Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4"

Transkript

1 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo

2 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole Rehabilitering / utvidelse BYGGHERRE Lørenskog kommune OPPDRAGSNUMMER SAKBEHANDLER ANSVARLIG Johan Hjertson Sivilingeniør Brann & Risiko Christian Fylkesnes Faglig Leder Brann & Risiko Telefon: Telefon: INTERNKONTROLL Christian Fylkesnes DATO STATUS Revisjon 4 (Oppdatert kap. 1.4 og kap. 9)

3 Brannrapport Side 2 av 23 Innhold 1 INTRODUKSJON Generelt Utførelse Beskrivelse av tiltak Fravik FORUTSETNINGER Beskrivelse av bygninger Beskrivelse av virksomhet BRANNTEKNISK VURDERING Særskilt brannobjekt Brannbelastning Risikoklasse / brannklasse Risikoanalyse Brannfarlig vare BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN Bærende bygningsdelers brannmotstand BESKYTTELSE MOT SPREDNING AV BRANN OG RØYK Overflate og kledninger Brannceller Trapperom Seksjoneringsvegger Brannspredning mellom byggverk Tekniske installasjoner og sjakter Gennomføringer Brannslokkeutstyr RØMNING AV PERSONER Brannalarmanlegg Automatiskt sklokkeanlegg Ledesystem Rømningsvei TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP Tilgjengelighet Vannforsyning BRANNBESKYTTELSE UNDER BYGGETID Ansvar REFERANSER Tegninger... 21

4 Brannrapport Side 3 av 23 1 Introduksjon 1.1 GENERELT Denne brannstrategien, med tilhørende branntegninger, gir en overordnet orientering om brannteknisk konsept, tiltak og funksjonskrav. Brannsikkerheten for bygningene skal være i henhold til krav i gjeldende lover og forskrifter [1,2,3,4]. Bygget rehabiliteres iht. Forebyggendeforskriften [2], og for å oppnå et tilfredsstillende ytelsesnivå skal funksjonskravene for alle branntekniske tiltak fortrinnsvis være i henhold til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) [5] og tilhørende veiledning (VTEK) [6]. Prosjekterende og utførende henvises generelt til denne veiledningen og tilhørende referanser for detaljert informasjon utover denne rapport Deler som påvirkes av om-/nybyggnasjonen er Bygg C og D. Dette dokument behandler kun de deler av bygget som påvirkes av om-/nybyggnasjonen. Hensyn tas I tillegg så att brannsikkerheten dvs. primært rømningssikkerheten i øvrige byggdeler ikke forringes. Endringen medfor ingen krav på deler av bygget som ikke endras Dokumentasjonen er utarbeidet til søknad om rammetillatelse, og skal brukes av øvrige tekniske fag i sin detaljprosjektering. Det må foretas en tverrfaglig kontroll før igangsettingstillatelse for å sikre at alle tiltak er tatt med i detaljprosjekteringen for øvrige fag Ferdigbefaring bør utføres av ÅF for å sikre at tiltakene er implementert i det ferdige byggverket. Denne rapporten er basert på informasjon via prosjektgruppen og arkitekttegninger. 1.2 UTFØRELSE Lille Frøen AS er ansvarlig søker for tiltaket. Det planlagte tiltaket vil berøre brannsikkerheten i vesentlig grad. Alle fag er individuelt ansvarlig for å ivareta brannsikkerheten i sin prosjektering og utførelse. Hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av branntekniske tiltak vil være: ID Firma Funksjon BH Lørenskog kommune Byggherre ARK Lille Frøen AS Arkitekt RIBr ÅF-Consult AS Brannrådgiver Tabell 1 Prosjektansvarlige

5 Brannrapport Side 4 av BESKRIVELSE AV TILTAK Prosjektet omfatter rehabilitering/utvidelse av Kjenn ungdomsskole, Hasselveien, Lørenskog kommune. Tiltaket vil i hovedsak berøre brannsikkerhet i Bygg C og D på følgende områder: Seksjonering - Mellom Bygg B og Bygg C - Mellom Bygg D og Bygg C Brannskiller - Rømningsveier og korridorer - Trapperom - Torget (Bygg C) - Kjøkken - Klasserom / grupperom - Lærerrom - Bibliotek - Sjakter - Tekniske rom - Lager Rømning - Trapperom Tr2 - Direkte ut - Seksjoneringsvegg Sikkerhetsutstyr - Slokkeutstyr - Brannalarmanlegg - Ledesystem - Sprinkleranlegg 1.4 FRAVIK Ingen avvik iht. TEK [5] Fravik fra VTEK [6]; redusering av vindusflater i Bygg C fra EI 60 til E 30 med sprinklerbeskyttelse [11].

6 Brannrapport Side 5 av 23 2 Forutsetninger 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGER Kjenn ungdomsskole er en eksisterende bygning som skal rehabiliteres og utvides. Det blir total rehabilitering av overflater i Bygg C og D. Bygg C blir skilt fra Bygg B og Bygg D med seksjoneringsvegger og behandles derfor som ulike bygninger uavhengig av hverandre Skolen er friliggende og avstand til nærmeste nabobygning er godt over 8 m. Bygg A ligger med avstand over 8 m fra Bygg C og D Bygg C har 3 tellende etasjer og Bygg D har 2 tellende etasjer, som fordelt: Etasje Bygg Areal / grunnflate [m 2 ] Bruk Personantall U D 752 / 954 Musikkrom, øvingsrom, lager, 30 verksted, tekniske rom C 525 / 2279 Klasserom, fellesrom, lager, 90 verksted, tekniske rom 1 D 813 /1235 Klasserom, grupperom 185 C 1280 / 2890 Klasserom, kontorer, kjøkken, bibliotek, auditorium 334 (C 421 Torget 603) 2 C 1271 / 2890 Klasserom, personalrom 93 Tabell 2 Arealer, bruk og personantall Grunnflaten for hele skolen er på ca m 2 og skolen vil hovedsakelig bestå av ubrennbare materialer (mur og betong). Elevantall er ca. 600 og i tillegg ca. 100 ansatte (Bygg C og D). 2.2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHET Bygget kommer hovedsaklig til å anvendes som ungdomsskole med tilhørende virksomhet. Det antas at alle kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv til sikkerhet Det forutsettes at det blir lagret noe brannfarlig vare i bygget i forbindelse med undervisningsrom for kjemi/fysikk Det forutsettes at overnatting ikke skjer i skolens lokaler Det antas at bare få personer kommer å oppholde seg i teknisk rom og lager, og at det ikke er varig opphold i disse rom.

7 Brannrapport Side 6 av 23 3 Brannteknisk Vurdering 3.1 SÆRSKILT BRANNOBJEKT Skolen er registrert etter 13 i brann- og eksplosjonsvernloven [2], og tiltaket endrer ikke dette forholdet. Brannvesenet plikter å føre jevnlig tilsyn med objektet. Det stilles spesielle krav til det organisatoriske brannvernet og dokumentasjon av brannsikkerheten for særskilte brannobjekter Rednings- og slokkingsarbeidet utføres av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR). Skolen ligger i tettbebygd strøk, og det forutsettes at innsatstiden til brannvesenet er mindre enn 10 minutter etter varsling. 3.2 BRANNBELASTNING Virksomheten i lokalene er skole og til dels forsamlingslokale. Dimensjonerende brannbelastning er vurdert til MJ/m 2 omhylningsflate i skolen [7]. Det er ikke tatt hensyn til at skolen er sprinklet. Dimensjonerende brannforløp basert på brannbelastning er iht. standard brannkurve ISO RISIKOKLASSE / BRANNKLASSE Virksomheten tilsier risikoklasse 3 (RKL 3) Brannklasse bestemmes av risikoklasse og antall etasjer. Bygg C har 3 tellende etasjer og tilsier brannklasse 2 (BKL 2) og Bygg D har 2 tellende etasjer og tilsier brannklasse 1 (BKL 1). 3.4 RISIKOANALYSE Det er ikke utarbeidet risikoanalyse for tiltaket. 3.5 BRANNFARLIG VARE Brannfarlig vare i klasserom for kjemi / fysikk skal oppbevares på et sikkert sted, i henhold til foreskrift håndtering om brannfarlig stoff og vare [10] Sikkerhet ved eksplosjon ivaretas ved at gass lagres i egen branncelle med avlastningsflate. Avlastningsflaten kan være vindu. Branncellen bør ikke ligge i kjeller. Branncellen kan i tillegg inneholde farlige stoffer og væsker.

8 Brannrapport Side 7 av 23 4 Bæreevne og Stabilitet ved Brann 4.1 BÆRENDE BYGNINGSDELERS BRANNMOTSTAND Bærende og stabiliserende bygningsdeler må utføres slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig før rømning Bygget rehabiliteres etter Forebyggendeforskriften, og sikkerheten skal oppgraderes til dagens nivå så langt det lar seg gjøre innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlige ramme. Hovedbæresystemet består av tunge konstruksjoner i mur og betong, og ansees som solide og tilfredsstillende for dagens sikkerhetsnivå. Byggrådgiver har vurdert bæresystemet til å tilfredsstille dagens krav angitt i Tabell 3 nedenfor. Tiltaket vil derfor ikke omfatte oppgradering av hovedbæresystemet. Disse kravene gjelder generelt for alle bygningskonstruksjoner, og er ikke avmerket på branntegninger. Bygningsdel (Bygg C) Klassifisering (BKL 2) Bærende hovedsystem R 60 [B 60] Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke R 60 [B 60] er stabiliserende Trappeløp R 30 [B30] Tabell 3 Krav til bærende konstruksjoner Bygg C Bygningsdel (Bygg D) Klassifisering (BKL 1) Bærende hovedsystem R 30 [B 30] Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskiller som ikke R 30 [B 30] er stabiliserende Trappeløp - Tabell 4 Krav til bærende konstruksjoner Bygg D R = Bæreevne B = Begrenset brennbare materialer Takkonstruksjonen er en sekundær bærende bygningsdel, når den ikke er en del av byggets hovedbæresystem eller medvirker til å stabilisere dette.

9 Brannrapport Side 8 av 23 5 Beskyttelse mot Spredning av Brann og Røyk 5.1 OVERFLATE OG KLEDNINGER Områder (Bygg C / Overflater Kledninger Kanaler Gulv BKL2) Brannceller B-s1,d0 [In 1] K 2 10 B-s1,d0 [K1] P II Små brannceller 1 D-s2,d0 [In 2] K 2 10 B-s2,d0 [K2] P II Rømningsvei B-s1,d0 [In 1] K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] P I D fl -s1 [G] Sjakter og hulrom 2 B-s1,d0 [In 1] K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A] P II Utvendige B-s3,d0 [Ut 1] Tabell 5 Overflater og kledninger på vegger og tak for Bygg C BKL2 Områder (Bygg D / Overflater Kledninger Kanaler Gulv BKL1) Brannceller D-s2,d0 [In 2] K 2 10 B-s2,d0 [K2] P II Små brannceller 1 D-s2,d0 [In 2] K 2 10 B-s2,d0 [K2] P II Rømningsvei B-s1,d0 [In 1] K 2 10B-s1,d0 [K1] P I D fl -s1 [G] Sjakter og hulrom 2 B-s1,d0 [In 1] K 2 10B-s1,d0 [K1] P II Utvendige D-s3,d0 [Ut 2] Tabell 5 Overflater og kledninger på vegger og tak for Bygg D BKL1 B = Begrenset brennbare materialer G = Legges ikke på vertikale flater (opptrinn, opp langs vegg) 1 Brannceller inntil 200 m2 2 Gjelder også nedforet himling I rømningsveier, sjakter og hulrom skal overflaten være anlagt på minst begrenset brennbart underlag. Se Tabell ovenfor Nedforet himling i rømningsvei må ikke bidra til økt fare for brannspredning. Overflater og kledninger i hulrom over himling skal ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsvei. Himlingen må tilfredsstille klasse A2- s1,d0 [In1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengsystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering Taktekking må ha tilfredsstillende krave til klasse B ROOF (t2) [Ta].

10 Brannrapport Side 9 av BRANNCELLER Brannceller er angitt på vedlagte branntegninger. Disse skal begrense spredning av brann og røyk, samt sikre evakuering, redning og slokking. Generelle krav til brannskiller er gitt i Tabell 6 nedenfor. Skillend konstruksjon (Bygg C / BKL2) Brannmotstand Branncellebegrensende konstruksjon EI 60 [B 60] Brannceller heissjakt, trapperom, EI 60 [B 60] installasjonsjakter Brannceller teknisk rom EI 60 [B 60] Tabell 6 Brannmotstand til skillende bygningsdel Bygg C Skillend konstruksjon (Bygg D / BKL1) Brannmotstand Branncellebegrensende konstruksjon EI 30 [B 30] Brannceller heissjakt, trapperom, EI 30 [B 30] installasjonsjakter Brannceller teknisk rom EI 30 [B 30] Tabell 7 Brannmotstand til skillende bygningsdel Bygg D Det skal etableres brannceller for basene: tekniske rom, trapperom, kontorer og sjakter. Krav til skillende konstruksjoner for brannceller er EI 60 (Bygg C) / EI 30 (Bygg D). Dette gjelder også etasjeskillere. Dørplassering (Bygg C og D / BKL2 og BKL1) Brannmotstand Korridor trapperom Tr2 E 30-CS a [F 30 S] Branncelle - korridor E 2 30-S a [B 30] Teknisk rom EI 2 60-CS a [B 30 S] Tabell 8 Brannmotstand til dør E = Integritet I = Isoleringsevne C = Selvlukker S = Røyktetthet (terskel og anslag) B = Begrenset brennbare materialer Klasserom med tilhørende grupperom er prosjektert som en felles branncelle Branngardiner (E60) installeres som brannskille mellom fellesrom C019 (Bygg C) i kjeller og 1. og 2. etasje for å forhindre spredning av brann og branngass mellom etasjer.

11 Brannrapport Kjenn ungdomsskole, Lørenskog kommune Side 10 av 23 Revisjon I 2. etasje installeres en branngardin (E60) rundt trappen utenfor klasserom C216 (Bygg C) for å forhindre spredning av brann og branngass mellom 1. og 2. etasje. Denne trappen er ikke rømningstrapp, men kan brukes som fluktvei ved normal evakuering TRAPPEROM Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillendee beskyttelse mot varmeståling og inntrengning av røyk i rømningsfasen. Trapperom i skolen skal være utført som Tr 2, se Figur 1. Tr 2 har et rom utført som egen branncelle for å forhindre at brann og røyk trenger inn i trapperommet på grunn av at dørene åpnes. Slikt rom er korridor. I kjeller ved fellesrom C019 (Bygg C) er det opprettet egen sluse foran trapperom. Trappen utenfor klasserom C216 (Bygg C i 2. etasje) er en interntrapp, beskyttet med branngardin. Trappen blir lukket ved lokal deteksjon av røyk, og kan ikke brukes som rømningsvei. Trappen vil ikke bidra til brann- og røykspredning mellom etasjene. Figur 1 Prinsippskisse av trapperom Tr SEKSJONERINGSVEGGER En seksjoneringsvegg har som formål å hindre brann i å spre seg fra en seksjon til en annen med påregnelig slokkeinnsats fra brannvesenet. Seksjoneringsvegg må i sin helhet bestå av tunge materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare] og motstå mekanisk påkjenning. Seksjoneringsveggenn skal være utført slik at den er stabil selv om bygning på en av sidene eller begge sidene faller sammen. I praksis innebærer dette at veggen må bygges i mur eller betong. Bygg C skilles fra Bygg B og Bygg D med seksjoneringsvegger REI 120-M A2-s1,d0 [A 120], se Figur 2. P:\12000\12037 Kjenn ungdomsskole\ \30 Brann\4 Brev-rapport-notat\ \Brannrapport rev.4.docx

12 Brannrapport Side 11 av 23 Figur 2 Seksjoneringsvegg mellom byggene For å redusere faren for at en brann skal spre seg i brennbart yttertak fra en seksjon til en annen, må seksjoneringsvegg føres minst 0,5 m over høyeste tilstøtende tak, se Figur 3. Alternativt må taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60] 5 m horisontalt på hver side av seksjoneringsveggen. Figur 3 Utførelse av seksjoneringsvegg mot tak For å forhindre brannsmitte i innvendig hjørne skal seksjoneringsvegg forlenges 8 m forbi innvendig hjørne i fasade. Se vedlagte tegninger. 5.5 BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK Avstand mellom bygninger er mer enn 8 m, og det er ikke unormal fare for brannspredning mellom bygninger.

13 Brannrapport Side 12 av TEKNISKE INSTALLASJONER OG SJAKTER Ventilasjon For å unngå røykspredning i ventilasjonskanaler bør anlegget holdes i normal drift ved brann. Ventilasjonskanaler fra enhver branncelle må ledes til det fri. Det bør ikke benyttes overstrømsventilasjon til annet enn rom som er underordnet og har lav brannbelastning, som kontor, toalett etc. Det skal ikke benyttes automatiske spjeld i avtrekkskanaler, unntatt gjennom seksjoneringsvegger og fra ventilasjonsrom. Aggregatet kobles ut ved deteksjon av røyk i tilluften inn til aggregatet For å unngå brannspredning i ventilasjonsanlegget må det utføres i hovedsak av ubrennbare materialer, A2-s1,d0. Unntaksvis gjelder typegodkjente filtre, lydfeller etc Avtrekkskanaler fra skole- og kantinekjøkkenet skal utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 [A30] helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand Trapperommet som går over 3 plan skal sikres med røykluke på 1 m² i topp, slik at røyk som kommer inn i trapperommet kan ventileres ut [9]. Utløser for brannvesenet plasseres ved adkomst/inngang til trapperom. Sjakter og heiser må røykventileres i henhold til temaveiledning [9], i tillegg til at dører og luker til sjakter har anslag på alle sider. Elektrisk Tekniske installasjoner som forutsettes å fungere under rømning, redning og slokking må utføres slik at de bibeholder sin funksjon i minst 60 minutter Kabler må ikke legges bak nedforet himling eller i hulrom i rømningsvei hvis ikke kablene representerer liten brannenergi (under 50 MJ/løpemeter hulrom). Kablene kan føres i egen sjakt som har brannmotstand EI 60 eller himling har brannmotstand EI 60 dersom brannenergien er stor Strømforsyning fra tavlerom til heissjakt, alarmgivere, nødlysanlegg, røykgardin etc. må beskyttes mot brann. For å sikre anlegget kan det benyttes kabler som vil fungere i 60 minutter, eventuelt legge kablene i innstøpte rør med overdekning på minst 30mm. Alternativt kan kabling legges i sprinklet trassé/område. Sjakter Åpne sjakter skal være utført i brannteknisk klasse EI 60 i Bygg C og EI 30 i Bygg D. Sjakter skal ventileres eller igjenstøpes og tettes i etasjeskille Hovedføringsvei for ventilasjonskanaler i skolen går horisontalt under plan 1, med vertikale føringer opp til klasserom. Skillet mellom horisontal sjakt og klasserom skal brannsikres iht. kapittel Mellom teknisk rom og atriet i underetasje skal ventilasjonskanal sikres med spjeld EI60.

14 Brannrapport Side 13 av GENNOMFØRINGER Det er spesielt viktig at alle sprekker i konstruksjoner og gjennomføringer av kanaler, rør og kabler gjennom brannskiller tettes på godkjent måte. Det skal benyttes godkjent tettemateriale og klassifiserte eller sertifiserte systemer. Oversikt over disse fremgår av de statlige byggebestemmelser i byggenormserien perm Ved gjennomføringer av kabler, kanaler og rør skal innvendig brann og røykspredning hindres, samt brannspredning ved varmeledning i godset skal hindres. Plastrør for vann eller trekking av kabler med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil rørene med godkjent/klassifisert tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm For øvrig skal godkjente systemer og brannisolasjon benyttes ved gjennomføring i brannskiller. Minste akseptable isolasjonslengde er avhengig av brannskillets krav til brannmotstand og kanaldimensjonen, og kan finnes i branndokumentasjonen for isolasjonsproduktet eller beregnes av ansvarig prosjekterende Kanaler som slutter med ventil i brannklassifisert konstruksjon, både tilluft og avtrekk, kan brannsikres på to måter: Kanaler i branncellebegrensende konstruksjon isoleres i full lengde till neste brannskille. Det benyttes godkjent/klassifisert isolasjonsprodukt. Tykkelse og krav til utførelse er angitt i dokumentasjonen for isolasjonsproduktet. Hver ventil utstyres med et spjeld med EI-klasse for den aktuelle brannmotstanden Avstand mellom oppheng av kanaler bør ikke overstige 2 meter. Alle grenrør bør ha eget oppheng. Opphengene må være av ubrennbare materialer og ha samme brannmotstand som brannskillet. Kanaler og ventilasjonsutstyr skal være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning Gjennomføringer i seksjoneringsvegg bør så langt det er mulig unngås. Det bør være eget anlegg for hver av de to seksjonene. Dersom kanal likvel må føres gjennom seksjoneringsvegg, skal denne ha slik utførelse at den ikke svekker seksjoneringsveggens brannmotstand (REI 120). Dette kan oppnås på to måter: Kanal utstyres med lukkeanordning (brann spjeld) med 120 minutters brannmotstand. Kanal utstyres med lukkeanordning (brannspjeld) med brannmotstand tilsvarende minimum halve veggens motstand i kombinasjon med brannisolering. Summen av brannmotstand for lukkeanordning og isolasjon må minst tilsvare 120 minutters brannmotstand.

15 Brannrapport Side 14 av BRANNSLOKKEUTSTYR Det installeres brannslanger med maksimal lengde 30 meter som dekker alle arealer fullt ut. Maksimal avstand til brannslange skal ikke overstige 25 meter. Høyde opp til underkant av brannskap bør ikke overstige 1m fra gulv. Brannslangen skal ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk, og den bør være formfast med innvendig diameter på minimum 19 mm og utstyrt med kuleventil. Plassering av brannskap er vist på branntegningene Det utplasseres i tillegg CO 2 håndslokkerapparat på kjøkkenet og tekniske rom. Alle håndslokkerapparater skal henge på fastmontert feste. Skolekjøkkenet bør i tillegg ha et brannteppe lett tilgjengelig Alle installasjonene skal merkes og være i samsvar med NS-EN 671, NS-EN 3. Etterlysende plogskilt kan benyttes, der disse lades av normal belysning.

16 Brannrapport Side 15 av 23 6 Rømning av Personer 6.1 BRANNALARMANLEGG Skolen skal ha brannalarmanlegg som skal dekke fellesrom og rømningsveier, og tilfredsstille brannalarmkategori 1. Anlegget skal i tillegg ha detektorer i risikoområde (tekniske rom, kjøkken, kjemi/fysikk og sløyd). Anlegget prosjekteres iht. Temaveiledning HO-2/98 Brannalarm [8] Det anbefales multikriteriedetektorer. For å unngå feilalarm skal områder hvor det normalt kan utvikles røyk ha termiske sensorer (kjøkken, tekniske rom etc.) Til nærmeste manuelle melder skal det ikke være mer enn 30 meter. Det bør minst være en melder ved alle utganger Panelet til alarmsentralen skal plasseres i umiddelbar nærhet av hovedadkomst for brannvesenet, hovedinngangen i Bygg C. Anlegget skal være adresserbart, og ved brannsentralen må det være et oversiktskart og adresser til plasseringen av detektorene. Dette bør lamineres og være tilgjengelig like ved alarmsentralen Brannalarmanlegget skal kobles opp mot brannvesenets 110-sentral for tidlig varsling og slokking I tillegg til varsling kan alarmanlegget styre en rekke tekniske funksjoner. Dette gjelder i hovedsak følgende funksjoner: Lukking av alle dører og porter som står på holdemagnet. Stopp av ventilasjonsanlegg ved røyk i tilluft. Heisen går til 1. etasje. Stenging av branngardiner. Når det gjelder funksjoner i forbindelse med rømningsvei tillates ingen tidsforsinkelse Ved låste rømningsdører som er koblet opp mot brannalarmanlegget skal det være montert en manuell utløserknapp. Dette gelder også branngardiner. Branngardiner skal kobles opp mot lokal deteksjon, og skal ikke lukke dersom det ikke er røyk i området Det skal utplasseres alarmgivere, slik at alle som oppholder seg i bygget hører alarmen. Lydnivået skal være så høyt at det umiddelbart oppfattes som alarmsignal av tilstedeværende.

17 Brannrapport Side 16 av AUTOMATISKT SKLOKKEANLEGG Bygg C og Bygg D skal sprinkles iht. NS-EN Branngardiner skal sprinklerbeskyttes for å oppnå EI-klasse. Dette skal ivaretas ved plassering av sprinklerhoder i detaljprosjektering av anlegget. 6.3 LEDESYSTEM For å oppnå en rask og sikker rømning er det nødvendig å etablere tilstrekkelig lys og anvisninger. Dette skal utføres i henhold til Nødlys og ledesystem, veiledning til NS- EN 1838, Emergency Lighting Bakgrunnsbelyste utgangsskilt skal monteres ved alle dører i rømningsvei og dører ut til det fri. Størrelsen er avhengig av leseavstand. Alle skilt plasseres på tvers av rømningsretning Alt sikkerhetsutstyr, som brannslokkere, brannmeldere, førstehjelp etc. merkes med røde henvisningsskilter. Etterlysende plogskilt kan benyttes der disse vil lades av normal belysning. Verken lys, skilt eller utstyr skal monteres høyt, på grunn av røyk som samles opp under taket ved brann. 6.4 RØMNINGSVEI Utforming av rømningsvei / fluktvei Møblering i rømningsvei skal så langt det er mulig unngås. Ved møblering i rømningsvei skal dette ikke hindre rømningspassasjen, og møblene skal bestå av ubrennbare materialer og/eller tungt antennelige stoffer Rømningsveier og fluktveier fremgår av branntegningene. Rømningsveier skal være egne brannceller. Dette kravet gjelder ikke fluktveier, men de skal derimot sikres på samme måte som rømningsveier når det gjelder: Rømningsbredde (ingen løse gjenstander og flaskehalser) Rømningsdører (dørbredde, slagretning) Ledesystem (lys og merking) Antall rømningsveier Rømning er sikret fra alle områder, enten med minst en utgang direkte til sikkert sted, eller med minst to separate rømningsveier. Evakuering gjennom dør i seksjoneringsvegg ansees som evakuering til sikkert sted. Fri bredde i rømningsvei Minimumsbredde på dører og rømningsveier er 1,2 m (dører M13). Tilgjengelig rømningsbredde skal i tillegg dimensjoneres for 1 cm per person fra skolen. Rømningsveier er dimensjonert for samtidig rømning fra to etasjer.

18 Brannrapport Side 17 av 23 Rømningsdører Dør i rømningsvei skal slå med rømningsretningen. Unntak kan gjøres for brannceller beregnet for mindre enn 10 personer Ved evakuering skal rømningsdører kunne åpnes med ett enkelt håndgrep uten bruk av nøkkel, kort eller kode. Samtlige dører ut til det fri fra torget (1. etasje Bygg C) må ha panikkbeslag, eller tilsvarende åpningsmulighet uten bruk av dørhåndtak. Personantall Torget i 1. etasje (Bygg C) har overdimensjonerte rømningsdører direkte ut til det fri, med total bredde på ca. 11 m. Gulvarealet på ca 420 m² blir derfor dimensjonerende for fastsettelse av maksimalt personantall. Som forsamlingslokale uten faste sitteplasser tillates maksimum 700 personer samtidig i lokalet (0,6 m²/pers). Med faste sitteplasser tillates maksimum 300 personer samtidig i lokalet (1,4 m²/pers). Avstand i rømningsvei Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted er høyst 30 m når det finnes flere trapper eller utganger, eller 15 m når det er korridor med sammenfallende rømningsretning Klasserom C211 skal rømme ca 15 m til fellesareal C215, der videre valg av to rømningsretninger er mulig. Det er derfor viktig at fellesareal C215 er sparsomt møblert så rømningsmulighetene fra klasserom C211 ikke blir hindret. Interntrappa mellom 1. og 2. etasje er plassert like utenfor Klasserom C211, men blir lukket med branngardin ved lokal røykdeteksjon og er ikke definert som rømningsvei Fellesareal C215 kan ikke gjøres om til klasserom/branncelle uten vesentlige konsekvenser for rømningssikkerheten fra Klasserom C211. Interntrappa mellom 1. og 2. etasje er plassert like utenfor Klasserom C211, og kan lukkes til et trapperom for å sikre fremtidig fleksibilitet. Dette vil tilfredsstille rømningssikkerheten fra Klasserom C Tekniske rom og lager i underetasje bygg D har ikke sluse / mellomliggende rom til trapperom. Det er ikke varlig personopphold i tekniske rom eller lager, og derfor lite sannsynlig at rømning herifra vil bidra til røykspredning til trapperom. Dørene inn til rommene er normalt låst, og utstyres med selvlukkere.

19 Brannrapport Side 18 av 23 7 Tilrettelegging for Rednings- og Slokkemannskap Det planlagte tiltaket vil i liten grad berøre utvendige forhold. 7.2 TILGJENGELIGHET Generelt skal det etableres tilgang for rednings- og slokkemannskap rundt bygningen. Det må etableres nøkkelsafe ved hovedangrepsvei siden det er automatisk overføring til brannvesenet. Informasjon for brannvesenet skal ligge ved hovedadkomst. Informasjonen må inneholde branntegninger, oversikt over branntekniske installasjoner, organisering av brannvernet og særlige farer. Lett forstålige branntegninger i A3-format bør lamineres og plasseres ved panelet til brannalarmsentralen ved hovedadkomst For å gi brannvesenet tilstrekkelig informasjon skal bygget merkes i henhold til NS 4054 og NS Dette gjelder blant annet hvilken etasje man befinner seg i, henvisning til slokkevann, stoppekran, hovedtavle og andre viktig installasjoner. Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker, minst en oppe og en nede. Horisontale strekk skal ha luker for hver 10 meter. Minste størrelse på luker er 200x200 mm eller Ø 300 mm Det må være takutspring over hovedadkomst dersom det er fare for nedfall av glass og bygningsdeler. Hovedadkomst for brannvesenet er markert i 1. etasje på branntegningene og hovedangrepsvei er langs Hasselveien Følgende krav gjelder til adkomst: Minste kjørebredde: 3+ 0,5+ 0,5 meter (frem til oppstillingsplass) Maksimal stigning: 1:8 (12,5 %) Fri kjørehøyde: 4 meter Terskelhøyde (fortauskant) 15 cm Svingradius: 13 meter Akseltrykk: 10 tonn Boggitrykk: 16 tonn Totalvekt 26,5 tonn Bredde oppstillingsplass 6,3 meter Belastning støttebein (74x74 cm) 19 tonn

20 Brannrapport Side 19 av VANNFORSYNING Utvendig vannforsyning skal være lett tilgjengelig fra brannkummer, som er beskyttet mot strålevarme. Avstanden fra brannobjektet bør være minst 25 meter. Brannkummene må plasseres slik at de er lett tilgjengelig både vinter og sommerstid. Maksimalt slangeutlegg fra kum til brannbil, og fra brannbil til angrepsvei skal ikke overstige 50 meter. Det må være tilstekkelig antall brannkummer slik at alle deler av bygningen dekkes. Plassering av kum merkes på vegg eller stake. Brannkummer skal ligge på brøytet vei og være plassert slik at den kan benyttes uavhengig av årstid Kapasiteten til slokkevann skal være 50 l/s, fordelt på minst to uttak Nærmeste brannkum er ved rådhuset. Dekning og antall brannkummer er mangelfull, og ved en ombygging/nybygging vil det være et tema å oppgradere dette. Dette forholdet må avklares med kommunen.

21 Brannrapport Side 20 av 23 8 Brannbeskyttelse under Byggetid 8.1 ANSVAR Det er byggherren som har det øverste ansvar for brannsikkerheten under byggtiden. Om bygget er åpent for publikum under byggtiden skal en særskilt brannplan opprettes, som beskriver hvordan arbeidet skal bedrives for å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå Brannplanen skal i tilstøtende deler inneholde følgende: Brannvernorganisasjon og -planer Personalets brannvernopplæring Styring av materialflyt (logistikk) Utplassering av slokkeutstyr Rømningsveier Brannalarm Varme arbeider og ildspåsettelse Oppbevaring av gass og lagringstillatelse

22 Brannrapport Side 21 av 23 9 Referanser 1. Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v., nr 20, av 14. juni Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, nr 847 av 26. juni Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, Plan- og Bygningsloven nr. 77 av 14. juni Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven om krav til byggverk og produkter til byggverk, nr 33 av 22. januar Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven 1997 (VTEK), 4. utgave Brannbelastning i bygninger, Beregninger og statistiske verdier, NBI blad Melding HO-2/98 Temaveiledning Brannalarm, Statens bygningsteknisk etat. 9. Melding HO-3/2000 Temaveiledning Røykventilasjon, Statens bygningsteknisk etat. 10. Foreskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 11. ÅF-Consult AS, Kjenn ungdomsskole Fraviksnotat, (Internrapport) 9.1 TEGNINGER Tegning Tittel Mål (A3) Tegnet Revidert Rev. BR-U Plan U 1: C BR-1 Plan 1 1: C BR-2 Plan 2 1: C Tabell 9 Branntegninger

23 Brannrapport Side 22 av 23

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BMB Prosjekteringsanvisning: Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hvorfor blir

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Formål og virkeområde Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr.

FINNMARK FYLKESKOMMUNE. Brannkonsept. Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral / J01/ Oppdragsnr. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Brannkonsept Hammerfest videregående skole Ombygging plan U - Driftssentral 2015-08-04 / J01/ Oppdragsnr.: 5150456 Oppdragsnr.: 5122293 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården

Brannteknisk tilstandsvurdering og dokumentasjon for Kiilgården Skjervøy kommune v/terje Trætten Kiilgården Strandveien37 Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbehandler: Dato: Side: Terje Trætten David Tran David Tran 05.12.2014 1 av 11 Brannteknisk tilstandsvurdering og

Detaljer

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato:

Aurskog Høland kommune _Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus. Utgave: 00-D Dato: 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus Utgave: 00-D Dato: 2013-08-13 530505_Brannteknisk rapport Bjørkelangen rådhus 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: 530505_Brannteknisk rapport

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET

Drammensveien 68 RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Drammensveien 68 Oslo RAPPORT OM BRANNSIKKERHET Utført av: Norsk brannvernforening v/ Veronica Stensrud 27. september 2010 Prosjektnr.: 10.059 NORSK BRANNVERNFORENING Side 1 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER Øvre Romerike brann og redning IKS Ullensaker Eidsvoll Nes Nannestad Gjerdrum Hurdal Revideringer: Rev nr. Dato: Endret innehold Utarbeidet

Detaljer

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 INTRODUKSJON Ferdigutdannet sivilingeniør ved NTNU høsten 2007 Fordypningsoppgave: Sammenlikning av tosonemodellen CFAST og CFD-modellen

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats

Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats En veiledning om plassbehov for brannvesenets kjøretøy og tilrettelegging av slokkevannsforsyning 31.01.2014 Denne veiledningen er utarbeidet

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Haugvoll Sykehjem, rev 3 Brannteknisk konsept Dato: 16.02.2011

Haugvoll Sykehjem, rev 3 Brannteknisk konsept Dato: 16.02.2011 Haugvoll Sykehjem, rev 3 Brannteknisk konsept Dato: 16.02.2011 Dr.ing. Bergan AS Side 1 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Faktor Entreprenører AS Stein Håkon

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Kap 11 Sikkerhet ved brann

Kap 11 Sikkerhet ved brann 11-1 Sikkerhet ved brann 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og

Detaljer

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter

GYSTADMYR Psykiatrileiligheter GYSTADMYR Psykiatrileiligheter Brannteknisk hovedutforming C 24.06.2013 Krav til seksjoneringsskille tatt inn JG ØM ØM B 13.6.2013 ANBUDSUNDERLAG JG ØM ØM A 5.6.2013 Brannteknisk hovedutforming Intern

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E-Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2015-01-20 Prosjekt navn: Rælingen rådhus. Legesenter, helsestasjon. Oppdragsgiver:

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013

Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Branningeniøren AS Erik Tanche Nilssen Ombygging og tilbygg Brannteknisk konsept Dato: 18.12.2013 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Hagebyveien 26 AS Erik Tanche

Detaljer

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

Bjørnestien barnehage Horten BRANNKONSEPT

Bjørnestien barnehage Horten BRANNKONSEPT Bjørnestien barnehage Horten BRANNKONSEPT Ny Bjørnestien barnehage Oppdragsgiver Saksbehandler Horten Kommune as Gjermund Hybbestad Senior ingeniør Brann og risiko Mobil: +47 48 85 35 90 Gjermund.hybbestad@afconsult.com

Detaljer

Veiledning tilrettelegging for innsats

Veiledning tilrettelegging for innsats BERGEN BRANNVESEN Veiledning tilrettelegging for innsats 2016 Forfatter: Bjørn Næs Dato: 09.03.2016 Revisjon: 1.1 Status: Godkjent INNLEDNING Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Drammen Sykehus Hovedoperasjon

Drammen Sykehus Hovedoperasjon Drammen Sykehus Hovedoperasjon Modulbygg Ombygging østfløy Brannteknikk prosjekteringsgrunnlag Prosjektnummer: 227004823 Dok.nr: Revisjon: RA-001-01 B Dato: 05.03.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Øystein

Detaljer

Rambøll Norge AS. Brannsikkerhetsstrategi. Halse Eiendom AS. Buen. Rev. 2 2009-02-02 2008-10-22

Rambøll Norge AS. Brannsikkerhetsstrategi. Halse Eiendom AS. Buen. Rev. 2 2009-02-02 2008-10-22 Rambøll Norge AS Brannsikkerhetsstrategi Halse Eiendom AS Buen Rev. 2 2009-02-02 2008-10-22 Buen Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnr.: O2008-8080096A (jf. skisseprosjekt 8080006) Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5

BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER AGMUND BOLTS VEI 5 Oppdragsgiver: Oppdrag: Utgave/Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Statens vegvesen 530440 Ring 3, Ryen-Teisen 00-A/2013-12-09 Espen Bråthen Jon Helge Martinsen BRANNTEKNISK NOTAT - INNGLASSING AV BALKONGER

Detaljer

SJEKKLISTE OBJEKTSYN

SJEKKLISTE OBJEKTSYN SJEKKLISTE OBJEKTSYN OBJEKT-INFO: OBJEKTETS NAVN OG ADRESSE GÅRDSNUMMER/ BRUKSNUMMER TLF. OG NAVN BRANNVERNLEDER VAKTTLF. KVELD/NATT ANTALL ETASJER DATO: (Utfylt/ revidert) UTFØRT AV: 1. KJØREVEI Høyde,

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434

Brannkonsept. AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN. 2014-06-11 / J01/ Oppdragsnr.: 5141434 Brannkonsept AMK-sentral, Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF UNN 2014-06- / J01/ Brannkonsept Flykoordinering, UNN Tromsø Oppdragsnr.: 5103056 Dokument nr.: F001 Innhold 1 Innledning 4 2 Brannteknisk

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Rosendal Ungdomsskule prosjektet er et nybyggsprosjekt. Tiltaket vil bli byggemeldt iht TEK 1997 [1] og VTEK 2007 [2].

Rosendal Ungdomsskule prosjektet er et nybyggsprosjekt. Tiltaket vil bli byggemeldt iht TEK 1997 [1] og VTEK 2007 [2]. SAMMENDRAG NEAS Consulting avdeling Brann & Sikkerhet er engasjert av Kvinnherad kommune som brannteknisk rådgiver for Rosendal Ungdomsskule prosjektet. Denne rapporten presenterer branntekniske premisser

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan

Brannkonsept. Nordland Båtbyggermuseum. Rognanbryggan Brannkonsept Nordland Båtbyggermuseum Rognanbryggan 2013-07-05/ Revisjon: / Oppdragsnr.: 5131982 Oppdragsnr.: 5131982 Sammendrag Norconsult er engasjert av Saltdal kommune som brannteknisk rådgiver i forbindelse

Detaljer

Ishall Bugården. BRANNKONSEPT

Ishall Bugården. BRANNKONSEPT Ishall Bugården. BRANNKONSEPT Ishall Bugården Oppdragsgiver Saksbehandler Sandefjord Kommune Gjermund Hybbestad Senior ingeniør Brann og risiko Mobil: +47 48 85 35 90 Gjermund.hybbestad@afconsult.com Sign.

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 03.01.06 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende Brannskiller og seksjonering av landbruksbygg. 1 Brannvernfolder Med denne folderen ønsker Landbrukets brannvernkomité

Detaljer

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT

TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Beregnet til Hurum Eiendomsselskap KF Dokument type Rapport F-RAP-001 Dato 2014.11.14 Revisjon 1 VEDLEGG 1.4 TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT TOFTE SKOLE BRANNKONSEPT Revisjon 1 Dato 2014.11.14 Utført av Marius

Detaljer

SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt

SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt RIBrann Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknikk Innhold 1 Innledning... 1 2 Dokumentasjon av brannsikkerhet (TEK 7-21)... 4 2.1 Generelt...4 2.2

Detaljer

Nettstasjon I bygg branntekniske krav

Nettstasjon I bygg branntekniske krav NR 6038 VER 4 / 2012 Nettstasjon I bygg branntekniske krav Innhold Referanser: 1 1. Innledning 2 2. Brannkrav for nettstasjon i bygg 2 3. Forskriftskrav 6 3.1. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

KRITERIER. FORUTSETNINGER

KRITERIER. FORUTSETNINGER KRITERIER. FORUTSETNINGER Bæresystem Bruksområde Antall tellende etasjer Areal Personbelastning Brannbelastning Brannvesen Betong og stålkonstruksjoner. Videregående skole, restaurant og matfag 2 etasjer

Detaljer

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet

Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 7-21 Kap. VII Personlig og materiell sikkerhet 7-1 Personlig og materiell sikkerhet Denne delen av den tekniske forskriften inneholder krav til byggverks sikkerhet for liv, helse og materiell. Kravene

Detaljer

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP

VEILEDNING TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats i Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Nittedal, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog kommune Publisert: 30.09.2015 Revideringer Endret innhold Utarbeidet av 13.10.2015

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn - innledning BRANNSIKKERHETSSTRATEGI FLERBRUKSHALL, ALCOA IDRETTSPARK

NOTAT. 1. Bakgrunn - innledning BRANNSIKKERHETSSTRATEGI FLERBRUKSHALL, ALCOA IDRETTSPARK NOTAT Oppdrag 8120392 Kunde Basis Arkitekter AS Notat nr. RIBR-01 Til Basis Arkitekter v/ Andreas Anderssen Fra Kopi Rambøll v/ Lillian Tveita Husebø og Bjørn Reidar Nygård BRANNSIKKERHETSSTRATEGI FLERBRUKSHALL,

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Rev. Dato: 17.04.2012 Sider: Side 1 av 9 RETNINGSLINJE TILRETTELEGGING FOR INNSATSMANNSKAPER Innledning: Dokumentet skal være en hjelp til både prosjekterende, bedrifter og privatpersoner, og forsøker

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer