Brannvern i Helse Førde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannvern i Helse Førde."

Transkript

1 Førde EKB/AF Brannvern i Helse Førde. Plan for lukking av avvik i tilsynsrapportar Helse Førde og internrevisjonsrapport Helse Vest RHF, samt branntekniske tilstandsrapporter. Innhald 1. Innleiing Samla vurdering av tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport Tilsyn Førde kommune Hatlehaugen barnehage Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus/Psykiatrisk Klinikk Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus Tilsyn Florø kommune - Nærsjukehuset Tilsyn Eid kommune Nordfjord sjukehus Tilsyn Eid kommune Nordfjord psykiatrisenter Tilsyn Lærdal kommune Lærdal sjukehus Internrevisjon Helse Vest Helse Førde...23 Vedlegg: Brannteknisk tilstandsanalyser - samandrag...38

2 1. Innleiing Det har over år oppstått eit etterslep når det gjeld brannoppgradering av bygningsmassen og ajourføring av brannrutinar i Helse Førde. Tilsynsmyndigheitane i dei kommunane der Helse Førde er representert, har etter branntilsyn kome med avvik både på bygningsmasse og brannrutinar. Helse Førde har hatt fokus på brannteknisk standard i bygningsmassen. Eit av tiltaka har vore å engasjere ekspertise/konsulentar for å få eit heilskaplig bilde av den branntekniske tilstanden ved heile bygningsmassen. Dette er nå på plass og vil bli brukt i det vidare arbeidet med brann- og vedlikehaldsoppgradering av bygningsmassen i Helse Førde. I denne tilbakemeldinga set ein fokus på dei siste tilsynsrapportane frå lokale tilsynsmyndigheiter og rapporten frå Internrevisjon Helse Vest RHF. Tilbakemeldinga er også Helse Førde sin handlingsplan for kortsiktig og langsiktige tiltak og lukking av avvik. 2. Samla vurdering av tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport frå Helse Vest. I dokumentet nedanfor er dei einskilde avvika frå dei lokal branntilsyna og avvika i internrevisjonsrapporten til Helse Vest gjennomgått. Avvika som gjeld konkrete tiltak på bygningar og utstyr, er enten lukka eller dei er budsjetterte og går inn i vedtekne planar for lukking av tiltaka. Desse tiltaka er drøfta med branntilsyna og branntilsyna er orientert om framdriftsplanar for byggetiltaka. Det mest omfattande av desse tiltaka er brannprosjektet i Lærdal som nå vert sett gang. I tillegg er det påpeikt fleire systemavvik som går igjen på dei einskilde institusjonane. Dei viktigaste er:. Manglande brannteknisk dokumentasjon for bygningar og installasjonar. Ikkje utført systematiske risikoanalysar. Det blir utført enkelte risikoanalysar i tilnyting til enkeltinstallasjonar, men desse vurderingane blir ikkje gjennomført etter felles rutinar og eit strukturert opplegg. I tillegg manglar dokumentasjon på at analysane er gjennomførte og kva oppfølging som er planlagt. Manglande rutiner for brannvernopplæring til dei tilsette og mangelfull dokumentasjon på kven som deltar/ikkje deltar på opplæringa For få gjennomførte øvingar i høve risiko Opplæring og oppfølging av brannverneleiarane er ikkje på plass. Oppdatering av branndokumentasjon for bygningar og installasjonar vil nå få prioritet. Dette går både på oppdatering av eigne databasar, men også på å få inn i kontraktar med entreprenørar og leverandørar at tilfredsstillande dokumentasjon blir levert som ein del av ferdigstillelsen. Eigen oppfølging av kontrakter og slutttkontroll må bli betre. Samla vurderer ein likevel bygningsdokumentasjonen som relativt god, men det er som nemnt manglar som må rettast opp. Når det gjeld dei siste punkta går det i stor grad på dokumentasjon av våre brannførebyggande system. Med omorganisering av Intern service og med samling av ansvaret for førebyggande brannvern i ei avdeling, meiner vi at vi framover har kapasitet og Side 2 av 17

3 kompetanse til ta fatt i desse avvika. Tal brannøvingar er nå på eit nivå som samsvarar med risikobildet, forbetra brannvernrutinar er under utarbeiding og system for risikoanalysar og gjennomføring av risikoanalysane blir sett i verk Utarbeiding av branntekniske tilstandsanalyser er ein del av grunnlaget for det brannførebyggande arbeidet. Dette er ikkje eit pålegg, men gir eit godt grunnlag for å utarbeide tiltaksplanar i samarbeid med dei lokale branntilsyna. Generelt har vi eit godt samarbeid med dei lokale branntilsyna. Vi meiner også at brannvernarbeidet er godt i ivaretatt, men - som påpeikt i tilsysnrapportane - vi har fleire forbetringspunkt som det nå blir tatt fatt i. 3. Tilsyn Førde kommune Hatlehaugen barnehage Beskriving av avvik: 1. Hatlehaugen barnehage. Avvik ved tilsyn Det manglar samordna dokumentasjon. Eigaren har ikkje sytt for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann. Plan for lukking av avvik 1. Hatlehaugen barnehage. Lukka november Men grunna ny styrar vil dette bli revidert 1. halvår Ikkje spesifiserte avvik frå Brannvesenet. Helse Førde ser dette som lukka da generelt vedlikehald inngår i vedlikehalds- programmet til Helse Førde. 4. Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus/Psykiatrisk Klinikk. Avvik ved tilsyn Verksemda kan ikkje framlegge dokumentasjon på om farar og problem i høve branntryggleiken er kartlagt, at risiko for brann er vurdert og at planar for å redusere risikotilhøva for brann er utarbeid og gjennomført. Verksemda gjennomførar ikkje regelmessige brannøvingar som står opp i mot risikoen i objektet. Avvik frå paragraf 3-3, opplæring og brannøving. Plan for lukking av avvik Side 3 av 17

4 Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil bil gjennomført i Årsaka til dette ikkje gjennomført før er først og fremst kapasitet og delvis manglande oppløring i systematikken for risikoanalyser.. Ved ny organisering av Intern service og styrking av bemanninnga innanfor førebyggande brannvern, vil ein ha betre kapasitet til å gjennomføre tilfredstillande risikovurderingar. Øvingane skal utførast etter internkontrollens krav om PUSH-systematikk. 1 Avviket ikkje lukka. Ny målsetjing for føretaket er utarbeidd og er vedtatt i FAMU. Avviket lukka Objektsyn med brannvernleiar og brannvesenet er gjennomført. Avviket lukka Øvingar med slokkemiddel og enkel redning i røyk er gjennomført. Brannvesenet har vore til stades på desse øvingane. Avviket lukka Det er naudsynt med ei oppgradering av øvingane. Det er planlagt to brannøvingar kvar månad ved Psykiatrisk klinikk og Førde Sentralsjukehus. Totalt 20 øvingar blir gjennomført i Brannvesenet vil bli invitert til deltaking på alle øvingar. Ved desse øvingane blir det øvd etter PUSH-systematikken. Avviket reknar ein som lukka i og med oppdatering av øvingsplanane.. 5. Tilsyn Førde kommune - Førde Sentralsjukehus. Avvik ved tilsyn Verksemda gjennomførar ikkje brannøvingar som er systematisk planlagde og er motiverande, paragraf 3-3 opplæring og brannøving. Eigar har ikkje sett til at branntryggleiken er tilfredstillande dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, mellom anna vedlikehalds - og interne kontrollrutinar. 1 PUSH -systematikken i internkontrollarbeidet er eitt av fleire prinsipp som kan bli brukt for den langsiktige gjennomføringa av kontroll, ettersyn og vedlikeholdsrutinar: Planlegge (P), tildele og samordne oppgåver til personell og/eller firma med rett kompetanse. Utføre (U) planlagt kontroll, ettersyn og vedlikehald på fastsatt måte, til fastsatt tid og med fastsatte sjekklister/kontrollrapportar osv. Studere (S), evaluere resultatet. Eigar/forvaltar av bygning eller eiger av verksemdamå avtale kven som skal studere /evaluere resultata for å finne årsak til typiske gjengangarar og systematisere resultata. Handle (H) (lære av erfaringene) og sikre at mishøve mellom det planlagte og det gjennomførte, og feil/mangler (avvik) blir retta opp av personell med rett kompetanse. Side 4 av 17

5 Avvik frå paragraf 2-1. Generelle krav til eigar, samt brannteknisk nivå i nye og eksisterande bygg. Avvik 3. Det manglar prosedyrar for sikringstiltak og rutinar for å hindre utilsikta utløysing av brannalarm. Avvik frå paragraf 3-6 Unormal eller sterkt varierande risiko. Avvik 4. Verksemda kan ikkje leggje fram dokumentasjon på om farar og problem i høve branntryggleiken er kartlagt, risiko for brann er vurdert, planar for å redusere risikotilhøva for brann er utarbeidd og gjennomført. Avvik frå paragraf 3-1. Dokumentasjon av tryggleik er eigar, brukar eller verksemda sitt ansvar. Plan for lukking av avvik Leiar ved kvar avdeling/post/klinikk skal dokumentere ved kvar øving kven som deltar på øvinga og kven som ikkje har delteke. Brannverneleiar føl opp at dette blir gjort. Rutinene på dette punktet blir innskjerpa Avviket lukka Brannøvingar vert ikkje gjennomført ofte nok sett i forhold til risikoen i bygget. Det er planlagt to brannøvingar kvar månad ved Psykiatrisk klinikk og Førde Sentralsjukehus. Totalt 20 øvingar blir gjennomført i Brannvesenet blir invitert til å delta på alle øvingane. Ved desse øvingane blir det øvd etter PUSH systematikken. Brannøvingar er nå, etter eigar si vurdering, oppe på eit tilfredsstillande nivå Avviket er lukka Eigar har ikkje etablert stigerøyr / tørrmontasje for tilkopling av brannslangar oppover i bygget, jfr TEK paragraf Stigerøyr / tørrmontasje for tilkopling av brannslangar var pr sendt ut på anbod. Stigerøyr blir montert i vinter. Avviket skal være lukka innan Avvik 3. Eigar skal utarbeide rutinar for ekstraordinære arrangement og sporadisk utleige av lokala i bygget. Det blir nå utarbeidd ny instruks for kantine, auditoriet og møterom i 2 etg. Avviket skal vere lukka innan Avvik 4. Verksemda fyller ikkje HMT (helse, miljø og tryggleik) - forskrifta sine krav om skriftleg mål for HMT jfr paragraf 5 punkt 4, denne skal oppgraderast. Ny målsetjing for føretaket er utarbeida og er vedtatt i FAMU. (Arbeidsmiljøutvalet Helse Førde) Avviket lukka Risikoanalyse for heile bygget. Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. Side 5 av 17

6 Opplæring jfr førebyggande forskrift 2 FOBTOT paragraf 3-3 og paragraf 5 punkt 2 i HMT. Bruk PUSH systematikken. Opplegg for obligatorisk e-opplæring er etablert og tilgjengeleg for alle tilsette. Ny opplæringsplan på plass Avviket lukka Alle forsamlingslokalar, som t.d.kantine eller auditoriet, skal ha dokumentasjon av persontall jfr paragraf 2-3 i førebyggande forskrifta. Avviket blir lukka innan Det er ikkje heilt klare pliktar og mynde for brannvernleiarane, jfr paragraf 5, punkt 5 i HMT. Dette er tatt opp med brannverneleiarane i samband med internrevisjonen. Alle brannverneleiarane blir innkalla i vår for utfyllande opplæring. Avviket lukka Det manglar oppdaterte teikningar som beskriver byggverket si heileitlege løysingar jfr 3-1 i FOBTOT. Oppdatering av branndokumentasjonen er eit relativt omfattande arbeid. Dette vil bli prioritert i Dette handlar også om betre kontroll av leverandørar sin dokumentasjon og eigen dokumentasjon ved nyinstallasjonar, ombyggingar og andre endringar. Avviket ikkje lukka. Brannvesenet vil gjennomføre regelmessig objektsyn saman med brannvernleiar for å lage innsatsplan for objektet. Objektsyn er gjennomført i Avviket lukka Tilsyn Florø kommune - Nærsjukehuset Avvik ved tilsyn 2005 Beskriving av avvik Risikokartlegging. Rømmingsveier. Stoler og bord i korridor er plassert slik at krav til fri bredde ikkje blir ivaretatt. Kopimaskin og anna teknisk utstyr må flyttast til egna rom. Avvik 3. Automatisk lukking av dører til psykiatrisk møterom og dør til radiologisk avdeling. Modernisere vann rør i plast. Lagring av kjemikaliar. Avvik 4. Opplæring og øving. Det blir peikt på til manglande opplæring i brannførebyggande arbeid og brannøving. Avvik 5. Ettersyn og vedlikehald av installasjoner. 2 FOBTOT.( Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn) Side 6 av 17

7 Plan for lukking av avvik Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. Rømingsveier. Stolar og bord i korridorar er plassert slik at krav til fri bredde ikkje blir ivaretatt. Kopimaskin og anna teknisk utstyr må fjernast frå korridorane. Dette er gjennomgått med brannvernleiar som har følgt opp avviket Avviket lukka Avvik 3. Automatisk lukking av dører til psykiatrisk møterom og dør til radiologisk avdeling. Modernisere vannrør i plast. Lagring av kjemikalie. Desse ting er endra slik at dei nå er i orden i høve pålegga Avviket lukka Avvik 4. Opplæring og øving. Det blir vist til manglande opplæring i brannførebyggande arbeid og brannøving. Gjennomført opplæring som er oppdatert i høve endringar som er gjort i bruken av bygningen. Dette blir fylgt vidare opp i Avviket lukka Avvik 5. Ettersyn og vedlikehald av installasjonar. Det er utarbeid vedlikehaldsplanar og rutinar for ettersyn. Avviket lukka 7. Tilsyn Eid kommune Nordfjord sjukehus Avvik ved tilsyn Både i tilsynet for Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter vart det peikt på avvika når det gjeld sikring av rømmingsvegar, brannsmitte og andre bygningstekniske tiltak. Desse avvika er det tatt fatt i og for det som står igjen er det løyvd midlar til i budsjettet. Beskriving av avvik Risikoanalyse, viser til førebyggande forskrift paragraf 2-1 og internkontrollforskrifta paragraf 5, 2.ledd punkt 4,5 og 6. Det er peikt på dette i tidlegare tilstandsrapportar. Plan for lukking av avvik Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. Side 7 av 17

8 8. Tilsyn Eid kommune Nordfjord psykiatrisenter Avvik ved tilsyn Generelle krav til eigar. Avvik frå førebyggendeforskrift paragraf 2-1 og internkontrollforskrifta paragraf 5, 2.ledd punkt 6. Brannisolering av kanalar mm. Frå korridor til pasient rom. Trepanel i rømmingsveger stettar ikkje krava. Ovanfor nemnde pkt. må vente i følgje brannvern leiar til ein har fått avklart utbygginga av Rusklinikken. Manglande risikoanalysar, viser til førebyggendeforskrift paragraf 2-1 og internkontrollforskrifta paragraf 5, 2.ledd punkt 4,5 og 6. Plan for lukking av avvik Dei generelle krava blir innarbeidd i oppdatering av brannvernrutinar. Når det gjeld attståande brannverntiltak, vil dei bli tatt når Rusklinikken er ferdigstilt hausten 09. Avviket delvis lukka. Risikovurdering med omsyn til brann i objektet vil starte opp i Avviket ikkje lukka. 9. Tilsyn Lærdal kommune Lærdal sjukehus Avvik ved tilsyn Beskriving av avvik Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 3-1. Det ble ikkje framlagt tilfredstillande dokumentasjon på kontrollrutinar eller oppfølgingsrutinar av siste tilsyn. Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 3-3. Ikkje avhalde praktisk opplæring i brannvern for tilsette i Avvik 3. Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 2-4. Ikkje intakte røyk og branncellebegrensande bygningsdelar. Avvik 4. Avvik frå forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn av 26 juni 2002 paragraf 2-3. Ikkje forskriftsmessig naud og ledelys i rømmingsvegar. Plan for lukking av avvik Side 8 av 17

9 Eigar av særskilt brannobjekt skal sørgje for at branntryggleiken er godt nok dokumentert. Dokumentasjon på internkontrollsystemet er ikkje etablert. Deler av opplæringsrutinar fungerer, men det manglar tilfresstillande dokumentasjon. Saman med brannvernleiar blir det sett i verk tiltak for å få dette på plass våren 2009 Avviket ikkje lukka. I eitkvart særskilt brannobjekt skal alle tilsette og leiare ha brannvern opplæring og gjennomføre brannvern opplæring som står i høve til risikoen i objektet. Nytilsette og vikarar skal ha tilstrekkeleg informasjon om handlingar i ein brannsituasjon før dei blir sett i arbeid. Opplæring blir gjennomført, men det er manglar ved dokumentasjonen. Avviket skal vere lukka 1. halvår 09. Avvik 3. Ikkje intakte røyk og branncelle begrensande bygningsdelar. Dette er med i det vedtatt brannprosjekt for Lærdal sjukehus. Når det er avslutta skal det leggjast fram tilfredsstillande dokumentasjon på at detter uført. Avviket ikkje lukka. Avviket vil bli lukka hausten 2009 Avvik 4. Ikkje forskriftsmessig naud og ledelys i rømmingsvegar. Blir fylgt opp i brannprosjektet i Lærdal Avviket blir lukka hausten Internrevisjon Helse Vest Helse Førde Internkontroll Føretaket har forbetringspotensial når det gjeld å gjere dei tilsette ved dei respektive avdelingane betre kjende med brannvernrutinar for den daglege verksemda. Det er i 2009 planlagt 20 brannøvingar ved Førde Sentralsjukehus, gjennom dette vil vi sette fokus på brannvern rutinar på dei einskilde avdelingar / postar / poliklinikkar. Det er i 2009 planlagt 2 brannøvingar ved Florø sjukehus, gjennom dette vil vi sette fokus på brannvern rutinar på de enkelte avdelingar / poliklinikkar. Det er i 2009 planlagt 4 brannøvingar ved Lærdal sjukehus, gjennom dette vil vi sette fokus på brannvern rutinar på dei einskilde avdelingar / postar / poliklinikkar. Det skal blir også øving 1 gong i året ved dei andre bygga i Helse Førde i Dett gjeld også bygg der vi er leigetakar. Øvingane må då skje i samarbeid med eigar. Avviket er lukka Side 9 av 17

10 Det naudsynt at føretaket sikrar at relevant personell har tilstrekkeleg kunnskap om regelverket som regulerar brannvernområdet. Vidare er det viktig at det vert gjennomført risikovurderingar både i høve til branntryggleik og opplæring. Helse Førde har opplæringsplanar for alle tilsette innanfor brannvern. E-læring, slukke øvingar med gjennomgang av slukke midlar og brannøvingar. Det er frå satt nytt fokus på dette og dokumentasjonen på dette vil bli ivaretatt. Det er ein brannvern leiar i Helse Førde som ikkje har avlagt eksamen, vedkommande vil gjennomføre dette første halvår Risikovurderingar vil bli gjennomført i løpet av ein to års periode. Dette vil bli gjennomført som ein konsekvens av vernerundar ved sjukehusa i Helse Førde. Avviket vert lukka i løpet av 2009, jmf. merknadane til avvika meldt av dei lokale branntilsyna. Det kjem det fram i spørjeundersøkinga at alle dei tilsette ved dei spurte avdelingane ikkje har tilstrekkeleg kjennskap til avviksmeldingssystemet. I Helse Førde blei det i 2008 innført eit avvikssystem SYNERGI. Dette systemet skulle være kjent av alle tilsette. Brann og Tryggingskoordinator i Helse Førde vil være med å sette fokus på opplæring og bruk av Synergi på alle nivå i føretaket. Avviket er lukka Revisor stiller spørsmål ved om helseføretaket har tilstrekkeleg med ressursar knytt til brannvernområdet, for å sikre ein god nok internkontroll og fokus på brannvernområdet. Ved tilsetting av brann- og tryggingskoordinator og fokus på brannvernleiarane sitt ansvar, samt planer for brannvern øvingar ved alle institusjonar, vil vi sette eit mykje større fokus på desse områda enn kva som har vært mogeleg tidligare. I tillegg er Intern service nå organisert slik at ansvaret for det førebyggande brannvern blir lagt ei avdeling (Avdeling for trygging, transport og husøkonomi) Avviket er lukka Resursar til brannvern arbeid Revisor stiller spørsmål ved om helseføretaket klarer å prioritere brannvern tilstrekkeleg til at brannvernarbeidet vert godt nok ivaretatt. Helseføretaket må sikre at det vert stilt til rådvelde tilstrekkelge ressursar for å sikre regeletterleving på området. Side 10 av 17

11 Dette er om lag det same problemet som er tatt opp i avviket ovanfor. Ved å jobbe systematisk med brannvern meiner driftsdirektør at det er avsett nok resursar til internkontroll / brannøvingar mm. Helse Førde vil prioritere akutte manglar innanfor dei økonomiske rammar dei til ein kvar tid rår over. Avviket blir vurdert som lukka Evakuering Evakueringsplanar og prosedyrar er ikkje godt nok kjent blant alle tilsette ved avdelingane som var med i undersøkinga. Svar i spørjeundersøkinga tyder òg på at det er for dårleg oppmerka evakueringsruter, og manglande oppslag om evakuering ved fleire av brannobjekta. Kommentar: Ved tilsetting av Brann. og tryggingskoordinator og fokus på brannvernleiarane sine arbeidsoppgåver og ansvar, kombinert med planer for brann øvingar ved alle institusjonar, vil vi sette større ressursar inn på desse områda enn kva som har vore mogeleg tidligare. Viser til kommentarar om øvingar ved alle bygg i Helse Førde. Avviket er lukka Krav om å innføre tiltak for å sikre persontryggleiken ved overbelegg vert ikkje følgt opp, og dei tilsette som var med i undersøkinga har ikkje god nok kjennskap til prosedyrar og rutinar ved overbelegg for å oppretthalde krav om rask og siker evakuering. Kommentar: Gjennom vernerundar i Helse Førde 2009 vil dette få høg fokus. Det vil bli sett fokus på oppmerking i korridorar for senger og med dette synleggjere kva som er akseptabelt belegg av korridor pasientar og kva som vil være avvik. Avviket vert lukka våren 2009 Tilsyn Revisor er uroa over at ein ikkje lukkar avvik frå branntilsyn. Det er alvorleg at føretaket vel å vente med oppfølging/lukking av avvik til brannvesenet kjem med pålegg og trugsmål om bøter. Ein del av årsaka til manglande oppfølging er kostnadssida. Bygningstiltaka er nå stort sett på plass eller budsjetterte. Alle systemavvik er tatt fatt, nokre er lukka, og andre vil bli lukka i løpet av Vi viser her til merknadane frå dei lokale tilsyna. Avviket delvis lukka Manglande risikoanalyse for brannobjekta. Kommentar: Side 11 av 17

12 Det vil i 2009 bli starta et arbeid med ROS analyse i Helse Førde. Avviket er ikkje lukka Manglande gjennomføring av brannøvingar sett i høve til risikoen ved objektet, og den interne brannorganisasjonen vart ikkje øvd. Brannvevesenet krev at det skal etablerast eigenkontrollrutinar for sløkkemiddel og brann/brannsone/røykskiljedørar. Dette er gjennomført og var på plass 2. halvår PUSH systematikken blir nå nytta ved alle brannøvingar i Helse Førde. Avviket er lukka Dokumentasjon av tryggleik 3-1 Undersøkinga viser at Helse Førde har eit forbetringspotensial når det gjeld å få på plass brannverndokumentasjon, for å kunne dokumentere branntryggleiken ved alle særskilde brannobjekt i føretaket. Helse Førde må sørgje for at det skjer eit systematisk arbeid med grunnleggjande branndokumentasjon i samsvar med regelverket. Kommentar: I 2009 skal det jobbast strukturert og målretta for å få all dokumentasjon på plass i Helse Førde. Det er også et mål å få etablert lik dokumentasjon på alle institusjonar i Helse Førde. Avviket vert lukka hausten 2009 Bygg, utstyr og vedlikehald Helse Førde klarar ikkje å sørgje for at alle særskilde brannobjekt vert oppgraderte/bygd vedlikehalt og utstyrt i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Kommentar: Helse Førde vil bruke 3-parts tilstandsrapporter for alle institusjonar og utifrå dette etablere eit vedlikehaldsprogram. Vil bli utarbeidd for kvar institusjon. Dette vedlikehaldsprogrammet skal innehalde prioritert ekkefølje på tiltak. Avviket er lukka Brannvern leiarar Helse Førde fyller krava om at alle særskilde brannobjekt skal ha ein brannvernleiar, men det er ikkje dokumentert at vedkommande har klart definerte oppgåver, tilstrekkeleg kompetanse og fått tilstrekkeleg opplæring. Kommentar: I forskrift om brann førebyggande tiltak og tilsyn 3-2, første ledd går det fram at: For eitkvart særskilt brannobjekt skal det være ein brannvernleiar som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheitene kan forholda seg til. Brannvernleiar kan være eigar eller ein representant for eigar. Helse Førde har eigne brannvernleiarar Side 12 av 17

13 ved denne type objekt. Desse har fått opplæring og kurs som brannvern leiarar. (Ein av desse ikkje har avlagt eksamen enno). Dette blir ivaretatt 1. halvår Ved ny organisering av det brannførebyggande arbeidet vil opplæring av brannvernleiarane bli fylgt opp. Det vil også bli utforma nye stillingsinstruksar for alle brannvern leiarar i Avviket er lukka Brannvern opplæring Det er eit ikkje i samsvar med forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn, at ikkje alle tilsette har opplæring i brannvernrutinar og fått brannvernopplæring. Kommentar: Det er i følgje alle brannvern leiarane laga ein opplæringsstandard som helseføretaket nyttar i brannvern opplæringa av dei tilsette. Helse Førde har tilrettelagt for opplæring av tilsette, nytilsette, vikarar, ferievikarar mm. Helse Førde skal ha fokus på brannøvingar, vernerundar, deltaking på avdelingsmøtar, risikovurderingar og betre oppfølging av e-læring og kurs i bruk av slokke midlar. Helse Førde vil gjennom dette vidare utvikle ein helhetlig brannvernopplæring. Avviket delvis lukka må følgjast opp Brannøving Det er eit ikkje i samsvar med forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn, at ikkje alle tilsette har opplæring i brannvernrutinar og fått brannvernopplæring. Kommentar: Det er i følgje alle brannvern leiarane laga ein opplæringsstandard som helseføretaket nyttar i brannvern opplæringa av dei tilsette. Helse Førde har tilrettelagt for opplæring av tilsette, nytilsette, vikarar, ferievikarar mm. Helse Førde skal ha fokus på brannøvingar, vernerundar, deltaking på avdelingsmøtar, risikovurderingar og betre oppfølging av e-læring og kurs i bruk av slokke midlar. Helse Førde vil gjennom dette vidare utvikle ein helhetlig brannvernopplæring. Avviket er lukka Vakt og anna overvaking Det er ikkje tilfredsstillande at einkeltståande brannobjekt ikkje har ei vaktordning som står i høve til opplevd risiko. Tilsette som går nattevakter bør særleg ha kunnskap om brannførebyggande tiltak. I Helse førde er det berre ved Førde sentralsjukehuset ein har portørar. Portørane har eigen opplæring med tanke på brann og sikkerheit. Det er blant anna to godkjente røykdykkarar, samt alle Portørar vil i løpet av 1. halvår 2009 være autoriserte offentlig Side 13 av 17

14 godkjente vektar med fagbrev. Det er også frå og med to Portørar på vakt natt og helgar. Avviket er lukka Særskilde tiltak Manglande rutinar for å opprette særskilde tiltak ved auka risiko for at brann ikkje vert oppdaga, er eit avvik frå brann- og eksplosjonsvernlova. Dette gjeld spesielt ved rutiner der dei tekniske varslingssystema har havarert eller av andre grunnar er blitt sett ut av funksjon. I dag blir dette løyst ved skjøn i kvar enkelt sak og tryggleiken blir ivaretatt ved slike hendingar. Til dømes vart ein episode i fjor med bortfall av brannalarmane på ein sengepost løyst ved god informasjon til tilsette og ved at portør gjekk regelmessige brannvernrunder i løpet av natta på aktuell etasje. Denne praksis er ikkje dokumentert i skriftlege rutinar. Nødvendig dokumentasjon vil bli utarbeidd. Avviket vil bli lukka våren 2009 Førde EKB/AF Side 14 av 17

15 Vedlegg: Brannteknisk tilstandsanalyser - samandrag Brannteknisk tilstandsanalyse for Førde Sentralsjukehus, hovedbygg Tilstandsanalysen er gjennomført etter befaring og vurdering av Førde Sentralsjukehus. Føremålet med rapporten var å gi ein vurdering av brannteknisk tilstand ved sjukehuset, samt å komme med forslag til utbetringar. Tilstandsanalysen er utført iht nivå 1 i NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk, innhald og gjennomføring. Referansenivået er Forskrift om førebyggande tiltak og tilsyn (FOBTOT). FOBTOT angir i paragraf 2-1 føljande vedrørande branntekniske krav til eksisterande bygningar: Sikkerheitsnivået i eldre bygningar skal oppgraderas til same nivå som for nyare bygningar så langt dette kan gjennomførast innanfor ein praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserande tiltak eller ved ein kombinasjon av slike. Tilstandsanalysen omfattar totalt heile hovedbygget på kvadratmeter. Den totale kostnaden for den branntekniske oppgradering som må gjennomføras for at man skal tilfredstille minimumsnivået angitt i FOBTOT kjem på ca 19,6 millionar kroner eks. moms. Brannteknisk tilstandsanalyse av Florø Sjukehus Basert på befaring og vurdering av Florø Sjukehus. Føremålet med rapporten var å gi ein vurdering av brannteknisk tilstand ved sjukehuset, samt å komme med forslag til utbetringar. De branntekniske forholda i bygningen regulerast av Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn med tilhørande veiledning (FOBTOT). FOBTOT angir i paragraf 2-1 føljande vedrørande branntekniske krav til eksisterande bygningar: Sikkerheitsnivået i eldre bygningar skal oppgraderas til same nivå som for nyare bygningar så langt dette kan gjennomførast innanfor ein praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserande tiltak eller ved ein kombinasjon av slike. Tilstandsanalysen omfattar totalt heile hovedbygget på kvadratmeter. Den totale kostnaden for den branntekniske oppgradering som må gjennomføras for at man skal tilfredstille minimumsnivået angitt i FOBTOT kjem på ca kroner eks. moms. Side 15 av 17

16 Brannteknisk tilstandsanalyse av Tronvik Psykiatriske Sjukehus Basert på befaring og vurdering av Tronvik Psykiatriske Sjukehus. Føremålet med rapporten var å gi ein vurdering av brannteknisk tilstand ved sjukehuset, samt å komme med forslag til utbetringar. De branntekniske forholda i bygningen regulerast av Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn med tilhørande veiledning (FOBTOT). FOBTOT angir i paragraf 2-1 føljande vedrørande branntekniske krav til eksisterande bygningar: Sikkerheitsnivået i eldre bygningar skal oppgraderas til same nivå som for nyare bygningar så langt dette kan gjennomførast innanfor ein praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserande tiltak eller ved ein kombinasjon av slike. Tilstandsanalysen omfattar totalt heile hovedbygget samt tilhørande bygg på kvadratmeter. Den totale kostnaden for den branntekniske oppgradering som må gjennomføras for at man skal tilfredstille minimumsnivået angitt i FOBTOT kjem på ca millionar kroner eks. moms. Brannteknisk tilstandsanalyse av Nordfjord Sjukehus. Nordplan AS er engasjert av Helse Førde Nordfjord Sjukehus til å lage branntekniske tilstandsvurdering på bygningsmassen ved Nordfjord Sjukehus. Det har vært ein gjennomgang av bygningen med tanke på branntekniske krav til bygningen og påpeike om naudsynt, feil og manglar ved bygningen. Dette vil også være grunnlag for Helse Førde sitt eige ROS arbeid og vil gi grunnlag for risikovurdering i høve brann i bygningsmassen. Bygningsmassen er brannteknisk delt inn i 3 seksjonar, og er vidare delt inn i fløyer. Bygningen vart bygt i 1937 og utbygt mange gangar etter dette. Byggetrinn kan grovt deles inn i årene 1974, 1987 og Ombyggingsarbeid internt føregår jamleg, og i dei samanhengar vert det branntekniske vurdert frå byggesak til byggesak. Generelt: Bygningen er bygt / på tilbygt etter diverse årgangar branntekniske forskrifter. Ved utbyggingar har det branntekniske så langt som råd vore teke høgde for, og har i ei årrekkje ikkje hatt nokon større merknadar i kommunale tilsynsrapportar bortsett frå brannselle begrensinger mellom tak / loft A fløy. Nordplan AS har gått gjennom ei sjekkliste for bygningen der alle forskrifts krav / preaksepterte løysingar i REN er lista opp, tilsvarande som om bygningen var planlagt oppført i dag. Side 16 av 17

17 Samandrag: Fylgjande må gjerast brannteknisk for å få bygget opp på eit godt nok nivå brannteknisk etter dagens regelverk. Få på plass fasadesprinkling. Ny brannalarm sentral Gjennomføre kartlegging av innvendig hjørne i 1. og 2. etasje med brukarkrav, brannvesenet si innsatstid mm. Utføre ei oppgradering av branncelle begrensande bygningsdelar i form av tetting / isolering av gjennomføringar. Brannteknisk tilstandsanalyse av Nordfjord Psykiatrisenter. Det har vært ein gjennomgang av bygningen med tanke på branntekniske krav til bygningen og påpeike om naudsynt, feil og manglar ved bygningen. Dette vil også være grunnlag for Helse Førde sitt eige ROS arbeid og vil gi grunnlag for risikovurdering i høve brann i bygningsmassen. Bygningsmassen er sett saman av fire bygningskroppar som ligg i eit tun. Samandrag: Fylgjande må gjerast brannteknisk for å få bygget opp på eit godt nok nivå brannteknisk etter dagens regelverk. Oppgradere rømingsveg ved inngangsparti i fløy A til gode nok branncelle avgrensande veggar med gipsplater. Utføre brannisolering av ventilasjonskanalar. Flytte ut - markeringslys etter skisse. Oppgradere ut markeringslys til gjeldande reglement. Side 17 av 17

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF Internrevisjonen i Helse Vest RHF Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF August 2011 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonskomiteen på regionalt nivå, styra i helseføretaka,

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Førde HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Førde HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Førde HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Bergen HF

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Bergen HF Internrevisjonen i Helse Vest RHF Oppfølging av brannvern i Helse Bergen HF August 2011 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonskomiteen på regionalt nivå, styra i helseføretaka,

Detaljer

Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Øyvind Ousdal /

Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Øyvind Ousdal / Brann og redning UL Hatlestrendingen v/leiar Yanka Hauge Hatlestrandsvegen 760 5635 HATLESTRAND Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Øyvind Ousdal 97074594 2017/3976-2 25.10.2017

Detaljer

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Stavanger HF

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Stavanger HF Internrevisjonen i Helse Vest RHF Oppfølging av brannvern i Helse Stavanger HF August 2011 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonskomiteen på regionalt nivå, styra i helseføretaka,

Detaljer

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen.

Riksrevisjonen 15.04.2011 Undersøking av utviklling i leiarlønn i helseføretaka Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen. Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta Myndighet Dato for brev Kva saka gjeld Kommentar/status Riksrevisjonen 22.02.2011 Gjeld alle føretak. Undersøking om nasjonale rammeavtalar

Detaljer

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjonen i Helse Vest RHF. Oppfølging av brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjonen i Helse Vest RHF Oppfølging av brannvern i Helse Fonna HF August 2011 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonskomiteen på regionalt nivå, styra i helseføretaka,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Stavanger HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Stavanger HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing...5 2 Føremål, problemstillingar og avgrensing...5 2.1 Føremål... 5 2.2 Problemstillingar... 5 2.3 Avgrensing... 5 3 Metode...6

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK

LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK Dato: xx.xx.2017 Ikrafttredelse: xx.xx.2017 Heimel: Lov

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6

Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 Standard vedlegg til kontrakt for leige av campingtomt, for campingplasser i Norddal kommune. Side 1 av 6 1. Campingkvartal Kvart campingkvartal/ oppstillingsområde for ei gruppe campingeiningar skal ikkje

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag

Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 6.5.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/204 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Kasa Ungdomssenter 2013 Adressa til verksemda: Fjøsangerveien

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport frå tilsyn med samfunns-sikkerheit i Skjåk kommune www.fylkesmannen.no/oppland Samandrag Fylkesmannen meiner at samfunnssikkerheit og beredskap er godt sikra i

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN

FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN FYLKESKOMMUNENS KUNST FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 3 2001 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING 1 1.0 Heimel 1 1.1 Bakgrunn.. 1 1.2 Formål... 1 1.3

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul NOTAT GÅR TIL: : Styremedlemmer : 12.06.17 FRÅ: Administrerande direktør SHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul A GJELD: Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker frå 06.04.17 29.05.17 STYRE:

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Godkjent av Side Erstattar HMS Rektor 1 av 6 Ny

Godkjent av Side Erstattar HMS Rektor 1 av 6 Ny HMS Rektor 1 av 6 Ny 1. Formål Alle bygg og tekniske anlegg ved NTNU skal vere sikra mot brann. Brannførebyggjande tiltak skal gjennomførast slik at liv, helse og materielle verdiar blir verna. 2. Omfang

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Gol renseanlegg

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Gol renseanlegg Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Gol renseanlegg Rapport nr. 21/08 Postadresse: 3550 Gol Dato for tilsynet: 6. juni 2008 Besøksadresse: Gamlevegen 4, Gol Førre tilsyn: 19. november 2002 Organisasjonsnr.:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Notat. Styresak 028/11 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Styremøte 15. mars 2011

Notat. Styresak 028/11 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Styremøte 15. mars 2011 Notat Går til: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11. mar 2011 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Vikarbruk i Helseføretaka Styresak 028/11 O Administrerande direktør

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Notat Sakshandsamar: Paal Fosdal E-post: Paal.Fosdal@sfj.no Tlf.: 90639859 Vår ref. Sak nr.: 13/3614-15 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 5435/15 Dykkar ref.

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Førde HF Dato: 14.10.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2015 Arkivsak 2015/1553/ Styresak 061/2015 A Styremøte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer