Årsmelding For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand."

Transkript

1 Årsmelding 2013 For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) 1

2 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Brannsjefen Årsmelding 2013 Brannsjefens innledning Året 2013 ble avsluttet med at rapporten "Brannstudien 2013" ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet. Resultatet av studien med de prosesser som nå starter opp vil påvirke brann- og redningsetatene i årene som kommer, KBR inkludert. Det registreres også en mer "fremoverlent" holdning fra sentral myndighetsside ut fra at rapporten ble sendt på høring allerede 11 dager etter levering til departementet. Arbeidsgruppens anbefaling vil generere betydelige endringer innenfor brann- og redningsmiljøet sett i lys av dagens organisering, noe som merkes på engasjementet i miljøet. KBR rundet 5 år som interkommunalt selskap ved årsskiftet, dette ser vi at gir positive ringvirkninger på flere områder. Dialog og samarbeid mot kommunene, og andre naturlige samarbeidspartnere vokser og begynner å bære frukter. Dette gjør oss samlet sett bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer på det forebyggende området, samtidig som vi får en større profesjonalitet og styrke i møtet med større hendelser. Dette vil si at vi er tryggere på at samfunnsoppdraget på brann- og redningsområdet løses innenfor regionen. Regionen vokser og rundet innbyggere før årsskiftet. Dimensjoneringsmessig betyr det en utvidelse av antall årsverk i forebyggende arbeid. Det 13. årsverket tas ut fra beredskapsavdelingen i tett samarbeid med forebyggende avdeling. Dette gir både faglige og økonomiske ringvirkninger som er positive for våre innbyggere, positiv samhandling og dynamikk mellom avdelingene. KBR har i 2013 flyttet inn i to nye stasjoner (Vennesla og Hægeland), dette gir positive ringvirkninger både ovenfor eget personell og funksjonalitet mot samfunnsoppdraget. KBR sitt øvingsanlegg i Søgne er og rustet opp for å kunne gjennomføre større og mer varierte øvelser for våre mannskaper, det ble gjennomført flere varme øvelser gjennom høsten med godt resultat. Etter 23 år med kjøp av feiertjenester i Lillesand kommune overtok KBR denne tjenesten fra årsskiftet, og vi har vært gjennom første året med egenproduksjon i Lillesand. Totalt sett har det vært høy aktivitet innenfor de enkelte avdelingene, noe som kommer tydelig frem gjennom rapporten. Dette knyttes til positivitet blant de ansatte med vilje til å strekke seg, og skape utvikling og resultater. De 5 første årene som selskap er unnagjort på en god måte, og mye av dette kan speiles mot positive og engasjerte medarbeidere er historie, dette var noe av den. Jan Røilid Brannsjef 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Brannsjefens innledning side 2 2. Årsmelding beredskapsavdelingen side 4 Innledning side 4 Primæroppgaver side 4 Beredskapsavdelingens utvikling i 2013 side 5 Oversikt over oppdrag side 6 Innsatsledelse og stabsarbeid side 8 Røykdykking, brann og slukketeknikk side 8 Ulykker side 8 Redningsdykking og overflateredning side 8 Restverdiredning side 8 Farlig gods/kjemikaliedykking side 9 Heltidsstyrken side 9 Deltidsstyrken side 9 Kompetanseutvikling side 10 Hovedmål for 2014 side Årsmelding brannforebyggende avdeling side 11 Innledning side 11 KBR sine mål for 2013 / gjennomføring side 11 Bemanning side 12 Tilsyn side 12 Informasjonstiltak side 13 Kursvirksomhet side 14 Saksbehandling brannfarlig, eksplosiv vare side 15 Annet side Årsmelding feieravdelingen side 17 Bemanning side 17 Tall og statistikk side 17 Pipebranner side 18 Saksbehandling7vedtak om bruksnektelse side 18 Kompetanse side 18 Informasjonstiltak side Årsmelding stab/plan og utvikling side Årsmelding arbeidsmiljøutvalget side 21 Innledning side 21 Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og møter i 2013 side 21 Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2013 side 22 3

4 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Beredskapsavdelingen Årsmelding Beredskapsavdelingen 2013 Innledning Avdelingens oppgaver er innen brann- og redningstjeneste, men også en rekke vedlikehold-, øvelses- og undervisningsoppgaver er lagt til avdelingen. Beredskapspersonellet er fordelt i en heltids- og en deltidsstyrke. Det er minimum 9 personer i døgnberedskap ved Kristiansand stasjon, samt vakthavende brannsjef for å ivareta koordinering og samvirke. I deltidstyrken er det totalt 14 mann i beredskap i dreiende hjemmevakt til enhver tid. 12 mannskaper i henholdsvis Finsland og Hægeland står uten fast vakt. Totalstyrken er på 146 mannskaper. Primæroppgaver Ved brann/eksplosjon Livredning Brannslokking Røyk-, gass- og kjemikaliedykking Restverdiredning Assistanse til Avinor, industrivern og nabokommuner Ulykker/klimabaserte hendelser og nødhjelp Trafikk og tunnelulykker Frigjøring av fastklemte personer Redningsdykking Overflateredning i elv, vann og sjø Tauredning Akuttberedskap ved forurensing på land og sjø Jernbaneulykker Lenseoppdrag på land og i båt Restverdiredning Assistanse til politiet og andre kommuner Andre oppgaver Intern og ekstern opplæring Øvelser og drift av øvingsanlegg Befaring av bygninger og utrykningsveier Brannundervisning i skole og barnehage Vedlikehold av bygg, anlegg og materiell Kontroll av brannkummer og merking Offentlig flagging Kveld-/nattkontroll av utesteder i forhold til brannsikring Utarbeidelse og vedlikehold av beredskapsplaner 4

5 Beredskapsavdelingens utvikling i 2013 I 2013 økte antall bygningsbranner med over 30 %. Årsaken er ikke åpenbar, men nytt internt system for rapportering kan være en av årsakene. Utviklingen fra 2012 med en vesentlig reduksjon i antall pipebranner forsetter i 2013, og har gått ned med ytterligere 49 %. Vi ser en økning i antall unødige alarmer, noe vi mener skyldes noe forskjellige rutiner for anvendelse av regelverk. Dette vil bli koordinert og justert i I heltidsstyrken har hverdagen endret seg i forhold til at øving tar mer av arbeidstiden i forhold til "arbeid på stasjonen". Dette innebærer en vesentlig kursendring og vil være grunnlag for revisjon av hele arbeidsplanen i Det har i 2013 vært sterkt fokus på kreft hos brannfolk. Avdelingen har gjennomført flere tiltak i løpet av året, og vil i 2014 investere ca. kr ,- i forebyggende tiltak. Bla. Nye vaskefasiliteter for kontaminerte uniformer og utstyr. I forhold til innføring av nødnett er alt utstyr og abonnementer bestilt. Videre er alt av pålagt arbeid i prosjektet gjennomført og levert regional prosjektleder/dnk. Fagkompetansen er videreutviklet i løpet av året og 47 mannskaper har vært på kurs. I forhold til deltidsreformene ligger KBR langt fremme. I den grad det overføres ekstraordinære midler fra staten i 2014 til kommuner som har deltidsmannskaper, ser vi for oss at vi kan sluttføre reformen. To nye brannstasjoner er åpnet i løpet av året (Vennesla og Hægeland) og øvingsanlegget i Søgne er satt i drift. Brann på Elkem Carbon, Juli 2013 Havbukta i Ny-Hellesund brenner, Mars

6 Antall oppdrag, sammenlignet med foregående år Brann Ulykker Andre utrykninger 6

7 Totaloversikt over oppdrag Type utrykning Antall 2013 Antall 2012 Bygningsbrann Trafikkulykke Bilbrann Skogbrann 4 3 Grass og krattbrann Pipebrann Annen brann (containere etc.) Redningsdykkeroppdrag Akutt forurensing Restverditjeneste (RVR) Røykalarm 12 4 Båtbrann 3 6 Brannhindrende tiltak Annen assistanse Automatiske alarmer (unødig + falsk alarm ) Total Lillesand inkl. Birkenes, Søgne inkl. Finsland og Vennesla inkl..hægeland i ant. oppdrag. 7

8 Innsatsledelse og stabsarbeid Øving av utrykningsledere er en utfordring både i hel- og deltidsstyrken. Det er gjerne disse som arrangerer øvelsene og av den grunn ikke får øvd på primærfunksjon. Det nye øvingsanlegget i Søgne gir oss her gode muligheter og vi gjennomførte på slutten av året første øvelse for komplett lag (11 mann) fra heltidsstyrken. Søgne stasjon arrangerte øvelsen og utrykningslederne fra Kristiansand fikk komplekse problemer å forholde seg til. KBR arrangerte i 2013 stabstjenesteøvelse for alle brann- og redningsetatene i Agder hvor håndtering av skogbrann var emne. Røykdykking, brann og slukketeknikk Området representerer brannvesenets kjernevirksomhet. Standardisering av utstyr, opplæring og rutiner er i fokus og videreføres i Redningsmasker er nå standardutrustning på alle røykdykkere og vil øke sannsynligheten for å redde folk ut av-/gjennom områder med røyk eller giftige gasser. Ulykker Tauredning ble innført som ressurs i 2012 og har ved flere anledninger vært anvendt som metode i løpet av året. Bl.a. ble to døde hentet ut i vanskelig terreng. Ny 6-hjuling har komplettert ressursen. Trafikkulykkene har gått betydelig ned på E-39 i Søgne, men økt på andre veier i regionen vår. Total økning på 10 %. Flere av ulykkene med tragisk utfall (omkomne). Redningsdykking og overflateredning Ved Kristiansand stasjon er det 24 utdannede redningsdykkere, fordelt med 6 dykkere pr lag. I løpet av året har det ikke vært noen "store" redningsaksjoner, men dykkerne har vært kalt ut 19 ganger. Samarbeidet med Norsk Luftambulanse fungerer meget godt. KBR deltok med1 person på årsmøte i Norsk Redningsdykkerforum. I løpet av året har vi avklar hvordan kostandene fordeles når vi rykker ut til nabobrannvesen. Vi har også avklart med HRS hva de skal dekke av utgifter. 3 nye redningsdykkere er utdannet i løpet av året. Restverdiredning De fleste oppdragene for RVR-tjenesten har vært innenfor KBR s område, og det er en utfordring å gjøre tjenesten mer brukt i nabobrannvesen. Samarbeidet med forsikringsselskapene fungerer godt. KBR deltok med 2 personer på årsmøte for RVR-tjenesten. 8

9 Farlig gods/kjemikaliedykking Fagansvarlig for farlig gods er skiftet ut i løpet av året. Øvelser er gjennomført ved Sørlandets sikkerhetssenter, Norward i Skien, Elkem og Glencore. Samarbeidet med industrivernet i regionen er godt og disse er den viktigste ressursen ved ulykker på den enkelte virksomhet. KBR gjennomfører fom årlig fagdag med storulykkebedriftene i den hensikt å styrke samhandlingen med disse, og dermed evnen til og håndtere farlig gods hendelser. Heltidsstyrken Det er ansatt en ny medarbeider i løpet av året. Søknadsmassen til brannkonstabel er fortsatt meget god (105 søkere til en stilling). I løpet av året har vi skiftet ut manskapsbil, kommandobil og tankbil. Elgtrekkeren er erstattet med 6 hjuling. Det gjenstår et betydelig vedlikeholds/oppgraderingsbehov på hovedstasjonen. Gymsalen er renovert, terrassen er pusset opp og lysarmaturer er skiftet i deler av stasjonen. Interne mannskaper har stått for det meste av arbeidet. Arbeid med brannalarmering i vognhallen ble startet opp høsten Deltidsstyrken Deltidsstyrken har i hele 2013 vært rimelig stabil. Ny medarbeider er ansatt i Vennesla og Lillesand. Deltidsstyrken har ved flere anledninger blitt kalt ut for å komplettere heltidsstyrken. I løpet av året flyttet vi inn i ny stasjon i Vennesla og på Hægeland. Vennesla stasjon er tilført ny stasjonsbil/skogbrannbil. Hægeland stasjon er tilført ny (brukt) skogbrannbil Hægeland stasjon med mannskaps- og skogbrannbil Brann på Huntonit, Vennesla Sept

10 Kompetanseutvikling Hva Hvor Antall pers Befalskurs II Norges brannskole, Tjeldsund 3 Grunnkurs, skogbrann Torpomoen øvingssenter 1 Befalskurs I Norges brannskole 5 Grunnkurs brannkonstabel KBR 12 Forebyggende brannvern Norges brannskole 1 Båtførerserifikat KBR 12 Kode 160, utr.sertifikat SSHF 3 Sertifisering kontroll av tau/fallsikring Aak safety 1 Kjemikaliedykking Norward, Skien 2 Redningsdykker Høgskolen i Bergen 4 Nettbasert brannvern Norges brannskole 2 Dødsulykke på E-18 v. Lillesand, Juni 2013 Hovedmål for 2014 Utføre brann- og redningsinnsats på høyt nivå uten skader på eget personell Implementere nødnett i hele beredskapsstyrken Revidere og oppdatere alt planverk for bedriftene som omhandles av storulykkeforskriften Øve samhandling med Politiet med vekt på viljestyrte hendelser Utrede plassering og evt. bygging av ny stasjon i Lillesand og Finsland Innføre nytt konsept for utrykningsleder i deltidsstyrken fremskutt enhet med ressurser for brann og ulykker 10

11 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Forebyggende avdeling Årsmelding 2013 Brannforebyggende avdeling Innledning: Det brannforebyggende arbeidet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggende forskrift). Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) 5 2 sier at det hvert år skal utarbeides en rapport over hvilke forebyggende oppgaver og tiltak som er utført. Satsingen på brannforebyggende brannvern er nedfelt i Stortingsmelding nr. 35 ( ). Som arbeidsverktøy brukes forebyggendeforskriften, den angir krav til eier, bruker og brannvesenet som tilsynsmyndighet. KBR sine mål for 2013 var: Gjennomføre 100 % tilsyn i tråd med 13 i Brann- og eksplosjonsvernloven og 6 3 i forebyggendeforskriften. Gjennomføre informasjons-/motivasjonstiltak i tråd med 11 i Brann- og eksplosjonsvernloven og 5 3 i forebyggendeforskriften. Utføre tilsyn og saksbehandling i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter på områdene brannfarlig- og eksplosiv vare. Gjennomføre uanmeldte tilsyn ved aktuelle forsamlingssteder som restauranter, diskoteker mv, med hovedfokus på personsikkerheten. Forebyggende avd. skal bidra med ressurser for å opprettholde KBR sin kursaktivitet. Fortsette oppfølgingen/rådgiverfunksjonen i grupper som jobber med brannsikringen av kommunenes omsorgsboliger. Være delaktig i arbeid/prosjekter knyttet til brannsikring av verneverdige trehusmiljøer som ansees viktige for lokalsamfunnet. Samarbeide med andre tilsynsmyndigheter. Hva er gjennomført: Gjennomført tilsyn med 80 % av de særskilte brannobjektene Gjennom ca. 90 aktiviteter (kurs/informasjonsoppdrag) har vi nådd ut med informasjon til ca av regionens innbyggere. o Herav 10 øvelsen ved regionens sykehjem, samt 37 andre oppdrag relatert til institusjonslignende virksomheter under helse- og sosialsektoren Resterende aktivitet fremkommer i bakgrunn for saken 11

12 Brannforebyggende avdeling bakgrunn for saken Bemanning Bemanningssituasjonen er den viktigste faktoren for ivaretagelse av KBR sine forpliktelser overfor regionens virksomheter og innbyggere. Avdelingen har gjennom året hatt en viss underbemanning grunnet permisjoner, sykdom og oppsigelser, dette ble så langt som mulig dekket opp med vikariater. Dimensjoneringsforskriften legger til grunn en ansatt pr innbygger, noe som tilsier at avdelingen skulle vært bemannet med 13 årsverk pluss avdelingsleder. Ansettelsesprosess ble igangsatt på høsten med ansettelse av to nye medarbeidere. Det er og lagt planer for uttak av et årsverk forebyggende arbeid i beredskapsavdelingen fra og med Tilsyn Overordnet målsetning Tilsyn sees på som et av de sterkeste virkemidlene i forhold til at det ikke skal oppstå enkeltbranner med mange omkomne (hotell- og sykehjemsbranner), branner som medfører tap av viktige kulturverdier og store materielle verdier. Hovedmålsetningen er at alle særskilte brannobjekter i Kristiansandsregionen brann og redning IKS skal være oppgradert til et brannteknisk tilfredsstillende nivå, eller det skal foreligge planer med tidsangivelse for når det er tenkt oppgradert til et slikt nivå. Dette skal sammen med gode organisatoriske planer gjøre virksomhetene tilknyttet de særskilte brannobjektene bedre rustet mht. å forebygge at branner ikke skal oppstå, samt å begrense/takle eventuelle oppståtte branner/branntilløp på en bedre måte. Hva gjorde vi I 2013 var det tilsammen 696 særskilte brannobjekt i regionen. Dette tilsvarer i snitt 70 objekter pr. årsverk. Totalt ble det utført 552 varslede tilsyn i 2013, dvs. 80 % av alle objekter var gjenstand for tilsyn. Det ble i tillegg gjennomført seks aksjoner med uanmeldte tilsyn rettet mot utelivsbransjen i Kristiansand. Dette er aksjoner som KBR utfører alene, samt fellesaksjoner med andre myndigheter. I 2013 ble det også gjennomført tilsyn med boliggassanlegg. Det er registrert16 boliggassanlegg innenfor regionen, og 15 av disse ble gjenstand for tilsyn i Med boliggass menes i denne sammenheng gassanlegg i boligsameier og borettslag. Totalt berørte disse tilsynene 406 boenheter. 12

13 Informasjonstiltak Overordnet målsetning Gjennomføre tiltak i henhold til 5-3 i Forebyggendeforskriften, dvs. å gjennomføre motivasjonsog informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. Det overordnede målet med informasjonstiltak er å treffe allmennheten generelt og utsatte grupper spesielt, slik at den enkelte innbygger bidrar til å holde brannrisikoen nede i sitt daglige virke. Dette er tiltak som rettes direkte mot den enkelte innbygger og mot grupper som jobber med personer med omsorgsbehov. Dette sees på som et av de sterkeste virkemidlene i forhold til å redusere sannsynligheten for å omkomme i brann, samt å forebygge branner/branntilløp som medfører tap av personlige verdier (bolig, innbo mv). Hva gjorde vi i 2013 Gjennom hele året har vi arbeidet aktivt mot barn og unge, media og grupper. Gjennom de aktiviteter som er gjennomført i løpet av året har vi nådd ut med direkte brannverninformasjon i en eller annen form til ca av regionens innbyggere (inkludert kursdeltagere). Ca av disse er knyttet til noen faste store kampanjer hvor alle avdelingene bidrar eksempelvis aksjon boligbrann og åpen brannstasjon. o o o Barnehager Beredskapsavdelingen v /våre stasjoner i Kristiansand, Søgne, Vennesla, Birkeland og Lillesand Årlig besøker barnhager våre brannstasjoner som del av brannvernopplæringen i barnehagen. Antall barn som besøker oss gjennom dette opplegget ligger et sted mellom Beredskapsavdelingen håndterer dette opplegget i sin helhet, og det kan beskrives som starten på vår omdømmebygging overfor den oppvoksende slekt. Ut over barnehager er det og andre grupper som besøker våre stasjoner, både speidergrupper, skoler og så videre og vi kan anslå antall besøkende totalt inkl. barnehagene til Undervisningsopplegg for 6. klasse Siden 2007 har vi hatt et samarbeid med Agder-energi der vi tilbyr alle 6-klasser et 2 timers undervisningsopplegg med brann/el som tema, og i 2009 ble dette utvidet til å omfatte hele regionen. Undervisningsopplegg er rettet mot farene som er forbundet med strøm/brann, hvordan forebygge og rett håndtering er målet med opplæringstilbudet. Tilbudet ble videreført i 2013 og vi traff 1382 skoleelever, fordelt på 45 skoler. Undervisningen ble gjennomført i perioden 14.okt. 20. nov. Ulykkesforebyggende arbeid blant eldre/omsorgstrengende i regionen. Forebyggende avdeling har videreført tilbudet til Helse og sosialsektoren om brannvernopplæring av hjemmetjenesten. Hovedmålet er at hjemmetjenesten skal kunne avdekke potensielle brannfeller, samt å kunne gi råd om forebyggende tiltak som eks. komfyrvakt, alternativt varslingsutstyr (hørselshemmede) mv hjemme hos mottakere av hjemmetjenester. Avdeling gjennomførte til sammen 8 samlinger i denne kategorien med tilsammen 118 deltakere. o Opplæring av ansatte tilknyttet serviceboligene i regionen Vi har videreført et brannvernopplæringstilbud for ansatte ute i regionens serviceboliger (boliger med fast vaktordning). Dette er et enkelt opplegg som i stor grad går ut på å gjøre den enkelte ansatt kjent med hvilke sikkerhetstiltak som finnes i den enkelte servicebolig 13

14 samt trygghet i forhold rett opptreden ved brann/forebygging av brann. Avdelingen gjennomførte 22 oppdrag med til sammen 263 deltakere, i denne kategorien. o Brannverninformasjon til større grupper Forebyggende avdeling har prioritert å nå ut med brannverninformasjon til alle grupper som ytrer ønske om dette. Dette er i stor grad generell informasjon om hvordan unngå brann i eget hjem, og hvordan reagere rett ved oppstått brann. Borettslag, velforeninger, pensjonistforeninger, 4H, speidere, kvinneforeninger for å nevne noen vil bli prioritert høyt mhp. å nå ut med brannforebyggende informasjon, Det ble gjennomført 13 oppdrag med tilsammen 275 tilhørere, i denne kategorien. Sentralt initierte aksjoner: o o Brannvernuka: er fulgt opp lokalt med åpen brannstasjon hvor det ble tilrettelagt aktiviteter og informasjon på det brannforebyggende område. Vi holdt åpent på fem av våre stasjoner denne dagen (Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Søgne og Birkenes). Erfaringsmessig er dette et opplegg hvor stasjonene blir godt besøkt. Det er i stor grad barnefamilier som besøker oss, og det brannforebyggende budskapet rettes derfor i stor grad mot denne målgruppen. Sikkerhet og brannøvelse i eget hjem er stikkordene. Alle avdelingene i KBR var delaktige denne dagen, samtidig som vi dro med oss andre aktører vi har sammenfallende interesser med, som El-tilsynet, forsikringsselskap og sivilforsvaret. Anslagsvis hadde vi besøk av 4950 mennesker, fordelt mellom stasjonene denne dagen. Aksjon boligbrann: følges opp lokalt av både KBR og El-tilsynet, dette er en aksjon hvor vi aktivt går ut til den enkelte byggeier og foretar en såkalt sikkerhetssjekk av boligen, samt gir gode råd om brannvern direkte til innbyggerne. Vi er og aktive i forhold til å treffe flere under en slik aksjon. Under aksjonen i 2013 videreførte vi tradisjonen med stand`s i Sørlandssenteret, noe vi har god erfaring med fra tidligere år. Personell fra feier-, beredskaps- og forebyggende avdeling deltok aktivt under denne aksjonen. I tillegg ble det i løpet av de tre dagene aksjonen pågår gjennomført 144 boligbesøk. I denne sammenheng ble Posebyen prioritert, men også husstander i Søgne, Vennesla, Birkenes og Lillesand fikk besøk av personell representert av feier, beredskap eller forebyggende avdeling. Kursvirksomhet Overordnet målsetning Forebyggende avdeling står for utvikling, gjennomføring og administrering av kurs som holdes i regi av KBR. En av utfordringene er å tilby kurs som treffer i forhold til markedets etterspørsel, det er av den grunn av betydning å ha en stadig utvikling ut fra etterspørsel og vår målsetning. Hva gjorde vi i 2013: o o Brannvernlederkurs Det ble gjennomført tre brannvernlederkurs. Kurset retter seg mot brannvernledere og ledere/eiere av bygg/virksomheter. Brannvernkurs Det ble avholdt 31 brannvernkurs/informasjon i Dette er et allroundkurs som stort sett er bygger på en basis med brannteori og avsluttes med en praktisk øvelse, disse blir ofte spesialtilpasset etter kundenes ønsker/behov. Vi prioriter først og fremst institusjonene som finnes i regionen, som sykehjem, sykehus, andre pleieinstitusjoner mv. Dette er vårt største kurstilbud, hva gjelder antall deltakere og inntekter. 14

15 o o Varme arbeider Det ble gjennomført to kurs i varmearbeider og to resertifiseringskurs. Dette kurset strekker seg over en halv dag. Annen brannverninformasjon og praktisk bruk av slokkeutstyr. Dette er kurs som likner på brannvernkurset, men er noe mer tilpasset kundens ønske og behov. Det ble avholdt 43 slike kurs i 2013 Totalt har vi gjennomført 81 oppdrag innenfor kategorien kurs, med til sammen 1805 deltakere. Av dette var det 34 betalte oppdrag, og 47 gratis oppdrag rettet mot kommunenes helseinstitusjoner ol. Saksbehandling vedrørende: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Overordnet målsetning Gjennom saksbehandling, kontroll og tilsyn skal KBR ha fokus på sikker oppbevaring og håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Samt brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, og utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av dette. Med sikker oppbevaring er det spesielt fokus på hvordan de farlige produktene blir beskyttet hvis det skulle oppstå brann i omgivelsene, samt muligheter for sikker håndtering. Hva gjorde vi Det er blitt foretatt fortløpende saksbehandling, kontroll og nødvendig oppfølging av innkomne saker/søknader i forhold gjeldende lovverk. Dette gjelder spesifikt for oppbevaringstillatelse for eksplosiv vare samt handelstillatelser for pyroteknisk vare. I 2013 ble det behandlet 45 forespørsler om slag av pyroteknisk vare (fyrverkeri), 43 fikk tillatelse til salg, 2 fikk avslag. Søknader om bruk av fyrverkeri utenom nyttårsfeiringen saksbehandles fortløpende. I 2013 behandlet avdelingen 15 søknader hvorav det ble gitt 4 avslag. Området gjeldende brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff har vært gjennom store endringer med utvikling av et nytt regime. Denne endringen har og vil medføre endringer i brannvesenets lokale oppfølging av slike saker. Oppfølgingen vil i større grad dreie seg om oppfølging gjennom tilsyn. Avdelingen har vært gjennom et opplæringsprogram i forhold til de store endringene på dette området. Ellers er det utpekt personell med gass som ansvarsområde. Annet Prosjektarbeid Forebyggende avdeling har gjennom 2013 samarbeidet med SANA (flyktningmottak). Hensikten med arbeidet er å øke kunnskapen om brannforebyggende tiltak til ansatte ved mottakene. Forebyggende avdeling har i denne forbindelse gjennomført intervjuer med samtlige ansatte, besøkt alle desentraliserte mottak (boliger) i Birkenes kommune (29 boliger). El- tilsynet var også tilstede på befaringene. Dette arbeidet, og samarbeidet med El- tilsynet, er planlagt videreført i Totalt gjennomførte forebyggende avdeling 7 besøk til flyktningmottakene i Kristiansand, Vennesla, Birkenes og Lillesand, dette resulterte i over 200 tilhørere. 15

16 Samarbeid på tvers av avdelingene Forebyggende personell har bistått feieren på boligtilsyn. Hensikten er å trekke veksler og læring av hverandre. Beredskapspersonell har gjennomført enkelte natt-tilsyn i nært samarbeid med avdeling. Andre oppgaver Forebyggende avdeling har, etter forespørsel, korrespondanse med private foretak. Dette er knyttet til utførelse av tekniske tiltak i forbindelse med nybygg eller endring av eksisterende bygg. Dette dreier seg i all hovedsak om å sikre riktige betingelser for brannvesenets innsatspersonell gårder Forebyggende avdeling anser dette som et viktig satsningsområde, da brann i slike gårder kan true mange menneskeliv. Prosjekt var planlagt med oppstart i 2013, men har blitt utsatt på bakgrunn av bemanningssituasjonen gjennom året. Tett trehusbebyggelse Verneverdig tett trehusbebyggelse skal prioriteres, i 2013 har forebyggende avdeling vært i kontakt med Lillesand kommune. Kart over verneområde er hentet inn som grunnlag for prioritert område. For dette arbeidet vurderes arbeidsmetodikken som ble benyttet for brannsikring av Posebyen, som aktuell. Kvalifikasjoner til forebyggende personell: En ansatt er ikke kvalifisert etter forskriftsbestemmelsene, den ansatte er påmeldt og skal gjennomføre forebyggende kurs ila Ut over dette vil det være behov for tilsvarende opplæring for de to nyansatte som har oppstart i mars og mai Samtidig ser vi at det stadig skjer endringer innenfor vårt virkefelt, dette krever at vi har behov for oppdateringer innenfor våre respektive arbeidsområder. Denne opplæringen skjer fortløpende gjennom intern opplæring/dyktiggjøring, eksterne kurser, seminarer og ved å holde kontakt med andre brannforebyggende miljøer. 16

17 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Feieravdelingen Årsmelding - Feieravdelingen 2013 Bemanning: Ved inngangen til 2013 var feieravdelingen bemannet med 10,8 årsverk/feiere. I løpet av året har vi ansatt personell i to nye stillinger. I tillegg har vi oppgradert en stilling fra 80 prosent til 100 prosent. Dette var tidligere en kombinasjonsstilling for feier/beredskap. Ved utgangen av året består avdelingen derfor av 13 årsverk/feiere. Avdelingen har i tillegg feierinspektør og avdelingsleder i 100% stillinger, samt sekretær i anslagsvis 30% stilling. Feiertjenesten i Vennesla kommune har vært kontrakts-utført ved Feiermester Berthelsen. Boligtilsyn og kontroll av fyringsanlegg Tall og statistikk for 2013: I 2013 er det utført tilsyn i regionen, hvorav 9698 av disse er utført med eget personell. Det er utført feiinger i regionen i 2013, hvorav av eget personell. «Treff-prosenten» vår, dvs. andelen som tar imot tilbudet om feiing/tilsyn, ligger på over 70 %. Erfaringstall viser at i løpet av en periode på 8 år har nesten alle husstander hatt en feier «på besøk». Ved utgangen av året er det registrert enheter (boliger/leiligheter) og røykløp (skorsteiner) i regionen. 17

18 Kommunevis fordeling ser slik ut for 2013: Kommune Enheter Antall tilsyn Røykløp Antall feiinger Kristiansand Søgne Songdalen Birkenes Vennesla Lillesand Sum Pipebranner: Fra KBR-regionen er det meldt inn 57 pipebranner til 110-sentralen i Ut over meldte pipebranner blir det og avdekket at det har vært branner gjennom våre tilsyn, alle pipebrannene blir fulgt opp og kontrollert av feier. Kontroll i etterkant av pipebranner resulterer ofte i nedleggelse av fyringsforbud. Tendensen de siste årene er at antall pipebranner er synkende. Dette kan skyldes at flere eksempelvis går over fra vedfyring til varmepumpe, men det utelukkes heller ikke at feiernes systematiske informasjons-arbeid er medvirkende årsak til reduksjonen. Saksbehandling/vedtak om bruksnektelse I løpet av 2013 har avdelingen nedlagt ca 60 fyringsforbud/vedtak om umiddelbar bruksnektelse. Et vedtak om umiddelbar bruksnektelse av et fyringsanlegg innebefatter at det er avdekket avvik som har en alvorlighetsgrad slik at det er fare for liv/helse/brannspredning til bygning. Kompetanse Én medarbeider har gjennomført «yrkeslære kurs del 1» ved Norges brannskole i Ellers gjennomføres etterutdanning/faglig oppdatering innen avdelingen i stor grad i samarbeid/regi av «Feiermesternes landsforening». Det har vært avholdt 2 kurs/dagssamlinger i «Trives best på toppen» ref. overskrift i Kristiansands avis 18

19 Informasjonstiltak: - «Trygg hjemme» Avdelingen har videreført satsingen på forebyggende informasjonstiltak i hjemmet. Dette iht. offentlige utredninger og anbefalinger som er kommet fra sentrale myndigheter de siste årene. Den nasjonale brannstatistikken viser at flesteparten som omkommer i brann, dør i egen bolig. Avdelingen vektlegger derfor at huseier/bruker får informasjon om generelle brannforebyggende tiltak ifm. våre boligbesøk. - Sentrale kampanjer Feieravdelingen har deltatt i planlegging og gjennomføring av de sentralt initierte kampanjene; «Brannvernuka» og «Aksjon boligbrann». - Intern kampanje I løpet av 2013 har vi også kjørt en intern kampanje i samarbeid med forebyggende avdeling. Vi har hatt inspektører fra forebyggende avdeling med ut på våre tilsyn. Stikkord for kampanjen har vært publikumsinformasjon og erfaringsutveksling. - Media. Bildet ovenfor viser vår medarbeider Helge Rudi i aksjon. Bildet er lånt av Kristiansands avis hvor Helge/KBR fikk en helsides (gratis) omtale Informasjon til lokale organisasjoner/foretak Feierinspektøren gir veiledning om skorsteiner og ildsteder til lokale organisasjoner/foretak (murmestere, blikkenslagere, byggevareforhandlere). Dette anses som en viktig del av vår informasjonsplikt. 19

20 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Stab/Plan og utvikling ÅRSMELDING STAB/ADMINISTRASJON Avdelingen har til sammen 3,0 stillingshjemler/årsverk og ansvar for følgende områder: Årsbudsjett, økonomiplan og investeringsplan for KBR Handlingsplaner Økonomirutiner/regnskap/rapporteringsgrunnlag Datatjenester Telefonitjenester Arkivtjenester Personaladministrasjon Lønnsadministrasjon Reisetjenester Sekretariat for informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter Forvaltning av avtaler om kjøp av støttetjenester Bedriftshelsetjeneste Kvalitetssikring Prosessansvarlig ved større innkjøp og nyanskaffelser Med mer. I tillegg kjøper vi økonomitjenester fra Kristiansand kommune etter behov begrenset oppad til ett halvt årsverk. Generelt: Året sett under ett har forløpt noenlunde i samsvar med planlagt aktivitet. Hovedoppgavene har vært å bistå avdelingene i forbindelse med planlagte aktiviteter eller avdelingsovergripende oppgaver. Det har vært lagt ned betydelig arbeid i forbindelse med årsbudsjett, økonomiplan og investeringsplan herunder oppdeling av budsjett/regnskap til avdelings vise resultatenheter gjeldende fom

21 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS AMU ÅRSMELDING - ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Ifølge Direktoratet for arbeidstilsynet bør rapporten inneholde fakta om utvalget og hovedpunktene i utvalgets arbeid. 2. Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og møter i 2013 AMU ved KBR har seks stemmeberettigede faste medlemmer. Arbeidsgiver og arbeidstakerne har like mange representanter i utvalget. BHT har fast medlem i AMU men er ikke stemmeberettiget. Ledervervet i utvalget alternerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2013 hadde arbeidsgiversiden ledervervet ved Jan Øyvind Larsen. Medlemmer fra arbeidstakersiden: John Torgeir Roland (hovedverneombud) Frode Storbrua Dag Fredrik Timenes Kristin Føreland Bentsen (vara) Medlemmer fra arbeidsgiversiden: Jan Røilid Vidar Ekse Jan Øyvind Larsen Eddie Hoel (vara) Johnny Flæthe (vara) Fra bedriftshelsetjenesten: Terje Søvik Hanssen AMU`s arbeidsutvalg forbereder saker og setter dagsorden for AMU-møtene. I 2013 bestod arbeidsutvalget av John Torgeir Roland og Jan Øyvind Larsen. Det har vært gjennomført 5 AMU-møter i 2013, hvorav ett av møtene var av typen ekstraordinært møte. Den saken som har hatt størst oppmerksomhet i AMU er fukt/mugg- forholdene ved Kristiansand stasjon. Det var også denne saken som genererte det ekstraordinære AMU-møtet som ble avholdt i

22 3. Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2013 Faste saker som utvalget orienteres om i hvert møte: Sykefravær Rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, samt tilløp og oppfølging av disse. Innmeldte forbedringsmeldinger/avviksrapporter Øvrige saker som har vært behandlet i AMU er (overskriftene er listet opp): Årsrapport for AMU 2012 AMUs sammensetning og skifte av leder Muggsopp Praktiske forhold vedr. helsekontroller Vaksinering hepatitt B Vask/håndtering av utrykningstøy Reserveløsning for dykkerbilen Ny dykkerforskrift fra januar 2013 Opplæring/bruk av høyderedskap i KBR (hengende last) Kristiansand stasjon fukt (oppfølging) Årsrapport 2012 fra bedriftshelsetjenesten Vennesla stasjon ventilasjonsanlegg Vennesla stasjon slitasje på personell/psykososiale forhold Fremdrift på bygningene Hægeland, Finsland og Lillesand HMS-systemet i KBR Røykfrie brannstasjoner/biler/vognhaller Økonomi- og investeringsplan Kristiansand stasjon fukt (oppfølging) Lillesand stasjon avvik og handlingsplan Medarbeidersamtaler 2013 Ekstra ordinært AMU- møte ang. «Brev fra hovedverneombudet til arbeidsgiver vedr. Kristiansand brannstasjon og den bygningsmessige tilstanden.» Stikkord for saken var: Kristiansand brannstasjon, bygningsmessig tilstand, fukt, konsekvenser, og varsling til arbeidstilsynet. Internkontroll HMS-rutine Virksomhetsplan 2014 Lillesand stasjon utvidet vernerunde og prosess mot bygningseier Brannmenn og kreftfare - infosak Vennesla stasjon - ventilasjonsanlegg Kristiansand stasjon midlertidig tilbakemelding fra bygningseier Hepatitt B ønske om presisering av tidligere AMU-vedtak Jan Øyvind Larsen 22

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden

DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden DSB Visjoner, strategier og mål l for det brannforebyggende arbeidet i fremtiden Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 19.01.2015 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Bemanning... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten siste år... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter registrert

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- 2 Innledning Trøndelag brann- og redningstjeneste er etablert som eget selskap. Prosessen med å få på plass egne drifts- og støttesystemer fortsetter og selskapet

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 26.11.2015 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2016 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Representantskapet Fra Styret i TBRT IKS Dato 19.11.15 Sak 10/15 Bakgrunn TBRT IKS har revidert selskapets overordnede mål. Utvikling over tid, endrede forutsetninger og nye utfordringer er bakgrunnen

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Informasjonsplikten Brannforebyggende forum, Ålesund, 2008 Vår plan for dagen Rammer og prinsipper for brannforebyggend e informasjon ABBVs informasjonsarbeid Eksempler fra noen

Detaljer

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.11.2014 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2015 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT TILSYN MED OG FEIING AV FYRINGSANLEGG FOR MOLDE KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT TILSYN MED OG FEIING AV FYRINGSANLEGG FOR MOLDE KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT TILSYN MED OG FEIING AV FYRINGSANLEGG FOR MOLDE KOMMUNE VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 12.12.2002 UTVALGSSAKSNR. 104/02 Lokal forskrift om gebyr for

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Brannvernkonferansen 2014

Brannvernkonferansen 2014 Norsk brannvernforening Brannvernkonferansen 2014 Fornebu 12. 13. mai Har myndighetene gjort nok for å sikre verneverdig bebyggelse? Sjefingeniør Terje Olav Austerheim, DSB 1 Uerstattelig nasjonal kulturverdi

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.10.2013 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2014 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 16.01.2014 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID HVORDAN STYRE OG KONTROLERE EGEN RISKOPROBLEMATIKK IFT DAGENS REGELVERK KARL-HENNING LUND BRANN- OG REDNINGSETATEN OSLO JOBBER MED BRANNFOREBYGGENDE

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Alta brann- og redningskorps 2015 1. Organisasjonskart - organisasjonstilhørighet Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Beredskap Avdelingsleder Kjell- Erik Thomassen Forebyggende Avdelingsleder Roger Thorsen

Detaljer

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Senioringeniør Lars Haugrud, DSB DLE-konferansen 2010 1 Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid?

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV NBLF HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV Grunnlag/dokumentasjon: Oversendelse fra DBE 27.02.2002 GENERELT Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon:

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon: Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 3 (4) 1 (4) 3(6) 3 *(2) HMS-avvik 20 (32) 11 (19) 15(11) 1(25) Forslag til forbedring 11 (5) 4 (5) 0 (9) 10(3) Totalt hittil i år 34

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider Fastsatt av Norsk brannvernforening den 26. november 2012 Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Generelt... 4 Utvikling av kompetanse... 4 Temaer i opplæringen...

Detaljer

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANBUD PÅ FEIETJENESTE

VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANBUD PÅ FEIETJENESTE Vedlegg 1 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS KRAVSPESIFIKASJONER VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANBUD PÅ FEIETJENESTE Side 1 av 9 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon feiing- og tilsyn av fyringsanlegg

Detaljer

Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring

Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring trygg og sikker framtid Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Marita Eik - Prosjektrådgiver Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende

Detaljer