ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP 6. INNKOMNE SAKER 7. KONTIGENTAR OG GODTGJERDSLER 8. BUDSJETT 9. VAL 1

2 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL for perioden 01. januar 2012 til 31.desember STYRET SI SAMANSETTING: Leiar: Andreas Søndenå (leiar) Nestleiar/Sekretær: Jill Trude Dyrvang Leiar i handballgruppa: Siv Anita Gjerde Leiar i fotballgruppa: Geir Peder Ueland Leiar i barneidrettsgruppa: Signe Oppdal Leiar i skigruppa: Leiar i Styrkhallen: Eyvind Reme Leiar tur og trim: Berit Hage 2. GRUPPER/UTVAL/KOMITEAR STYRE FOR STYRKHALLEN Eyvind Reme (leiar) Jon Bjørn Moen Steinar Frøholm Kurt Årdal FOTBALLGRUPPA Geir Peder Ueland (leiar) Harald Jakob Verlo Sigbjørn Fivelstad Arvid Fuglestrand Asle Nesdal HANDBALLGRUPPA Siv Anita Gjerde (leiar) Bente Susann Hilde Merete Hammer Bergh Reidun Solheim SKIGRUPPA (leiar) Rolf Erlend Hilde Asle Lyslo Steinar Frøholm BARNEIDRETT/FRIIDRETT Signe Oppdal (leiar) May Iren Skåden Terje Raftevold (ansvar friidrett) Sølvi Håhøy Nygård Grethe Sunde Unni Verlo (ansvar dansegruppe) Irene Hilde TUR OG TRIM Berit Hage (leiar) Kjell Bruland (ansvar gubbetrim) Jan Carlsen Oddhild Hilde Solveig Heggdal KIOSKNEMD Jon Flatjord (leiar) Jorunn Tenden Ruth Verlo Liv Myrvang/ Kjell Berstad IDRETTSPLASSNEMD Jostein Bruland Ivar Heggdal Atle Aaland Roar Frøholm Tore Drageset REVISORAR Per Inge Verlo Jan Reme UTDANNINGSKONTAKT Roar Verlo VALNEMD Karin Vindfjell Frøholm(leiar) Jan Reme Leiv Tore Kaarstad KOMITEAR: IDRETTSKLUBB Marianne Skåden Drageset Aud Skrede Ola Steinar Hestenes 2

3 3. MØTE TILSTELLINGAR: 3.1) Vi har for meldingsåret hatt 4 styremøte. 3.2) Vi har ikkje hatt medlemsmøte. 3.3) Andre møte: Leiar deltok på SIR sitt årsmøte i Stryn. Anne Serine Heggdal sit som medlem i SIR (Stryn idrettsråd). Jill Trude var på eit møte om «Vold i nære relasjonar» på vegne av VIL hos kommunen. 3.3) Inntektsgjevande arrangement Årsfest med premiering til alle born som har delteke på aktivitetar i regi av idrettslaget. Det vart delt ut 70 medaljar i barneidrett, 23 premiar i aldersbestemt fotball, 56 premiar i miniputt fotball, 60 medaljar i langrennskarusellen, 7 medaljar i alpint, 22 premiar i aldersbestemt handball og 35 premiar i minihandball. Netto inntekt frå dette arrangementet var litt over kr ,- Kakelotteri (handballgruppa) Loddsal (fotballgruppa) Loppemarknad under sommardagane i Utvik (barneidrett) Pilkasting og lotteri under Utkantmarknaden(barneidretten) Diverse sal: kiosk, lodd, julenek, flaskepanting Inntektsgjevande dugnad: 1 vareteljingar hos Matkroken, totalt kr ,- 4. SAKER: 4.1) Styret har handsama 36 saker. 4.2) Kort samandrag av viktige saker. Dugnadsarbeid og dugnadslister. Vi meiner no at vi har kome fram til eit godt system i forhold til å få gjennomført dugnader. Vi må bli endå flinkare til å planlegge kva oppgåver vi skal setje opp. Alle nye trenarar må ha politiattest. Økonomi Årsmøte i Stryn Idrettsråd (SIR) Anne Serine Heggdal sit som medlem i Sir og representerer Vikane il der. Vidareføring av avtale mellom VIL og adidas og Ytre-eide sport 1. Sponsorarbeid Årsfest Samarbeid med Røde kors om Utkantmarknad. Innkjøp av kjøkkenutstyr til til kiosk og kãfe. Forslag til endring av drifting av fotball gruppa. 5. MEDLEMSTAL: 5.1) Samla medlemstal pr. 31/ er ) Medlemer over 19 år: 113 kvinner og 118 menn 5.3) Medlemer under 19 år: 79 jenter og 87 gutar 5.4) Minke frå 2011 : - 6 personar 6. UTDANNING: 7. SÆRFOBUND: Norges skiforbund Norges handballforbund Norges fotballforbund 3

4 Norges friidrettsforbund Noregs sykkelforbund 8. MOTTEKNE MIDLAR: 9.1) Gåver, tilskot frå kommunen, tippemidlar m.m. Kulturmidlar kr ,- Stryn kommune ,- Grasrotandelen kr ,- Sponsorbidrag frå: Sacco, Innvik Sellgren, Skogstad Sport, Haugen Norge, Ytre-Eide sport, HS Bygg, Innvik Kraftverk, Innvik Fjordhotell, Fjordingen, PriceWaterhouse Coopers Stryn AS, Iras, Utvik Bygg, Nordea, Utkantmarknaden 2011; kr ,- 9.2) Tilskot frå idrettskrins. Lokale aktivitetsmidlar kr ,- 10. ANLEGG: 10.1) Styrkhallen: Sjå årsmelding for Styrkhallen Innvik Stadion: Det vart gjennomført vårdugnad på Innvik Stadion. Utvik Stadion: Det vart gjennomført vårdugnad på Utvik Stadion. 10.2) Kjøp av utstyr. I 2012 vart det investert lite i dyrare utstyr grunna storoppussinga i Styrkhallen i Ballar, draktsett og anna småmateriell vert oftast kjøpt inn og betalt av sponsoravtala vi har med Sport 1 Ytre Eide og Adidas i Stryn. Avtala gjer at vi kan hente ut utstyr og varer frå Adidas til ein verdi av kr ,- over 4 år. Avtalen gjeld fram til Det vart i 2012 kjøpt inn utstyr for ca ,- VIL har hausten 2012 forhandla fram ei ny avtale på kr ,- som gjer at vi kan ta ut utstyr for kr ,- per år i fire ny år frå 2013 til AVGITTE TILLITSMENN / KVINNER: Tillitsmenn/kvinner avgitt til: 11.1) Stryn idrettsråd : Anne Serine Heggdal 11.2) Breimbygda Skisenter: Rolf Erlend Hilde 12. OPPGÅVER I ÅRET SOM KJEM: 12.1) Styret sitt syn på nye arbeidsoppgåver for heile lagsverksemda. Oppretthalde den gode aktiviteten vi har i laget Setje i gong aktivitetar som medlemmane våre etterspør. Opplæring i forhold til brannalarm for alle trenerar/ansvarlege. Fullføre småprosjekt i Styrkhallen. Få opp premiehyller / premieskåp i Styrkhallen. Vidareføre og utvikle dugnadslistene Kjøpe inn oppvaskmaskin og utstyr til kjøkken og kafe. Søke midlar og lage til betre lys over ballbingen i Utvik Lage utstyrsbur inne i hallen. Lage ferdig vaskerommet i hallen. Utvikle heimeside, gjerne i samarbeid med vikanenett. Få ferdig attest på Styrkhallen. Utvik Bygg 12.2) Prioritering / planar. Vi må før våren ha klart utstyr til bruk på kjøkken og i kãfen i Styrkhallen. Det vil då bli meir attraktivt å leige til konfirmasjonar/ dåp og lignande. 4

5 Det er det ei utfordring å klare å skaffe trenarar og leierar til alle laga og gruppene vi har. Vi har mange ivrige og talentfulle born og ungdom i bygdene som fortenar gode tilbod. Det er idrettslaget si plikt å legge til rette forholda slik at dei kan utvikle seg vidare. Komande år bør det arbeidast med å motivere fleire til å ta slikt ansvar. Vi har i dag kontroll på økonomien. Det er viktig at vi heile tida er kritiske og i forhold til kva vi brukar pengar på. Styret vil takke alle som er med å gjere Vikane il til ein stor og viktig organisasjon. Mange timar vert lagde ned kvar einaste dag i form av trening og dugnadsarbeid. Tusen takk til alle lokale bedrifter som støttar laget både praktisk og økonomisk. Kva hadde Utvik og Innvik vore utan idrettslaget? For styret i Vikane il Andreas Søndenå Årsmelding for barneidrettsgruppa 2012 Styret i gruppa har vore slik samansett: Signe Opdal -leiar May-Iren Skåden - dansegruppa Irene Hilde Sølvi Haugen Gruppa har hatt 3 møter, 2 av dei gjekk med til å lage nye planar og eitt til å planlegge loppemarknaden. Barneidrettskulen (0-9 år) Idrettskulen har dette året hatt 32 samlingar med ulike aktivitetar. Vi har bl.a. hatt leikeland, aktivitetar med ball, riding, hopp og sprett, stafett og leikar, orientering, turmarsj i Utvik og symjing i Stryn. Til jul hadde vi avslutning i hallen med servering og besøk av julenissen. Det var kjempekjekt. I alt har 68 born delteke på idrettsskulen. Av inntektsgjevande arbeid har vi hatt stand på Utkantmarknaden og Loppemarknad på Utvikdagane. Det har vore eit godt år med mange positive og aktive born. Foreldra uttrykkjer at dei set stor pris på tilbodet. Det er jamt og godt oppmøte på treningane. Dansegruppa er ein del av barneidretten. Unni Verlo og May Skåden er leiarar i dansegruppa. Det er godt oppmøte, i alt 30 deltakarar. Gruppa var delt inn i to. Frå hausten 2012 har det mangla trenar og dermed blei det bestemt at dansegruppa blei lagt på is inntil det kjem ny trenar. For barneidrettsgruppa Signe Opdal 5

6 Årsmelding for tur og trimgruppa 2012 Fjelltrim kvar onsdag frå midt i mai til midt i august. Oppmøte frå 4-12 pr tur. 2 turar saman med INT, frå Agjeld til Remestøylen og til i Loen. Ein tur hadde vi kurs i orientering på Utvikfjellet, instruktør Atle Støyva. Turane elles: Valaker-Brulandstøylen, Murisetra, Frøholm-Holhøgesætra-Tjønnane, Kårstadstøylen- Myklebuststøylen, Drageset-Nærstøylen, Hildestoreskorva, Sandane-Norstua-Tistamstøylen, Varden-Snøfjellet, Frøyset-Juv. «Storeturen» gjekk frå Innvikdalen til Storlaugpiken, Middagsfjellet, Blåfjellet, Jervebu, Myklebuststøylen og til Utvik sentrum. DAMETRIM Dametrim i Urdabrun kvar onsdag og søndagskveld frå september til mai. Oppmøte frå 5-15 stykk. Deltakarane betalar treningsavgift til Vikane il. Dametrimmen i Urdabrun har vore leia av Mette Carlsen og Oddhild Hilde. GUBBETRIM Det har vore godt oppmøte på gubbetrim kvar torsdag heile 2012, men det kunne ha vore betre. Rekrutteringa til gubbetrimmen er god fleire unge er med på treningane. Det vart også gjennomført turnering mellom Innvik, Utvik og Breim med hell. SIRKELTRENING Oppmøtet på desse treningane har jamt bra utover vinteren og våren. Treningane gjekk frå jul og fram til påske. Hausten var det lita interesse med lite folk, så siste del av 2012 har ikkje dette tilbodet vore aktivt. Steinar Frøholm har hatt ansvaret for treningane. Vi håpar å komme i gong i løpet av januar/februar 2013 med nye treningar. SYKKELGRUPPA Sykkelgruppa blei starta våren Det var blant anna Geri Henning Skåden som ønska å representera Vikane IL under turritt på sykkel. Det har i løpet av 2012 vore lite aktivitet i gruppa. Håpar at dette kan ta seg opp utover våren

7 RESULTAT FJELLTRIMMEN 2012 PÅ EIGE ARK/FIL 7

8 Årsmelding for Styrkhallen 2012 Styret har vore samansett av: Eyvind Reme Steinar Frøholm Jon Bjørn Moen Kurt Årdal - leiar - styremedlem - styremedlem -styremedlem Aktivitet dette året Arbeidet dette året har for det meste vore forefallande. I august fekk vi beisa det som stod igjen på hallen. Vi leigde lift slik at vi kom til i møne, stor takk til dugnadsgjengen! I 2012 var idrettslaget med som arrangør av Utkantmarknaden. Vi var då med på opprigging, drifting og nedrigging. Branntilsynet i Stryn kommune utførte branntilsyn. Her kom det fram ein del punkt som vi må legge inn på fast plan, som brannøvingar, brannvern-opplæring av trenarar og andre som er ansvarlige ved aktivitetar i hallen. Sentralvarmeanlegget har virka tilfredstillande. Belysning inne i hallen er ei vedvarande utfordring, lampane er byrja å bli klar for utskifting. For styret i Styrkhallen Eyvind Reme Årsmelding for handballgruppa 2012 Leiar : Siv Anita Gjerde(1 år) Bente Susanne Hilde(2 år) Merete Hammer(2år) Reidun Solheim(1 år) Vi har hatt 4 styremøte i år. VÅRSESONGEN: I vårsesongen hadde vi 2 lag påmelde i serien guter 10 og jenter 11 år. Oppdame for jentene var Elisabeth Hilde og for gutane var Kurt Årdal oppmann. Barbro Hammer og Ane Skrede var trener for jentene og gutane. Begge laga gjennomførte ein bra sesong. Minihandball: ca 40 jenter og guter I alderen 7-9 år trente minihandball kvar veke i hallen. Vi delte dei opp i puljar. Unni Heggdal trente 1-2 kl og Irene Hilde 3-4 kl. Med seg på laget hadde dei foreldre som stiller på. Foreldrelista blir sendt ut 2 gonger i året og det fungerer bra Haustsesongen: Vi melde på 2 lag. Jenter 12 år og gutar 10. Vi håpa i det lengste at vi skulle klare å stille med eit gutelag, men med for få spelarar blei vi nøydt å trekke laget. Det er ikkje store aktiviteten i handballen for tida med spelande lag i serien. Mykje av grunnen til det er små årskull. Jente 12 trener 1 dag for veka og der er Irene Hilde trener. Oppdame er Karin Kleppe. Minihandball: Der har vi mange aktive jenter og guter som er i hallen å trener kvar måndag. Vi har delt dei i grupper. 8

9 1-2 klasse trener Mette Carlsen, Malin Gjerde og Karoline Hilde dei. 3-4 klasse trener Unni Verlo, Mona Skåden, Heidi Drageset og Kristina Solbu dei. Dei deltek på minihandballturneringar som blir arrangert her i Nordfjord. I november arrangerte vi ei slik turnering i hallen. Den blei gjennomført bra. Ein triveleg dag. Vi måtte leige inn eit par klubb dommarar frå Breim for at vi skulle kunne klare å gjennomføre turneringa. Vi må ha som eit mål at vi utdannar fleire klubb dommarar i vår eigen klubb. Vi vil takke foreldre, trenarar og oppmenn for god innsats! Takk til Utvik bygg som alltid sponsar oss med frakta på juleneka. Elles har vi kakelotteri, julenek, minihandballturnering, pantelapp kassa på butikken. Siv Anita Gjerde (leiar i handballgruppa) Årsmelding frå friidrettsesgruppa 2012 Underskrivne har stått som kontaktperson for friidretten dette meldingsåret. Aktiviteten i gruppa har dette året vore låg. Vi har ikkje hatt treningar, og berre fire utøvarar har representert laget på ulike stemne. Desse er: Håvard Hilde (G8) Astrid Lovise Hilde (J11) Dorthea Solheim (J11) Dette er tre sprekingar som presterte godt i dei stemna dei var med på. Vonar dei held fram med å delta på stemne også neste år. Oskar Raftevold (G16) Oskar var med resultatet 1,75m i høgde nummer 6 på landsstatistikken og kvalifisert for UM. Skulegang gjorde at han ikkje hadde høve til å delta. Målet for neste sesong er å ta den legendariske klubbrekorden på 1,91m. Denne rekorden tilhøyrer Lidvin Hage. Lena og Audun organiserte lag til Breimsstafetten. Vikane IL stilde med eit jentelag og eit gutelag. Avgang: Ingeborg Raftevold melde dette året overgang til GFIL (Gloppen Friidrettslag). For friidretten i Vikane Terje Raftevold Årsmelding for Skigruppa 2012 Skigruppa er samansett av: (leiar) Rolf Erlend Hilde Asle Lyslo Steinar Frøholm Året 2012 har ski gruppa fungert utan leiar. Ikkje ei optimal løysing, men det har ikkje vore nokon som ville ha dette vervet. Håpar at dette ordnar seg for Vi har også denne sesongen hatt samarbeid med Breimsbygda IL. Dei er flinke og organiserer og vi hjelper til. På årsfesten delte vi ut 60 ski medaljar: i langrenn 17 gull-, 23 sølv- og 13 bronsemedaljar. I alpint blei det delt ut 7 medaljar. SUPERT. 9

10 Det er ein flott gjeng frå Vikane IL som var med på dugnad på Utvikfjellet slik at renna kunne avviklast. Tusen takk. Årsmelding for fotballgruppa 2011 Vikane IL har hatt påmeldt 3 aldersbestemte lag i seriesystemet, så mange som 55 unger har deltatt på miniputt turneringene Miniputtar 2012, 6 til 10 år I år som tidligare år spelte vi 4 miniputturneringer. I august gjennomførte vi ein flott turnering på heimebane. Vi hadde gjennom hele sesongen trening 1 dag i veka. Med god hjelp av foreldre greidde vi stort sett å trene trinna kvar for seg. Jan Terje Reme, Steinar Frøholm, Jan Carlsen, Kjell Bruland og Odd Roger Heggdal hadde treneransvaret denne sesongen. G10 Vikane G10 har hatt en god 2012 sesong. Laget har deltatt i seriespill med 3 kamper på våren og 3 kamper på høsten. 4 seiere, 1 uavgjort og et tap. Gutane har vist stor iver og treningsvilje og prestasjonene har blitt bedre utover i sesongen. På våren deltok laget på Veslefrikk turneringen i Florø, hvor de fikk matchet seg mot gode lag fra Florø området. Her gjorde de sakene sine veldig godt og vant 3 og tapte en kamp. På høsten deltok de på Bendit cup i Volda, her vant laget alle kampene sine med glans. Asle Nesdal tok over laget våren 2012 og har tilført laget struktur og disiplin i trening og kampsituasjon. Laget har vært administrert av Kurt Årdal og Espen Aarreberg(oppmenn). G10 seriespill er en klasse som kan anbefales for kommende sesonger, da dette blir en forsiktig tilnærming mot aldersbestemte klasser. G12 G-12 laget har hatt en god sesong i 2012, og vart igjen et av dei aller beste laga i Nordfjord, sjølv med mange spelarar som er yngre enn 12 år. Laget deltok på Veslefrikk-turneringa i Florø i mars (innendørs-fotball) og i august deltok laget på Hessa-Cup i Ålesund. Begge turneringange var gode opplevelser for spelarane, og foruten det sosiale var det også lærerikt å møte nye motstandarar. 10

11 I oktober var laget ballgutar og spelte laget pausekamp på Fosshaugane Campus, i eliteseriekampen mellom Sogndal og Lillestrøm. En kjekk dag både for spelarane og foreldrene. Spelarane har vist veldig god treningsinnsats, og har hatt ei fin utvikling i løpet av sesongen. Etter sesongen er 3 spelarar fra laget tatt med på SFFK sin fotballskule (Øystein, Benjamin og Sander), og vil gjennom denne turneringa bli vurdert for uttak til sonelag for Nordfjord våren J-13/14 Asle Nesdal tok over treneransvaret for laget våren Han har tilført laget struktur og disiplin i trening og kampsituasjon. På våren deltok laget på en 4 lags turnering på Breim, her kom laget på andre plass. Det var kun målforskjell som skilte de to beste lagene. I serien 2012 gjorde laget sine saker veldig bra, og ved sesongslutt stod laget igjen som vinnere av seriespillet. Dette kvalifiserte igjen til å spille om KM hvor laget dessverre ikke nådde helt opp. Jentene har vist stor iver og innsatsvilje både på trening og i kamp. Vilde H. Bergh og Karoline E. Hilde har etter uttak i vinter deltatt på sonelag og vært med og spilt turnering mot de andre laga i fylket. Kurt Årdal og Espen Aarreberg har administrert laget(oppmenn). Vi vil takke foreldre, trenarar og oppmenn for god innsats! Geir Peder Ueland (leiar fotballgruppa) 11

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag

Årsmelding. for Osterøy Idrottslag Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2007 Til årsmøtet i Osterøy Idrottslag 3. mars 2008 kl. 19.00 OIL sin hovedsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Hovedstyret... 3 Styret i OIL for 2007.... 3 Gruppestyra

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

Årsmelding breiddefotballen 2014

Årsmelding breiddefotballen 2014 2014 Årsmelding breiddefotballen 2014 Styret i breiddefotball 2014: Ann Helen Lægreid Fair Play kontakt Peter Sundberg Sportsleg kontakt Aina Bøe Dugnadskontakt Morten Lægreid Materialforvaltar Morten

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

SELJORD IL - FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2013

SELJORD IL - FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2013 SELJORD IL - FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2013 Det har vært stor aktivitet i 2013 for fotballen i Seljord. A-laget spilte 6. divisjon og endte på en solid 4. plass med 35 poeng på 20 kamper. V. 11, U:

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Prosjekt Øvre Stordal

Prosjekt Øvre Stordal Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag

Detaljer

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, 24.8.10 Side 1 INNHALD Kjære handballentusiast 1. Verdival, målsettingar,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004

Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 Nr. 59 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2004 VM-medaljer til Isfjorden Her har vi to glade Isfjordinger, begge med sølvmedalje frå VM forrige vinter ÅRSMØTE Isfjorden Idrettslag

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

Årsmelding for Herøysund Idrettslag 2011

Årsmelding for Herøysund Idrettslag 2011 Årsmelding for Herøysund Idrettslag 2011 Premieutdeling under årsfesten i november 2011. KJÆRE MEDLEMMAR! Eit nytt år er unnagjort, og aktivitetane har vore mange. Friidrett, fotball, barnetrim, dansegruppe,

Detaljer