Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar Orienteringssak Tilsynssaker Helse Finnmark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012. Orienteringssak Tilsynssaker Helse Finnmark HF"

Transkript

1 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 11-4/2012 Navn på sak: Orienteringssak Tilsynssaker Helse Finnmark HF Adm. direktørens tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar orienteringssak om tilsynssaker Helse Finnmark til orientering Vedlegg: 1. Tilsyn Helse Finnmark (oversikt) 2. Tilsynsrapport fra Sør-Varanger kommune 3. Svar fra Helse Finnmark m/vedlegg 4. Avslutning av tilsyn BUP Kirkenes 5. Intern Revisjonsrapport 6. Tilsyn av Ortopeditilbudet 7. Tilsynsrapport Skrøpelige eldre med hoftebrudd 8. Svar Skrøpelige eldre med hoftebrudd 9. Purring tilsyn Finnmarksklinikken m/vedlegg Hans Petter Fundingsrud Adm. dir.

2 Tilsyn - Helse Finnmark Tilsyn Helsetilsynet Finnmark - Klinikk Kirkenes og Hammerfest - Skrøpelig eldre med hoftebrudd Branntilsyn Kirkenes sykehus DSB - Tilsyn 2012 HMS, Bruk og vedlikehold, Elektro Kirkenes/Hammerfest Dato Avholdt 25. og 26/8 Foreløpig rapport Mottatt Svar fra Helse Finnmark Endelig rapport Mottatt januar 2012 Korrespondanse mellom tilsyn og foretaket 28/11 14/11 Tilsynet 7/11: Tilsynsrapport Foretaket: Tilbakemelding Sør-Varanger kommune: Tilsynsrapport Helse Finnmark: Tilsvar Rapport ikke mottatt Avvik Unntatt fra offentlighet. Offentlighetsloven 5a jf. Forvaltningsloven 13 Avvik 1: Brannteknisk sikkerhet er ikke tilfredsstillende Avvik 2: Brannsikkerheten er ikke dokumentert ivaretatt i forhold til fastsatte mål. Avvik 3: Det kunne ikke dokumenteres at brannvaktordningen er tilstrekkelig i forhold til risikoforhold i objektet. Avvik 4: Rednings- og beredskapsplaner er ikke utarbeidet Avvik 5: Brannøvelser. Anmerkning 1: Stigerør og slangedepot i gjennomgående trapperom ikke tilrettelagt. Anmerkning 2: Hovedverneombud ikke tilstede under tilsynet. Avvik lukket Klinikkene oppretter arbeidsgrupper som skal sluttføre arbeidet innen 1/

3 Tilsyn - Helse Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Varsel om tilsyn med Klinikk Hammerfest fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft mars 2012 Finnmarksklinikken 7. og 8. juni 2011 Ikke gjennomført /2 Helsetilsynet: Varsel om tilsyn Tilsynet 9/6: Anmodning om opplysning og uttalsese poliklinisk tilbud Foretaket 5/8 : Svar på anmodning om opplysninger og uttalelse poliklinisk tilbud Foretaket 10/8: Svar på foreløpig rapport Tilsynet Purringer Avvik 1: styringsaktiviteter er ikke tilstrekklig til å sikre av tverrfaglig spesialistert utredning, behandling og utskrivning utføres forsvarlig Avvik 2: utrednings-, og behandlingsarbeidet kokumenteres ikke i journal. Merknad 1: forbedringspotensiale - å sikre en sammenhengende behandlingskjede mellom ulike deler av spesialist-helsetjenesten og det kommunale tjenesteapparater før, under og etter behandling. 2

4 S0R-VARANGER KONIMUNE BRANNVESENET Heise Finnmark HF Dr. Palrnstrerns vei KIRKENES Ketil Pedersen Var ref.: Deres ref.: Dato: Saksnr.: 11/2409/ Saksbehandler: Telefonnr.: Epostadresse: Leif Sommer Dostmottaki12lsvk.no TILSYNSRAPPORT FOR KIRKENES SYKEHUS Eiendomsnr. 27/9 Objektgruppen r. A Adresse: Dr. Paimstrems vei 15, 9900 Kirkenes Virksomhet: Klinikk Kirkenes, AMK, Ambulansetjenesten, Narvesen, Legevakta, etc. Eier: Heise Finnmark HF Brannansvarlig: Ketil Pedersen I medhold av lov av 14. juli 2002 nr. 20: Brann- og eksplosjonsvernloven 11 og 13, forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forskrift om brannforebygging) og forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, rnilje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), ble det utfert tilsyn den , der felqende personer deltok: Eier/virksomhets representant: Brannvernleder Ketil Pedersen. Drifts- og eiendomssjef 0yvin Grongstad. Brannvesenets representant: Varabrannsjef Leif Ivar Sommer. Formal: Forrnalet med tilsynet var avurdere om virksomheten og eier av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Det ble srerlig lagt vekt pa omrader som er omtalt i internkontrollforskriftens 5 og i forskrift om brannforebygging kapitlene 2, 3 og 4. Omfang: Tilsynet har tatt for seg felqende: Delgjennomgang av dokumentasjon, befaring samt stikkprever for verifikasjon. Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Bankgiro: Boks406 Sentralbord KIRKENES

5 Endringer siden forrige tilsyn: Ny brannvernleder. En del brannskillekonstruksjoner er oppgradert. Organisatoriske sikkerhetsrutiner er forbedret. Definisjoner: Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i, eller i medhold av helse-, rnilje- og sikkerhetslovgivningen (med hjemmelshenvisning). Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nedvendiq a papeke for aivareta heise, rnilje og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen avvik. Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. Verifikasjon: Bekreftelse ved a underseke/intervjue og fremskaffe objektive opplysninger pa at spesifiserte krav er oppfylt. Risikovurdering: En vurdering av hvor og hvordan det er sannsynlig at brann kan oppsta, hvordan den kan utvikle seg, skadeomfang, konsekvenser og hvordan eier/bruker vii handtere situasjonen. Avvik og anmerkninger: Brannvesenet gj0r oppmerksom pa at dette tilsynet er en delvis gjennomgang av HMS-systemet for brannsikkerhet. Det kan derfor finnes avvik som ikke ble avdekket ved dette tilsynet. Forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften ber vcere tilgjengelig ved gjennomgang av denne rapporten da eventuelle avvik henviser til de enkelte paragrafer i disse forskriftene: Avvik 1: Brannteknisk sikkerhet er ikke tilfredsstillende. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 2-1. Kommentarer: Bygget er ikke oppdelt i seksjoner ved brannvegger i samsvar med forutsetninger gitt i bygningslovgivningen. Bygget er ikke sprinklet. Brannteknisk tilstandsrapport dat fra Reinertsen dokumenterer store mangler ved bygget i forhold til bygningslovgivningens krav til brannteknisk sikkerhet. Forskriftens krav er at bygget skal oppgraderes til samme niva som for nyere bygninger sa langt det lar seg gj0re innenfor en praktisk og ekonornisk forsvarlig ramme. Eier har fortsatt ikke lagt frem en plan for en slik brannteknisk oppgradering. Side 2 av 4

6 Eier har latt NorconsultITotal Brannsikring AS utarbeide en oppgraderingsplan, men hensikten med denne planen er a redusere risikoforholdene gjennom branntekniske tiltak. Eier f01ger opp fremdriftsplanen, men ligger etter i tid. Jfr. Rapport dat Avvik 2: Brannsikkerheten er ikke dokumentert ivaretatt i forhold til fastsatte mal. Avvik fra: Internkontrollforskriften 5.6. Kommentarer: Det er ikke utarbeidet helhetlig risikoanalyse som kan vise om brannsikkerheten ligger innenfor eiers fastsatte mal og akseptkriterier. Avvik 3: Det kunne ikke dokumenteres at brannvaktordningen er tilstrekkelig i forhold til risikoforholdene i objektet. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 3-5. Kommentarer: Det kunne ikke dokumenteres om brannvaktordningen star i forhold til risikoen i objektet. Jfr. Risikovurdering uttert av Total Brannsikring dat Brannvaktordningen er ikke verifisert gjennom eksempelvis risikobaserte evelser. Avvik 4: Rednings- og beredskapsplaner er ikke utarbeidet. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 3-4. Kommentarer: Brann i objektet kan sette mange liv i fare. Derfor skal det utarbeides rednings- og beredskapsplaner for a redusere risikoen for dette. Det mangler en samlet, risikobasert plan for hele objektet. Pa grunn av de store branntekniske manglene ved bygget, er det ikke tilstrekkelig med rednings- og beredskapsplaner bare for hver enkelt avdeling. Avvik 5: Brannevelser. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging 3-3. Kommentarer: Det er ikke gjennomf0rt risikobaserte brannevelser. Pa grunn av de store branntekniske manglene ved bygget, er det ikke tilstrekkelig med brannevelser begrenset til en mindre del av bygget. Det er ikke gjennomf0rt fullskala brannevelse for hele bygget basert pa brannscenarioer. Anmerkning 1: Et avtalt tiltak for tilrettelegging for slokkemannskapene er montering av stiqerer og slangedepot i qjennornqaende trapperom. Dette er fortsatt ikke gjennomf0rt. Side 3 av 4

7 Anmerkning 2: Hovedverneombudet var ikke til stede ved tilsynet. Det er opp til brannvernleder a invitere deltakere ved tilsynet. Med utgangspunkt i avvik fra internkontrollforskriftenes bestemmelser pavist i tidligere tilsynsrapporter, ville det veert et pos itivt bidrag om hovedverneombudet for virksomhetene hadde deltatt. Oppsummering: Det var enighet om at arbeidet med oppgradering av brannsikkerheten skulle forseres. Det skal i den forbindelse legges vekt pa a forbedre de organisatoriske rutinene gjennom helhetlig riskikoanalyse, utarbeidelse av beredskapsplaner og evelser. Eier skulle fortsette samarbeidet med sin brannfaglige radqiver. Tilbakemelding: Under henvisning til forskrift om brannforebygging 6-2, ber vi om en skriftlig tilbakemelding innen Tilbakemeldingen skal inneholde en handlings /tiltaksplan med tidsangivelse for oppfqllging av avvik og anmerkninger angitt i tilsynsrapporten. Merknad: I samsvar med forvaltningslovens 16, varsles De om at palegg etter brann- og eksplosjonsvernlovens 37 vii bli vurdert dersom det ikke innen fristens utlep er gitt tilfredsstillende tilbakemelding med handlings-/tiltaksplan. De har anledning til a uttale Oem innen samme frist. Vi gjqlr oppmerksom pa at det ved et eventuelt palegg vii bli satt en frist for nar avvik skal veere lukket. Under henvisning til brann- og eksplosjonsvernlovens 42, gjqlr Brannsjefen oppmerksom pa at straffeansvar kan inntre ved overtredelse av brannvernlovgivningen. Med hilsen )wf,jcjg"" 2-:, ~ \0\,/ Edgar Jensen I Brannsjef Leif Ivar Sommer Varabrannsjef Kopi : Drifts- og eiendomssjef 0yvind Grongstad, Heise Finnmark HF, Dr. Palrnstrerns vei 15, 9900 Kirkenes. Side 4 av 4

8 Plania Vi har også som mål og kan dokumentere at vårt materiell er underlagt servise- avtaler med anerkjennte firmaer for å styre brannsikkerheten.alle slike avtaler er tilgjengelig i Plania. Dette er noe som er tilgjengelig for tilsynsmyndighet til enhver tid. I alle avdelingene er det utarbeidet ROS analyser som har dannet grunnlag for avdelingsvise interne brannøvelser. Dette kan og er dokumentert i Plania. Hva som ikke kan dokumenteres er en (mrk.) er en helhetlig ROS analyse som vil avdekkeområder som kan være/bli en plass for ett mulig brannforløp. Ros analyse om dette vil være tilgjengelig innen utgangen av januar Avvik 3: Brannvaktordning: Vi har en vaktordning som fungerer,men det er synliggjort rom for forbedringer. Loggføring av alarmer gjøres hele tiden,og det er gjennom slik loggføring det er blitt påvist rom for forbedringer.brannvakta har egne prosedyrer de følger.prosedyren er tilgjengelig i Plania. Basert på det jeg har registret gjør jeg følgende: Det er igangsatt arbeider med å utplassere en brannsentral hos brannvakta(ivaretaes av Lab).Da har brannvakta en svært god oversikt over huset fordi tegninger med detektorer og meldere gir ett direkte bilde med snitt av bygget hvor indikasjonen er registrert. Når dette er igangsatt,og ferdig, vil det da bli verifisert gjennom ROS analyser. Sentralen er en tvilling av det som er tilgjengelig hos Tek.avd. Hensikten er å få ned responstiden,og det vil i tillegg bli utplassert en skriver som viser i form av ei tegning hvor det indikeres en uønsket hendelse. Når dette er igangsatt skal det holdes øvelse hvor 110 sentralen skal delta. Avvik 4. Rednings og beredskapsplaner: Disse kan leses i ett av vedleggene. Avvik 5. Da vi hadde brannsyn d.å ble det i fra Plania vist hva vi hadde gjort. Det er utført ROS analyser som har dannet grunnlag for interne brannøvelser. Som avviket beskriver:sitat: med brannøvelser begrenset til en mindre del sitat slutt. Det er direkte feil. Jeg viste hva som var/er utført på ei tilfeldig fløy.i dette tilfelle syd fløya. Vi har avdelinger over hele bygget,og det er utført Ros analyser med tilhørende øvelser. Dette kan dokumenteres i Plania. Side 2 av 3

9 Avvik 5 forts. Fullskala brannøvelse. Det er noe som er så å si umulig å gjennomføre. Hva vi skal gjøre er å løse ut alarm for å teste beredskapen mot avdelingene, AMK sentralen og 110 sentralen i Hammerfest. I den forbindelse vil Brannvesenet i Sør-Varanger ha en viktig rolle. Anmerking 1. Stigerør: Det er som det beskrives,ikke gjennomført.men firmaet T.Seyffarth eftf a/s har igangsatt montering av dette. Jeg forventer at dette kan prøves i mitten av Januar 2012.Jobben ble igangsatt tidlig i denne måned. Anmerking 2. Uteblivelse av verneombud v/tilsyn. Det er ikke mer å si om den saken, at det var en ren forglemmelse. Side 3 av 3

10 Driftsavdeling Sør-Varanger Kommune Boks Kirkenes. Vår ref.: Saksnr: 11/2409/1 Deres ref.: Leif Sommer Dato Saksbehandler:Ketil Pedersen Tlf.: / : Kommentarer til tilsynsrapport datert Avvik 1: Bygget har fått seksjoneringsvegger. Disse er oppført basert på løsninger fra våre branntekniske sammarbeidspartnere. Sè vedlegg. :Bygget vil ikke bli sprinklet. : Brannteknisk rapport fra firmaet Reinertsen har vært og er vårt grunnlag for jobbene som har vært og vil bli gjort v/kirkenes Sykehus. : Det er i brevs form gitt informasjon til tilsynsmyndighet om de branntekniskjobbene som er under utførelse og hva som skal gjøres videre.dette er jobber som er basert på Reinertsen`s, Norconsult og 2-tal`s anbefalinger. Avvik 2: Vi har et akseptkriterium som kalkulerer med 4 døde. Vi har prosedyrer for ansatte,avdledere og brannvakt.hf pålegger alle ansatte og delta på øvelser, kjennskap til alle rutiner og prosedyrer.dette er beskrevet i vårt verktøy Helse Finnmark HF Telefon: * Besøksadresse: Avd: Driftsavdeling Saksbehandler: Sykehusveien 35 Avd tlf: Ketil Pedersen 9613 Hammerfest Avd faks: Dir tlf: Org nr: Kontonr: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO Side 1 av 3

11

12

13

14 Adm dir Hans Petter Fundingsrud Helse Finnmark Deres ref: Vår ref: 2011/475 Dato: OVERSENDELSE AV REVISJONSRAPPORT Vedlagt oversendes rapport etter gjennomført internrevisjon. Fokus var korridorpasienter og ivaretakelse av informasjonssikkerhet og brannsikkerhet. Revisjonstema er i tråd med besluttet plan for interne-revisjoner i Helse Finnmark 2011 Med vennlig hilsen Leif Arne Asphaug-Hansen kvalitetsleder Vedlegg: revisjonsrapport Kopi til: Klinikksjef Vivi Bech Avd. leder S.H. Hammervold Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: * Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: Avd tlf: Adm.dir Hammerfest 9613 Hammerfest Epost sekretariat: Avd faks: Dir tlf: Kontonr: Org nr: Internett: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO

15 RAPPORT FRA INTERN-REVISJON HELSE FINNMARK HF REVISJONSTEMA: Fokus er korridorpasienter og ivaretakelse av informasjonssikkerhet og brannsikkerhet. REVIDERT AVDELING/ENHET: Medisinsk avdeling, Klinikk Hammerfest: REVISORER: Leif Arne Asphaug-Hansen, kvalitetsrådgiver Ole Martin Olsen, controller DATO: 15. desember 2011 DAGSORDEN: Kl: 10:00 Åpningsmøte Kl: 10:15 Gruppeintervju alle deltakere. Kl: 12:15 Befaring Kl: 14:30 Avslutningsmøte Deltagerliste: Navn: Stilling: Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Kari Jensen Sykepleier X X X Monica Kvamme Sykepleier X X X Ingunn Jeremiassen Sykepleier X X X INNLEDNING: Medisinsk avdeling ved Klinikk Hammerfest er en av sengepostene som hyppigst har pasienter liggende i korridor. Den senere 3 årene er gjennomsnittlig antall liggedøgn redusert fra i 2009 å være 5,5 dager, til de påfølgende 2 år å være 4,1 dag. Andelen øyeblikkelig-hjelp pasienter er høy. I 2010 var andelen 79 % og er foreløpig i 2011 steget til vel 89 %. Det gjennomsnittlige belegget er redusert fra 2009 hvor det var 104,9 % - til foreløpig i år 97,5 %. I desember fram til dd har det vært 15 opphold i korridor. Ved befaring var det ingen pasienter med korridorplass. At en så stor andel av pasientene innlegges som øyeblikkelig-hjelp pasienter reduserer avdelingens mulighet for å planlegge belegg. De har de senere år hatt jevnlige innslag hvor korridorplass er alternativet for pasienter. I tillegg til at avdeling er full, vil en og kunne få korridorpasienter i situasjoner hvor eksempelvis smitteisolering medfører at større rom kun kan benyttes til en pasient. Dette vil og være tilfelle for pasienter i terminal fase. Pasienter som er innlagt på sykehus ligger sjelden på enerom, oftere på 2- eller 4- sengs stuer. På pasientstuene foregår samtaler mellom pasient og helsepersonell og det er en risiko for at medpasienter kan overhøre samtaler som naturlig vil inneholde sensitiv informasjon. Når det ikke er plass til alle inneliggende pasienter i sykerom benyttes andre alternativer. For de avdelinger som ikke har andre passende rom er korridoropphold alternativet. I denne revisjonen vurderes ivaretakelse av

16 personopplysninger for pasient som ligger i korridor ivaretakelse av konfidensialitet at opplysninger ikke blir kjent for uvedkommende. Også relatert til Brannvern representerer situasjoner med korridorpasienter en økt risiko ved at belegget på en sengepost da som regel er høyere enn normert. Evakuering av avdeling er tenkelig mer utfordrende ved at det er snakk om mange pasienter. Hvorvidt dette kan kompenseres med ytterligere personell vil trolig og ha sammenheng med hjelpebehov for de samlete pasienter i en avdeling. Ett aspekt er at korridorpasienter øker risiko ved evakuering ved at rømningsveier er trangere og vil kunne være blokkerte av senger og utstyr. FORMÅLET MED REVISJONEN: Ved gjennomføring av Internrevisjon er det flere perspektiver vi ønsker å sjekke ut. Dette søkes synliggjort via følgende trekant: EKSTERNE KRAV INTERNE KRAV PRAKSIS Det skal være samsvar mellom det som foreligger av eksterne krav, interne krav samt praksis. Eksterne krav framkommer blant annet i refererte lovreguleringer. Interne krav skal framkomme i Docmap som styrende dokumenter. Beskrivelse av praksis er i denne revisjonen basert på informasjon i intervjuer samt befaring inkludert samtaler med tilfeldig personell i en sengepost. I tillegg til intervju ble det gjennomført befaring i medisinsk sengeavdeling. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov, forskrift eller interne prosedyrer Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men hvor revisorer har funnet grunn til å påpeke mulighet for forbedring. REGELVERK A: Informasjonssikkerhet Pasientrettighetsloven: 3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker. Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det informeres om at opplysningene er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg om. IKT-reglement i Helse Finnmark HF: Helse Finnmark HF skal sørge for at personopplysningene: ikke blir kjent for uvedkommende KONFIDENSIALITET

17 Taushetsplikten som gjelder personopplysninger følger blant annet av helsepersonelloven 21, som retter seg mot helsepersonell. Taushetsplikten for helsepersonell er svært streng og omfattende: "Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legemseller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell." I spesialisthelsetjenesteloven har vi en omfattende og streng bestemmelse i 6-1 som gjelder alle som er ansatt i eller gjør tjeneste for et helseforetak. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt utfyller disse særreglene. Dette gjelder uavhengig av om man er helsepersonell eller ikke, den gjelder for samtlige ansatte! Også arbeidstakere fra bedrifter som leies inn til å utføre arbeide i foretaket skal undertegne taushetserklæring. "Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helseinstitusjon som omfattes av denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 til 13 e. Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om en pasients oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helseinstitusjonen. Den interne taushetsplikten (innad i avdelingen og mellom avdelinger) gjelder på samme måte som i forhold til utenforstående. Dette medfører for eksempel at selv om en ansatt har tilgang til journaler for pasienter på andre enheter i foretaket har ikke vedkommende lov til å gå inn i disse journalene med mindre det er et saklig behov for det, jf. helsepersonelloven 21a som er gjengitt ovenfor. Vi har heller ikke anledning til å snakke om og dele taushetsbelagte opplysninger med kolleger på egen/andre avdelinger dersom det ikke er et reelt tjenestelig behov for det. Fra Arbeidsreglement For Helse Finnmark HF Pkt.14 Taushetsplikt Alle arbeidstakere i Helse Finnmark HF er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Lovbestemt taushetsplikt gjelder også alle som utfører tjeneste for Helse Finnmark HF. Arbeidstakeren skal ved tilsetting undertegne taushetserklæring og er underlagt taushetsplikt i henhold til taushetserklæringen. For noen yrkesgrupper kan det gjelde en utvidet taushetsplikt. Arbeidstakeren skal bevare taushet om fortrolige opplysninger denne får kjennskap til i forbindelse med sitt arbeid om noens personlige forhold og foretakets virksomhet. Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten der dette ikke er i strid med annen lov. Kritikkverdige forhold skal alltid først varsles tjenestevei og slik at arbeidsgiver blir gjort oppmerksom på dette og har mulighet til å rette opp eventuelle kritikkverdige forhold. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt. B: Brannvern Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Kap. 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter 2-1. Generelle krav til eier Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann Generelle krav til virksomhet/bruker Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten Rømning av personer

18 Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem. PR26145 ÅRSHJULET FOR BRANNVERNARBEID I HELSE FINNMARK HF I henhold til PR26145 ÅRSHJULET FOR BRANNVERNARBEID I HELSE FINNMARK HF er det fastlagt aktiviteter for å oppfylle krav om systematisk brannvernarbeide i avdelinger. I henhold til årshjulet skal Helse Finnmark HF gjennomføre faste aktiviteter tilknyttet brannvern, i løpet av kalenderperioden januar desember. Første kvartal (Januar mars): ROS- analyser for brannøvelse nr.1. Gjennomføre risikoanalyser for opplæring og brannøvelser. Arbeidet starter i januar og avsluttes i mars. Brannkoordinator med avdelingsledere skal gjennomføre dette arbeidet. Andre kvarta.: Brannvernrunder med handlingsplaner. Brannkoordinator går brannvernrunder i lag med avdelingsleder. Det utarbeides handlingsplan som følge av brannvernrunden. Erfaring og resultater i fra ROS- analyse fra 1. kvartal kan også benyttes til dette arbeidet. Tredje kvartal: Brannøvelse med faste innslag avholdes i løpet av denne perioden. PR26257 Instruks for klinikkleder og avdelingsledere Avdelingsleder skal: Sørge for at nytilsatte/vikarer er kjent med branninstruks, varslingsutstyr, slokkingsutstyr, og rømningsveier. Spesielle forholdsregler for den enkelte avdeling/enhet (gass, kjemikalier,...) Sørge for at ansatte deltar på obligatorisk brannvernopplæring. Sørge for kontinuerlig repetisjon av instrukser og planer som har betydning for brann- og personsikkerheten ved avdelingen. I samarbeid med brannvernleder/koordinator planlegger og gjennomfører brann- og evakueringsøvelser. Sørge for at ROS- analyser blir gjennomført. Er ansvarlig innenfor sitt område for skriftlig dokumentasjon av brannvernopplæring, brannøvelser, instrukser og gjennomføring og dokumentasjon for egenkontroll. Dette kan kreves framlagt ved brannsyn, intern eller offentlig. Ha ansvar for at det på hver vakt er kjent hvem som er ansvarlig på vakt og har brannvernansvar i egen avdeling/enhet. Har ansvar for at avdelingen har rutiner for å holde rømningsveier ryddige og påse at disse følges. SJ3481 Egenkontroll brannvern Helse Finnmark Det er laget eget skjema hvor en rekke forhold skal kontrolleres og dette skal dokumenteres på aktuelle sjekkliste. Blant kontrollområdene er bl.a: Månedlig kontroller: Rømningsveier: Er rømningsvei ryddig? Kan rømningsvei åpnes uten nøkkel? Nødlys og varslingsanlegg: Lyser nødlysene for rømming? Er brannmeldere inntakt? Er detektorer inntak og ikke tildekt? Kvartalsvise kontroller: Håndslukkere: Er håndslukkerne på plass? Er trykket ok? Trykkpil peker på grønt. Er plomberingen på plass? Brannslanger: Brannslangene er lett tilgjengelig? Brannskapene er skiltet? Kontroll av elektriske anlegg: Mange skjøteledninger og sammenkoplende kontakter? Ovner og varmelister er ikke tildekket av brennbart materiale. Løse ledninger og kontakter? Støvete elektriske apparater? Tidsbrytere til kaffetraktere, tv-apparater og etc.

19 VURDERING: A: Informasjonssikkerhet Revisjonsgruppen foretok vurdering av risiko for at sensitive opplysninger skulle bli kjent for uvedkommende og konkluderte med at risiko er betydelig for alle pasienter som deler rom med andre pasienter, men likevel ytterligere forsterket for pasienter med korridorplass. Erfaring viser at opphold i korridor påvirker samtalen mellom helsepersonell og pasient. Ett aspekt er at pasienter kan unnlate å formidle viktige aspekt når samtale kan overhøres av andre. Avdelingen har ikke egen dagligstue for pasienter. Enden av korridor fungerer som oppholdsrom for pasientene, noe som medfører at det ofte er betydelig trafikk med pasienter i aktuelle korridor. Ved Klinikk Hammerfest er det etablert egen prosedyre som er kjent og som muliggjør å benytte ledige sengeplasser på andre avdelinger som alternativ til korridoropphold. Imidlertid er praksis at en gjerne aksepterer 2-3 korridorpasienter før en kontakter annen avdeling. Dette ut fra en helhetsvurdering hvor en ser det som fordelaktig at medisinske pasienter er nær det personell som innehar særlig kompetanse innen området. I praksis blir det mye styr for legene som skal gå visitt på flere avdelinger når sengeplasser blir brukt fleksibelt slik rutinen legger opp til. Personalet erfarer at pasienter som ligger i korridor forsøker å usynliggjøre seg selv - noe som særlig merkes når de skal samtale med pasienten. De formidler at de forsøker å skjerme pasienter. Papirer med sensitiv informasjon levnes ikke på nattbord etc. Avdelingen har ikke egne rutiner som kan bidra til å sikre konfidensialitet på best mulig måte når korridorplass må benyttes. Det er ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for hvem av pasientene som må benytte korridorplass når dette er nødvendig. Merknad 1: Avdelingen har tidligere disponert eget samtalerom slik at en kunne ta pasienter med for å kunne samtale uforstyrret. Kontormangel har medført at dette rommet nå disponeres som kontor. Revisorer anbefaler å få reetablert egnet rom slik at det og fortsatt skal være muligheter for å avvikle visitter/samtaler på egnet rom framfor i korridor. Merknad 2: Revisorer vil anbefale at opphold i andre avdelinger/pasienthotell blir vurdert som alternativ straks en avdeling har pasient som ellers må benytte korridorplass. Merknad 3: Revisorer vil anbefale avdelingen å utarbeide skriftlige retningslinjer som klargjør hvilke pasientgrupper som kan benytte korridorplass. Muntlig formidles det at det er pasientgrupper de gjerne forsøker å skjerme fra slike opphold. Eksempel er urolige pasienter. B: Brannvern Avvik 1: Avdelingen kan i revisjonen ikke dokumentere å ha implementert og iverksatt brannvernarbeide i tråd med PR26145 ÅRSHJULET FOR BRANNVERNARBEID I HELSE FINNMARK HF. ROS-analyser, Brannvernrunder,

20 Brannøvelser er ikke gjennomført som forutsatt. Avvik 2: Avdelingen kan i revisjonen ikke dokumentere å ha implementert og iverksatt brannvernarbeide i tråd med PR26257 Instruks for klinikkleder og avdelingsledere som bl.a skal innebærer å: Sørge for at nytilsatte/vikarer er kjent med branninstruks, varslingsutstyr, slokkingsutstyr, og rømningsveier. Spesielle forholdsregler for den enkelte avdeling/enhet (gass, kjemikalier,...) Sørge for at ansatte deltar på obligatorisk brannvernopplæring. Sørge for kontinuerlig repetisjon av instrukser og planer som har betydning for brann- og personsikkerheten ved avdelingen. I samarbeid med brannvernleder/koordinator planlegger og gjennomfører brann- og evakueringsøvelser. Sørge for at ROS- analyser blir gjennomført. Er ansvarlig innenfor sitt område for skriftlig dokumentasjon av brannvernopplæring, brannøvelser, instrukser og gjennomføring og dokumentasjon for egenkontroll. Dette kan kreves framlagt ved brannsyn, intern eller offentlig. Ha ansvar for at det på hver vakt er kjent hvem som er ansvarlig på vakt og har brannvernansvar i egen avdeling/enhet. Har ansvar for at avdelingen har rutiner for å holde rømningsveier ryddige og påse at disse følges. Avvik 3: Revisorer er gjort kjent med at avdelingen definerer ansvarlig på vakt ved å markere med rød strek på vaktliste hvem dette er. Hva dette ansvaret innebærer er ikke klart definert. Revisorer henstiller om at dette nedtegnes skriftlig, legges i Docmap og gjøres kjent. Avvik 4: Avdelingen kan i revisjonen ikke dokumentere å ha implementert og iverksatt brannvernarbeide i tråd med SJ3481 Egenkontroll brannvern Helse Finnmark ved at det ikke er gjennomført sjekkrunder som forutsatt. Avvik 5: Kart/tegning/oversikt over rømningsveier ved nær enden av korridor som benyttes som dagligstue har fukt medført at detaljer som telefonnummer ikke er tilstrekkelig lesbart. Tegning må skiftes. Avvik 6: Kart/tegning/oversikt over rømningsveier midt i korridor på sengepost D stemmer ikke med hvorledes lokalene faktisk er utformet. Må oppgraderes. Merknad 4: Medisinsk-teknisk utstyr var ved befaring oppbevart i korridor og vil kunne representere hindre ved eventuell evakuering. Disse anbefales oppbevart på egnet lager.

21

22

23

24

25

26 Helsetilsynet i Finnmark Damsvn VADSØ Unntatt fra offentlighet, offentlighetsloven 5a jf forvaltningsloven 13 Deres ref.: 2011/2206 Vår ref.: 2011/320 Dato: TILBAKEMELDING ETTER MOTTATT TILSYNSRAPPORT Vi takker for tilsynsrapport mottatt i Helse Finnmark 14. november Rapporten konkluderer med regelverksbrudd gjeldende kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus for innlagte pasienter eldre enn 80 år med hoftebrudd. Helsetilsynet ber foretaket om å: Undersøke og analysere hvorfor de ikke dokumenterer ernæringsmessig risiko av pasienter med hoftebrudd ved innkomst og utskrivelse Dersom undersøkelse og vurdering faktisk gjøres, men ikke dokumenteres, ønsker dere å få vurdert hvorvidt mangel på dokumentasjon fører til at pasientene ikke får forsvarlig helsehjelp Deres gjennomgang, sammen med de vurderinger som er gjort innad i foretaket, bekrefter forskjelligartet praksis mht registrering og dokumentasjon. Ulikheter relateres ikke nødvendigvis til de ulike organisatoriske enheter i de undersøkte klinikker, men og til hvem som har deltatt i helsehjelpen til den enkelte. Tilsynsrapporten er diskutert med representanter fra begge klinikker samt medisinsk fagsjef. Ut fra en erkjennelse av at det foreligger et tydelig forbedringspotensiale på flere områder er det tatt initiativ for å få forbedret dagens praksis. Som meget viktig årsaksfaktor til ulik praksis vil vi påpeke mangel på oppdaterte prosedyrer på dette fagfeltet. Det er et behov for gode, entydige prosedyrer. Vi ønsker nå å få etablert slike prosedyrer ved begge klinikker. Det skal derfor nå nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagpersonell fra begge somatiske klinikker for å utarbeide retningslinjer/prosedyrer som skal sikre: At ernæringsstatus blir kartlagt og dokumentert hos alle pasienter At tiltak iverksettes i forhold til ernæringsstatus og sykdomsbilde. Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: * Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: Avd tlf: Adm.dir Hammerfest 9613 Hammerfest Epost sekretariat: Avd faks: Dir tlf: Kontonr: Org nr: Internett: Avd e-post: Saksbehandler epost: MVA NO

27 2 At tiltak blir dokumentert og at nødvendig oppfølging blir kommunisert ved utskrivelse. Klinikkene vil orientere Helsetilsynet i Finnmark straks arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid. Ut fra de signaler som foreligger fra Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest skal arbeidsgruppen ha sluttført sitt arbeid før 1. mars Klinikkene er for øvrig gjort kjent med tilsynsrapporten og det forventes økt oppmerksomhet og bedring av de forhold som er påtalt i rapporten allerede nå ut fra en erkjennelse av at praksis kan bedres også i perioden fram mot tidspunkt for felles prosedyrer. Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen Leif Arne Asphaug-Hansen førstekonsulent Tlf: Kopi: Medisinsk fagsjef Klinikksjef, Klinikk Kirkenes Fagkonsulent, Klinikk Kirkenes Klinikksjef, Klinikk Hammerfest Fagkonsulent, Klinikk Hammerfest

28

29

30

31

32

33

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Rapport Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Desember 2007 Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ISBN:

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 37/2013 Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen Møtedato: 30. mai 2013 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Helse

Detaljer

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND

PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 1 ' Moix- o (x ca, PSYKIATRIS KONTROLLKOMMISJON FOR HELGELAND Vedlegg 2 31.03.14 Psykiatrisk Senter Mo i Rana Heigelandssykehuset 8607 Mo i Rana Tilbakemeldin etter tils nsbes k. Kontrollkommisionen

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010

Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr.: 02/2010 Dato: 17.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger

Oppsummeringsrapport. Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Oppsummeringsrapport Revisjon Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Stjørdal, 26. februar 2013 INTERNREVISJONEN 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Indikatorer og kommentarer Vedlegg 2 1. tertial 2012 Vedlegg til styresak 42/2012 Ledelsens gjennomgang Styresak 42/2012 - Oslo universitetssykehus v16 1. tertial 2012 - indikatorer.

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer