MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL HELSE OG ARBEIDSMILJØ NØKKELTALL...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 10 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL..."

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 1 HELSE OG ARBEIDSMILJØ NØKKELTALL Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 2 av 12

3

4 MILJØSTYRING Miljøpolicy og mål OSLs miljøpolicy er at vi skal ta miljø på alvor. Vi arbeider derfor aktivt for at flyplassen skal være miljøtilpasset og drives slik at den minimaliserer negative konsekvenser på miljøet. Med dette mener vi at støybelastningen skal være forutsigbar, at færrest mulig mennesker skal bli støybelastet og at grunnvann og vassdrag ikke skal varig forringes. Videre skal forbruket av energi reduseres gjennom energiøkonomiserende tiltak, luftforurensningen skal begrenses og det skal tilrettelegges en sikker avfallshåndtering som bidrar til økt ombruk, gjenvinning og minimalisering av avfallet. I tillegg skal hver enkelt arbeidsplass tilrettelegges slik at hensynet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt. Disse forpliktelsene stiller store krav til oss og gir oss samtidig et rammeverk for flyplassdriften. Den viser oss veien vi skal gå, og ett steg på denne veien er å etablere årlige selskapsmål for både det indre og ytre miljøet. For 24 satte vi oss følgende miljømål: OSL skal drifte flyplassen på en slik måte at grunnvannet ikke varig forringes. OSL skal redusere sitt forbruk av elektrisk energi med 3 GWh (4,6%) i forhold til forbruk i 22. OSL skal arbeide for at støybelastningen fra flyplassen skal være forutsigbar. OSL skal ha jobbrelaterte personskader med fravær pr år. Styring av miljøarbeidet OSL benytter miljøstyring metodisk for å få et samlet grep om miljøarbeidet både innen selskapet og øvrige aktører på flyplassen. Miljøstyringssystemet dekker alle myndighetspålagte krav om internkontroll og er basert på relevante kravelementer i den internasjonale standarden ISO 141. For å styre miljøarbeidet er det nødvendig å ha oversikt over selskapets miljøpåvirkninger og myndighetspålagte miljøkrav. Det er disse som på miljøsiden utgjør rammebetingelsene for flyplassdriften. En kan i denne sammenheng spesielt nevne utslippstillatelsen for håndtering av overvann, spillvann og grunnvann fra Statens forurensningstilsyn, samt forskriften for inn- og utflygingstraseer fra Luftfartstilsynet som begge gir strenge føringer for flyplassdriften. OSL har identifisert hvilke av flyplassens miljøpåvirkninger som er de betydeligste. Med bakgrunn i dette prioriterer vi miljøarbeidet innenfor følgende miljøtema: Støy, vann og grunn, luft, avfall og energi. Det er for disse miljøtemaene implementert driftsrutiner og driftsovervåking for å styre driften innenfor rammebetingelsene. I tillegg er det implementert miljøkrav i alle kontrakter med aktører som opererer på flyplassområdet. OSL har etablerte rutiner for å håndtere avvik fra miljøpremissene, og det føres tilsyn internt i selskapet av både OSL, tredje part og myndigheter. Videre gjennomfører OSL tilsyn med at rammebetingelsene overholdes hos eksterne aktører. Brudd på lovbestemte krav rapporteres fortløpende til myndighetene, og resultatene fra kontroll og overvåking sammenstilles i egne rapporter for hvert miljøtema som danner grunnlaget for denne årlige miljørapporten. Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 4 av 12

5 ENERGI Kort om energi OSL kjøper mesteparten av den elektriske kraften gjennom Bergen Energi AS, som er selskapets megleraktør på Nordpool. OSL leverer via sitt høyspentnett elektrisk kraft til OSLs leietakere, Politiet, Flyporten, Terminalen, Jernbanestasjonen og OSLs egne driftsbygg og installasjoner. Dette er i energiregnskapet definert som elektrisk energi til elspesifikke anlegg, og inkluderer alle forbrukere tilknyttet OSLs høyspentnett, samt alle øvrige målere til OSL. OSL produserer varme- og kjøleenergi i egen energisentral som distribueres i et fjernvarme- og fjernkjølenett til OSLs leietakere, Politiet, Flyporten, Terminalen, Jernbanestasjonen, SAS driftsbygg, Radisson SAS og OSLs egne driftsbygg. Til å produsere varme- og kjøleenergi benyttes elektrisk kraft, olje og gjenvunnet energi fra grunnvann. I tillegg kjøper OSL fjernvarme fra Fjernvarme Øst AS (FØAS), tidligere Gardermoen Fjernvarme AS (GFAS), som benytter biobrensel og olje i sin produksjon. Fjernvarme fra FØAS inngår i OSLs produksjon. Produksjonen av varme- og kjøleenergi er i energiregnskapet definert som termisk energi. Bygningsmassen til OSL har de siste årene økt betydelig. Dette medførte et merforbruk i energi fra 21 til 22, som nå er spart inn gjennom ulike tiltak. Status energi 24 OSL har i 24 videreført arbeidet med energiøkonomiserende (ENØK) tiltak, og det har blitt foretatt mindre endringer i lysstyringen i bygg. Et forprosjekt har utredet styring av ventilasjonsanleggene i terminalen ved hjelp av CO 2 -målinger, slik at luftmengdene for anlegget kan senkes i perioder med lav belastning. Det er også foreslått endinger/ombygginger av ventilasjonsanlegget som skal gi bedre inneklima i arealer som har for liten luftgjennomstrømming når anlegget går med redusert kapasitet ,4 FORBRUK ELEKTRISK ENERGI 61, 64,3 6,4 6,4 Målet for 24 var å redusere forbruket av elektrisk energi med 3, GWh i forhold til forbruk i 22. Totalt har OSL redusert forbruket med 3,9 GWh i 24 i forhold til 22, slik at målet ble nådd med god margin. Denne innsparingen i energi tilsvarer cirka 1,8 millioner kroner. Det har derfor vært meget god kostnad/nytteeffekt av de tiltak som er gjennomført. For 25 er målsettingen å modifisere ventilasjonsanleggene, slik at vi kan ivareta innsparingen som er oppnådd i årene fremover. For varme- og kjøleenergi har forbruket i 24 økt med,7 GWH sammenlignet med 23. Vi har øket ventilasjonsluftmengdene i terminalen i forhold til 23, noe som har medvirket til økningen. Graddagstallene viser en reduksjon på 11,1 % i forhold til normalen. Dette betyr at behovet for varme- og kjøleenergi i 24 har vært mindre i forhold til et gjennomsnittsår. Gjenvunnet energi (forskjellen mellom tilført og forbrukt kjøle- og varmeenergi) er noe redusert i forhold til 22/23. En forholdsvis kjølig sommer og redusert uttak fra energilager i grunn er årsaken til dette. Elektrisk energi benyttet til termisk varmeproduksjon har i 24 vært konkurransedyktig på pris, og er benyttet som grunnlast sammen med varmepumpe og energi fra FØAS i hele GWh ,8 11,4 FORBRUK VARME- OG KJØLEENERGI 34,4 9,7 36,3 13,4 3,3 11,8 32,7 1,1 GWh Tilført termisk energi Gjenvunnet energi Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 5 av 12

6 LUFT Kort om luft Luftkvaliteten på og rundt flyplassområdet er påvirket av lokale og regionale utslipp, samt av langtransporterte forurensninger. Lokalt på lufthavnen vil utslippene fra flyplassdriften ha størst betydning for luftkvaliteten, og det er utslipp fra fly og kjøretøy som bidrar mest. Utenfor flyplassområdet vil mange faktorer som veitrafikk, industriutslipp, utslipp fra fyring og langtransporterte forurensninger også påvirke luftkvaliteten. OSL har to myndighetstillatelser som regulerer utslipp til luft. Disse gjelder i tillegg til forurensningslovens bestemmelser og regulerer utslipp til luft fra brannøvingsfeltet og energisentralen. For å overvåke luftkvaliteten ved flyplassen, har OSL et mobilt luftovervåkingsanlegg (LO). Det rapporteres periodisk fra dette måleanlegget, og disse rapportene vil være tilgjengelig på våre nettsider. Status luft 24 OSL har siden 23 driftet sitt eget luftovervåkingsanlegg. Anlegget som ble kjøpt inn på slutten av 22 måler kontinuerlig tettheten av partikler i luften (PM 1 ) og konsentrasjonen av NO x. Disse sammenstilles med meteorologiske data som temperatur, vind (hastighet og retning) og trykk. Resultatene fra målingene viser at det i 24 ble registrert 3 døgnmiddelverdier over grenseverdien for PM 1 (5 μg/m 3 ), og 16 timemiddelverdier over grenseverdien for NO 2 (2 μg/m 3 ). Disse grenseverdiene må ikke overskrides mer enn henholdsvis 35 og 18 ganger pr år i følge forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Måleparameteren NO x omfatter for øvrig både NO 2 og NO, og skal ikke sammenlignes direkte med grenseverdien. Andelen NO 2 varierer fra 5-6% om vinteren til rundt 9% om sommeren. Forventet NO 2 -nivå ligger derfor godt under grenseverdien. Overskridelsene av grenseverdier skjedde innenfor korte tidsperioder på opptil ett døgn. For resten av året ble forskriften overholdt med god margin. Det ble også regjeringens nasjonale mål for luftkvalitet fra 1998, så vel som SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Tekniske problemer med måleinstrumentene førte til at det ikke ble registrert måledata for PM 1 og NO x i perioden medio august til medio november m FORBRUK FLYDRIVSTOFF FORBRUK DRIVSTOFF OSLs KJØRETØY Måletilhengeren er plassert i kort avstand fra brannøvingsfeltet. Basert på egne målinger fra perioden konkluderte NILU at det ikke er noen entydig sammenheng mellom PAHnivå, svevestøv-nivå og vind fra øvingsområdet alle prøvene sett under ett. Måletilhengeren kan derfor ved behov plasseres andre steder m Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 6 av 12

7 FLYSTØY Kort om flystøy Flystøy er et viktig miljøtema som påvirker flyplassnaboene. OSLs målsetning er at flystøyen skal være forutsigbar for naboene. OSL har et støy- og traséovervåkingsanlegg (STO) hvor alle flybevegelser blir registrert, og det gjøres kontinuerlige støymålinger i åtte faste og tre mobile målepunkter. Dataene vurderes kontinuerlig opp mot gjeldende forskrift om inn- og utflyging. Det rapporteres månedlig fra STO til Luftfartstilsynet. Disse rapportene omfatter trafikk og støydata, og er offentlig tilgjengelig på våre internettsider: OSL har en støytelefon, hvor flyplassnaboer og andre interessenter kan ringe inn og få informasjon om regelverk for inn- og utflygning, spesielle flygninger og lignende. På denne telefonen registreres også konkrete klager på enkeltflygninger, som rapporteres videre til Luftfartstilsynet. Telefonen søkes å være betjent i kontortiden, men er åpen hele døgnet med mulighet for å legge igjen beskjed på telefonsvareren. Nummeret til støytelefonen er Status flystøy 24 På slutten av 23 ble utkast til ny forskrift om inn- og utflyging ved Oslo Lufthavn Gardermoen sendt på høring fra Luftfartstilsynet. Denne har i 24 vært til behandling hos Luftfartstilsynet, og vil bli oversendt til samferdselsdepartementet i 25. Ikrafttredelse ventes i BRUDD PÅ STØYFORSKRIFTENS 2-1 I løpet av 24 har vi sett en markant oppgang i antall flybevegelser ved Oslo Lufthavn. Til tross for dette har flystøynivået rundt flyplassen ikke økt. Dette skyldes først og fremst SAS Braathens sin reduksjon i bruk av flytypen MD8-serien. Disse flyene var i 23 den flytypen som bidro sterkest til støyforurensningen rundt Oslo Lufthavn. I løpet av 24 har antallet bevegelser med denne flytypen blitt redusert med ca. 9 %. I dagens forskrift 2-1 legges det støyrestriksjoner på flytyper og når på døgnet disse kan fly. Det har vært en markant nedgang i antall mulige overtredelser de siste årene Antall I 22 ble det tatt ut stevning mot OSL med bakgrunn i naboloven med krav om erstatning for de støyulempene flyplassen medfører. Av opprinnelig 639 saksøkere i forliksrådet, valgte 223 å gå videre med saken til Eidsvoll tingrett. På grunn av det store antall saksøkere var det enighet om at retten i første omgang skulle behandle et utvalg på 26 representative saker. Dom i Tingretten falt i begynnelsen av 24. Da fikk tre av de 26 utvalgte saksøkerne medhold og OSL ble dømt til å betale erstatning og saksomkostninger. OSL ble tilkjent saksomkostninger for 18 av de 23 saksøkerne som tapte saken. For de resterende skulle hver av partene bære sine egne kostnader. Saken ble anket til Lagmannsretten hvor den ble behandlet i 24. Dom i Lagmannsretten falt på slutten av 24. Samtlige saksøkere fra tingretten ble tilkjent erstatning, samt at OSL ble dømt til å betale saksomkostninger. Saken er nå anket videre til Høyesterett, hvor det ventes en endelig dom i løpet av 25. Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 7 av 12

8 VANN OG GRUNN Kort om vann og grunn Oslo Lufthavn er lokalisert på deler av grunnvannsmagasinet på Romerike. Om lag halvparten av østre rullebane i nord berører den delen av grunnvannsmagasinet som har et potensial som fremtidig drikkevannskilde. Sørvest for flyplassen ligger et landskapsvernområde, mens i nordøst ligger et verneverdig naturområde. Området sørvest for flyplassen er et karakteristisk ravinelandskap, og i dette landskapet finner en elvene Sogna og Vikka. Generelt håndteres overvann på lufthavnen lokalt. Ved stor avrenning, spesielt under snøsmelting, vil det være noe tilførsel til Sogna. Langs vestre rullebane og jernbanetraséen er det etablert en senkning av naturlig grunnvannsstand for å sikre infrastruktur. Utpumpet grunnvann slippes til Sogna eller håndteres lokalt (reinfiltreres). Spillvann og deler av oppsamlede avisingskjemikalier (glykol og formiat) renses i Gardermoen renseanlegg, mens den mest konsentrerte glykolen gjenvinnes. Resten av avisingskjemikaliene renses lokalt i jordrenseanlegg. Status vann og grunn 24 Det ble påvist brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet ved tre anledninger i avisingssesongen I smelteperioden ultimo mars ble det en kortere periode påvist avisingskjemikalier i flere brønner FORBRUK FLYAVISINGSVÆSKE Av tidligere forurensninger i grunnvannet pågår det fortsatt oppfølging (kontroll og behandling) av tre oljeforurensede lokaliteter fra før etableringen av hovedflyplassen, samt tre lokaliteter knyttet til avisingskjemikalier fra etter flyplassåpningen. Det arbeides med vurdering av tiltak som kan påskynde restaureringsprosessene i grunnvannet. For vassdraget ble det påvist ett brudd på utslippstillatelsen med varighet ca 3 døgn. Dette skjedde under smelteperioden i mars, hvor grenseverdien for avisingskjemikalier i vassdraget (Sogna) ble overskredet. En mindre senkning av grunnvannet vest for vestre bane forårsaker brudd på utslippstillatelsen. Denne senkningen har ingen konsekvenser for miljøet, og det er derfor søkt om endring av tillatelsen. Oppsamlingsgraden for flyavisingsvæske har fra forrige år økt fra 79% til 86%. Våren 24 ble det avdekket en større oljelekkasje fra tilknytningen til en spilloljetank ved sweeperhallen. Det er gjennomført en omfattende kartlegging av utbredelsen, og denne viser at oljeforurensning ikke har påvirket grunnvannet. Det er tilrettelagt for avbøtende tiltak som vil bli gjennomført ved behov. Overvann på brannøvingsfeltet samles opp og ledes via oljeutskiller til kommunalt avløpsnett. Dette vannet inneholder rester av jetfuel fra brannøvingen, og grenseverdien for påslipp av oljeholdig vann til kommunalt avløpsnett er overskredet i enkelte prøver. Det er igangsatt arbeid med sikte på å bedre forholdene. Det ble i 24 gjennomført tetthetsprøving av i alt 7,5 km ledningsnett for kjemikalieholdig overvann. Det er ikke påvist lekkasje til grunnen tonn tonn FORBRUK BANEAVISINGSVÆSKE Formiat Acetat Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 8 av 12

9 Den årlige tredjepartsrevisjonen av utslippstillatelsen fra Statens forurensningstilsyn påviste kun ett avvik. Revisjonen ble gjennomført av Det Norske Veritas. Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 9 av 12

10 AVFALL Kort om avfall De største avfallsprodusentene på lufthavnen er flyselskaper, handlingselskaper, cateringvirksomheter cargo, leietakere, passasjerer i terminalen og Oslo Lufthavn AS (OSL). Alle selskaper på lufthavnen deltar i en felles renovasjonsordning, hvor alt avfall håndteres av en renovatør. Avfall sorteres ved kilden og bringes til etablerte miljøstasjoner kalt returpunkter. Ved returpunktene hentes avfallet av renovatøren. Renovasjonsordningen er fleksibel, slik at avfallsfraksjoner, containerstørrelser og tømmehyppigheter tilpasses etter behov. De største avfallsfraksjonene som oppstår i terminalen og ved flyoppstillingsplasser fraktes i et eget avfallssugeanlegg til avfallssentralen hvor det hentes av renovatøren. Administrasjonsbygget og Flyporten er også koblet til dette anlegget. Renovatøren vektregistrerer avfallet og leverer det til godkjente sluttbehandlings- og gjenvinningsanlegg. Status avfall 24 OSL har ansvaret for å tilrettelegge renovasjonsordningen på flyplassen og er en pådriver for at flyplassen som helhet skal oppnå gode resultater på avfallssiden. Derfor rapporteres avfallsmengdene for hele flyplassen (inkludert OSL). 8 7 AVFALLSMENGDER HELE FLYPLASSEN Når det gjelder avfallsmengden for hele flyplassen i 24 var den på 5889 tonn inkludert farlig avfall, dette er en nedgang på 25 tonn fra 23. Ser vi på farlig avfall separat så har vi hatt en økning fra 125 tonn i 23 til 17 tonn i 24 (37,6 %). Sorteringsgraden for alt avfall i 24 ligger på 55,7 %. For områdene tilknyttet avfallssugeanlegget, returpunktene i terminalen og OSLs driftsområder, har det fra foregående år vært en 1 nedgang i sorteringsgraden fra 39 % til 38 %. Målet for 24 var en sorteringsgrad på 4 %, og er dermed ikke innfridd. Avfallsmengden tonn fra disse områdene utgjør over halvparten av den totale tonnasjen for hele flyplassen, 3164 tonn (53,7 %) Sortert avfall Blandet avfall Den totale avfallsmengden på flyplassen er forholdsvis stabil. Nedgangen i sorteringsgraden forklares med at all avisleveranse på innlandsrutene er trukket inn i 24, slik at returmengden på aviser er tilnærmet borte. Dette gir seg utslag i en reduksjon av innsamlet papir, samtidig som vi har en økning av restavfall i samsvar med passasjerøkningen. Økningen i leveransen av farlig avfall er positivt, og vi mener dette skyldes at alle aktører har fått et mer målrettet fokus på innsamling av farlig avfall. Den ble det skiftet renovatør for renovasjonsordningen. Den nye renovasjonskontrakten er utformet slik at den ved riktig kildesortering gir god gevinst for både renovatøren og selskapene som er tilsluttet kontrakten. I tillegg har vi også gjennom ny renovatør kunnet tilby en mer effektiv oppfølging for hvert selskap tilknyttet renovasjonsordningen. Alle selskaper er tilbudt å delta i ordningen Grønt Ansvar, hvor selskapene via Internett kan holde seg oppdatert på håndbøker, aktuelt lovverk, egen avfallsstatistikk, etc. Dette skal bidra til at hvert enkelt selskap får bedre oversikt over sin egen avfallshåndtering og at resultatene for flyplassen bedres % 52,8 SORTERINGSGRAD HELE FLYPLASSEN 52,7 53,3 57, 55, Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 1 av 12

11 HELSE OG ARBEIDSMILJØ Kort om helse og arbeidsmiljø OSL legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. OSLs arbeidsmiljø- og AKAN-utvalg har regelmessige møter. Det er også etablert et Samarbeidsforum der ledelsen og de tillitsvalgte treffes regelmessig, og en ordning med kollegastøtter som skal bistå ansatte i OSL som har opplevd kritiske og alvorlige hendelser på jobb eller privat. I tilegg blir det gjennomført ergonomirunder og regelmessige HMS-runder. Temaene på HMS-rundene varierer fra psykososiale forhold til fysiske arbeidsforhold. Dette er et ledd i kartleggingen av arbeidsmiljøet og et ledd i det forebyggende arbeidet med HMS i OSL. For å ivareta hovedbedriftsansvaret i henhold til Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften har OSL etablert en overordnet HMS-struktur ved lufthavnen. Det foretas bl.a. regelmessige HMS-ledelses befaringer på lufthavnens fellesområder. OSL leder disse befaringene med deltakelse fra de aktuelle selskapers ledelse og hovedverneombud. I tillegg må alle som skal ha eller fornye adgangskortet sitt på lufthavnen gjennomføre HMS-eksamen og brannvernopplæring. Dersom en skal kjøre bil på rød sone må en i tillegg gjennomføre en airside safety eksamen. Både opplæring og eksamen kan gjennomføres interaktivt på flyplassens ekstranett. Status helse og arbeidsmiljø 24 Et godt arbeidsmiljø og trivsel betyr mye for å få sykefraværet ned. En viktig forutsetning for å få til en reduksjon i sykefraværet er at tiltak settes inn så tidlig som mulig i et sykefravær. Rask og tett oppfølging av den sykemeldte er derfor alfa og omega. Sykefraværet i OSL var i 24 på 5,6 % mot 6,3 % året før. I 24 ble det registrert 2 skader i OSL hvor 1 var med fravær og 1 uten fravær. Dette er en stor økning fra tidligere år, noe som kan forklares med et stort fokus på registrering av skader og farlige hendelser i OSL. De forskjellige skadene var; fem fallskader, to klemskader, to påkjørsler, to skader ved fysisk trening, to støtskader, en El-skade, en øyeskade, en innmeldt yrkesskade og to andre skader ved jobbing ute med diverse utstyr. Ved Oslo Lufthavn Gardermoen er det opprettet en Flytryggingskomité. Komiteen er opprettet i samsvar med regelverk, med OSL som ansvarlig selskap. Med Flytryggingskomiteens sikkerhetsgrep, forstås her safety og arbeidstakers sikkerhet (HMS). Komiteens mål er å forebygge hendelser/ulykker og kontinuerlig forbedre sikkerheten ved lufthavnen. Et viktig forebyggende tiltak er opplæring. På OSLs interaktive opplæringssystem gjennomføres kurs i HMS, brannvernopplæring, Airside Safety, grunnkurs i Security samt andre relevante kurs for lufthavnen. I 24 tok 3696 personer OSLs HMS eksamen. Av disse var det ca. 3 som tok dette interaktivt via OSLs ekstranett. I desember 24 ble det gjennomført en generell arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen danner grunnlaget for hvilke fokusområdet innen arbeidsmiljø OSL skal jobbe videre med % , S YKE F R AVÆR I OS L 7,1 6,5 6,3 5, PERSONSKADER MED SYKEFRAVÆR I OSL Antall Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 11 av 12

12 NØKKELTALL Flytrafikk Passasjerer antall Innland antall Utland antall Flybevegelser antall Støy Avvik (støyforskriftens 2-1) antall Energi Elkraft til elspesifikke anlegg GWh 64,3 6,4 6,4 Tilført produksjon varme- og kjøleenergi GWh 36,3 3,3 32,7 Elkraft til elektrodekjel GWh,9,1 8,9 Elkraft til kompressorer, pumper, etc. GWh 6,3 5,8 6,3 FØAS (Fjernvarme Øst AS) GWh 12,4 12,9 12,7 Fyringsolje GWh 16,7 11,6 4,8 Gjenvunnet energi GWh 13,4 11,8 1,1 Levert varme- og kjøleenergi GWh 49,7 42,1 42,8 Ikke-fornybare ressurser Flydrivstoff m Fyringsolje m Drivstoff til OSLs kjøretøy m Brennstoff til brannøving m 3 33,7 39,6 45,6 Vannforsyning og avløp Vannforbruk OSL m Spillvannsmengde lufthavn m Drensvannsmengder m Avisingskjemikalier 1 Forbruk av flyavisingskjemikalier: Totalforbruk glykol tonn Spesifikk forbruk glykol kg / fly Oppsamlingsgrad glykol % Forbruk av baneavisingskjemikalier: Totalforbruk formiat tonn Totalforbruk acetat tonn Avfall Sortert avfall tonn Blandet avfall tonn Total avfallsmengde tonn Sorteringsgrad % 53,3 57, 55,7 Farlig avfall tonn Helse og arbeidsmiljø (OSL) 2 Sykefravær % 6,5 6,3 5,6 Langtids sykefravær % 4,8 4,4 4, Korttids sykefravær % 1,7 1,9 1,6 Skader antall Skader med fravær antall Skader uten fravær antall Turnover % 3,4 2,1 3,2 1 Dataene er sammenstilt for avisingssesongen. 2 Skader uten fravær ble ikke registrert i 22. Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab Side 12 av 12

Miljørapport 2006. A02 01.03.07 For godkjenning styret GMEAH GMKHO GMETA. A01 14.02.07 For godkjenning ledelsen GMEAH GMKHO

Miljørapport 2006. A02 01.03.07 For godkjenning styret GMEAH GMKHO GMETA. A01 14.02.07 For godkjenning ledelsen GMEAH GMKHO Miljørapport 26 E3 28.3.7 For implementering GMEAH GMESC GMETA A2 1.3.7 For godkjenning styret GMEAH GMKHO GMETA A1 14.2.7 For godkjenning ledelsen GMEAH GMKHO REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT

Detaljer

Miljøårsrapport 2008

Miljøårsrapport 2008 Miljøårsrapport 28 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klimaregnskap og klimatiltak 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall 2 Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er

Detaljer

Innhold. Miljøstatus 3 Miljøstyring 4 Flystøy 5 Vann og grunn 6 Energi 7 Avfall 8 Luft 9 Helse og arbeidsmiljø 10 Klima 11 Nøkkeltall 12

Innhold. Miljøstatus 3 Miljøstyring 4 Flystøy 5 Vann og grunn 6 Energi 7 Avfall 8 Luft 9 Helse og arbeidsmiljø 10 Klima 11 Nøkkeltall 12 Miljørapport 27 Innhold Miljøstatus 3 Miljøstyring 4 Flystøy 5 Vann og grunn 6 Energi 7 Avfall 8 Luft 9 Helse og arbeidsmiljø 1 Klima 11 Nøkkeltall 12 Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største

Detaljer

Miljøårsrapport 2009

Miljøårsrapport 2009 Miljøårsrapport 29 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

Miljøårsrapport 2010

Miljøårsrapport 2010 Miljøårsrapport 21 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

Miljøårsrapport 2011

Miljøårsrapport 2011 Miljøårsrapport 2011 innhold 03 Miljøstatus 04 Miljøstyring 05 Flystøy 06 Vann og grunn 07 Energi 08 Avfall 09 Klima 10 Luftkvalitet 11 T2-PROSJEKTET 12 Nøkkeltall MILJØSTATUS Oslo Lufthavn Gardermoen

Detaljer

Miljøårsrapport 2012

Miljøårsrapport 2012 Miljøårsrapport 212 innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 PROSJEKTER 12 Nøkkeltall MIL JØSTATUS Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

Miljøårsrapport 2013

Miljøårsrapport 2013 Miljøårsrapport 213 IN N H O LD 3 MILJØSTATUS 4 MILJØSTYRING 5 KLIMAGASSUTSLIPP 7 UTSLIPP TIL VANN OG GRUNN 8 FLYSTØY 9 ENERGIFORBRUK 1 FORBRUK AV PRODUKTER OG MATERIALER 11 AVFALL 12 ØVRIGE MILJØASPEKTER

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Deres ref Vår refdato 09/713- TOV22.12.2010 Oslo, lufthavn, Gardermoen - fornyet konsesjon Vi viser til søknad fra Oslo

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Bertel O. Steen Autostern AS Postboks 3870 Ullevål stadion 0805 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

BILAG 2 Regler for styringssystemer, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø ved Oslo Lufthavn Gardermoen

BILAG 2 Regler for styringssystemer, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø ved Oslo Lufthavn Gardermoen BILAG 2 Regler for styringssystemer, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø ved Oslo Lufthavn Gardermoen OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS Innholdsfortegnelse DEL I GENERELT...3 1

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003 Rapportering av miljøindikatorer i SFT 23 TA-248/24 ISBN 82-7655-231-5 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for 23 viser mange positive trekk. Overføringen av SFTs beredskap mot akutt forurensning i Horten

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller Teknisk avdeling v/byteknikk Ikrafttredelse fra 07.05.2014 Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller INNHOLD 1 Formål 2 Fettholdig

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010

Miljø. MATERIAL EN1 Materialforbruk Enhet 2012 2011 2010 Miljø. BKKs CO2-avtrykk domineres av utslipp fra fjernvarmeanlegget og Kollsnes kogenereringsverk i Øygarden, der spillgass fra LNG-produksjon blir til kraft og varme. Samlet slippes årlig rundt 30 000

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole - Stranda vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 22, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Årsberetning. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer

Årsberetning. TRAFIKK PÅ OSLO LUFTHAVN I 2005 Passasjerer Årsberetning Oslo Lufthavn opplevde i 2005 et nytt år med sterk passasjervekst, og det reiste dette året nesten 16 millioner passasjerer over lufthavnen. Veksten kom som følge av økt konkurranse ved lufthavnen

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING

AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING NOTAT 1/93 AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING Vurdering av forurensningsmengder og rensetekniske løsninger i Nannestad og Ullensaker som følge av etablering av hovedflyplass på Gardermoen.

Detaljer

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8.

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8. Miljørapport 2007 1 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Samfunn og miljø 3 2.1 Hovedmål 3 2.2 Delmål 3 3. Miljøaspekter 4 3.1 Organisasjon 4 3.2 Miljøkontroller og miljørevisjoner 4 4. Utslippstillatelser 5 5.

Detaljer

I 2003 reiste 13 646 890 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 235 219 eller 1,8 % flere enn i fjor.

I 2003 reiste 13 646 890 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 235 219 eller 1,8 % flere enn i fjor. Årsberetning Etter et par turbulente år for bransjen ble 2003 et konsolideringsår der både flyselskaper og lufthavner har hatt fokus på kostnadsreduksjoner for å stå bedre rustet til den fremtidige konkurranse.

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer