt i 2007: Leder / SLT-koordinator: Liv Marit Bølset Nestleder / leder av Kjeller n fritidssenter Stein Nøsting Nattravnene: Øistein Stallerud Forebygger Jostein Sandvik. KFAU / Aktiv voksen: Anne Skaarud, Ungdomsrådet: Martin Rønningen Ski Næringsråd: Ragnar Loen Kultur og opplæring: Harald Haugan Idrettsrådet: Kjell Kvifte Ski kulturråd: Knut Falla Aktiv voksen: Terje Borgersen 6.3 Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og - miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper Aktivitetsplan for 2007 tilknyttet handlingsplan for tverretatlig samarbeid barn, unge og deres familier er gjennomført. Se vedlegg 3. Etatenes prioriteringer i 2007 Kjempebjørnekjeks Barnehage etat Helse- og sosial inkl frivillighetsentralen Kultur og opplæring: Teknisk etat Stab og støtte/ Plan og utvikling Pleie og omsorg

8 8 Brannvern opplæring av alle ansatte i hjemmebaserte tjenester Opplæring i hjerte lungeredning Livredning Risikovurdering Trafikksikkerhet Lokalskade / hendelsesregistrering HMS for elever Tilsyn Lekeapparater og idrettsutstyr Sikkerhetsuka Opplæring småbarnsforeldre Sikkerhetsbag Seniorkontakten Salg av tekniske hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede Beredskap ved kriser og brann Beredskap Stavgangsgrupper Sandbøtte og kontroll av røykvarsler Universell utforming Bygnings tekniske krav- følges opp i henhold til standarder Tilrettelegging for et godt og allsidig friluftsliv SLT- samordning av lokal kriminalitetsforebyggende tiltak Tiltak for fysikk aktivitet Det er fortsatt en utfordring å få synliggjort alt det arbeidet som etatene arbeider med som tilhører området skade og ulykkesforebyggende arbeid. Derfor er ikke listen uttømmende. Status etatenes prioriteringer pr vedlegg Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader Den lokale skade/hendelsesdatabase er operativ. I 2007 var det 26 virksomheter som brukte registreringsskjema. Virksomhetene får tilsendt rapport 1 gang pr.år. Rapportene er bare til intern bruk i virksomhetene. 6.5 Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer Etatene prioriterer sine satsningsområder. Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser som er med på å danne grunnlag for forbedringer. Rapportene som sendes virksomheten på bakgrunn av hendelsesregistreringen, gir virksomheten et grunnlag for å evaluere skadeutviklingen samt i verksette hensiktsmessige tiltak i egen virksomhet. 6.6 Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn Nasjonalt nettverk. Nasjonalt Råd for Trygge Lokalsamfunn har fått laget en felles rapport for de trygge lokalsamfunnene i Norge. Materialet er samlet i en egne rapport som Skadeforebyggende

9 9 forum har gitt ut På vei mot et tryggere Norge årsrapport fra norske utnevnte Trygge lokalsamfunn Nettverksrådet har hatt 2 møter i I tillegg er partnerskap for folkehelse i Akershus fylke fulgt opp ved deltagelse av ulike fagpersoner på ulike nettverkssamlinger. Deltagelse i nasjonale møtepunkter : Nasjonal trafikksikkerhetskonferanse mars 2007 arranger av Alvdal og Tynset kommuner Gode småhusområder hvordan skape gode boligområder for alle i Arendal. 4 personer deltok Deltagelse i nettverkssamlinger innen ulike tema i folkehelse arrangert av Akershus fylkeskommune. Ski kommune har et eget område for tryggere lokalsamfunn på kommunen hjemmesider. Internasjonalt nettverk: Ski kommune deltar i et nordisk prosjekt om universell utforming initiert av Nordisk ministerråd sammen med Skanska, Byggekostnadsprogrammet og Husbanken. 4 personer deltok på konferanse i København Boliger for alle i et nordisk perseptiv 2 representanter fra Ski kommunene deltok på arbeidsmøte i Venezia for å danne et nettverk om rusforebyggende arbeid i Europa Flere skoler har hatt utveksling både for elever og lærere Arbeidet med å publisere informasjon på engelsk på kommunen hjemmeside om trygge lokalsamfunn er startet. 7 Partnerskap for folkehelse Ski kommune deltar i partnerskap for folkehelse med Akershus fylkeskommune. Representanter fra kommunen har deltatt både på koordinatorsamlinger og konferanser. Dette bidrar både til kunnskapsheving og til bevisstgjøring av hva det vide begrepet folkehelse omfatter. Noen tiltak i Ski kommune er nedfelt i handlingsprogrammet for folkehelse tilknyttet fylkesplanen i Akershus. Dette medfører at det tilføres øremerkede midler til aktivitetskurs for 65+. Seniorkontakten tilrettelegger for kursene som bekjentgjøres i Follo kommunene. Tildelte økonomiske midler til folkehelsearbeid, settes på egne tiltaksnummer. Arbeidet med fysikk aktivitet er fortsatt organisert som prosjekt i Ski kommune. Den tverretatlig prosjektgruppen for fysikk aktivitet, har deltagere fra virksomheter i kultur og opplæringsetaten, virksomhet miljø- og tiltak, virksomhet for forebyggende helsetjenester, personalavdelingen og Ski kommuneskoger og frivillighetssentral. Gruppa ledes av koordinator for fysikk aktivitet. Gruppen har regelmessige møter ca. hver annen måned. Samarbeidet med Frivillig sektor skjer gjennom alle de ovennevnte virksomhetene. Både kultur, skogbestyrer, miljø og tiltak, helsetjenesten har bred kontakt med frivillige lag og foreninger. En handlingsplan for fysikk aktivitet er vedtatt. Flere tiltak i handlingsplanen er nedfelt i handlingsprogrammet for folkehelse i Akershus. Det har også gitt øremerkede midler til arbeidet. Det arbeides med å tilrettelegge for lavterskel aktiviteter innen fysisk aktivitet. Status på handlingsplan for fysikk aktivitet. se vedlegg 5 I 2007 ble Ski kommunes kultur plan - kultur for alle og Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv revidert. Begge planene knytter sine temaer opp mot det overordnede begrepet folkehelse.

10 10 8 Vedlegg Seniorkontakten, årsmelding for vedlegg 1 Sikkerhetsuka år rapport for vedlegg 2 Aktivitetsplan SLT i 2007 med status pr vedlegg 3 Status etatenes prioriteringer for forebygging av skader og ulykker pr vedlegg 4 Handlingsplan for fysikk aktivitet med status pr vedlegg 5 30.april 2008 Liv Marit Bølset, Rådgiver helsefremmende og forebyggende arbeid

Årsmelding 2006. Ski tryggere lokalsamfunn

Årsmelding 2006. Ski tryggere lokalsamfunn Årsmelding 2006 Ski tryggere lokalsamfunn Skade og ulykkesforebyggende arbeid i Ski kommune med underpunkt: Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) i Ski kommune Folkehelse 2 1 Ansvarsområde...

Detaljer

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01

15.2.2012. Sekretær: Elisabeth Hafsten enhet helse Alvdal kommune 2560 Alvdal elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no Telf. 62 48 90 89 fax 62 48 91 01 Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2011 15.2.2012 Lokale kontaktpersoner i 2011 har vært: Leder: Arne Dagfinn Øynes Bellingmo 2560 Alvdal Tlf 99 02 68 98 post@oynes-gartneri.no Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2005. Ski tryggere lokalsamfunn

Årsmelding 2005. Ski tryggere lokalsamfunn Årsmelding 2005 Ski tryggere lokalsamfunn Skade og ulykkesforebyggende arbeid i Ski kommune inkl. sluttrapport Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) i Ski kommune for prosjektperioden

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging.

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn. Årsrapport 2008. Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2008 Eldreteamet, Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging. Foto: GAHj ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens navn: Spydeberg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune

Trygge lokalsamfunn. Alvdal kommune Trygge lokalsamfunn Alvdal kommune Årsrapport for 2012 15.2.2013 1 Alvdal kommune 2 Lokale kontaktpersoner for Trygge lokalsamfunn Lokale kontaktpersoner i 2012 har vært: Leder: Janne Lunaas, politiker,

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009.

Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. Trygge lokalsamfunn. Årsrapport for 2009. (Vises til foreslått mal fra Trygge lokalsamfunn/ Skadeforebyggende forum.) Ad pkt 1: Kommunens navn: Rakkestad kommune. Ad pkt 2: Lokal kontaktperson for Trygge

Detaljer

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011

Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011 Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2011 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2011 Spydeberg

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Forebygging av skader og ulykker

Forebygging av skader og ulykker Forebygging av skader og ulykker Jakob Linhave Tema Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet av 01.01.2010. Ny

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN Kommunens navn: Spydeberg kommune

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN Kommunens navn: Spydeberg kommune Spydeberg - Trygt lokalsamfunn Årsrapport 2009 Spydeberg Trygt Lokalsamfunn arbeider aktivt med ulykkesforebygging og ungdom Vollene gård. Foto: GAHj 1 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2008 1. Kommunens

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012

ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN 2012 1. Kommunens navn: Bydel Stovner 2. Kontaktperson: Rune Trondhjem Stilling: Helsekonsulent, Telefonnummer: 23 47 10 12 e-postadresse: rune.trondhjem@bsr.oslo.kommune.no

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE

BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE Plan for 2007-2010 BEVEGELSE GLEDE GOD HELSE FYSAK står for fysisk aktivitet som er: helsefremmende forebyggende rehabiliterende tilpasset målgruppe integrerende systematisk 2 INNHOLD 1.0 INNLEDNING OG

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet

Safe Community. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Safe Community Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et konsept for: Forebygge og redusere skader og ulykker i lokalsamfunnet Bergen kommune søkte om å bli godkjent av WHO i 2004 Kriterier for Safe

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE TRYGGE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010.

Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010. Larvik Trygge lokalsamfunn - årsrapport 2010. 1. Kommunens navn: Larvik kommune 2. Kontaktperson for Trygge lokalsamfunn i kommunen: Rådgiver: Bjørn Evensen. Kontaktinformasjon: bjørn.evensen@larvik.kommune.no

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Landskap i plan helse, identitet og universell utforming Voss 4. juni 2008 Hva menes det med folkehelse? Hva vet du om folkehelsearbeid i din kommune? Hvem

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a)

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Ved Gressvik ungdomsskole er det satt sterkt fokus på at elevene skal føle seg trygge på skolen. Dette betyr at det

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Folkehelse i fylkesplanen

Folkehelse i fylkesplanen Folkehelse i fylkesplanen Fire innsatsområder knyttet opp mot Folkehelsemeldingens prioriteringer. økt fysisk aktivitet sunnere kosthold redusert tobakk- og rusbruk gode trivelige og vel tilrettelagte

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring INNHOLD INNLEDNING...4 Overordnede rammer...4 Verdisyn...5 Mål...6 Delmål...6 Indikatorer...6 HOVEDUTFORDRINGER...7 Psykisk helse

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

TRONDHEIM. Rådgiver/folkehelsekoordinator Mette H. Berntsen, bmh@trondheim.kommune.no

TRONDHEIM. Rådgiver/folkehelsekoordinator Mette H. Berntsen, bmh@trondheim.kommune.no TRONDHEIM 1 Trondheim kommune, godkjent 2005 2 Lokal kontaktperson, for Trygge Lokalsamfunn Rådgiver/folkehelsekoordinator Mette H. Berntsen, bmh@trondheim.kommune.no 3 Organisering lokal infrastruktur

Detaljer

Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset

Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset 1 Status rapport Ski tryggere lokalsamfunn pr. 31.12.2004 Fra koordinator Liv Marit Bølset Plan og utvikling Kjempebjørnekjeks Barnehageetat Bilfridag Risikovurdering. Bekjempe planten kjempebjørnekjeks

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller

inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller inkludering, medvirkning og utjevne sosiale helseforskjeller Handlingsplan for Folkehelse 2016 Målgruppe barn og unge, Fremme god helse, trivsel, inkludering, og Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse evaluere 1. Sjumilssteget Fremme trivsel, inkludering

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10 NOTAT Til: Inghild Vanglo Konsulent Fritid Kåre Ingvar Helland Levekårssjef Stab Bjarne Rosenblad Kommunelege I Stab Emne: Folkehelseplan Eigersund 2007 Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07

Detaljer

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2017-2020 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling:

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling: Sande kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Dato: 02.02.2010 Tid: kl. 18.30 Sted: Sande rådhus, Klippan Orientering fra NAV v/torunn Petterson Forfall meldes til sekretariatet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Treadmill.mpeg. Samfunnet har endret seg

Treadmill.mpeg. Samfunnet har endret seg Treadmill.mpeg Samfunnet har endret seg Utviklingstrekk Store endringer i livsstilen og mosjonsvaner i alderen 15-25 år. Mest kritisk mellom 17-20 år (Brevik & Vaagbø 1999) Ungdom trener like ofte i 2002

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Arkivsak-dok. 10/05892-7 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato 1 Fylkesutvalget 18.1.2011 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen. Årsrapport for KOMMUNENS NAVN Rapporteringsår Navn på TL-kontaktperson TELEFon e-post OM RAPPORTERINGSMALEN TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport i

Detaljer

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10! Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte

Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Skadeforebyggende forum ønsker velkommen til nettverksmøte Her vil anerkjente fagpersoner dele kunnskap og erfaring, og peke på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Du vil også møte skadeforebyggere

Detaljer