ÅRSPLAN 2012/2013 OTEREN BARNEHAGE. Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012/2013 OTEREN BARNEHAGE. Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2012/2013 OTEREN BARNEHAGE Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand

2 Barnehagens formål og verdigrunnlag Barnehageloven 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.. Barnehagene i Storfjord skal arbeide lokalorientert og ivareta kommunens kulturelle, historiske og språklige særegenhet; jfr. vedtektene 4.2. Visjoner: Oppvekstetatens visjon Vi bryr oss og barnehagenes visjon Mangfold styrker barnehagene lek og læring hand i hand skal ligge til grunn for barnehagens helhetlige tenkning. Personalet skal se hvert enkelt barn og ha barnet i fokus. Vi vil at barna skal trives i barnehagen. Gjennom lek og allsidige aktiviteter skal barna lære om seg selv og det som omgir dem, utvikle respekt og toleranse. Barn som mestrer leken blir viktige for andre barns mulighet for god læring; jfr. Rammeplanen. Den pedagogiske plattformen: Mestring Barna skal bli trygge på egne evner og forutsetninger. Gjennom vårt pedagogiske arbeid skal vi jobbe for at barna skal føle trygghet og trivsel i barnehagen og opparbeide seg et positivt selvbilde og en trygg identitet. Pedagogisk planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen bruker blant annet bilder for å dokumentere barnehagehverdagen. Barna skal også selv få ta bilder. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Det skal skrives halvårsevalueringer. Fokusområder ifølge kvalitetsplanen Barnehagen som dannings- og læringsarena Kropp, bevegelse og helse Barnehagen som språklig arena Hvert av fokusområdene har ulik styrke hvert år: Orkestertenkning. Vi skal vektlegge danning som hovedfokusområde i 2012/2013. I følge Rammeplanen har danning i barnehagen som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Gjennom gode danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barns medvirkning Barn skal ha rett til å ta egne valg, komme med egne meninger og bli sett og hørt. Barnehagen skal gjennomføre barnesamtaler med de eldste barna. Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Foreldresamarbeid Vi skal bidra til god kommunikasjon med foreldrene og møte dem med respekt. Personalet bør være tilgjengelig i bringeog hente situasjoner for å kunne motta og gi informasjon. Vi ønsker at barnehagen skal ha et velfungerende foreldreråd. Foreldrerådsleder kan brukes i saker som berører barn og foreldre og deres forhold til barnehagen.

3 Det skal være minimum to foreldremøter pr. år. Samarbeidsutvalget har minimum to møter i året. Det gjennomføres foreldresamtaler minimum 1 gang hvert år. I tillegg tilbyr vi samtaler ved behov. Oppstartsamtaler for nye barn. Det gjennomføres brukerundersøkelser annethvert år. Overgang til skolen De eldste barna har førskoleaktiviteter som skal bidra til en god overgang til skolen. Gruppa heter hjerteklubben; et navn som barna selv har valgt. Det er utarbeidet retningslinjer for overgang fra barnehage til skole i Storfjord kommune. Fagområdene Vi jobber tverrfaglig med de ulike fagområdene i Rammeplanen. Fagområdene ivaretas gjennom temaarbeid og ved å følge progresjonsplanen for hvert årskull. Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplanen viser til at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Barnehagens språkprosjekt skal videreføres. Kropp, bevegelse og helse Barnehagene i Storfjord har satt fokus på kosthold og helse. Matvaner og kosthold påvirker helsen gjennom hele livet. For barn er ernæring sammen med fysisk aktivitet nødvendig for normal vekstutvikling og overskudd til lek og læring. Det er opprettet en egen ernæringsgruppe i kommunen som kan veilede og gi råd om riktig kosthold i barnehagen. Kunst, kultur og kreativitet Barna skal få mulighet til å ta i bruk sin fantasi, kreativitet og skaperglede bl.a gjennom uttrykksformer som musikk, forming og drama. Natur, miljø og teknikk Barna skal få oppleve samspillet i naturen, undring over naturens mangfoldighet og få erfaringer om dyr og vekster. Barna skal få erfaring med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Etikk, religion og filosofi Vi skal vektlegge filosofi i arbeidet med danning og møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Nærmiljø og samfunn Barna skal bli kjent med lokalsamfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Barna skal få kjennskap til at Storfjord kommune har tre likeverdige kulturer: Norsk, finsk/kvensk og samisk. Antall, rom og form Barna skal få kjennskap til tall, former, størrelser og mål. Barna utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Våre samarbeidsparter Barnehagene Grunnskolen Helsestasjonen Fysioterapeut Biblioteket Åsen omsorgssenter Møteplassen, Valmuen PPT August Elokuu Augustikuu Borgemánnu

4 Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår! Tema: Oppstart av nytt barnehageår Tilvenning Hverdagsrutiner Aktiviteter: God tid til lek Turer i nærmiljøet Læringsmål: Bli kjent med hverandre Bli kjent i nærmiljøet Bli kjent med barnehagens rutiner Foreldresamarbeid: Oppstartsamtaler for nye barn. Hovedfokus vil være oppstart og tilvenning for nye barn og de som har hatt sommerferie. Vi vil bruke god tid på å bli kjente, slik at de som er helt nye, og de som skifter avdeling, skal finne seg til rette blant barn og voksne. For å sikre en stabil og trygg oppstart, legger vi hovedvekt på hverdagsrutiner og innarbeiding av dagsrytmen. August Elokuu Augustikuu Borgemánnu

5 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår begynner. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Meld fra om planlagte fridager. September Syyskuu Septemberikuu Čakčamánnu

6 Tema: Danning og filosofi Høst Brannvernuke: Bål etter 15.september; fokus på brannvern i skogen Aktiviteter: Turer for å plukke bær, samle blader/naturmaterialer NB! Vi bruker permen Barn i friluft Filosofistund med tema høst Brannvernopplæring Eldar og Vanja. Varslet og uvarslet brannøvelse Oppstart av aldersinndelte klubber: Klubbaktiviteter tilpasset barnas alder og utvikling Lesegrupper. Bokpakke fra biblioteket. Læringsmål: Kjennskap til årstiden og hva som skjer i naturen om høsten. Bevissthet om brannvern og brannvernutstyr. Danning: Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi skal vektlegge filosofi i arbeidet med danning. Sosial kompetanse: Vi vektlegger lek, glede og humor. Allsidig lek sammen med andre barn er viktig for utviklingen av sosial kompetanse. Foreldresamarbeid: Foreldremøte. Foreldrerådsmøte med valg til foreldrerådsutvalget (FAU). Skolesamarbeid: Barnehagen inviterer 1.årstrinn på besøk. Biblioteksamarbeid: Biblioteksjef besøker barnehagen for nærmere planlegging. September Syyskuu Septemberikuu Čakčamánnu

7 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Brannvernuke Meld fra om planlagte fridager! Oktober Lokakuu Oktooberikuu Goggotmánnu

8 Tema: Naturen som lekeplass Hygiene: Håndvask før mat og etter toalettbesøk, tannhelse/tannpuss Danning/filosofi: Folkeskikk / bordskikk; hvordan vi er mot hverandre, hilse, takke (for maten) Trafikksikkerhet/bruk av refleks Storfjorduka: Lokale sangskatter Aktiviteter: Fysiske aktiviteter / turer. Vi finner aktiviteter i permen Barn i friluft Bruke gapahuken Fysiske aktiviteter inne Tarkus trafikkopplæringsprogam. Mulig politibesøk. Vi lager et sanghefte med sanger vi har brukt og bruker Læringsmål: Gode naturopplevelser Allsidig bruk av naturen Lære hvordan vi skal oppføre oss i trafikken Sosial kompetanse: Lek, glede og humor. Barna skal få en begynnende forståelse av leken og dets uskrevne regler og lekesignaler. Vi filosoferer over hva vi kan gjøre for å få være med i leken. Foreldresamarbeid: Familiemiddag i samarbeid med FAU. Skolesamarbeid: Barnehagen inviterer fadderklassen på besøk. Oktober Lokakuu Oktooberikuu Goggotmánnu

9 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Storfjorduka Meld fra om planlagte fridager! November Marraskuu Novemberikuu Skábmamánnu Norsk finsk kvensk samisk Tema: Mørketid

10 Finsk/kvensk uke Advent Aktiviteter: Mørketidsmarkering Lommelykt/refleksløype Vi filosoferer over hvorfor det blir mørketid Enkle ord og uttrykk på finsk/kvensk Vi starter med advent og juleforberedelser Lesegrupper Læringsmål: Få kunnskap om hvorfor det er mørketid. Kjennskap til finsk/kvensk tilhørighet, enkle ord og utrykk Respekt for kulturelle forskjeller Få kjennskap til adventstiden Sosial kompetanse: Positiv sosial atferd. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg positive sosiale holdninger og handlinger slik som å dele, oppmuntre, inkludere og vise omsorg for hverandre. Skolesamarbeid: Fadderklassen inviterer førskolegruppa på besøk. November Marraskuu Novemberikuu Skábmamánnu Uke Maanantai (finsk/kvensk) Tistai Keskiviikko Torstai Tuorestai Perjantai Lauantai Lauvantai Sunnuntai Sunnuntai/ pyhä

11 Finsk/kvensk uke Mørketidsuke Meld fra om planlagte fridager!

12 Desember Joulukuu Desemberikuu Juovlamánnu Tema: Advent og jul Finlands selvstendighetsdag Aktiviteter: Markering av Finlands selvstendighetsdag Bukkene Bruse på finsk i samarbeid med Språksenteret Adventsstunder Juleverksted Baking Besøk av presten Julefrokost Nissefest Læringsmål: Barna skal få kjennskap til kristne høytider og til tradisjoner knyttet til advent og jul. Sosial kompetanse: Positiv sosial atferd. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg positive sosiale holdninger og handlinger slik som å dele, oppmuntre, inkludere og vise omsorg for hverandre. God jul! Hyvää joula! Buorit Juovllat!

13 Desember Joulukuu Desemberikuu Juovlamánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag søndag i advent Finlands nasjonaldag Lucia Julefrokost Svarfrist jul/ romjul 18 Nissefest / 1 24 Julaften/ 31 Nyttårsaften 25 1.juledag 26 2.juledag Meld fra om planlagte fridager!

14 Januar Tammikuu Januaarikuu Ođđajagimánnu Godt nytt år! Onnellista Uutta Vuotta! Hyvää uutta vuotta! Buorre Ođđa Jahki! Tema: Former, mengder og tall Ulike spill Vinter, snø og is Aktiviteter: Enkle matematiske aktiviteter Aktiviteter i permen Barn i friluft ; fagområde antall og form Øve på å telle Konstruksjonslek Ski, aking, snølek. Permen Barn i friluft ; uteleker Lesegrupper Barnesamtaler Læringsmål: Barna skal få en begynnende forståelse av former, mengder og tall. Barna skal få kjennskap til årstiden vinter. Selvhevdelse Barna skal oppmuntres til å ta initiativ til deltagelse i samtale, lek og fellesaktiviteter, for å kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov og vise en positiv selvoppfatning. Foreldresamarbeid: Foreldresamtaler. Skolesamarbeid: Førskolegruppa inviteres på besøk til 1.årstrinn.

15 Januar Tammikuu Januaarikuu Ođđajagimánnu Uke Mannodat (samisk) 1 2 Disdat Gaskavahkku Duorastat Bearjadat Lavvordat Sotnabeaiv i Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Meld fra om planlagte fridager!

16 Februar Helmikuu Februaarikuu Guovvamánnu Tema: Solas tilbakekomst Samisk temauke - fokus på den samiske kulturen og samefolkets dag Likestilling Aktiviteter: Samisk musikk, joik og sanger Regler, eventyr og sagn i lavvo Telle på samisk, enkle ord og uttrykk Lassokasting, tvinne garn m.m. Samisk mat Solsanger, solfest, bake solboller, formingsaktiviteter; karneval Vi filosoferer over solas tilbakekomst Vi filosoferer over likestilling; kan jenter og gutter gjøre de samme tingene, ha de samme jobbene? Læringsmål: Kjennskap til solas tilbakekomst Kjennskap til samisk språk og kultur og samefolkets dag Få forståelse for at jenter og gutter kan gjøre det samme Sosial kompetanse: Selvhevdelse. Barna skal oppmuntres til å ta initiativ til deltagelse i samtale, lek og fellesaktiviteter, for å kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov og vise en positiv selvoppfatning. Foreldresamarbeid: Foreldresamtaler.

17 Februar Helmikuu Februaarikuu Guovvamánnu Uke Mannodat Disdat Gaskavahkku Duorastat Bearjadat Lavvordat Sotnabeaiv i Samefolkets dag Fastelavnssøndag 7 11 Soluke Meld fra om planlagte fridager!

18 Mars Maaliskuu Marsikuu Njukčamánnu Tema: Glade barn i bevegelse Folkeskikk før og nå; moralistiske barnesanger Påske Aktiviteter: Vi skal være mye ute Ski og aking Fysiske aktiviteter inne Påskeverksted Påskelunsj Læringsmål: Gode fysiske opplevelser Bli kjent med påskehøytiden og dens tradisjoner Danning / sosial kompetanse: Empati og rolletaking. Gjennom sosialt fellesskap tilegner barna seg evnen til å gjenkjenne andres følelser og sette seg inn i en annens rolle. Foreldresamarbeid: Foreldresamtaler Foreldrekaffe God påske! Hyvää pääsiästä! Buorit bessážat!

19 Mars Maaliskuu Marsikuu Njukčamánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Svarfrist for påskeuka Påskelunsj Palmesøndag Skjærtorsdag 29 Langfredag påskedag

20 Meld fra om planlagte fridager! April Huhtikuu Aprillikuu Cuoŋománnu Tema: Danning: Vennskap, mobbing, respekt og toleranse for andre Vår Turmat Aktiviteter: Vi filosoferer over hvordan vi får venner m.m. Vi sår frø og følger med på når det spirer og gror Turer i skog og mark og i fjæra Mat ute. Vi bruker permen Barn i friluft Læringsmål: Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg Barna gjøres kjent med årstiden vår Få kjennskap til sunn og variert turmat Sosial kompetanse: Sosial kompetanse: Empati og rolletaking. Gjennom sosialt fellesskap tilegner barna seg evnen til å gjenkjenne andres følelser og sette seg inn i en annens rolle. Foreldresamarbeid: Foreldremøte

21 April Huhtikuu Aprillikuu Cuoŋománnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag Meld fra om planlagte fridager!

22 Mai Toukokuu Maikuu Miessemánnu Tema: Vår og spiring 17. mai Natur og miljø Brannvern Aktiviteter: Vi forbereder barna til grunnlovsdagen med samtaler, sang og andre aktiviteter Vi går på tur i skogen og filosoferer over livet i naturen Vi rydder barnehageområdet Vi har igjen brannvern som tema. Brannøvelser. Besøk av brannbilen Læringsmål: Barna skal få kjennskap til årstiden vår og hva som skjer i naturen Barna skal få kunnskap om hvorfor vi feirer 17. mai Bevissthet om brannvern Sosial kompetanse: Selvkontroll Barna skal få øve seg i å løse konflikter ved å kunne tilpasse seg situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Foreldresamarbeid: Møte med foreldrene til førskolegruppa; planlegge avslutning.

23 Mai Toukokuu Maikuu Miessemánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1 Off. høytidsdag Kristi himmelfartsdag 13 Brannvernuke 10 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Grunnlovsdag pinsedag Meld fra om planlagte fridager!

24 Juni Kesäkuu Juunikuu/Jyynikuu Geassemánnu Tema: Sommer i barnehagen Aktiviteter: Turer Felles barnehagetreff. Sommeruke med sykkeldager Plukke blomster og blader og presse dem Læringsmål: Kjennskap til årstiden sommer og noen vekster Sosial kompetanse: Selvkontroll Barna skal få øve seg i å løse konflikter ved å kunne tilpasse seg situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Foreldresamarbeid: Sommerfest Avslutning for førskolegruppa Ferietid Barna oppdager hverandre på tvers av de lekegruppene som har vært naturlige tidligere, og de oppdager hverandre på tvers av alder. Deler av sommeren er avdelingene sammenslått på grunn av ferieavvikling.

25 Juni Kesäkuu Juunikuu/Jyynikuu Geassemánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag God sommer! Hyvää kesä! Buorre geassi! Meld fra om planlagte fridager!

26 Juli Heinäkuu Juulikuu/Jyylikuu Suoidnemánnu I juli tar vi en dag om gangen og finner ut hva vi vil gjøre ut fra vær og vind! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Takk for i år og god sommer! Lykke til videre i skolen til de eldste. Velkommen igjen etter ferien til de øvrige. Meld fra om planlagte fridager!

Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand. Kommunale barnehager i Storfjord kommune

Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand. Kommunale barnehager i Storfjord kommune Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand Kommunale barnehager i Storfjord kommune Barnehagens formål og verdigrunnlag Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand. Kommunale barnehager i Storfjord kommune

Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand. Kommunale barnehager i Storfjord kommune Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand Kommunale barnehager i Storfjord kommune Velkommen til nytt barnehageår! Dette er første året at de kommunale barnehagene i Storfjord Kommune har

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN KLINGA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN KLINGA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN KLINGA FAMILIEBARNEHAGE 2013 2014 1 Innhold: 1. Innledning side 3 2. Målsetning/Tema side 3 3. Overgang fra barnehage til skole side 3 4. Temaplan side 4 5. Barnegruppene og personalet side 5 6.

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Åsgårdstrand barnehage Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære

Åsgårdstrand barnehage Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage 2016-2017 Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære Åsgårdstrand barnehage er en kommunal barnehage fordelt på to hus. Vi er sentralt beliggende i Åsgårdstrand med to avdelinger

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Hovedmål for Lønneberget:

Hovedmål for Lønneberget: Hovedmål for Lønneberget: Vi ønsker at Lønneberget skal være en barnehage for alle, med felles fokus, felles gleder og felles gjennomføring! En barnehage med TID - tid til undring, tid til omsorg og tid

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer