SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:"

Transkript

1 SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov av 17. desember 2004 nr gebyr, plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 med endringer, sist ved lov av 8. mai 2009 nr i lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) av 17. juni 2005 og forskriftens i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 med endringer sist ved lov av 10. juni 2005 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet med ikrafttredelse 1. juli 2004, med endringer sist 12. november 2007 nr Forslaget er basert på en gradvis tilnærming til selvkost: Ansvar byggesaksgebyr økes med 30% Ansvar kart og oppmålingsgebyr økes med 10 % Ansvar Plan indeksreguleres med 4% Ansvar Feieavgift økes med 10% i.h.h.t. selvkostberegning ANSVAR BYGGESAK, etter plan- og bygningsloven Ant. G

2 Grunnbeløp (G) er kr Gebyr for byggesaksbehandling skal utregnes etter bruksareal og pr. bygg. Bruksareal - BRA - regnes ut iht. veileder Grad av utnytting, T Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Boliger, næringsbygg og lignende; 0 m 2-50 m 2 2 G m m 2 5 G m m 2 10 G Areal over 800 m 2 tillegg pr. påbegynt 400 m 2 2 G Fritidsboliger; 0-20 m 2 2 G m 2-50 m 2 5 G m 2-80 m 2 10 G m m 2 17 G Uthus, garasje, kaldtlager og lignende - gebyr som for boliger næringsbygg osv., 0,8 x sats etter areal Konstruksjoner og anlegg - grøfteanlegg, basseng mv. Tiltaksklasse 1 2 G Tiltaksklasse 2 3 G Tiltaksklasse 3 4 G b) Vesentlig endringer, reparasjon av tiltak nevnt under a) 2 G c) Fasadeendring, vesentlig endring eller reparasjon 2 G d) Bruksendring, vesentlig utvidelse/endring av drift av tiltak nevnt under a) 2 G ANSVAR BYGGESAK, etter plan- og bygningsloven e) Riving av tiltak som nevnt under a) 0 m 2-50 m 2 2 G m 2-3 G Sanering av tankanlegg og konstruksjoner 3 G 2760 f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner Tiltaksklasse 1 2 G

3 Tiltaksklasse 2 3 G Tiltaksklasse 3 4 G Piper og ildsted inkl. ferdigattest 3 G g) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger mv som medfører fravikelse av bolig 2 G h) Oppføring av innhegning mot veg - Inngjerding av hytter 2 G i) Skilt, reklameinnretninger mv. 1 G j) Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg 2 G k) Vesentlige terrenginngrep Tiltaksklasse 1 2 G Tiltaksklasse 2 3 G Tiltaksklasse 3 4 G l) Anlegg av veg, parkeringsplass o.l. Tiltaksklasse 1 2 G Tiltaksklasse 2 3 G Tiltaksklasse 3 4 G m) Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, arealoverføring jf. Lov om eierseksjonering Kurante saker iht. reguleringsplan, adm. avgjørelse 1 G Saker som ikke er iht. reg.plan og som kreversamordning mot andre myndigheter (fylkeskommune, fylkesmann, vegvesen mv.) Gebyr for behandling etter jordloven kommer i tillegg. 2 G Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (tiltak uten ansvarsrett) a) Mindre tiltak på bebygd eiendom Tilbygg 0-15 m 2, frittstående bygning 0-30 m 2 2 G Tilbygg m2, frittstående bygning m2 3 G 2760 Tilbygg m 2, frittstående bygning m 2 4 G b) Alminnelige driftsbygning i landbruket;tiltak inntil 100 m 2 3 G Tiltak over 100 m 2 5 G c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner, anlegg som nevnt i 21-1, 1. ledd bokstav j som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år 2 G

4 d) Andre mindre tiltak som kan forstås av tiltakshaver 2 G Forhåndskonferanse 0 G 21-2 Søknad om tillatelse Søknad om rammetillatelse - behandles som 20-1 Søknad om igangsettingstillatelse 3 G Sluttkontroll og ferdigattest Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter G Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter G Ferdigattest der det tidligere er gitt brukstillatelse 1 G Ferdigattest for utslippstillatelser Anlegg fra 1-15 PE 1G Ferdigattest for utslippstillatelser Anlegg over 15 PE 2G Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett Gebyr pr. funksjon pr. foretak 1 G Etter 1. gangs godkjenning betales gebyr som for sentral godkjenning 1 G Ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning, gebyr pr. foretak 1 G Andre bestemmelser Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse 1 G Avbrutt arbeid (når kommunens arbeid avsluttes før fullføring f.eks. ved at søknaden trekkes) 1 G Kapittel 19 Dispensasjon - som behandles av rådmann etter delegasjon 2 G Dispensasjonssøknad som legges fram for det faste utvalg for plansaker, uten oversending til fylkes- og statlige myndigheter 6 G Dispensasjonssøknad som legges fram for det faste utvalg for plansaker, med oversending til fylkes- og statlige myndigheter 10 G ANSVAR 607 PLANSAKER, etter plan- og bygningsloven Kapittel 12 Reguleringsplan For behandling av private reguleringsplaner, detaljplaner Planer med hovedformål bolig/fritidsbebyggelse - inntil 10 tomter 1, mellom 10 og 30 tomter 1, over 30 tomter 1, Planer med andre hovedformål Inntil 10 daa 1, Planer med andre hovedformålover 10 da 1, Endring av regulerings-/detaljplan som krever offentlig ettersyn 1, Mindre vesentlig endring som ikke krever offentlig ettersyn 4 G Alle planer skal leveres i henhold til planveileder for private planforslag i Sel kommune vedtatt av Sel formannskap , sak 40/07 Behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet blir fastsatt etter nærmere avtale. Alt planteknisk arbeid, rettinger, justeringer, omarbeidinger m.m. som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen. Likeledes annonsekostnader vedr. oppstart av reguleringsarbeider. Dette gjelder også utgifter i forbindelse med lovpålagte befaringer fra

5 fylkes- og statlige myndigheter. DIVERSE Saker som ikke er fullstendige eller der det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd. Gebyr pr. oversending. 0,5 G Utarbeidelse av situasjonsplan, pr. time 1 G Ulovlig byggearbeid gebyrlegges med 3 x opprinnelig gebyr Kommunen kan der det er nødvendig engasjere særlig kontrollør for statiske utregninger, ventilasjonsanlegg eller annet som krever spesiell kompetanse. Det betales da etter faktiske kostnader. Hvis gebyret etter dette gebyrregulativ anses å bli urimelig høyt, kan formannskapet fastsette et passende gebyr. Klage på slik fastsettelse av gebyr blir behandla av klagenemnda som klageinstans, jfr. forvaltningslovens 28, 2. ledd. Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir utført. Det skal ikke betales gebyr for klagesaker. For fornyelse av byggetillatelse innenfor 3-års-fristen betales 50 % av opprinnelig gebyr i saken. Ny byggetillatelse der denne er utgått (over 3 år) behandles etter regulativets bestemmelse om fullt gebyr. Tilrettelagte eiendomsopplysninger utover kravene i forvaltningsl BETALINGSBESTEMMELSER ############################################################### 9-SAKSBEHANDLING KONTROLL AV MINDRE AVLØPSANLEGG Rammer for gebyrberegning Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, men kan avregnes over en 4 års periode. Gebyrberegning baseres på Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet med ikrafttredelse fra og kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg av Saksbehandlingsgebyr Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse. Søknad om utslipstillatelse - anlegg inntil 15 PE 3 G anlegg PE 5 G

6 - anlegg PE 7 G anlegg over 500 PE 8 G Mindre endring av utslippstillatelse 2 G Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF 5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som søknad. 2. Kontrollgebyr (engangsgebyr) Kontrollgebyr betales for alle eksisterende mindre avløpsanlegg der kommunen gjennomfører kontroll, og finner feil og mangler. For hvert avløpsanlegg: Fritidsbolig 2 G Anlegg som ikke overstiger 15 PE 2 G Anlegg for PE 4 G Anlegg for PE 6 G Anlegg for over 500 PE 7G ANSVAR 606 OPPMÅLING 2011 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: I dette kapittelet er det lagt inn en prisøkning på 10% fra 2013 til Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m2 1, areal fra m2 1, areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da 1, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m2 1, areal fra m2 1, areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da 1, Oppretting av grunneiendom og festegrunn over tilleggsareal areal fra m2 1, areal fra 101 m2 - økning pr. påbegynt 100 m2 1, Overstig arealet 1500 m2 skal gebyret regnes etter pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0-50 m2 1, areal fra m2 1, areal fra m2 1, areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da 1, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum fra m3 1, volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3 1,

7 1.1.6 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 1.8 med minstepris 3 timer Oppretting av grunneiendom over større sammenhengende areal Gebyr for oppretting av grunneiendom over større sammenhengende parseller/eiendommertil landbruk, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål skal faktureres etter medgåtttid jfr. pkt. 1.8, med minstepris 3 timer Registrering av feste som ikke er i grunnboka, men i matrikkelen 1, Oppretting av punktfeste 1, Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning ANSVAR 606 OPPMÅLING Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført opmålingsforretning 1, I tillegg kommer gebyr etter pkt , 1.1.2, 1.1.4, og Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 1,1 Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre pga. endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes 1/3 av gebyrsatsene etter Matrikulering - gebyr for matrikkelføring der oppmålingsforretning og innmåling er utført av andre enn kommunen 1, Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m2 1, areal fra m2 1, Anleggeiendom For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensens settes til 1000 m3 volum fra m 3 1, volum fra m3 1, Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegog jernbaneformål. areal fra m2 1, arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på 1, Anleggseiendom

8 For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres fra en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m3 1, volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på 1, ANSVAR 606 OPPMÅLING Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1, For overskytende grensepunkter, pr. pkt. 1, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1, For overskytende grensepunkter, pr. pkt. 1, Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. pkt. 1.8, med minstepris 3 timer 1.7 Klarlegging av eksisternde grense ved privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1, For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1, Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid jfr. pkt. 1.8, med minstepris 3 timer. 1.8 Timepris dekker kostnader jfr. generelle bestemmelser 1, Innhenting av nødvendig opplysning fra grunnboka m.m. Alle faktiske utgifter ved innhenting av nødvendige opplysninger fra grunnboka m.m. viderefaktureres til rekvirent Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeid/kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som er gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra densom har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til satsene i gebyrregulativet der det kreves tinglysing,det samme gjelder dokumentavgift Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Regulering av gebyrsatsene Gebyrsatsene skal indeksreguleres hvert år. Som indeks nyttes "indeks for kart- og oppmålingsarbeid" utarbeidet av Statens kartverk. Som grunnlag for inndeksen skal tallene for desember måned de to foregående år legges til grunn. (Eks.: Indeksregulering pr baseres på stigning i prisindeks

9 siste år. Beløpet rundes opp/ned til nærmeste hele 10 kroner. Denne reguleringen gjelder ikke pkt og ANSVAR 606 OPPMÅLING Utstedelse av matrikkelbrev Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Matrikkelbrev inntil 10 sider 1, Matrikkelbrev over 10 sider 1, Gebyr etter eierseksjonslova Gebyr etter eierseksjonslova av nr. 31 Ved begjæring om tillatelse til seksjonering, skal det betales et gebyr til kommunen. Gebyret er fastsatt i lova med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr, R, slik: For tillatelse til seksjonering og reseksjonering For tillatelse til seksjonering og reseksjonering dersom det må holdes befaring. Rettsgebyr for 2012 er kr 860, ANSVAR 650 Brann Brannvernopplæring og utleie av utstyr m.m. (uendret) Avgift for unødig utrykning, dagtid Avgift for unødig utrykning, kveld/natt/helg Tankbil/mannskapsbil m/sjåfør, pr. time Mannskap, dagtid, pr. time Mannskap, kveld/natt/helg, pr. time Instruktør, pr. time Instruktør m/slokkeundervisning, pr. time Kurs varme arbeider Resertifisering varme arbeider Brannvernlederkurs inkl. materiell (to dager) Utleie slokkehenger (eks. fylling), pr. dag ANSVAR Økes med 10% Tilsyn med fyringsanlegg og feiing (+ mva.) Tvungen feiing, brannlovens 9 m/forskrifter: Feie og tilsynsavgift. Avgiften gjelder pr. pipeløp, betales som en årlig avgift. 1, Ikke lovpålagte oppgaver: Hyttefeiing samt annen feiing på oppfordring 1, Feiertjenester, pr. time 1, Kjøring etter Statens regulativer Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig vare (fastsatt av DSB 26. juni 2002 med hjemmel i brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20) Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare inkl. tilsyn 1,

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune

Gebyrregulativ 2015. Sel kommune Sel kommune Side - 2 - Innholdsfortegnelse Lovhjemler i gebyrregulativet 3 Barnehage og SFO Barnehage 4 SFO 4 Refusjonssatser for barnehage - barn fra andre kommuner 4 Refusjonssatser for grunnskole -

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER:

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER: FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2015 FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Jordloven Viltloven Vedtatt i kommunestyrets

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer