Brannvern i Helse Førde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannvern i Helse Førde."

Transkript

1 Førde EKB/AF Brannvern i Helse Førde. Plan for lukking av avvik i tilsynsrapportar Helse Førde og internrevisjonsrapport Helse Vest RHF, samt branntekniske tilstandsrapporter. Innhald 1. Innleiing Samla vurdering av tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport Tilsyn Førde kommune Hatlehaugen barnehage Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus/Psykiatrisk Klinikk Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus Tilsyn Florø kommune - Nærsjukehuset Tilsyn Eid kommune Nordfjord sjukehus Tilsyn Eid kommune Nordfjord psykiatrisenter Tilsyn Lærdal kommune Lærdal sjukehus Internrevisjon Helse Vest Helse Førde...23 Vedlegg: Brannteknisk tilstandsanalyser - samandrag...38

2 1. Innleiing Det har over år oppstått eit etterslep når det gjeld brannoppgradering av bygningsmassen og ajourføring av brannrutinar i Helse Førde. Tilsynsmyndigheitane i dei kommunane der Helse Førde er representert, har etter branntilsyn kome med avvik både på bygningsmasse og brannrutinar. Helse Førde har hatt fokus på brannteknisk standard i bygningsmassen. Eit av tiltaka har vore å engasjere ekspertise/konsulentar for å få eit heilskaplig bilde av den branntekniske tilstanden ved heile bygningsmassen. Dette er nå på plass og vil bli brukt i det vidare arbeidet med brann- og vedlikehaldsoppgradering av bygningsmassen i Helse Førde. I denne tilbakemeldinga set ein fokus på dei siste tilsynsrapportane frå lokale tilsynsmyndigheiter og rapporten frå Internrevisjon Helse Vest RHF. Tilbakemeldinga er også Helse Førde sin handlingsplan for kortsiktig og langsiktige tiltak og lukking av avvik. 2. Samla vurdering av tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport frå Helse Vest. I dokumentet nedanfor er dei einskilde avvika frå dei lokal branntilsyna og avvika i internrevisjonsrapporten til Helse Vest gjennomgått. Avvika som gjeld konkrete tiltak på bygningar og utstyr, er enten lukka eller dei er budsjetterte og går inn i vedtekne planar for lukking av tiltaka. Desse tiltaka er drøfta med branntilsyna og branntilsyna er orientert om framdriftsplanar for byggetiltaka. Det mest omfattande av desse tiltaka er brannprosjektet i Lærdal som nå vert sett gang. I tillegg er det påpeikt fleire systemavvik som går igjen på dei einskilde institusjonane. Dei viktigaste er:. Manglande brannteknisk dokumentasjon for bygningar og installasjonar. Ikkje utført systematiske risikoanalysar. Det blir utført enkelte risikoanalysar i tilnyting til enkeltinstallasjonar, men desse vurderingane blir ikkje gjennomført etter felles rutinar og eit strukturert opplegg. I tillegg manglar dokumentasjon på at analysane er gjennomførte og kva oppfølging som er planlagt. Manglande rutiner for brannvernopplæring til dei tilsette og mangelfull dokumentasjon på kven som deltar/ikkje deltar på opplæringa For få gjennomførte øvingar i høve risiko Opplæring og oppfølging av brannverneleiarane er ikkje på plass. Oppdatering av branndokumentasjon for bygningar og installasjonar vil nå få prioritet. Dette går både på oppdatering av eigne databasar, men også på å få inn i kontraktar med entreprenørar og leverandørar at tilfredsstillande dokumentasjon blir levert som ein del av ferdigstillelsen. Eigen oppfølging av kontrakter og slutttkontroll må bli betre. Samla vurderer ein likevel bygningsdokumentasjonen som relativt god, men det er som nemnt manglar som må rettast opp. Når det gjeld dei siste punkta går det i stor grad på dokumentasjon av våre brannførebyggande system. Med omorganisering av Intern service og med samling av ansvaret for førebyggande brannvern i ei avdeling, meiner vi at vi framover har kapasitet og Side 2 av 17

3 kompetanse til ta fatt i desse avvika. Tal brannøvingar er nå på eit nivå som samsvarar med risikobildet, forbetra brannvernrutinar er under utarbeiding og system for risikoanalysar og gjennomføring av risikoanalysane blir sett i verk Utarbeiding av branntekniske tilstandsanalyser er ein del av grunnlaget for det brannførebyggande arbeidet. Dette er ikkje eit pålegg, men gir eit godt grunnlag for å utarbeide tiltaksplanar i samarbeid med dei lokale branntilsyna. Generelt har vi eit godt samarbeid med dei lokale branntilsyna. Vi meiner også at brannvernarbeidet er godt i ivaretatt, men - som påpeikt i tilsysnrapportane - vi har fleire forbetringspunkt som det nå blir tatt fatt i. 3. Tilsyn Førde kommune Hatlehaugen barnehage Beskriving av avvik: 1. Hatlehaugen barnehage. Avvik ved tilsyn Det manglar samordna dokumentasjon. Eigaren har ikkje sytt for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann. Plan for lukking av avvik 1. Hatlehaugen barnehage. Lukka november Men grunna ny styrar vil dette bli revidert 1. halvår Ikkje spesifiserte avvik frå Brannvesenet. Helse Førde ser dette som lukka da generelt vedlikehald inngår i vedlikehalds- programmet til Helse Førde. 4. Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus/Psykiatrisk Klinikk. Avvik ved tilsyn Verksemda kan ikkje framlegge dokumentasjon på om farar og problem i høve branntryggleiken er kartlagt, at risiko for brann er vurdert og at planar for å redusere risikotilhøva for brann er utarbeid og gjennomført. Verksemda gjennomførar ikkje regelmessige brannøvingar som står opp i mot risikoen i objektet. Avvik frå paragraf 3-3, opplæring og brannøving. Plan for lukking av avvik Side 3 av 17

4 Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil bil gjennomført i Årsaka til dette ikkje gjennomført før er først og fremst kapasitet og delvis manglande oppløring i systematikken for risikoanalyser.. Ved ny organisering av Intern service og styrking av bemanninnga innanfor førebyggande brannvern, vil ein ha betre kapasitet til å gjennomføre tilfredstillande risikovurderingar. Øvingane skal utførast etter internkontrollens krav om PUSH-systematikk. 1 Avviket ikkje lukka. Ny målsetjing for føretaket er utarbeidd og er vedtatt i FAMU. Avviket lukka Objektsyn med brannvernleiar og brannvesenet er gjennomført. Avviket lukka Øvingar med slokkemiddel og enkel redning i røyk er gjennomført. Brannvesenet har vore til stades på desse øvingane. Avviket lukka Det er naudsynt med ei oppgradering av øvingane. Det er planlagt to brannøvingar kvar månad ved Psykiatrisk klinikk og Førde Sentralsjukehus. Totalt 20 øvingar blir gjennomført i Brannvesenet vil bli invitert til deltaking på alle øvingar. Ved desse øvingane blir det øvd etter PUSH-systematikken. Avviket reknar ein som lukka i og med oppdatering av øvingsplanane.. 5. Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus. Avvik ved tilsyn Verksemda gjennomførar ikkje brannøvingar som er systematisk planlagde og er motiverande, paragraf 3-3 opplæring og brannøving. Eigar har ikkje sett til at branntryggleiken er tilfredstillande dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, mellom anna vedlikehalds - og interne kontrollrutinar. 1 PUSH -systematikken i internkontrollarbeidet er eitt av fleire prinsipp som kan bli brukt for den langsiktige gjennomføringa av kontroll, ettersyn og vedlikeholdsrutinar: Planlegge (P), tildele og samordne oppgåver til personell og/eller firma med rett kompetanse. Utføre (U) planlagt kontroll, ettersyn og vedlikehald på fastsatt måte, til fastsatt tid og med fastsatte sjekklister/kontrollrapportar osv. Studere (S), evaluere resultatet. Eigar/forvaltar av bygning eller eiger av verksemdamå avtale kven som skal studere /evaluere resultata for å finne årsak til typiske gjengangarar og systematisere resultata. Handle (H) (lære av erfaringene) og sikre at mishøve mellom det planlagte og det gjennomførte, og feil/mangler (avvik) blir retta opp av personell med rett kompetanse. Side 4 av 17

5 Avvik frå paragraf 2-1. Generelle krav til eigar, samt brannteknisk nivå i nye og eksisterande bygg. Avvik 3. Det manglar prosedyrar for sikringstiltak og rutinar for å hindre utilsikta utløysing av brannalarm. Avvik frå paragraf 3-6 Unormal eller sterkt varierande risiko. Avvik 4. Verksemda kan ikkje leggje fram dokumentasjon på om farar og problem i høve branntryggleiken er kartlagt, risiko for brann er vurdert, planar for å redusere risikotilhøva for brann er utarbeidd og gjennomført. Avvik frå paragraf 3-1. Dokumentasjon av tryggleik er eigar, brukar eller verksemda sitt ansvar. Plan for lukking av avvik Leiar ved kvar avdeling/post/klinikk skal dokumentere ved kvar øving kven som deltar på øvinga og kven som ikkje har delteke. Brannverneleiar føl opp at dette blir gjort. Rutinene på dette punktet blir innskjerpa Avviket lukka Brannøvingar vert ikkje gjennomført ofte nok sett i forhold til risikoen i bygget. Det er planlagt to brannøvingar kvar månad ved Psykiatrisk klinikk og Førde Sentralsjukehus. Totalt 20 øvingar blir gjennomført i Brannvesenet blir invitert til å delta på alle øvingane. Ved desse øvingane blir det øvd etter PUSH systematikken. Brannøvingar er nå, etter eigar si vurdering, oppe på eit tilfredsstillande nivå Avviket er lukka Eigar har ikkje etablert stigerøyr / tørrmontasje for tilkopling av brannslangar oppover i bygget, jfr TEK paragraf Stigerøyr / tørrmontasje for tilkopling av brannslangar var pr sendt ut på anbod. Stigerøyr blir montert i vinter. Avviket skal være lukka innan Avvik 3. Eigar skal utarbeide rutinar for ekstraordinære arrangement og sporadisk utleige av lokala i bygget. Det blir nå utarbeidd ny instruks for kantine, auditoriet og møterom i 2 etg. Avviket skal vere lukka innan Avvik 4. Verksemda fyller ikkje HMT (helse, miljø og tryggleik) - forskrifta sine krav om skriftleg mål for HMT jfr paragraf 5 punkt 4, denne skal oppgraderast. Ny målsetjing for føretaket er utarbeida og er vedtatt i FAMU. (Arbeidsmiljøutvalet Helse Førde) Avviket lukka Risikoanalyse for heile bygget. Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. Side 5 av 17

6 Opplæring jfr førebyggande forskrift 2 FOBTOT paragraf 3-3 og paragraf 5 punkt 2 i HMT. Bruk PUSH systematikken. Opplegg for obligatorisk e-opplæring er etablert og tilgjengeleg for alle tilsette. Ny opplæringsplan på plass Avviket lukka Alle forsamlingslokalar, som t.d.kantine eller auditoriet, skal ha dokumentasjon av persontall jfr paragraf 2-3 i førebyggande forskrifta. Avviket blir lukka innan Det er ikkje heilt klare pliktar og mynde for brannvernleiarane, jfr paragraf 5, punkt 5 i HMT. Dette er tatt opp med brannverneleiarane i samband med internrevisjonen. Alle brannverneleiarane blir innkalla i vår for utfyllande opplæring. Avviket lukka Det manglar oppdaterte teikningar som beskriver byggverket si heileitlege løysingar jfr 3-1 i FOBTOT. Oppdatering av branndokumentasjonen er eit relativt omfattande arbeid. Dette vil bli prioritert i Dette handlar også om betre kontroll av leverandørar sin dokumentasjon og eigen dokumentasjon ved nyinstallasjonar, ombyggingar og andre endringar. Avviket ikkje lukka. Brannvesenet vil gjennomføre regelmessig objektsyn saman med brannvernleiar for å lage innsatsplan for objektet. Objektsyn er gjennomført i Avviket lukka Tilsyn Florø kommune - Nærsjukehuset Avvik ved tilsyn 2005 Beskriving av avvik Risikokartlegging. Rømmingsveier. Stoler og bord i korridor er plassert slik at krav til fri bredde ikkje blir ivaretatt. Kopimaskin og anna teknisk utstyr må flyttast til egna rom. Avvik 3. Automatisk lukking av dører til psykiatrisk møterom og dør til radiologisk avdeling. Modernisere vann rør i plast. Lagring av kjemikaliar. Avvik 4. Opplæring og øving. Det blir peikt på til manglande opplæring i brannførebyggande arbeid og brannøving. Avvik 5. Ettersyn og vedlikehald av installasjoner. 2 FOBTOT.( Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn) Side 6 av 17

7 Plan for lukking av avvik Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. Rømingsveier. Stolar og bord i korridorar er plassert slik at krav til fri bredde ikkje blir ivaretatt. Kopimaskin og anna teknisk utstyr må fjernast frå korridorane. Dette er gjennomgått med brannvernleiar som har følgt opp avviket Avviket lukka Avvik 3. Automatisk lukking av dører til psykiatrisk møterom og dør til radiologisk avdeling. Modernisere vannrør i plast. Lagring av kjemikalie. Desse ting er endra slik at dei nå er i orden i høve pålegga Avviket lukka Avvik 4. Opplæring og øving. Det blir vist til manglande opplæring i brannførebyggande arbeid og brannøving. Gjennomført opplæring som er oppdatert i høve endringar som er gjort i bruken av bygningen. Dette blir fylgt vidare opp i Avviket lukka Avvik 5. Ettersyn og vedlikehald av installasjonar. Det er utarbeid vedlikehaldsplanar og rutinar for ettersyn. Avviket lukka 7. Tilsyn Eid kommune Nordfjord sjukehus Avvik ved tilsyn Både i tilsynet for Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter vart det peikt på avvika når det gjeld sikring av rømmingsvegar, brannsmitte og andre bygningstekniske tiltak. Desse avvika er det tatt fatt i og for det som står igjen er det løyvd midlar til i budsjettet. Beskriving av avvik Risikoanalyse, viser til førebyggande forskrift paragraf 2-1 og internkontrollforskrifta paragraf 5, 2.ledd punkt 4,5 og 6. Det er peikt på dette i tidlegare tilstandsrapportar. Plan for lukking av avvik Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. Side 7 av 17

8 8. Tilsyn Eid kommune Nordfjord psykiatrisenter Avvik ved tilsyn Generelle krav til eigar. Avvik frå førebyggendeforskrift paragraf 2-1 og internkontrollforskrifta paragraf 5, 2.ledd punkt 6. Brannisolering av kanalar mm. Frå korridor til pasient rom. Trepanel i rømmingsveger stettar ikkje krava. Ovanfor nemnde pkt. må vente i følgje brannvern leiar til ein har fått avklart utbygginga av Rusklinikken. Manglande risikoanalysar, viser til førebyggendeforskrift paragraf 2-1 og internkontrollforskrifta paragraf 5, 2.ledd punkt 4,5 og 6. Plan for lukking av avvik Dei generelle krava blir innarbeidd i oppdatering av brannvernrutinar. Når det gjeld attståande brannverntiltak, vil dei bli tatt når Rusklinikken er ferdigstilt hausten 09. Avviket delvis lukka. Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. 9. Tilsyn Lærdal kommune Lærdal sjukehus Avvik ved tilsyn Beskriving av avvik Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 3-1. Det ble ikkje framlagt tilfredstillande dokumentasjon på kontrollrutinar eller oppfølgingsrutinar av siste tilsyn. Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 3-3. Ikkje avhalde praktisk opplæring i brannvern for tilsette i Avvik 3. Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 2-4. Ikkje intakte røyk og branncellebegrensande bygningsdelar. Avvik 4. Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 2-3. Ikkje forskriftsmessig naud og ledelys i rømmingsvegar. Plan for lukking av avvik Side 8 av 17

9 Eigar av særskilt brannobjekt skal sørgje for at branntryggleiken er godt nok dokumentert. Dokumentasjon på internkontrollsystemet er ikkje etablert. Deler av opplæringsrutinar fungerer, men det manglar tilfresstillande dokumentasjon. Saman med brannvernleiar blir det sett i verk tiltak for å få dette på plass våren 2009 Avviket ikkje lukka. I eitkvart særskilt brannobjekt skal alle tilsette og leiare ha brannvern opplæring og gjennomføre brannvern opplæring som står i høve til risikoen i objektet. Nytilsette og vikarar skal ha tilstrekkeleg informasjon om handlingar i ein brannsituasjon før dei blir sett i arbeid. Opplæring blir gjennomført, men det er manglar ved dokumentasjonen. Avviket skal vere lukka 1. halvår 09. Avvik 3. Ikkje intakte røyk og branncelle begrensande bygningsdelar. Dette er med i det vedtatt brannprosjekt for Lærdal sjukehus. Når det er avslutta skal det leggjast fram tilfredsstillande dokumentasjon på at detter uført. Avviket ikkje lukka. Avviket vil bli lukka hausten 2009 Avvik 4. Ikkje forskriftsmessig naud og ledelys i rømmingsvegar. Blir fylgt opp i brannprosjektet i Lærdal Avviket blir lukka hausten Internrevisjon Helse Vest Helse Førde Internkontroll Føretaket har forbetringspotensial når det gjeld å gjere dei tilsette ved dei respektive avdelingane betre kjende med brannvernrutinar for den daglege verksemda. Det er i 2009 planlagt 20 brannøvingar ved Førde Sentralsjukehus, gjennom dette vil vi sette fokus på brannvern rutinar på dei einskilde avdelingar / postar / poliklinikkar. Det er i 2009 planlagt 2 brannøvingar ved Florø sjukehus, gjennom dette vil vi sette fokus på brannvern rutinar på de enkelte avdelingar / poliklinikkar. Det er i 2009 planlagt 4 brannøvingar ved Lærdal sjukehus, gjennom dette vil vi sette fokus på brannvern rutinar på dei einskilde avdelingar / postar / poliklinikkar. Det skal blir også øving 1 gong i året ved dei andre bygga i Helse Førde i Dett gjeld også bygg der vi er leigetakar. Øvingane må då skje i samarbeid med eigar. Avviket er lukka Side 9 av 17

10 Det naudsynt at føretaket sikrar at relevant personell har tilstrekkeleg kunnskap om regelverket som regulerar brannvernområdet. Vidare er det viktig at det vert gjennomført risikovurderingar både i høve til branntryggleik og opplæring. Helse Førde har opplæringsplanar for alle tilsette innanfor brannvern. E-læring, slukke øvingar med gjennomgang av slukke midlar og brannøvingar. Det er frå satt nytt fokus på dette og dokumentasjonen på dette vil bli ivaretatt. Det er ein brannvern leiar i Helse Førde som ikkje har avlagt eksamen, vedkommande vil gjennomføre dette første halvår Risikovurderingar vil bli gjennomført i løpet av ein to års periode. Dette vil bli gjennomført som ein konsekvens av vernerundar ved sjukehusa i Helse Førde. Avviket vert lukka i løpet av 2009, jmf. merknadane til avvika meldt av dei lokale branntilsyna. Det kjem det fram i spørjeundersøkinga at alle dei tilsette ved dei spurte avdelingane ikkje har tilstrekkeleg kjennskap til avviksmeldingssystemet. I Helse Førde blei det i 2008 innført eit avvikssystem SYNERGI. Dette systemet skulle være kjent av alle tilsette. Brann og Tryggingskoordinator i Helse Førde vil være med å sette fokus på opplæring og bruk av Synergi på alle nivå i føretaket. Avviket er lukka Revisor stiller spørsmål ved om helseføretaket har tilstrekkeleg med ressursar knytt til brannvernområdet, for å sikre ein god nok internkontroll og fokus på brannvernområdet. Ved tilsetting av brann- og tryggingskoordinator og fokus på brannvernleiarane sitt ansvar, samt planer for brannvern øvingar ved alle institusjonar, vil vi sette eit mykje større fokus på desse områda enn kva som har vært mogeleg tidligare. I tillegg er Intern service nå organisert slik at ansvaret for det førebyggande brannvern blir lagt ei avdeling (Avdeling for trygging, transport og husøkonomi) Avviket er lukka Resursar til brannvern arbeid Revisor stiller spørsmål ved om helseføretaket klarer å prioritere brannvern tilstrekkeleg til at brannvernarbeidet vert godt nok ivaretatt. Helseføretaket må sikre at det vert stilt til rådvelde tilstrekkelge ressursar for å sikre regeletterleving på området. Side 10 av 17

11 Dette er om lag det same problemet som er tatt opp i avviket ovanfor. Ved å jobbe systematisk med brannvern meiner driftsdirektør at det er avsett nok resursar til internkontroll / brannøvingar mm. Helse Førde vil prioritere akutte manglar innanfor dei økonomiske rammar dei til ein kvar tid rår over. Avviket blir vurdert som lukka Evakuering Evakueringsplanar og prosedyrar er ikkje godt nok kjent blant alle tilsette ved avdelingane som var med i undersøkinga. Svar i spørjeundersøkinga tyder òg på at det er for dårleg oppmerka evakueringsruter, og manglande oppslag om evakuering ved fleire av brannobjekta. Kommentar: Ved tilsetting av Brann. og tryggingskoordinator og fokus på brannvernleiarane sine arbeidsoppgåver og ansvar, kombinert med planer for brann øvingar ved alle institusjonar, vil vi sette større ressursar inn på desse områda enn kva som har vore mogeleg tidligare. Viser til kommentarar om øvingar ved alle bygg i Helse Førde. Avviket er lukka Krav om å innføre tiltak for å sikre persontryggleiken ved overbelegg vert ikkje følgt opp, og dei tilsette som var med i undersøkinga har ikkje god nok kjennskap til prosedyrar og rutinar ved overbelegg for å oppretthalde krav om rask og siker evakuering. Kommentar: Gjennom vernerundar i Helse Førde 2009 vil dette få høg fokus. Det vil bli sett fokus på oppmerking i korridorar for senger og med dette synleggjere kva som er akseptabelt belegg av korridor pasientar og kva som vil være avvik. Avviket vert lukka våren 2009 Tilsyn Revisor er uroa over at ein ikkje lukkar avvik frå branntilsyn. Det er alvorleg at føretaket vel å vente med oppfølging/lukking av avvik til brannvesenet kjem med pålegg og trugsmål om bøter. Ein del av årsaka til manglande oppfølging er kostnadssida. Bygningstiltaka er nå stort sett på plass eller budsjetterte. Alle systemavvik er tatt fatt, nokre er lukka, og andre vil bli lukka i løpet av Vi viser her til merknadane frå dei lokale tilsyna. Avviket delvis lukka Manglande risikoanalyse for brannobjekta. Kommentar: Side 11 av 17

12 Det vil i 2009 bli starta et arbeid med ROS analyse i Helse Førde. Avviket er ikkje lukka Manglande gjennomføring av brannøvingar sett i høve til risikoen ved objektet, og den interne brannorganisasjonen vart ikkje øvd. Brannvevesenet krev at det skal etablerast eigenkontrollrutinar for sløkkemiddel og brann/brannsone/røykskiljedørar. Dette er gjennomført og var på plass 2. halvår PUSH systematikken blir nå nytta ved alle brannøvingar i Helse Førde. Avviket er lukka Dokumentasjon av tryggleik 3-1 Undersøkinga viser at Helse Førde har eit forbetringspotensial når det gjeld å få på plass brannverndokumentasjon, for å kunne dokumentere branntryggleiken ved alle særskilde brannobjekt i føretaket. Helse Førde må sørgje for at det skjer eit systematisk arbeid med grunnleggjande branndokumentasjon i samsvar med regelverket. Kommentar: I 2009 skal det jobbast strukturert og målretta for å få all dokumentasjon på plass i Helse Førde. Det er også et mål å få etablert lik dokumentasjon på alle institusjonar i Helse Førde. Avviket vert lukka hausten 2009 Bygg, utstyr og vedlikehald Helse Førde klarar ikkje å sørgje for at alle særskilde brannobjekt vert oppgraderte/bygd vedlikehalt og utstyrt i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Kommentar: Helse Førde vil bruke 3-parts tilstandsrapporter for alle institusjonar og utifrå dette etablere eit vedlikehaldsprogram. Vil bli utarbeidd for kvar institusjon. Dette vedlikehaldsprogrammet skal innehalde prioritert ekkefølje på tiltak. Avviket er lukka Brannvern leiarar Helse Førde fyller krava om at alle særskilde brannobjekt skal ha ein brannvernleiar, men det er ikkje dokumentert at vedkommande har klart definerte oppgåver, tilstrekkeleg kompetanse og fått tilstrekkeleg opplæring. Kommentar: I forskrift om brann førebyggande tiltak og tilsyn 3-2, første ledd går det fram at: For eitkvart særskilt brannobjekt skal det være ein brannvernleiar som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheitene kan forholda seg til. Brannvernleiar kan være eigar eller ein representant for eigar. Helse Førde har eigne brannvernleiarar Side 12 av 17

13 ved denne type objekt. Desse har fått opplæring og kurs som brannvern leiarar. (Ein av desse ikkje har avlagt eksamen enno). Dette blir ivaretatt 1. halvår Ved ny organisering av det brannførebyggande arbeidet vil opplæring av brannvernleiarane bli fylgt opp. Det vil også bli utforma nye stillingsinstruksar for alle brannvern leiarar i Avviket er lukka Brannvern opplæring Det er eit ikkje i samsvar med forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn, at ikkje alle tilsette har opplæring i brannvernrutinar og fått brannvernopplæring. Kommentar: Det er i følgje alle brannvern leiarane laga ein opplæringsstandard som helseføretaket nyttar i brannvern opplæringa av dei tilsette. Helse Førde har tilrettelagt for opplæring av tilsette, nytilsette, vikarar, ferievikarar mm. Helse Førde skal ha fokus på brannøvingar, vernerundar, deltaking på avdelingsmøtar, risikovurderingar og betre oppfølging av e-læring og kurs i bruk av slokke midlar. Helse Førde vil gjennom dette vidare utvikle ein helhetlig brannvernopplæring. Avviket delvis lukka må følgjast opp Brannøving Det er eit ikkje i samsvar med forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn, at ikkje alle tilsette har opplæring i brannvernrutinar og fått brannvernopplæring. Kommentar: Det er i følgje alle brannvern leiarane laga ein opplæringsstandard som helseføretaket nyttar i brannvern opplæringa av dei tilsette. Helse Førde har tilrettelagt for opplæring av tilsette, nytilsette, vikarar, ferievikarar mm. Helse Førde skal ha fokus på brannøvingar, vernerundar, deltaking på avdelingsmøtar, risikovurderingar og betre oppfølging av e-læring og kurs i bruk av slokke midlar. Helse Førde vil gjennom dette vidare utvikle ein helhetlig brannvernopplæring. Avviket er lukka Vakt og anna overvaking Det er ikkje tilfredsstillande at einkeltståande brannobjekt ikkje har ei vaktordning som står i høve til opplevd risiko. Tilsette som går nattevakter bør særleg ha kunnskap om brannførebyggande tiltak. I Helse førde er det berre ved Førde sentralsjukehuset ein har portørar. Portørane har eigen opplæring med tanke på brann og sikkerheit. Det er blant anna to godkjente røykdykkarar, samt alle Portørar vil i løpet av 1. halvår 2009 være autoriserte offentlig Side 13 av 17

14 godkjente vektar med fagbrev. Det er også frå og med to Portørar på vakt natt og helgar. Avviket er lukka Særskilde tiltak Manglande rutinar for å opprette særskilde tiltak ved auka risiko for at brann ikkje vert oppdaga, er eit avvik frå brann- og eksplosjonsvernlova. Dette gjeld spesielt ved rutiner der dei tekniske varslingssystema har havarert eller av andre grunnar er blitt sett ut av funksjon. I dag blir dette løyst ved skjøn i kvar enkelt sak og tryggleiken blir ivaretatt ved slike hendingar. Til dømes vart ein episode i fjor med bortfall av brannalarmane på ein sengepost løyst ved god informasjon til tilsette og ved at portør gjekk regelmessige brannvernrunder i løpet av natta på aktuell etasje. Denne praksis er ikkje dokumentert i skriftlege rutinar. Nødvendig dokumentasjon vil bli utarbeidd. Avviket vil bli lukka våren 2009 Førde EKB/AF Side 14 av 17

15 Vedlegg: Brannteknisk tilstandsanalyser - samandrag Brannteknisk tilstandsanalyse for Førde Sentralsjukehus, hovedbygg Tilstandsanalysen er gjennomført etter befaring og vurdering av Førde Sentralsjukehus. Føremålet med rapporten var å gi ein vurdering av brannteknisk tilstand ved sjukehuset, samt å komme med forslag til utbetringar. Tilstandsanalysen er utført iht nivå 1 i NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk, innhald og gjennomføring. Referansenivået er Forskrift om førebyggande tiltak og tilsyn (FOBTOT). FOBTOT angir i paragraf 2-1 føljande vedrørande branntekniske krav til eksisterande bygningar: Sikkerheitsnivået i eldre bygningar skal oppgraderas til same nivå som for nyare bygningar så langt dette kan gjennomførast innanfor ein praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserande tiltak eller ved ein kombinasjon av slike. Tilstandsanalysen omfattar totalt heile hovedbygget på kvadratmeter. Den totale kostnaden for den branntekniske oppgradering som må gjennomføras for at man skal tilfredstille minimumsnivået angitt i FOBTOT kjem på ca 19,6 millionar kroner eks. moms. Brannteknisk tilstandsanalyse av Florø Sjukehus Basert på befaring og vurdering av Florø Sjukehus. Føremålet med rapporten var å gi ein vurdering av brannteknisk tilstand ved sjukehuset, samt å komme med forslag til utbetringar. De branntekniske forholda i bygningen regulerast av Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn med tilhørande veiledning (FOBTOT). FOBTOT angir i paragraf 2-1 føljande vedrørande branntekniske krav til eksisterande bygningar: Sikkerheitsnivået i eldre bygningar skal oppgraderas til same nivå som for nyare bygningar så langt dette kan gjennomførast innanfor ein praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserande tiltak eller ved ein kombinasjon av slike. Tilstandsanalysen omfattar totalt heile hovedbygget på kvadratmeter. Den totale kostnaden for den branntekniske oppgradering som må gjennomføras for at man skal tilfredstille minimumsnivået angitt i FOBTOT kjem på ca kroner eks. moms. Side 15 av 17

16 Brannteknisk tilstandsanalyse av Tronvik Psykiatriske Sjukehus Basert på befaring og vurdering av Tronvik Psykiatriske Sjukehus. Føremålet med rapporten var å gi ein vurdering av brannteknisk tilstand ved sjukehuset, samt å komme med forslag til utbetringar. De branntekniske forholda i bygningen regulerast av Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn med tilhørande veiledning (FOBTOT). FOBTOT angir i paragraf 2-1 føljande vedrørande branntekniske krav til eksisterande bygningar: Sikkerheitsnivået i eldre bygningar skal oppgraderas til same nivå som for nyare bygningar så langt dette kan gjennomførast innanfor ein praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserande tiltak eller ved ein kombinasjon av slike. Tilstandsanalysen omfattar totalt heile hovedbygget samt tilhørande bygg på kvadratmeter. Den totale kostnaden for den branntekniske oppgradering som må gjennomføras for at man skal tilfredstille minimumsnivået angitt i FOBTOT kjem på ca millionar kroner eks. moms. Brannteknisk tilstandsanalyse av Nordfjord Sjukehus. Nordplan AS er engasjert av Helse Førde Nordfjord Sjukehus til å lage branntekniske tilstandsvurdering på bygningsmassen ved Nordfjord Sjukehus. Det har vært ein gjennomgang av bygningen med tanke på branntekniske krav til bygningen og påpeike om naudsynt, feil og manglar ved bygningen. Dette vil også være grunnlag for Helse Førde sitt eige ROS arbeid og vil gi grunnlag for risikovurdering i høve brann i bygningsmassen. Bygningsmassen er brannteknisk delt inn i 3 seksjonar, og er vidare delt inn i fløyer. Bygningen vart bygt i 1937 og utbygt mange gangar etter dette. Byggetrinn kan grovt deles inn i årene 1974, 1987 og Ombyggingsarbeid internt føregår jamleg, og i dei samanhengar vert det branntekniske vurdert frå byggesak til byggesak. Generelt: Bygningen er bygt / på tilbygt etter diverse årgangar branntekniske forskrifter. Ved utbyggingar har det branntekniske så langt som råd vore teke høgde for, og har i ei årrekkje ikkje hatt nokon større merknadar i kommunale tilsynsrapportar bortsett frå brannselle begrensinger mellom tak / loft A fløy. Nordplan AS har gått gjennom ei sjekkliste for bygningen der alle forskrifts krav / preaksepterte løysingar i REN er lista opp, tilsvarande som om bygningen var planlagt oppført i dag. Side 16 av 17

17 Samandrag: Fylgjande må gjerast brannteknisk for å få bygget opp på eit godt nok nivå brannteknisk etter dagens regelverk. Få på plass fasadesprinkling. Ny brannalarm sentral Gjennomføre kartlegging av innvendig hjørne i 1. og 2. etasje med brukarkrav, brannvesenet si innsatstid mm. Utføre ei oppgradering av branncelle begrensande bygningsdelar i form av tetting / isolering av gjennomføringar. Brannteknisk tilstandsanalyse av Nordfjord Psykiatrisenter. Det har vært ein gjennomgang av bygningen med tanke på branntekniske krav til bygningen og påpeike om naudsynt, feil og manglar ved bygningen. Dette vil også være grunnlag for Helse Førde sitt eige ROS arbeid og vil gi grunnlag for risikovurdering i høve brann i bygningsmassen. Bygningsmassen er sett saman av fire bygningskroppar som ligg i eit tun. Samandrag: Fylgjande må gjerast brannteknisk for å få bygget opp på eit godt nok nivå brannteknisk etter dagens regelverk. Oppgradere rømingsveg ved inngangsparti i fløy A til gode nok branncelle avgrensande veggar med gipsplater. Utføre brannisolering av ventilasjonskanalar. Flytte ut - markeringslys etter skisse. Oppgradere ut markeringslys til gjeldande reglement. Side 17 av 17

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) STATUS I SAKA HELSE- FØRETAK DATO FOR TILSYNSRAP PORT OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) STATUS I SAKA HELSE- FØRETAK DATO FOR TILSYNSRAP PORT OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET STYRE 003/15 Administrerande direktør si orientering pkt. 1 OVERSIKT OVER HELSETILSYNSER I HELSE VEST: OVERSIKT OVER I TILSYNSER SOM ER GJENNOMFØRTE, ELLER SOM IKKJE ER I PERIODEN. (Nye saker og nye aktiviteter

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007

Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Internkontroll Nissedal kommune 2014 :: 730 007 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Avgrensing...2 1.4

Detaljer

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

"Internkontroll med eit særskilt blikk på innkjøp" Forvaltningsrevisjon Sauda kommune 2015

Internkontroll med eit særskilt blikk på innkjøp Forvaltningsrevisjon Sauda kommune 2015 "Internkontroll med eit særskilt blikk på innkjøp" Forvaltningsrevisjon Sauda kommune 2015 Forord Etter vedtak i kontrollutvalet i Sauda kommune i februar 2015 har KPMG gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer