Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen:"

Transkript

1 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen: (14) Evakueringsplan et krav i de fleste større byggverk Hva er en evakueringsplan? Praktiske utfordringer Kursdagene 2014 (NTNU / TEKNA) tirsdag 7. onsdag 8. januar 2014 Clarion Hotel & Congress Trondheim Atle William Heskestad NTNU Samfunnsforskning AS AtleW Heskestad, Forskningssjef, CIRiS, NTNU Samfunnsforskning E-post: Web: samforsk.no

2 Personsikkerhet. Sikker rømning Tilgjengelig rømningstid bestemmes av brann- og røykutviklingen Nødvendig rømningstid bestemmes av Oppdage brannen Reagere Forflytte Evakueringsplanen skal dokumentere hvordan sikker rømning oppnås Nødvendig rømningstid ved brann Tilgjengelig rømningstid ved brann Sikkerhetsmargin = Sårbarhetsmargin?

3 Evakueringsplan Omtalt i TEK Veiledning (VTEK) Ingen egen veiledning, retningslinjer eller anvisninger Ingen retningslinjer for kontroll? Variabelt (lite) med spesifikke referanser?! Praksis under etablering Handler om forutsetningene som byggets branntekniske løsninger betyr for sikker rømning Må inkludere universell utforming «alle inn alle ut» Omhandler både tekniske og organisatoriske tiltak «Bro til driftsfasen» Hvor konkret og tydelig skal man være? Byggtype (risikoklasse) eller faktisk bygg og bruk?

4 Brannforebyggings- forskriften

5 Evakueringsplaner TEK 11-12: For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. VTEK En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 5

6 VTEK om evakueringsplan: En evakueringsplan må blant annet omfatte: Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering Beskrive hvilke omstendigheter/situasjoner som krever evakuering Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon (fortsetter neste side) 6

7 Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusive de som skal assistere personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere. 7 Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort branninstruks, symbolliste og en markering for Her står du. (Dvs selvbergingsprinsippet)

8 Eksempel på rømningsplan (for selvberging)

9 TEK og VTEK om funksjonsnedsettelse - Beskrevne ytelser for deteksjon og varsling vil ikke nødvendigvis imøtekomme et hvert behov for tilrettelegging for evakuering og rømning for personer med ulike type funksjonsnedsettelser. Det kan være behov for å supplere med ytterligere funksjoner for å sikre tidlig varsling og evakuering i disse tilfellene. (VTEK til 11-12) Andre relevante føringer: Uavhengig kontroll (HO- 1/2012): Ingen relevante føringer mht evakueringsplan Tilsyn universell utforming (HO-1/2013): (Eget lysark) - Ved planlegging og utførelse av byggverk som skal ha universell utforming, må det tas hensyn til at personer med funksjonsnedsettelse kan ha reduserte muligheter for å mestre utfordringer som bruken av byggverket innebærer. Nedsatt fysisk kraft og bevegelse, nedsatt syn eller nedsatt hørsel påvirker evnen til å mestre utfordringer. (VTEK til 12-1) - Det er spesielt viktig å legge vekt på sikkerhet for utsatte grupper som barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Svaksynte og blinde er særlig utsatt for sammenstøt og fallskader. Eldre mennesker trenger mer lys enn yngre. En 80-åring trenger eksempelvis fem ganger så mye lys som en 20-åring for å se det samme. (VTEK til 12-5) - I byggverk der det er krav om universell utforming må tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold vurderes i forhold til de behovene personer med funksjonsnedsettelse har, særlig med tanke på syn og hørsel. (VTEK til 13-6)

10 Tilsyn universell utforming (HO-1/2013) Kapittel 11 Sikkerhet ved brann - I forbindelse med brannsikkerhet og rømning er det en rekke krav som inngår i universell utforming alle skal inn og alle skal ut. Brannsikkerhet har også betydning for universell utforming. Bruk av lys, vibrering og lyd gjør at de fleste blir varslet ved brann. Likestilt bruk tilsier lik mulighet for å rømme et byggverk. Siden det ikke er mulig å rømme ved bruk av heis, vil personer som ikke kan gå, være avhengig av assistert rømning. I bygninger der dette kan organiseres, krever det en evakueringsplan. For å påvirke rømningstid benyttes slokkeanlegg som kan slokke brannen der den oppstår. I bygning med boenhet er det ikke mulig å organisere rømning. Krav om varsling og slokkeanlegg er derfor også innført i boligbygning med heis. Er varsling av brann ivaretatt? Er evakueringsplan planlagt utarbeidet? Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personer med ulike brukerforutsetninger? (fra en sjekkliste)

11 Evakueringsplan for restaurant eksempel Evakueringsplaner (Rune Berglund, Firesafe Consulting) (Midt - Norsk Forum for Brannsikkerhet 4/12-12) Kap. 1 Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag 1.2 Formål Kap. 2 Opplysninger om bygget 2.1 Oversikt over branntekniske bygg data Kap. 3 Situasjoner og omstendigheter som krever evakuering 3.1. Oversikt situasjoner Kap. 4 Kommandolinjer 4.1 Intern brannvernoganisasjon 4.2 Operativ organisasjonsplan 4.3 Oppgavebeskrivelse for nøkkelpersonell 4.4 Instruks for brannvernleder 4.5 Instruks for rømningsansvarlig 4.6 Instruks for kjøkkenansvarlig 4.7 Instruks for baransvarlig 4.8 Instruks for ansvarlig for lyd- og lysanlegg 4.9 Instruks for dørvakter Kap. 5 Brannøvelser 5.1 Plan for brannøvelser 5.2 Brannvernopplæring nyansatte, ekstrahjelp, vikarer m.fl. 5.3 Kvitteringsskjema for brannvernopplæring Kap. 6 Rømningsplan

12

13 Generell mal for evakueringsplan Nøkkelopplysninger om bygget (etasjer, plan, ) Brannteknisk oppdeling Rømningsplaner Fluktstier Rømningsruter Når kreves evakuering? Hel, delvis eller forsinket evakuering Evakueringsstrategier mht assistert rømning Egne prosedyrer Interessekonflikter mot å prioritere selvberging Organisatoriske forhold Kommandolinjer Oppgaveinstrukser Aksjonsleder Evakueringsansvarlige Selvberging Assistert rømning Kompetanseforhold Opplæring, instrukser Brannøvelser Særskilte forhold mht akseptabel sikkerhetsmargin (sårbarhetsmarginen)

14 Praktiske utfordringer grensesnitt / koordinering Evakueringsplan Tekniske forutsetninger som skal operasjonaliseres - Funksjonstesting av branntekniske løsninger? - Er det tydelig beslutningsgrunnlag for når evakuering skal igangsettes? - Hva er de sårbare scenariene? - Effektiv normalisering - Trenger vi ytelseskrav? Byggefase FOBTOT HMS DIM Bruks-/driftsfase

15 Oppsummering Komplett brannsikkerhetsstrategi (nivå A): Detaljprosjektering og utførelse: Brannteknisk konsept Bruk (driftsfase som dekkes av Brannforebyggingsforskriften m fl.): Evakueringsplanen gir branntekniske forutsetninger for driftsfasen Evakueringsplaner «integrerer» bygningstekniske forutsetninger og driftsfasen (mht brannsikkerhet) Grenseflater og koordineringsbehov må tydeliggjøres: Byggesak/evakueringsplaner versus driftsfase/brannforebyggingsforskriften Selvberging versus assistert rømning Selvberging og «typiske bygningsbrukere» Assistert rømning: Begrepsavklaring nødvendig i forhold til «alle» og «funksjonsnedsettelse» Muligheter for at ytelsesfokusering kan være et positivt bidrag (Demonstrasjon vha ALLSAFE-metoden? dersom tid til overs) Praksis for håndtering av krav til universell utforming er i utvikling Praksis for gode evakueringsplaner er i utvikling (siden 2010)

16 NTNU Samfunnsforskning AS: Uavhengig og tverrfaglig institutt heleiet av NTNU Forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid knyttet til mennesker og organisasjoner Senter for tverrfaglig forskning i rommet (CIRiS). Forskningsaktiviteter: Trening og simuleringer for høy robusthet i komplekse omgivelser (sikkerhetsforskning) Innovasjon innen lukkede veksthus systemer (landbruksrelatert forskning og utvikling) Plantebiologisk laboratorievirksomhet på den internasjonale romstasjonen (ISS) Kontroll- og koordineringssenter for laboratorie eksperimenter på romstasjonen (N-USOC). Organisering: Ansvarlig for lukket vekstsystem (EMCS) lokalisert i Columbus romlaboratoriet (ISS) Europeisk romfartsrelatert infrastruktur tilhørende European Space Agency (ESA) Gjennomfører plantebiologiske eksperimenter i regi av både ESA og NASA Formålet med N-USOC er å bidra til å utvikle livsstøtte systemer som skal gjøre det mulig å gjennomføre langvarige bemannede romferder. Suksess i romfart avhenger av menneskers kapabilitet til å mestre komplekse tekniske og organisatoriske systemer Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B Post: 7491 Trondheim Telefon: E-post: Web: samforsk.no

17 Kort om ALLSAFE-metoden Basert på studier tidlig på 1990-tallet om storbranner Systematisk på «påvirkende faktorer», dvs om bygningsbrukerne Systematisk på «evakueringstiltak» (best på organisatoriske tiltak) Estimerer tid medgått både før forflytning (deteksjon og reaksjon) og til forflytning (håndberegnings metoder) Estimerer tidsmessige ytelser ut fra kombinasjoner av «påvirkende faktorer» og «evakueringstiltak» (dvs nødvendig tid) Potensiale for å brukes til koordinering i grensesnittet mellom byggefase og drifts-/bruksfase? Eneste tilgjengelige komplette modell for håndberegninger av sikkerhetsmargin (uttrykt som tidsskala)? Kan inngå i en fremtidig veileder for utforming av evakueringsplaner?

18 Menneskelige faktorer, bygningsbrukere Nødvendig rømningstid Herunder organisatoriske tiltak (Brannforebyggingsforskriften) Tilgjengelig rømningstid Selvberging? Assistert rømning utenfor branncelle

Verifikasjon av personsikkerhet

Verifikasjon av personsikkerhet Onsdag 15. juni: Verifikasjon av personsikkerhet Hva er "god nok" dokumentasjon? Hvor og hvorfor svikter det? FBA: Brannsikkerhet i bygninger Dag 2 Byggeprosess analyse og verifikasjon Branncelleveggen

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Evakuering av mennesker med funksjonsnedsettelse fra fleretasjes hotell

Evakuering av mennesker med funksjonsnedsettelse fra fleretasjes hotell Evakuering av mennesker med funksjonsnedsettelse fra fleretasjes hotell Studieretning: Brann Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. Haugesund Ingeniørfag Av: Julie E. H. Appelkvist Antje

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Landrø, BAT Medveileder: Anders Harald

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og anbefalinger... 3 Bakgrunn og problemstilling... 7 Målsetting... 7 Metode... 8

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og anbefalinger... 3 Bakgrunn og problemstilling... 7 Målsetting... 7 Metode... 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og anbefalinger...3 1 Bakgrunn og problemstilling...7 2 Målsetting...7 3 Metode...8 4 Funksjonshemninger og prinsipper for universelt utformede bygninger...8 4.1 Funksjonshemninger...8

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Brannsikkerhet i sykehus

Brannsikkerhet i sykehus Steinar Flusund Brannsikkerhet i sykehus Trondheim, 01.06.2010 2 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Brannsikkerhet i sykehus Fire

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Universell utforming og evakuering ved brann

Universell utforming og evakuering ved brann Universell utforming og evakuering ved brann Evakueringsheiser Eline Mo Ravik Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Landrø, BAT Medveileder: Henrik Bjelland, Multiconsult AS

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer