BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon"

Transkript

1 BRANNDOKUMENTASJON Organisasjon

2 INNHOLD PERM 1: Organisasjon Side 1 A. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. Generell orientering 2. Eiendom 3. Eier 4. Forretningsfører 5. Bruker/leietaker 6. Ansvarlig brannvernleder 7. Beredskap 8. Forsikringsselskap 9. Restverdiredning 10. Branntekniske lover og forskrifter B. ORGANISERING 1. Organisasjonsplan 2. Instrukser 3. Vaktordning 4. Rednings- og beredskapsplan C. BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON 1. Brannvernopplæring av ansatte 2. Brannvernopplæring av studenter 3. Spesiell brannvernopplæring 4. Informasjon D. BRANNØVELSER 1. Status for brannøvelser 2. Planlegging og organisering av brannøvelser 3. Evaluering av brannøvelser E. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 1. Kontroll utfort av fagkyndig firma 2. Myndighetskontroll/brannsyn 3. Brannsikringstiltak under spesielle forhold 4. Hendelser F. TEKNISKE BRANNVERNTILTAK 1. Brannalarmanlegg 2. Nødlysanlegg 3. Brannventilasjonsanlegg 4. Sprinkleranlegg G. VEDLEGG H. BRUKERVEILEDNING

3 INNHOLD DELPERMER: Teknisk Spesifikasjon A. BYGNINGS- OG BRANNTEKNISKE HOVEDDATA 1. Bygningsmessige hoveddata 2. Branntekniske hoveddata B. BRANNTEKNISKE TEGNINGER 1. Tegningsliste C. EGENKONTROLL 1. Status for egenkontroll 2. Kontrollrutiner og frekvenser 3. Sjekkliste D. BRANNTEKNISK VURDERING 1. Oversikt over statusrapporter 2. Brannteknisk status 3. Tiltaksliste 4. Brannteknisk sjekkliste Perm 2/del 1: Perm 3/del 2: Perm 4/del 3: Perm 5/del 4: - Brakkebygg - Gymnastikksaler - Forbindelsesgang - Svømmehall - Sentralbygg - Vestibylebygg - Idrettshall - Forsknings- og undervisningsbygg - Kontorbygg - Garasje - Boliger - Småbygninger

4 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del A Side 1 av 3 1A GENERELLE OPPLYSNINGER 1. GENERELL ORIENTERING 2. EIENDOM Navn Norges Idrettshøgskole Besøksadresse Sognsveien 220 Postadresse Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo Gårdsnr. 51 Bruksnr. 14 Kommune Oslo 3. EIER Navn Norges Idrettshøgskole Postadresse Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo Kontaktperson Asbjørn Fredriksen Telefon , Telefax FORRETNINGSFØRER Navn Postadresse Kontaktperson Telefon Telefax 5. BRUKER/LEIETAKER Navn Norges Idrettshøgskole Postadresse Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo Kontaktperson Asbjørn Fredriksen Telefon , Telefax H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelA.doc

5 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del A Side 2 av 3 1A GENERELLE OPPLYSNINGER 6. ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn Asbjørn Fredriksen Adresse, arbeid Sognsveien 220 Telefon, arbeid Adresse, privat Sognsveien 220, 0863 Oslo Telefon, privat , BEREDSKAP Brannvesen Sagene Brannstasjon Adresse Sandakervn. 58 A, 0477 Oslo Telefon Sambandsentralen Brannvesenets kjøretid 6-7 min. Internt brannvern Nei 8. FORSIKRINGSSELSKAP Navn Postadresse Kontaktperson Telefon Telefax Polisenr. Forsikringssum Selvassurandør År: 9. RESTVERDIREDNING (Anbefalt av forsikringsselskapet) Navn Postadresse Kontaktperson Telefon Telefax H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelA.doc

6 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del A Side 3 av 3 1A GENERELLE OPPLYSNINGER 10. BRANNTEKNISKE LOVER OG FORSKRIFTER Følgende lover, forskrifter m.v. gjelder for brannobjektet: 1. Plan- og bygningslov av 14. juni Byggeforskrift 1987, med endringer sist av 21. desember Rett og slett, veiledning til Byggeforskrift 1987, ajourført pr. 20. desember Lov om brannvern av 5. juni Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 1. juli Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 1. juli H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelA.doc

7 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 1 av 9 1B ORGANISERING 1. ORGANISASJONSPLAN 1.1 Organisjonskart. Se etterfølgende sider H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

8 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 2 av 9 Brannvernorganisasjon -Normalsituasjon / Dagtid Eier Direktør / Rektor Driftssjef Frode Sagedal Ansvarlig brannvernleder Asbjørn Fredriksen Avdeling Drift Driftspersonell Brannansvarlig UF Vebjørn Johansen Brannansvarlig Idrettshall-bygg / Adm.bygg Tom Laursen Brannansvarlig Sentralbygg Siri Bergan Dahlgren Brannansvarlig Bad Bjørn Terje Wold/Kjell Erik Bangen Brannansvarlig Gymbygg / Brakker Jonny Fauchald Brannansvarlig Internat Sigurd Dalen Rømningsansvarlig U.etg. Grethe Nilsen 1.etg. Anne Grethe Gabrielsen 2.etg. Tom Atle Bakke 3.etg. Vebjørn Johansen Rømningsansvarlig Adm.bygg Anne-Beth Hasselstrøm Personal / Idrettshall Karen M. Heggelund Bahr-gang Odd Willy Støve Kombihall / Garderober Tom Laursen Garderober / Arkiv / Resepsjon Bente Bondlid Rømningsansvarlig Kontorer / Garderober / Kantine Siri Bergan Dahlgren ITK / Drift / Auditorium / Garderober Tor Arne Storebø Rømningsansvarlig Driftsoperatør Rømningsansvarlig Gymbygg I / Gymbygg II (U.etg.) Jonny Fauchald Gymbygg II (1-2.etg) / Gymbygg III Tove Rise Rømningsansvarlig 1. etg. Sigurd Dalen H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

9 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 3 av 9 Brannvernorganisasjon Leietakere Eier Direktør / Rektor Driftssjef Frode Sagedal Ansvarlig brannvernleder Asbjørn Fredriksen Avdeling Drift Driftspersonell Brannansvarlig Forsvaret Brannansvarlig Barnehage Jan Erik Moe Elisabeth Ulstad Rømningsansvarlig Rømningsansvarlig Jan Erik Moe Elisabeth Ulstad H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

10 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 4 av 9 Brannvernorganisasjon - Utleie kveld Eier Direktør / Rektor Driftssjef Frode Sagedal Ansvarlig brannvernleder Asbjørn Fredriksen Rømningskoordinator Hovedvakt Rømningsansvarlig Rømningsansvarlig Rømningsansvarlig Rømningsansvarlig Rømningsansvarlig UF-Bygg (U.etg. + 1.etg.) Før kl. 19:00 Vakt bibliotek Etter kl. 19:00 Hovedvakt Idrettshallbygg / Bahrgang og Adm.bygg Vakt i idrettshall Garderober / Resepsjon/Kombihall Resepsjonsvakt Sentralbygg Streifvakt (Gymbygg) Bad Driftsoperatør Gymbyggene Vakt inngang nord H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

11 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 5 av 9 1B ORGANISERING Stillingsinstruks Ansvarlig brannvernleder Kunnskaper: Du skal kjenne til de aktuelle lover og forskrifter og holde deg orientert om endringer og revisjoner i disse. Du skal ha nødvendige kunnskaper om brannsikkerhet og brannslokking, inkludert brannvesenets muligheter og begrensninger. Organisatoriske tiltak og instrukser Du skal påse at virksomheten tilrettelegges slik at brann unngås. Du skal sørge for at brannvernorganisasjonen alltid er operativ og tilpasset bruken. Du skal holde bedriftens instrukser oppdatert. Du skal alltid ha full oversikt over brannfarlige områder/produkter o.l. Opplæring og brannøvelser Du skal påse at alle medarbeidere kjenner hovedinnholdet i branninstruksen og at de vet hvor rømningsveier og brannslokkingsutstyr er plassert. Du skal jevnlig avholde brannøvelser i bygget. Tekniske installasjoner Du må kjenne bygningen, nøkkelsystemet, teknisk utstyr etc. Du har ansvar for å utføre rutinemessig ettersyn og eksterne kontroller i henhold til kontrollskjema. Avviksbehandling Du skal registrere alle avvik, rapportere til eier og iverksette tiltak for å lukke disse. Du er ansvarlig for at brannansvarlige jevnlig rapporterer tilbake til deg. Unormal eller sterkt varierende risiko Ved unormal risiko i bygget f.eks. ved utkobling av brannalarmanlegget, skal du sørge for at nødvendige tiltak er iverksatt. Du skal sikre at utførende har mottatt, forstått og fylt ut gjeldende instruks for unormal risiko, herunder varme arbeider og bygningsmessige arbeider. Du skal kontakte brannvesenet ved arrangementer for evt. behov for ekstra tiltak mht. brannvern under arrangementet. Ved brann Sjekk at evakuering er startet dersom forsøk på å slokke brannen ikke straks lykkes. Sjekk at brannvesenet er varslet på tlf 110. Sørg for at evakuerte personer ikke går inn igjen i bygningen. Foreta opptelling av evakuerte personer på møteplass. Sørg for at brannvesenet møtes og informeres. Eier: Ansvarlig brannvernleder: Dato Navn Dato Navn H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

12 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 6 av 9 1B ORGANISERING Stillingsinstruks Brannansvarlig Organisatoriske tiltak og instrukser Du skal påse at virksomheten tilrettelegges slik at brann unngås. Du skal sørge for at brannvernorganisasjonen alltid er operativ og tilpasset bruken. Du skal holde bedriftens instrukser oppdatert. Du skal alltid ha full oversikt over brannfarlige områder/produkter o.l. Opplæring og brannøvelser Du skal påse at alle medarbeidere kjenner hovedinnholdet i branninstruksen og at de vet hvor rømningsveier og brannslokkingsutstyr er plassert. Avviksbehandling Du skal registrere alle avvik, rapportere til ansvarlig brannvernleder og eventuelt iverksette tiltak for å lukke disse. Unormal eller sterkt varierende risiko Ved bygningsmessige arbeider i ditt område skal du forsikre deg om at utførende har hatt kontakt med ansvarlig brannvernleder. Du skal kontakte ansvarlig brannvernleder ved arrangementer for evt. behov for ekstra tiltak mht. brannvern under arrangementet. Ved brann Sjekk at evakuering er startet dersom forsøk på å slokke brannen ikke straks lykkes. Sjekk at brannvesenet er varslet på tlf 110. Foreta opptelling av evakuerte personer på møteplass og rapporter til brannvernleder. Brannvernleder: Brannansvarlig: Dato Navn Dato Navn H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

13 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 7 av 9 1B ORGANISERING Stillingsinstruks Rømningsansvarlig Ved utløst brannalarm Sjekk at evakuering er startet dersom forsøk på å slokke brannen ikke straks lykkes. Sjekk at brannvesenet er varslet på tlf 110. Foreta kontroll av at ingen personer fremdeles oppholder seg i ditt område i bygningen. Sørg for at evakuerte personer ikke går inn igjen i bygningen. Foreta opptelling av evakuerte personer på møteplass dersom dette er mulig. Sørg for å informere ansvarlig brannvernleder/hovedvakt/brannvesenet om status. Brannvernleder: Rømningsansvarlig Dato Navn Dato Navn H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

14 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 8 av 9 1B ORGANISERING Stillingsinstruks Driftspersonell Tekniske installasjoner Du må kjenne bygningen, nøkkelsystemet, teknisk utstyr etc. Du har ansvar for å utføre rutinemessig ettersyn og eksterne kontroller i henhold til kontrollskjema. Unormal eller sterkt varierende risiko Ved unormal risiko i bygget f.eks. ved utkobling av brannalarmanlegget, skal du sørge for at ansvarlig brannvernleder er informert. Ved brann Sjekk ut hvor alarmen er gått Sjekk ut om det er brann i området Meld i fra til brannvernleder om status Brannvernleder: Driftspersonell: Dato Navn Dato Navn H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

15 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del B Side 9 av 9 1B ORGANISERING BRANNINSTRUKS Gjør deg kjent med nødutganger og plassering av brannslokkeutstyr. Ved ethvert tilløp til brann skal du: VARSLE Dersom det ikke høres brannalarm, varsle andre. Trykk på manuell brannmelder. Ring brannvesenet på tlf 110. REDDE Mennesker utsatt for brannfare. SLOKKE Forsøk å slokke brannen med nærmeste slokkeutstyr. Hvis ikke: Lukk vinduer og dører. Forlat bygningen. RØMME Evakuere bygningen iht evakueringsplan. Samlingsplass: Bruk nærmeste rømningsvei. HJELPE Bistå ansvarlig personell. NØDTELEFON BRANNVESEN: 110 H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelB.doc

16 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del C Side 1 av 6 1C BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON 1. BRANNVERNOPPLÆRING AV ANSATTE OG VIKARER Grunnleggende opplæring: Ansatte skal gis en grunnleggende brannopplæring som dekker de kunnskaper det vil være behov for i en brannsituasjon. Behovet for brannvernopplæring ved de forskjellige avdelingene er varierende. Det er derfor opp til hver enkelt avdeling å legge opp en hensiktsmessig brannvernopplæring. Opplæringen skal omfatte: * Orientering om brannvern og hvor viktig dette er. * Orientering om brannvern organisasjonen og brannrutiner ved høgskolen. * Omvisning på skolen hvor branninstruks og eventuelle rømningsplaner blir gjennomgått. * Bruk av slokkeutstyr og manuelle meldere. I opplæringen kan det inngå egne brannøvelser for avdelingen, utdeling av brosjyremateriell f.eks. fra Norsk Brannvernforening og/eller bruk av videofilmer. Årlig opplæring/endringer: Ansatte skal orienteres om endringer og en gang pr. år gjennomgå branninstruks, rømningsplaner, brannrutiner og bruk av slokkeutstyr. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelC.doc

17 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del C Side 2 av 6 1C BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON Dato Deltakernavn Avd. Tiltak Sign. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelC.doc

18 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del C Side 3 av 6 1C BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON 2. BRANNVERNOPPLÆRING AV STUDENTER Studenter skal i begynnelsen av studiet klassevis gis en grunnleggende opplæring som dekker de kunnskaper som det vil være behov for i en brannsituasjon. Grunnleggende opplæring: Opplæringen skal omfatte en omvisning hvor branninstruks og eventuelle rømningsplaner blir gjennomgått. Studentene skal vite hvor rømningsveger, slokkingsutstyr og manuelle brannmeldere finnes og hvordan utstyret brukes. Årlig opplæring: Branninstruks skal gjennomgås hvert skoleår. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelC.doc

19 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del C Side 4 av 6 1C BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON 3. SPESIELL BRANNVERNOPPLÆRING Om hvilken opplæring som er gitt personer/personell som har spesielle oppgaver, f.eks. ved assistert rømning. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelC.doc

20 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del C Side 5 av 6 1C BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON 4. INFORMASJON Oversikt over hva som er utarbeidet av generelle branninstrukser, ordensregler etc. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelC.doc

21 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del C Side 6 av 6 1C BRANNVERNOPPLÆRING OG INFORMASJON H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelC.doc

22 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 1 av 7 1D BRANNØVELSER 1. STATUS FOR BRANNØVELSER År Semester Dato Konklusjoner/ nødvendige tiltak Ansvarlig for oppfølging 2000 Vår 21/3 Frank Weiby 2001 Høst 13/9 Frank Weiby 2002 Vår 4/4 Torbjørn Øren 2003 Vår 24/3 Frank Weiby 2004 Høst 10/12 Se presentasjon Torbjørn Øren 2005 Vår 13/4 Se referat Torbjørn Øren 2005 Vår 10/5 Se referat Torbjørn Øren 2005 Høst 25/10 Se presentasjon og Torbjørn Øren referat 2005 Høst 1/12 Se referat Torbjørn Øren Tiltak utført H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

23 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 2 av 7 1D BRANNØVELSER 2. PLANLEGGING OG ORGANISERING AV BRANNØVELSER Brannvernledelsen skal sammen planlegge brannøvelser og rømningsøvelser på initiativ fra brannvernledelsen. Utdrag fra Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn : a) ØVELSEN SKAL så langt som mulig alltid omfatte alle ansatte. Leder og personer i nøkkelposisjoner skal øves hver gang. Personer i nøkkelposisjoner er i dette tilfellet medlemmer av brannvernorganisasjonen. b) ØVELSEN SKAL gis en realistisk form, og knyttes til den enkeltes reaksjon ved brann på eller nær den daglige arbeidsplass. Ledere skal stilles overfor problemstillinger som gir dem anledning til å øve beslutninger. F.eks. om hele eller bare deler av objektet skal rømmes, opplysninger som bør gis de som er involvert i forbindelse med den aktuelle brannsituasjonen m.v. NB! Dersom det er spesielle opplysninger som brannvesenet bør få i den aktuelle situasjonen må dette komme klart frem. c) ØVELSEN SKAL omfatte alle deler av det særskilte brannobjektet. Det skal særlig øves innsats mot slike branntilløp/forløp som det er høy sannsynlighet for. Selv om øvelsene skal omfatte alle deler av objektet, bør det legges vekt på at reaksjonen fra det involverte personellet ikke nødvendigvis skal være lik i et hvert tilfelle og at man derfor over noe tid øver ulike situasjoner, slik at man er sikrest mulig korrekt opptreden i et hvert branntilfelle. d) ØVELSEN SKAL vise hvordan alarmanlegg, stasjonære slokkeanlegg og andre tekniske innretninger inngår som en del av brannvernet. Alarmanlegget og tekniske sikringstiltak som er forriglet med dette aktiveres fysisk. Hvordan det stasjonære slokkeanlegget ville ha reagert beskrives så godt det lar seg gjøre. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

24 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 3 av 7 1D BRANNØVELSER e) ØVELSEN SKAL inneholde en opplysende og en motiverende del. Disse momentene legges inn før oppsummering av øvelsen og det bør fremkomme hvilken situasjon man har øvet, hvilke momenter man spesielt ønsker vektlagt, og hvorfor. Videre er det viktig at nødvendigheten av forebyggende brannvern kommer klart frem, hvilke plikter man har i denne forbindelse og hvordan dette er forutsatt å medvirke til øket brannsikkerhet. Dette vil også bidra til å øke motivasjonen. f) ØVELSEN SKAL alltid avsluttes med en oppsummering, og normalt ved større øvelser en skriftlig rapport som senere øvelser kan bygge videre på. Under oppsummeringen bør det gis en generell gjennomgang av øvelsens forløp. Det bør gjøres klart om hensikten med øvelsen ble oppnådd, hvis ikke må dette komme klart frem. Det er viktig å få frem tidsaspektene i forhold til den tenkte brannutvikling. Deretter bør det i den utstrekning det er mulig gis en tilbakemelding om hvordan de forskjellige involverte taklet situasjonen. Eventuell kritikk må være konstruktiv. Den skriftlige rapporten vil være en del av dokumentasjonsgrunnlaget overfor brannmyndighetene. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

25 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 4 av 7 1D BRANNØVELSER BESKRIVELSE AV ØVELSEN År Semester Dato Art /3 Slukking med pulver Klokkeslett Ansvarlig for øvelsen Deltakere Beskrivelse av planlagt forløp: Øvelsen består i en teoretisk del og en praktisk øvelse. Den praktiske delen består i slukking av veskebrann. Det var godt fremmøte fra Driftsavdelingen (Renholdsbetjeningen som i hovedsak består av Tamiler klarte øvelsen meget godt). H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

26 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 5 av 7 1D BRANNØVELSER 3. EVALUERING AV BRANNØVELSER BRANNØVELSEPROTOKOLL År Semester Dato Varighet Art Klokkeslett Ansvarlig for øvelsen Deltakere Deltok alle brannvernansvarlige Beskrivelse av forløp: Tekniske feil/mangler som ble avdekket: forts. BRANNØVELSEPROTOKOLL Svikt i rutiner som ble avdekket: Samlet konklusjon med angivelse av hvilke forhold som skal følges opp, og av hvem: H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

27 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 6 av 7 BESKRIVELSE AV ØVELSEN År Semester Dato Art /7 Teoretisk slukkeutstyr/evakuering Klokkeslett Ansvarlig for øvelsen Deltakere Beskrivelse av planlagt forløp: Øvelse 13/9-2001: Øvelse med mannskap fra Drifts-avd. Teoretisk slukkeutstyr/evakuering. Praktisk øvelse i bruk av Håndslukkeutstyr. BESKRIVELSE AV ØVELSEN År Semester Dato Art /4 Evakuering Klokkeslett Ansvarlig for øvelsen Deltakere Beskrivelse av planlagt forløp: Øvelse 4/4-2002: Øvelse med evakuering. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

28 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del D Side 7 av 7 BESKRIVELSE AV ØVELSEN År Semester Dato Art /3 Teoretisk slukkeutstyr/evakuering Klokkeslett Ansvarlig for øvelsen Deltakere Beskrivelse av planlagt forløp: Øvelse 24/9-2003: Øvelse med mannskap fra Drifts-avd og AFD (Trykkeriet). Teoretisk slukkeutstyr/evakuering. Praktisk øvelse i bruk av Håndslukkeutstyr. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelD.doc

29 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 1 av 20 1E KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 1. KONTROLL UTFØRT AV FAGKYNDIG FIRMA Forskriftene stiller krav til at eier av skoler skal ha kontroll og vedlikeholdsavtaler på de branntekniske anlegg. Avtalen bør vedlegges etter dette skjema: Brannalarmanlegg Fagkyndig firma: Autronica Fire And Security, Oslo Adresse: Tevlingv Oslo Telefon nr: Sentralbord: Telefax nr: Kontaktperson: Lars Roger Strand Direkte: Mobil: Nødlysanlegg Fagkyndig firma: Adresse: H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

30 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 2 av 20 Telefon nr: Telefax nr: Kontaktperson: Brannventilasjon Fagkyndig firma: Adresse: Telefon nr: Telefax nr: Kontaktperson: Sprinkelanlegg Fagkyndig firma: Lux Brannteknologi Adresse: Gramv Askim H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

31 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 3 av 20 Telefon nr: Telefax nr: Kontaktperson: Per H. Stenseth Manuelt slokkingsutstyr Fagkyndig firma: NOHA Norway AS Adresse: Pb. 10 Alnabru 0614 Oslo Telefon nr: Telefax nr: Kontaktperson: Ivar Larbu H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

32 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 4 av 20 Brannteknisk anlegg Brannalarmanlegg Kontrollert av firma nevnt ovenfor (X) Autronica Fire And Security Dato for kontroll Avtale Inngått dato Avtale utløper dato Automatisk fornyelse til en av partene sier den opp Nødlysanlegg Brannventilasjonsanlegg Sprinkleranlegg Lux Brannteknologi Sies opp etter avtale H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

33 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 5 av 20 Manuelt slokkingsutstyr NOHA Norway AS Automatisk fornyelse til en av partene sier den opp H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

34 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 6 av 20 1E KONTROLL OG VEDLIKEHOLD STATUS FOR KONTROLL UTFØRT AV FAGKYNDIG FIRMA Dato Kontroll av Resultat OK/Merknader Ansvar for oppfølgning Feil/mangler utbedret Dato/Sign. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

35 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 7 av 20 1E KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 3. BRANNSIKRINGSTILTAK UNDER SPESIELLE FORHOLD Dato Myndighet/ Firma/ Inspektør Skolens representant(er) Resultat OK/Merknader Feil/mangler utbedet Dato/Sign. Tilbakemelding til brannvesenet Dato/Sign. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

36 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 8 av 20 1E KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 4. HENDELSER Dato Hendelse Antatt årsak Konsekvens Nødv. tiltak, ansvar for gjennomføring Tiltak utført Dato/Sign. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

37 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 9 av 20 EGENKONTROLL Kontrollrutiner Generelle instrukser Sjekkliste Kontrollpunkter - Rømningsveier - Slokkeustyr - Brannslanger - Slokkeutstyr - Slokkeapparat - Ledesystem - Brannalarmanlegg - Sprinkleranlegg - Branncellebegrensende bygningsdel - Brannseksjonerende bygningsdel - Elektriske anlegg - Røykventilasjonsanlegg H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

38 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 10 av 20 Kontrollrutiner Formål Å hindre at brannsikkerheten i bygget ikke forringes utover myndighetenes og byggherrens krav/nivå. Å sikre mennesker og materiell mot brannskader og ulykker. Ansvarlig for ettersyn Ansvarlig brannvernleder har det overordnede ansvaret for at ettersyn utføres i henhold til kontrollister og innen de oppgitte tidspunkt. Han skal også dokumentere at ettersyn på bygget blir utført. Brannansvarlige har ansvar for ettersyn utføres jevnlig og at rapporter oversendes ansvarlig brannvernleder. Kontrollskjema og sjekklister Ettersyn av branntekniske installasjoner skal utføres jevnlig. Tabell nedenfor viser anbefalte kontrollintervall. Ved ettersyn skal etterfølgende kontrollskjema fylles ut. Personen som utfører kontrollen fyller ut dato for kontroll og fyller ut eget avvikskjema (flik 8) dersom det registreres avvik. Kontrollskjemaene skal oppbevares i denne permen eller egen perm. Alle feil og mangler skal meldes/ utbedres umiddelbart! Dersom mye avvik registreres skal brannvernleder foreta en behovsvurdering og innføre flere kontroller. Dersom lite avvik registreres kan kontrollintervallet økes. Installasjon Anbefalt kontrollintervall Utføres av Rømningsveier 1 gang pr. måned Brannansvarlig Ledesystem 1 gang pr. måned Brannansvarlig Slokkeutstyr Hver 4. måned (3 ganger i året) Brannansvarlig Brannalarmanlegg 1 gang pr. måned Brannansvarlig Slokkeanlegg 1 gang pr. måned Brannansvarlig Elektrisk anlegg Branncellebegrensende bygningsdeler Hver 4. måned (3 ganger i året) 1 gang pr. år (og etter bygningsmessige arbeider) Brannseksjonerende bygningsdeler 1 gang pr. år (og etter bygningsmessige arbeider) Brannansvarlig Brannansvarlig Brannansvarlig Røykkontrollanlegg i trapperom 1 gang pr. måned Brannansvarlig Kontrollskjema og sjekklister finnes lenger bak i inndelingen. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

39 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 11 av 20 Generelle instrukser Bygningen: Legg spesielt vekt på god orden og adkomst til alle rømningsveier og utganger/nødutganger. Branncellebegrensede konstruksjoner må spesielt etterses med hensyn til åpninger og utettheter. Alle slike mangler må registreres og utbedres av kvalifisert personell. Alle dører mellom brannceller skal tette godt inntil dørkarmen, ha låsfall og klassifisert glass (der det er tillatt å bruke glass). Elektriske ovner og utstyr: Alt elektrisk utstyr skal være intakt, festet og virke forskriftsmessig. Pass spesielt på at ikke ovner tildekkes og at sikkerhetsavstander overholdes. Anlegg som er utkoplet/ute av drift må fjernes, og provisoriske løsninger unngås. Rengjør og vedlikehold utstyret iht. leverandørens anbefalinger, da feil bruk av elektrisk utstyr er en vanlig brannårsak. Installer tidsbryter på kaffetraktere. Brannteknisk slokke- og sikringsutstyr: Det er viktig å ha manuelt slokkeutstyr tilgjengelig i startfasen av en brann. Muligheten til å slokke den og unngå store skader på materiell og mennesker er da størst. Det må derfor utplasseres tilstrekkelig med håndslokkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom. Utstyret må også kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, slik at det virker i en brannsituasjon. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

40 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 13 av 20 Bruk av kontrollskjema Kontrollskjema I kontrollskjemaet føres det inn hvilke branntekniske installasjoner som er kontrollert, og status på disse. Det forutsettes at sjekklistene for hver type brannverntiltak gjennomgås. Disse ligger etter selve kontrollskjemaet. Dersom det registreres avvik, skal avviksskjema fylles ut. Eksempler på avvik er: Brannslokkingsutstyr som er defekt / blitt borte. Tidsur på kaffetrakter fjernet. Defekte dørpumper. Defekt markeringslys. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

41 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 14 av 20 Kontrollskjema Dato Utført av Bygning Type brannverntiltak kontrollert. A=avvik, ok = kontrollert og funnet i orden, 0=ikke kontrollert Rømningsveier Manuelt slokkeutstyr Ledesystem Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Branncellebegrensende bygningsdel Brannseksjonerende bygningsdel Elektrisk anlegg Områder i bygget kontrollert Avviksskjema nr Frist for utbedring / neste kontroll H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

42 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 15 av 20 Sjekkliste Følgende sjekklister er satt inn etter denne siden: Rømningsveier Slokkeustyr Brannslanger Slokkeutstyr Slokkeapparat Ledesystem Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Branncellebegrensende bygningsdel Brannseksjonerende bygningsdel Elektrisk anlegg Røykventilasjonsanlegg H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

43 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 16 av 20 SJEKKLISTE RØMNINGSVEIER Kontrollmomenter 1. Kontroller at rømningsveier er ryddige og uten blokkeringer. Lagring er forbudt i alle rømningsveier. 2. Kontroller at dører kan åpnes og lukkes uhindret, uten bruk av nøkkel. 3. Kontroller at dørholdemagneter og selvlukkere fungerer tilfredsstillende. 4. Kontroller at eventuell slepelist mot gulv tetter mot gulv når døren er lukket. 5. Kontrollere at brannklassifiserte dører (dører skal være merket) tetter mot karm og ikke er skadet. SJEKKLISTE SLOKKEUTSTYR - BRANNSLANGER Kontrollmomenter 1. Kontroller at alle brannslanger er lett tilgjengelige, synlige og har henvisningsskilt. 2. Kontroller at alle brannslanger har bruksanvisning og at slangeskap er lette å åpne. 3. Kontroller at alle brannslanger er uten tydelige feil, korrosjon og lekkasje. SJEKKLISTE SLOKKEUTSTYR - SLOKKEAPPARATER Kontrollmomenter 1. Kontroller at slokkeapparater er plassert i henhold til branntegning. 2. Kontroller at alle slokkeapparater er lett tilgjengelige og har henvisningsskilt. 3. Kontroller at alle slokkeapparater har leselig bruksanvisning som er vendt utover. 4. Kontroller at slokkeapparatets plombering ikke er brutt og at de er uten skader. 5. Kontroller at slokkeapparatets manometertrykk er i orden. 6. Kontroller at slokkeapparatet ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen. SJEKKLISTE LEDESYSTEM Kontrollmomenter Kontroller at alle markeringslys lyser og er hele. Kontroller at ledelysene er hele. Rengjør etterlysende skilt etter behov. SJEKKLISTE BRANNALARMANLEGG Kontrollmomenter Kontroller at det ikke lagres materiell nærmere detektor enn 0,5 meter. Kontroller detektorer, brannalarmklokker og manuelle brannmeldere for skader. Kontroller sentralen for eventuelle feil. Formatert: Punktmerking og nummerering Formatert: Punktmerking og nummerering H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

44 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 17 av 20 SJEKKLISTE SPRINKLERANLEGG Kontrollmomenter 1. Kontrollere i henhold til det inspeksjons- og kontrollprogram for anlegget som installerende firma skal ha utstyrt bruker med. SJEKKLISTE ELEKTRISK ANLEGG Kontrollmomenter for kontroll av løst elektrisk utstyr 1. Kontroller at gardiner e.l. ikke dekker ovner. 2. Kontroller at det ikke er benyttet skjøteledninger (kun for kortere perioder) og flere sammenkoplede kontakter. 3. Kontroller at det er tidsur på kaffetraktere o.l. 4. Kontroller mot synlig skadet eller støvet utstyr. 5. Kontroller at det er ryddig i sikringsskap/tavlerom SJEKKLISTE BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDELER Kontrollmomenter 1. Kontroller at vegger med branncellebegrensende funksjon er uten svekkelser eller hull. 2. Kontroller at gjennomføringer, som kabel-, rør- og ventilasjonskanaler, er forskriftsmessig tettet/isolert. 3. Kontroller at dører innehar brannklassifisering iht. branntegninger. 4. Kontroller at branntegninger stemmer med faktiske forhold. SJEKKLISTE BRANNSEKSJONERENDE BYGNINGSDELER Kontrollmomenter 1. Kontroller at vegger med brannseksjonerende funksjon er uten svekkelser eller hull. 2. Kontroller at gjennomføringer, som kabel-, rør- og ventilasjonskanaler, er forskriftsmessig tettet/isolert, og at det er montert brannspjeld. 3. Kontroller at dører innehar brannklassifisering iht. branntegninger. 4. Kontroller at branntegninger stemmer med faktiske forhold. SJEKKLISTE RØYKVENTILASJONSANLEGG Kontrollmomenter 1. Kontrollere i henhold til det inspeksjons- og kontrollprogram for anlegget som installerende firma skal ha utstyrt bruker med. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

45 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 18 av 20 AVVIKSBEHANDLING Avvikshåndtering Avviksskjema H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

46 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 19 av 20 Avvikshåndtering Formål med avvikshåndtering Å hindre at brannsikkerheten i bygget ikke forringes utover myndighetenes og byggherrens krav/nivå. Å sikre mennesker og materiell mot brannskader og ulykker. Fremgangsmåte Når avvik registreres, fylles det ut et avviksskjema der det registreres hvilket teknisk system som berøres, forslag til utbedring og oppfølgingsfrist. Avviket lukkes av ansvarlig brannvernelder når utbedringen er utført. Eksempel på avvik Uønsket hendelse, som branntilløp. Feilutløsning av brannalarmanlegg. Kaffetraktere sto på hele natten. Manglende instrukser og opplæring. Defekt markeringslys. Brannslokkingsapparatet er fjernet. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

47 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del E Side 20 av 20 Avviksskjema Avviksmelding nr: Dato Kl: Registrert av: Levert til: Torbjørn Øren, Ansvarlig brannvernleder Sign: Type avvik: Gjelder teknisk system: Beskrivelse: Oppfølgingsfrist: Konklusjon: Avvik lukket, dato: Sign: H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelE.doc

48 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del F Side 1 av 2 1F TEKNISKE BRANNVERNTILTAK Beskrivelse av: Brannalarmanlegget: Analogt adressebart brannalarmanlegg av type Autronica BS-100 Dyfi med 2 stk orienteringstablå BU-100. Deler av bygningsmassen, Hallen og UF-bygg er dekket med nærmest fulldekkende automatisk deteksjon, kategori 2 iht REN. Varsling i resterende bygninger er basert kun ved manuelle meldere. Ved utløsning av både manuelle og automatiske meldere gis alarm om evakuering av hele bygningsmassen. Anlegget er nå under oppgradering. Nødlysanlegget: Brannventilasjonsanlegg: Ikke aktuelt Manuelle slokkere: For håndholdte slokkere vises vedlikeholdsprossedyre i NS 3910 For brannslanger vises til vedlikeholdsprossedyre i NS-EN H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelF.doc

49 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del F Side 2 av 2 Sprinkleranlegg: Sprinkleranlegget er våtanlegg, med et vanninlegg fra en kommunal vannleding som er ført inn i TEKNISKROM i underetasjen, der står en DN150 sprinklerventil, anleggets hovedstengeventil og tømmeventilen. Sprinklerventilen har en hydraulisk alarmklokke på syd-veggen som gir akustisk signal. Anlegget er et teknisk bytte og forsterker glassfasadene i underetasjen mot vest og glassfasaden i førsteetasje mot øst, i tillegg dekker det garderoben i underetasjen. Klassifisering: Risikoklasse: OH1 Vanntetthet: 5 mm/m 2 Utløstareale: 72 m 2 Vannkrav: 375 l/min ved 1 bar. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelF.doc

50 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del G Side 1 av 1 1G VEDLEGG Disse vedleggene følger: 1 Lux Brannteknologi: Sevice-avtale slokkeanlegg (Sprinkling) 2 Lux Brannteknologi: Rapport fra kontroll 28. september NOHA: Servicekontrakt brannslanger og slokkeapparater 4 NOHA: Sertifikat kontroll 14/ NOHA: Vedlikeholdsrapport kontroll 6 Autronica Fire and Security: Servicekontrakt 7 Autronica Fire and Security: Årskontroll for brannalarmanlegg Presentasjon brannopplæring 10/ Referat brannøvelse 13/ Referat brannøvelse 10/ Referat opplæring 21/10-05 H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelG.doc

51 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 1 av 8 1H BRUKERVEILEDNING DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET BRUKER- VEILEDNING H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

52 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 2 av 8 1H BRUKERVEILEDNING INNHOLD SIDE 1. FORORD 3 2. GENERELT 4 3. HOVEDPERM 5 4. DELPERM 8 H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

53 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 3 av 8 1H BRUKERVEILEDNING 1. FORORD Forskrift til brannloven, Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, av 5. juli 1990, stiller krav til oppgradering av brannsikkerheten i eldre bygninger generelt. For særskilte brannobjekter kreves spesiell dokumentasjon av brannsikkerheten. I.h.t. paragraf 22 i Lov om brannvern, er de vesentlige bygningene ved NIH særskilte brannobjekt. Målet med tiltaket er at eiere/brukere skal få større forståelse for brannvern generelt og større innsikt i risiko for tap av liv, helse og verdier i egne bygg. Samtidig vil dokumentasjonen være et nyttig hjelpemiddel for brannvesenet ved brannsyn og i et eventuelt branntilfelle. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

54 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 4 av 8 1H BRUKERVEILEDNING 2. GENERELT Brannvernpermen er utarbeidet med tanke på at brannvernorganisasjonen ved brannobjektet skal ha et enkelt og oversiktlig dokument som inneholder den informasjon som er nødvendig for å ivareta og opprettholde brannsikkerheten i bygningen. Det er lagt opp til at brannvernpermen skal gi tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til krav gitt i Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, forutsatt at permen følges opp og oppdateres. Oppbygning: HOVEDPERM (Perm 1): A. Generelle opplysninger B. Organisering C. Brannvernopplæring og informasjon D. Brannøvelser E. Kontroll og vedlikehold F. Tekniske brannverntiltak G. Vedlegg H. Brukerveiledning DELPERM (Perm 2-5): A. Bygnings- og branntekniske hoveddata B. Branntekniske tegninger C. Egenkontroll D. Brannteknisk vurdering H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

55 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 5 av 8 1H BRUKERVEILEDNING 3. HOVEDPERM Denne delen av dokumentasjonen ivaretar myndighetenes krav til dokumentasjon av brannsikkerheten ved skolen generelt, forutsatt at den brukes aktivt og oppdateres av ansvarlig brannvernleder. Det er spesielt punktene B. Organisering, C. Brannvernopplæring og informasjon, D. Brannøvelser og E. Kontroll og vedlikehold, av hovedpermen brannvernorganisasjonen ved skolen må bruke aktivt. A. Generelle opplysninger Avsnittet gir en kort generell orientering om brannobjektet, og en oversikt over aktuelle navn, adresser og telefonnummer, samt en oversikt over branntekniske lover og forskrifter som gjelder for brannobjektet: Henvisninger: Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (heretter=f) Eier/bruker F 1-2 ansvarlig brannvernleder F 1-3, F 2-2 B. Organisering Organisasjonsplanen skal vise brannvernorganisasjonen ved brannobjektet, samt intern fordeling av arbeidsoppgaver/ansvar i forbindelse med brannsikkerhetsarbeidet og ved eventuelle brannsituasjoner. Det skal redegjøres for de stillingsinstrukser som er utarbeidet. Brannvernleder bør ha en stedfortreder. Henvisninger: F 1-3, F 2-1.3, F 2-2, F 2-5, F 2-6. C. Brannvernopplæring og informasjon Avsnittet skal redegjøre og dokumentere hvilken opplæring som er gitt. Nyansatte og vikarer skal før de settes i arbeid gis en grunnleggende brannvernopplæring som dekker de kunnskaper som det vil være behov for i en brannsituasjon. Brannvernopplæring bør omfatte: * orientering om brannvern og hvor viktig dette er * orientering om brannvernorganisasjonen og brannrutiner omvisning i bygningen hvor branninstruks og evt. brannvernplaner med * rømningsveier blir gjennomgått * bruk av slokkeutstyr og manuelle meldere Opplæringen bør gjennomgås èn gang pr. år. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

56 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 6 av 8 1H BRUKERVEILEDNING 3. HOVEDPERM forts. Under punktet Informasjon inngår en oversikt over hva som er utarbeidet av branninstrukser, ordensregler etc. Det bør også inngå en kursoversikt for å vise hvilken brannvernkompetanse personalet i brannobjektet har. Brannøvelser er en naturlig del av opplæringen, men også utdeling av brosjyremateriell f.eks. fra Norsk Brannvernforening og bruk av videofilmer øker motivasjonen og kunnskapen om brannvern. Henvisninger: F D. Brannøvelser Det skal hvert år gjennomføres minst to brannøvelser for dette brannobjektet som skal føres i et statusskjema. Øvelsen skal før gjennomføring beskrives og etter gjennomføring evalueres. Det er viktig å klarlegge årsaker til eventuell svikt og sørge for skikkelig oppfølging etter øvelsen (hva skal følges opp av hvem). Henvisninger: F 2-1.4, F 2-4 E. Kontroll og vedlikehold Avsnittet skal dokumentere kontroll- og vedlikeholdsrutiner som er iverksatt for å opprettholde brannsikkerheten. Det skal utføres kontroll- og vedlikehold av tekniske anlegg/installasjoner som har en brannteknisk funksjon. For hvert enkelt fagkyndig firma som engasjeres skal det føres skjema for kontroll- og vedlikeholdsavtale med alle nødvendige data om firmaet. Det skal angis hvilket/hvilke anlegg det er avtale om. Ansvarlig brannvernleder skal føre statusskjema for kontroll utført av fagkyndig firma. Det skal føres statusskjema for brannsyn som gir en oversikt over utførte kontroller av brannvesenet. Dersom pålegg blir gitt, angis dette og rapporten/beskrivelsen legges inn i hovedpermen. Det skal sendes tilbakemelding til brannvesenet når eventuelle feil/mangler er blitt utbedret. Med brannsikringstiltak under spesielle forhold menes forhold som kan føre til markert økning av faren for antennelse eller brannspredning, f.eks. utførelse av varme arbeider som sveising og ved utkobling av brannalarmanlegg. Det skal registreres evt. hendelser som kan ha betydning for brannsikkerheten, og hvilken oppfølging/hvilke tiltak som blir iverksatt. Typiske hendelser som skal registreres er branntilløp og falske alarmer H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

57 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 7 av 8 1H BRUKERVEILEDNING 3. HOVEDPERM forts. Henvisninger: F 1-3, F 2-1.2, F 2-1.5, F 2-3, F 3-1 til F 3-4 Brannsyn F kap. 7 Brannteknisk kontroll bør inngå som en naturlig del av bygningens drift- og vedlikeholdsopplegg. F. Tekniske brannverntiltak Avsnittet gir en systembeskrivelse av tekniske brannverntiltak. Dersom andre sikringstiltak som lukking/åpning av dører og porter, styring av ventilasjon osv. er forriglet med brannalarmanlegget skal dette fremgå av beskrivelsen. Henvisninger: F 2-1.2, F 3-1 H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

58 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET, Versjon 2.0 PERM 1 Del H Side 8 av 8 1H BRUKERVEILEDNING 4. DELPERM Denne delen av dokumentasjonen ivaretar myndighetenes krav til dokumentasjon av brannsikkerheten av den enkelte bygning. I disse permene er det spesielt punkt C. Egenkontroll brannvernorganisasjonen ved skolen må bruke aktivt. A. Bygnings- og branntekniske hoveddata Avsnittet gir en kortfattet oversikt over bygnings- og branntekniske forhold. Henvisninger: F B. Branntekniske tegninger De branntekniske tegningene skal vise alle bygningsdeler, rømningsveger og installasjoner med brannforebyggende funksjon. Tegningene er både et hjelpemiddel for eier/bruker i oppfølgingen av brannsikkerheten, og en dokumentasjon ovenfor myndighetene av hvordan brannsikkerheten er ivaretatt. Henvisninger: F C. Egenkontroll Avsnittet skal dokumentere kontroll- og vedlikeholdsrutiner som er iverksatt for å opprettholde bygningsmessige forhold som har betydning for brannsikkerheten. Det skal registreres hva kontrollen har omfattet, når kontrollen ble utført og av hvem. Statusskjemaet gir en oversikt over utførte kontroller og hvordan eventuelle feil/mangler er fulgt opp. Dersom det blir funnet feil/mangler kommenteres dette og en ansvarlig for utbedringen utnevnes. Det skal registreres når utbedringen er foretatt. Brannteknisk kontroll bør inngå som en naturlig del av bygningens drift- og vedlikeholdsopplegg. Henvisninger: F 2-1.2, F 3-2 D. Brannteknisk vurdering Statusrapporten gir et sammendrag av tilstandskontrollen i brannobjektet utført i punkt 4. Brannteknisk sjekkliste. For å oppnå nødvendig brannsikkerhet er det på grunnlag av den branntekniske vurderingen utarbeidet en tiltaksliste for utbedring av feil og mangler. Listen beskriver hvilke tiltak som må gjøres (Forskriftskrav) og hvilke tiltak som anbefales gjennomført. Når tiltak er utført skal det kvitteres med dato og signatur i tiltakslisten. Deretter må den branntekniske vurderingen/dokumentasjonen oppdateres. H:\HMS\BRANN\Brannperm\Perm1 DelH.doc

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Rapport Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Desember 2007 Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ISBN:

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Brukerveiledning Norsk brannvernforening Vesta Forsikring Innledning Alle ansatte i hoteller skal ha jevnlig brannvernopplæring med både teori og praksis. Krav til hyppighet og

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Eldre og brannsikkerhet

Eldre og brannsikkerhet Eldre og brannsikkerhet Studieretning: Brannteknikk Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Av: Kathrine Dahle Kandidat nummer 31 Ståle Lønseth Berge Kandidat nummer 1

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe Sameiet Nordviken B5 A/B HMS Håndbok 2014 HMS Ansvarlig: Herleik Moe HMS Håndbok Revidert 2014 Herleik Moe og Tor Bekkevold Utgave 1, Rev. 28.10.2014 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet... 5 1.1.

Detaljer