NGIB årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NGIB årsmelding 2010 3"

Transkript

1 NGIB årsmelding

2 4

3 Innhald Innleiing...2 Førebyggjande arbeid...2 Generelt om drifta års jubileum...3 Tilsyn...4 Kurs/seminar/utdanning...5 Eigaransvar...5 Dataverktøy...5 Open brannstasjon...6 Opplæring i barnehagar og skuler...7 Pensjonistlag/foreiningar...8 Kyrkjeverja...8 Eldreprosjektet

4 Innleiing Den interkommunale brannførebyggjande avdelinga består av kommunane Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund. Avdelinga feira i år. Me har forsett arbeidet med tilsyn, øving, motivasjon og informasjon, samt øving og opplæring av personar tilknytt lag og organisasjonar. Avdelinga har gjennomført brannvernopplæring for elevar i 1.trinn og 6.trinn, med dette opplegget rekk vi inn i mange heimar. Undervisninga fokuserer på branntryggleiken i heimen, med blant anna sjekk og byte av batteri i røykvarslar, bruk og kontroll av brannsløkkjeutstyr og rømmingsveg. Vi har arbeid ein del med eldreprosjektet og vil saman med heimehjelpen utvikle prosjektet vidare. Vi har etablert prosjektet i heimehjelpen i Lindås og vil no finna ei tilfredstillande løysing også for dei andre kommunane. Dagens sosial- og helsepolitikk tilseier at eldre menneske skal kunna bu heime lengst mogeleg framfor å tilbringa sine siste leveår i ein eller annan form for institusjon. Brannstatistikk viser at personar over 70 år har nesten fire gonger høgare risiko for å omkomma i ein brann enn dei under 70 år. Også yngre personar med nedsett funksjonsevne er overrepresentert i brannstatistikken. Gjennomførte tilsyn har ikkje kommen opp på eit nivå som er ynskjeleg for avdelinga. Det har samanheng med ein del tunge objekt som krev ein del meirarbeid, samt at det har vore ein høg aktivitet på kursverksemd og eksterne øvingar. Førebyggjande arbeid Den førebyggjande avdelinga har som hovudoppgåva å fremja risikoreduserande tiltak gjennom eit godt tilsyns- og informasjonsarbeide. Hovudmålsetjinga er å førebyggja tap av liv, helse, miljø og materielle verdiar som følgje av brann. Tilsynsarbeidet er i hovudsak systemretta med ein motiverande og orienterande del. Hovudhensikta er å sjekka ut at eigarar/brukarar av særskilte brannobjekt er sikra i tråd med gjeldande lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivareteke. Brannførebyggjande informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad retta mot førebygging av brann, samt opplæring i handtering av ein eventuell brann. Dette for å verna om liv, helse, miljø og materielle verdiar. Arbeidet er retta mot kommunens innbyggjarar generelt og utsette grupper spesielt. Generelt om drifta Drifta har også i 2010 vore redusert med ein inspektør på grunn av sjukdom. Cathrine har vore tilbake i 20 /40% stilling frå august. Bilane til avdelinga har vorte uniformert, med blant anna blålys. 2

5 10 års jubileum. Det var ein gong i Nordhordland at mange små kommunar gjekk saman om ein felles brannførebyggande avdeling - NGIB. Det har no gått 10 år sidan samanslåinga. Som statistikken under viser har det vore ein nedgang i talet på bygningsbrannar i alle kommunane etter at samarbeidet vart starta og fram til no. Undervisning av skuleborn, tilsyn i 13 objekt, samt motivasjons og informasjonsarbeid i organisasjonar og lag utgjer kjernen i aktivitetane. Dette viser at brannførebyggjande arbeide er naudsynt og at det gjer noko med innbyggjarane og kvar og ein vert meir aktsemd. Avdelinga ser no fram til å ta tak på dei neste 10 åra, og forsetja det påbegynte arbeidet. Bygningsbranner fordelt på kommune antall 30bygningsbrannar Solund 87 Gulen 12 5 Masfjorden 8 1 Austrheim Lindås 7 Radøy Meland 10 Modalen 10 0 Utvikling i rett lei: Statistikken visar at talet på bygningsbrannar har hatt ein nedgang i alle dei 8 kommunane dei siste ti åra. 3

6 Tilsyn NGIB har gjennomført ca 32 % branntilsyn i særskilte brannobjekt Avdelinga har hatt redusert bemanning gjennom året grunna langtids sjukemelding, dette er ei av årsakene til den lave tilsynaktiviteten. Tilsyn med eigenmelding har ikkje vore mykje brukt hittil, då det er svært få bygg som tilfredstiller krava for å få tilsyn gjennomført med eigenmelding. Vi arbeider no målretta for å friskmelde bygg slik at ein i tida framover kan nytta eigenmelding som tilsynsform. Då vil vi få meir tid til dei tunge objekta. Det vert arbeida mykje med dei objekta som ikkje er friskmeldte. Her ser ein at ein må verta meir konsekvent med å få lukka/avslutta dei avvika som er i bygga. Avdelinga har hatt stor fokus på kommunale særskilde brannobjekt i kommunane Lindås og Radøy. Oppfølgjande arbeid ved desse objekta vil vi halda frem med i Det er framleis ein god del manglar ved byggdokumentasjonen på mange objekt, dette er noko som er gjennomgåande for alle kommunane. Dette gjeld og nybygg! Det ein opplever er at oppfølginga av krava i lova ikkje vert følgd opp. For å få effektivisera tilsynsdrifta vil det heretter verta stilt krav til at eigar er representert ved gjennomføring av tilsynet. Dei fleste viktige objekta (A) har fått tilsyn. Avdelinga seier seg ikkje nøgd med resultatet, men er nøgd med det arbeidet som er utført, opp mot dei objekta som det har vore gått tilsyn på. Inntrykket avdelinga sit att med etter dei tilsyn me gjennomførte er stort sett gode med omsyn til branntryggleiken for liv og helse. Det er likevel objekt som må følgjast opp og ikkje har det nivået som forskrifta krev. Generelt er nivået på kunnskap hjå etablerte brannvernleiarar gode, dokumentasjonen i det enkelte objekt er heva mykje. Det er utpeika ein del nye brannvernleiarar, dette gjev rom for nytenking, men også utfordringar med tanke på kompetanse i desse objekta. 4

7 Kommune Ant. tilsyn Ant. tilsyn Lindås 31% 38% Meland 29% 39% Radøy 13% 41% Solund 44% 33% Gulen 42% 25% Modalen 22% 32% Masfjorden 33% 23% Austrheim 38% 33% Gjennomført tilsyn i snitt pr. kommune 35% 32% Kurs/Seminar/Utdanning Tilsette på avdelinga har samla eller enkeltvis delteke i ulike kurs og seminar. * Tyskland (Brannmesse Rote Hahn) * Riga (Evalueringsseminar ( prosjekt Heimebuande Eldre ) * Fagseminar, HBBL på Voss (Skulebrannar / asylmotak) * Tilsynsetatenes samordningsgruppe (TSG), seminar i Vettre. * NGIB deltok på Yrkesmessa i Nordhordlandshallen. Eigaransvar Avdelinga har vore i 3 kommunestyre (Masfjorden Modalen Gulen) og informert om Systematisk Tryggleiksforvaltning i Kommunale bygg. Bakgrunnen for presentasjonen har vore å bevisstgjere kommunestyre som sit med eigaransvar for desse objekta. Avdelinga har no vore i alle kommunestyra og presentert temaet. Dataverktøy Avdelinga har vorte tilknytt ny server i Meland Kommune, arbeidet med dette har sinka effektuering av tilsynrapportar. Det vart kjøpt inn ny bærbar pc til avdelinga. 5

8 Open brannstasjon Det landsomfattande arrangementet skal inspirere born og vaksne til å gjennomføre brannøvingar og sjekke branntryggleiken heime. Open dag på brannstasjonen i Knarvik vart avvikla den 25. september. Mange foreldre med småborn stakk innom denne dagen, og det vart registrert ca 2300 besøkande. Temaet for årets open dag i Knarvik stasjon var trafikktryggleik. Nokon av aktivitetane denne dagen var spyling med brannslange, kunnskapsløype med premie, demonstrasjon av hurtigfrigjering og slokking av brann i kar. I år hadde Knarvik stasjon sjølv ansvaret for kafeen og samla inn ca kr ,-. Dei innsamla midlane gjekk til Landsforeininga for trafikkskadde (LTN). Våre samarbeidspartnare samt beredskapspersonell skal ha stor takk for suksessen denne dagen. Stemningsbilde frå open dag på Knarvik stasjon Våre samarbeidspartnare på open dag Avdelinga var også representert på Open Brannstasjon på Hardbakke 6

9 Opplæring i barnehagar /skule Barnehagar På førespurnad til avdelinga vert det gjennomført undervisning i barnehagane, saman med frosken TRYGGE og brannbilen. I år har me besøkt ca 180 born fordelt på 5 barnehagar. Opplegget består av en perm med illustrerte plansjar, rollespill, samtaleemner mm, samt noko informasjonsmateriell til heimen. Barnehagepersonalet i barnehagen gjennomgår undervisninga med borna der VANJA OG ELDAR er rollemodeller. 1. Trinn Alle førsteklassingar i samarbeidskommunane fekk også i år besøk/undervisning av oss. Talet på elevar i heile regionen er på omlag 550. Undervisninga fokuserer på at eleven skal forstå forskjellen på eld og brann, korleis ein skal forhald seg når brann er oppstått, og få kjennskap til naudnummera. 6. Trinn I februar/mars gjennomførte me undervising til 6 klasse på alle skulane i regionen, med eit persontal på om lag 550 elevar. Undervisinga består av teori med førebyggjande brannvern, samt sløkking av brann med handsløkkjar (skum). Med bakgrunn i temaet førebyggjande brannvern er det laga ein konkurranse der dei beste bidraga vert premiert med ein tur til BERGEN BRANNVESEN og VIL - VITE senteret. 6. trinn versjonen som vi har utarbeid lokalt, vil Norsk brannbefals landsforbund og Gjensidige forsikring bruka som ein nasjonal presentasjon. Elevar frå Rossland skule 7

10 7. Trinn NGIB sendte ut invitasjon til alle skular om å delta i stilkonkurransen Då Røykvarslaren peip. Konkurransen er eit samarbeid mellom NGIB og Gjensidige. Det har vore stor deltaking, og i år mottok avdelinga 115 bidrag frå 13 skular i regionen og beste stil vart premiert med kr 1.000,-. Pensjonistlag / foreiningar Avdelinga har besøkt pensjonistlag og foreiningar i ein del kommunar i regionen. Gulen kommune Lindås kommune Undervisninga er bygd opp rundt det å forhindra brann, og kva krav og tiltak som er naudsynte for å gje eit tidleg varsel og kva som gjer best sløkkje effekt. Det vert snakka spesielt om røykvarslaren sin viktige funksjon og brannslange i kombinasjon med brannslokkingsapparat i heimen. Det vert delt ut informasjonshefte branntryggleik i heimen samt batteri til røykvarslaren. Kyrkjeverja Avdelinga vil ta initiativ til eit brannvernleiarkurs for kyrkjeverja i Ein vil ta utgangspunkt i temaveiledninga som er utarbeid, denne kan nyttast som eit reiskap slik at ein kan få forståing av kva reglar som gjeld, - og kva mogelegheiter som finns for å ivareta branntryggleiken i kyrkjebygga. Brannregelverket regner kyrkjer som særskilte brannobjekta ut frå personrisiko. Brannvesenet skal dermed gå årleg tilsyn. Brannvesenet kan ikkje pålegge konkrete sikringstiltak ut over minimumskrava, men skal sjå til at eigar kan dokumentera at det er etablert tilstrekkeleg brannsikringstiltak for å sikra bygninga mot skade på liv, helse, miljø og materielle verdiar. Utfordringar i samband med estetikk kontra branntryggleiken vil verta sentralt, det same er rømingsproblematikk frå eksempelvis galleri. 8 Mo kyrkje

11 Ekstern Undervisning Private verksemder. G4S Mongstad Nobina Buss. Strilatun Grendalag. Landbruksseminar. CISV-leir Sæbø skule, born frå 24 nasjonar Kurs for brannvernleiar Avdelinga har gjennomført 2 brannvernleiarkurs. Opplæringa er retta mot brannvernleiarar og HMT - personell i offentlege verksemder som barnehagar, skular, helseinstitusjonar og private verksemder. Kurset inneheld emne og tema som vil gjera brannvernleiarar i stand til å utarbeida interne kontrollrutinar, ajourføra brannteknisk dokumentasjon, øvingsplanlegging og rutinar jfr. lovverket. Me ser at det er eit behov for slike kurs, og vil også gjennomføra kurs for brannvernleiar i

12 Eldreprosjektet Prosjektet vart avslutta med eit evalueringsseminar i haust avdelinga vil likevel fortsetta dette viktige arbeidet. Dagens sosial- og helsepolitikk tilseier at eldre menneske skal kunna bu heime lengst mogeleg framfor å tilbringa sine siste leveår i ein eller annan form for institusjon. Mens det for helseinstitusjonar vert sett strenge krav til branntryggleik, er forskriftskrava for ordinære bustadar og omsorgsbustader avgrensa til røykvarslar og handslokkeutstyr. Brannstatistikk viser at personar over 70 år har nesten fire gonger høgare risiko for å omkomma i ein brann enn dei under 70 år. Også yngre personar med nedsett funksjonsevne er overrepresentert i brannstatistikken. NGIB ynskjer å bidra og styrke branntryggleiken for denne sårbare gruppa i samfunnet. Tiltak som kan setjast i verk for å få verifisert kva førebyggjande tiltak som kan gjerast er å utarbeida ei enkel og tilpassa sjekkliste, som omhandlar til dømes skifte/testing av røykvarslar, behov for komfyrvakt, mm. Dette arbeidet er komen i gong i Lindås kommune. Me meiner at det kan utarbeidast rutinar for å sikre branntryggleiken hjå denne gruppa, gjennom ein årlig brannsjekk. Dette arbeidet kan heimetenesta vera deltakande i, me meiner at tidsperspektivet i dette arbeidet vert minimalt, og at det ikkje vil gå utover det ordinære arbeidet dei skal utføra. Når det gjeld dei andre kommunane i NGIB samarbeidet, vil avdelinga syta for at dei tilsette i heimetenesta får lærdom kring dei vanligaste brannårsakene, der enkel brannteori/sløkking, rømming og varsling vert gjennomgått. Avdelinga ser det som særs viktig å ha fokus på denne aldersgruppa, dette er i tråd med intensjonen i stortingsmelding 35 10

13 11

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

kulturskule grunnskule Aurland kommune

kulturskule grunnskule Aurland kommune UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule Aurland kommune driftsåret 2011-12 Føreord Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skuleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg rapport

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 1 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Rådmannen sitt føreord... 5 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet...

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer