Årsmelding For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand."

Transkript

1 Årsmelding 2013 For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) 1

2 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Brannsjefen Årsmelding 2013 Brannsjefens innledning Året 2013 ble avsluttet med at rapporten "Brannstudien 2013" ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet. Resultatet av studien med de prosesser som nå starter opp vil påvirke brann- og redningsetatene i årene som kommer, KBR inkludert. Det registreres også en mer "fremoverlent" holdning fra sentral myndighetsside ut fra at rapporten ble sendt på høring allerede 11 dager etter levering til departementet. Arbeidsgruppens anbefaling vil generere betydelige endringer innenfor brann- og redningsmiljøet sett i lys av dagens organisering, noe som merkes på engasjementet i miljøet. KBR rundet 5 år som interkommunalt selskap ved årsskiftet, dette ser vi at gir positive ringvirkninger på flere områder. Dialog og samarbeid mot kommunene, og andre naturlige samarbeidspartnere vokser og begynner å bære frukter. Dette gjør oss samlet sett bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer på det forebyggende området, samtidig som vi får en større profesjonalitet og styrke i møtet med større hendelser. Dette vil si at vi er tryggere på at samfunnsoppdraget på brann- og redningsområdet løses innenfor regionen. Regionen vokser og rundet innbyggere før årsskiftet. Dimensjoneringsmessig betyr det en utvidelse av antall årsverk i forebyggende arbeid. Det 13. årsverket tas ut fra beredskapsavdelingen i tett samarbeid med forebyggende avdeling. Dette gir både faglige og økonomiske ringvirkninger som er positive for våre innbyggere, positiv samhandling og dynamikk mellom avdelingene. KBR har i 2013 flyttet inn i to nye stasjoner (Vennesla og Hægeland), dette gir positive ringvirkninger både ovenfor eget personell og funksjonalitet mot samfunnsoppdraget. KBR sitt øvingsanlegg i Søgne er og rustet opp for å kunne gjennomføre større og mer varierte øvelser for våre mannskaper, det ble gjennomført flere varme øvelser gjennom høsten med godt resultat. Etter 23 år med kjøp av feiertjenester i Lillesand kommune overtok KBR denne tjenesten fra årsskiftet, og vi har vært gjennom første året med egenproduksjon i Lillesand. Totalt sett har det vært høy aktivitet innenfor de enkelte avdelingene, noe som kommer tydelig frem gjennom rapporten. Dette knyttes til positivitet blant de ansatte med vilje til å strekke seg, og skape utvikling og resultater. De 5 første årene som selskap er unnagjort på en god måte, og mye av dette kan speiles mot positive og engasjerte medarbeidere er historie, dette var noe av den. Jan Røilid Brannsjef 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Brannsjefens innledning side 2 2. Årsmelding beredskapsavdelingen side 4 Innledning side 4 Primæroppgaver side 4 Beredskapsavdelingens utvikling i 2013 side 5 Oversikt over oppdrag side 6 Innsatsledelse og stabsarbeid side 8 Røykdykking, brann og slukketeknikk side 8 Ulykker side 8 Redningsdykking og overflateredning side 8 Restverdiredning side 8 Farlig gods/kjemikaliedykking side 9 Heltidsstyrken side 9 Deltidsstyrken side 9 Kompetanseutvikling side 10 Hovedmål for 2014 side Årsmelding brannforebyggende avdeling side 11 Innledning side 11 KBR sine mål for 2013 / gjennomføring side 11 Bemanning side 12 Tilsyn side 12 Informasjonstiltak side 13 Kursvirksomhet side 14 Saksbehandling brannfarlig, eksplosiv vare side 15 Annet side Årsmelding feieravdelingen side 17 Bemanning side 17 Tall og statistikk side 17 Pipebranner side 18 Saksbehandling7vedtak om bruksnektelse side 18 Kompetanse side 18 Informasjonstiltak side Årsmelding stab/plan og utvikling side Årsmelding arbeidsmiljøutvalget side 21 Innledning side 21 Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og møter i 2013 side 21 Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2013 side 22 3

4 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Beredskapsavdelingen Årsmelding Beredskapsavdelingen 2013 Innledning Avdelingens oppgaver er innen brann- og redningstjeneste, men også en rekke vedlikehold-, øvelses- og undervisningsoppgaver er lagt til avdelingen. Beredskapspersonellet er fordelt i en heltids- og en deltidsstyrke. Det er minimum 9 personer i døgnberedskap ved Kristiansand stasjon, samt vakthavende brannsjef for å ivareta koordinering og samvirke. I deltidstyrken er det totalt 14 mann i beredskap i dreiende hjemmevakt til enhver tid. 12 mannskaper i henholdsvis Finsland og Hægeland står uten fast vakt. Totalstyrken er på 146 mannskaper. Primæroppgaver Ved brann/eksplosjon Livredning Brannslokking Røyk-, gass- og kjemikaliedykking Restverdiredning Assistanse til Avinor, industrivern og nabokommuner Ulykker/klimabaserte hendelser og nødhjelp Trafikk og tunnelulykker Frigjøring av fastklemte personer Redningsdykking Overflateredning i elv, vann og sjø Tauredning Akuttberedskap ved forurensing på land og sjø Jernbaneulykker Lenseoppdrag på land og i båt Restverdiredning Assistanse til politiet og andre kommuner Andre oppgaver Intern og ekstern opplæring Øvelser og drift av øvingsanlegg Befaring av bygninger og utrykningsveier Brannundervisning i skole og barnehage Vedlikehold av bygg, anlegg og materiell Kontroll av brannkummer og merking Offentlig flagging Kveld-/nattkontroll av utesteder i forhold til brannsikring Utarbeidelse og vedlikehold av beredskapsplaner 4

5 Beredskapsavdelingens utvikling i 2013 I 2013 økte antall bygningsbranner med over 30 %. Årsaken er ikke åpenbar, men nytt internt system for rapportering kan være en av årsakene. Utviklingen fra 2012 med en vesentlig reduksjon i antall pipebranner forsetter i 2013, og har gått ned med ytterligere 49 %. Vi ser en økning i antall unødige alarmer, noe vi mener skyldes noe forskjellige rutiner for anvendelse av regelverk. Dette vil bli koordinert og justert i I heltidsstyrken har hverdagen endret seg i forhold til at øving tar mer av arbeidstiden i forhold til "arbeid på stasjonen". Dette innebærer en vesentlig kursendring og vil være grunnlag for revisjon av hele arbeidsplanen i Det har i 2013 vært sterkt fokus på kreft hos brannfolk. Avdelingen har gjennomført flere tiltak i løpet av året, og vil i 2014 investere ca. kr ,- i forebyggende tiltak. Bla. Nye vaskefasiliteter for kontaminerte uniformer og utstyr. I forhold til innføring av nødnett er alt utstyr og abonnementer bestilt. Videre er alt av pålagt arbeid i prosjektet gjennomført og levert regional prosjektleder/dnk. Fagkompetansen er videreutviklet i løpet av året og 47 mannskaper har vært på kurs. I forhold til deltidsreformene ligger KBR langt fremme. I den grad det overføres ekstraordinære midler fra staten i 2014 til kommuner som har deltidsmannskaper, ser vi for oss at vi kan sluttføre reformen. To nye brannstasjoner er åpnet i løpet av året (Vennesla og Hægeland) og øvingsanlegget i Søgne er satt i drift. Brann på Elkem Carbon, Juli 2013 Havbukta i Ny-Hellesund brenner, Mars

6 Antall oppdrag, sammenlignet med foregående år Brann Ulykker Andre utrykninger 6

7 Totaloversikt over oppdrag Type utrykning Antall 2013 Antall 2012 Bygningsbrann Trafikkulykke Bilbrann Skogbrann 4 3 Grass og krattbrann Pipebrann Annen brann (containere etc.) Redningsdykkeroppdrag Akutt forurensing Restverditjeneste (RVR) Røykalarm 12 4 Båtbrann 3 6 Brannhindrende tiltak Annen assistanse Automatiske alarmer (unødig + falsk alarm ) Total Lillesand inkl. Birkenes, Søgne inkl. Finsland og Vennesla inkl..hægeland i ant. oppdrag. 7

8 Innsatsledelse og stabsarbeid Øving av utrykningsledere er en utfordring både i hel- og deltidsstyrken. Det er gjerne disse som arrangerer øvelsene og av den grunn ikke får øvd på primærfunksjon. Det nye øvingsanlegget i Søgne gir oss her gode muligheter og vi gjennomførte på slutten av året første øvelse for komplett lag (11 mann) fra heltidsstyrken. Søgne stasjon arrangerte øvelsen og utrykningslederne fra Kristiansand fikk komplekse problemer å forholde seg til. KBR arrangerte i 2013 stabstjenesteøvelse for alle brann- og redningsetatene i Agder hvor håndtering av skogbrann var emne. Røykdykking, brann og slukketeknikk Området representerer brannvesenets kjernevirksomhet. Standardisering av utstyr, opplæring og rutiner er i fokus og videreføres i Redningsmasker er nå standardutrustning på alle røykdykkere og vil øke sannsynligheten for å redde folk ut av-/gjennom områder med røyk eller giftige gasser. Ulykker Tauredning ble innført som ressurs i 2012 og har ved flere anledninger vært anvendt som metode i løpet av året. Bl.a. ble to døde hentet ut i vanskelig terreng. Ny 6-hjuling har komplettert ressursen. Trafikkulykkene har gått betydelig ned på E-39 i Søgne, men økt på andre veier i regionen vår. Total økning på 10 %. Flere av ulykkene med tragisk utfall (omkomne). Redningsdykking og overflateredning Ved Kristiansand stasjon er det 24 utdannede redningsdykkere, fordelt med 6 dykkere pr lag. I løpet av året har det ikke vært noen "store" redningsaksjoner, men dykkerne har vært kalt ut 19 ganger. Samarbeidet med Norsk Luftambulanse fungerer meget godt. KBR deltok med1 person på årsmøte i Norsk Redningsdykkerforum. I løpet av året har vi avklar hvordan kostandene fordeles når vi rykker ut til nabobrannvesen. Vi har også avklart med HRS hva de skal dekke av utgifter. 3 nye redningsdykkere er utdannet i løpet av året. Restverdiredning De fleste oppdragene for RVR-tjenesten har vært innenfor KBR s område, og det er en utfordring å gjøre tjenesten mer brukt i nabobrannvesen. Samarbeidet med forsikringsselskapene fungerer godt. KBR deltok med 2 personer på årsmøte for RVR-tjenesten. 8

9 Farlig gods/kjemikaliedykking Fagansvarlig for farlig gods er skiftet ut i løpet av året. Øvelser er gjennomført ved Sørlandets sikkerhetssenter, Norward i Skien, Elkem og Glencore. Samarbeidet med industrivernet i regionen er godt og disse er den viktigste ressursen ved ulykker på den enkelte virksomhet. KBR gjennomfører fom årlig fagdag med storulykkebedriftene i den hensikt å styrke samhandlingen med disse, og dermed evnen til og håndtere farlig gods hendelser. Heltidsstyrken Det er ansatt en ny medarbeider i løpet av året. Søknadsmassen til brannkonstabel er fortsatt meget god (105 søkere til en stilling). I løpet av året har vi skiftet ut manskapsbil, kommandobil og tankbil. Elgtrekkeren er erstattet med 6 hjuling. Det gjenstår et betydelig vedlikeholds/oppgraderingsbehov på hovedstasjonen. Gymsalen er renovert, terrassen er pusset opp og lysarmaturer er skiftet i deler av stasjonen. Interne mannskaper har stått for det meste av arbeidet. Arbeid med brannalarmering i vognhallen ble startet opp høsten Deltidsstyrken Deltidsstyrken har i hele 2013 vært rimelig stabil. Ny medarbeider er ansatt i Vennesla og Lillesand. Deltidsstyrken har ved flere anledninger blitt kalt ut for å komplettere heltidsstyrken. I løpet av året flyttet vi inn i ny stasjon i Vennesla og på Hægeland. Vennesla stasjon er tilført ny stasjonsbil/skogbrannbil. Hægeland stasjon er tilført ny (brukt) skogbrannbil Hægeland stasjon med mannskaps- og skogbrannbil Brann på Huntonit, Vennesla Sept

10 Kompetanseutvikling Hva Hvor Antall pers Befalskurs II Norges brannskole, Tjeldsund 3 Grunnkurs, skogbrann Torpomoen øvingssenter 1 Befalskurs I Norges brannskole 5 Grunnkurs brannkonstabel KBR 12 Forebyggende brannvern Norges brannskole 1 Båtførerserifikat KBR 12 Kode 160, utr.sertifikat SSHF 3 Sertifisering kontroll av tau/fallsikring Aak safety 1 Kjemikaliedykking Norward, Skien 2 Redningsdykker Høgskolen i Bergen 4 Nettbasert brannvern Norges brannskole 2 Dødsulykke på E-18 v. Lillesand, Juni 2013 Hovedmål for 2014 Utføre brann- og redningsinnsats på høyt nivå uten skader på eget personell Implementere nødnett i hele beredskapsstyrken Revidere og oppdatere alt planverk for bedriftene som omhandles av storulykkeforskriften Øve samhandling med Politiet med vekt på viljestyrte hendelser Utrede plassering og evt. bygging av ny stasjon i Lillesand og Finsland Innføre nytt konsept for utrykningsleder i deltidsstyrken fremskutt enhet med ressurser for brann og ulykker 10

11 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Forebyggende avdeling Årsmelding 2013 Brannforebyggende avdeling Innledning: Det brannforebyggende arbeidet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggende forskrift). Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) 5 2 sier at det hvert år skal utarbeides en rapport over hvilke forebyggende oppgaver og tiltak som er utført. Satsingen på brannforebyggende brannvern er nedfelt i Stortingsmelding nr. 35 ( ). Som arbeidsverktøy brukes forebyggendeforskriften, den angir krav til eier, bruker og brannvesenet som tilsynsmyndighet. KBR sine mål for 2013 var: Gjennomføre 100 % tilsyn i tråd med 13 i Brann- og eksplosjonsvernloven og 6 3 i forebyggendeforskriften. Gjennomføre informasjons-/motivasjonstiltak i tråd med 11 i Brann- og eksplosjonsvernloven og 5 3 i forebyggendeforskriften. Utføre tilsyn og saksbehandling i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter på områdene brannfarlig- og eksplosiv vare. Gjennomføre uanmeldte tilsyn ved aktuelle forsamlingssteder som restauranter, diskoteker mv, med hovedfokus på personsikkerheten. Forebyggende avd. skal bidra med ressurser for å opprettholde KBR sin kursaktivitet. Fortsette oppfølgingen/rådgiverfunksjonen i grupper som jobber med brannsikringen av kommunenes omsorgsboliger. Være delaktig i arbeid/prosjekter knyttet til brannsikring av verneverdige trehusmiljøer som ansees viktige for lokalsamfunnet. Samarbeide med andre tilsynsmyndigheter. Hva er gjennomført: Gjennomført tilsyn med 80 % av de særskilte brannobjektene Gjennom ca. 90 aktiviteter (kurs/informasjonsoppdrag) har vi nådd ut med informasjon til ca av regionens innbyggere. o Herav 10 øvelsen ved regionens sykehjem, samt 37 andre oppdrag relatert til institusjonslignende virksomheter under helse- og sosialsektoren Resterende aktivitet fremkommer i bakgrunn for saken 11

12 Brannforebyggende avdeling bakgrunn for saken Bemanning Bemanningssituasjonen er den viktigste faktoren for ivaretagelse av KBR sine forpliktelser overfor regionens virksomheter og innbyggere. Avdelingen har gjennom året hatt en viss underbemanning grunnet permisjoner, sykdom og oppsigelser, dette ble så langt som mulig dekket opp med vikariater. Dimensjoneringsforskriften legger til grunn en ansatt pr innbygger, noe som tilsier at avdelingen skulle vært bemannet med 13 årsverk pluss avdelingsleder. Ansettelsesprosess ble igangsatt på høsten med ansettelse av to nye medarbeidere. Det er og lagt planer for uttak av et årsverk forebyggende arbeid i beredskapsavdelingen fra og med Tilsyn Overordnet målsetning Tilsyn sees på som et av de sterkeste virkemidlene i forhold til at det ikke skal oppstå enkeltbranner med mange omkomne (hotell- og sykehjemsbranner), branner som medfører tap av viktige kulturverdier og store materielle verdier. Hovedmålsetningen er at alle særskilte brannobjekter i Kristiansandsregionen brann og redning IKS skal være oppgradert til et brannteknisk tilfredsstillende nivå, eller det skal foreligge planer med tidsangivelse for når det er tenkt oppgradert til et slikt nivå. Dette skal sammen med gode organisatoriske planer gjøre virksomhetene tilknyttet de særskilte brannobjektene bedre rustet mht. å forebygge at branner ikke skal oppstå, samt å begrense/takle eventuelle oppståtte branner/branntilløp på en bedre måte. Hva gjorde vi I 2013 var det tilsammen 696 særskilte brannobjekt i regionen. Dette tilsvarer i snitt 70 objekter pr. årsverk. Totalt ble det utført 552 varslede tilsyn i 2013, dvs. 80 % av alle objekter var gjenstand for tilsyn. Det ble i tillegg gjennomført seks aksjoner med uanmeldte tilsyn rettet mot utelivsbransjen i Kristiansand. Dette er aksjoner som KBR utfører alene, samt fellesaksjoner med andre myndigheter. I 2013 ble det også gjennomført tilsyn med boliggassanlegg. Det er registrert16 boliggassanlegg innenfor regionen, og 15 av disse ble gjenstand for tilsyn i Med boliggass menes i denne sammenheng gassanlegg i boligsameier og borettslag. Totalt berørte disse tilsynene 406 boenheter. 12

13 Informasjonstiltak Overordnet målsetning Gjennomføre tiltak i henhold til 5-3 i Forebyggendeforskriften, dvs. å gjennomføre motivasjonsog informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. Det overordnede målet med informasjonstiltak er å treffe allmennheten generelt og utsatte grupper spesielt, slik at den enkelte innbygger bidrar til å holde brannrisikoen nede i sitt daglige virke. Dette er tiltak som rettes direkte mot den enkelte innbygger og mot grupper som jobber med personer med omsorgsbehov. Dette sees på som et av de sterkeste virkemidlene i forhold til å redusere sannsynligheten for å omkomme i brann, samt å forebygge branner/branntilløp som medfører tap av personlige verdier (bolig, innbo mv). Hva gjorde vi i 2013 Gjennom hele året har vi arbeidet aktivt mot barn og unge, media og grupper. Gjennom de aktiviteter som er gjennomført i løpet av året har vi nådd ut med direkte brannverninformasjon i en eller annen form til ca av regionens innbyggere (inkludert kursdeltagere). Ca av disse er knyttet til noen faste store kampanjer hvor alle avdelingene bidrar eksempelvis aksjon boligbrann og åpen brannstasjon. o o o Barnehager Beredskapsavdelingen v /våre stasjoner i Kristiansand, Søgne, Vennesla, Birkeland og Lillesand Årlig besøker barnhager våre brannstasjoner som del av brannvernopplæringen i barnehagen. Antall barn som besøker oss gjennom dette opplegget ligger et sted mellom Beredskapsavdelingen håndterer dette opplegget i sin helhet, og det kan beskrives som starten på vår omdømmebygging overfor den oppvoksende slekt. Ut over barnehager er det og andre grupper som besøker våre stasjoner, både speidergrupper, skoler og så videre og vi kan anslå antall besøkende totalt inkl. barnehagene til Undervisningsopplegg for 6. klasse Siden 2007 har vi hatt et samarbeid med Agder-energi der vi tilbyr alle 6-klasser et 2 timers undervisningsopplegg med brann/el som tema, og i 2009 ble dette utvidet til å omfatte hele regionen. Undervisningsopplegg er rettet mot farene som er forbundet med strøm/brann, hvordan forebygge og rett håndtering er målet med opplæringstilbudet. Tilbudet ble videreført i 2013 og vi traff 1382 skoleelever, fordelt på 45 skoler. Undervisningen ble gjennomført i perioden 14.okt. 20. nov. Ulykkesforebyggende arbeid blant eldre/omsorgstrengende i regionen. Forebyggende avdeling har videreført tilbudet til Helse og sosialsektoren om brannvernopplæring av hjemmetjenesten. Hovedmålet er at hjemmetjenesten skal kunne avdekke potensielle brannfeller, samt å kunne gi råd om forebyggende tiltak som eks. komfyrvakt, alternativt varslingsutstyr (hørselshemmede) mv hjemme hos mottakere av hjemmetjenester. Avdeling gjennomførte til sammen 8 samlinger i denne kategorien med tilsammen 118 deltakere. o Opplæring av ansatte tilknyttet serviceboligene i regionen Vi har videreført et brannvernopplæringstilbud for ansatte ute i regionens serviceboliger (boliger med fast vaktordning). Dette er et enkelt opplegg som i stor grad går ut på å gjøre den enkelte ansatt kjent med hvilke sikkerhetstiltak som finnes i den enkelte servicebolig 13

14 samt trygghet i forhold rett opptreden ved brann/forebygging av brann. Avdelingen gjennomførte 22 oppdrag med til sammen 263 deltakere, i denne kategorien. o Brannverninformasjon til større grupper Forebyggende avdeling har prioritert å nå ut med brannverninformasjon til alle grupper som ytrer ønske om dette. Dette er i stor grad generell informasjon om hvordan unngå brann i eget hjem, og hvordan reagere rett ved oppstått brann. Borettslag, velforeninger, pensjonistforeninger, 4H, speidere, kvinneforeninger for å nevne noen vil bli prioritert høyt mhp. å nå ut med brannforebyggende informasjon, Det ble gjennomført 13 oppdrag med tilsammen 275 tilhørere, i denne kategorien. Sentralt initierte aksjoner: o o Brannvernuka: er fulgt opp lokalt med åpen brannstasjon hvor det ble tilrettelagt aktiviteter og informasjon på det brannforebyggende område. Vi holdt åpent på fem av våre stasjoner denne dagen (Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Søgne og Birkenes). Erfaringsmessig er dette et opplegg hvor stasjonene blir godt besøkt. Det er i stor grad barnefamilier som besøker oss, og det brannforebyggende budskapet rettes derfor i stor grad mot denne målgruppen. Sikkerhet og brannøvelse i eget hjem er stikkordene. Alle avdelingene i KBR var delaktige denne dagen, samtidig som vi dro med oss andre aktører vi har sammenfallende interesser med, som El-tilsynet, forsikringsselskap og sivilforsvaret. Anslagsvis hadde vi besøk av 4950 mennesker, fordelt mellom stasjonene denne dagen. Aksjon boligbrann: følges opp lokalt av både KBR og El-tilsynet, dette er en aksjon hvor vi aktivt går ut til den enkelte byggeier og foretar en såkalt sikkerhetssjekk av boligen, samt gir gode råd om brannvern direkte til innbyggerne. Vi er og aktive i forhold til å treffe flere under en slik aksjon. Under aksjonen i 2013 videreførte vi tradisjonen med stand`s i Sørlandssenteret, noe vi har god erfaring med fra tidligere år. Personell fra feier-, beredskaps- og forebyggende avdeling deltok aktivt under denne aksjonen. I tillegg ble det i løpet av de tre dagene aksjonen pågår gjennomført 144 boligbesøk. I denne sammenheng ble Posebyen prioritert, men også husstander i Søgne, Vennesla, Birkenes og Lillesand fikk besøk av personell representert av feier, beredskap eller forebyggende avdeling. Kursvirksomhet Overordnet målsetning Forebyggende avdeling står for utvikling, gjennomføring og administrering av kurs som holdes i regi av KBR. En av utfordringene er å tilby kurs som treffer i forhold til markedets etterspørsel, det er av den grunn av betydning å ha en stadig utvikling ut fra etterspørsel og vår målsetning. Hva gjorde vi i 2013: o o Brannvernlederkurs Det ble gjennomført tre brannvernlederkurs. Kurset retter seg mot brannvernledere og ledere/eiere av bygg/virksomheter. Brannvernkurs Det ble avholdt 31 brannvernkurs/informasjon i Dette er et allroundkurs som stort sett er bygger på en basis med brannteori og avsluttes med en praktisk øvelse, disse blir ofte spesialtilpasset etter kundenes ønsker/behov. Vi prioriter først og fremst institusjonene som finnes i regionen, som sykehjem, sykehus, andre pleieinstitusjoner mv. Dette er vårt største kurstilbud, hva gjelder antall deltakere og inntekter. 14

15 o o Varme arbeider Det ble gjennomført to kurs i varmearbeider og to resertifiseringskurs. Dette kurset strekker seg over en halv dag. Annen brannverninformasjon og praktisk bruk av slokkeutstyr. Dette er kurs som likner på brannvernkurset, men er noe mer tilpasset kundens ønske og behov. Det ble avholdt 43 slike kurs i 2013 Totalt har vi gjennomført 81 oppdrag innenfor kategorien kurs, med til sammen 1805 deltakere. Av dette var det 34 betalte oppdrag, og 47 gratis oppdrag rettet mot kommunenes helseinstitusjoner ol. Saksbehandling vedrørende: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Overordnet målsetning Gjennom saksbehandling, kontroll og tilsyn skal KBR ha fokus på sikker oppbevaring og håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Samt brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, og utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av dette. Med sikker oppbevaring er det spesielt fokus på hvordan de farlige produktene blir beskyttet hvis det skulle oppstå brann i omgivelsene, samt muligheter for sikker håndtering. Hva gjorde vi Det er blitt foretatt fortløpende saksbehandling, kontroll og nødvendig oppfølging av innkomne saker/søknader i forhold gjeldende lovverk. Dette gjelder spesifikt for oppbevaringstillatelse for eksplosiv vare samt handelstillatelser for pyroteknisk vare. I 2013 ble det behandlet 45 forespørsler om slag av pyroteknisk vare (fyrverkeri), 43 fikk tillatelse til salg, 2 fikk avslag. Søknader om bruk av fyrverkeri utenom nyttårsfeiringen saksbehandles fortløpende. I 2013 behandlet avdelingen 15 søknader hvorav det ble gitt 4 avslag. Området gjeldende brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff har vært gjennom store endringer med utvikling av et nytt regime. Denne endringen har og vil medføre endringer i brannvesenets lokale oppfølging av slike saker. Oppfølgingen vil i større grad dreie seg om oppfølging gjennom tilsyn. Avdelingen har vært gjennom et opplæringsprogram i forhold til de store endringene på dette området. Ellers er det utpekt personell med gass som ansvarsområde. Annet Prosjektarbeid Forebyggende avdeling har gjennom 2013 samarbeidet med SANA (flyktningmottak). Hensikten med arbeidet er å øke kunnskapen om brannforebyggende tiltak til ansatte ved mottakene. Forebyggende avdeling har i denne forbindelse gjennomført intervjuer med samtlige ansatte, besøkt alle desentraliserte mottak (boliger) i Birkenes kommune (29 boliger). El- tilsynet var også tilstede på befaringene. Dette arbeidet, og samarbeidet med El- tilsynet, er planlagt videreført i Totalt gjennomførte forebyggende avdeling 7 besøk til flyktningmottakene i Kristiansand, Vennesla, Birkenes og Lillesand, dette resulterte i over 200 tilhørere. 15

16 Samarbeid på tvers av avdelingene Forebyggende personell har bistått feieren på boligtilsyn. Hensikten er å trekke veksler og læring av hverandre. Beredskapspersonell har gjennomført enkelte natt-tilsyn i nært samarbeid med avdeling. Andre oppgaver Forebyggende avdeling har, etter forespørsel, korrespondanse med private foretak. Dette er knyttet til utførelse av tekniske tiltak i forbindelse med nybygg eller endring av eksisterende bygg. Dette dreier seg i all hovedsak om å sikre riktige betingelser for brannvesenets innsatspersonell gårder Forebyggende avdeling anser dette som et viktig satsningsområde, da brann i slike gårder kan true mange menneskeliv. Prosjekt var planlagt med oppstart i 2013, men har blitt utsatt på bakgrunn av bemanningssituasjonen gjennom året. Tett trehusbebyggelse Verneverdig tett trehusbebyggelse skal prioriteres, i 2013 har forebyggende avdeling vært i kontakt med Lillesand kommune. Kart over verneområde er hentet inn som grunnlag for prioritert område. For dette arbeidet vurderes arbeidsmetodikken som ble benyttet for brannsikring av Posebyen, som aktuell. Kvalifikasjoner til forebyggende personell: En ansatt er ikke kvalifisert etter forskriftsbestemmelsene, den ansatte er påmeldt og skal gjennomføre forebyggende kurs ila Ut over dette vil det være behov for tilsvarende opplæring for de to nyansatte som har oppstart i mars og mai Samtidig ser vi at det stadig skjer endringer innenfor vårt virkefelt, dette krever at vi har behov for oppdateringer innenfor våre respektive arbeidsområder. Denne opplæringen skjer fortløpende gjennom intern opplæring/dyktiggjøring, eksterne kurser, seminarer og ved å holde kontakt med andre brannforebyggende miljøer. 16

17 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Feieravdelingen Årsmelding - Feieravdelingen 2013 Bemanning: Ved inngangen til 2013 var feieravdelingen bemannet med 10,8 årsverk/feiere. I løpet av året har vi ansatt personell i to nye stillinger. I tillegg har vi oppgradert en stilling fra 80 prosent til 100 prosent. Dette var tidligere en kombinasjonsstilling for feier/beredskap. Ved utgangen av året består avdelingen derfor av 13 årsverk/feiere. Avdelingen har i tillegg feierinspektør og avdelingsleder i 100% stillinger, samt sekretær i anslagsvis 30% stilling. Feiertjenesten i Vennesla kommune har vært kontrakts-utført ved Feiermester Berthelsen. Boligtilsyn og kontroll av fyringsanlegg Tall og statistikk for 2013: I 2013 er det utført tilsyn i regionen, hvorav 9698 av disse er utført med eget personell. Det er utført feiinger i regionen i 2013, hvorav av eget personell. «Treff-prosenten» vår, dvs. andelen som tar imot tilbudet om feiing/tilsyn, ligger på over 70 %. Erfaringstall viser at i løpet av en periode på 8 år har nesten alle husstander hatt en feier «på besøk». Ved utgangen av året er det registrert enheter (boliger/leiligheter) og røykløp (skorsteiner) i regionen. 17

18 Kommunevis fordeling ser slik ut for 2013: Kommune Enheter Antall tilsyn Røykløp Antall feiinger Kristiansand Søgne Songdalen Birkenes Vennesla Lillesand Sum Pipebranner: Fra KBR-regionen er det meldt inn 57 pipebranner til 110-sentralen i Ut over meldte pipebranner blir det og avdekket at det har vært branner gjennom våre tilsyn, alle pipebrannene blir fulgt opp og kontrollert av feier. Kontroll i etterkant av pipebranner resulterer ofte i nedleggelse av fyringsforbud. Tendensen de siste årene er at antall pipebranner er synkende. Dette kan skyldes at flere eksempelvis går over fra vedfyring til varmepumpe, men det utelukkes heller ikke at feiernes systematiske informasjons-arbeid er medvirkende årsak til reduksjonen. Saksbehandling/vedtak om bruksnektelse I løpet av 2013 har avdelingen nedlagt ca 60 fyringsforbud/vedtak om umiddelbar bruksnektelse. Et vedtak om umiddelbar bruksnektelse av et fyringsanlegg innebefatter at det er avdekket avvik som har en alvorlighetsgrad slik at det er fare for liv/helse/brannspredning til bygning. Kompetanse Én medarbeider har gjennomført «yrkeslære kurs del 1» ved Norges brannskole i Ellers gjennomføres etterutdanning/faglig oppdatering innen avdelingen i stor grad i samarbeid/regi av «Feiermesternes landsforening». Det har vært avholdt 2 kurs/dagssamlinger i «Trives best på toppen» ref. overskrift i Kristiansands avis 18

19 Informasjonstiltak: - «Trygg hjemme» Avdelingen har videreført satsingen på forebyggende informasjonstiltak i hjemmet. Dette iht. offentlige utredninger og anbefalinger som er kommet fra sentrale myndigheter de siste årene. Den nasjonale brannstatistikken viser at flesteparten som omkommer i brann, dør i egen bolig. Avdelingen vektlegger derfor at huseier/bruker får informasjon om generelle brannforebyggende tiltak ifm. våre boligbesøk. - Sentrale kampanjer Feieravdelingen har deltatt i planlegging og gjennomføring av de sentralt initierte kampanjene; «Brannvernuka» og «Aksjon boligbrann». - Intern kampanje I løpet av 2013 har vi også kjørt en intern kampanje i samarbeid med forebyggende avdeling. Vi har hatt inspektører fra forebyggende avdeling med ut på våre tilsyn. Stikkord for kampanjen har vært publikumsinformasjon og erfaringsutveksling. - Media. Bildet ovenfor viser vår medarbeider Helge Rudi i aksjon. Bildet er lånt av Kristiansands avis hvor Helge/KBR fikk en helsides (gratis) omtale Informasjon til lokale organisasjoner/foretak Feierinspektøren gir veiledning om skorsteiner og ildsteder til lokale organisasjoner/foretak (murmestere, blikkenslagere, byggevareforhandlere). Dette anses som en viktig del av vår informasjonsplikt. 19

20 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS Stab/Plan og utvikling ÅRSMELDING STAB/ADMINISTRASJON Avdelingen har til sammen 3,0 stillingshjemler/årsverk og ansvar for følgende områder: Årsbudsjett, økonomiplan og investeringsplan for KBR Handlingsplaner Økonomirutiner/regnskap/rapporteringsgrunnlag Datatjenester Telefonitjenester Arkivtjenester Personaladministrasjon Lønnsadministrasjon Reisetjenester Sekretariat for informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter Forvaltning av avtaler om kjøp av støttetjenester Bedriftshelsetjeneste Kvalitetssikring Prosessansvarlig ved større innkjøp og nyanskaffelser Med mer. I tillegg kjøper vi økonomitjenester fra Kristiansand kommune etter behov begrenset oppad til ett halvt årsverk. Generelt: Året sett under ett har forløpt noenlunde i samsvar med planlagt aktivitet. Hovedoppgavene har vært å bistå avdelingene i forbindelse med planlagte aktiviteter eller avdelingsovergripende oppgaver. Det har vært lagt ned betydelig arbeid i forbindelse med årsbudsjett, økonomiplan og investeringsplan herunder oppdeling av budsjett/regnskap til avdelings vise resultatenheter gjeldende fom

21 KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS AMU ÅRSMELDING - ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Ifølge Direktoratet for arbeidstilsynet bør rapporten inneholde fakta om utvalget og hovedpunktene i utvalgets arbeid. 2. Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning og møter i 2013 AMU ved KBR har seks stemmeberettigede faste medlemmer. Arbeidsgiver og arbeidstakerne har like mange representanter i utvalget. BHT har fast medlem i AMU men er ikke stemmeberettiget. Ledervervet i utvalget alternerer mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2013 hadde arbeidsgiversiden ledervervet ved Jan Øyvind Larsen. Medlemmer fra arbeidstakersiden: John Torgeir Roland (hovedverneombud) Frode Storbrua Dag Fredrik Timenes Kristin Føreland Bentsen (vara) Medlemmer fra arbeidsgiversiden: Jan Røilid Vidar Ekse Jan Øyvind Larsen Eddie Hoel (vara) Johnny Flæthe (vara) Fra bedriftshelsetjenesten: Terje Søvik Hanssen AMU`s arbeidsutvalg forbereder saker og setter dagsorden for AMU-møtene. I 2013 bestod arbeidsutvalget av John Torgeir Roland og Jan Øyvind Larsen. Det har vært gjennomført 5 AMU-møter i 2013, hvorav ett av møtene var av typen ekstraordinært møte. Den saken som har hatt størst oppmerksomhet i AMU er fukt/mugg- forholdene ved Kristiansand stasjon. Det var også denne saken som genererte det ekstraordinære AMU-møtet som ble avholdt i

22 3. Arbeidsmiljøutvalgets saker i 2013 Faste saker som utvalget orienteres om i hvert møte: Sykefravær Rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, samt tilløp og oppfølging av disse. Innmeldte forbedringsmeldinger/avviksrapporter Øvrige saker som har vært behandlet i AMU er (overskriftene er listet opp): Årsrapport for AMU 2012 AMUs sammensetning og skifte av leder Muggsopp Praktiske forhold vedr. helsekontroller Vaksinering hepatitt B Vask/håndtering av utrykningstøy Reserveløsning for dykkerbilen Ny dykkerforskrift fra januar 2013 Opplæring/bruk av høyderedskap i KBR (hengende last) Kristiansand stasjon fukt (oppfølging) Årsrapport 2012 fra bedriftshelsetjenesten Vennesla stasjon ventilasjonsanlegg Vennesla stasjon slitasje på personell/psykososiale forhold Fremdrift på bygningene Hægeland, Finsland og Lillesand HMS-systemet i KBR Røykfrie brannstasjoner/biler/vognhaller Økonomi- og investeringsplan Kristiansand stasjon fukt (oppfølging) Lillesand stasjon avvik og handlingsplan Medarbeidersamtaler 2013 Ekstra ordinært AMU- møte ang. «Brev fra hovedverneombudet til arbeidsgiver vedr. Kristiansand brannstasjon og den bygningsmessige tilstanden.» Stikkord for saken var: Kristiansand brannstasjon, bygningsmessig tilstand, fukt, konsekvenser, og varsling til arbeidstilsynet. Internkontroll HMS-rutine Virksomhetsplan 2014 Lillesand stasjon utvidet vernerunde og prosess mot bygningseier Brannmenn og kreftfare - infosak Vennesla stasjon - ventilasjonsanlegg Kristiansand stasjon midlertidig tilbakemelding fra bygningseier Hepatitt B ønske om presisering av tidligere AMU-vedtak Jan Øyvind Larsen 22

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer