Notat. Reidun Rasmussen Mjør Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Reidun Rasmussen Mjør Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for 2013"

Transkript

1 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Reidun Rasmussen Mjør Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet i Helse Fonna for 2013 Styresak 11/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte vedlegg

2 ÅRSMELDING 2013 ARBEIDSMILJØUTVALET (AMU) HELSE FONNA HF 1

3 Møter AMU i Helse Fonna HF har hatt 8 møter i 2013: februar Stord april Haugesund mai Valen juni Lynch/telefon 05-13: 19. september Odda 06-13: 17. oktober Haugesund 07-13: 14. november Haugesund 08-13: 12. desember Haugesund Eit av møta var ekstraordinære: Møte 14. juni på grunn av saker som skulle vidare til styremøte Samansetjing AMU har hatt slik samansetjing i 2013: Arbeidstakar sine representantar: Medlem Randi B. Guddal, FHVO Arvid Storegjerde - Fagforbundet klinikktillitsvalgt Klinikk for psykisk helsevern/koordinerende tillitsvalgt for Valen og Odda. Leiv Varberg, Fagforbundet, klinikktillitsvalgt Medisinsk service Nina Budal, NSF, klinikktillitsvalgt Medisinsk klinikk Personleg vara 1) Astrid Wegner Hausken Klinikkverneombud Kirurgisk klinikk 2) Bjørg Hovland Børve lokalt verneombod Odda Nummererte varamedlemer: 1) Ragnhild Heggøy 2) Kjetil Andre Våge, ) Torbjørn Hausken 4) Britta Andersen 5) Elin Habbestad 6) Tove Martha H. Callaghan Karin Trældal, NSF, klinikktillitsvalgt Kirurgisk klinikk Kristi Litlabø Bunes NSF, lokalt verneombud Stord Arbeidsgjevar sine representantar: Medlem Olav Klausen, administrerande direktør Personleg vara 1) Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør Medisinsk service 2) Berit Haaland, klinikkdirektør Kirurgisk klinikk 2

4 Helga Stautland Onarheim, HR-direktør Leif Terje Alvestad, konstituert direktør Internservice Reidun Rasmussen Mjør, einingsleiar Internservice Marianne Lund Anderssen, seksjonsleiar sikkerhet, Klinikk for psykisk helsevern Linda Bokn, seksjonsleiar Kirurgisk klinikk, Hgsd. Andre medlem: Anne Marie B. Eggerud, Bedriftslege Astrid Grimstvedt, Einingsleiar HMS/BHT 1)Finn Arve Åsbu, einingsleiar HR/personal 2)Sissel Rasmussen, einingsleiar organisasjon og kompetanse 1) Leif Victor Wee, einingsleiar Internservice 2) Vidar Støyva, einingsleiar Internservice 1)Inger Magnussen Hauge, Medisinsk klinikk, Haugesund 2)Ingvill Hystad Kyvik, Medisinsk service, Stord 3)Anne Mari Hagen, funksjonsleiar Medisinsk Service, Hgsd. 4)Elisabeth Tofte, seksjonsleiar Kirugisk klinikk, Hgsd. 5)Svein Lauknes, Hgsd. Arbeidsutvalet (AU) AU har hatt slik samansetjing i 2013: Reidun Rasmussen Mjør, leiar Randi Guddal Arvid Storegjerde Helga Stautland Onarheim Saker Faste saker AMU har handsama 104 saker i 2013, nummerert fortløpande. Nokre saker har vore faste i alle ordinære møter: Administrerande direktør orienterer o Status økonomi o Styresaker Helse Fonna HF o Nytt frå Helse Vest RHF o Overordna HMS-handlingsplan Helse Fonna HF o Status prosjekt og prosessar Direktør HR/personal orienterer o HMS-opplæring o Oppdatering av HMS-relaterte retningslinjer og rutinar o Andre arbeidsmiljørelaterte saker Hovudvernombod orienterer o Endringar i verneområder o Aktuelle tema frå vernetenesta Direktør Internservice orienterer o Planar og status for pågåande og planlagde byggesaker/prosjekt 3

5 På alle ordinære møter har det vore ei eventuelt-sak der ein har hatt høve til å melda inn saker. Saker som vart handsama i AMU i 2013 Ny samansetting AMU/AU Ref. oversikt som syner samansetjing av AMU/AU. HMS-vernerundar 2013 Det er gjennomført årleg HMS-vernerundar og utarbeida seksjonsvise risikoanalysar og handlingsplanar på seksjons-, klinikk- og overordna nivå. Overordna HMS-handlingsplan for Helse Fonna er omarbeida, slik at det berre tiltak med kostnad over og HMS-utfordringar som er av generell art som ligg inne. Andre tiltak skal løysast på lågare nivå i organisasjonen. Strategi Helse Fonna Det er utarbeida strategi for Helse Fonna for perioden Dette er ein overordna plan som skal vera utgangspunkt for strategi som skal lagast for den enkelte klinikk. Leiarar, verneombod og tillitsvalde har delteke på samling der strategi har vore tema, og alle tilsette blei oppmoda til å komma med innspel. Strategidokumentet har vore på høyring hos føretaket sine samarbeidspartar. Tilpassing av klinikkstruktur Organisering av stab- og klinikkstruktur har blitt evaluert. Informasjon om evalueringsprosessen har vore tilgjengeleg på Intranett, og alle tilsette har vore oppmoda om å komma med innspel. Det har vore samling for leiarar, verneombod og tillitsvalde i samband med evalueringa. Det blei vedteke gjennomført endringar i organisering av stab og klinikkstruktur som blei gjort gjeldande frå Omstilling Klinikk for psykisk helsevern Med bakgrunn i analyse i Plan for psykisk helsevern er det gjennomført omstilling ved klinikken for å tilpassa ressursbruk, imøtekomma ressursbehov og skapa meir robuste fagmiljø av omsyn til utfordringar med rekruttering. Omstillingsdokument, framdriftsplan og protokollar frå drøftingsmøter har lagt tilgjengeleg for alle tilsette på Intranett. Revidering av årshjul for AMU Årshjulet for saker som skal fast til handsaming i AMU har blitt revidert. Dei mest vesentlege endringane er at status medarbeidersamtalar og brannvernopplæring har komme inn som nye tema. Revisjon av retningslinjer velferdslag Retningslinjene for velferdslag i Helse Fonna er revidert. Overordna velferdslag i foretaket er avvikla, og ansvar overført til AMU. Det er laga malar for årsmelding, rekneskap handlingsplan og budsjett. Lokale velferdslag har blitt informert om endringane gjennom felles møte med AU. Vedlikehaldsetterslep/arealutfordringar Vedlikehaldsetterslep og utfordringar knytt til for lite areal har vore tema i AMU gjennom ulike saker til handsaming: Utviklingsplan Tilleggsutgreiing arealplan, Haugesund sjukehus 4

6 Langtidsbudsjett Plan for å nå minimumsstandard for bygningsmassen i Helse Fonna i perioden Sjukefråvær Sjukefråvær ved enkelte einingar er urovekkande høgt. AMU uttrykker bekymring for denne situasjonen. Handlingsplanen for IA må aktivt nyttast for å snu denne trenden. AMU forventar at det blir iverksatt tiltak for redusera det høge sjukefråværet. AML-brot AML-brot har blitt regelmessig rapportert til AMU gjennom heile året. Regelsettet bak mange arbeidsplanar er endra for å sikra at rapportane syner reelle brot. HMS-avvik HMS-avvik har blitt regelmessig rapport til AMU gjennom heile året. AMU har kommentert at det sannsynlegvis framleis er ei stor underrapportering av avvik, og har bedt om at det vert sett i gong tiltak for å utvikla ein betre meldekultur. AMU ser med uro på at det i aukande grad meldt om avvik knytt til vald og truslar. Omstilling Omstillingsprosessar i Helse Fonna HF i 2013: - Klinikk for psykisk helsevern o Døgnpostar Valen sjukehus / Folgefonn DPS Valen o Døgnpost BUP Stord/ Kvinnherad - Medisinsk service o Verksemdsoverdraging Stord legevakt o Leiarstruktur Arbeidsmiljøprisen 2013 Det var 7 søkarar til arbeidsmiljøprisen Indremedisin Stord vann. Stord 5. februar 2014 Reidun Rasmussen Mjør Leiar AMU

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 26.10.2011 Møtestad: Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67 Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.11.2012 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom

Samhandlingsutvalet. Referat. Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Samhandlingsutvalet Referat Tid og stad: Tysdag 25.febr 2014 kl 10.00 14.00 Haugesund sjukehus, styrerom Til stades: Meldt fråfall: Referent: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo kommune Kari Ugland, Helse Fonna

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Bikuben konferansesenter (gamle kantinebygg), Haukeland universitetssjukehus 18. juni 2015, kl. 11.30 15.30 styremøte Seminar for styremedlemer

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 25. april 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 38/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014 Luster kommune Sluttrapport Saman om ein betre kommune 2011-2014 Versjon 1.0.3. Datert 22.10.2014 Godkjent: Blir handsama av ADU i haustmøtet. Utfylt av: Trond Helge Eide (prosjektleiar) Innhald: 1 Innleiing...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2011 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 8. februar 2006, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Atlantic Hotell, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 001/06 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr.

Styresak. Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. januar 2008 Styresak: 006/08 V Dato skrive: 11.01.2008 Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. /844 Saksbehandlar: Ørjan Sandvik Godkjent av:

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.01.2010. Saka gjeld: Langtidsbudsjett 2010-2014 med investeringsbudsjett 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.1.21 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Langtidsbudsjett 21-214 med investeringsbudsjett 21 Arkivsak 29/414/ Styresak 9/1 B Styremøte

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer