Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar Orienteringssak Tilsynssaker Helse Finnmark HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012. Orienteringssak Tilsynssaker Helse Finnmark HF"

Transkript

1 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 11-4/2012 Navn på sak: Orienteringssak Tilsynssaker Helse Finnmark HF Adm. direktørens tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar orienteringssak om tilsynssaker Helse Finnmark til orientering Vedlegg: 1. Tilsyn Helse Finnmark (oversikt) 2. Tilsynsrapport fra Sør-Varanger kommune 3. Svar fra Helse Finnmark m/vedlegg 4. Avslutning av tilsyn BUP Kirkenes 5. Intern Revisjonsrapport 6. Tilsyn av Ortopeditilbudet 7. Tilsynsrapport Skrøpelige eldre med hoftebrudd 8. Svar Skrøpelige eldre med hoftebrudd 9. Purring tilsyn Finnmarksklinikken m/vedlegg Hans Petter Fundingsrud Adm. dir.

2 Tilsyn - Helse Finnmark Tilsyn Helsetilsynet Finnmark - Klinikk Kirkenes og Hammerfest - Skrøpelig eldre med hoftebrudd Branntilsyn Kirkenes sykehus DSB - Tilsyn 2012 HMS, Bruk og vedlikehold, Elektro Kirkenes/Hammerfest Dato Avholdt 25. og 26/8 Foreløpig rapport Mottatt Svar fra Helse Finnmark Endelig rapport Mottatt januar 2012 Korrespondanse mellom tilsyn og foretaket 28/11 14/11 Tilsynet 7/11: Tilsynsrapport Foretaket: Tilbakemelding Sør-Varanger kommune: Tilsynsrapport Helse Finnmark: Tilsvar Rapport ikke mottatt Avvik Unntatt fra offentlighet. Offentlighetsloven 5a jf. Forvaltningsloven 13 Avvik 1: Brannteknisk sikkerhet er ikke tilfredsstillende Avvik 2: Brannsikkerheten er ikke dokumentert ivaretatt i forhold til fastsatte mål. Avvik 3: Det kunne ikke dokumenteres at brannvaktordningen er tilstrekkelig i forhold til risikoforhold i objektet. Avvik 4: Rednings- og beredskapsplaner er ikke utarbeidet Avvik 5: Brannøvelser. Anmerkning 1: Stigerør og slangedepot i gjennomgående trapperom ikke tilrettelagt. Anmerkning 2: Hovedverneombud ikke tilstede under tilsynet. Avvik lukket Klinikkene oppretter arbeidsgrupper som skal sluttføre arbeidet innen 1/

3 Tilsyn - Helse Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Varsel om tilsyn med Klinikk Hammerfest fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft mars 2012 Finnmarksklinikken 7. og 8. juni 2011 Ikke gjennomført /2 Helsetilsynet: Varsel om tilsyn Tilsynet 9/6: Anmodning om opplysning og uttalsese poliklinisk tilbud Foretaket 5/8 : Svar på anmodning om opplysninger og uttalelse poliklinisk tilbud Foretaket 10/8: Svar på foreløpig rapport Tilsynet Purringer Avvik 1: styringsaktiviteter er ikke tilstrekklig til å sikre av tverrfaglig spesialistert utredning, behandling og utskrivning utføres forsvarlig Avvik 2: utrednings-, og behandlingsarbeidet kokumenteres ikke i journal. Merknad 1: forbedringspotensiale - å sikre en sammenhengende behandlingskjede mellom ulike deler av spesialist-helsetjenesten og det kommunale tjenesteapparater før, under og etter behandling. 2

4 S0R-VARANGER KONIMUNE BRANNVESENET Heise Finnmark HF Dr. Palrnstrerns vei KIRKENES Ketil Pedersen Var ref.: Deres ref.: Dato: Saksnr.: 11/2409/ Saksbehandler: Telefonnr.: Epostadresse: Leif Sommer Dostmottaki12lsvk.no TILSYNSRAPPORT FOR KIRKENES SYKEHUS Eiendomsnr. 27/9 Objektgruppen r. A Adresse: Dr. Paimstrems vei 15, 9900 Kirkenes Virksomhet: Klinikk Kirkenes, AMK, Ambulansetjenesten, Narvesen, Legevakta, etc. Eier: Heise Finnmark HF Brannansvarlig: Ketil Pedersen I medhold av lov av 14. juli 2002 nr. 20: Brann- og eksplosjonsvernloven 11 og 13, forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forskrift om brannforebygging) og forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, rnilje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), ble det utfert tilsyn den , der felqende personer deltok: Eier/virksomhets representant: Brannvernleder Ketil Pedersen. Drifts- og eiendomssjef 0yvin Grongstad. Brannvesenets representant: Varabrannsjef Leif Ivar Sommer. Formal: Forrnalet med tilsynet var avurdere om virksomheten og eier av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Det ble srerlig lagt vekt pa omrader som er omtalt i internkontrollforskriftens 5 og i forskrift om brannforebygging kapitlene 2, 3 og 4. Omfang: Tilsynet har tatt for seg felqende: Delgjennomgang av dokumentasjon, befaring samt stikkprever for verifikasjon. Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: Boks406 Sentralbord KIRKENES

5 Endringer siden forrige tilsyn: Ny brannvernleder. En del brannskillekonstruksjoner er oppgradert. Organisatoriske sikkerhetsrutiner er forbedret. Definisjoner: Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i, eller i medhold av helse-, rnilje- og sikkerhetslovgivningen (med hjemmelshenvisning). Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nedvendiq a papeke for aivareta heise, rnilje og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen avvik. Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. Verifikasjon: Bekreftelse ved a underseke/intervjue og fremskaffe objektive opplysninger pa at spesifiserte krav er oppfylt. Risikovurdering: En vurdering av hvor og hvordan det er sannsynlig at brann kan oppsta, hvordan den kan utvikle seg, skadeomfang, konsekvenser og hvordan eier/bruker vii handtere situasjonen. Avvik og anmerkninger: Brannvesenet gj0r oppmerksom pa at dette tilsynet er en delvis gjennomgang av HMS-systemet for brannsikkerhet. Det kan derfor finnes avvik som ikke ble avdekket ved dette tilsynet. Forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften ber vcere tilgjengelig ved gjennomgang av denne rapporten da eventuelle avvik henviser til de enkelte paragrafer i disse forskriftene: Avvik 1: Brannteknisk sikkerhet er ikke tilfredsstillende. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 2-1. Kommentarer: Bygget er ikke oppdelt i seksjoner ved brannvegger i samsvar med forutsetninger gitt i bygningslovgivningen. Bygget er ikke sprinklet. Brannteknisk tilstandsrapport dat fra Reinertsen dokumenterer store mangler ved bygget i forhold til bygningslovgivningens krav til brannteknisk sikkerhet. Forskriftens krav er at bygget skal oppgraderes til samme niva som for nyere bygninger sa langt det lar seg gj0re innenfor en praktisk og ekonornisk forsvarlig ramme. Eier har fortsatt ikke lagt frem en plan for en slik brannteknisk oppgradering. Side 2 av 4

6 Eier har latt NorconsultITotal Brannsikring AS utarbeide en oppgraderingsplan, men hensikten med denne planen er a redusere risikoforholdene gjennom branntekniske tiltak. Eier f01ger opp fremdriftsplanen, men ligger etter i tid. Jfr. Rapport dat Avvik 2: Brannsikkerheten er ikke dokumentert ivaretatt i forhold til fastsatte mal. Avvik fra: Internkontrollforskriften 5.6. Kommentarer: Det er ikke utarbeidet helhetlig risikoanalyse som kan vise om brannsikkerheten ligger innenfor eiers fastsatte mal og akseptkriterier. Avvik 3: Det kunne ikke dokumenteres at brannvaktordningen er tilstrekkelig i forhold til risikoforholdene i objektet. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 3-5. Kommentarer: Det kunne ikke dokumenteres om brannvaktordningen star i forhold til risikoen i objektet. Jfr. Risikovurdering uttert av Total Brannsikring dat Brannvaktordningen er ikke verifisert gjennom eksempelvis risikobaserte evelser. Avvik 4: Rednings- og beredskapsplaner er ikke utarbeidet. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 3-4. Kommentarer: Brann i objektet kan sette mange liv i fare. Derfor skal det utarbeides rednings- og beredskapsplaner for a redusere risikoen for dette. Det mangler en samlet, risikobasert plan for hele objektet. Pa grunn av de store branntekniske manglene ved bygget, er det ikke tilstrekkelig med rednings- og beredskapsplaner bare for hver enkelt avdeling. Avvik 5: Brannevelser. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 3-3. Kommentarer: Det er ikke gjennomf0rt risikobaserte brannevelser. Pa grunn av de store branntekniske manglene ved bygget, er det ikke tilstrekkelig med brannevelser begrenset til en mindre del av bygget. Det er ikke gjennomf0rt fullskala brannevelse for hele bygget basert pa brannscenarioer. Anmerkning 1: Et avtalt tiltak for tilrettelegging for slokkemannskapene er montering av stiqerer og slangedepot i qjennornqaende trapperom. Dette er fortsatt ikke gjennomf0rt. Side 3 av 4

7 Anmerkning 2: Hovedverneombudet var ikke til stede ved tilsynet. Det er opp til brannvernleder a invitere deltakere ved tilsynet. Med utgangspunkt i avvik fra internkontrollforskriftenes bestemmelser pavist i tidligere tilsynsrapporter, ville det veert et pos itivt bidrag om hovedverneombudet for virksomhetene hadde deltatt. Oppsummering: Det var enighet om at arbeidet med oppgradering av brannsikkerheten skulle forseres. Det skal i den forbindelse legges vekt pa a forbedre de organisatoriske rutinene gjennom helhetlig riskikoanalyse, utarbeidelse av beredskapsplaner og evelser. Eier skulle fortsette samarbeidet med sin brannfaglige radqiver. Tilbakemelding: Under henvisning til forskrift om brannforebygging 6-2, ber vi om en skriftlig tilbakemelding innen Tilbakemeldingen skal inneholde en handlings /tiltaksplan med tidsangivelse for oppfqllging av avvik og anmerkninger angitt i tilsynsrapporten. Merknad: I samsvar med forvaltningslovens 16, varsles De om at palegg etter brann- og eksplosjonsvernlovens 37 vii bli vurdert dersom det ikke innen fristens utlep er gitt tilfredsstillende tilbakemelding med handlings-/tiltaksplan. De har anledning til a uttale Oem innen samme frist. Vi gjqlr oppmerksom pa at det ved et eventuelt palegg vii bli satt en frist for nar avvik skal veere lukket. Under henvisning til brann- og eksplosjonsvernlovens 42, gjqlr Brannsjefen oppmerksom pa at straffeansvar kan inntre ved overtredelse av brannvernlovgivningen. Med hilsen )wf,jcjg"" 2-:, ~ \0\,/ Edgar Jensen I Brannsjef Leif Ivar Sommer Varabrannsjef Kopi : Drifts- og eiendomssjef 0yvind Grongstad, Heise Finnmark HF, Dr. Palrnstrerns vei 15, 9900 Kirkenes. Side 4 av 4

8 Plania Vi har også som mål og kan dokumentere at vårt materiell er underlagt servise- avtaler med anerkjennte firmaer for å styre brannsikkerheten.alle slike avtaler er tilgjengelig i Plania. Dette er noe som er tilgjengelig for tilsynsmyndighet til enhver tid. I alle avdelingene er det utarbeidet ROS analyser som har dannet grunnlag for avdelingsvise interne brannøvelser. Dette kan og er dokumentert i Plania. Hva som ikke kan dokumenteres er en (mrk.) er en helhetlig ROS analyse som vil avdekkeområder som kan være/bli en plass for ett mulig brannforløp. Ros analyse om dette vil være tilgjengelig innen utgangen av januar Avvik 3: Brannvaktordning: Vi har en vaktordning som fungerer,men det er synliggjort rom for forbedringer. Loggføring av alarmer gjøres hele tiden,og det er gjennom slik loggføring det er blitt påvist rom for forbedringer.brannvakta har egne prosedyrer de følger.prosedyren er tilgjengelig i Plania. Basert på det jeg har registret gjør jeg følgende: Det er igangsatt arbeider med å utplassere en brannsentral hos brannvakta(ivaretaes av Lab).Da har brannvakta en svært god oversikt over huset fordi tegninger med detektorer og meldere gir ett direkte bilde med snitt av bygget hvor indikasjonen er registrert. Når dette er igangsatt,og ferdig, vil det da bli verifisert gjennom ROS analyser. Sentralen er en tvilling av det som er tilgjengelig hos Tek.avd. Hensikten er å få ned responstiden,og det vil i tillegg bli utplassert en skriver som viser i form av ei tegning hvor det indikeres en uønsket hendelse. Når dette er igangsatt skal det holdes øvelse hvor 110 sentralen skal delta. Avvik 4. Rednings og beredskapsplaner: Disse kan leses i ett av vedleggene. Avvik 5. Da vi hadde brannsyn d.å ble det i fra Plania vist hva vi hadde gjort. Det er utført ROS analyser som har dannet grunnlag for interne brannøvelser. Som avviket beskriver:sitat: med brannøvelser begrenset til en mindre del sitat slutt. Det er direkte feil. Jeg viste hva som var/er utført på ei tilfeldig fløy.i dette tilfelle syd fløya. Vi har avdelinger over hele bygget,og det er utført Ros analyser med tilhørende øvelser. Dette kan dokumenteres i Plania. Side 2 av 3

9 Avvik 5 forts. Fullskala brannøvelse. Det er noe som er så å si umulig å gjennomføre. Hva vi skal gjøre er å løse ut alarm for å teste beredskapen mot avdelingene, AMK sentralen og 110 sentralen i Hammerfest. I den forbindelse vil Brannvesenet i Sør-Varanger ha en viktig rolle. Anmerking 1. Stigerør: Det er som det beskrives,ikke gjennomført.men firmaet T.Seyffarth eftf a/s har igangsatt montering av dette. Jeg forventer at dette kan prøves i mitten av Januar 2012.Jobben ble igangsatt tidlig i denne måned. Anmerking 2. Uteblivelse av verneombud v/tilsyn. Det er ikke mer å si om den saken, at det var en ren forglemmelse. Side 3 av 3

10 Driftsavdeling Sør-Varanger Kommune Boks Kirkenes. Vår ref.: Saksnr: 11/2409/1 Deres ref.: Leif Sommer Dato Saksbehandler:Ketil Pedersen Tlf.: / : Kommentarer til tilsynsrapport datert Avvik 1: Bygget har fått seksjoneringsvegger. Disse er oppført basert på løsninger fra våre branntekniske sammarbeidspartnere. Sè vedlegg. :Bygget vil ikke bli sprinklet. : Brannteknisk rapport fra firmaet Reinertsen har vært og er vårt grunnlag for jobbene som har vært og vil bli gjort v/kirkenes Sykehus. : Det er i brevs form gitt informasjon til tilsynsmyndighet om de branntekniskjobbene som er under utførelse og hva som skal gjøres videre.dette er jobber som er basert på Reinertsen`s, Norconsult og 2-tal`s anbefalinger. Avvik 2: Vi har et akseptkriterium som kalkulerer med 4 døde. Vi har prosedyrer for ansatte,avdledere og brannvakt.hf pålegger alle ansatte og delta på øvelser, kjennskap til alle rutiner og prosedyrer.dette er beskrevet i vårt verktøy Helse Finnmark HF Telefon: * Besøksadresse: Avd: Driftsavdeling Saksbehandler: Sykehusveien 35 Avd tlf: Ketil Pedersen 9613 Hammerfest Avd faks: Dir tlf: Org nr: Kontonr: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO Side 1 av 3

11

12

13

14 Adm dir Hans Petter Fundingsrud Helse Finnmark Deres ref: Vår ref: 2011/475 Dato: OVERSENDELSE AV REVISJONSRAPPORT Vedlagt oversendes rapport etter gjennomført internrevisjon. Fokus var korridorpasienter og ivaretakelse av informasjonssikkerhet og brannsikkerhet. Revisjonstema er i tråd med besluttet plan for interne-revisjoner i Helse Finnmark 2011 Med vennlig hilsen Leif Arne Asphaug-Hansen kvalitetsleder Vedlegg: revisjonsrapport Kopi til: Klinikksjef Vivi Bech Avd. leder S.H. Hammervold Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: * Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: Avd tlf: Adm.dir Hammerfest 9613 Hammerfest Epost sekretariat: Avd faks: Dir tlf: Kontonr: Org nr: Internett: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO

15 RAPPORT FRA INTERN-REVISJON HELSE FINNMARK HF REVISJONSTEMA: Fokus er korridorpasienter og ivaretakelse av informasjonssikkerhet og brannsikkerhet. REVIDERT AVDELING/ENHET: Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest: REVISORER: Leif Arne Asphaug-Hansen, kvalitetsrådgiver Ole Martin Olsen, controller DATO: 15. desember 2011 DAGSORDEN: Kl: 10:00 Åpningsmøte Kl: 10:15 Gruppeintervju alle deltakere. Kl: 12:15 Befaring Kl: 14:30 Avslutningsmøte Deltagerliste: Navn: Stilling: Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Kari Jensen Sykepleier X X X Monica Kvamme Sykepleier X X X Ingunn Jeremiassen Sykepleier X X X INNLEDNING: Medisinsk avdeling ved Klinikk Hammerfest er en av sengepostene som hyppigst har pasienter liggende i korridor. Den senere 3 årene er gjennomsnittlig antall liggedøgn redusert fra i 2009 å være 5,5 dager, til de påfølgende 2 år å være 4,1 dag. Andelen øyeblikkelig-hjelp pasienter er høy. I 2010 var andelen 79 % og er foreløpig i 2011 steget til vel 89 %. Det gjennomsnittlige belegget er redusert fra 2009 hvor det var 104,9 % - til foreløpig i år 97,5 %. I desember fram til dd har det vært 15 opphold i korridor. Ved befaring var det ingen pasienter med korridorplass. At en så stor andel av pasientene innlegges som øyeblikkelig-hjelp pasienter reduserer avdelingens mulighet for å planlegge belegg. De har de senere år hatt jevnlige innslag hvor korridorplass er alternativet for pasienter. I tillegg til at avdeling er full, vil en og kunne få korridorpasienter i situasjoner hvor eksempelvis smitteisolering medfører at større rom kun kan benyttes til en pasient. Dette vil og være tilfelle for pasienter i terminal fase. Pasienter som er innlagt på sykehus ligger sjelden på enerom, oftere på 2- eller 4- sengs stuer. På pasientstuene foregår samtaler mellom pasient og helsepersonell og det er en risiko for at medpasienter kan overhøre samtaler som naturlig vil inneholde sensitiv informasjon. Når det ikke er plass til alle inneliggende pasienter i sykerom benyttes andre alternativer. For de avdelinger som ikke har andre passende rom er korridoropphold alternativet. I denne revisjonen vurderes ivaretakelse av

16 personopplysninger for pasient som ligger i korridor ivaretakelse av konfidensialitet at opplysninger ikke blir kjent for uvedkommende. Også relatert til Brannvern representerer situasjoner med korridorpasienter en økt risiko ved at belegget på en sengepost da som regel er høyere enn normert. Evakuering av avdeling er tenkelig mer utfordrende ved at det er snakk om mange pasienter. Hvorvidt dette kan kompenseres med ytterligere personell vil trolig og ha sammenheng med hjelpebehov for de samlete pasienter i en avdeling. Ett aspekt er at korridorpasienter øker risiko ved evakuering ved at rømningsveier er trangere og vil kunne være blokkerte av senger og utstyr. FORMÅLET MED REVISJONEN: Ved gjennomføring av Internrevisjon er det flere perspektiver vi ønsker å sjekke ut. Dette søkes synliggjort via følgende trekant: EKSTERNE KRAV INTERNE KRAV PRAKSIS Det skal være samsvar mellom det som foreligger av eksterne krav, interne krav samt praksis. Eksterne krav framkommer blant annet i refererte lovreguleringer. Interne krav skal framkomme i Docmap som styrende dokumenter. Beskrivelse av praksis er i denne revisjonen basert på informasjon i intervjuer samt befaring inkludert samtaler med tilfeldig personell i en sengepost. I tillegg til intervju ble det gjennomført befaring i medisinsk sengeavdeling. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov, forskrift eller interne prosedyrer Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men hvor revisorer har funnet grunn til å påpeke mulighet for forbedring. REGELVERK A: Informasjonssikkerhet Pasientrettighetsloven: 3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker. Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det informeres om at opplysningene er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg om. IKT-reglement i Helse Finnmark HF: Helse Finnmark HF skal sørge for at personopplysningene: ikke blir kjent for uvedkommende KONFIDENSIALITET

17 Taushetsplikten som gjelder personopplysninger følger blant annet av helsepersonelloven 21, som retter seg mot helsepersonell. Taushetsplikten for helsepersonell er svært streng og omfattende: "Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legemseller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell." I spesialisthelsetjenesteloven har vi en omfattende og streng bestemmelse i 6-1 som gjelder alle som er ansatt i eller gjør tjeneste for et helseforetak. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt utfyller disse særreglene. Dette gjelder uavhengig av om man er helsepersonell eller ikke, den gjelder for samtlige ansatte! Også arbeidstakere fra bedrifter som leies inn til å utføre arbeide i foretaket skal undertegne taushetserklæring. "Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helseinstitusjon som omfattes av denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 til 13 e. Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en pasients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helseinstitusjonen. Den interne taushetsplikten (innad i avdelingen og mellom avdelinger) gjelder på samme måte som i forhold til utenforstående. Dette medfører for eksempel at selv om en ansatt har tilgang til journaler for pasienter på andre enheter i foretaket har ikke vedkommende lov til å gå inn i disse journalene med mindre det er et saklig behov for det, jf. helsepersonelloven 21a som er gjengitt ovenfor. Vi har heller ikke anledning til å snakke om og dele taushetsbelagte opplysninger med kolleger på egen/andre avdelinger dersom det ikke er et reelt tjenestelig behov for det. Fra Arbeidsreglement For Helse Finnmark HF Pkt.14 Taushetsplikt Alle arbeidstakere i Helse Finnmark HF er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Lovbestemt taushetsplikt gjelder også alle som utfører tjeneste for Helse Finnmark HF. Arbeidstakeren skal ved tilsetting undertegne taushetserklæring og er underlagt taushetsplikt i henhold til taushetserklæringen. For noen yrkesgrupper kan det gjelde en utvidet taushetsplikt. Arbeidstakeren skal bevare taushet om fortrolige opplysninger denne får kjennskap til i forbindelse med sitt arbeid om noens personlige forhold og foretakets virksomhet. Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten der dette ikke er i strid med annen lov. Kritikkverdige forhold skal alltid først varsles tjenestevei og slik at arbeidsgiver blir gjort oppmerksom på dette og har mulighet til å rette opp eventuelle kritikkverdige forhold. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. B: Brannvern Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Kap. 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter 2-1. Generelle krav til eier Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann Generelle krav til virksomhet/bruker Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten Rømning av personer

18 Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem. PR26145 ÅRSHJULET FOR BRANNVERNARBEID I HELSE FINNMARK HF I henhold til PR26145 ÅRSHJULET FOR BRANNVERNARBEID I HELSE FINNMARK HF er det fastlagt aktiviteter for å oppfylle krav om systematisk brannvernarbeide i avdelinger. I henhold til årshjulet skal Helse Finnmark HF gjennomføre faste aktiviteter tilknyttet brannvern, i løpet av kalenderperioden januar desember. Første kvartal (Januar mars): ROS- analyser for brannøvelse nr.1. Gjennomføre risikoanalyser for opplæring og brannøvelser. Arbeidet starter i januar og avsluttes i mars. Brannkoordinator med avdelingsledere skal gjennomføre dette arbeidet. Andre kvarta.: Brannvernrunder med handlingsplaner. Brannkoordinator går brannvernrunder i lag med avdelingsleder. Det utarbeides handlingsplan som følge av brannvernrunden. Erfaring og resultater i fra ROS- analyse fra 1. kvartal kan også benyttes til dette arbeidet. Tredje kvartal: Brannøvelse med faste innslag avholdes i løpet av denne perioden. PR26257 Instruks for klinikkleder og avdelingsledere Avdelingsleder skal: Sørge for at nytilsatte/vikarer er kjent med branninstruks, varslingsutstyr, slokkingsutstyr, og rømningsveier. Spesielle forholdsregler for den enkelte avdeling/enhet (gass, kjemikalier,...) Sørge for at ansatte deltar på obligatorisk brannvernopplæring. Sørge for kontinuerlig repetisjon av instrukser og planer som har betydning for brann- og personsikkerheten ved avdelingen. I samarbeid med brannvernleder/koordinator planlegger og gjennomfører brann- og evakueringsøvelser. Sørge for at ROS- analyser blir gjennomført. Er ansvarlig innenfor sitt område for skriftlig dokumentasjon av brannvernopplæring, brannøvelser, instrukser og gjennomføring og dokumentasjon for egenkontroll. Dette kan kreves framlagt ved brannsyn, intern eller offentlig. Ha ansvar for at det på hver vakt er kjent hvem som er ansvarlig på vakt og har brannvernansvar i egen avdeling/enhet. Har ansvar for at avdelingen har rutiner for å holde rømningsveier ryddige og påse at disse følges. SJ3481 Egenkontroll brannvern Helse Finnmark Det er laget eget skjema hvor en rekke forhold skal kontrolleres og dette skal dokumenteres på aktuelle sjekkliste. Blant kontrollområdene er bl.a: Månedlig kontroller: Rømningsveier: Er rømningsvei ryddig? Kan rømningsvei åpnes uten nøkkel? Nødlys og varslingsanlegg: Lyser nødlysene for rømming? Er brannmeldere inntakt? Er detektorer inntak og ikke tildekt? Kvartalsvise kontroller: Håndslukkere: Er håndslukkerne på plass? Er trykket ok? Trykkpil peker på grønt. Er plomberingen på plass? Brannslanger: Brannslangene er lett tilgjengelig? Brannskapene er skiltet? Kontroll av elektriske anlegg: Mange skjøteledninger og sammenkoplende kontakter? Ovner og varmelister er ikke tildekket av brennbart materiale. Løse ledninger og kontakter? Støvete elektriske apparater? Tidsbrytere til kaffetraktere, tv-apparater og etc.

19 VURDERING: A: Informasjonssikkerhet Revisjonsgruppen foretok vurdering av risiko for at sensitive opplysninger skulle bli kjent for uvedkommende og konkluderte med at risiko er betydelig for alle pasienter som deler rom med andre pasienter, men likevel ytterligere forsterket for pasienter med korridorplass. Erfaring viser at opphold i korridor påvirker samtalen mellom helsepersonell og pasient. Ett aspekt er at pasienter kan unnlate å formidle viktige aspekt når samtale kan overhøres av andre. Avdelingen har ikke egen dagligstue for pasienter. Enden av korridor fungerer som oppholdsrom for pasientene, noe som medfører at det ofte er betydelig trafikk med pasienter i aktuelle korridor. Ved Klinikk Hammerfest er det etablert egen prosedyre som er kjent og som muliggjør å benytte ledige sengeplasser på andre avdelinger som alternativ til korridoropphold. Imidlertid er praksis at en gjerne aksepterer 2-3 korridorpasienter før en kontakter annen avdeling. Dette ut fra en helhetsvurdering hvor en ser det som fordelaktig at medisinske pasienter er nær det personell som innehar særlig kompetanse innen området. I praksis blir det mye styr for legene som skal gå visitt på flere avdelinger når sengeplasser blir brukt fleksibelt slik rutinen legger opp til. Personalet erfarer at pasienter som ligger i korridor forsøker å usynliggjøre seg selv - noe som særlig merkes når de skal samtale med pasienten. De formidler at de forsøker å skjerme pasienter. Papirer med sensitiv informasjon levnes ikke på nattbord etc. Avdelingen har ikke egne rutiner som kan bidra til å sikre konfidensialitet på best mulig måte når korridorplass må benyttes. Det er ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for hvem av pasientene som må benytte korridorplass når dette er nødvendig. Merknad 1: Avdelingen har tidligere disponert eget samtalerom slik at en kunne ta pasienter med for å kunne samtale uforstyrret. Kontormangel har medført at dette rommet nå disponeres som kontor. Revisorer anbefaler å få reetablert egnet rom slik at det og fortsatt skal være muligheter for å avvikle visitter/samtaler på egnet rom framfor i korridor. Merknad 2: Revisorer vil anbefale at opphold i andre avdelinger/pasienthotell blir vurdert som alternativ straks en avdeling har pasient som ellers må benytte korridorplass. Merknad 3: Revisorer vil anbefale avdelingen å utarbeide skriftlige retningslinjer som klargjør hvilke pasientgrupper som kan benytte korridorplass. Muntlig formidles det at det er pasientgrupper de gjerne forsøker å skjerme fra slike opphold. Eksempel er urolige pasienter. B: Brannvern Avvik 1: Avdelingen kan i revisjonen ikke dokumentere å ha implementert og iverksatt brannvernarbeide i tråd med PR26145 ÅRSHJULET FOR BRANNVERNARBEID I HELSE FINNMARK HF. ROS-analyser, Brannvernrunder,

20 Brannøvelser er ikke gjennomført som forutsatt. Avvik 2: Avdelingen kan i revisjonen ikke dokumentere å ha implementert og iverksatt brannvernarbeide i tråd med PR26257 Instruks for klinikkleder og avdelingsledere som bl.a skal innebærer å: Sørge for at nytilsatte/vikarer er kjent med branninstruks, varslingsutstyr, slokkingsutstyr, og rømningsveier. Spesielle forholdsregler for den enkelte avdeling/enhet (gass, kjemikalier,...) Sørge for at ansatte deltar på obligatorisk brannvernopplæring. Sørge for kontinuerlig repetisjon av instrukser og planer som har betydning for brann- og personsikkerheten ved avdelingen. I samarbeid med brannvernleder/koordinator planlegger og gjennomfører brann- og evakueringsøvelser. Sørge for at ROS- analyser blir gjennomført. Er ansvarlig innenfor sitt område for skriftlig dokumentasjon av brannvernopplæring, brannøvelser, instrukser og gjennomføring og dokumentasjon for egenkontroll. Dette kan kreves framlagt ved brannsyn, intern eller offentlig. Ha ansvar for at det på hver vakt er kjent hvem som er ansvarlig på vakt og har brannvernansvar i egen avdeling/enhet. Har ansvar for at avdelingen har rutiner for å holde rømningsveier ryddige og påse at disse følges. Avvik 3: Revisorer er gjort kjent med at avdelingen definerer ansvarlig på vakt ved å markere med rød strek på vaktliste hvem dette er. Hva dette ansvaret innebærer er ikke klart definert. Revisorer henstiller om at dette nedtegnes skriftlig, legges i Docmap og gjøres kjent. Avvik 4: Avdelingen kan i revisjonen ikke dokumentere å ha implementert og iverksatt brannvernarbeide i tråd med SJ3481 Egenkontroll brannvern Helse Finnmark ved at det ikke er gjennomført sjekkrunder som forutsatt. Avvik 5: Kart/tegning/oversikt over rømningsveier ved nær enden av korridor som benyttes som dagligstue har fukt medført at detaljer som telefonnummer ikke er tilstrekkelig lesbart. Tegning må skiftes. Avvik 6: Kart/tegning/oversikt over rømningsveier midt i korridor på sengepost D stemmer ikke med hvorledes lokalene faktisk er utformet. Må oppgraderes. Merknad 4: Medisinsk-teknisk utstyr var ved befaring oppbevart i korridor og vil kunne representere hindre ved eventuell evakuering. Disse anbefales oppbevart på egnet lager.

21

22

23

24

25

26 Helsetilsynet i Finnmark Damsvn VADSØ Unntatt fra offentlighet, offentlighetsloven 5a jf forvaltningsloven 13 Deres ref.: 2011/2206 Vår ref.: 2011/320 Dato: TILBAKEMELDING ETTER MOTTATT TILSYNSRAPPORT Vi takker for tilsynsrapport mottatt i Helse Finnmark 14. november Rapporten konkluderer med regelverksbrudd gjeldende kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus for innlagte pasienter eldre enn 80 år med hoftebrudd. Helsetilsynet ber foretaket om å: Undersøke og analysere hvorfor de ikke dokumenterer ernæringsmessig risiko av pasienter med hoftebrudd ved innkomst og utskrivelse Dersom undersøkelse og vurdering faktisk gjøres, men ikke dokumenteres, ønsker dere å få vurdert hvorvidt mangel på dokumentasjon fører til at pasientene ikke får forsvarlig helsehjelp Deres gjennomgang, sammen med de vurderinger som er gjort innad i foretaket, bekrefter forskjelligartet praksis mht registrering og dokumentasjon. Ulikheter relateres ikke nødvendigvis til de ulike organisatoriske enheter i de undersøkte klinikker, men og til hvem som har deltatt i helsehjelpen til den enkelte. Tilsynsrapporten er diskutert med representanter fra begge klinikker samt medisinsk fagsjef. Ut fra en erkjennelse av at det foreligger et tydelig forbedringspotensiale på flere områder er det tatt initiativ for å få forbedret dagens praksis. Som meget viktig årsaksfaktor til ulik praksis vil vi påpeke mangel på oppdaterte prosedyrer på dette fagfeltet. Det er et behov for gode, entydige prosedyrer. Vi ønsker nå å få etablert slike prosedyrer ved begge klinikker. Det skal derfor nå nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagpersonell fra begge somatiske klinikker for å utarbeide retningslinjer/prosedyrer som skal sikre: At ernæringsstatus blir kartlagt og dokumentert hos alle pasienter At tiltak iverksettes i forhold til ernæringsstatus og sykdomsbilde. Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: * Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: Avd tlf: Adm.dir Hammerfest 9613 Hammerfest Epost sekretariat: Avd faks: Dir tlf: Kontonr: Org nr: Internett: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO

27 2 At tiltak blir dokumentert og at nødvendig oppfølging blir kommunisert ved utskrivelse. Klinikkene vil orientere Helsetilsynet i Finnmark straks arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid. Ut fra de signaler som foreligger fra Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest skal arbeidsgruppen ha sluttført sitt arbeid før 1. mars Klinikkene er for øvrig gjort kjent med tilsynsrapporten og det forventes økt oppmerksomhet og bedring av de forhold som er påtalt i rapporten allerede nå ut fra en erkjennelse av at praksis kan bedres også i perioden fram mot tidspunkt for felles prosedyrer. Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen Leif Arne Asphaug-Hansen førstekonsulent Tlf: Kopi: Medisinsk fagsjef Klinikksjef, Klinikk Kirkenes Fagkonsulent, Klinikk Kirkenes Klinikksjef, Klinikk Hammerfest Fagkonsulent, Klinikk Hammerfest

28

29

30

31

32

33

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 05.11.01 2001/04504 450 Deres dato Deres referanse Biomar

Detaljer

Styresak 23/2012: Tilsyn og eksterne revisjoner 2011

Styresak 23/2012: Tilsyn og eksterne revisjoner 2011 Styresak 23/2012: Tilsyn og eksterne revisjoner 2011 Møtedato: 28.03.12 Møtested: Brønnøysund I Oppdragsdokumentet 2011 var det krav om styrebehandling av alle tilsynsrapporter som helseforetaket mottar

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 20.09.01 2001/04509 460 Deres dato Deres referanse Atle

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1028-3 GNR 23/143 16.06.2016 HAMA 23/143 - REVIDERT RAPPORT - BRANNTILSYN 2016 - LUNNER KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1029-3 GNR 67/80 16.06.2016 HAMA 67/80 - REVIDERT TILSYNSRAPPORT - BRANTILSYN 2016 - GRUA KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.:

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: NILS J. TØMMERBAKK Oqfs'M i LhAA) P-(11 Leka brannstasjon. v/ brannvernleder Leif Pettersen 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: Dato 519-12 Tilsynsrapport fratilsynetvedlekabrannstasjon. Vedlagt

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off...

nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off... Ålesund Sykehus v / Dir. A. Eidsvik Personalkontoret 6026 ÅLESUND s i e HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 13 DES 2011 nr :Ø't.S. 1.1ca t.:1unnta off...... n.1-- Saksbeh....... Ark.nr...^ 4Z-... Kopi:.,....... ^.Ø...

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Servi Cylinderservice AS N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Arild Høston Dato 14.12.2015 1624/56/160 - Servi Cylinderservice AS - Tilsynsrapport

Detaljer

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim

M OTTATT? i q-.pt Vår ref. 11/948/ oppgis ved alle henv. oat. Anna-Karin Hermansen Joa lmheim Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa Trøndelag brann- og redningstjeneste Forebyggende avdeling IKS M OTTATT? i q-.pt 2011 RISSA KOMMUNE 22 SEPT 2011 Saksrr.: 7 7- Vår saksbehandler Joar Ølmheim Vår

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID HVORDAN STYRE OG KONTROLERE EGEN RISKOPROBLEMATIKK IFT DAGENS REGELVERK KARL-HENNING LUND BRANN- OG REDNINGSETATEN OSLO JOBBER MED BRANNFOREBYGGENDE

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT 1. FAKTAOPPLYSNINGER

TILSYNSRAPPORT 1. FAKTAOPPLYSNINGER TILSYNSRAPPORT 1. FAKTAOPPLYSNINGER 1.1Objektinformasjon Objektnavn Gnr/Bnr Kategori Solkysten 70/142 A Fosenhallen 20/159 A Stranda opplæringssenter 20/480 A Botngård skole 20/80 A Vallersund oppvekstsenter

Detaljer

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien 55 3710 SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR 2010 2o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR Arbeidstilsynet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS GJØVIK KOMMUNE Teknisk drift Brann og redningsavdeling Kolo Veidekke AS Sveumsvegen 29 2827 HUNNDALEN Att: Per Brende Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rapport systemrevisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS

Rapport systemrevisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS Rapport systemrevisjon ved Lofoten avfallsselskap IKS Adresse: PB 99, 8376 Leknes Tillatelse av: 30.06.2009 Tidsrom for revisjon:1.-2. desember 2016 Organisasjonsnr: 974 206 641 Revisjonsleder: Louise

Detaljer

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Virksomhetsbegrepet 2 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk 2 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.02.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. januar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR? ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR? Arbeidstilsynet

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.06.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. mai

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 76/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 2/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Vi takker Veolia Miljø Gjenvinning AS for en konstruktiv holdning under tilsynet.

Vi takker Veolia Miljø Gjenvinning AS for en konstruktiv holdning under tilsynet. Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed, 55 57 21 45 Vår dato 18.11.2010 Deres dato Vår referanse 2010/74488 472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS, Knarrevik Knarrevik Næringspark 5355

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. oktober 2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 53/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37

PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Trøndelag brann- og redningstjeneste Fcgiieyiggei eiavdeling IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa PÅLEGG Brann- og eksplosjonsvernloven 37 Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Joar Ølmheim

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013 Tilsyns- og revisjons myndighet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ber om en tilbakemelding på hvordan anmerkningene er håndtert innen

Fylkesmannen i Buskerud ber om en tilbakemelding på hvordan anmerkningene er håndtert innen Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 08.10.2003 2003/12321 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Marianne Seland 32 26 68 21 472 Bildemontering Ringerike

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans-Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Einar Eilertsen Dato Rissa kommune - Rapport etter systemrettet tilsyn vedrørende

Detaljer

Hensyn bak taushetsplikten

Hensyn bak taushetsplikten Hensyn bak taushetsplikten Følgende hensyn utgjør hovedbegrunnelsen for taushetspliktbestemmelsene: Hensynet til pasientens personvern Hensynet til tillitsforholdet mellom behandler og pasient/klient Hensynet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten

Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten Taushetsplikt opplysningsrett meldeplikt i helsetjenesten Innlegg på Høstkonferansen 1. oktober 2013 v/seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Telemark Grunnlaget for taushetsplikten Opplysninger

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N - 7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Maria Gjølgali Dato Råkvågveien 7-1624/155/17 - Mælan Skole - Tilsynsrapport med

Detaljer

SYSTEMREVISJON. ved HORDAFÔR AS

SYSTEMREVISJON. ved HORDAFÔR AS Vedlegg I SYSTEMREVISJON ved HORDAFÔR AS KONTROLL NR R 03.001 Bedriftens adresse: 5397 Bekkjarvik Arkivkode: 03/02209-461.3 Utslippstillatelse av: 27. mars 1990, endring av 3.juni 1997 Tidsrom for kontrollen:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 48/2013 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2013 Administrerende

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri Vår dato: 03.11.2010 Vår referanse: 2010/2771 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Nilsen bilhuggeri v/ Ole Nilsen Gomsrudveien 252 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 15.11.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6149 Arkivnr: Glømmen entreprenør AS Akslastien 1 7820 Spillum Oppfølging

Detaljer

Innherred samkommune Brannforebygging

Innherred samkommune Brannforebygging Innherred samkommune Brannforebygging AMU møte 11.4.2016 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Fra 1990. Opphevet 1.1.2016 Erstattet av Forskrift om brannforebygging Ikrafttredelse 1.1.2016

Detaljer