ÅRSPLAN 2012/2013 OTEREN BARNEHAGE. Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012/2013 OTEREN BARNEHAGE. Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2012/2013 OTEREN BARNEHAGE Mangfold styrker barnehagene Lek og læring hand i hand

2 Barnehagens formål og verdigrunnlag Barnehageloven 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.. Barnehagene i Storfjord skal arbeide lokalorientert og ivareta kommunens kulturelle, historiske og språklige særegenhet; jfr. vedtektene 4.2. Visjoner: Oppvekstetatens visjon Vi bryr oss og barnehagenes visjon Mangfold styrker barnehagene lek og læring hand i hand skal ligge til grunn for barnehagens helhetlige tenkning. Personalet skal se hvert enkelt barn og ha barnet i fokus. Vi vil at barna skal trives i barnehagen. Gjennom lek og allsidige aktiviteter skal barna lære om seg selv og det som omgir dem, utvikle respekt og toleranse. Barn som mestrer leken blir viktige for andre barns mulighet for god læring; jfr. Rammeplanen. Den pedagogiske plattformen: Mestring Barna skal bli trygge på egne evner og forutsetninger. Gjennom vårt pedagogiske arbeid skal vi jobbe for at barna skal føle trygghet og trivsel i barnehagen og opparbeide seg et positivt selvbilde og en trygg identitet. Pedagogisk planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen bruker blant annet bilder for å dokumentere barnehagehverdagen. Barna skal også selv få ta bilder. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Det skal skrives halvårsevalueringer. Fokusområder ifølge kvalitetsplanen Barnehagen som dannings- og læringsarena Kropp, bevegelse og helse Barnehagen som språklig arena Hvert av fokusområdene har ulik styrke hvert år: Orkestertenkning. Vi skal vektlegge danning som hovedfokusområde i 2012/2013. I følge Rammeplanen har danning i barnehagen som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Gjennom gode danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barns medvirkning Barn skal ha rett til å ta egne valg, komme med egne meninger og bli sett og hørt. Barnehagen skal gjennomføre barnesamtaler med de eldste barna. Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Foreldresamarbeid Vi skal bidra til god kommunikasjon med foreldrene og møte dem med respekt. Personalet bør være tilgjengelig i bringeog hente situasjoner for å kunne motta og gi informasjon. Vi ønsker at barnehagen skal ha et velfungerende foreldreråd. Foreldrerådsleder kan brukes i saker som berører barn og foreldre og deres forhold til barnehagen.

3 Det skal være minimum to foreldremøter pr. år. Samarbeidsutvalget har minimum to møter i året. Det gjennomføres foreldresamtaler minimum 1 gang hvert år. I tillegg tilbyr vi samtaler ved behov. Oppstartsamtaler for nye barn. Det gjennomføres brukerundersøkelser annethvert år. Overgang til skolen De eldste barna har førskoleaktiviteter som skal bidra til en god overgang til skolen. Gruppa heter hjerteklubben; et navn som barna selv har valgt. Det er utarbeidet retningslinjer for overgang fra barnehage til skole i Storfjord kommune. Fagområdene Vi jobber tverrfaglig med de ulike fagområdene i Rammeplanen. Fagområdene ivaretas gjennom temaarbeid og ved å følge progresjonsplanen for hvert årskull. Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplanen viser til at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Barnehagens språkprosjekt skal videreføres. Kropp, bevegelse og helse Barnehagene i Storfjord har satt fokus på kosthold og helse. Matvaner og kosthold påvirker helsen gjennom hele livet. For barn er ernæring sammen med fysisk aktivitet nødvendig for normal vekstutvikling og overskudd til lek og læring. Det er opprettet en egen ernæringsgruppe i kommunen som kan veilede og gi råd om riktig kosthold i barnehagen. Kunst, kultur og kreativitet Barna skal få mulighet til å ta i bruk sin fantasi, kreativitet og skaperglede bl.a gjennom uttrykksformer som musikk, forming og drama. Natur, miljø og teknikk Barna skal få oppleve samspillet i naturen, undring over naturens mangfoldighet og få erfaringer om dyr og vekster. Barna skal få erfaring med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Etikk, religion og filosofi Vi skal vektlegge filosofi i arbeidet med danning og møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Nærmiljø og samfunn Barna skal bli kjent med lokalsamfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Barna skal få kjennskap til at Storfjord kommune har tre likeverdige kulturer: Norsk, finsk/kvensk og samisk. Antall, rom og form Barna skal få kjennskap til tall, former, størrelser og mål. Barna utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Våre samarbeidsparter Barnehagene Grunnskolen Helsestasjonen Fysioterapeut Biblioteket Åsen omsorgssenter Møteplassen, Valmuen PPT August Elokuu Augustikuu Borgemánnu

4 Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår! Tema: Oppstart av nytt barnehageår Tilvenning Hverdagsrutiner Aktiviteter: God tid til lek Turer i nærmiljøet Læringsmål: Bli kjent med hverandre Bli kjent i nærmiljøet Bli kjent med barnehagens rutiner Foreldresamarbeid: Oppstartsamtaler for nye barn. Hovedfokus vil være oppstart og tilvenning for nye barn og de som har hatt sommerferie. Vi vil bruke god tid på å bli kjente, slik at de som er helt nye, og de som skifter avdeling, skal finne seg til rette blant barn og voksne. For å sikre en stabil og trygg oppstart, legger vi hovedvekt på hverdagsrutiner og innarbeiding av dagsrytmen. August Elokuu Augustikuu Borgemánnu

5 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nytt barnehageår begynner. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Meld fra om planlagte fridager. September Syyskuu Septemberikuu Čakčamánnu

6 Tema: Danning og filosofi Høst Brannvernuke: Bål etter 15.september; fokus på brannvern i skogen Aktiviteter: Turer for å plukke bær, samle blader/naturmaterialer NB! Vi bruker permen Barn i friluft Filosofistund med tema høst Brannvernopplæring Eldar og Vanja. Varslet og uvarslet brannøvelse Oppstart av aldersinndelte klubber: Klubbaktiviteter tilpasset barnas alder og utvikling Lesegrupper. Bokpakke fra biblioteket. Læringsmål: Kjennskap til årstiden og hva som skjer i naturen om høsten. Bevissthet om brannvern og brannvernutstyr. Danning: Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi skal vektlegge filosofi i arbeidet med danning. Sosial kompetanse: Vi vektlegger lek, glede og humor. Allsidig lek sammen med andre barn er viktig for utviklingen av sosial kompetanse. Foreldresamarbeid: Foreldremøte. Foreldrerådsmøte med valg til foreldrerådsutvalget (FAU). Skolesamarbeid: Barnehagen inviterer 1.årstrinn på besøk. Biblioteksamarbeid: Biblioteksjef besøker barnehagen for nærmere planlegging. September Syyskuu Septemberikuu Čakčamánnu

7 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Brannvernuke Meld fra om planlagte fridager! Oktober Lokakuu Oktooberikuu Goggotmánnu

8 Tema: Naturen som lekeplass Hygiene: Håndvask før mat og etter toalettbesøk, tannhelse/tannpuss Danning/filosofi: Folkeskikk / bordskikk; hvordan vi er mot hverandre, hilse, takke (for maten) Trafikksikkerhet/bruk av refleks Storfjorduka: Lokale sangskatter Aktiviteter: Fysiske aktiviteter / turer. Vi finner aktiviteter i permen Barn i friluft Bruke gapahuken Fysiske aktiviteter inne Tarkus trafikkopplæringsprogam. Mulig politibesøk. Vi lager et sanghefte med sanger vi har brukt og bruker Læringsmål: Gode naturopplevelser Allsidig bruk av naturen Lære hvordan vi skal oppføre oss i trafikken Sosial kompetanse: Lek, glede og humor. Barna skal få en begynnende forståelse av leken og dets uskrevne regler og lekesignaler. Vi filosoferer over hva vi kan gjøre for å få være med i leken. Foreldresamarbeid: Familiemiddag i samarbeid med FAU. Skolesamarbeid: Barnehagen inviterer fadderklassen på besøk. Oktober Lokakuu Oktooberikuu Goggotmánnu

9 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Storfjorduka Meld fra om planlagte fridager! November Marraskuu Novemberikuu Skábmamánnu Norsk finsk kvensk samisk Tema: Mørketid

10 Finsk/kvensk uke Advent Aktiviteter: Mørketidsmarkering Lommelykt/refleksløype Vi filosoferer over hvorfor det blir mørketid Enkle ord og uttrykk på finsk/kvensk Vi starter med advent og juleforberedelser Lesegrupper Læringsmål: Få kunnskap om hvorfor det er mørketid. Kjennskap til finsk/kvensk tilhørighet, enkle ord og utrykk Respekt for kulturelle forskjeller Få kjennskap til adventstiden Sosial kompetanse: Positiv sosial atferd. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg positive sosiale holdninger og handlinger slik som å dele, oppmuntre, inkludere og vise omsorg for hverandre. Skolesamarbeid: Fadderklassen inviterer førskolegruppa på besøk. November Marraskuu Novemberikuu Skábmamánnu Uke Maanantai (finsk/kvensk) Tistai Keskiviikko Torstai Tuorestai Perjantai Lauantai Lauvantai Sunnuntai Sunnuntai/ pyhä

11 Finsk/kvensk uke Mørketidsuke Meld fra om planlagte fridager!

12 Desember Joulukuu Desemberikuu Juovlamánnu Tema: Advent og jul Finlands selvstendighetsdag Aktiviteter: Markering av Finlands selvstendighetsdag Bukkene Bruse på finsk i samarbeid med Språksenteret Adventsstunder Juleverksted Baking Besøk av presten Julefrokost Nissefest Læringsmål: Barna skal få kjennskap til kristne høytider og til tradisjoner knyttet til advent og jul. Sosial kompetanse: Positiv sosial atferd. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg positive sosiale holdninger og handlinger slik som å dele, oppmuntre, inkludere og vise omsorg for hverandre. God jul! Hyvää joula! Buorit Juovllat!

13 Desember Joulukuu Desemberikuu Juovlamánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag søndag i advent Finlands nasjonaldag Lucia Julefrokost Svarfrist jul/ romjul 18 Nissefest / 1 24 Julaften/ 31 Nyttårsaften 25 1.juledag 26 2.juledag Meld fra om planlagte fridager!

14 Januar Tammikuu Januaarikuu Ođđajagimánnu Godt nytt år! Onnellista Uutta Vuotta! Hyvää uutta vuotta! Buorre Ođđa Jahki! Tema: Former, mengder og tall Ulike spill Vinter, snø og is Aktiviteter: Enkle matematiske aktiviteter Aktiviteter i permen Barn i friluft ; fagområde antall og form Øve på å telle Konstruksjonslek Ski, aking, snølek. Permen Barn i friluft ; uteleker Lesegrupper Barnesamtaler Læringsmål: Barna skal få en begynnende forståelse av former, mengder og tall. Barna skal få kjennskap til årstiden vinter. Selvhevdelse Barna skal oppmuntres til å ta initiativ til deltagelse i samtale, lek og fellesaktiviteter, for å kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov og vise en positiv selvoppfatning. Foreldresamarbeid: Foreldresamtaler. Skolesamarbeid: Førskolegruppa inviteres på besøk til 1.årstrinn.

15 Januar Tammikuu Januaarikuu Ođđajagimánnu Uke Mannodat (samisk) 1 2 Disdat Gaskavahkku Duorastat Bearjadat Lavvordat Sotnabeaiv i Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Meld fra om planlagte fridager!

16 Februar Helmikuu Februaarikuu Guovvamánnu Tema: Solas tilbakekomst Samisk temauke - fokus på den samiske kulturen og samefolkets dag Likestilling Aktiviteter: Samisk musikk, joik og sanger Regler, eventyr og sagn i lavvo Telle på samisk, enkle ord og uttrykk Lassokasting, tvinne garn m.m. Samisk mat Solsanger, solfest, bake solboller, formingsaktiviteter; karneval Vi filosoferer over solas tilbakekomst Vi filosoferer over likestilling; kan jenter og gutter gjøre de samme tingene, ha de samme jobbene? Læringsmål: Kjennskap til solas tilbakekomst Kjennskap til samisk språk og kultur og samefolkets dag Få forståelse for at jenter og gutter kan gjøre det samme Sosial kompetanse: Selvhevdelse. Barna skal oppmuntres til å ta initiativ til deltagelse i samtale, lek og fellesaktiviteter, for å kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov og vise en positiv selvoppfatning. Foreldresamarbeid: Foreldresamtaler.

17 Februar Helmikuu Februaarikuu Guovvamánnu Uke Mannodat Disdat Gaskavahkku Duorastat Bearjadat Lavvordat Sotnabeaiv i Samefolkets dag Fastelavnssøndag 7 11 Soluke Meld fra om planlagte fridager!

18 Mars Maaliskuu Marsikuu Njukčamánnu Tema: Glade barn i bevegelse Folkeskikk før og nå; moralistiske barnesanger Påske Aktiviteter: Vi skal være mye ute Ski og aking Fysiske aktiviteter inne Påskeverksted Påskelunsj Læringsmål: Gode fysiske opplevelser Bli kjent med påskehøytiden og dens tradisjoner Danning / sosial kompetanse: Empati og rolletaking. Gjennom sosialt fellesskap tilegner barna seg evnen til å gjenkjenne andres følelser og sette seg inn i en annens rolle. Foreldresamarbeid: Foreldresamtaler Foreldrekaffe God påske! Hyvää pääsiästä! Buorit bessážat!

19 Mars Maaliskuu Marsikuu Njukčamánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Svarfrist for påskeuka Påskelunsj Palmesøndag Skjærtorsdag 29 Langfredag påskedag

20 Meld fra om planlagte fridager! April Huhtikuu Aprillikuu Cuoŋománnu Tema: Danning: Vennskap, mobbing, respekt og toleranse for andre Vår Turmat Aktiviteter: Vi filosoferer over hvordan vi får venner m.m. Vi sår frø og følger med på når det spirer og gror Turer i skog og mark og i fjæra Mat ute. Vi bruker permen Barn i friluft Læringsmål: Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg Barna gjøres kjent med årstiden vår Få kjennskap til sunn og variert turmat Sosial kompetanse: Sosial kompetanse: Empati og rolletaking. Gjennom sosialt fellesskap tilegner barna seg evnen til å gjenkjenne andres følelser og sette seg inn i en annens rolle. Foreldresamarbeid: Foreldremøte

21 April Huhtikuu Aprillikuu Cuoŋománnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag Meld fra om planlagte fridager!

22 Mai Toukokuu Maikuu Miessemánnu Tema: Vår og spiring 17. mai Natur og miljø Brannvern Aktiviteter: Vi forbereder barna til grunnlovsdagen med samtaler, sang og andre aktiviteter Vi går på tur i skogen og filosoferer over livet i naturen Vi rydder barnehageområdet Vi har igjen brannvern som tema. Brannøvelser. Besøk av brannbilen Læringsmål: Barna skal få kjennskap til årstiden vår og hva som skjer i naturen Barna skal få kunnskap om hvorfor vi feirer 17. mai Bevissthet om brannvern Sosial kompetanse: Selvkontroll Barna skal få øve seg i å løse konflikter ved å kunne tilpasse seg situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Foreldresamarbeid: Møte med foreldrene til førskolegruppa; planlegge avslutning.

23 Mai Toukokuu Maikuu Miessemánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1 Off. høytidsdag Kristi himmelfartsdag 13 Brannvernuke 10 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Grunnlovsdag pinsedag Meld fra om planlagte fridager!

24 Juni Kesäkuu Juunikuu/Jyynikuu Geassemánnu Tema: Sommer i barnehagen Aktiviteter: Turer Felles barnehagetreff. Sommeruke med sykkeldager Plukke blomster og blader og presse dem Læringsmål: Kjennskap til årstiden sommer og noen vekster Sosial kompetanse: Selvkontroll Barna skal få øve seg i å løse konflikter ved å kunne tilpasse seg situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Foreldresamarbeid: Sommerfest Avslutning for førskolegruppa Ferietid Barna oppdager hverandre på tvers av de lekegruppene som har vært naturlige tidligere, og de oppdager hverandre på tvers av alder. Deler av sommeren er avdelingene sammenslått på grunn av ferieavvikling.

25 Juni Kesäkuu Juunikuu/Jyynikuu Geassemánnu Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag God sommer! Hyvää kesä! Buorre geassi! Meld fra om planlagte fridager!

26 Juli Heinäkuu Juulikuu/Jyylikuu Suoidnemánnu I juli tar vi en dag om gangen og finner ut hva vi vil gjøre ut fra vær og vind! Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Takk for i år og god sommer! Lykke til videre i skolen til de eldste. Velkommen igjen etter ferien til de øvrige. Meld fra om planlagte fridager!

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage Årsplan 2013-2014 Åsbygda barnehage VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer