Kjære foreldre/foresatte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære foreldre/foresatte."

Transkript

1 ÅRSPLAN 2015/16

2 Kjære foreldre/foresatte. Velkommen til Ajer Barnehage 2015/16 Nå sitter du med årsplanen for barnehageåret 2015/16. Vi håper at kalenderversjonen er informativ og oversiktlig for dere alle. Etter beste evne og så langt vi vet nå, har vi satt inn ulike datoer for arrangementer, møter og fast program. (Vi tar forbehold om forandringer. Dette vil bli opplyst om på hver avdeling). Satsingsområde i år også er språk og språkinnlæring. Vi ønsker å satse på strukturert begrepsinnlæring og fortsetter et samarbeid med Bente Sandholt fra Eidsvoll og Ankerskogen barnehage. Dette er omtalt inne i årsplan. Barnehagen har også kontakt med Skolegården Fagerli. De eldste barna reiser dit vår og høst. Barna trekkes inn i arbeidet ved et tradisjonelt småbruk med allsidig husdyr og planteproduksjon. Ajer Barnehage har et miljøengasjement og ønsker å sette grønne ideer ut i praktisk handling sammen med barna. Barnehagen er sertifisert som Miljøfyrtårn. I år har vi organisert de 2 store avdelingene med de største 2 åringene og opp til 6 år. Årsplanen er også et arbeidsdokument som personalet bruker. Vi ønsker en åpen og god kommunikasjon med dere som foreldre, og vil gjerne ha konstruktive innspill og tilbakemeldinger. Vel møtt til samarbeid. Hilsen Ruth-Helen Nilssen Styrer AJER BARNEHAGE SKAL VÆRE ET STED DER HVOR HVER OG EN BETYR NOE SPESIELT OG HVOR VI KAN FÅ FREM DET BESTE I ALLE!. 2

3 HISTORIKK OG BELIGGENHET. Barnehagen eies og drives av Hamar Kommune. Ajer Barnehage er tegnet av Arkiteam og var ferdig til oppstart høsten I de senere årene har vi foretatt oppjusteringer og forandringer så vel inne som ute. Uteplassen har fått betydelig oppgradering gjennom vinteren og våren 2012 og 13. Barnehagen ligger mitt i et skolemiljø. Ajer Ungdomsskole og Ajer Videregående, Ajerhallen og Hamar Naturskole er naboene våre. Informasjon ADRESSE: LILLEAJERVEGEN 6, 2319 HAMAR Tlf /63 365, MARIHØNA: GRASHOPPA: KNØTTENE: Vi har også en hjemmeside: ÅPNINGSTIDER Barnehagen er åpen mellom PLANLEGGINGSDAGER i BARNEHAGEÅRET: AUGUST NOVEMBER JANUAR MAI

4 Ajer barnehage har 10 hele stillingshjemler pluss vaktmester og renholder på deltid. Personalsammensetningen 2015/16 ser slik ut: Marihøna: Pedagogisk leder: Anne Berit Knudsen Assistenter: Karin Christensen Anny Johansen Marthe Moe Lærling: Rina S. Rosenlund Grashoppa Pedagogisk leder: Ann-Kristin Aasterud Ottesen Assistenter: Inger Lise Martinsen Natalie Kokkin Knøttene Pedagogisk leder: Kristin Eriksen Assistenter: May Elin Hansen Line Bertinussen Styrer: Ruth Helen Nilssen Vaktmester: Svein Erik Rønningen Renholder: Gro Solberg 4

5 BARNEHAGELOVEN. Ajer Barnehage skal drives i henhold til Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehager med forskrifter, deriblant Rammeplan for barnehager. Fra Barnehagens formålsparagraf: -Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (barnehageloven 1 Formål) En viktig del av Rammeplanen er de 7 fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form. Disse gir føringer for barnehagens innhold. For hvert område er det en målsetting. Disse er formulert som prosessmål, det er selve læringsområdet barna skal bli kjent med. Arbeidet med målene skal tilpasses barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. HAMAR KOMMUNES MÅLSETTING: 1. Å skape et best mulig barnehagetilbud i samarbeid med barnas foreldre innenfor tildelte rammer. 2. Å gi et pedagogisk tilbud med utviklings og aktivitetsmuligheter. 3. Å skape et best mulig barnehagetilbud gjennom miljømessig tiltak og ved en aktiv og målrettet personal og ledelsesutvikling. AJER BARNEHAGES MÅLSETTING: Med lov om barnehager og Hamar Kommunes målsetting som grunnlag, vil Ajer Barnehage arbeide for å skape et miljø som gir trygghet. Vi ønsker å legge vårt pedagogiske arbeid til rette for at hvert enkelt barn skal få utvikle sine evner og muligheter, enkeltvis og i gruppe. 5

6 HAMAR KOMMUNES VERDIGRUNNLAG: Åpen, modig, pålitelig, og helhetlig I Hamar Kommune er det utarbeidet et verdigrunnlag som er normgivende for medarbeidernes arbeid. Vi gjengir noe av det vi mener er viktigst for oss og samarbeidet mellom personalet og foreldre/foresatte: - kvalitet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen Dette innebærer bl a: Å tilfredsstille fastsatte behov som er beskrevet for tjenestene. At vi holder det som er lovet og det som er avtalt At alle ansatte har evne og vilje til å etablere og vedlikeholde langsiktige relasjoner som er preget av gjensidig tillit og respekt At alle ansatte finner fram til gode løsninger for brukeren, med vekt på effekt og ressursutnyttelse. Dette er områder som alltid er aktuelle. Fra tid til annen vil vi ta det opp i personalgruppa og samtale om hva verdigrunnlaget betyr for vårt daglige arbeid i Ajer Barnehage. Brukerundersøkelsen er også et viktig redskap for oss i arbeidet med å øke kvaliteten på tilbudet. Hamar Kommune har valgt denne visjonen for sine barnehager: TRYGG, LEKENDE, LÆRENDE 6

7 RUTINER OG HVERDAGSAKTIVITETER. Målet med å ha rutiner og struktur på barnehagedagen, er å skape trygghet, fremme sosial utvikling og et positivt selvbilde. Gjennom faste rutiner og oppdeling i grupper, gjennomføres en del oppgaver som for eksempel borddekking og rydding, formingsaktiviteter, måltider og samling. Disse aktivitetene utgjør mye av den direkte kontakten som er mellom barn og voksne i barnehagen. Barna lærer å ta ansvar for felles oppgaver og hverandre. Det daglige samspillet i barnegruppa, mellom barn og voksne og voksne imellom, er holdningsskapende og fremmer sosial utvikling. Voksne er modeller. Det er viktig at personalet og foreldre når de er i barnehagen, kan vise hensyn og omsorg for barna og hverandre. Dette vil spille en avgjørende rolle for hvilken oppfatning barnet får av seg selv i forhold til andre mennesker. KL PROGRAM HVORDAN Dagen starter. En voksen tar imot barnet i garderoben eller på avdelingen. Den som følger må være med inn og hjelpe barnet med å kle av seg. Hvis vi er i gang med frokost så kan dere komme med barnet inn. Vi utveksler opplysninger og tar barnet med i samtalen. Vi trekker oss tilbake i et annet rom dersom vi har noe å formidle som ikke egner seg for små eller andres ører Frokost Den som ønsker det, kan ha med seg mat og spise frokost i barnehagen. Vi regner med at barn som kommer etter har spist frokost hjemme. Barna får melk/vann Frilek Formingsaktiviteter Samlingsstund Vi ønsker at barna skal få en rolig start på dagen og tilrettelegger forskjellig materiale på avdelingene. I storrommet legges det opp til bevegelseslek Kjernetid Vi kaller tiden mellom og for kjernetid. Kjernetid vil si at det er i dette tidsrommet vi gjør tilrettelagte aktiviteter og drar på tur/ er ute av barnehageområdet. Det er viktig for oss å få beskjed om barnet kommer senere eller blir hentet før. Gi også beskjed dersom andre enn foresatte henter barnet Måltid Formiddagsmat og hviling Utetid Lek og aktiviteter ute Fruktmåltid mat, rydding, lek ute eller inne De barna som er igjen avslutter leken / kler på seg slik at de er klare til barnehagen stenger kl Barnehagen stenger 7

8 Gjennom hele året vil vi arbeide med Sosial kompetanse, vennskap og kommunikasjon. Arbeidsmåter: vil bl a være samtale, bøker, samlinger, leker, hverdagshendelser, pedagogisk opplegg med fokus på vennskap. og samhørighet. Mål: er å utvikle fellesskapsfølelse, evne til samarbeid, evne til empati, til å løse konflikter og at alle barn skal ha venner. Omsorg. Arbeidsmåter: vi vil knytte omsorgsbegrepet til hendelser og aktiviteter i barnehagens hverdag. Vise omsorg og forståelse i forhold til barn og voksne. Mål: Øvelse i å ta hensyn. Utvikle evne til å sette seg inn i hvordan andre tenker og føler. Språk, barnekultur og litteratur. Arbeidsmåter: Gjennom leker, sanger, rim og regler og bøker. Språkstimulerende aktiviteter. Lese for enkeltbarn og grupper Mål: vi ønsker å gi barna kjennskap og et positivt forhold til ulik kultur, leker og litteratur, gammel og ny. Styrke språklig bevissthet, innordne seg lekens regler og styrke fysiske ferdigheter. Natur og uteliv. Arbeidsmåter: Vi går på tur i nærmiljøet, i byen og i skogen. Legge til rette for at barna skal oppdage og oppleve naturen. Være ute i all slags vær. Mål: Stimulere barna til å forstå og iaktta at naturen forandrer seg med årstidene. Lære barna å bruke kroppen sin og bli glad i naturen. Kroppsbevissthet: Arbeidsmåter: Sang, musikk, dans, bevegelse, drama, samtale, sansestimulering, fysisk aktivitet. Mål: Bli bevisst egen kropp. Bruke hele kroppen. Få en positiv oppfatning av egen kropp, og positiv oppfatning av andre på tross av ulikheter. Kreativitet og formingsaktiviteter. Arbeidsmåter: Tegne, male, klippe, lime, bygge, observere og prøve forskjellig materiale. Mål: Oppleve mestring, utvikle kreativitet, humor og fantasi. Gi mulighet for å utvikle og bearbeide ulike erfaringer og inntrykk gjennom arbeid med ulikt materiale. Oppleve ulike kunstarter ved å besøke utstillinger og lage utstillinger i barnehagen. 8

9 Ulike opplysninger FERIE Erfaringene gjennom mange år viser at de 2 siste ukene i juli er det få barn som bruker barnehageplassen sin. SFO er stengt i hele juli. Den 5 ferieuka gjorde en forskjell i forhold til å få avviklet personalets ferie. Målet er å ha størst personaltetthet når det er flest unger i barnehagen. De siste årene har Ajer Barnehage hatt fellesferie de to siste ukene i juli. Barnehagen har da vært helt stengt. Vi vil også i år drøfte dette i SU i forbindelse med planlegging av sommerferie i SAMARBEIDSPARTNERE: I tillegg til samarbeid med helsestasjonene og HIPPT er Ajer Barnehage lærlingebarnehage for Barne og ungdomsarbeiderfaget. Foreldrerådet består av alle barnehagens foreldre. Foreldrerådet velger representanter til barnehagens SAMARBEIDSUTVALG (SU) som er et lovbestemt samarbeidsorgan mellom barnehagen, foreldre og eier. Foreldrerepresentanter dette barnehageåret er Margrethe Bach Evensen (mor til Johanne/Kristoffer), Irene Myhr Solheim (mor til Dina), Lars Ottar Westerhaug (far til Emmy/Jens) MATORDNING: Fra mandag 31.aug får barna lunsj i barnehagen. Vi bruker den første tiden etter oppstart til tilvenning. Så fordeler vi matbudsjettet ut over de resterende månedene i året. Vi serverer brød, smør og pålegg hver dag. Vi har også noen varme måltider pr. mnd. Barna som skal spise frokost mellom kl og må ha med seg matpakke. Når barna kommer etter 08.30, regner vi med at de har spist hjemme. I juli og august sender hjemmet med matpakke til barnet. Vi ber om at alle har med seg en frukt hver, dette deles opp og serveres ca kl NÅR DERE KOMMER. Det er viktig at barnet blir møtt, pga sikkerhet må personalet og foreldre ha kontakt både når barnet kommer og når dere henter. Noen ganger trenger barn og foreldre ro alene i garderoben, andre ganger kan barnegruppa trenge personalets oppmerksomhet. Dette må vi kommunisere om og vurdere, når vi er i situasjonen. 9

10 UTSTYR SOM TRENGS. (SE OGSÅ LISTE PÅ PLASSEN TIL BARNET) Ta med klær til all slags vær!! Husk ekstra skift og innesko. Se liste på barnets skap. Husk navn på eiendeler! Bestillingsslipper for navnelapper fås i barnehagen. Tusj er også ok. BURSDAGSFEIRINGER. Vi henger ut flagget, lager bursdagskrone, synger bursdagssanger. Det er en dag hvor bursdagsbarnet er i sentrum. Barna velger en lek eller en bok til bursdagssamlingen. I samsvar med nasjonale retningslinjer, vil barnehagen bestrebe seg på å redusere sukkerinntaket og ønsker derfor at barnet har med seg frukt eller sukkerredusert mat til bursdagsfeiringa. Bursdagsbarnet er med på å arrangere frukten på fat, som fruktspyd, fruktsalat eller lage smoothies. Kesam eller yoghurt er ok. Likeledes pizzasnurrer uten kjøtt, eller grønnsaker m/ dip., matmuffins (med gulrot, og ost), grove vafler, popcorn/saltstenger. Vi ber om at bursdagsinvitasjoner ikke deles ut i barnehagen. Det er så trist for den som ikke får. Bruk adresselisten dere får utdelt. OBSERVARSJON Som en del av grunnlaget for å kunne gi barna et best mulig tilbud, observerer vi barna i ulike aktiviteter og i lek både ute og inne. Observasjonene gjøres via å iaktta, skriftlig logg, eller i form av bilder. DOKUMENTASJON Det skrives planer på hver avdeling. Avdelingene bruker dag - eller ukelogger. Avdelingene har en digitalramme som viser bilder fra livet i barnehagen. Vi har også en hjemmeside: 10

11 EVALUERING Personalet evaluerer periodebestemt og gjennomgående innhold og ulike arrangement gjennom hele året. Foreldrene vil kunne komme med innspill fortløpende, via Samarbeidsutvalget og på foreldremøter. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen. PERMEN MIN Hvert barn får sin egen perm med dokumentasjon på noe av det det lærer, gjør og opplever i barnehagen. Denne permen skal følge barnet gjennom hele barnehagetiden, og barnet vil selv være med på å velge og bestemme noe av innholdet. 5-ÅRSKLUBB OG OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Torsdager blir det. I en jobber vi med mål innenfor alle 7 fagområdene i Rammeplanen, med det vil bli lagt vekt på Språk, tekst og kommunikasjon og Antall, rom og form. Aktiviteter som vil lette og forberede overgangen fra barnehagen til skole vil være sentrale i denne gruppa. Det vil også være fokus på sosial kompetanse og selvstendighetstrening. Disse målene vil det jobbes med kontinuerlig gjennom hele året. Foreldre til 5 årsklubb barna, vil få mer detaljert informasjon. Barna sogner til forskjellige skoler, disse besøker vi på våren. Vi starter i første uken i september. BARNS MEDVIRKNING. Vi vil ivareta barnas medvirkning ved bl a å skaffe oss kunnskap om barnas interesser, evner og anlegg gjennom observasjon, barnesamtaler, intervju, praksisfortellinger m m. Kunnskapen blir først medvirkning når vi voksne endrer praksis ut fra den kunnskapen barna har gitt oss. Vi vil også legge til rette for at barna aktivt deltar i planlegging og evaluering av 5 årsklubben. La barna komme med innspill til ukeplanen. La barna bestemme innhold i egen bursdagsfeiring i barnehagen Samtaler i mindre grupper hvor barna kan få muligheter til å fortelle, reflektere, spørre og diskutere ut fra egne interesser. SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD I barnehagen er flere land og kulturer representert. I samarbeid med barnas hjem vil vi gi kjennskap til ulike mat tradisjoner, eventyr og sanger, gjerne knyttet til landets høytider. FORSIKRINGER OG TILLATELSER/ OPPLYSNINGER. Ulykkesforsikringen i kommunen gjelder for barna. Vi deler ut tillatelsesskjemaer ved barnehageårets begynnelse. Helseskjema blir også utdelt. 11

12 SATSINGSOMRÅDE: SPRÅK OG SPRÅKINNLÆRING (Systematisk arbeid med de grunnleggende begrepene (BU-modellen) Barn lærer begreper i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger, der det brukes en mer eller mindre presis navnsetting på ting. Arbeidet med å tilrettelegge for begrepslæring kan utføres på flere måter, men pedagoger kan ikke velge bort det å tilrettelegge for systematisk og velorganisert begrepslæring hos barn. Det bør være en selvfølge at slik tilretteleggelse står forholdsvis sentralt i utøvelse av pedagogisk virksomhet i et forebyggende perspektiv i barnehagen, og det er her begrepsundervisning (BU-modellen) kommer inn. BU-modellen er utviklet av prof. Magne Nyborg på 1990-tallet, men i de senere årene har Andreas Hansen videreutviklet modellen. Begrepsundervisning handler om en systematisk begrepsundervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og begreper som angår bl.a. farge, form, stilling, plass, retning, størrelse, antall, mønster og tid. Disse begrepene er grunnleggende fordi vi bruker dem til å beskrive det vi opplever (ser, lukter, smaker, kjenner og hører), slik at andre forstår hva vi snakker om. Vi får et felles sansespråk. BU-modellen har som formål å utvikle positive forventninger til egen læring hos barna og gi dem øvelse i å styre sin oppmerksomhet. Barna lærer seg å kategorisere begreper i over- og underbegreper på en effektiv måte, som vil ha betydning for hvordan langtidsminnet organiserer og lagrer alt som læres. Videre øves barna i å forlenge og utvide korttidsminnet / arbeidsminnet, og de gis øvelse i språklig tenkning, problemløsning og det å bruke et presist språk. Dette språket er viktig som grunnlag for den videre kunnskapstilegnelsen som skjer på skolen. Vi skal jobbe med denne språkmodellen i en/dramagruppa for 5 åringene, språkgrupper i alle aldre, i lek, på turer og i daglige aktiviteter. Prosjektperioden er et samarbeid med Ankerskogen barnehage og Bente Sandholt (veileder) og går over 2 år. 12

13 PERIODEMÅL AUGUST : Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Tilvenning til barnehagen, bli kjent i ny gruppe Samlingsstund Samtale, Lage fortellinger Leker. Uteliv. Faste plasser i garderobe og ved bordet. Bli kjent med barnehagen, barna og de voksne. Utvikle trygghet og fellesskapsfølelse. Legge tilrette for etablering av vennskap Kommunikasjon, språk og tekst. Nærmiljø og samfunn. Forberedelser til besøket på Fagerli for de store barna Samtaler, bilder, sanger, regler. Se utvikling hos planter og dyr. Natur, teknikk og miljø. 13

14 SEPTEMBER Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Høstforandringer i naturen. Grønnsaker, frukt og bær. Høste inn grønnsaker fra kjøkkenhagen. Samtaler, sanger, bøker. Lage grønnsakssuppe. Formingsaktiviteter. Bruke sansene. September: Høstfest. Lære om endringer i naturen, lære nye begreper. Jobber sammen om felles aktivitet. Gode opplevelser sammen Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Kunst, kultur og kreativitet. Brannvern opplæring Samtale, forming, rollespill, brannøvelse, besøk av brannbil, Brannøvelse Brannvern Natur, miljø, teknikk. SPRÅK.FARGER Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære navn på fargene, gul,blå,rød, og blandede farger Språk,tekst og kommunikasjon 14

15 OKTOBER Emne og Innhold Arbeidsmåter Arbeidsmåter Fagområder Høstforandringer i naturen. Formingsaktiviteter. Bruke sansene. Samarbeide om felles prosjekt. Natur, miljø og teknikk. Fadderbarnet vårt i SOS barnebyer. Bli kjent med fadderbarnet gjennom fortellinger og bilder. Lage gevinster og bake. Vise omsorg og medmenneskelighet. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. FN dag Lage mat fra andre land. Gi barna kjennskap til fremmede kulturer og uttrykksmåter SPRÅK:FORM Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære formene: firkant, trekant,sirkel,rettlinjet, rund og bue Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 15

16 NOVEMBER OG DESEMBER Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Advent, jul, juleforberedelser Samtaler. Bøker og sanger om jul og juleforberedelser. Adventsstund, adventskalender og lage gaver samt julepynt Gi kjennskap til hvorfor vi feirer jul, juletradisjoner Kommunikasjon, språk og tekst. Etikk, religion og filosofi SPRÅK:PLASS/PREPOSISJON Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære begrepene: under,over,plass på,ved siden av,inni noe,mellom noe og over noe Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 16

17 JANUAR Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Vinteraktiviteter, ski og akelek. Kulde varme Vi eksperimenterer med snø, is Gi vintererfaringer, arrangere Ski/akedag Natur, miljø, teknikk Kropp, bevegelse og helse. SPRÅK: SYMBOLER Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om bokstaver som symbol for språklyder, og tall som symbol for antall Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon FEBRUAR Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Vinteraktiviteter Karnevalsfeiring Forming Samefolkets dag 6.feb Lek i snøen (som vi håper kommer) Gå på ski og skøyter, ake, arbeide med forskjellig formingsmateriale. Bøker, sanger, samtale, samling Oppleve gleden ved å være ute, gleden ved å bruke kroppen, utvikle motoriske ferdigheter, Kunnskap og erfaring fra vinter og endringer i naturen Gi kunnskap om samene. Kropp, bevegelse og helse. Natur, miljø og teknikk. Nærmiljø og samfunn. SPRÅK:STILLING/RETNING Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om begrepene:oppover,nedover,stil ling:vannrett og loddrett,skrå Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 17

18 MARS Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Dyr og fugleliv Vår og uteliv. SPRÅK. STØRRELSE/ANTALL Bøker, samtale, sanger, så frø, Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Vårsanger. Se det spire og gro. Kunnskap om endringer i naturen. Fuglelyder Lære om begrepene stor/liten, stort/lite antall i forhold til en gitt mengde Natur, miljø og teknikk, kommunikasjon, språk og tekst. Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon Påske. Bøker, samtale, sanger,lage påskepynt Få kunnskap om hvorfor vi feirer påske. Påsketradisjoner. Lære noen påske- og vårsanger. Etikk, religion, filosofi APRIL Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Besteforeldredag Vi inviterer til kaffe for besteforeldre m/basar Utlodning for inntekt til fadderbarnet vårt. Nærmiljø og samfunn SPRÅK: STØRRELSE/ANTALL Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om begrepene stor/liten, stort/lite antall i forhold til en gitt mengde Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon 18

19 MAI Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder Rydde, rake, koste og pynte i barnehagen 17. mai Dugnadsdag, rake, plukke søppel, 17.mai feiring med tog Bøker. Tegne flagg, VANNLEK Få kunnskap om nasjonaldagen og hvorfor vi feirer 17.mai Utvikle samarbeid og ansvarsfølelse Kommunikasjon, språk og tekst. Nærmiljø og samfunn. SPRÅK: LYD Språkgrupper, fortellinger,eventyr,sanger forming,regler,undring, Lære om sterke, svake,dype, og høye språklyder Natur, miljø og teknikk. Språk,tekst og kommunikasjon JUNI OG JULI Emne og Innhold Arbeidsmåter Mål Fagområder SOMMERTID OG UTELIV Forberedelser til fester og avskjeder. Takk for dette barnehageåret. Være ute, gå på tur, være fysisk aktiv. Hoppe paradis, hoppe tau, balansere, ballleker, ringleker, vannlek. I juni er barnehagelivet preget av turer, uteliv, besøk av nye barn, avskjeder, skolebesøk, turer. Vi rydder og rengjør avdelingene. Sommerfest. Sommerfest. Lære respekt for naturen og alt liv. Utvikle motorikk. Natur, miljø og teknikk. Kropp, bevegelse og helse. 19

20 KALENDER MED AKTIVITETER: AUGUST UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggingsdag Bhg er stengt 13 Planleggingsdag Bhg er stengt 14 Planleggingsdag Bhg er stengt Oppstart nytt barnehageår 17 Velkommen til nye og kjente barn og foreldre Pedl møte aug 30.aug 20

21 SEPTEMBER 36 Tilvenning/ Høst MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31/ Matservering Fellessamling Begynner Marihøna igjen. Foreldremøte Turdag M /G 8 9 HØSTFEST KL Ped.ledermøte Brannvernuke kl 9.00 Besøk fra brannstasjon Personalmøte m/politiet Åpen dag På Hamar Brannstasjon Turdag M/G Ped.ledermøte

22 OKTOBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Språkgruppe 30/9 1 FOTO- GRAFERING kl 9 2 Fellessamling Grashoppa Ped.ledermøte Skolens høstferie Egen ukeplan Turdag M/G INTER- NASJONAL UKE 19 Turdag M/G Personalmøte 23 FN-dagen Sommertid slutt Ped.ledermøte 22

23 NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG oktober 27 oktober 28 oktober 29oktober 30.oktober Turdag M/G Ped.leder møte 7 8 Personalmøte Fellessamling Knøttene Turdag M/G Planleggingsdag Bhg er stengt Juleverksted 27 Juleverksted søndag i advent 23

24 DESEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Adventsstund Ped.ledermøte Pepperkake- Marihøna baking 50 7Adventsstund Grashoppa Adventsstund 8 FAU JULETRE- FEST PÅ KVELDEN 15 9 Storhamar krk Kl 12.oo Julegudstj 10 Bake lussekatter 11 Julefrokost Lucia Advents stund Knøttene Nissefest Lille juleaften 24 Julaften Bhg stengt RH 25 1.juledag Bhg stengt Nyttårsaften Bhg stengt 1.januar Bhg stengt

25 JANUAR UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 4 Turdag M/G Personalmøte 14 8 Pedledermøte Fellessamling Marihøna Turdag M/G Personalmøte Planleggingsdag Bhg er stengt

26 FEBRUAR 5 1 Turdag M/G Pedledermøte Samefolkets 6 7 Fastelavenssøndag Dag 6 8 PERSONAL- MØTE Karneval SKI OG AKEDAG 7 15 Turdag M/G Skolens vinterferie Viser til ukeplan

27 MARS UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 29 Turdag M/G Ped.ledermøte inntak år sklubb 4 Fellessamling Grashoppa Ped.ledermøte inntak Turdag M/G Gul Fest Palmesøndag Personalmøte Bhg stenger Skjærtorsdag 25 Langfredag 26 Påskeaften 27mars 1.påskedag 27

28 APRIL UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG mars 2.påskedag 29.mars Turdag M/G Ped.ledermøte Turdag M/G BESTE- FORELDREDAG /BASAR Brann Vern uke Personalmøte Ped.ledermøte

29 MAI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Turdag M/G DUGNAD I BHG. 5 Kr.Himmelfart Bhg stengt 6 PLANLEGGINGS DAG BHG ER STENGT Turdag M/G Øve på 17.mai Tog. 14 Pinseaften 15 1.pinsedag 17-mai feiring pinsedag Bhg stengt 17.mai Personalmøte 20 Ped.ledermøte Turdag M/G mai Personalmøte 29

30 Juni måned blir fylt med turer, avslutninger, late dager, vasking og rydding. Noen kommer på besøk for å bli kjent. Men det er også en måned hvor vi begynner ferie og tar avskjed med hverandre. SETT AV 7.JUNI TIL SOMMERFEST PÅ KVELDEN Riktig God sommer ønsker vi alle store og små! Takk for i år. 30

31 EGNE NOTATER: 31

32 AJER BARNEHAGE LILLEAJERVEGEN 6, 2319 HAMAR TLF: / MARIHØNA: GRASHOPPA: KNØTTENE:

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

ÅRSPLAN AJER BARNEHAGE 2008 / 2009

ÅRSPLAN AJER BARNEHAGE 2008 / 2009 ÅRSPLAN AJER BARNEHAGE 2008 / 2009 1 Kjære foreldre/foresatte Velkommen til Ajer Barnehage 2008 2009. Du sitter nå med årsplanen for Ajer Barnehage i hendene. I år er utformingen annerledes enn den har

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 Ansatte på Knøttene Katarzyna Bednarska - Balde pedagogisk leder Mihaela Ardelean - assistent Anne Jørgensen assistent Foreldrerepresentant: Rolf Erlend Køyen Wold Vararepresentant:

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer