Kjære foreldre/foresatte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære foreldre/foresatte."

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015/16

2 Kjære foreldre/foresatte. Velkommen til Ajer Barnehage 2015/16 Nå sitter du med årsplanen for barnehageåret 2015/16. Vi håper at kalenderversjonen er informativ og oversiktlig for dere alle. Etter beste evne og så langt vi vet nå, har vi satt inn ulike datoer for arrangementer, møter og fast program. (Vi tar forbehold om forandringer. Dette vil bli opplyst om på hver avdeling). Satsingsområde i år også er språk og språkinnlæring. Vi ønsker å satse på strukturert begrepsinnlæring og fortsetter et samarbeid med Bente Sandholt fra Eidsvoll og Ankerskogen barnehage. Dette er omtalt inne i årsplan. Barnehagen har også kontakt med Skolegården Fagerli. De eldste barna reiser dit vår og høst. Barna trekkes inn i arbeidet ved et tradisjonelt småbruk med allsidig husdyr og planteproduksjon. Ajer Barnehage har et miljøengasjement og ønsker å sette grønne ideer ut i praktisk handling sammen med barna. Barnehagen er sertifisert som Miljøfyrtårn. I år har vi organisert de 2 store avdelingene med de største 2 åringene og opp til 6 år. Årsplanen er også et arbeidsdokument som personalet bruker. Vi ønsker en åpen og god kommunikasjon med dere som foreldre, og vil gjerne ha konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Vel møtt til samarbeid. Hilsen Ruth-Helen Nilssen Styrer AJER BARNEHAGE SKAL VÆRE ET STED DER HVOR HVER OG EN BETYR NOE SPESIELT OG HVOR VI KAN FÅ FREM DET BESTE I ALLE!. 2

3 HISTORIKK OG BELIGGENHET. Barnehagen eies og drives av Hamar Kommune. Ajer Barnehage er tegnet av Arkiteam og var ferdig til oppstart høsten I de senere årene har vi foretatt oppjusteringer og forandringer så vel inne som ute. Uteplassen har fått betydelig oppgradering gjennom vinteren og våren 2012 og 13. Barnehagen ligger mitt i et skolemiljø. Ajer Ungdomsskole og Ajer Videregående, Ajerhallen og Hamar Naturskole er naboene våre. Informasjon ADRESSE: LILLEAJERVEGEN 6, 2319 HAMAR Tlf /63 365, MARIHØNA: GRASHOPPA: KNØTTENE: Vi har også en hjemmeside: ÅPNINGSTIDER Barnehagen er åpen mellom PLANLEGGINGSDAGER i BARNEHAGEÅRET: AUGUST NOVEMBER JANUAR MAI

4 Ajer barnehage har 10 hele stillingshjemler pluss vaktmester og renholder på deltid. Personalsammensetningen 2015/16 ser slik ut: Marihøna: Pedagogisk leder: Anne Berit Knudsen Assistenter: Karin Christensen Anny Johansen Marthe Moe Lærling: Rina S. Rosenlund Grashoppa Pedagogisk leder: Ann-Kristin Aasterud Ottesen Assistenter: Inger Lise Martinsen Natalie Kokkin Knøttene Pedagogisk leder: Kristin Eriksen Assistenter: May Elin Hansen Line Bertinussen Styrer: Ruth Helen Nilssen Vaktmester: Svein Erik Rønningen Renholder: Gro Solberg 4

5 BARNEHAGELOVEN. Ajer Barnehage skal drives i henhold til Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager med forskrifter, deriblant Rammeplan for barnehager. Fra Barnehagens formålsparagraf: -Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (barnehageloven 1 Formål) En viktig del av Rammeplanen er de 7 fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form. Disse gir føringer for barnehagens innhold. For hvert område er det en målsetting. Disse er formulert som prosessmål, det er selve læringsområdet barna skal bli kjent med. Arbeidet med målene skal tilpasses barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. HAMAR KOMMUNES MÅLSETTING: 1. Å skape et best mulig barnehagetilbud i samarbeid med barnas foreldre innenfor tildelte rammer. 2. Å gi et pedagogisk tilbud med utviklings og aktivitetsmuligheter. 3. Å skape et best mulig barnehagetilbud gjennom miljømessig tiltak og ved en aktiv og målrettet personal og ledelsesutvikling. AJER BARNEHAGES MÅLSETTING: Med lov om barnehager og Hamar Kommunes målsetting som grunnlag, vil Ajer Barnehage arbeide for å skape et miljø som gir trygghet. Vi ønsker å legge vårt pedagogiske arbeid til rette for at hvert enkelt barn skal få utvikle sine evner og muligheter, enkeltvis og i gruppe. 5

6 HAMAR KOMMUNES VERDIGRUNNLAG: Åpen, modig, pålitelig, og helhetlig I Hamar Kommune er det utarbeidet et verdigrunnlag som er normgivende for medarbeidernes arbeid. Vi gjengir noe av det vi mener er viktigst for oss og samarbeidet mellom personalet og foreldre/foresatte: - kvalitet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen Dette innebærer bl a: Å tilfredsstille fastsatte behov som er beskrevet for tjenestene. At vi holder det som er lovet og det som er avtalt At alle ansatte har evne og vilje til å etablere og vedlikeholde langsiktige relasjoner som er preget av gjensidig tillit og respekt At alle ansatte finner fram til gode løsninger for brukeren, med vekt på effekt og ressursutnyttelse. Dette er områder som alltid er aktuelle. Fra tid til annen vil vi ta det opp i personalgruppa og samtale om hva verdigrunnlaget betyr for vårt daglige arbeid i Ajer Barnehage. Brukerundersøkelsen er også et viktig redskap for oss i arbeidet med å øke kvaliteten på tilbudet. Hamar Kommune har valgt denne visjonen for sine barnehager: TRYGG, LEKENDE, LÆRENDE 6

7 RUTINER OG HVERDAGSAKTIVITETER. Målet med å ha rutiner og struktur på barnehagedagen, er å skape trygghet, fremme sosial utvikling og et positivt selvbilde. Gjennom faste rutiner og oppdeling i grupper, gjennomføres en del oppgaver som for eksempel borddekking og rydding, formingsaktiviteter, måltider og samling. Disse aktivitetene utgjør mye av den direkte kontakten som er mellom barn og voksne i barnehagen. Barna lærer å ta ansvar for felles oppgaver og hverandre. Det daglige samspillet i barnegruppa, mellom barn og voksne og voksne imellom, er holdningsskapende og fremmer sosial utvikling. Voksne er modeller. Det er viktig at personalet og foreldre når de er i barnehagen, kan vise hensyn og omsorg for barna og hverandre. Dette vil spille en avgjørende rolle for hvilken oppfatning barnet får av seg selv i forhold til andre mennesker. KL PROGRAM HVORDAN Dagen starter. En voksen tar imot barnet i garderoben eller på avdelingen. Den som følger må være med inn og hjelpe barnet med å kle av seg. Hvis vi er i gang med frokost så kan dere komme med barnet inn. Vi utveksler opplysninger og tar barnet med i samtalen. Vi trekker oss tilbake i et annet rom dersom vi har noe å formidle som ikke egner seg for små eller andres ører Frokost Den som ønsker det, kan ha med seg mat og spise frokost i barnehagen. Vi regner med at barn som kommer etter har spist frokost hjemme. Barna får melk/vann Frilek Formingsaktiviteter Samlingsstund Vi ønsker at barna skal få en rolig start på dagen og tilrettelegger forskjellig materiale på avdelingene. I storrommet legges det opp til bevegelseslek Kjernetid Vi kaller tiden mellom og for kjernetid. Kjernetid vil si at det er i dette tidsrommet vi gjør tilrettelagte aktiviteter og drar på tur/ er ute av barnehageområdet. Det er viktig for oss å få beskjed om barnet kommer senere eller blir hentet før. Gi også beskjed dersom andre enn foresatte henter barnet Måltid Formiddagsmat og hviling Utetid Lek og aktiviteter ute Fruktmåltid mat, rydding, lek ute eller inne De barna som er igjen avslutter leken / kler på seg slik at de er klare til barnehagen stenger kl Barnehagen stenger 7

8 Gjennom hele året vil vi arbeide med Sosial kompetanse, vennskap og kommunikasjon. Arbeidsmåter: vil bl a være samtale, bøker, samlinger, leker, hverdagshendelser, pedagogisk opplegg med fokus på vennskap. og samhørighet. Mål: er å utvikle fellesskapsfølelse, evne til samarbeid, evne til empati, til å løse konflikter og at alle barn skal ha venner. Omsorg. Arbeidsmåter: vi vil knytte omsorgsbegrepet til hendelser og aktiviteter i barnehagens hverdag. Vise omsorg og forståelse i forhold til barn og voksne. Mål: Øvelse i å ta hensyn. Utvikle evne til å sette seg inn i hvordan andre tenker og føler. Språk, barnekultur og litteratur. Arbeidsmåter: Gjennom leker, sanger, rim og regler og bøker. Språkstimulerende aktiviteter. Lese for enkeltbarn og grupper Mål: vi ønsker å gi barna kjennskap og et positivt forhold til ulik kultur, leker og litteratur, gammel og ny. Styrke språklig bevissthet, innordne seg lekens regler og styrke fysiske ferdigheter. Natur og uteliv. Arbeidsmåter: Vi går på tur i nærmiljøet, i byen og i skogen. Legge til rette for at barna skal oppdage og oppleve naturen. Være ute i all slags vær. Mål: Stimulere barna til å forstå og iaktta at naturen forandrer seg med årstidene. Lære barna å bruke kroppen sin og bli glad i naturen. Kroppsbevissthet: Arbeidsmåter: Sang, musikk, dans, bevegelse, drama, samtale, sansestimulering, fysisk aktivitet. Mål: Bli bevisst egen kropp. Bruke hele kroppen. Få en positiv oppfatning av egen kropp, og positiv oppfatning av andre på tross av ulikheter. Kreativitet og formingsaktiviteter. Arbeidsmåter: Tegne, male, klippe, lime, bygge, observere og prøve forskjellig materiale. Mål: Oppleve mestring, utvikle kreativitet, humor og fantasi. Gi mulighet for å utvikle og bearbeide ulike erfaringer og inntrykk gjennom arbeid med ulikt materiale. Oppleve ulike kunstarter ved å besøke utstillinger og lage utstillinger i barnehagen. 8

9 Ulike opplysninger FERIE Erfaringene gjennom mange år viser at de 2 siste ukene i juli er det få barn som bruker barnehageplassen sin. SFO er stengt i hele juli. Den 5 ferieuka gjorde en forskjell i forhold til å få avviklet personalets ferie. Målet er å ha størst personaltetthet når det er flest unger i barnehagen. De siste årene har Ajer Barnehage hatt fellesferie de to siste ukene i juli. Barnehagen har da vært helt stengt. Vi vil også i år drøfte dette i SU i forbindelse med planlegging av sommerferie i SAMARBEIDSPARTNERE: I tillegg til samarbeid med helsestasjonene og HIPPT er Ajer Barnehage lærlingebarnehage for Barne og ungdomsarbeiderfaget. Foreldrerådet består av alle barnehagens foreldre. Foreldrerådet velger representanter til barnehagens SAMARBEIDSUTVALG (SU) som er et lovbestemt samarbeidsorgan mellom barnehagen, foreldre og eier. Foreldrerepresentanter dette barnehageåret er Margrethe Bach Evensen (mor til Johanne/Kristoffer), Irene Myhr Solheim (mor til Dina), Lars Ottar Westerhaug (far til Emmy/Jens) MATORDNING: Fra mandag 31.aug får barna lunsj i barnehagen. Vi bruker den første tiden etter oppstart til tilvenning. Så fordeler vi matbudsjettet ut over de resterende månedene i året. Vi serverer brød, smør og pålegg hver dag. Vi har også noen varme måltider pr. mnd. Barna som skal spise frokost mellom kl og må ha med seg matpakke. Når barna kommer etter 08.30, regner vi med at de har spist hjemme. I juli og august sender hjemmet med matpakke til barnet. Vi ber om at alle har med seg en frukt hver, dette deles opp og serveres ca kl NÅR DERE KOMMER. Det er viktig at barnet blir møtt, pga sikkerhet må personalet og foreldre ha kontakt både når barnet kommer og når dere henter. Noen ganger trenger barn og foreldre ro alene i garderoben, andre ganger kan barnegruppa trenge personalets oppmerksomhet. Dette må vi kommunisere om og vurdere, når vi er i situasjonen. 9

10 UTSTYR SOM TRENGS. (SE OGSÅ LISTE PÅ PLASSEN TIL BARNET) Ta med klær til all slags vær!! Husk ekstra skift og innesko. Se liste på barnets skap. Husk navn på eiendeler! Bestillingsslipper for navnelapper fås i barnehagen. Tusj er også ok. BURSDAGSFEIRINGER. Vi henger ut flagget, lager bursdagskrone, synger bursdagssanger. Det er en dag hvor bursdagsbarnet er i sentrum. Barna velger en lek eller en bok til bursdagssamlingen. I samsvar med nasjonale retningslinjer, vil barnehagen bestrebe seg på å redusere sukkerinntaket og ønsker derfor at barnet har med seg frukt eller sukkerredusert mat til bursdagsfeiringa. Bursdagsbarnet er med på å arrangere frukten på fat, som fruktspyd, fruktsalat eller lage smoothies. Kesam eller yoghurt er ok. Likeledes pizzasnurrer uten kjøtt, eller grønnsaker m/ dip., matmuffins (med gulrot, og ost), grove vafler, popcorn/saltstenger. Vi ber om at bursdagsinvitasjoner ikke deles ut i barnehagen. Det er så trist for den som ikke får. Bruk adresselisten dere får utdelt. OBSERVARSJON Som en del av grunnlaget for å kunne gi barna et best mulig tilbud, observerer vi barna i ulike aktiviteter og i lek både ute og inne. Observasjonene gjøres via å iaktta, skriftlig logg, eller i form av bilder. DOKUMENTASJON Det skrives planer på hver avdeling. Avdelingene bruker dag - eller ukelogger. Avdelingene har en digitalramme som viser bilder fra livet i barnehagen. Vi har også en hjemmeside: 10

11 EVALUERING Personalet evaluerer periodebestemt og gjennomgående innhold og ulike arrangement gjennom hele året. Foreldrene vil kunne komme med innspill fortløpende, via Samarbeidsutvalget og på foreldremøter. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen. PERMEN MIN Hvert barn får sin egen perm med dokumentasjon på noe av det det lærer, gjør og opplever i barnehagen. Denne permen skal følge barnet gjennom hele barnehagetiden, og barnet vil selv være med på å velge og bestemme noe av innholdet. 5-ÅRSKLUBB OG OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Torsdager blir det. I en jobber vi med mål innenfor alle 7 fagområdene i Rammeplanen, med det vil bli lagt vekt på Språk, tekst og kommunikasjon og Antall, rom og form. Aktiviteter som vil lette og forberede overgangen fra barnehagen til skole vil være sentrale i denne gruppa. Det vil også være fokus på sosial kompetanse og selvstendighetstrening. Disse målene vil det jobbes med kontinuerlig gjennom hele året. Foreldre til 5 årsklubb barna, vil få mer detaljert informasjon. Barna sogner til forskjellige skoler, disse besøker vi på våren. Vi starter i første uken i september. BARNS MEDVIRKNING. Vi vil ivareta barnas medvirkning ved bl a å skaffe oss kunnskap om barnas interesser, evner og anlegg gjennom observasjon, barnesamtaler, intervju, praksisfortellinger m m. Kunnskapen blir først medvirkning når vi voksne endrer praksis ut fra den kunnskapen barna har gitt oss. Vi vil også legge til rette for at barna aktivt deltar i planlegging og evaluering av 5 årsklubben. La barna komme med innspill til ukeplanen. La barna bestemme innhold i egen bursdagsfeiring i barnehagen Samtaler i mindre grupper hvor barna kan få muligheter til å fortelle, reflektere, spørre og diskutere ut fra egne interesser. SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD I barnehagen er flere land og kulturer representert. I samarbeid med barnas hjem vil vi gi kjennskap til ulike mat tradisjoner, eventyr og sanger, gjerne knyttet til landets høytider. FORSIKRINGER OG TILLATELSER/ OPPLYSNINGER. Ulykkesforsikringen i kommunen gjelder for barna. Vi deler ut tillatelsesskjemaer ved barnehageårets begynnelse. Helseskjema blir også utdelt. 11

12 SATSINGSOMRÅDE: SPRÅK OG SPRÅKINNLÆRING (Systematisk arbeid med de grunnleggende begrepene (BU-modellen) Barn lærer begreper i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger, der det brukes en mer eller mindre presis navnsetting på ting. Arbeidet med å tilrettelegge for begrepslæring kan utføres på flere måter, men pedagoger kan ikke velge bort det å tilrettelegge for systematisk og velorganisert begrepslæring hos barn. Det bør være en selvfølge at slik tilretteleggelse står forholdsvis sentralt i utøvelse av pedagogisk virksomhet i et forebyggende perspektiv i barnehagen, og det er her begrepsundervisning (BU-modellen) kommer inn. BU-modellen er utviklet av prof. Magne Nyborg på 1990-tallet, men i de senere årene har Andreas Hansen videreutviklet modellen. Begrepsundervisning handler om en systematisk begrepsundervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og begreper som angår bl.a. farge, form, stilling, plass, retning, størrelse, antall, mønster og tid. Disse begrepene er grunnleggende fordi vi bruker dem til å beskrive det vi opplever (ser, lukter, smaker, kjenner og hører), slik at andre forstår hva vi snakker om. Vi får et felles sansespråk. BU-modellen har som formål å utvikle positive forventninger til egen læring hos barna og gi dem øvelse i å styre sin oppmerksomhet. Barna lærer seg å kategorisere begreper i over- og underbegreper på en effektiv måte, som vil ha betydning for hvordan langtidsminnet organiserer og lagrer alt som læres. Videre øves barna i å forlenge og utvide korttidsminnet / arbeidsminnet, og de gis øvelse i språklig tenkning, problemløsning og det å bruke et presist språk. Dette språket er viktig som grunnlag for den videre kunnskapstilegnelsen som skjer på skolen. Vi skal jobbe med denne språkmodellen i en/dramagruppa for 5 åringene, språkgrupper i alle aldre, i lek, på turer og i daglige aktiviteter. Prosjektperioden er et samarbeid med Ankerskogen barnehage og Bente Sandholt (veileder) og går over 2 år. 12

13 PERIODEMÅL AUGUST : Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Tilvenning til barnehagen, bli kjent i ny gruppe Samlingsstund Samtale, Lage fortellinger Leker. Uteliv. Faste plasser i garderobe og ved bordet. Bli kjent med barnehagen, barna og de voksne. Utvikle trygghet og fellesskapsfølelse. Legge tilrette for etablering av vennskap Kommunikasjon, språk og tekst. Nærmiljø og samfunn. Forberedelser til besøket på Fagerli for de store barna Samtaler, bilder, sanger, regler. Se utvikling hos planter og dyr. Natur, teknikk og miljø. 13

14 SEPTEMBER Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Høstforandringer i naturen. Grønnsaker, frukt og bær. Høste inn grønnsaker fra kjøkkenhagen. Samtaler, sanger, bøker. Lage grønnsakssuppe. Formingsaktiviteter. Bruke sansene. September: Høstfest. Lære om endringer i naturen, lære nye begreper. Jobber sammen om felles aktivitet. Gode opplevelser sammen Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Kunst, kultur og kreativitet. Brannvern opplæring Samtale, forming, rollespill, brannøvelse, besøk av brannbil, Brannøvelse Brannvern Natur, miljø, teknikk. SPRÅK.FARGER Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære navn på fargene, gul,blå,rød, og blandede farger Språk,tekst og kommunikasjon 14

15 OKTOBER Emne og Innhold Arbeidsmåter Arbeidsmåter Fagområder Høstforandringer i naturen. Formingsaktiviteter. Bruke sansene. Samarbeide om felles prosjekt. Natur, miljø og teknikk. Fadderbarnet vårt i SOS barnebyer. Bli kjent med fadderbarnet gjennom fortellinger og bilder. Lage gevinster og bake. Vise omsorg og medmenneskelighet. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. FN dag Lage mat fra andre land. Gi barna kjennskap til fremmede kulturer og uttrykksmåter SPRÅK:FORM Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære formene: firkant, trekant,sirkel,rettlinjet, rund og bue Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 15

16 NOVEMBER OG DESEMBER Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Advent, jul, juleforberedelser Samtaler. Bøker og sanger om jul og juleforberedelser. Adventsstund, adventskalender og lage gaver samt julepynt Gi kjennskap til hvorfor vi feirer jul, juletradisjoner Kommunikasjon, språk og tekst. Etikk, religion og filosofi SPRÅK:PLASS/PREPOSISJON Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære begrepene: under,over,plass på,ved siden av,inni noe,mellom noe og over noe Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 16

17 JANUAR Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Vinteraktiviteter, ski og akelek. Kulde varme Vi eksperimenterer med snø, is Gi vintererfaringer, arrangere Ski/akedag Natur, miljø, teknikk Kropp, bevegelse og helse. SPRÅK: SYMBOLER Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om bokstaver som symbol for språklyder, og tall som symbol for antall Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon FEBRUAR Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Vinteraktiviteter Karnevalsfeiring Forming Samefolkets dag 6.feb Lek i snøen (som vi håper kommer) Gå på ski og skøyter, ake, arbeide med forskjellig formingsmateriale. Bøker, sanger, samtale, samling Oppleve gleden ved å være ute, gleden ved å bruke kroppen, utvikle motoriske ferdigheter, Kunnskap og erfaring fra vinter og endringer i naturen Gi kunnskap om samene. Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Nærmiljø og samfunn. SPRÅK:STILLING/RETNING Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om begrepene:oppover,nedover,stil ling:vannrett og loddrett,skrå Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 17

18 MARS Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Dyr og fugleliv Vår og uteliv. SPRÅK. STØRRELSE/ANTALL Bøker, samtale, sanger, så frø, Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Vårsanger. Se det spire og gro. Kunnskap om endringer i naturen. Fuglelyder Lære om begrepene stor/liten, stort/lite antall i forhold til en gitt mengde Natur, miljø og teknikk, kommunikasjon, språk og tekst. Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon Påske. Bøker, samtale, sanger,lage påskepynt Få kunnskap om hvorfor vi feirer påske. Påsketradisjoner. Lære noen påske- og vårsanger. Etikk, religion, filosofi APRIL Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Besteforeldredag Vi inviterer til kaffe for besteforeldre m/basar Utlodning for inntekt til fadderbarnet vårt. Nærmiljø og samfunn SPRÅK: STØRRELSE/ANTALL Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om begrepene stor/liten, stort/lite antall i forhold til en gitt mengde Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 18

19 MAI Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Rydde, rake, koste og pynte i barnehagen 17. mai Dugnadsdag, rake, plukke søppel, 17.mai feiring med tog Bøker. Tegne flagg, VANNLEK Få kunnskap om nasjonaldagen og hvorfor vi feirer 17.mai Utvikle samarbeid og ansvarsfølelse Kommunikasjon, språk og tekst. Nærmiljø og samfunn. SPRÅK: LYD Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om sterke, svake,dype, og høye språklyder Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon JUNI OG JULI Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder SOMMERTID OG UTELIV Forberedelser til fester og avskjeder. Takk for dette barnehageåret. Være ute, gå på tur, være fysisk aktiv. Hoppe paradis, hoppe tau, balansere, ballleker, ringleker, vannlek. I juni er barnehagelivet preget av turer, uteliv, besøk av nye barn, avskjeder, skolebesøk, turer. Vi rydder og rengjør avdelingene. Sommerfest. Sommerfest. Lære respekt for naturen og alt liv. Utvikle motorikk. Natur, miljø og teknikk. Kropp, bevegelse og helse. 19

20 KALENDER MED AKTIVITETER: AUGUST UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggingsdag Bhg er stengt 13 Planleggingsdag Bhg er stengt 14 Planleggingsdag Bhg er stengt Oppstart nytt barnehageår 17 Velkommen til nye og kjente barn og foreldre Pedl møte aug 30.aug 20

21 SEPTEMBER 36 Tilvenning/ Høst MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31/ Matservering Fellessamling Begynner Marihøna igjen. Foreldremøte Turdag M /G 8 9 HØSTFEST KL Ped.ledermøte Brannvernuke kl 9.00 Besøk fra brannstasjon Personalmøte m/politiet Åpen dag På Hamar Brannstasjon Turdag M/G Ped.ledermøte

22 OKTOBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Språkgruppe 30/9 1 FOTO- GRAFERING kl 9 2 Fellessamling Grashoppa Ped.ledermøte Skolens høstferie Egen ukeplan Turdag M/G INTER- NASJONAL UKE 19 Turdag M/G Personalmøte 23 FN-dagen Sommertid slutt Ped.ledermøte 22

23 NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG oktober 27 oktober 28 oktober 29oktober 30.oktober Turdag M/G Ped.leder møte 7 8 Personalmøte Fellessamling Knøttene Turdag M/G Planleggingsdag Bhg er stengt Juleverksted 27 Juleverksted søndag i advent 23

24 DESEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Adventsstund Ped.ledermøte Pepperkake- Marihøna baking 50 7Adventsstund Grashoppa Adventsstund 8 FAU JULETRE- FEST PÅ KVELDEN 15 9 Storhamar krk Kl 12.oo Julegudstj 10 Bake lussekatter 11 Julefrokost Lucia Advents stund Knøttene Nissefest Lille juleaften 24 Julaften Bhg stengt RH 25 1.juledag Bhg stengt Nyttårsaften Bhg stengt 1.januar Bhg stengt

25 JANUAR UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 4 Turdag M/G Personalmøte 14 8 Pedledermøte Fellessamling Marihøna Turdag M/G Personalmøte Planleggingsdag Bhg er stengt

26 FEBRUAR 5 1 Turdag M/G Pedledermøte Samefolkets 6 7 Fastelavenssøndag Dag 6 8 PERSONAL- MØTE Karneval SKI OG AKEDAG 7 15 Turdag M/G Skolens vinterferie Viser til ukeplan

27 MARS UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 29 Turdag M/G Ped.ledermøte inntak år sklubb 4 Fellessamling Grashoppa Ped.ledermøte inntak Turdag M/G Gul Fest Palmesøndag Personalmøte Bhg stenger Skjærtorsdag 25 Langfredag 26 Påskeaften 27mars 1.påskedag 27

28 APRIL UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG mars 2.påskedag 29.mars Turdag M/G Ped.ledermøte Turdag M/G BESTE- FORELDREDAG /BASAR Brann Vern uke Personalmøte Ped.ledermøte

29 MAI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Turdag M/G DUGNAD I BHG. 5 Kr.Himmelfart Bhg stengt 6 PLANLEGGINGS DAG BHG ER STENGT Turdag M/G Øve på 17.mai Tog. 14 Pinseaften 15 1.pinsedag 17-mai feiring pinsedag Bhg stengt 17.mai Personalmøte 20 Ped.ledermøte Turdag M/G mai Personalmøte 29

30 Juni måned blir fylt med turer, avslutninger, late dager, vasking og rydding. Noen kommer på besøk for å bli kjent. Men det er også en måned hvor vi begynner ferie og tar avskjed med hverandre. SETT AV 7.JUNI TIL SOMMERFEST PÅ KVELDEN Riktig God sommer ønsker vi alle store og små! Takk for i år. 30

31 EGNE NOTATER: 31

32 AJER BARNEHAGE LILLEAJERVEGEN 6, 2319 HAMAR TLF: / MARIHØNA: GRASHOPPA: KNØTTENE:

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage Årsplan 2013-2014 Åsbygda barnehage VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage

Årsplan 2014-2015. Navneberget barnehage Årsplan 2014-2015 Navneberget barnehage ÅRSPLAN FOR NAVNEBERGET BARNEHAGE Innhold Side Velkommen 2 Presentasjon av Virksomhet for barnehager 3 Felles regler for skoler og barnehager 4 Viktig å vite 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015 Innledning: Barns møte med naturen bringer tusenvis av spørsmål, opplevelser og utfordringer, som å smake, lukte, se, føle og snakke om det. Det er god næring

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s.

Årsplan 2013-2014. Velkommen til oss i Jønningheia s.3. Visjon og hovedmål s.4. Avdelingene s.5. Dagsrytmen s.7. Foreldresamarbeid s. Innhold Velkommen til oss i Jønningheia s.3 Visjon og hovedmål s.4 Avdelingene s.5 Dagsrytmen s.7 Foreldresamarbeid s.8 Satsningsområder 2013 /14 s.10 Pedagogisk innhold s.12 Verktøy s.20 Organisering/organisasjonsutvikling

Detaljer

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no

SØRHOLTET BARNEHAGE. www.sorholtet.no SØRHOLTET BARNEHAGE www.sorholtet.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN Nr Innhold Side 1 Presentasjon av barnehagen 3 2 Hovedmål 4 3 Pedagogisk ståsted 6 4 Kjerneverdier 7 5 Pedagogisk satsingsområde

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR DREVJA BARNEHAGE k e r p s g o rig k r e e l j sg og y g N n i r i læ PRESENTASJON AV PERSONALET BYGGEKLOSSEN KNØTTELITEN Pedagogisk leder 100 % stilling Sigrunn Mariell Eggesvik Ferdig utdannet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ASKELADDEN BARNEHAGE

ASKELADDEN BARNEHAGE ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/2015 2014/2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer