AGDENES POSTEN Nr. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGDENES POSTEN Nr. Nr 2. 2015"

Transkript

1 AGDENES POSTEN Nr

2 NAV Agdenes Åpningstider i sommer: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: Fax: Åpningstider: Mandag - fredag: E-post adresse: Hjemmeside: Legekontor/ - vakt Tlf: Legevakt etter kontortid: Innhold: Teknisk Vakt: Tlf: NØDNUMMER: Brann 110 Politi 112 Lege 113 Årsmelding 2014 s. 4 VALG 2014 s. 6 Flåttvaksine s. 9 Jegerprøven s. 10 Bråsnu`n 40 år s. 11 Kibneb-festival s. 12 FYSAK s. 13 Biblioteket s. 14 Høstutstilling s. 15 Agdenes Seniordans s. 15 Lensvik skole s. 16 Lensvik barnehage s. 19 Lysheim skole s. 20 Mølnbukt barnehage s. 21 Logopeditjeneste s. 23 Fosterhjem s. 23 Byggesaksforskrift s klasse 1971 s. 25 Sommerkonsert s. 26 Agdenes Bygdekvinnelag s. 27 Foreldrebetaling i barnehage s. 28 Storviltjegerprøven 2015 s. 28 Gla`dag i Åsheim s. 28 Lensvik IL s. 29 Tilbakeblikk s. 30 Aktivitetskalender s. 32 Uke 27, 28, 29, 30 og 31 er kontoret åpent mandag, onsdag og fredag kl Vi har felles tlf.nr med NAV-Orkdal og eventuelle henvendelser når vi har stengt, gjøres da til dem, tlf: Støtte til lokalt trafikksikkerhetstiltak Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilger årlig trafikksikkerhetsmidler, som etter søknad fordeles av fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Støtte kan gis til alle som på frivillig basis arbeider med trafikksikkerhet. Disse kan søke: Retningslinjer for etableringsstøtte til nye boliger Agdenes kommune gir et etableringstilskudd på kr til bygging av ny enebolig eller kjøp av ny enebolig (ikke Kommuner, skoler, FAU, trafikksikkerhetsutvalg Frivillige organisasjoner, borettslag, velforeninger, idrettslag, ungdomslag, grendelag Tiltak som kan få støtte: Informasjonstiltak, kampanjer, arrangementer, møter, o.l. som er knyttet opp mot trafikksikkerhet. Bygging av små og lite kostnadskrevende fysiske tiltak. Gate- og vegbelysning på spesielt trafikkfarlige steder/strekninger, små utbedringer av kryss eller avkjørsler, fysiske fartsdempende tiltak, siktforbedringer osv. Søknad sendes: Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset Søknadsfrist Molde tidligere bebodd). Boligen må benyttes som helårsbolig for eier. Tilsagn om tilskudd gis etter søknad og utbetales når ferdigattest er mottatt. Tilskudd gis til privatpersoner som på søknadstidspunktet er under 40 år. En søker kan innvilges tilskudd bare 1 gang. Tilskuddet gis som et rente og avdragsfritt lån, og avskrives over 10 år med 10 % årlig. Dersom boligen selges, leies ut eller fraflyttes, må den del av tilskuddet som ikke er nedskrevet tilbakebetales. Tilskuddet tinglyses på lik linje med ordinære pantelån. Søker bærer omkostninger med tinglysning. Søknad om tilskudd behandles av rådmannen. Formannskapet kan gi dispensasjon på bakgrunn av begrunnet søknad. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger. 2

3 Volladalen boligfelt Naturskjønne tomter med fjordutsikt Barnevennlig beliggenhet ved skole og barnehage Tomtepris kr ,- kr i tilskudd Svarte stjerner = opptatte tomter. 3

4 Årsmelding 2014 Rådmannens kommentarer Rådmann John Ola Selbekk I årsmeldinga rapporteres og gis tilbakemelding for driftsåret, - om kommunes aktiviteter, tjenesteproduksjon, ressursbruk og måloppnåelse. Gjennom årsmeldinga for 2014 er driftsåret «kvittert» ut. Resultat og utviklingstrekk som avspeiles og evalueres danner grunnlaget for videre prioritering og utvikling i kommunenes virksomhet. Meldinga legges fram for politisk behandling i mai, og er gjort tilgjengelig for alle interesserte gjennom utlegging på oppslagsstedene, og på kommunens hjemmeside. Det er et travelt og hektisk år vi har lagt bak oss, med oppnådde resultater som generelt sett er meget tilfredsstillende. Kommunens over 200 ansatte har også i 2014 lagt ned en stor arbeidsinnsats, vist engasjement og stå på vilje i tjenesteytingen til den enkelte bruker og fellesskapets beste. I tillegg til alle daglige gjøremål, preges hverdagen av nye oppgaver og løsninger, økte krav til kvalitet, effektivitet og kompetanse. Kvalitetsbæreren av kommunens tjenester er den enkelte ansatte. Møteplassen kan være i heimen til hjelpetrengende, på skolen, i barnehagen, på sykehjemmet, i avdeling for funksjonshemmede, på legekontoret, på byggeplassen eller gjennom brevet med vedtaket. Samtidig som kommunen aldri har ytt flere og bedre tjenester enn i dag, vet vi at etterspørselen og forventningene hele tiden er større enn det vi har ressurser til å gi. God økonomisk styring og kontroll er avgjørende for stabilitet, forutsigbarhet og utvikling av de kommunale tjenestene. Det er nå over 20 år siden Agdenes kommune hadde et regnskapsmessig merforbruk, - driftsåret 1993 gikk ut med et underskudd på 0,75 mill. kr. Kommunekassen var bunnskrapt, og det ble nødvendig å ta opp kassakredittlån for å kunne utbetale lønningene. I de påfølgende årene ble prioritert økonomisk konsolidering gjennom tilpasning av utgiftsnivå til inntektsgrunnlag, og med styrking av balansen ved avsetning av midler til likviditetsreserve og fond. Kommunen har nå i mange år hatt et godt balansert driftsnivå og et meget solid økonomisk ståsted. Dette har gitt handlingsrom for utvikling, og hvor betydelige investeringer er gjennomført. Regnskapet for 2014 viser investeringer på totalt 37,7 millioner kroner (inkl. mva) i varige anleggsmidler. Vassverkene har fått hvert sitt høydebasseng, henholdsvis ved Ølstørn og Slottet, til samlet kostnad på 13,6 millioner kroner. Høydebassengene, som hver rommer 1000 m³ vann, har høynet leverings- og forsyningssikkerheten betydelig. Det gamle sentralidrettsanlegget er renovert og opprustet til en pris av 9,8 millioner kroner. Alle idrettsinteresserte kan nå glede seg over ny kunstgress fotballbane og løpebane med kunststoffdekke. I tillegg også volleyball- og tennisbane samt ballbinge. Sammen med flerbrukshuset, som inkluderer både idrettshall, svømmehall og trimrom, er mulighetene for trim og idrettsaktivitet lagt meget godt til rette. I et folkehelseperspektiv er fysisk aktivitet en kilde til helse, trivsel og livskvalitet, og nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Agdenes helsesenter, Hamnahaugen omsorgsboliger og trygdepensjonat har i 2014 fått sikret strømforsyningen. Det nye reservekraftanlegget, som kostet 1,5 millioner kroner, kobler seg automatisk inn når den ordinære strømforsyningen svikter. Brannberedskapen ble også betydelig styrket i Den nye tankbilen rommer liter vann og kostet 0,86 millioner kroner. Til sist skal her nevnes at bygging av ny hurtigbåtkai ble igangsatt i 2014, med 10 millioner kroner i påløpte kostnader ved utgangen av året. De ordinære driftsutgiftene passerte 154 millioner kroner i Kommunen er en arbeidsintensiv bedrift med 220 ansatte (152 årsverk), og de lønnsrelaterte utgiftene på 107 millioner kroner utgjorde om lag 70 % av «omsetningen». Driftsregnskapet for 2014 gikk ut med et overskudd på knappe 4 millioner kroner. Overskudd er selvfølgelig svært positivt, men er ikke fasitsvaret i vurderingen av økonomisk resultat. Et bedre nøkkeltall i så måte er netto driftsresultat, som er på 5,1 % i Målet på minst 3 % ble nådd, og det kan dermed konkluderes med at resultatet for 2014 er tilfredsstillende. 4

5 Allikevel, resultatet er nesten halvert i forhold til 2013, og driftsutgiftene har i løpet av 2014 økt med 5 millioner kroner mer enn inntektene. Driftsbalansen er slik sett betydelig svekket i forhold til foregående år. Kommunes lånegjeld økte med 12,4 millioner kroner i 2014, slik at ved utgangen av året var gjelda på 72,5 millioner kroner. Imidlertid, investeringsgjelda som må dekkes over løpende drift, utgjør «kun» 33 millioner. Netto investeringsgjeld er faktisk redusert i løpet av året. Investeringsgjeld pr. innbygger utgjør nå kr , noe som er vesentlig lavere enn gjennomsnitt for fylket. Resten av kommunens låneportefølge (39,5 millioner kroner) er såkalte selvkostlån til VAR-området (vassverk og avløp) og startlån. Selv om kommunens gjeldsbelastning ikke er spesielt tyngende økonomisk sett, så er det selvsagt ikke «fritt fram» for nye låneopptak. Driftsnivået tåler ikke vesentlig økning i rente- og avdragsbelastningen. Agdenes har de 2 siste år hatt en gledelig økning i antall innbyggere på 58 (26 i 2014), og ved utgangen av året var det innbyggere. I 2014 var det et fødselsunderskudd på 2 (antall fødte 15 - antall døde 17). Økningen skyldes derfor innflytting. I de siste årene har antall eldre i aldersgruppen år har gått ned, mens antall eldre over 90 har gått opp (fra 18-35). Antall yngre eldre er markant stigende. Gledelig er det å registrere en vekst i de aller yngste aldersgruppene. Dersom prognosene for framtidig befolkningsutvikling holder stikk, vil elevtallet i grunnskolen øke de kommende 15 år. Først i perioden vil antall eldre over 80 år gå ned for igjen å stige. Barnetall og antall eldre er begge faktorer som påvirker kommunens inntekter i stor grad, og kommunens rammetilskudd vil endres i takt med endret antall i disse to aldersgruppene. Prognoser og framskriving av folketallsutviklingen legges til grunn i all planlegging av tilbud og tjenesteomfang i den kommunale virksomheten, - både på kort og lang sikt. Med bakgrunn i at Agdenes kommune - nå og de kommende årene - står overfor store utfordringer i pleieog omsorgstjenestene, ble det i 2014 igangsatt et utredningsprosjekt benevnt som Framtidas omsorg, og som etter hvert ble omdøpt til Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene Hovedmålet er å sikre at Agdenes kommune har en framtidig bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste, sikre dagens og framtidens tjenestemottakere faglig gode og trygge tjenester når behovet oppstår. Slik det har vært fram til i dag har tjenestemottakere som har hatt et økende behov for hjelp, fått dette dekt ved tilbud (langtidsplass) ved sykehjemmet. Dette har ført til konstant press om sykehjemsplass, med tidvis (lange perioder) med betydelig overbelegg. Mange av de som har fått langtidsplass har kunnet fått tilsvarende tjenester i omsorgsbolig bygd som bofellesskap dersom vi har hatt slike til disposisjon. Sykehjemmet rolle foreslås endret til å være en medisinsk behandlingsinstitusjon. Innbyggere med behov for pleie og omsorgstjenester skal i utgangspunktet få tildelt slike tjenester i bolig. Målsatt i planen er å stimulere til mest mulig selvhjulpenhet, lengst mulig. Det å ha mulighet til å bo i egen boenhet gir økt verdighet og livskvalitet. Derfor må et mangfold av tjenester sikres, slik at tilbudet til hver enkelt kan gis på rett nivå etter funksjonsevne og mestringsnivå. Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene er sendt ut på høring og offentlig ettersyn (medio april 2015), med sikte på endelig vedtak i kommunestyret i juni I neste omgang gjenstår å se om kommunen har vilje og evne til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å nå planens målsettinger. Suksessfaktorer er tillit, godt medarbeiderskap og samhandling med tjenestemottakere, pårørende, frivillighet og lokalsamfunn, likeså reell samhandling på tvers av fag og avdelinger. Et flertall på Stortinget sluttet seg i juni 2014 til regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner, og målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Utpå høstparten startet kommunene - også Agdenes selvfølgelig - prosessene for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Eventuell sammenslåing må være vedtatt senest i juni I henhold til tidsplanen skal Stortinget vedta ny kommunestruktur i juni En eventuelt ny kommuneinndeling vil tidligst kunne tre i kraft og senest I skrivende stund (medio april 2015) har vi her på berget startet prosessen med å utrede en ny kommune sammen med nabokommunene Orkdal, Meldal og Snillfjord. Andre aktuelle kommuner kan komme til. Uansett, - Agdenes kommunestyre må i løpet av våren 2016 ta endelig beslutning om sammenslåing eller om kommunen fortsatt skal bestå som egen enhet. Jeg vil avslutningsvis få gi honnør til alle ansatte i kommunen for stor innsats og engasjement i Takk også til de tillitsvalgte for et positivt og konstruktivt samarbeid. Den samme takken går også til våre politikere. La oss alle fortsatt arbeide godt sammen til beste for innbyggerne i Agdenes, slik at trivsel og trygghet preger hverdagen. 5

6 Kommunestyrevalg i Agdenes 2015 Godkjente valglister Agdenes valgstyre har i møte den , sak 9/15, godkjent følgende 7 listeforslag ved kommunestyrevalget i Agdenes: Arbeiderpartiet Senterpartiet Felleslista for Bygdeutvikling Miljøpartiet De Grønne Høyre Kristelig Folkeparti Tverrpolitisk liste Arbeiderpartiets liste 1. Hans Bernhard Meland Magni Skålholdt Løseth Svein Eik Jørgensen Kåre Lian Svanem Monica Myran Rødsten Torstein Tøndel Svanhild Aune Stian Selnes Roberta Grønningen Per Arne Brevik Marit Jørgensen Dag Einar Ysland Stine Selnes Svanem Geir Åge Moe Hege Moe Hegg Stig Terje Ingdal Ingalill Meland Knut Magnar Brevik Heidi Tevik Snorre Wolden Liv Marit Selnes Aud Fremstad 1960 Felleslista for bygdeutvikling 1. Oddvar Indergård Beate Bonvik Daniel Fosstvedt Susanne Nilsen Trond Selmer Nergaard Eva Kristine Meland Roald Tangvik Terje Førland Regine M. Meland Rikardsen Erik Indergård Marianne Beckstrøm Jahn Ragnar Bakken Nils Olav Eriksen Sissel Oddli Ann Mari Talsnes Eiliv Grostad Ellen Landrø Meland Eilert Ottem Bjørghild Irene Nygård Egil Indergård Elin Ysland Selbekk Erik Wesche Jan Arild Sletvold Kristelig folkepartis liste 1. Leif Veland Torgeir Tangvik Elin Eines Selbekk Torbjørn Landrø Johan Livar Mosdal Marit S. Lunder Meland Johan Nikolai Solem Arne Vårum

7 Kommunestyre og fylkestingsvalg 14. september Senterpartiets liste 1. Elisabet Selås Kari Anne Hegna Sterten Kristian Martin Fremstad Arnt Ulkestad Martin Kvakland Liv Dagny Sterten Ove Kristian Valset Marit Elisabeth Vik Inger Elisabeth Grønningen Jens Erik Meland Sterten Inger Lise Åsmul Ingdal Lars Birger Aadland Johan Ræder Line Helen W. Ølstøren Karl Magnus Ølstøren Lilly A. Fjorden Tangvik Oddvar Inge Størdal Janne Selnes Olav Sterten Oddbjørn Selbekk Pål Tangvik Knut Solem Stig-Runar Størdal 1967 Miljøpartiet de Grønnes liste 1. Mona Størdal Ingrid Elshaug Kristine Hartmark Grønningen John Olav Vinge Anne Berit Utnes Øyangen Marte Vinge Nina Glattre Arne Henning Holten Linn Therese Elshaug Åsmul 1992 Tverrpolitisk liste 1. Arild Røland Runa Helen Leksen Linn Annett Brå Østgaard Tor-Marius Fremstad Meland Merete Krakhellen Kalland Arne Nordgård Alf Kristian Lystad Stig Einar Trygstad Olga Castro Alstad Bitte Ovesen Selnes Hanna Marie Johansen Bjørn Valset h Åge Arne Pedersen Kenneth Handberg Marit Ann Jonassen Valset Ann Alise Olsen Nina Niazada Værnes Frode Myhre Knut Nordgård Tore Morten Holtan Elin Berg Kjell Valseth Bente Handberg 1971 Høyres liste 1. Jan Grønningen Kjell Inge Selbekk Emma Mathisen Grønningen Kim Andrè Sagberg Knut Arne Selbekk Sivert Arne Selvli Asbjørn Ingolf Knudsen Turid Ysland Svein Sterten Arne Jørrestol Benedikte Tøndel Willy Tøndel 1951 Stemmested og stemmetid på valgtinget 14. september for den enkelte krets er som følger: Lensvik Bedehus - for Lensvik/Ingdalen stemmekrets Vassbygdens Bedehus - for Ytre Agdenes stemmekrets Leksa Grendehus - for Leksa stemmekrets Kl. 10.oo - 18.oo Kl. 10.oo - 18.oo Kl. 10.oo - 14.oo 7

8 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING Velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det på Agdenes rådhus, 7316 Lensvik i tidsrommet 10. august 11. september 2015, hverdager mellom kl. 08.oo 15.3o Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen valgdagen 14. september. AMBULERENDE STEMMEGIVNING FOR SYKE OG UFØRE Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen onsdag 9.september 2015 kl Den etterfølgende torsdag eller fredag vil vedkommende velger bli oppsøkt av stemmemottaker. FORHÅNDSSTEMMEGIVNING PÅ INSTITUSJONER O.L. I likhet med tidligere valg vil det bli gjennomført forhåndsstemmemottak på Agdenes Helsesenter m/omsorgs- og trygdeboliger Hamnahaugen og Trygdeboliger Mølnhaugan til disse tider: Trygdeboliger Mølnhaugan 7318 Agdenes tirsdag 8. september kl. 09.oo 12.oo Agdenes Helsesenter m/omsorgs- og trygdeboliger på Hamnahaugen, 7316 Lensvik tirsdag 8. september kl. 13.oo 15.oo Utlegging av manntallet Står du i manntallet? Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved valget i september. Du kan undersøke om du står i kommunens manntall t.o.m. valgdagen 14. september. Manntallet ligges ut til offentlig ettersyn fra 15. juli på disse steder: Coop Lensvik, for stemmekrets 01 Lensvik/Ingdalen Coop Marked, Vassbygda, for stemmekrets 02 Ytre Agdenes Oppslagstavle Leksa Grendehus, for stemmekrets 04 Leksa Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registret i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Valgstyrets adresse: Agdenes Valgstyre, Rådhuset, 7316 Lensvik 8

9 Flåttvaksine, - eller ikke? Det er to flåttbårne sykdommer på mennesker som er aktuelle i Norge: Borreliose og skogflåttencefalitt (TBE). Disse to sykdommene er vidt forskjellige. Borreliose har vi hatt i mange år. Sykdommen starter med et rød/lilla utslett, som sprer seg ut fra stedet hvor flåtten har festet seg. Dette tar ofte et par uker før det dukker opp og flåtten har ofte sittet på huden i mer enn 3 døgn. Huden midt i ringen normaliseres og etter hvert forsvinner utslettet. Det er oftest lette plager og utslettet kan oversees. Det er allikevel viktig å stille diagnosen og behandle med penicillin fordi tilstanden ellers kan utvikle seg til mer alvorlige former for borreliose. Dette utslettet skal ikke forveksles med det lille røde området ofte med lett hevelse som kommer som en direkte irritasjon av flåttbittet. Dette kan behandles som et vanlig sår, men ved tvil kan man kontakte lege. Skogflåttencefalitt har nylig kommet til Norge. Fore-komsten av TBE er lav i Norge. Totalt er det i perioden diagnostisert 87 TBE-tilfeller av personer som er smittet. I 2014 ble det meldt 13 tilfeller, hvorav 9 var smittet i Norge. Alle de meldte TBE-tilfellene i Norge har blitt smittet langs kysten i Agder-fylkene, Telemark og Vestfold, og i tilstøtende geografiske områder (figur). Der er smitterisikoen høyest. Grensene for TBE-infisert flått er i endring. I kystnære strøk i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag er det på noen innsamlingssteder funnet TBE-virus i flått. Dette er bakgrunnen for de siste oppslag i avisene den siste tiden. Det er ikke meldt om TBE-smitte til menneske lengre nord enn det som er markert på figuren, men der det finnes TBE-infisert flått er det en mulig risiko for smitteoverføring. Sykdommen gir en akutt hjernebetennelse, som har en dødelighet på under en prosent og det er ofte eldre og svake som dør av denne sykdommen. Barn får oftere et mildere forløp enn voksne. Sykdommen har to faser. 1-2 uker etter flåttbittet får man en uke med mild til moderat feber, hodepine og muskelsmerter. Deretter kommer det en symptomfri periode på 3-4 dager. 1/3 av pasientene går videre i fase 2 hvor en får høyere og med vedvarende feber, hodesmerter, søvnløshet, forvirring evt oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter eller lammelser. Mot denne sykdommen har vi en effektiv vaksine. Vi får stadig spørsmål om det anbefales vaksine eller ikke. Fortsetter neste side 9

10 Jeg har snakket med eksperter i Folkehelseinstituttet som anbefaler at vi følger nasjonale retningslinjer: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE) Barn og voksne som ofte får flåttbitt i områder med kjent TBE-smitterisiko bør vurdere vaksinasjon. Risikoen for smitte er utfra dagens kunnskap størst i kystområder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold og i tilgrensende geografiske områder. Det ser også ut til å være en viss risiko for å bli smittet ved kysten i Østfold, samt i kystnære strøk i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Anbefalingene gjelder både fastboende og besøkende. De som bør vurdere vaksinasjon er for eksempel skogs-arbeidere, orienterings-løpere og personer som bor i telt, går tur eller opp-holder seg mye i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte. Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen. Vaksine kan fås ved henvendelse til fastlege. Konklusjon: Om du ofte får flåttbitt i kyststrøk i Sør-Trøndelag kan du vurdere å la deg vaksinere. Om man vil ta vaksinen må man ta to doser, med en til tre måneders mellomrom. Det gir noe beskyttelse i ett år. Etter fem til tolv måneder settes en tredje dose, og da er man 100% beskyttet i tre år. Det beste er å sette to doser om høsten, og tredje dose ved sesongstart neste vår. Uansett bør man bruke Myggmelk. Huden bør inspiseres hver dag, med tanke på flått. Etter tre år anbefales en oppfriskningsdose. Vaksinen koster i dag 909 kr for voksne og 855 kroner for barn. Til sist vil jeg si at jeg personlig foreløpig ikke vil la meg vaksinere fordi: 1. Risikoen er foreløpig svært liten for TBE i vårt område utfra opplysninger vi har i dag 2. Jeg sjelden får flåttbitt til tross for at jeg ofte sover i skog og mark 3. Jeg er nøye med å sjekke meg etter at jeg har vært ute 4. Jeg beskytter meg ved å sørge for at jeg har tette klær når dette er mulig. Jegerprøven i Agdenes Kommunelegen i Agdenes og Smittevernansvarlig lege John Olav Vinge 19 stykker tok Jegerprøven i Agdenes i vårhalvåret. De var fordelt på to kurs. Et for 10. klassingene på Lensvik skole med 14 deltakere, 6 jenter og 8 gutter, og et voksenkurs med 5 deltakere. Kursene ble gjennomført over 30 timer med mye teori, men også praktiske øvelser som feltløype, leirdueskyting med hagle og skyting med jaktrifle. Teorien besto av f. eks. etikk og holdninger, lover og forskrifter, artskunnskap og hvordan jaktutøvelsen skal foregå. Kurset omfattet både storvilt- og småviltjakt. Kursets kanskje viktigste del var våpenhåndtering og ammunisjon. Sikkerhet var viktig både i teoridelen og i de praktiske øvelsene. Jegerprøven setter store krav til deltakerne, både konsentrasjon og god, gammeldags pugging må være på topp. Ved fullført kurs avsluttes det med en nettbasert eksamen med 50 spørsmål der minst 40 må være rett for å bestå. Etter 50 minutter lukkes skjermen dersom du ikke er ferdig!! Stor ros til alle 19 deltakerne som besto prøven på første forsøk, noe som så langt instruktøren kan huske ikke har skjedd med en så stor gruppe noen gang. Og for den som tror det er en lett prøve, så kan det ordnes med en test! Tør du?? Tips: 95 % av jegerne i Agdenes over 30 år ville strøket. Instruktør på begge kursene har vært Oddvar Størdal som har hatt jegerprøvekurs på Lensvik skole siden tidlig på 90-tallet. Med blinken i sikte. De fleste hadde presisjon god nok for storviltkravet med jaktrifle. 10

11 Fullt hus i Åsheim da Bråsnu`n feiret sitt 40-års jubileum. Torsdag 16. april møtte rundt 170 mennesker opp i Åsheim for å være med å feire Leikarringen Bråsnu`ns 40-års jubileum. Leder i Bråsnu`n, Anita Stenhaug, ønsket alle velkommen, og fortalte at Leikarringen har holdt på uavbrudt i disse 40 årene. Bortimot 1500 treningsøkter er avholdt, for de som har vært med hele vegen skulle det tilsvare ca. 1,5 årsverk. Kvelden skulle stå i dansens tegn og derfor var det dans og musikk som stod på programmet denne kvelden. Først ut var unge dansere fra Lysheim skole. De satte virkelig standarden for kvelden. Med en entusiasme og danseglede som erfarne bråsnuere bare kunne misunne dem, fikk de folket i fest-stemning. Det var ikke så lett for Bråsnu`n å følge opp dette, men de gjorde en god innsats. De startet med "Reinlender med 7 turer", den første dansen som ble danset da Kari og Yngvar Alstad hadde sitt første folkedanskurs i Lysheim for 40 år siden. Promenaden avsluttet første avdeling med flere musikalske innslag og avsluttet med et tango potpurri. I kaffepausen gikk samtalen lett rundt bordene, så det var nesten vondt å bryte opp for å fortsette programmet. Først ut etter pause var Kjell Fremstad og Leif Veland med et tilbakeblikk på de 40 årene Leikarringen har vært virksom. Kari og Yngvar Alstad som var instruktører de første 20 årene og Gerd Nordgård som tok over og fortsatt er instruktør, fikk blomster av leder i Bråsnu`n Anita Stenhaug, som takk for den store innsatsen de har lagt ned. Ørland og Bjugn Leikarring hadde så ei økt sammen med Bråsnu`n der de blant annet fremførte "Ola Glomstulen", sangdansen som Leikarringen har hentet navnet sitt fra. Agdenes Seniordans avsluttet det offisielle programmet. Med sin store variasjon i danseutvalget, flott gjennomføring og glimt i øyet, fikk de nok flere tilhengere denne kvelden. Bråsnu`n mottok denne kvelden gaver fra Ørland og Bjugn Leikarring, Promenaden og Agdenes Seniordans. Kvelden ble avsluttet med dans for alle, først til musikk av Promenaden og deretter av "Gamla og Gutan". Takk til alle som møtte opp denne kvelden i april og gjorde feiringen til en slik trivelig kveld, og takk til alle dere som deltok og velvillig stilte opp. Sekretær i Leikarringen Bråsnu`n, Leif Veland 11

12 Velkommen til Kibnebfestival juli 2015 Torsdag 2. juli kl starter årets Kibnebfestival med kunstutstilling i Galleri Kraftstasjon i Ingdalsfossen. Her er det de lokale kunstnarane Lone og Nils Arne Ølstøren som har utstilling. Kl LYDEN AV LENSVIK! I Grønningenparken, midt i Lensvik sentrum, skal vi ha eit stort prosjekt for barn der dei har laga slagverkinstrument av ting dei har funnet heime eller i fjæra. Dette skal vi smelte saman til ei Stomp -liknande framføring. Ellers medverkar Anne Vada, song, Håvard Sterten, trommer og Lensvik Blandakor. Kl SALMEKVELD i Lensvik kirke Knut Anders Vestad var ein av organistane som spelte under NRK si maratonsending Salmeboka minutt for minutt. Saman med songaren Anne Vada, som også var med på sendinga, og Lensvik blandakor med sin dirigent Geir Lorentsen, vil publikum få ein halvmaraton av ein salmekveld med utgangspunkt i den nye salmeboka. Fredag 4.7 Kl HULDER BULDER Årets barneprogram står trioen Hulder Bulder for. Dei kjem med si nye forestilling Skip O hoi : I forestillingen utforskes havets magiske skikkelser, og publikum får høre historier om sjømenn som lokkes på havet, om sirener som synger, og mye mer. Kl VAFFELKONSERT på Agdenes Helsesenter Dette er den eldste tradisjonen Kibnebfestivalen har; å opptre for dei som ikkje har moglegheit til å komme seg ut på konsert. I år kjem Therese Ulvan og syng trønderviser og andre viser. Kl FØREFEST på Frozen Kafé og Pub Vi varmar opp fredagskvelden på Frozens sentrumspub, kor Tequila Sunrise sin eigen Jorg Aakre slår til som trubadur med to halvtimessett i løpet av kvelden. Kl ELVIS in Lensvik! I år er det 80 år sidan The King vart født, og til å feire dette har vi fått ein av dei store Elvistolkarane, Tore Johansen, til å halde ein konserten utelukkande med Elvislåter i Lensvik samfunnshus. Kl FREDAGSJAM på Frozen Kafé og Pub Uformelt møte mellom publikum og festivalartistar som jammar utover julinatta. Her blir det allsang, hits og gamle schlagers! Med Eilert Ottem som jamvert, Therese Ulvan, vokal. mfl. Laurdag 5.7 Kl FOSSAJAZZ Det arrangementet som samlar flest publikum: fossajazz, der musikarane står rundt kulpen i den vakre Ingdalsfossen og spelar jazz. Opp mot tusen tilhøyrarar kjem på Fossajazz. I år er det Håkon Mjåset Johansen sitt norsk/svenske band IPA som kjem. Kl FLUKT på låven på Kibneb Her blir det eit artig møte mellom folkemusikktrioen Flukt og altmogleggitaristen Eilert Ottem på låven på Kibneb. I tillegg deltar Sturla Eide m.fl. Kl AMERICAN ROCKNIGHT MED TEQUILA SUNRISE, på Frozen Kafé og Pub I år blir det litt feiring av USA sin nasjonaldag sidan avslutninga er 4.juli. Ingen ting er vel då betre enn ein vaskeekte rockekveld med ei hylling av den amerikanske musikken! Tequila Sunrise har hovudvekt på deira favorittband The Eagles, men vil også fylle på med masse andre kjende og kjære låtar frå andre sida av dammen. Det tas forbehold om endringer i programmet. 12

13 FYSAK-TRENING i trimrommet i flerbrukshuset Mandag kl Fredag kl Vi trener med apparater, på matte og med ball: styrke, latter, balanse, vennskap, kondisjon og humør. Vi har veiledning av fysioterapeut 1 gang hvert halvår. Du trenger ledige klær, innesko og drikkeflaske med vann. Bruk av treningsrommet er gratis. Trim og kaffespleis i trygdeboligene hver uke. Tirsdag kl Hamnahaugen Torsdag kl Mølnhaugan Kom gjerne og bli med! Hørselsdager 2015 Kontaktperson: John Tøndel E-post: Tlf: Audiograf Henrik Grøseth kommer til Agdenes: og Han er å treffe i Rådhuset og fortsetter sitt tilbud som tidligere. For timebestilling/spørsmål, kontakt: Henrik Grøseth, tlf: eller ergoterapeut John Tøndel, tlf: Apropo`vardebøkene I et nummer av Agdenesposten i 2014 etterlyste jeg den nye generasjonen til å ta over jobben med vardebøkene. Nå har det ordnet seg; Inger Elisabeth Grønningen tar over jobben og det er kjempeflott! Jeg har vært heldig å kan se tilbake på utallige turer i verdens vakreste kommune, noe jeg er svært takknemlig for. Nå har jeg for lengst begynt nedtrappingen, og hei-turer blir det mindre av. Men Tverrli-turer i ny og ned er perfekt. De utskrevne bøkene oppbevares på biblioteket på Lensvik skole. Jeg ønsker Inger Elisabeth Grønningen til lykke med jobben. Det var ingen som beordret meg til å holde på med dette en mannsalder, - eller vel så det. Det ble nærmest en hobby, Æ gjol d no for artighet, sa kaill`n, han reiv håret tå kjærringa! Takk for mæ! Dagrun Tofte Landrø. 13

14 Lang, tynn mann med gitar - Geirr Lystrup på besøk i Agdenes i april. Det ble festlig! Det begynte med ca. 30 barn, 1. og 2. klasse på Lensvik skole sammen med de eldste i barnehagene, som fikk møte den lange, tynne på musikkrommet på Lensvik skole. Han holdt tilhørerne i ånde i omtrent 50 minutter, og det er godt gjort med denne aldersgruppen. Geirr Lystrup har nok lang erfaring med slike konserter, og han har mange fortellinger både som vanlig tekst og sanger å by på. De som går i 2. klasse i Lensvik fikk slik en liten forsmak på det de skal høre mer om senere, for de skal høre om Maurits Maur og den store barnålkrigen når de skal ut i skogen og studere maurtuene. Ellers fikk vi høre om barn fra mange land som han har truffet da han arbeidet for hjelpeorganisasjonen FORUT. Og så ble vi godt kjent med både 10 små apekatter og den store katta som spiste alle fuglene (det skulle den nok ikke gjort!). Geirr Lystrup kan dra mange historier med og uten melodi. Han har gitt ut over 20 plater og skrevet både barnefortellinger og teaterstykker. Og han kan ta med viser av andre forfattere som for eksempel Prøysen. Om kvelden var det de noe større sin tur til å kose seg med viser og fortellinger på Kro-kveld på Dronning Åsa. Der møtte vi m.a. både Konrad og Prøysen og damene. Det gjør seg også med en som i tillegg er god på gitar. Og så gav han seg god tid til å prate med folk etterpå! Det ble satt pris på. Så stemninga var god, og pizzaen til Linda også. Det var til sammen (inkludert vertsfolk og arrangører) over 60 mennesker som deltok på den kvelden. Så vi sier takk for besøket! Nå spørs det bare hva vi finner på neste gang. Anne på biblioteket. 14

15 Agdenes kunst og hobbyforening - vi ønsker at DU vil delta på Høstutstillinga 24.oktober 2015, kl i Lensvik Flerbrukshus. Dette er vår innbydelse til alle med et ønske om å skape en Høstutstilling med aktivitet og stor bredde. Har du en hobby som du tror andre vil ha glede av å se? Vi vil gjerne at du skal vise fram din hobby/dine produkter, enten det er ting, musikk eller mat du lager. Vi vil gjerne at du selger dine produkter, din kunnskap, et lynkurs eller en «Gjør det selv pakke» Vi vil ha en strikke-, heklekrok for den som vil dele eller motta ferdigheter. Kunstnere og håndverkere som vil komme til Høstutstillinga er også hjertelig velkommen. Tombolagevinster tas imot fra alle glade givere. Ta kontakt med oss for gode idéer og spørsmål. Organisering: En stand er ca 2x2m: ett bord (120 x 80 cm) og/eller ei tavle (120x 150cm) Er du fra kommunen er det gratis, men for andre koster det 200kr. Du kan bestille dobbel stand. Du må lage din egen stand og gjerne med egne rekvisitter, men som tidligere har vi plater, bord og laken tilgjengelig Melde deg på med navn, hvor stor stand du trenger og hvilken type produkt/aktivitet du har; sms eller ring (Sanda), (Marit), (Tove) Påmelding/betaling innen 15. oktober til bankgiro Som vanlig blir det kafeteria, tombola og fullt hus. Velkommen! Vår tanke er: Gjør det! Vis det! Selg det! Agdenes kunst og hobbyforening Agdenes seniordans 23 glade og spreke seniordansere avsluttet årets sesong på hytta til Gunhild Anna Landrø på Linesøya. Her fikk vi servert nydelig lunsj, kaffe og kaker, og ikke minst - dans på terrassen. Værgudene var også på vår side, og slo til med strålende vær og mange +grader (noe som slette ikke var noen selvfølge i en heller kald og våt mai). Seniordansen er noen aktive damer i alderen noen og 60 år til godt over 80 år, som i inneværende danseår har hatt øvinger hver tordag fra 4.september 2014 og fram til nå (28/5-015), enten på Lensvik skole eller Lysheim skole. I tillegg har danserne opptrådt på sykehjemmet og omsorgsboligene, eldredagen, Helselagets årsmøte, Bråsnun s kulturkveld og ved Hjertetrimmen. Seniordansen tar nå sin velfortjente sommerpause, men ny sesong starter opp torsdag, 3.september. Sted og tidspunkt er foreløpig ikke avklart, så nærmere info om dette vil bli kunngjort i slutten av august ved oppslag på kommunale oppslagssteder og på siden det skjer i avisa Sør-Trøndelag. Så nye og gamle dansere; Møt opp den 3.september! Til slutt vil jeg takke alle danserne for et aktivt år med masse dans, mye latter og glede. Her ser vi damene samlet utenfor hytta til Gunhild på Linesøya Edith Størdal, leder 15

16 Lensvik skole Elevene ved skolen vår er veldig heldige som har Melandsåsen som nærmeste nabo! Området oppi Åsen blir flittig brukt av alle skoleklassene hele året og her er noen bilder fra 4. klasse da de hadde orienteringsdag i slutten av mai. 10. klasse på Ligård. Onsdag 26.5 var 10. klassen på besøk med omvisning på Ligård ski og veteranmaskiner. Klassen fikk en flott omvisning av Rolf Martin Meland og Leif Landrø. De fikk en innføring i spontak som var en mye brukt byggeskikk her i kommunen, og en rundtur i et mildt sagt imponerende museum. Det var også besøk i mastu med husflidsutstilling, nausttradisjon og mange artige og spennende gjenstander fra gammel tid for øvrig. En imponerende samling av landbruksmaskiner av alle slag, temautstillinger med gamle kjøkken og stuer var også en del av omvisningen. I lia ovenfor gården har Rolf Martin bygd en flott husmannsplass som det dessverre ikke ble tid til å besøke. Elevene uttrykte beundring over omfanget av museet og kunnskapen til våre to eminente guider. Flotte tiendeklassinger som var imponert over samlingen til Rolf Martin! Som en avslutning vil jeg også oppfordre alle som kan, å bestille en audiens på Ligården. Dere vil få se en enorm samling, møte en fantastisk kunnskap om lokalhistorie, samt få en reise i tid helt fra slutten av den industrielle revolusjon fram til i dag. 16

17 Lensvik skole 2. klasse ved Lensvik skole har vært på rundtur i bygda for å samle stoff til avisa si. De har intervjuet beboere på helsesenteret, spist lunsj i Grønningenparken og sett nærmere på Coop Prixs bakside. Her er noen bilder fra dagen. Skolestart 2015/2016: 17. august. Lensvik skole kl , Lysheim skole kl

18 Vårfest ved Lensvik skole Lensvik skole hadde 9. juni sin årlige VÅRFEST. Et årlig skolearrangement, hvor kommunenes innbyggere stiller opp år etter år. Som tidligere starter vi opp med en ÅPEN skole kl , hvor klassene driver med ulike typer av undervisning og aktiviteter klassene driver med kunst-og håndverks aktiviteter, brobygging med papir, praktisk matematikk og 1. klassen er i svømmebassenget klassene har aktiviteter som Kahoot, matematikk, framføringer av naturfagprosjekt og matlaging på skolekjøkkenet med smaksprøver klassene har aktiviteter som Geogebra, Kahoot, engelsk, og kroppsøving i hallen, samt at 9. kl. drifter kveldens kantine i samfunnshuset. En rekke utstillinger av elevarbeid, og filmer som har blitt laget ble vist frem! Så her får skolen vist fram noe av det vi driver med til daglig. Foresatte, slekt og venner går rundt og ser på all den fine aktiviteten, samt at noen også deltar selv sammen med elevene. Mange besøkende står å ser på eldre klassebilder og mimrer om den tiden de selv gikk på skolen. Kl. 19 starter «showet» i samfunnshuset. Her viser alle klassene fram et variert innhold med sang, dans, drama, opplesinger, ledet av gode konferansierer fra 10. klasse. Det hele avsluttes med vår egne skolesang «Vårres skole» (laget av vår egen lærer Åse T. Fosstvedt og Kibneb general Knut Anders Vestad), hvor hele skolen er på scenene og synger en mektig opplevelse! Også i år var det helt fult i salen, med ca. 400 tilhørere pluss skolens egne elever og ansatte. Dette tyder på at dette arrangementet er noe kommunenes innbyggere setter stor pris på. Vi på Lensvik skole takker alle som stiller opp. Vi er enormt takknemlig for støtten vi får fra kommunens innbyggere! Laging av strikk-båter. Brobygging! Utdrag fra Kardemomme By Alle elevene stiller synger Vårres skole. 18

19 Våraktiviteter i Lensvik barnehage Som vi skrev i forrige utgave av Agdenesposten så gir naturen rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter alle årstider, og i alt slags vær. Til tross for mye regnvær, så har vi også i vår vært masse ute. Her viser vi noen bilder av vår hverdag i Lensvik barnehage. Oda og Mathias baker så vi får ferskt brød til lunsj! Når lammene er på plass i Volladalen, - er vi også der! Hvert år går vi prøve 17.maitog til helsesenteret og Trygdeboligene, med fane, flagg, sang og trall. Oppdagelsestur oppi Melandsåsen! Bor man i jordbærbygda, sømmer det seg med egen jordbær- åker. Ååå som vi venter på å smake. 19

20 Lysheim skole Så nærmer vi oss slutten på atter et skoleår. For tiden er det mye aktivitet utenom det vanlige. Mange turer, overnattinger, Kystens arv (Hasselvika), leirskole og andre ting. Her viser vi et par bilder fra maleoppgaven klasse holder på med for tiden. Som vi ser er temaet Munch. Elevene har lært om og malt som han. Kommentarer fra noen av elevene: Oline: Han var en kjent maler. Maya: Han har malt Skrik og Livets dans. Ronja: Han malte veldig fine bilder. Emil: Det var fint å male som Munch. Nadja: Vi lærer litt av å male etter noen. Gjennom våren har det skjedd en del spennende ting. Elevene i klasse har forberedt seg til og vært med på danseoppvisning i forbindelse med leikaringen Bråsnu n sitt 40-års jubileum. De startet kulturkvelden med sin flotte oppvisning og satte stemningen for kvelden. Vi har også studert solformørkelsen som var i vår. Alle fikk utdelt beskyttelsesbriller, og vi så formørkelsen gjennom dem selv om det var overskyet. Vi fikk også tatt bilder gjennom skydekket. Nye leikeapparater Her på skolen er vi stolte og glade for vårt flotte uteareal. Vi har fått på plass det aller meste de siste årene. Jeg nevner ballbinge og nytt gjerde mot fylkesveien som det siste. Til stor glede for alle på skolen, får vi også nye leikeapparater med fallsikring. Vaktmesteren er nesten ferdig med monteringsarbeidet. Alle elevene koser seg med leikene, men de hadde dessverre gått for dagen da dette bildet ble tatt. 20

21 Mølnbukt barnehage har vært på besøk hos Linn og Håvard Østgaard. Vi fikk se inne i fjøset på kyrne og i melkebua. Vi fikk ri på kua og kalvene fikk suge på fingrene våre. Etterpå gikk vi til Storvatnet og spiste matpakken vår. Vi har også vært i fjøset til Merete Kalland og Kristian Fremstad. Der fikk vi se griser som leika med ball, lam som fikk merke i øret og vi fikk gi litt mat. Her er noen bilder fra dagene. Kalven sleiker fingrene til Ola. Nora rir på kua! Her blir lammet øremerket. Se!! Lammet spiser av handa mi! Matpakkespising ved Storvatnet. Man blir sliten av å være på tur! 21

22 Skolestarterne i Agdenes på Vættaheia. Norah-Malin og Patrick øver på å bli sirkusartister. Mølnbukt barnehage har vært på Selva Bygg og fått masse materialer. TUSEN TAKK! Her er Frida og Julie i gang med hyttebygging. Lysheim skole har fått ny disse, den måtte også barna i barnehagen prøve! Her er det Norah-Malin, Jasmine og Julie som tester den ut. Hva slags dy er dette da? 22

23 Logopedhjelp i Agdenes kommune Agdenes kommune kjøper logopeditjenester fra Orkdal kommune. Barn, unge og voksne med for eksempel uttalevansker, stamming, stemmevansker kan få hjelp av logoped. Det kan være barn som strever med enkeltlyder, voksne med stemmevansker pga. sykdom, ordleitingsvansker etter hjerneslag med mer. De som ønsker bistand tar kontakt på mail eller telefon med PP-tjenesten eller styrerne i barnehagene, rektor ved skolene, helsesøster eller ergoterapeut John Tøndel Orkdal PP-Tjeneste Agdenes kommune Besøksadresse: Orkdal rådhus Alfarveien 5 Postadresse: Postboks Orkanger Telefon: Fax: Leder: Mona-Iren Ebbesen E-post: Nettadresse: (her ligger bl.a. henvisningsskjemaene) Lensvik skole: Rektor Erlend Ysland Telefon: Lysheim skole: Rektor Terje Stenhaug Telefon: Lensvik Barnehage: Styrer Torill Leinhardt Telefon: Mølnbukt Barnehage: Styrer Hjørdis Fremstad Telefon: Helsesøster: Jorunn Valset Telefon: Ergoterapeut: John Tøndel Telefon: Vil du gjøre en forskjell for et barn som har det vanskelig? Hvert år trenger 80 barn og unge i Sør-Trøndelag et fosterhjem. Et fosterhjem er en vanlig familie som tar imot et barn som ikke kan bo hjemme for en kortere eller lengre periode. For disse barna handler fosterhjem ofte om det de aller fleste av oss tar for gitt: Å ha noen som hjelper til med leksene, kjører til og fra trening og som sier god natt til dem hver kveld. Vil du vite mer? Har du tenkt på å bli fosterforelder eller ønsker du mer informasjon om fosterhjemsomsorg? Ta uforpliktende kontakt med rådgiver Hilde Brandal i Bufetat tlf: eller e-post: eller rådgiver Børge Bakken tlf: eller e-post: Du kan også lese mer om det å være fosterhjem på «En god oppvekst varer livet ut!» Stoff til neste utgave av Agdenesposten bes sendt til: eller innen

24 Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. For å se fullstendig oversikt over det nye regelverket logger du deg inn på: Vi gjengir her noen eksempler på endringer: Frittliggende bygning på bebygd bolig- og fritidseiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen, men forutsetter at: Maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i én etasje og uten kjeller. Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting, men til for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue. Tilbygg på inntil 15 m2 Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold, men er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod. Tilbygget må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Tiltakshavers har selv ansvar for at: - tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. - Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven 10. Bygning / tilbygg må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens / tilbyggets plassering når den/det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dvs. at bygget / tilbyggets plassering må inntegnes på kart som sendes kommunen. Det må oppgis avstand fra nærmeste, eksisterende bygning, og det må oppgis lengde- og bredde på bygget. Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015 Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense. Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense. Se mere på: Informasjon til naboer Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering. Husk - Naboloven, 2: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom». (Kilde: Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)). Selv om det ikke kreves nabovarsling etter plan- og bygningsloven, vil naboloven være gjeldende. 24

25 1. klasse ved Lensvik skole 1971/72 1. rekke fra venstre: Asbjørn Margido Bonvik, Hjalmar Sterten, Dag Kristoffer Tangvik. 2. rekke: Egil Arne Meland, Linn Gården, Ida Holen, Knut Hauge, Leif Johan Åsmul, Ingvald Arne Lein, Svein Roger Veie, Eiliv Grostad. 3. rekke: Eli Landrø, Alf Jørund Selnesaunet, Margit Sterten, Heidi Veie, Randi Anita Ysland, Jakob Meland, Sølve Renolen. 4. rekke: Lærer Johanna Rian Singstad, Johan Arnt Petter Selnes, Jan Olav Rødsten, Morten Ysland, Arne Selnes, Jan Roger Selbekk, Jahn Idar Sterten. Dette er presentasjon nr. 2 av gamle klassebilder fra Agdenes. Vi håper at flere av våre lesere vil dele sine bilder med oss. Dette gjør du ved å ta med ditt gamle klassebilde hit til rådhuset hvor vi vil scanne det inn og du får det med deg tilbake med en gang. Bålregler Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i naturen. Og leirbålet hører med til kafferasten eller overnattingsturen. Men når og hvor er det egentlig tillatt å tenne bål? Hovedregelen er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15 april til 15 september. Den som benytter seg av allemannsretten skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Bålrettens grunnsetning er formulert slik: «Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.» 25

26 Sommerkonsert Tirsdag 9. juni hadde kulturskolen sommerkonsert på musikkrommet ved Lensvik skole og en minikonsert på Lensvik barnehage. Bilder fra disse konsertene ser du her. Litt praktisk info om tilbudet til høsten og litt om inn og utmelding. Det har blitt utdelt søknadsskjemaer på skolene. Hvis du ønsker å melde deg inn og ikke har fått udelt skjema, kan du fint søke via kommunene hjemmeside: kulturskole Fristene for inn og utmelding er: For høstsemesteret 2015: 23. juni (hovedopptak) For vårsemesteret 2016: 1. desember Fra høsten 2015 tilbyr vi undervisning i følgende disipliner: * SANG * BREAKDANCE * ROCKEVERKSTED * TROMMER * EL.GITAR/GITAR * EL.BASS * PIANO/ORGEL/EL-PIANO/SYNTH.. Drama ble forsøkt oppstartet allerede høsten 2014 men det ble for få søkere til å starte opp undervisningen. Vi kan prøve igjen hvis vi får nok søkere. Trommer har vært en etterspurt disiplin i kulturskolen. Vi håper at alle som ønsker å lære seg å spille trommer melder seg på. Når det gjelder de øvrige disiplinene er det bare å melde seg på det man måtte ønske. Hvis det skulle bli flere søkere enn antall ledige elevplasser, vil det bli opprettet ventelister og søknaden vil da gjelde fram til og med neste hovedopptak, eller at det blir ledig plass i løpet av semesteret. Elever på venteliste blir tatt inn ut ifra når søknaden blir registrert. Det tas forbehold om forandringer som kan oppstå fra opptak og til skolestart! Da vil vi ønske alle en god sommer og gleder oss til å begynne på igjen til høsten! Agdenes Kulturskole 26

27 Agdenes Bygdekvinnelag Vår hovedorganisasjon er Norges Bygdekvinnelag (NBK) og ca. annen hvert år bruker de å ha en aksjon. Den siste var «Sunn matglede» hvor voksne og barn skulle lage mat sammen. Det ble ikke så stor deltagelse i Agdenes, men samlet over hele landet ble det arrangert mer enn 250 matlagingskurs. Over 4000 barn og voksne deltok sammen på kurs. Evaluering av aksjonen finnes på NBKs hjemmeside: Aksjonen som starter i år er «Bygda i bevegelse», meningen med den er å inspirere folk til å røre mer på seg. Vi i Agdenes BKL sier velkommen etter, for 7. april starta vi 3. sesong med tirsdagsturer. Det har vært opp til 28 deltakere på en tur i år. Der er det åpent for alle å delta. Det blir sendt ut melding på SMS hver uke om neste tur, til alle som er interessert. Opplysning om turene finnes også på Facebook «Agdenes, aktiviteter og diverse». Når dette leses, har vi hatt Jentebølge rundt Litjvatnet 27. mai og Topptur til Tverrhoggsaksla 7.juni. Etter ferien blir det forberedelser til Familiedag ved Lysheim skole 23. august. Sør Trøndelag Bygdekvinnelag ga i fjor ut en bok som heter:»bli med og leik». Vi vil ta oppfordringen og lage en dag hvor vi kan få folk i alle aldre til å bli med på leik. Det vil også bli anledning til å kjøpe mat: vafler, skuffkake og rabarbragrøt. Drikke: kaffe, vann og brus. Vi ønsker alle velkommen og håper vi får en trivelig Familiedag. Når vi kommer et stykke ut i september blir dagene så korte at det blir slutt på tirsdagsturene. Da blir det tid for Strikkekafe og den første i høst blir onsdag 16. september kl på Joker`n i Selva, og fortsetter onsdager i partallsuker frem til påske Da vil jeg ønske alle en god sommer og velkommen til tirsdagsturer og Familiedag! Jeg vil også takke alle som støtter oss gjennom Grasrotandelen, summen vi får der blir litt større for hvert år. Tusen takk! Helga Selven, leder tlf Epost: 27

28 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen - barnehage En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1. mai Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av nasjonal maksimalpris, som fra 1. mai 2015 er kroner per måned. Den nasjonale prisreguleringen av foreldrebetalingen er en minimumsordning. Kommunene står fritt til å tilby familier en lavere foreldrebetaling enn 6 prosent av inntekten, og/eller sette maksimalprisen lavere. Agdenes kommunes satser ligger under maksprisen, og beløper seg til kroner 2330 pr. måned. Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen. Kommunene bør informere foreldre om mulighet for å få reduksjon dersom man har lav inntekt, og om hvordan man kan søke for å få rett på reduksjon. De som har spørsmål vedrørende ordningen bes ta kontakt med Agdenes kommune. Storviltjegerprøven 2015 Oppskyting på Furumoen skytebane starter: torsdag 2. juli og varer til 31. august. Opplegget er som tidligere med skyting på: mandager og torsdager fra kl VEL MØTT! Gla`dag i Åsheim, 18. juli. Lensvik/Selven skytterlag Som tradisjonen tro har vi også i år Gla`dag, 3. helga i juli. Da blir det leker for barn i alle aldre og salg av grillmat, vafler, brus og kaffe. Nytt i år er at Galleriet vil ha utstilling/salg av sine produkter og vi får også Røde Kors på besøk med egen stand, i tillegg til at det som vanlig vil bli ansiktsmaling, tombola, loddsalg, skotthyll, jurklut-kasting og ikke minst loppemarked. Lopper som er hele og rene (ikke klær) kan leveres i Åsheim fra nå av, men gi beskjed til Iren ( ) eller Hjørdis ( ) om at ting er satt oppå trappa. Kl åpner vi dørene på nytt og Jan Brevik spiller opp til dans. Velkommen til en trivelig dag for hele familien! Styret i U.L. Glimt 28

29 Lensvik IL, fotball Fotballsesongen 2015 er godt i gang for alle bygdas lag! Lensvik deltar i år med lag i seks ulike klasser; mini 6, mini 7, mini 8, mini 9, mini 10 og G12. Alle hjemmekamper spilles inntil videre på den nye kunstgressbanen ved skolen. Her tilfredsstiller vi fotballforbundets retningslinjer for bane- og målstørrelse, og dette har Trøndelag fotballkrets bedt oss prioritere. Flyttingen fra Åsmyra har gitt oss en utfordring i forhold til kioskdrift, men etter iherdig innsats fra økonomigruppa vår har vi fått organisert et alternativt kiosktilbud ved kunstgressbanen. Så langt har hjemmekampene våre vært meget godt besøkt, og det håper vi fortsetter i tiden som kommer. De aktive spillerne setter stor pris på støtten fra dere alle sammen! Nedenfor finner dere en foreløpig oversikt over hjemmekamper sesongen 2015: VÅR Dato Kl. Klasse Hjemme Borte M 7 Lensvik OIF 1 M 8 Lensvik Glimt M 9 Lensvik OIL 2 M 10 Lensvik Svorkmo 2 HØST M 7 Lensvik OIF/Evjen 1 M 8 Lensvik OIF M 9 Lensvik OIF/Evjen M 10 Lensvik OIF G 12 Lensvik Orkdal M 7 Lensvik OIF/Evjen 2 M 8 Lensvik OIF M 9 Lensvik Meldal M 10 Lensvik Skaun G 12 Lensvik Kil/Hemne M 9 Lensvik Glimt M 10 Lensvik OIF M 7 Lensvik OIL 3 M 8 Lensvik Svorkmo M 9 Lensvik Skaun 3 M 10 Lensvik OIF G 12 Lensvik Svorkmo G 12 Lensvik Rindal De første kampene har vist at Lensvik fotball har mange gode år å se frem til. Lagene viser stor sportslig fremgang, og det virker som om alle spillerne trives som en del av fotballfamilien. Trivsel er avgjørende for at vi til en hver tid klarer å stille lag i så mange klasser som mulig! Nye spillere er også hjertelig velkomne. Treningstidspunktene er for tiden som følger: alle minilag trener mandager kl og G12 trener onsdager kl I tillegg har det vært kjempepositivt for avdelingen at kommunen har investert i et flott kunstgressanlegg. Dette har ført til mye større fotballaktivitet både i skolens friminutt og på fritiden. I tiden fremover er det viktig at anleggets brukere hjelper kommunen med å ta vare på anlegget. Et godt eksempel på dette er for eksempel at alle bør rydde opp sitt eget rask ved hjemmekamper. Samtidig jobber idrettslaget for å få på plass en avtale med kommunen om vedlikehold. Mange av Lensviks fotballag vil delta på ulike cuper i tillegg til seriespillet. Tradisjonen tro deltok vi med tre lag på Glimtcup 30. mai. Lagene som deltok var mini 6, mini 7 og mini 8. I strålende vårvær viste spillerne stor fotballglede, og det ble flere seire for de flinke barna våre. Det vil være flere aktuelle cuper i tiden fremover, og trenerne for det enkelte lag får prioritere cuper i samråd med foreldrene. forts. neste side 29

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013 AGDENES POSTEN Nr. 11-- 2013 Hedret for lang og tro tjeneste 4 ansatte i Agdenes kommune ble i 2012 tildelt gullklokke for 25 års tjeneste. Hilde Larsen Meland, Eva Selnes Selbekk, Bente Bjørgan Ølstøren

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune.

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune. AGDENES POSTEN nr 4-2008 I dette nr. kan du lese mer om dette: Julestjernen kommer opprinnelig fra Mexico, der kan den bli 4 5 meter høy. Aztekerne kalte den for cuetlaxochitl, og i følge deres tro fikk

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

AGDENES. POSTEN nr 5 2007. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år.

AGDENES. POSTEN nr 5 2007. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år. AGDENES POSTEN nr 5 2007 I dette nr. kan du bl.a. lese mer om dette: Skikken med juletre stammer opprinnelig fra tidligere Vest-Tyskland i første halvdel av 1500-tallet. Det første juletreet kom til Norge

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

Snora er klipt... INFORMASJON

Snora er klipt... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2011 23. juni Årg. 34 Snora er klipt... Kjillarstuggu ved Vonheim barnehage er nyåpnet etter en solid oppussing. Emma Aasbakk Engen klipper snora som

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

INFORMASJON VALG. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38. Rennebunytt

INFORMASJON VALG. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38. Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38 VALG? 1 leder Hvorfor ikke stemme? Vi har lært at noe av det som skiller mennesker fra dyr er det å kunne foreta valg. Mens dyrene

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer